3 5-VUOTIAIDEN KERHOTOIMINTA; KERHOJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 5-VUOTIAIDEN KERHOTOIMINTA; KERHOJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli"

Transkriptio

1 3 5-VUOTIAIDEN KERHOTOIMINTA; KERHOJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli Naantalissa Karvetin päärakennuksen alakerrassa toimii lukuvuonna kaksi 3 5- vuotiaiden lasten kerhoryhmää, Viskarit 1 ja 2. Ryhmiin voidaan enimmillään ottaa 15 lasta. Kerhojen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Naantalin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu), joka toimii ohjaavana suunnitelmana kaupungin tuottamille päivähoitopalveluille. Naantalin Varhaiskasvatussuunnitelma on väline, jonka avulla ohjataan ja arvioidaan varhaiskasvatuksen laatua, sen suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä. Naantalin varhaiskasvatussuunnitelma löytyy mm. Naantalin kaupungin internet-sivuilta opetus ja kasvatus/varhaiskasvatus/kerhotoiminta/varhaiskasvatussuunnitelma(vasu). Varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyy suunnitelma kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Aikuinen on vastuussa tunnetaitojen opettamisesta lapselle sekä tapa- ja moraalikasvatuksesta. Aikuisen on myös tärkeä tunnistaa tilanteet, jos lapselle on kehittynyt vääränlainen toimintatapa. Kerhotoiminnan vasussa vanhempien kanssa yhteistyönä tehty suunnitelma löytyy liitteenä. Kerhot tarjoavat vaihtoehdon, kun päivähoidon tarve perheessä ei ole välttämätön ja kokopäiväinen. Kerhossa järjestetään kotona hoidettaville naantalilaisille lapsille turvallista ja lapsilähtöistä toimintaa, joka on mielekästä, kehittävää ja tavoitteellista. Kerhossa lapsi totuttelee muutaman tunnin eroon vanhemmista rakentaen luottamuksellista suhdetta muihin aikuisiin ja lapsiin. Kerhotoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon Naantali-strategian mukaiset arvot: Avoimuus, Luottamus, Vastuullisuus, Uudistumiskyky, Oikeudenmukaisuus. Lisäksi kerhotoiminnassa korostettuja arvoja ovat kunnioitus, luottamus, turvallisuus, hyvät tavat ja tasa-arvo, unohtamatta leikkiä ja huumoria. KERHON TOIMINTA rakentuu satuperinteeseemme tutustumiseen. Sadut ja tarinat vievät meidät kielellisten taitojen maailmaan, lomittuvat leikkeihin ja kädentaitoihin sekä rakentavat raamit toiminnan sisältöön ryhmässä olevien lasten kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan.

2 KERHON LAADUKAS TOIMINTA RAKENTUU TAVOITTEET: SISÄLLÖT: - hyvät tavat - sadut ja tarinat elävät lasten ideoista, - ryhmässä toimiminen ja yhdessä leikkimisen taito kehittäen mielikuvitusta ja saaden - lapsen itsetunnon kehittäminen erilaisia toteutusmuotoja - toisen huomioon ottaminen - empatiakyvyn kehittäminen ARVOT: -hyvät tavat, ilo, leikki, oikeudenmukaisuus, avoimuus, luottamus, turvallisuus ja kunniotus TURVA: -fyysinen turvallisuus -psyykkinen turvallisuus -luottamuksen luominen ja itsetunnon kehittyminen MENETELMÄT: ULKOILU: - kokonaisvaltaisuus; - päivittäinen ulkoilu leikki, pelaaminen, sadut, tarinat, - teemapäivät laulut, äänimaailma, kädentaidot, - luonto ja ympäristö leivonta, liikunta, draama, luonto ja ympäristö RAVINTO: VAATETUS,HYGIENIA: - terveelliset eväät - tarkoituksenmukainen vaatetus - valistus - käsihygienia - opastus ja ohjaus

3 Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen Naantalissa Taustaa Perusopetuslaki29 8 Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta. Laki lasten päivähoidosta 2 a Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Kiusaamisen huomaaminen ja tunnistaminen Kiusaamista ei ole aina helppo määritellä, koska se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Kiusaaminen on aggressiivista käytöstä, joka vahingoittaa jotakuta fyysisesti tai psyykkisesti ja joka on toistuvaa, tahallista ja kohdistuu puolustuskyvyttömään henkilöön (Salmivalli 2003.) Keskeistä kiusaamisessa on valtasuhteiden epätasapaino. Epätasapaino kiusaajan ja kiusatun välillä voi olla fyysistä, psyykkistä tai taidollista. Kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Suoran kiusaamisen tunnusmerkkejä ovat suora hyökkäys, kuten potkiminen, lyöminen, uhkailu jne. Epäsuora kiusaaminen on juoruilemista, valehtelemista ja tietoisesti ryhmän ulkopuolelle sulkemista. Kiusaamisen muodot Fyysinen kiusaaminen Sanallinen kiusaaminen Psyykkinen kiusaaminen - Lyöminen - Haukkuminen - Uhkailu - Potkiminen - Nimittely - Manipulointi - Kamppaaminen - Härnääminen - Kiristäminen

4 - Esteenä oleminen - Vaatteiden repiminen - Nipistely - Kivien ja hiekan heittäminen - Leikkien sotkeminen - Lällättäminen - Vaatteiden, hiusten ym. kommentointi - Selän takana puhuminen - Ilveily, ilmeily - Poissulkeminen - Leikin sääntöjen muuttaminen - Selän takana puhuminen - Puhumatta jättäminen Jotta kiusaamiseen voidaan puuttua, on tärkeää, että kaikilla lasten kanssa työskentelevillä on tietoa siitä, mitä kiusaaminen on. Pienten lasten parissa voidaan myös pohtia, milloin kielteinen toiminta on tietoista ja tarkoituksellista. On vaikea arvioida, milloin lapset tiedostavat, että heidän toimintansa voi vahingoittaa ja loukata toista. Lapsella on oikeus kertoa kokemastaan kiusaamisesta ilman, että hänet leimataan kantelijaksi. Kun lapsi luottaa aikuiseen, hän uskaltaa ja haluaa kertoa. On myös hyvä muistaa, että aikuisen ja lapsen kokemus kiusaamisesta voi olla erilainen. Kiusaamisen huomaamista edesauttaa lasten leikkien havainnoiminen sekä sisällä että ulkona. Havainnot on tärkeä dokumentoida. Myös lasten haastatteluilla saa tärkeää tietoa lasten välisistä suhteista. Kiusaamisen ehkäisy on osana arjen pedagogiikkaa, joka muuttuu ja muotoutuu ryhmän ja lasten taitojen mukaan. Sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja opetellaan ja harjoitellaan ryhmässä. Aikuinen on vastuussa tunnetaitojen opettamisesta sekä tapa- ja moraalikasvatuksesta. Aikuisen on tärkeää osata tunnistaa ja havaita ne tilanteet, jossa lapselle on kehittynyt vääränalaisia toimintatapoja. Lasten kanssa keskustellaan ystävyydestä ja toisten huomioimisesta sekä opetetaan kaveritaitoja. Ryhmän aikuisten asenteet ja toiminnan kautta välittyvät mallit ovat olennaisia osia kiusaamisen ehkäisemisessä. Aikuisten keskinäinen vuorovaikutus vaikuttaa siihen miten lapsi oppii ihmisten välistä kunnioitusta. Turvallisessa ilmapiirissä lapsi tuntee olevansa arvostettu ja hän voi luottaa, että aikuinen kantaa vastuun ryhmästä ja toiminnasta. Kiusaamisen ehkäisyssä leikki nousee tärkeäksi tekijäksi. Lapset harjoittelevat vuorovaikutustaitoja leikkiessä yhdessä. Havainnointi, leikin ohjaaminen ja siihen osallistuminen antavat aikuiselle paljon tietoa lasten keskinäisistä suhteista. Uuden toimintakauden alkaessa varhaiskasvatusyksiköissä tulee laatia suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen. Suunnitelma tehdään myös jokaisessa lapsiryhmässä.

5 SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISYKSI KARVETIN KERHORYHMÄT Koottu yhdessä kerhoryhmien vanhempien kanssa syksyllä Mielestämme kiusaamista on olemassa sekä psyykkistä, että fyysistä. Fyysistä kiusaamista ovat: kaikenlainen satuttaminen, esim. - lyöminen - potkiminen - pureminen - töniminen - jos vangitsee toisen vaikka aidan taakse Psyykkistä kiusaamista ovat: - leikistä pois jättäminen - haukkuminen, nälviminen, nimittely, lällättely - arvostelu - vähättely - jos toiset lapset komentaa - se, että sanoo lällälällä lieruu

6 Miten voimme toimia, jotta kiusaamista ei syntyisi: - kotona lapsen kanssa keskustelu siitä mikä on reilu kaveri - kannustamaan olemaan hyvä kaveri - me-hengen luominen ja ryhmäyttäminen - lämpimän, mukavan ja avoimen tunnelman luominen kerholla - ohjata lapsia hyväksymään ja leikkimään kaikkien kanssa, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi - ohjata erilaisuuden hyväksymiseen - aran lapsen leikkiin mukaan johdattaminen ja auttaminen kaverin löytämisessä - ketään lasta ei päästetä aikuisen rooliin komentamaan muita - kannustaa lasta kertomaan, jos tuntee tulevansa kiusatuksi - vanhempien huolen ottamineen tosissaan - heti puuttuminen ja ohjaaminen lasta toimimaan toisin - leikitään kaikkien kanssa - ei sanota rumaksi kaverin vaatteita tai muuta Jos kiusaamista tapahtuu, miten puutumme siihen: - heti puuttuminen - avoin keskustelu kiusaamisesta lasten ja vanhempien kanssa - yleiset säännöt, joita kaikki noudattavat - nollatoleranssi kiusaamiseen - keskustelu siitä mikä on oikein, mikä on väärin - leikin ja toiminnan ohjaaminen - ANTEEKSI PYYNTÖ - sanotaan kuissajille, että lopettakaa, ei saa kiusata - kerrotaan Päiville ja Maijalle

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Laura Kirves 9.2.2012 Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaari Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Laura Kirves/ Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010

Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010 Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010 Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa hanke 2009 2010 Sosiaali ja terveysministeriö rahoittaa ja valvoo hanketta Folkhälsan

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa 19.10.2009 Työryhmä: Senni Kangasniemi Marika Lehtinen Maria Taanila Mari Saarikko Jokaisessa Kangasalan koulussa kiusataan

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Miten jaksaa innostua vuosien jälkeen aina uudestaan?

Miten jaksaa innostua vuosien jälkeen aina uudestaan? Pienryhmäkeskustelut, Kahvila Villi Kriikuna, Lohja 6.3.2015 MUISTIO 1. Oman opettajuuden reflektointi ja työssä jaksaminen Yhteisesti todettiin työn olevan haastavaa ja palkitsevaa. Pitkään opettaneelta

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU TAMMERKOSKI KLASSILLINEN KOULU 2012 2013 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien. Risto Rasa SISÄLTÖ KESKEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT... 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot