6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä"

Transkriptio

1 6. MAAPERÄN VUOKSI SELLAISENAAN RAKENTAMISEEN SOVELTUMATTOMAT ALUEET KAAKKOIS-PIRKANMAAN SEUTUKUNNAN ALUEELLA Yleistä etoa maaperästä Maaperä on syntynyt geologisten prosessien tuloksena. Näitä ovat rapautuminen sekä mannerjää kön, virtaavan veden ja tuulen toiminta. Suomen nykyinen maaperä koostuu ennen kvartäärikau a kallioperästä rapautuneista aineksista ja kvartäärikauden moneen kertaan uudelleen kerrostuneista maalajeista. Kvartäärikaudella tarkoitetaan noin 1,6 miljoonaa vuo a si en alkanu a geologista ajanjaksoa. Erityises kvartäärikauden jääkausi muovasi maaperää. Jääkaudet ovat ajanjaksoja, jolloin suuria alueita maan pinnasta on mannerjää köiden peitossa. Maaperä rakentuu irtomaakerroksesta, joka pei ää kallioperää maalla ja vesistöjen pohjalla. Irtomaakerros koostuu pääosin murskautuneesta ja hienontuneesta kiviaineksesta eli kivennäismaalajeista. Niitä ovat moreeni, sora, hiekka ja savi. Maaperään kuuluvat lisäksi eloperäisestä aineksesta syntyvät turve ja lieju sekä maaperässä oleva vesi. Maaperän pinta- ja pohjakerrokset voivat koostua eri maalajeista. Maalajien geologisen syntytavan, raekoostumuksen ja humuspitoisuuden perusteella on muodoste u neljä maalajiryhmää: moreenimaalajit, karkearakeiset maalajit, hienorakeiset maalajit ja eloperäiset maalajit. Nämä eri maalajit soveltuvat rakentamiseen eri tavoin. Moreenimaalajit ovat Suomen yleisimpiä maalajeja. Moreeni on kallioperästä mannerjää kön irro amaa, kulje amaa ja kerrostamaa maa-ainesta. Pohjamoreeni on jää kön alla iviiksi pakkautunu a ainesta. Pintamoreeni on ainesta, joka kulkeutui jää kön sisällä ja päällä sekä kerrostui jään sulamisvaiheessa. Jää kön virtaus- ja sulamisvaiheen aikana moreeniainesta kasautui myös erilaisiksi muodostumiksi. Näitä ovat esimerkiksi pisaranmalliset drumliinit, kumpumoreenit ja reunamoreenit. Moreenimaalajit jaetaan sora-, hiekka- ja hienorakenteisiin moreeneihin. Näistä soramoreeni soveltuu parhaiten rakennuspohjaksi, sillä soramoreenin alueella rou minen on vähäistä. Soramoreenin hai apuolena rakentamisella saa aa olla runsaskivisyys ja -lohkareisuus. Rou vuus sen sijaan heikentää hiekka- ja hienoaineksisten moreenien käy öä rakennuspohjana. Karkearakenteiset maalajit ovat muodostuneet mannerjää kön sulamisvaiheen aikana jää kön sulamisvesien kerrostamana. Karkearakenteisia maalajeja ovat lohkareet, kivet, sora, hiekka ja karkea hieta. Sora-alueet ovat hyviä rakennuspohjia, sillä ne ovat rou ma omia. Muodostumien jyrkät rinteet ja niiden liepeillä olevat savi- ja sil kerrostumat saa avat kuitenkin heikentää rakenne avuu a. Hienorakeiset maalajit ovat maa-aineksia, joiden raekoko on pienempi kuin 0,06 mm. Hienorakenteisia maalajeja ovat hieno hieta, hiesu ja savi. Hienorakeiset maalajit ovat rakennuskelpoisuudeltaan huonoa maata rou vuutensa ja heikon kantavuutensa vuoksi. Vähintään metrin paksuinen kuivakuori lisää kuitenkin savialueiden kantavuu a. Tässä tapauksessa ne ovat kohtuullisia pientalojen rakennuspohjia. Hienorakeisten maalajien sekä runsaas hienoa ainesta sisältävien moreenien maarakennusominaisuudet riippuvat myös vesipitoisuudesta. Jos näiden maalajien vesipitoisuus on suuri, ne ovat kaivuun yhteydessä vaikeas käsiteltäviä. Tilanne a pahentavat edelleen sateet ja roudan sulaessa vapautuva vesi. Eloperäiset maalajeja ovat turve ja lieju. Turve on suokasvien jäänteistä maatumalla syntynyt eloperäinen maalaji. Lieju on meren ja järvien sekä usein soiden pohjalla tava ava maalaji, joka on syntynyt vesialtaan pohjalle kerrostuneista pieneliöiden ja kasvien jäänteistä. Eloperäisille maalajeille on ominaista suuri painuminen ja rou vuus. Ne ovat yleensä rakennuspohjaksi kelpaama omia maa-alueita. Etenkin jos eloperäisen kerrostuman alla on savipohja, soveltuvat ne huonos rakentamiseen. Jos eloperäinen kerrostuma on kantavamman maapohjan päällä, se voidaan poistaa ja korvata täytemaalla. Tällöin maapohjasta saadaan rakennuskelpoinen. 37

2 Maaperän rakenne avuus Maaperän rakenne avuus määräytyy pitkäl sen geologisen historian mukaan. Maalajit yhdessä pohjaveden kanssa määri elevät, soveltuuko maaperä rakennusalustaksi. Rakennuskelpoisuuden selvi ämiseksi tarvitaan eto rakennusalueen geologisesta rakenteesta. Lisäksi on ede ävä, mihin maalajiryhmiin maaperän aines kuuluu. Rakentamisen kannalta maalajien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat raekoostumus, iviys, kivi- ja lohkarepitoisuus, vesipitoisuus ja eloperäisen aineksen määrä. Maaperän laatu vaihtelee enemmän pystysuunnassa kuin vaakasuunnassa. Rakentamista ja rakennusten perustuksia suunniteltaessa on ote ava huomioon koko alla olevan kerrostuman ominaisuudet. Keskeiset tekijät maan rakennuskelpoisuu a määriteltäessä ovat: maalajien kantavuus maalajien rou vuus eli roudan syntyessä tai sulaessa tapahtuvaa maanpinnan liikkuminen tai maan fysikaalisten ominaisuuksien muu uminen. Rou minen aiheu aa erilaisille rakennelmille vaurioita. maalajien kokoonpuristuvuus maalajien kaive avuus kantavan pohjan syvyys pinnaltaan pehmeiden maalajien alueilla maanpinnan kaltevuus maalajien vedenläpäisevyys Pälkäneen ja Kuhmalahden kun en alueella sijaitsevat suo- ja soistuma-alueet on esite y kartoissa 14 ja 16. Lisäksi maaperää tarkastellaan yleispiirteises päämaalajiryhmi äin kartoissa 15 ja 17. Kartan maaperälajit on esite y pinta-aineksen mukaan. Hienorakenteisten ja eloperäisten maalajien alueilla pohjamateriaali voi kuitenkin vaihdella. 38

3 Taulukko 12. Eri maalajien soveltuvuus rakentamiseen. Lähde: GTK.Maaperäkartan käy öopas. Kantavuus Routivuus Vedenläpäiseväisyys Tunnus Moreenilajit Soramoreeni + 2 SrMr Hiekkamoreeni 1 2 Mr Hienoaineksinen moreeni 3 1 HMr Moreenimuodostuma +, MrM Karkearakeiset maalajit Lohkareet, isot kivet 3 +, 3 KiM Pienet kivet, sora SrM Hiekka Hk Karkea hieta 2 +, 3 Ht Hienorakeiset maalajit Hieno hieta 1 2* 2 Hht Hiesu 1 2* 2 Hs Savi 1* 1 Sa Liejuinen hienohieta 1* 1 LjHHt Liejuhiesu 1* 1 LjHs Liejusavi 1* 1 LjSa Eloperäiset maalajit Lieju * * * Lj Saraturve Ct Rahkaturve St Kantavuus Routivuus Vedenläpäisevyys 1 = pieni + = routimaton 1 = pieni 2 = kohtalainen - = routiva 2 = kohtalainen 3 = suuri 3 = suuri * = painuminen suuri 39

4 m 0 Vesistö Suo tai soistuma Tiestö Kuntaraja 5 Onkkaala 10 Km Kar a 14. Suot ja soistumat Pälkäneen alueella. 40 Aitoo Maaperäaineisto 1:20 000, Geologian tutkimuskeskus. Pohjakartta Maanmittauslaitos, julkaisulupa nro. 207/MML/10. Luopioinen Rautajärvi

5 m 0 Vesistö 2,5 Eloperäiset maalajit Hienorakeiset maalajit 5 Km Onkkaala Karkearakeiset ja moreenimaalajit Kivikko Kallio Kuntaraja Tiestö Kar a 15. Maaperätyyppien jakautuminen Pälkäneen alueella. 41 Aitoo Maaperäaineisto 1:20 000, Geologian tutkimuskeskus. Pohjakartta Maanmittauslaitos, julkaisulupa nro. 207/MML/10. Luopioinen Rautajärvi

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu.

MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA. Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. MUNKINSEUDUN GEOLOGIAA Koonnut Jani Hurstinen. Kuvat tekijän ellei toisin mainittu. Munkinseudulla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueita Helsingin länsiosassa (kuva

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Esityksen sisältö Metsätalouden vesistökuormitus, vesistökuormitusta aiheuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Turvetutkimusraportti 305. Tapio Muurinen. YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Turvetutkimusraportti 305 Tapio Muurinen YLI-IIN SOIDEN JA TURVEVAROJEN KÄYTTOKELPOISUUS Osa 2 The Mires and Useful Peat Reserves of Yli-Ii, Central Finland Part 2 Espoo 1997 Muurinen,

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE

FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE FINNCAO-KUITUSAVET PINTARAKENTEIDEN TIIVISTEKERROKSISSA FINNCAO SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE LOKAKUU 2001 1 SISÄLLYS ALKUSANAT...2 MERKINNÄT...3 1 Johdanto...4 2 Finncao-kuitusavien luokittelu...5 3 Finncao-kuitusavien

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue... 3 2 Vesiensuojelurakenteita... 4 2.1 Pohjapato...

Lisätiedot

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA

KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS GEOTE KNILLISIA JULKAISU JA N:o 63 KYANIITTI- JA PYROFYLLIITTIESIIN- TYMÄT POH JOIS-KARJALASSA KIRJOITTANUT ERKKI AUROLA 10 KWAA JA 3 TAULUKROA TBKSTISSfi WITH AN BNGLISH SUMMARY

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

ja mitä siitä sitten seuraa

ja mitä siitä sitten seuraa Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa LIFE10ENV/FI/00062 ASROCKS With the contribution of the LIFE Financial Instrument of the European Union

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

KAAVAN POHJAKARTTA 1997

KAAVAN POHJAKARTTA 1997 KAAVAN POHJAKARTTA 997 KARITAKOHDEMALLI Käsikirja karttakohteiden mallinnuksesta ja esitystavasta suurimittakaavaisissa kartoissa Maanmittauslaitoksen julkaisuja n:o 85 Maanmittauslaitos Keskushallinto

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Valuma-alueen karttatutkimus. Valuma-alueen rajaus. Valuma-alueen korkeussuhteet

Valuma-alueen karttatutkimus. Valuma-alueen rajaus. Valuma-alueen korkeussuhteet Valuma-alue - vesi valuu ja virtaa Kun sadepisara tipahtaa maan pinnalle, se joko haihtuu, imeytyy maahan tai jatkaa matkaansa valumalla alamäkeen. Jos matkalla tulee kuoppa vastaan, pisaroita kertyy siihen

Lisätiedot