SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5"

Transkriptio

1 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C VARKAUDEN KAUPUNKI VARKAUDEN KAUPUNGIN KANGASLAMMIN KAUPUNGINOSAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUOHJELMA LAATINUT: SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS ANNA SIPILÄ PÄIVITETTY

2 TEHDYT MUUTOKSET pvm tekijä kuvaus Anna Sipilä Ohjelman päivitys ympäristöluvan tarkistamishakemusta varten. Lisätty jätetietolomake ja ympäristöhaittojen seurantalomake Anna Sipilä Sakeutetun lietteen tarkkailutietojen muutos Anna Sipilä Sakeutetun lietteen tarkkailutietojen muutos, lisätty kompostoinnin tarkkailuohjelma liitteeksi Anna Sipilä Ohjelman päivitys ympäristölupapäätöksen PSA Y mukaiseksi Minna Kukkonen COD:n lisäys sekä mittausten menetelmä- ja epävarmuustietojen lisääminen

3 Sivu 3 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Yleistä 2. Lupaehdot Varkauden kaupungin Kangaslammin kaupunginosan jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kangaslammin asumisjätevedet. Jätevedet johdetaan puhdistamolle 7 kilometrin verkostolla, jossa on myös kaksi pumppaamoa. Puhdistamo on yksilinjainen rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos, jossa poistetaan melko tehokkaasti myös ammoniumtyppeä. Puhdistamon pääyksiköt ovat välppäys, ilmastus, kemikalointi ja selkeytys. Ylijäämälietteet lahotetaan ja kuljetetaan Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamolle kuivattavaksi ja kompostoitavaksi. Keskimääräinen vuorokausivirtaama on noin 60 m³/d. Fosforin saostukseen käytetään ferrosulfaattia noin kg vuodessa. Prosessin ph-arvoa säädetään ympärivuotisella kalkin syötöllä. Sakeutettua lietettä syntyy noin 600 m³ vuodessa. Instrumentointi ja hälytysjärjestelmä ovat pienpuhdistamolle kelvolliset. Kangaslammin jätevedenpuhdistamon toimintaa säätelee Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös Dnro PSA-2009-Y , annettu Päätös velvoittaa Varkauden kaupungin tarkkailemaan tarkkailtava puhdistamon käyttöä, puhdistamolle ja vesistöön johdettavan jäteveden määrää ja laatua, käytettyjen kemikaalien määriä, puhdistuslaitteiden tehoa, puhdistamolietteiden määrää ja käsittelyä sekä jätevesien vaikutuksia vesistössä. Numeeriset vaatimukset ovat seuraavat: Pitoisuus Reduktio % mg/l BOD 7-ATU -arvo < 15 > 90 Kokonaisfosfori < 0,8 > 90 COD Cr <125 tai >75 Kiintoaine <35 tai >90 Puhdistustulokset lasketaan puolivuosikeskiarvoina puhdistamolta ja muualta viemäriverkostoista mahdollisesti tapahtuvat ohitukset, häiriöt ja ylivuodot mukaan lukien. Lisäksi on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen nitrifikaatioon. Valtioneuvoston asetus N:o 888/2006 määrää seuraavat vähimmäisvaatimukset biologisen sekä kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin ja kiintoaineen puhdistukseen jätevesistä: Pitoisuus mg/l Reduktio % BOD 7-ATU -arvo < 30 TAI > 70 COD Cr < 125 TAI > 75 Kokonaisfosfori < 3,0 TAI > 80 Kiintoaine < 35 TAI > 90 Koska Kangaslammin puhdistamon asukasvastineluku on < asukasta, kyseisiä puhdistustuloksia seurataan vuosikeskiarvoina. Ympäristöluvan vaatimukset ovat orgaanisen aineksen ja kokonaisfosforin osalta tiukemmat kuin asetuksen vaatimukset.

4 Sivu 4 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Jätevesien käsittely 3.1 Jätevesien määrä ja laatu Kangaslammin kaupunginosan kulutuskohteissa syntyvät jätevedet johdetaan seitsemän kilometriä pitkän viemäriverkoston ja kahden jätevedenpumppaamon välityksellä jätevedenpuhdistamolle. Kuivaniemen pumppaamolla ylärajahälytys hälyttää suoraan päivystäjälle, pumppaamossa ei ole ylivuotoputkea. Puhdistamon pumppaamo hälyttää puhdistamonhoitajalle tai päivystäjälle ajankohdasta riippuen, tarvittaessa ylivuoto tapahtuu Särkilahteen viimeisestä runkolinjakaivosta. Hulevesiverkostoa ei alueella ole. Käsiteltävän jäteveden määrä on vuositasolla m³ eli keskimäärin 60 m³/d. Vuotovesien määrä on hyvin kohtuullinen. Se vaihtelee välillä 0-80 m³/d ollen keskimäärin 10 m³/d. Tulevan orgaanisen kuorman vuosien prosenttipisteen mukaan laskettuna puhdistamon asukasvastineluku on 331 asukasta. Sakokaivolietteitä ei oteta vastaan tällä puhdistamolla. Tulevan jäteveden laatuun oleellisesti vaikuttavaa teollisuutta ei ole viemärin piirissä. Tulevan jäteveden laatu vastaa normaalia asumajätevettä. 3.2 Puhdistamon mitoitus Alun perin vuonna 1976 valmistuneen puhdistamon mitoitusarvot ovat: 34 kg/d - Q kesk 170 m³/d - Q max 430 m³/d - q mit 13 m³/h - q max 20 m³/h - L BOD - L P 1,2 kg/d Tulevat kuormat ovat selkeästi mitoitusta pienemmät, eli mitoitus on riittävä. 3.3 Puhdistusprosessi Puhdistusprosessi on yksilinjainen rinnakkaissaostusprosessi. Vuonna 1976 valmistunut laitos on kokonaan sisätiloissa. Esikäsittelynä on tehokas ja koteloitu porrasvälppä, joka asennettiin vuonna Ilmastustehon säätöautomaatiolaitteet asennettiin ja virtausmittari uusittiin vuonna Saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia ja neutralointiin syötetään kalkkia kuiva-annostelukoneella. Ilmastusaltaan tilavuus on 58 m³ ja jälkiselkeyttämön pinta-ala 18 m². Prosessialtaat ovat teräsrakenteiset, ja ne suojattiin ruiskubetonoimalla vuonna Ylijäämälietteet tiivistetään lahottamossa, jossa on esiselkeytysosa. Painovoimaisesti tiivistetyt lietteet, kuiva-aine 2-3 %, viedään Varkauden kaupungin Akonniemen jätevedenpuhdistamolle kuivattavaksi ja kompostoitavaksi. Prosessikaavio on liitteenä 1. Purkuputki johtaa Äimisvedelle noin 2,2 kilometriä puhdistamolta itäkaakkoon, kartta on liitteenä 2. Putki otettiin käyttöön

5 Sivu 5 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Kuormitustarkkailu 4.1 Näytteenotto Kuormitustarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa, jolloin laskentajaksoa kohti saadaan kaksi näytekertaa. Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaan asukkaan laitoksilla kuormitustarkkailukertojen vähimmäismäärä on 4 (VNa 888/2006). Vähintään työpäivää edustavat kokoomanäytteet tulevasta ja lähtevästä vedestä on kerätty Kangaslammin puhdistamolla käsin. Jätevesinäytteenotossa on ympäristölupapäätöksen mukaan käytettävä automaattista virtaamaohjattua näytteenotinta mennessä. Kaikilla tarkkailukerroilla otetaan lisäksi kertanäyte ilmastusaltaan aktiivilietteestä. Jätevesi- ja aktiivilietenäytteenoton yhteydessä täytetään näytepäiväkirja (liite 3). 4.2 Analyysivalikoima Kerätyistä kokoomanäytteistä määritetään seuraavat analyysit: Analyysi Tuleva jätevesi Lähtevä jätevesi Aktiiviliete ph x x BOD 7-ATU mg/l x x COD Cr mg/l x x Kiintoaine mg/l x x x Kokonaisfosfori mg/l x x Rauta mg/l x Kokonaistyppi mg/l x x Ammoniumtyppi mg/l x Näytteiden määrityksissä käytetään ympäristöviranomaisten hyväksymiä menetelmiä. Tulosten perusteella lasketaan erikseen tulokuormitus ja vesistökuormitus (kg/d) ja puhdistustehot sekä nitrifikaatioaste (%). Tiivistetty liete ajetaan Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamolle. Liete ajetaan sakokaivolietteen vastaanottopisteeseen ja Akonniemen puhdistamon prosessin läpi ennen kuivausta ja kompostointia. Vapo Oy Biotechin hoitamalla Akonniemen kompostointilaitoksella on oma tarkkailuohjelmansa (liite 8). Sen mukaan raakalietteen raskasmetallit tutkitaan kerran vuodessa VNP 282/94 mukaisesti. Lietteen laatua ei tutkita erikseen Kangaslammin puhdistamolla.

6 Sivu 6 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Mittausmenetelmät ja epävarmuudet Kuormitustarkkailussa käytettävät mittausmenetelmät ja epävarmuudet Savo-Karjalan Ympäristötutkimuksen Kuopion laboratoriossa ovat seuraavat: Määritys Rauta, ICP Menetelmän nimi ICP-MS, peruste SFS-EN ISO Rauta, AAS SFS 3044 ( ), AAS-liekki ph* SFS 3021 ( ), BOD7-ATU* SFS-EN ( ) *COD-Cr, dikromaattihapenkulutus Kiintoaine (myös liete)* Kokonaisfosfori (P)* Kokonaistyppi (N)* Ammoniumtyppi (NH4-N)* Pitoisuusalue > Mittausepävarmuus ±28 ±20 ±15 ±10 ±15 ±12 ±10 muunneltu 0-14 ±0, ± ± ±12 >500 ±10 fotom. ISO (2002), fotometrinen menetelmä SFS-EN 872 (2005), suodatin Whatman GF/C Sisäinen FIAmenetelmä (peruste SFS EN 1189, ) SFS 5055 ( ) SFS 5055 ( ), tislaus > > > >12 <12 >12 ±30 ±20 ±12 ±10 ±50 ±25 ±20 ±15 ±12 ±28 ±20 ±18 ±12 ±10 ±12 ±10 ±12 ±10 5. Käyttötarkkailu Laitokselle tehdään tarkastuskäynti arkipäivittäin. Laitoksella on käytössä räätälöity käyttöpäiväkirja. Hoitokäyntien yhteydessä kirjataan vuorokausivirtaama ja mahdollinen ohitus käyttöpäiväkirjaan. Lisäksi käyntien yhteydessä mitataan ja merkitään ainakin kahdesti viikossa poistuvan veden liukoisen fosforin määrä ja jälkiselkeyttämön näkösyvyys sekä tarkistetaan kemikaalin annostelu. Käyttöpäiväkirjaan merkitään laitoksen toimintaan oleellisesti vaikuttaneet seikat, kuten esim. prosessin lämpötila, kemikaalien kulutus, lietteen poistot, tehdyt parannukset, häiriöt, korjaukset, kaatosateet ym. Päiväkirjaa säilytetään puhdistamolla. Puhdistamolla pidetään kirjaa hyötykäyttöön tai muualle toimitetuista liete-eristä. Kuukausittaiset tiedot kootaan erikseen käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeelle (liite 4). Tiedot mahdollisista ohituksista eritellään vuorokausittain ohituslomakkeelle (liite 5).

7 Sivu 7 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Käyttötarkkailussa on pidettävä kirjaa myös puhdistamolla syntyvistä jätteistä, kuten välppeistä, öljyistä ym. Kunta ilmoittaa jätteiden sijoituksen sähköisesti hyötykäyttöön ja jätteenkäsittelypaikkoihin vuoden lopussa ympäristöviranomaisen VAHTItiedostoon. Jätetiedot kerätään lomakkeelle, joka on liitteenä 6. Mahdolliset valitukset melusta, hajusta tai muista asioista merkitään ylös lomakkeelle, joka on liitteenä 7. Lomakkeelle kirjataan myös valitukseen johtaneet syyt ja tehdyt korjaavat toimenpiteet. Kaikki lomakkeet lähetetään laskentajakson päätyttyä valvovalle viranomaiselle sekä tarkkailun suorittajalle. 6. Tulosten käsittely ja raportointi Kunkin kuormitustarkkailukerran tulokset lähetetään lyhyin kommentein varustettuna mahdollisimman pian niiden valmistuttua, kuitenkin vähintään kuukauden sisällä näytteenotosta. Tulosten yhteydessä on esitettävä määritysmenetelmät ja mittausepävarmuudet. Tuloksista laaditaan puolivuosi- ja vuosiyhteenveto. Tulokset ja raportit lähetetään seuraavasti: - Varkauden kaupunki/vesilaitos - Varkauden kaupunki/kangaslammin puhdistamonhoitaja - Varkauden kaupunki/ympäristönsuojelusihteeri - Pohjois-Savon ely-keskus Tätä ohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa Pohjois-Savon ely-keskuksen hyväksymällä tavalla. Laatinut SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Anna Sipilä ympäristöinsinööri LIITTEET 1. prosessikaavio 2. kartta puhdistamosta ja purkuputkesta 3. näytepäiväkirja 4. käyttötarkkailun yhteenvetolomake 5. ohitusten yhteenvetolomake 6. jätteiden seurantalomake 7. melu-, haju- tai muiden haittojen raportointilomake 8. Akonniemen kompostointilaitoksen tarkkailuohjelma

8

9

10 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y NÄYTEPÄIVÄKIRJA RINNAKKAISSAOSTUSPROSESSI Puhdistamo: N.ottaja: Näytepvm.: - Näytteenotto klo: automaattisesti virtaamaohjattuna käsin kello-ohjattuna Virtaamatiedot Käsitelty m 3 /d Vuotovettä % Kasitelty m 3 /näytteenotto Ohitus m 3 /d Lämpötila: q max m 3 /h Tuleva vesi o C Sakokaivoliete m 3 /d Läht.vesi o C linja/piste o C mg O 2 /l Ilmastusallas Lietteen laskeuma (ml/l) Lietteen käsittely pvm/klo ilmastus ½ h palautus ½ h Lietteenpoisto: ilmastus palautus 1.linja 2.linja 3.linja 1.linja 2.linja 3.linja Ylijäämäliete: m 3 /d Palautusliete: m 3 /d Kuivattu liete: m 3 /d Kemikaalit Ferrosulfaatti kg/d g/m 3 Polymeeria selkeytykseen g/m 3 Kalkki kg/d g/m 3 Liuk. fosfori mgp/l kg/d g/m 3 Sakeuttamo Kalkki kg/d g/m 3 Jälkiselkeytys Näkösyvyys (cm) 1.-linja 2. linja 3.-linja Lietettä pinnalla kyllä ei Kaasukuplia kyllä ei Lietettä karkaa kyllä ei Lietepatja korkealla kyllä ei Lisätietoja: Toimisto ja vesiyksikkö Elintarvikeyksikkö Joensuun yksikkö Y-tunnus Yrittäjäntie 24 Neulaniementie 2 L 2 Jokikatu Kuopio Kuopio Joensuu Puhelin: Puhelin: Puhelin:

11 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE Palautetaan käsittelyvaatimusten laskentajakson vaihduttua ympäristökeskukselle ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:lle Kunta: Puhdistamo: Vuosi: Jäteveden saostukseen Poiskuljetettu liete Sako- Käsitelty jätevesi Sähkönkulutus käytetyt kemikaalit Viherrakent. varast. paikk. liete Tilap. Kaatokaivo- Kk m 3 /d m 3 /kk Min. Kesk. Maks. Yht. kwh/kk kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä koko vuonna Keskimäärin vuorokautta kohti Koko vuosi: Polymeeri (jäteveteen): kg/a Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet häiriöt ja muut seikat Neutralointikemikaalit: kg/a Kalkki (lietteeseen): kg/a Selvitetään kääntöpuolella Polymeeri (lietteeseen): kg/a Ohitustiedot ilmoitettu erillisellä lomakkeella Virtausmittarin kalibrointipäivä ja todetut virheet: Ei ohituksia Puhdistamonhoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Lis ätie toja:

12 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Palautetaan välittömästi käsittelyvaatimusten laskentajakson vaihduttua ympäristökeskukselle sekä velvoitetarkkailua tekevälle konsultille PÄIVITTÄISTEN OHITUSTEN YHTEENVETOLOMAKE VUODELTA 200 Laskentajakso Puhdistamo Pvm. Käsitelty *)Ohitukset / m 3 /d Huom. m 3 /d *) Ohitukset: 1. Puhdistamolla kokonaan käsittelemätön 2. Puhdistamolla osittain käsitelty ( merkitse käsittelytapa ) 3. Verkostossa ja pumppaamolla Toimisto ja vesiyksikkö Elintarvikeyksikkö Joensuun yksikkö Y-tunnus Yrittäjäntie 24 Neulaniementie 2 L 2 Jokikatu Kuopio Kuopio Joensuu Puhelin: Puhelin: Puhelin:

13 LIITE 6 Varkauden kaupungin Kangaslammin jätevedenpuhdistamon jätteiden seuranta VÄLPPÄJÄTE sijoituspaikka pvm määrä SEKAJÄTE sijoituspaikka pvm määrä Vuosi: ÖLJYJÄTE sijoituspaikka pvm määrä sijoituspaikka pvm määrä

14 LIITE 7 Varkauden kaupungin Kangaslammin jätevedenpuhdistamon melu-, haju- tai muiden haittojen raportointilomake Vuosi: Pvm Raportoitu haitta (melu, haju ym) Raportoija Syy Tehdyt toimenpiteet

15 AKONNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO KOMPOSTOINNIN TARKKAILUSSUUNNITELMA 1. Jatkuva tarkkailu 1.1 Haju Biosuodattimelta tulevan ilman hajupitoisuus saa olla enintään 3000 ou E /m 3 tai hajureduktion tulee olla vähintään 90 %. Näytteet otetaan kompostointilaitoksen poistoilmasta kerran vuodessa touko-kesäkuussa ennen happopesuria ja biosuodattimen jälkeen. Ennen happopesuria näytteet otetaan ilmakanavassa olevasta näytteenottoyhteestä. Biosuodattimelta tulevasta poistoilmasta näytteet otetaan puolikatetun suodattimen kattoelementin alta suodatinmassan pinnan ja kattoelementin välitilasta korkeusmitan puolivälistä. Näytteitä otetaan kaksi kumpaakin, yhteensä neljä. Näytteet otetaan ilmatiiviisiin näytepusseihin ja ne analysoidaan hajun olfaktometrisen mittaamisen EN-standardia noudattavassa laboratoriossa. 1.2 Ammoniakki Biosuodattimelta tulevan ilman ammoniakkipitoisuus saa olla enintään 25 mg/m 3 tai ammoniakkireduktion tulee olla vähintään 90 %. Ammoniakki mitataan kompostointilaitoksen poistoilmasta kaksi kertaa vuodessa: toukokesäkuussa hajunäytteenoton yhteydessä sekä marras-joulukuussa. Mittaukset tehdään ennen happopesuria ja biosuodattimen jälkeen samoista pisteistä kuin hajunäytteet. Mittaukset tehdään kaasuilmaisinputkilla. 2. Poikkeukselliset päästöt Poikkeuksellisten päästöjen syyt selvitetään välittömästi ja laitos saatetaan mahdollisimman nopeasti toimintakuntoon. Vapo Oy Biotech Käyntiosoite / Street address Puh. (014) Kotipaikka Jyväskylä Yrjönkatu 42, FIN JYVÄSKYLÄ Tel Reg. Dom. Jyväskylä Postiosoite Faksi (014) Y-tunnus PL 22, JYVÄSKYLÄ Fax Alv. rek. Postal address VAT FI P.O. Box 22, FIN JYVÄSKYLÄ Tulostettu :48

16 2(3) Päästöistä ilmoitetaan välittömästi ympäristönsuojelutoimistoon, jonne toimitetaan myös mahdollisimman nopeasti kirjallinen raportti tapauksen syistä ja tehdyistä toimenpiteistä. 3. Kompostin tarkkailu 3.1 Kompostin laatu Kompostin laatua seurataan erikseen laadittavan laadunseurantaohjelman mukaisesti. Kolme kertaa vuodessa otetaan näytteet tunnelin tyhjennyksestä, 1 kuukauden ikäisestä jälkikypsytettävästä kompostista ja seulotusta, noin 2 kuukauden ajan jälkikypsytetystä kompostista. Valmiista, yli 6 kuukauden ikäisestä kompostista otetaan kerran vuodessa kokoomanäyte tai useampia. Kompostimassan kypsyyttä mitataan Rottegrad-testillä, jossa mitataan massan itselämpenemispotentiaalia. Hygieenisyyden indikaattoriorganismeina käytetään Salmonellaa ja Escherichia colia. Massan fytotoksisuutta arvioidaan kasvatuskokeen avulla. Kasvatuskokeessa käytetään kiinankaalia ja verrataan sen taimettumista ja taimien painoa sekä ulkonäköä suhteessa vertailumullassa kasvatettuihin taimiin. Tyhjennysnäytteestä määritetään tuhkapitoisuus, ph-arvo, johtokyky, kosteus, tilavuuspaino, rottegrad-arvo sekäsalmonella jae.coli. 1 kk jälkikypsytysnäytteestä ja seulontanäytteestä määritetään tuhkapitoisuus, ph-arvo, johtokyky, kosteus, tilavuuspaino ja rottegrad-arvo. Valmiista kompostista määritetään tuhkapitoisuus, ph-arvo, johtokyky, kosteus, tilavuuspaino, rottegrad-arvo, liukoiset P ja K, NO 3 -N, NH 4 -N, kokonaisravinteet N, P ja K,Salmonella jae.coli sekä tehdään kasvatuskoe. Lisäksi määritetään raskasmetallit arseeni, kadmium, nikkeli, lyijy ja elohopea. Tilanteesta (näkyvissä oleva käyttötarkoitus) riippuen tehdään vielä täydentäviä tutkimuksia. Jos kompostoitava materiaali muuttuu oleellisesti, näytteenottoa tihennetään hetkellisesti. 3.2 Raakalietteen raskasmetallit Tutkitaan kerran vuodessa VNP 282/94 mukaisesti. 3.3 Ainetaseen seuranta Jätevesilietteen, biojätteen ja kompostin määrät Laitokselle tulevien sako- ja umpikaivolietteiden määrät ja tuoja kirjataan kuutioina päivit-

17 täin; tuottajaa (kunta) ei voi selvittää, koska loka-autot keräävät lietteitä usein rajojen molemmin puolin. Laitokselle tulevien muiden kuntien jätevedenpuhdistamoiden liete-erät kirjataan vastaavasti. Prosessissa syntyvän kuivatun lietteen määrä kirjataan päivittäin kuutioina. Lietteen kuivaainespitoisuutta tarkkaillaan viikoittain. Laitokselle tuotavan biojätteen määrä kirjataan tonneina päivittäin. Käytännössä biojätettä tuodaan vain yhtenä päivänä viikossa. Valmistettavan kompostierän jakeiden määrä (liete/biojäte/tukiaineet) punnitaan pyöräkuormaajan kauhavaa alla. Samoin punnitaan kentälle aumattavan kompostin määrä. Jälkikypysytyskentällä aumoissa olevasta kompostista pidetään kirjaa. Seulonnassa havainnoidaan ja kirjataan erottuvan muovin, lasin, metallin yms. määrät. Jälkikypsytyskentältä poiskuljetettavasta kompostista kirjataan määrä, kuljettaja ja kohde/käyttötarkoitus. 4. Vuosiraportti Laitoksella pidetään ajan tasalla olevaa tilastoa tarkkailuohjelmaan sisältyvistä asioista siten, että ympäristöviranomaisella on milloin tahansa mahdollisuus tutustua tilanteeseen. Tarkkailuohjelmasta tehdään vuosiraportti, joka toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon ja Pohjois-Savon ympäristökeskukseen yhdessä vesilain mukaisen tarkkailuraportin kanssa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaikki mittaukset ja selvitykset sekä raporttien esitystapa toteutetaan siten, että niistä saa luotettavan kuvan kompostointilaitoksen toiminnasta ja ainetaseesta. 3(3)

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman.

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman. 1 / 1 Pohjois-Savon ely-keskus A 1345 31.3.2015 Tiedoksi: Kuopion Vesi Savon Sellu Oy Neuron Kuopion Energia Oy Kuopion kaupunki/ympäristökeskus Vesi-Eko Oy Pohjois-Savon kalatalouskeskus Lähetämme ohessa

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta.

Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖNSUOJELU Luparyhmä YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2002-Y-305-121 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2004 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999)

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 15/10/1 Dnro ISAVI/12/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2012 Nina Leino 15.3.2013 Nro 306-13-822 2 (80) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2012 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot

Helsinki 25.10.2004. No YS 1251

Helsinki 25.10.2004. No YS 1251 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (18) Helsinki 25.10.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 143 121 No YS 1251 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Puolustushallinnon

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA

PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS PROSESSISUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS K&R 31.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy SISÄLLYSLUETTELO 2(44) 1 YLEISTÄ... 3 2 PUHDISTAMON NYKYINEN TOIMINTA... 4 2.1 Nykyinen

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013

VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 VELVOITETARKKAILU 2013 16X155102 21.2.2014 VIITASAAREN VESI OY MUSTASUON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITE- TARKKAILU 2013 Viitasaaren Vesi Oy Mustasuon jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailun vuosiraportti

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.2009 Green Rock Oy Sivu 1/9 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJA Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lohja. Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Päätös. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lappeenranta

Päätös. Nuijamaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lappeenranta Päätös Etelä-Suomi Nro 44/2011/2 Dnro ESAVI/505/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Nuijamaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lappeenranta LUVAN HAKIJA Lappeenrannan Vesi Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014 PÄÄTÖS Nro 89/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/209/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2014 ASIA HAKIJA Korpilahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS ELÄKELIITTO RY:N LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Laura Lehtniemi 16.9.214 Nro 29-14-675 2 (14) LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 ASIA HAKIJA Maasydämen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Sievi Metsähallitus, Laatumaa

Lisätiedot

Suonenjoen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristö- ja vesitalouslupa, Suonenjoki

Suonenjoen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristö- ja vesitalouslupa, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2013/1 Dnro ISAVI/50/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.10.2013 ASIA HAKIJA Suonenjoen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristö- ja vesitalouslupa, Suonenjoki Suonenjoen kaupunki

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Mirva Levomäki 8.3.21 Nro 36-1-955 2 (61) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 29 Sisällys 1. YLEISTÄ... 5 1.1.

Lisätiedot

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi

Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Kuormituskartoitukset Saarijärven Pyhäjärvi 2010 sinilevä mg/l Sinileväkartoituksella saadaan selville

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 61/2009/1 Dnro LSY-2008-Y-304 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2009 ASIA Alavuden kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Alavus LUVAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 7/12/1 Dnro PSAVI/171/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 7/12/1 Dnro PSAVI/171/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 7/12/1 Dnro PSAVI/171/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Himangan kompostointilaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kalajoki Kekkilä Oy PL

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012

Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Pihtiputaan kunnan jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 45 / 2013 Heikki Veijola Ympäristöntutkimuskeskus,

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Savonlinna

Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Savonlinna Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/2011/1 Dnro ISAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 ASIA HAKIJA Oravin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Vastaanottaja Joroisten kunta. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 23.6.2014. Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vastaanottaja Joroisten kunta. Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma. Päivämäärä 23.6.2014. Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Vastaanottaja Joroisten kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 23.6.2014 Viite 1510011957 JOROISTEN KUNTA KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY KUVANSIN JÄTEVESIEN KÄSITTELY YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä

Lisätiedot

Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettaminen, Espoo

Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettaminen, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 239/2015/2 Dnro ESAVI/340/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.11.2015 ASIA Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettaminen,

Lisätiedot

Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka

Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka PÄÄTÖS Nro 95/2014/1 Dnro ISAVI/80/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2014 ASIA Elintarvikelaitoksen ympäristöluvan esikäsiteltyjä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muuttaminen, Juuka

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa Asiassa. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2007. Diaarinumero ASIA

... YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa Asiassa. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2007. Diaarinumero ASIA L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA Puh.

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Lappeenrannan jätevesiratkaisu YVA 2006 > lupahakemus ISY:lle 12/2006: Hyväristönmäki-Rakkolanjoki > ISY 11/2007 > VHO 11/2009 > KHO 1/2011 > lupahakemus

Lisätiedot

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 ASIA Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen Sappeen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013

PÄÄTÖS. Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 PÄÄTÖS Nro 95/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/189/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ilmajoki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(20) 104 YLO LOS-2004-Y-1088-121. Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2005

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(20) 104 YLO LOS-2004-Y-1088-121. Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2005 1(20) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 104 YLO LOS-2004-Y-1088-121 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2005 ASIA Päätös Lomaliitto ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kustavin

Lisätiedot

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä

Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/1 Dnro ISAVI/290/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Nilsiän kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Nilsiä Nilsiän kaupunki HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA. REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4. Vastaanottaja Laukaan Kunta Päivämäärä 12.2.2014 REV A: Käyttökustannustarkastelut lisätty (TKo, 7.4.2015) LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUKSEN YLEISSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN

Lisätiedot

Biohiili ja ravinteet

Biohiili ja ravinteet Biohiili ja ravinteet RAE-hankkeen alustavia tuloksia Sanna Saarnio Mikkeli 19.11.2014 Mitä biohiili on? biohiili = hapettomissa olosuhteissa lämmön avulla hajotettua eloperäistä ainetta Miten biohiili

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 47/2014/2 Dnro ESAVI/128/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA Kulloon ABC-liikennemyymälän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16UEC0192 8.5.2013 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiohjelma YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO Hankkeesta

Lisätiedot

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto 1 / 1 LÄHETE 3.3.2016 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 78210 VARKAUS Tiedoksi: A1407 Pohjois-Savon ELY-keskus Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu Kan

Lisätiedot

KOKKOLAN BIOKAASULAITOKSEN JA JÄTEVEDENPUHDISTAMON YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2013

KOKKOLAN BIOKAASULAITOKSEN JA JÄTEVEDENPUHDISTAMON YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2013 KOKKOLAN BIOKAASULAITOKSEN JA JÄTEVEDENPUHDISTAMON YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA Joni Virtanen Eeva Kaarina Aaltonen Pietarsaari 1 Sisällys 2 JOHDANTO... 3 3 OY POHJANMAAN BIOKAASUN BIOKAASULAITOS... 4 3.1

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Huittisten kaupunki Vammalan kaupunki Äetsän kunta Punkalaitumen kunta HUITTISTEN, VAMMALAN, ÄETSÄN JA PUNKALAITUMEN ALUEELLE K&R 12.11.28 Kiuru & Rautiainen Oy 2(142) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 JÄTEVESIEN

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2011 korjattu Nina Leino 7.6.2012 Nro 306-12-3003 2 (74) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2011 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015

NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JÄTEVESITARKKAILUISTA TAMMI-MAALISKUULTA 2015 Jaksoraportti 1-2015 Nina Leino 15.5.2015 Nro 306-15-2610 2 (26) KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Lisätiedot