Monimuotoisuuteen liittyvät arvot ja asenteet yksityismetsänomistajien metsänomistajuuspuheessa: eväitä päätöstuen ja neuvonnan kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monimuotoisuuteen liittyvät arvot ja asenteet yksityismetsänomistajien metsänomistajuuspuheessa: eväitä päätöstuen ja neuvonnan kehittämiseen"

Transkriptio

1 Monimuotoisuuteen liittyvät arvot ja asenteet yksityismetsänomistajien metsänomistajuuspuheessa: eväitä päätöstuen ja neuvonnan kehittämiseen Metsien monimuotoisuuden turvaaminen ja yhteiskunta -seminaari Helsingissä MMM Teppo Hujala Vanhempi tutkija, Metla Joensuu Hanke 3419: "Metsien monimuotoisuuden suojelu monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa"; mukana valmistelussa Tanja Laitila, Mikko Kurttila, Jukka Tikkanen ja Pekka Leskinen / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Esityksen sisältö 1. Lähtökohtia metsänomistajien monimuotoisuuspuheen analyysille 2. Kerätty haastatteluaineisto 3. Tutkimusote ja tehtävä 4. Analyysi ja sitä ohjanneet käsitteet 5. Erilaisten arvojen esiintyminen 6. Monimuotoisuus- ja suojeluasenteet 7. Päätelmiä ja kehittämisehdotuksia

3 Lähtökohtia metsänomistajien monimuotoisuuspuheen analyysille Yhteiskunnan yleistä modernisaatiota viiveellä seuraava metsänomistajakunnan arvojen ja tavoitteiden muutos Missä mennään nyt, mitä ilmiöitä metsänomistajakunnassa näkyy? Suojelun vapaaehtoisuutta korostava julkinen keskustelu Mitä olisi metsänomistajalähtöinen monimuotoisuuden turvaaminen? Miten voitaisiin edelleen kehittää metsänomistajien motiiveihin vastaamista? Ajatus nähdä monimuotoisuuden turvaaminen integroituna osana metsäsuunnittelua, neuvontaa ja päätöksentekoa Miten monimuotoisuus näkyy metsäsuunnittelua, neuvontaa ja päätöksentekoa koskevassa metsänomistajien kerronnassa? Suunnittelutraditiossa monimuotoisuus lähinnä rajoite; entä metsänomistajille? Yksityismetsien suunnittelujärjestelmän murros Oiva mahdollisuus sisällyttää uusia sisältöjä ja toimintatapoja

4 Kerätty haastatteluaineisto Kaksi alueellista metsäkeskusta: Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala Yhteensä 30 metsäsuunnitelman tilannutta metsänomistajaa subjektiivinen otanta: mahdollisimman erilaisia taustoja Teemahaastattelut elo-syyskuussa 2005 Haastattelujen teemoina metsänomistajuus, päätöksenteko metsänomistajana sekä kokemukset ja odotukset metsäsuunnittelusta Huomionarvoista: monimuotoisuus ei mukana haastattelujen teemoissa, joten esiin nousseet teemat tulkittavissa vahvoiksi ja haastatelluille merkityksellisiksi! Toisaalta haastatellut edustavat metsätaloudellisesti aktiivisia nykymuotoisen metsäsuunnitelman tilaajia, eivät kaikkia metsänomistajia

5 Tutkimusote ja -tehtävä Tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien asenteita monimuotoisuutta, monikäyttöä ja suojelua kohtaan, heidän omalle metsälleen antamiaan arvoja, toiveita ja odotuksia sekä metsäsuunnittelun kehitystarpeita lähtökohtina luonnon monimuotoisuus ja suunnittelun asiakaslähtöisyys Tavoitteena oli hahmottaa metsäsuunnittelun kehittämistarpeita ja ideoida monimuotoisuutta metsänomistajalähtöisesti edistäviä toimintatapoja Tulosten on tarkoitus palvella yksityismetsien tilakohtaisen metsäsuunnittelun, alueellisen suunnittelun ja monimuotoisuusneuvonnan kehittämistä sekä METSOIIkeinojen soveltamista

6 Analyysi ja sitä ohjanneet käsitteet Teoria- ja aineistovetoisuutta yhdistelevä ote Lähtökohtana ihmislähtöiset arvot ja luonnon omat arvot (Pietarinen 2000) Haastatteluista erotettiin NVivo-ohjelmalla 341 kpl monimuotoisuuteen, monikäyttöön, metsien suojeluun, arvoihin ja asenteisiin liittyvää puhekatkelmaa jotka luokiteltiin 59 eri kategoriaan ja etukäteen karkeasti päätettyä luokittelun hierarkiaa täydennettiin aineistoa läpikäydessä Jokaisesta metsänomistajasta kirjoitettiin tiivistetty metsänomistajaprofiili jota käytettiin apuna jatkoanalyysissä ja luokittelun tiivistämisessä

7 Tuloksia: erilaisten arvojen esiintyminen Varsin vähän luontokeskeisten arvojen ilmentymiä 20% haastatelluista ilmensi Suuri ja vaihteleva joukko ihmiskeskeisiä arvoja Pehmeät (humanistiset arvot) Virkistyskäyttöarvot: 67% ilmensi Esteettiset arvot: lähes 40% Tunnearvo: 27% Kovat (utilistiset arvot) Taloudellisen tuoton tavoittelu ja metsänhoito: 97% Monikäyttö: 70% Taloudellinen turva ja sijoitus: 60% Perintö: 50%

8 Metsille annetut arvot ja niiden esiintyminen haastateltujen keskuudessa (% kun N=30) Taloudellinen tuotto ja metsänhoito Monikäyttö Arvoluokka Virkistyskäyttö Taloudellinen turva tai sijoitus Perintö Esteettiset arvot Tunnearvo Luonnon monimuotoisuus %

9 Monimuotoisuus- ja suojeluasenteet Negatiivisen asenteen taustalla usein kielteinen kokemus, huoli toimeentulosta, tiedon vähyys tai käsitys metsätalouden ja suojelun arvoristiriidasta Negatiivista asennetta vahvisti suojeluohjelmiin assosioitu pakkosuojelu sekä uhka omistusoikeuden ja päätöksentekovallan menetyksestä ja tunneside metsään Positiivisen asenteen taustalla vaikutti useimmiten jokin metsiin liitetty pehmeä arvo: mielikuva metsistä muunkin kuin taloudellisen tuoton lähteenä Positiivista asennetta vahvisti kohteen luonto-, virkistys- tai monikäyttöarvo, taloudellisen arvon pienuus tai taloudellisen kompensaation saanti

10 Vapaaehtoinen suojelu ja "piilosuojelu" Haastatelluista metsänomistajista jonkinlaista piilosuojelua harrastaa reilu puolet Kolmannes oli vapaaehtoisesti jättänyt luonnontilaan jonkun tietyn luontokohteen, joista osa oli myöhemmin tullut suojelluksi metsälain tai luonnonsuojelulain mukaisina arvokkaina elinympäristöinä Metsien oma-aloitteinen suojelu ilmeni usein metsien säästämisenä päätehakkuilta tai toistaiseksi lykkääntyneenä päätehakkuuna Taustalla usein metsän säästäminen lapsia varten Luonnon monimuotoisuus oli taustalla 27%:ssa oma-aloitteisia suojelupäätöksiä tai monimuotoisuutta edistäviä toimia Vanhat metsät ja säästöpuut jakoivat mielipiteet kahtia

11 Metsien vapaaehtoisen suojelun tai päätehakkuun lykkäämisen motiivit (N=30) Perintöarvo Luonnon monimuotoisuus Suojelumotiivit Esteettiset arvot Virkistyskäyttö Taloudellinen turva tai sijoitus Tunnearvo Monikäyttöarvo % metsänomistajista

12 Päätelmiä Aineistossa esiintyneet monikäyttöarvot ja positiiviset monimuotoisuusasenteet osoittavat, että metsäsuunnitelmalta toivotaan enemmän kuin pelkästään puuntuotantomahdollisuuksien maksimointia tai hakkuiden tasaisuutta Aidosti omistajalähtöisessä, omistajan tavoitteita herkästi tulkitsevassa suunnitteluprosessissa olisi mahdollista edistää monimuotoisuutta metsien säästämiseen tai suojeluun liittyvien toiveiden täyttämisen kautta Etenkin maisema-, riista- ja luontoarvojen painottaminen vaatisi myös tilakohtaista laajemman suunnitteluotteen käyttöönottoa

13 Kehittämisehdotuksia: informointipalvelu A. Yleinen luonto- ja monimuotoisuusinformaatio 1. Metsäsuunnitelman yhteyteen tietopaketti vapaaehtoisen suojelun keinoista, arvokkaista elinympäristöistä ja säästöpuista lisäämään metsänomistajien tietoja monimuotoisuusnäkökohdista ja tukemaan monimuotoisuuden huomioivaa itsenäistä päätöksentekoa B. Alueellinen (maisematason) informaatio 2. Ekologisia arvoja maisematasolla huomioivan alueellisen metsäsuunnittelun kehittäminen ja metsien monimuotoisuuden yhteistyöverkostojen toiminnan edistäminen (METSOII-toteutus) C. Tilakohtainen informaatio 3. Kaikille suojelubiologisesti arvokkaille tai metsänomistajan itsensä syystä tai toisesta arvokkaiksi näkemille kohteille merkitään metsäsuunnitelmaan normaalin toimenpide-ehdotuksen lisäksi jokin soveltuva vapaaehtoisen suojelun keino

14 Kehittämisehdotuksia: tilakohtainen päätöstuki 4. Metsäsuunnittelijoille ja neuvojille asiakaslähtöisen monimuotoisuusneuvonnan koulutusta Pohdittava eri toimijoiden roolijakoa (metsäkeskus/mhy/muut) 5. Tarjolle metsäsuunnitelmatuotteita vaihtoehtoisin painotuksin, ja näille riittävän kysynnän varmistava subventio 6. Luonnonarvokaupan ja vapaaehtoisten suojelusopimusten pohjana olevien vertailulaskelmatyökalujen kehittäminen ja käyttöönotto metsänomistajien päätöstuen käytäntönä 7. Metsävaratietojärjestelmän kehittäminen tukemaan uudenlaista alueellista ja tilakohtaista suunnittelua

15 Kirjallisuutta Tikkanen, J., Hokajärvi, R., Hujala, T. & Lappalainen, S. (toim.) Asiakaslähtöisyys metsäsuunnittelun kehittämishaasteena. Metlan työraportteja s. Hänninen, H. & Kurttila, M Metsäluonnon monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet. Metlan työraportteja s. Hujala, T., Pykäläinen, J. & Tikkanen, J Decision making among non-industrial private forest owners in Finland: The role of professional opinion and desire to learn. Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 22, Issue 5, pp Kurttila, M., Pykäläinen, J. & Leskinen, P Defining the forest landowner's utility loss compensative subsidy level for a biodiversity object. European Journal of Forest Research 125(1): Kurttila, M., Pykäläinen, J. & Leskinen, L.A Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot ja yksityismetsien aluetason metsäsuunnittelu. Metsätieteen aikakauskirja 1/2005: Pietarinen, J Ihmislähtöiset luontoarvot ja luonnon omat arvot. Teoksessa: Haapala, A. & Oksanen, M. (toim.). Arvot ja luonnon arvottaminen. Yliopistopaino, Helsinki. S

16 Hyvää ystävänpäivää!

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea ISBN 978-951-40-2264-7 (PDF) ISBN 978-951-40-2263-0 (nid.) ISSN 1795-150X Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea Teppo Hujala, Mikko

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen

METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Saija Kuusela, Mirja Rantala ja Riikka Paloniemi Saija Kuusela Mirja Rantala Riikka Paloniemi METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen Kuusela, S., Rantala,

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 221 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 221 SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 ASENTEIDEN JA NÄKEMYSTEN MUUTOKSET YHDEN

Lisätiedot

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu

Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Suoseura Finnish Peatland Society ISSN 0039-5471 Helsinki 2014 Suo 65(1): 1 15 Suo 65(1) Research 2014 articles 1 Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Ecosystem services, voluntariness

Lisätiedot

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 Tieteen tori Timo Pukkala Muut kuin puuaineiset tuotteet metsäsuunnittelussa e e m t a Johdanto Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita käsittelevien tutkimusten

Lisätiedot

Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön näkökulmasta

Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön näkökulmasta Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Mikko Kurttila Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Jukka Tikkanen ja Anssi Niskanen Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet

Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet ISBN 978-951-40-2037-7 (PDF) ISSN 1795-150X Poliittinen hirvi yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet Sauli Härkönen ja Juha Hiedanpää (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Muru Juurola Heimo Karppinen Muru Juurola ja Heimo Karppinen Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja

Lisätiedot

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 71 (heinäkuu 2004) METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIRJALLISUUSKATSAUS Jaakko Pulli

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja

Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja soveltaminen Suomen oloihin Tutkimuksen yhteenvetoraportti 17.1.2012 Timo Kuuluvainen, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen ja Eero Lukkarinen (toim.)

Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen ja Eero Lukkarinen (toim.) ELAV PROJECT Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen ja Eero Lukkarinen (toim.) METLA THIS PROJECT IB BEING PART FINANCED BY THE EUROPEAN

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ*

ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 52 (helmikuu 2002) ENERGIAA PUUSTA KULUTTAJIEN KÄSITYKSET PUUN ENERGIAKÄYTÖSTÄ Anna-Kaisa

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Metsänomistajat ja virallinen luonnonsuojelu

Metsänomistajat ja virallinen luonnonsuojelu Metsänomistajat ja virallinen luonnonsuojelu Riikka Paloniemi Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos Ilmo Massa Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos ja yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Metsäntutkimus Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Hiilen nielut Puun käytön monet mahdollisuudet Vihreä kemia Uutisia Metsämaiden happamoitumisesta vain heikkoja merkkejä Kangasmetsien

Lisätiedot

Visuaalinen maisema monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa

Visuaalinen maisema monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa Metsätieteen aikakauskirja Nousiainen, Tahvanainen & Tyrväinen Visuaalinen maisema monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa k a t s a u s Ismo Nousiainen, Liisa Tahvanainen ja Liisa Tyrväinen Visuaalinen

Lisätiedot

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN*

METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 46 (kesäkuu 2001) METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN* Anna-Kaisa Rämö

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot