2.2 Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset valmiudet Matematiikka Tietotekniikka Fysiikka ja kemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2 Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset valmiudet 2.2.1 Matematiikka 2.2.2 Tietotekniikka 2.2.3 Fysiikka ja kemia"

Transkriptio

1

2 2 Sisällys: 1. Johdanto 1.1 Opetussuunnitelma 1.2 Koulutuksen tavoite 1.3 Koulutuksen laajuus ja rakenne 1.4 Opintojen henkilökohtaistaminen 1.5 Opintojen arviointi 2 Opintojen toteuttaminen 2.1 Kielelliset valmiudet Suomen kieli Englannin kieli 2.2 Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset valmiudet Matematiikka Tietotekniikka Fysiikka ja kemia 2.3 Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet Yhteiskuntatieto Kulttuurintuntemus 2.4 Opiskelu- ja ammatinvalintavalmiudet Opintojen ohjaus Koulusalat Työelämä Liitteet: Koulutuksen järjestämissuunnitelma lukuvuodelle Kielitaidon taitotasojen kuvausasteikko Todistuspohja

3 3 1. JOHDANTO 1.1 Opetussuunnitelma Kouvolan seudun ammattiopiston opetustoimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmat perustuvat tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat opetushallituksen antamia määräyksiä koulutuksen järjestäjille. Perustutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet löytyvät sivuilta Opetussuunnitelma on kaksiosainen: 1. Yleinen osa: Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee Kouvolan seudun ammattiopiston kaikkea koulutusta ja jokaista perustutkintoa. Opetussuunnitelman yhteinen osa liitteineen löytyy 2. Erityinen osa: Kouvolan seudun ammattiopiston maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma. Tässä opetussuunnitelmassa ei toisteta yhteisessä osassa ja opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja asioita vaan keskitytään kuvaamaan niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa valmistavan koulutuksen tavoitteet. maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma löytyy myös sivuilta Kouvolan seudun ammattiopiston opetussuunnitelmat hyväksyy Kouvolan kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta. Yleinen osa Periaatteet opetuksen järjestämisen eri muodoista kuten lähi- ja verkko-opetuksesta OPETUSSUUNNITELMA Erityinen osa: Mavan opetussuunnitelma Koulutuksen opintojen muodostuminen Periaatteet arvioinnin toteuttamisesta Järjestämissuunnitelma työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä KSAO:n tarjoamat mahdollisuudet valita opintoja muista tutkinnoista ja toisilta koulutuksen järjestäjiltä, mm. lukio-opinnot Suunnitelma opintojen arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä Suunnitelma opintojen etenemisestä, ajoituksesta ja jakautumisesta opintojaksoihin Suunnitelma opetuksen sisällöistä ja oppimisympäristöistä sekä opetusmenetelmistä Periaatteet opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnasta, opintojen täydentämisestä sekä opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta Taulukko 1. Opetussuunnitelman sisältö pääpiirteittäin

4 4 1.2 Koulutuksen tavoite Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998, 3 mukaan ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä järjestettävää ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille tai maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on jo suomen kielen peruskielitaito, joka vastaa keskimäärin Kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A2.2 (liite). Kielitaitotaso testataan valmistavaan koulutukseen pyrittäessä. Lähtötasosta voidaan joustaa silloin, kun se opiskelijan kokonaistilanteen nähden on tarkoituksenmukaista ja edellytykset tavoitetason B1.2 saavuttamiseksi ovat realistiset. Tavoitetasotaulukot ovat liitteenä. Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (A811/1998, 21 ) mukaan valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatillisiin opintoihin siirtymistä varten. 1.3 Koulutuksen laajuus ja rakenne Ksao:ssa koulutus toteutetaan 40 opintoviikon (ov) laajuisena. Opetus toteutetaan päiväopetuksena. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta, josta pääsääntöisesti 28 tuntia on lähiopetusta ja 12 tuntia itsenäistä työskentelyä. Valmistavan koulutuksen opinnot KSAO:ssa: Kielelliset valmiudet Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset valmiudet Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet Opiskelu- ja ammatinvalintavalmiudet 20 ov 6 ov 6 ov 8 ov

5 5 Opintoviikkojen jakautuminen opintojaksoihin: 40 ov KIELELLISET VALMIUDET Suomen kieli, suomi toisena kielenä, S2 S2-1, 6 ov: Minä kielenoppijana Minä ja taustani S2-2, 6 ov: Lähiympäristöni Kieli viestintävälineenä S2-3, 6 ov: Suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä Itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi Englannin kieli Englanti 1 Englanti 2 18 ov 2 ov 20 ov MATEMAATTISET, TIETOTEKNISET JA LUONNONTIETEELLISET VALMIUDET Matematiikka 2 ov: Peruslaskutoimitukset Mittayksiköt ja suureet Tietotekniikka 2 ov Tietokoneen peruskäyttö Tiedonhaku Luonnontiede Fysiikka ja kemia 2 ov YHTEISKUNNALLISET JA KULTTUURISET VALMIUDET Kansalais- ja yhteiskuntatietous 4 ov Yhteiskuntaoppi Kansalaistaito Kulttuurintuntemus 2 ov Kulttuurien kohtaaminen Suomalainen kulttuuri 6 ov 6 ov OPISKELU- JA AMMATINTAVALMIUDET Opinto-ohjaus Koulutusalat Työelämä 2 ov 2 ov 4 ov 8 ov Järjestämissuunnitelma lukuvuodeksi on opetussuunnitelman liitteenä.

6 6 1.4 Opintojen henkilökohtaistaminen Opintojen alussa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), joka perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun. Suunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan lähtötilanne, koulutustausta ja koulutustarpeet. Samoin selvitetään myös mahdolliset päätökset ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja rinnastamisesta sekä mahdolliset ammatillisen koulutuksen vertailulausunnot. Maahanmuuttajien valmistava koulutus ei varsinaisesti ole tarkoitettu erityisopetusta tarvitseville, mutta yksittäistapauksissa erityisopetusta tarvitsevalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Valmistavan koulutuksen tavoitteita voidaan mukauttaa kokonaan tai osittain, mutta tavoitteena pidetään sitä, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa valmistavan koulutuksen yleiset valmiudet. Jos arvioinnin perusteet HOJKS:n takia poikkeavat merkittävästi muista valmistavan koulutuksen arvioinneista, arviointi merkitään kuvailevasti todistukseen tai sen liitteeseen. 1.5 Opintojen arviointi Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelijan oppimista ja tuottaa tietoa osaamisesta. Arvioinnissa käytetään opetushallituksen vahvistamaa voimassaolevaa arviointiasteikkoa ja ohjeita. Valmistavan koulutuksen todistukseen merkitään suoritetut opinnot, niiden laajuudet ja arvosanat. Arvosanat merkitään arviointiasteikolla 1-3 tai suoritettu = S-merkinnällä. Suomen kielen taitojen osalta S-merkinnän lisäksi kirjataan Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon kuvausasteikon (liitteenä) mukainen taitotasoarvio. Valmistavan koulutuksen opintojen arviointi: Kielelliset taidot suomen kielen opinnot englannin kielen opinnot S = suoritettu sekä kielitaidon tasoarvio S = suoritettu sekä kielitaidon tasoarvio Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset taidot Arviointiasteikko 1-3 Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus Arviointiasteikko 1-3 Opiskelu- ja ammatinvalintataidot S = suoritettu

7 7 2. OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Kielelliset valmiudet Suomen kieli KIELELLISET VALMIUDET SUOMEN KIELEN OPINNOT 18 ov Opintojen jakautuminen opintojaksoihin: S2-1: Minä kielenoppijana Minä ja taustani S2-2 Minä ja lähiympäristöni Kieli viestintävälineenä S2-3 Suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä Itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov Suomen kielen opetuksessa huomioidaan kielitaidon kaikki eri osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen sekä kirjoittaminen. Kehittyvä kielitaito huomioidaan myös muissa opinnoissa. Opetuksessa opittavat asiat liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan käyttäen selkeää, mutta monipuolista suomen kieltä. n saavuttama kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa, jolloin saavutettu taitotaso merkitään valmistavan koulutuksen todistukseen. Tavoitetasotaulukot ovat liitteenä. MINÄ KIELENOPPIJANA 3 ov / Suomen kielen opinnot 18 ov Opintojakson tavoitteet: ottaa vastaan ohjeita ja tehtävänantoja ymmärtää opiskeluun liittyviä käsitteitä osaa ääntää suomen kieltä ymmärrettävästi ja käyttää oikeaa intonaatiota ja painoa osaa kertoa tavallisista, konkreettisista aiheista kuvaillen eritellen ja vertaillen osaa viestiä käytännönläheisissä tilanteissa (esim. esittäytyminen) ja tehdä lisäkysymyksiä osaa käyttää sanakirjaa ja tehdä muistiinpanoja

8 8 Opintojakson sisältö kielen osa-alueet ja opiskelumenetelmät perusrakenteiden kertaus: sanaluokat, verbityypit, nominityypit, sijamuodot perussanaston kertaus suomen kielen ääntäminen kysyminen ja vastaaminen omasta itsestä, jokapäiväisestä elämästä ja opiskeluhistoriasta kertominen Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät: lähiopetus: kuunteleminen, puhuminen, helppojen tekstien tuottaminen, muistiinpanot pari- ja ryhmätyöskentely Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite MINÄ JA TAUSTANI 3ov / Suomen kielen opinnot 18 ov Opintojakson tavoitteet: ymmärtää yleiskieltä ja lähiympäristössä kuuluvaa puhekieltä osaa kertoa tavallisista konkreettisista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen osaa viestiä käytännönläheisissä omaan elämään liittyvissä tilanteissa (asiakeskustelu) pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia tekstejä osaa kirjoittaa henkilökohtaiseen elämään liittyviä tekstejä Opintojakson sisältö perusrakenteiden ja sanaston kertaus: astevaihtelu, partitiivi/akkusatiivi, lauseen käsite kertominen esim. omasta itsestä ja taustasta kuullunymmärtämistehtävät jokapäiväiseen elämään liittyvät tekstit oman tekstin kirjoittaminen aihealueina esim. minä ja taustani ja jokapäiväinen elämäni Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät: lähiopetus pari- ja ryhmätyöskentely kuunteluharjoitukset

9 9 Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) LÄHIYMPÄRISTÖNI 3 ov / Suomen kielen opinnot 18 ov Opintojakson tavoitteet: ymmärtää puheen pääkohdat ymmärtää arkielämässä ja asiointitilanteissa käytettäviä idiomeja ja fraaseja osaa viestiä käytännönläheisissä ja omaan elämään liittyvissä tilanteissa (asioimistilanteet, puhelinkeskustelu) osaa ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta osaa antaa ohjeita ja neuvoja hankkii tietoja Internetistä ja kirjastosta ja käyttää keskeisiä opiskelutaitoja kirjoittaa muutaman kappaleen pituisia, jäsentyneitä tekstejä esim. yhteenvetoja Opintojakson sisältö perusrakenteet ja sanasto: peruslauseet, verbi + verbi, III infinitiivi, aikamuodot, konjunktiot kertominen esim. harrastuksista, vapaa-ajanvietosta, asumisesta, sairauksista asioiminen jokapäiväisissä tilanteissa (pyyntö, neuvominen) oppikirjan tekstit ja selkokieliset asiatekstit tiedonhaku oman tekstin kirjoittaminen aiheena esim. asuntoni ja asuinalueeni, harrastukseni Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät: lähiopetus keskusteluharjoitukset, pari- ja ryhmätyöt, draamaharjoitukset kotitehtävät: rakenneharjoitukset, kirjoitustehtävät, sanaston opiskelu käsitekartta kirjoittamisen apuna Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite

10 10 KIELI VIESTINTÄVÄLINEENÄ 3 ov / Suomen kielen opinnot 18 ov Opintojakson tavoitteet: ymmärtää yleiskieltä ja itselleen tuttua puhekieltä osaa kertoa tavallisista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen pystyy osallistumaan keskusteluun ja ryhmätyöskentelyyn sekä kuuntelemaan tekee keskustelussa tarkentavia kysymyksiä, esittää eriäviä tai yhteneviä mielipiteitä sekä perusteluja tuntee kohteliaisuussäännöt ja ottaa huomioon toisten mielipiteet tuntee suomen kielen ja oman äidinkielen kulttuuriset käyttöerot ja puheen tilannekohtaisen vaihtelun ymmärtää nonverbaalia viestintää osaa pitää suullisen esitelmän osaa jaksottaa puheensa oikein osaa etsiä ja yhdistellä tietoja muutaman sivun pituisista teksteistä suorittaakseen annetun tehtävän osaa kirjoittaa henkilökohtaiseen elämään liittyviä tekstejä osaa hakea ja valikoida tietoa eri lähteistä Opintojakson sisältö kielen rakenteet: aikamuodot, nominien monikko, lausetyypit, relatiivipronominit, konditionaali puhekielen ja kirjakielen eroja keskusteluharjoitukset, kertominen ja mielipiteen ilmaiseminen aitojen lyhyiden tekstien lukeminen ja luetun ymmärtäminen omien tekstien kirjoittaminen, esim. viesti ja kirje, henkilöesittely suullisen esitelmän pitäminen, aiheena esim. oma kotimaa ja kulttuuri Opintojakson oppimisympäristö ja opetusmenetelmät: lähiopetus opintokäynti kirjastoon pari- ja ryhmätyöskentely kotitehtävät itsenäinen työskentely ja tiedonhaku Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite

11 11 SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN JÄSENENÄ 3 ov / Suomen kielen opinnot 18 ov Opintojakson tavoitteet: kykenee seuraamaan palvelu- ja asiointitilanteita kykenee seuraamaan uutisia, ajankohtaisohjelmia ja muita ohjelmia median välityksellä hallitsee ammattiviestinnän perusteet ymmärtää arkielämässä, työelämässä sekä asiointitilanteissa käytettäviä idiomeja ja fraaseja erottaa puhutun kielen yksilöllisen, tilanteisen sekä alueellisen vaihtelun osaa tiivistää ja ilmaista kuulemastaan avainkohdat osaa antaa ohjeita sekä neuvoja ja raportoida omaa riittävän medialukutaidon ymmärtääkseen esimerkiksi uutisia, mainoksia ja internet-tekstejä sekä symboleja ja kuvia pystyy lukemaan muutaman kappaleen tekstejä eri aiheista osaa kirjoittaa asiatekstejä osaa täyttää lomakkeita tunnistaa eri tekstilajeja ja eri tekstien rekisterieroja sekä jonkin ammattialan tekstejä, tietotekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä Opintojakson sisältö kielen rakenteet: passiivi, sanojen johtaminen, sijamuodoista essiivi ja translatiivi, komparaatio työelämään liittyvä vuorovaikutus ja sanasto suullinen ja kirjallinen raportointi omien tekstien kirjoittaminen esim. matkasta ja loman tai juhlan viettämisestä autenttisten ajankohtaisten ja työelämään liittyvien tekstien lukeminen kaunokirjalliseen tekstiin tutustuminen suullinen esittely jostakin Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin liittyvästä asiasta, esim. jokin suomalainen paikkakunta Opintojakson oppimisympäristö ja opetusmenetelmät: lähiopetus eri viestintävälineiden hyödyntäminen keskusteluharjoitukset kotitehtävät oppimispäiväkirja Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite

12 12 ITSENÄISEKSI KIELENKÄYTTÄJÄKSI 3 ov / Suomen kielen opinnot 18 ov Opintojakson tavoitteet: kykenee seuraamaan yleisiä aiheita sisältäviä luentoja ja esitelmiä osaa kommunikoida työ- ja opiskelupaikkahaastattelussa osaa käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja osaa käyttää monenlaisia rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita saavuttaa sellaiset tiedonhallinnan ja sanaston kartuttamisen taidot, että kykenee melko itsenäisesti omaksumaan jonkin ammatti- tai erityisalan oppimateriaalia ymmärtää puheen pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta sekä muusta viestinnästä tunnistaa jonkin ammattialan tekstejä pystyy analysoimaan työpaikkailmoituksia osaa kirjoittaa asiatekstejä osaa etsiä tukitietoa pääajatuksille ja ottaa lukijan huomioon hallitsee melko monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita osaa hakea ja valikoida tietoa eri lähteistä, referoida ja jäsennellä tekstiä, käyttää sanakirjaa ja tehdä muistiinpanoja Opintojakson sisältö ja arvioinnin kohteet: rakenteiden kertaus ja syventäminen: verbien reaktiota, verbin nominaalimuodot ja alustavasti lauseenvastikkeita haastattelutehtävä ja sen suullinen raportointi työ- ja opiskelupaikan hakemiseen liittyvä vuorovaikutus ansioluettelo ja työhakemus monipuolisten asiatekstien lukeminen ammatillisiin teksteihin tutustuminen tekstin referointi oman vapaamuotoisen tekstin kirjoittaminen, aiheena esim. tulevaisuuden suunnitelmat Opintojakson oppimisympäristö ja opetusmenetelmät: lähiopetus keskustelu, pari- ja ryhmätyöt, draamaharjoitukset opintokäynnit kotitehtävät Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite

13 Englannin kieli KIELELLISET VALMIUDET ENGLANNIN KIELEN OPINNOT 2 ov Opintojen jakautuminen opintojaksoihin: Englanti 1 1 ov Englanti 2 1 ov Opinnot arvioidaan suoritettu (S) merkinnällä. Vieraan kielen, englannin, suoritus katsotaan hyväksytyksi, kun on saavutettu englannin kielen taitotaso A1.3. Kielitaitotasotaulukot ovat liitteenä. ENGLANTI 1 / Englannin kieli 2 ov Opintojakson tavoitteet: tuntee englannin kielen kirjalliset ja suulliset perusteet tuntee englannin kielen perusteita, niin että hän voi osallistua ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvaan englannin kielen opintoihin myöhemmin tutkintoon johtavassa koulutuksessa Opintojakson sisältö ja arvioinnin kohteet: arkisanasto ja perusrakenteet aikamuodot kysymyssanat prepositiot Opintojakson oppimisympäristö ja opetusmenetelmät: lähiopetus keskustelu, pari- ja ryhmätyöt, draamaharjoitukset kotitehtävät Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite ENGLANTI 2 / Englannin kieli 2 ov Opintojakson tavoitteet: ymmärtää monipuolisen kielitaidon tärkeyden työelämässä ja haluaa kehittää kielitaitoaan kirjallisesti ja suullisesti saavuttaa kielitaitotason A 1.3.

14 14 Opintojakson sisältö ja arvioinnin kohteet: syvennetään perussanaston ja perusrakenteiden osaamista työelämäsanasto adjektiivin taivutus Opintojakson oppimisympäristö ja opetusmenetelmät: lähiopetus keskustelu, pari- ja ryhmätyöt, draamaharjoitukset kotitehtävät Opintojakson arviointi: n oppimista arvioidaan ja siitä annetaan palautetta opintojakson aikana. Opintojakso arvioidaan suoritettu merkinnällä (S) Kielitaitotaso testataan koulutuksen loppuvaiheessa ks. liite 2.2 Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset valmiudet MATEMAATTISET, TIETOTEKNISET JA LUONNONTIETEELLISET VALMIUDET 6 OV Opintojen jakautuminen opintojaksoihin: Matematiikka 2 ov Peruslaskutoimitukset Mittayksiköt ja suureet Tietotekniikka Tietokoneen peruskäyttö Tiedonhaku Luonnontiede Fysiikka ja kemia 2 ov 2ov Matematiikka PERUSLASKUTOIMITUKSET 1 ov Opintojakson tavoitteet osaa käyttää laskutoimituksia tehtävien ratkaisemisessa osaa käyttää matemaattisia apuvälineitä, taulukoita ja laskimia työssään Opintojakson sisältö laskimen ja muiden apuvälineiden käyttö

15 15 peruslaskutoimitukset matematiikan keskeinen sanasto Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, kirjallinen loppukoe arviointi asteikolla 1-3 Arvioinnin kohteet Arviointikriteeritaulukosta kohdat matematiikka, keskeisen sanaston hallinta peruslaskutoimitusten käyttäminen apuvälineiden käyttö MITTAYKSIKÖT JA SUUREET 1 ov Opintojakson tavoitteet osaa käyttää laskutoimituksia tehtävien ratkaisemisessa hallitsee matemaattisia ajattelutapoja (loogista ja avaruudellista ajattelua) ja esittämismuotoja (kaavoja, malleja, kuvioita) ja osaa tulkita niitä osaa käyttää matemaattisia apuvälineitä, taulukoita ja laskimia työssään. Opintojakson sisältö mittayksiköt ja suureet prosenttilaskentaa neliöjuuri Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, kirjallinen loppukoe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohdat mittayksiköiden ja suureiden käyttö peruslaskutoimitusten käyttäminen apuvälineiden käyttö Tietotekniikka

16 16 TIETOKONEEN PERUSKÄYTTÖ 1 ov Opintojakson tavoitteet hallitsee tietokoneen käytön niin, että se hyödyntää kaikkia opintoja saa valmiuksia tietoteknisen osaamisen lisäämiseen käyttää tietokoneella tekstinkäsittelyä, Internetiä ja sähköpostia. Opintojakson sisältö tekstinkäsittely sähköposti Ecel Moodle-oppimisalusta Internet, tiedonhaku Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, tarvittaessa loppukoe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohta tietotekniikan käyttö TIEDONHAKU 1 ov Opintojakson tavoitteet hallitsee tietokoneen käytön niin, että se hyödyntää kaikkia opintoja saa valmiuksia tietoteknisen osaamisen lisäämiseen käyttää tietokoneella tekstinkäsittelyä, Internetiä ja sähköpostia. Opintojakson sisältö Internet, tiedonhaku, hakupalvelimet Ecel-ohjelman käyttö Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus opintokäynti harjoitukset Opintojakson arviointi

17 17 tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, tarvittaessa loppukoe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohta tietotekniikan käyttö Luonnontiede FYSIIKKA JA KEMIA 2 ov Opintojakson tavoitteet osaa käyttää luonnonilmiöiden selittämisessä hyödynnettävää tietoa ja menetelmiä ymmärtää, mihin kysymyksiin matemaattisia ja luonnontieteellisiä taitoja voidaan käyttää tuntee toimintaperiaatteita keskeisiltä fysiikan alueilta ymmärtää, että fysiikka ja kemia ovat perustana muille luonnontieteille ja tekniikalle Opintojakson sisältö ymmärtää, että fysiikka ja kemia ovat perustana muille luonnontieteille ja tekniikalle tietää arkielämässä tarvittavia kemiallisia yhdisteitä tuntee fysiikan toimintaperiaatteet (mekaniikka, lämpö, sähkö, valo, ääni ja säteily) tuntee kemian käsitteitä ymmärtää kemiaa arkielämässä tajuaa aikakäsitteen Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset yksinkertaiset luonnontieteelliset kokeet Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, koe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohdat fysiikan toimintaperiaatteiden tunteminen kemian käsitteiden tunteminen

18 18 Opintojen arviointitaulukko, MATEMAATTISET, TIETOTEKNISET JA LUONNONTIETEELLISET VALMIUDET 6 OV ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Matematiikka Keskeisen sanaston hallinta Peruslaskutoimitusten käyttäminen Mittayksiköiden ja suureiden käyttö Taulukoiden, piirrosten ja kuvaajien hyödyntäminen Tuntee matematiikan ja luonnontieteellisten opintojen keskeisen sanaston suomeksi Ratkaisee peruslaskutoimituksia saatuaan ohjausta. Tuntee keskeisimpiä mittayksiköitä ja matemaattisia suureita. Osaa soveltaa prosenttilaskentaa muutamissa tehtävätyypeissä. Ymmärtää selkeitä taulukoita, piirroksia ja kuvaajia. Käyttää matematiikan keskeistä sanastoa suomen kielellä. Osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön. Arvioi laskutehtävien tulosten järkevyyttä. Osaa ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta. Tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet. Hallitsee matematiikan keskeisen sanaston suomen kielellä joustavasti ja soveltaa sitä erilaisiin tehtäviin. Soveltaa peruslaskutoimituksia erilaisiin tehtäviin. Käyttää keskeisiä mittayksiköitä ja matemaattisia suureita. Soveltaa prosenttilaskentaa. Osaa pääpiirteittäin tulkita taulukoita, piirroksia ja kuvaajia. Apuvälineiden käyttö Fysiikan toimintaperiaatteiden tunteminen Osaa ohjattuna käyttää -laskinta. Käyttää harppia ja viivoitinta geometristen laskutoimitusten tekemiseen. Tunnistaa jonkin arkikokemuksen fysikaalisen tai kemiallisen perustan. Suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia. Käyttää luokitteluja matemaattisten ongelmien ratkaisussa. Lukee erilaisia taulukoita ja diagrammeja. Tietää länsimaisen aikakäsityksen perusteet. Pystyy esittämään perustellun ratkaisun sanallisesti esitettyyn ongelmaan joko päättelemällä tai yhtälöitä hyödyntämällä. Käyttää laskinta ja pystyy arvioimaan tuloksen järkevyyden. Soveltaa fysiikan toimintaperiaatteita: mekaniikka, lämpö, sähkö, valo, ääni ja säteily. Kemian Tietää periaatteet Käyttää ohjatusti Osaa tehdä yksinkertaisen

19 19 käsitteiden tunteminen Tietotekniikan käyttö tekstinkäsittely Internet sähköposti tiedonhaku Luonnontieteen perusteet Luonnon tuntemus kemiallisista merkinnöistä. Käyttää tietokonetta opiskelun apuvälineenä ja ymmärtää tietotekniikan peruskäsitteet. Tuntee suomalaisen luonnon keskeiset piirteet ja vuodenaikojen vaihtelun. ilmiöiden selittämisessä keskeisiä fysiikan ja kemian toimintaperiaatteita. Osaa käyttöjärjestelmän perustoiminnot ja pystyy käyttämään oheislaitteita. Osaa selittää vuodenaikojen vaihtelun syyn ja merkityksen ihmisen toiminnalle. luonnontieteellisen kokeen. Osaa ottaa työskentelyssään huomioon arkielämässä tarvittavista kemiallisista yhdisteistä johtuvat ominaisuudet. Käyttää tietotekniikkaa joustavasti erilaisiin tarkoituksiin. Hyödyntää tietotekniikkaa mm. fysiikan ja kemian tehtävien selvittämisessä ja asioihin perehtymisessä. Hahmottaa ihmisen aseman biologisessa järjestelmässä. 2.3 Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet YHTEISKUNNALLISET JA KULTTUURISET VALMIUDET 6 OV Opintojen jakautuminen opintojaksoihin: Yhteiskuntatietous Yhteiskuntaoppi Kansalaistaito Kulttuurintuntemus Kulttuurien kohtaaminen ja Suomalainen kulttuuri 4 ov 2 ov Yhteiskuntatietous YHTEISKUNTAOPPI 2 ov / Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet 6 ov Opintojakson tavoitteet ymmärtää suomalaisia toimintatapoja ja arvoperusteita ottaa vastuuta omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista ja vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa tutustuu Suomen yhteiskunnalliseen järjestelmään ja tuntee oikeutensa sekä velvollisuutensa aktiivisena kansalaisena

20 20 ymmärtää lainsäädännön merkitystä ja sen vaikutusta yhteiskunnan toimintaan toimii yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Opintojakson sisältö elinkeinorakenne ja merkitys työllisyydelle yrittäjyys työntekijän rooli Suomen yhteiskunnallinen järjestelmä lainsäädännön merkitys ja sen vaikutus yhteiskunnan toimintaan kunta, eduskunta, hallitus ja presidentti poliisi, oikeus ja tuomioistuinlaitos kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet lapsen ja nuoren oikeudet ja velvollisuudet jokamiehen oikeudet suomalainen työelämä: työturvallisuus ja -suojelu, työlainsäädäntö, vaatimukset ja lainalaisuudet, työntekijän asema, työttömyys, naisen asema Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset opintokäynnit Opintojakson arviointi tuntityöskentely kirjalliset tehtävät koe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohta yhteiskuntatieto KANSALAISTAITO 2 ov/ Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet 6 ov Opintojakson tavoitteet ottaa vastuuta omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista ja vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa tutustuu Suomen yhteiskunnalliseen järjestelmään ja tuntee oikeutensa sekä velvollisuutensa aktiivisena kansalaisena Opintojakson sisältö sosiaali- ja terveyspalvelut ja etuudet muut yhteiskunnan järjestämät palvelut (työvoimatoimisto, kirjasto, erilaiset avustusorganisaatiot, maahanmuuttajien omat palvelut)

21 21 rahankäyttö, budjetti lainat, takaus, osamaksu verotus Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset opintokäynnit Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, koe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohta elinkeinoelämä Kulttuurintuntemus KULTTUURIEN KOHTAAMINEN 1 ov / Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet 6 ov Opintojakson tavoitteet ymmärtää suomalaisia toimintatapoja ja arvoperusteita arvostaa omaa identiteettiään kulttuurien yhtymäkohdassa ja käyttää monikulttuurisuutta voimavarana toimii yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Opintojakson sisältö suomalainen tapakulttuuri erilaisuus yksilöiden ja ryhmien välillä kulttuuriin ja vuodenkiertoon liittyvät juhlapäivät kulttuurien ja uskontojen erot miehen ja naiset roolit eri kulttuureissa omat kulttuuriset lähtökohdat ja kotoutuminen - identiteetti esitelmä omaan kulttuuriin liittyvästä tavasta tai juhlasta Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset opintokäynnit Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät, esitelmä, tarvittaessa kirjallinen koe arviointi asteikolla 1-3

22 22 Arviointikriteeritaulukosta kohta kulttuurintuntemus SUOMALAINEN KULTTUURI 1 ov / Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet 6 ov Opintojakson tavoitteet ymmärtää suomalaisia toimintatapoja ja arvoperusteita toimii yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Opintojakson sisältö suomalainen tapakulttuuri ja vuodenkiertoon liittyvät juhlapäivät suomalaiset arvot ja normit kulttuurien välinen kohtaaminen sekä uskonnot ja niiden kohtaaminen suomalaisen ja oman kulttuuriyhteisön arvojen, normien ja asenteiden vertailua Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset opintokäynnit Opintojakson arviointi tuntityöskentely kirjalliset tehtävät tarvittaessa kirjallinen koe arviointi asteikolla 1-3 Arviointikriteeritaulukosta kohta kulttuurintuntemus Opintojen arviointitaulukko, YHTEISKUNNALLISET JA KULTTUURISET VALMIUDET 6 OV ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Yhteiskuntatieto ja kansalaistaito Suomalainen palvelujärjestelmä Tietää Suomen yhteiskunnallisen järjestelmän pääpiirteet. Tietää Suomessa pysyvästi asuvaa henkilöä koskevat keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Osaa käyttää yhteiskunnan peruspalveluita, mm. sosiaalija terveydenhuollon järjestelmää, ja ymmärtää yhteiskunnan toimintaa.

23 23 ja yhteiskunnan perusrakenteet Elinkeinoelämä: yksityinen ja julkinen sektori Kulttuurintuntemus Suomalaiset arvot ja normit kansalliset perinteet ja juhlapäivät omaan ja suomalaiseen kulttuurin liittyvät tavat ja niiden soveltaminen omaan elämään yhdenvertaisuus Tutustuu yksilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin yhteiskunnassa. Tietää Suomen elinkeinoelämän toimialoja ja tutustuu työntekijän rooliin työmarkkinoilla. Hyväksyy erilaisuuden yksilöiden ja ryhmien välillä. Pohtii oman ja suomalaisen kulttuurin eroja ja käsittelee niitä rakentavalla tavalla. Tuntee suomalaisen tasa-arvokäsityksen. Toimii yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti Ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa taloudellisena toimijana. Suunnittelee omia taloudellisia asioitaan. Tuntee suomalaisen elinkeinoelämän keskeisimpiä toimialoja, tuotantoa ja palveluja sekä niiden merkitystä työllisyydelle. Toimii luontevasti vuorovaikutuksessa erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Punnitsee erilaisia näkökulmia ja perustelee omia kantojaan. Toimii vastuullisesti toiset huomioon ottaen ja noudattaa tehtyjä sopimuksia. Tuntee työmarkkinoita sääteleviä taloudellisia tekijöitä ja niiden keskinäisiä riippuvuuksia. Tiedostaa yrittäjyyden yhdeksi uravaihtoehdoksi ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa. Vertailee suomalaisen ja oman kulttuuriyhteisönsä arvoja, normeja ja asenteita. Käsittelee mahdollisia kulttuurien ja uskontojen eroja rakentavalla tavalla. 2.4 Opiskelu ja ammatinvalintavalmiudet OPISKELU- JA AMMATINVALINTAVALMIUDET 8 OV Opintojen jakautuminen opintojaksoihin: Opinto-ohjaus 2 ov Koulutusalat 2 ov Työelämä 4 ov

24 Opintojen ohjaus OPINTO-OHJAUS 2 ov / Opiskelu- ja ammatinvalintavalmiudet 8 ov Opintojakson tavoitteet tutustuu suomalaiseen koulutusjärjestelmään, sen toimintamalleihin ja vaatimuksiin hankkii aktiivisesti tietoa eri lähteistä muodostaakseen kokonaiskuvaa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja omasta asemastaan siinä asettaa realistisesti koulutustaan ja kehitystään koskevia tavoitteita omien kokemuksiensa ja saamansa palautteen mukaisesti toimii suomalaisen koulutuksen, opiskelukulttuurin ja oppilaitoskäytäntöjen mukaisesti niin, että voi integroitua opiskeluyhteisöön hankkii tietoja monipuolisesti ja opiskelee itsenäisesti niin, että hänellä on omatoiminen ja itsenäinen ote opiskeluun pystyy arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ilmaisee myönteistä suhtautumista opiskeluun toimii yhteistoiminnallisesti ryhmätyö- sekä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa Opintojakson sisältö suomalainen koulutusjärjestelmä omat vahvuudet ja kehittämisalueet oppimisessa aktiivinen toiminta ryhmässä itsearviointi oppimispäiväkirja käsitekartta harjoittelee oppimista tehostavia menetelmiä Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset opintokäynnit Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät arviointi suoritettu-merkinnällä, kun opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen opiskelijalla on taidot opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa Koulutusalat KOULUTUSALAN JA AMMATTIALAN VALINTA 2 ov / Opiskelu- ja ammatinvalinvalmiudet 8 ov

25 25 Opintojakson tavoitteet tuntee perustutkintojen ja ammatillisten opintojen muodostumisen sekä ammattiosaamisen näytön periaatteen tutustuu ammatin opiskeluun käytännössä ja muodostaa käsityksen omasta soveltumisestaan koulutukseen ymmärtää sen, että hänen osaamistaan mitataan ja arvioidaan ymmärtää omaa elämäntilannettaan ja sosiaalista viitekehystään hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla tekee aktiivisesti omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä arvioi itseohjautuvasti omaa toimintaansa ja toteuttaa suunnitelmiaan on aktiivinen ja oma-aloitteinen koulutuksessa on tottunut suunnitelmallisuuteen ja suunnittelee itse tulevaa oppimistaan tekee realistisia opiskelusuunnitelmia. Opintojakson sisältö Kouvolan seudun ammattiopiston koulutustarjonta nuorisoasteen ammatillinen koulutus / aikuiskoulutus oppisopimuskoulutus työvoimapoliittinen koulutus työpajatoiminta eri ammatit ja niiden vaatimukset hakeminen eri oppilaitoksiin ja koulutuksiin omien koulutusta ja kehitystä koskevien tavoitteiden asettaminen Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät lähiopetus harjoitukset opintokäynnit tutustuminen yhden tai useamman alan ammatilliseen koulutukseen oppimispäiväkirja Opintojakson arviointi tuntityöskentely, kirjalliset tehtävät kahteen ammattialaan tutustuminen arviointi suoritettu-merkinnällä, kun opiskelija tuntee suomalaista koulutusjärjestelmää siten, että osaa valita itselleen sopivan jatkokoulutusväylän ja on tutustunut kahteen ammattialaan Kouvolan seudun ammattiopistossa

26 Työelämä TYÖSSÄOPPIMINEN 4 ov / Opiskelu- ja ammatinvalintavalmiudet 8 ov Opintojakson tavoitteet tutustuu työelämään mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla perehtyy käytännön kokemuksen kautta työelämään sekä suomalaisen työkulttuurin vaatimuksiin saa realistisen kuvan niistä ammateista, jotka häntä kiinnostavat saa mahdollisuuden perehtyä niihin vaatimuksiin, joita hänen tavoitteensa edellyttävät hankkii työelämän toimintataitoja, jotka valmentavat häntä työssäoppimiseen tai työharjoitteluun Opintojakson sisältö työpaikkaan (1-2 kpl) tutustuminen Opintojakson oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät työssäoppiminen (56 tuntia=30 tuntia viikossa) oppimispäiväkirja palautekeskustelut Opintojakson arviointi oppimispäiväkirja, palautekeskustelut arviointi suoritettu-merkinnällä, kun opiskelija on tutustunut työelämään työpaikoilla.

27 27 Opintojen järjestämissuunnitelma lukuvuosi JAKSOT OPINNOT KIELELLISET VALMIUDET 20 OV Suomen kieli 18 ov S2-1 6 ov Minä kielenoppijana Minä ja taustani S2-2 6 ov Lähiympäristöni Kieli viestintävälineenä S2-3, 6 ov Suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä Itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi Englannin kieli 2 ov Englanti 1 Englanti 2 MATEMAATTISET, TIETOTEKNISET JA LUONNONTIETEELLISET VALMIUDET 6 OV Matematiikka 2ov Peruslaskutoimitukset Mittayksiköt ja suureet Tietotekniikka 2ov Tietokoneen peruskäyttö Tiedonhaku Luonnontiede 2ov Fysiikka ja kemia YHTEISKUNNALLISET JA KULTTUURISET VALMIUDET 6 OV Yhteiskuntatietous 4ov Yhteiskuntatieto Kansalaistaito Kulttuurintuntemus 2 ov Kulttuurien kohtaaminen Suomalainen kulttuuri OPISKELU- JA AMMATINVALINTVALMIUDET 8 OV Opinto-ohjaus 2 ov Koulutusalat 2ov Työelämä 4 ov

28 28 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

29 29

30 30

31 31

32 32 Taitotaso A2 A2. 2 Kehittyvä peruskieli -taito Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen * Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. *Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa. * Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein. * Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä. *Puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä. *Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy. *Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia rakenteita. * Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä. *Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset). * Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista. * Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi. * Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. *Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit). *Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. * Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

33 33

34 34

35 35

Omnian ammattiopisto MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS Opetussuunnitelma

Omnian ammattiopisto MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS Opetussuunnitelma Omnian ammattiopisto MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS Opetussuunnitelma Omnian ammattiopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMA 2 1.2 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO Opetussuunnitelma 2011

VAASAN AMMATTIOPISTO Opetussuunnitelma 2011 Pvm 6/6 2011 Laatija Janne Kauranen Rakenteen tarkistus Pvm 16/6 2011 Koulutusalajohtaja Kaija Jyrkkänen Muodollinen tarkistus Pvm 16/6 2011 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja12.12.2013 Voimassa 2013 alkaen Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Koulutuksen

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe.

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe. Kuvaukset 1 (5) Saksa, alkeet 1 ov (VVVK1) osaa suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin perusteet. Hän selviytyy helpoissa asiointitilanteissa. Hän saa valmiuksia yleis- ja ammatillisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA STADIN AMMATTIOPISTO

HELSINGIN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA STADIN AMMATTIOPISTO 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA STADIN AMMATTIOPISTO 1 (13) SISÄLLYS 1. KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA JÄRJESTÄMINEN... 2 2.

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteista käytäntöön Opetushallitus 12.3.2012 Rauno Laine ja Sirpa Rönkkö Koulutuksen laajuus Laajuus 32 40

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.8.2010 Rehtori hyväksynyt muutokset 28.9.2010 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma SISÄLLYS 1. JOHDANTO JA YLEISET TAVOITTEET 2 2. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2 3. OPINTOJEN TAVOITTEET, TOTEUTUS

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS. 40 ov

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS. 40 ov MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS 40 ov Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVA KOULUTUS MÄÄRÄYS 7/ 011/ 2008 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 1B (A1.3) LUOKKA 2026 31.8.2010-24.5.2011, 175 t, lähtötaso

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA

VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA VANTAAN KAUPUNGIN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNI- TELMA PERUSOPETUKSEN 1 9 luokat YHTEINEN OSA Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvana, itsenäisenä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien jatko-opintoihin valmentava koulutus

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien jatko-opintoihin valmentava koulutus OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien jatko-opintoihin valmentava koulutus Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.12.2013 Voimassa 2013 alkaen SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Koulutuksen tavoite... 1

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma Noudattaa opetushallituksen määräystä 7/011/2008 Hyväksytty 3.11.2010 Rehtori Jarmo Paloniemi Sisältö JOHDANTO...

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Suomen kieli Opetussuunnitelma

Suomen kieli Opetussuunnitelma Suomen kieli Opetussuunnitelma 1. Kohderyhmä Maahanmuuttajat, joiden suomen kielen taito on alle Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotason A1 ja joilla on latinalaisten aakkosten luku- ja kirjoitustaito.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010 Pvm 31.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 31.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 31.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 31.5.2010

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot