SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5"

Transkriptio

1 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C VARKAUDEN KAUPUNKI VARKAUDEN KAUPUNGIN KANGASLAMMIN KAUPUNGINOSAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUOHJELMA LAATINUT: SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS ANNA SIPILÄ PÄIVITETTY

2 TEHDYT MUUTOKSET pvm tekijä kuvaus Anna Sipilä Ohjelman päivitys ympäristöluvan tarkistamishakemusta varten. Lisätty jätetietolomake ja ympäristöhaittojen seurantalomake Anna Sipilä Sakeutetun lietteen tarkkailutietojen muutos Anna Sipilä Sakeutetun lietteen tarkkailutietojen muutos, lisätty kompostoinnin tarkkailuohjelma liitteeksi Anna Sipilä Ohjelman päivitys ympäristölupapäätöksen PSA Y mukaiseksi Minna Kukkonen COD:n lisäys sekä mittausten menetelmä- ja epävarmuustietojen lisääminen

3 Sivu 3 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Yleistä 2. Lupaehdot Varkauden kaupungin Kangaslammin kaupunginosan jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kangaslammin asumisjätevedet. Jätevedet johdetaan puhdistamolle 7 kilometrin verkostolla, jossa on myös kaksi pumppaamoa. Puhdistamo on yksilinjainen rinnakkaissaostuksella tehostettu aktiivilietelaitos, jossa poistetaan melko tehokkaasti myös ammoniumtyppeä. Puhdistamon pääyksiköt ovat välppäys, ilmastus, kemikalointi ja selkeytys. Ylijäämälietteet lahotetaan ja kuljetetaan Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamolle kuivattavaksi ja kompostoitavaksi. Keskimääräinen vuorokausivirtaama on noin 60 m³/d. Fosforin saostukseen käytetään ferrosulfaattia noin kg vuodessa. Prosessin ph-arvoa säädetään ympärivuotisella kalkin syötöllä. Sakeutettua lietettä syntyy noin 600 m³ vuodessa. Instrumentointi ja hälytysjärjestelmä ovat pienpuhdistamolle kelvolliset. Kangaslammin jätevedenpuhdistamon toimintaa säätelee Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös Dnro PSA-2009-Y , annettu Päätös velvoittaa Varkauden kaupungin tarkkailemaan tarkkailtava puhdistamon käyttöä, puhdistamolle ja vesistöön johdettavan jäteveden määrää ja laatua, käytettyjen kemikaalien määriä, puhdistuslaitteiden tehoa, puhdistamolietteiden määrää ja käsittelyä sekä jätevesien vaikutuksia vesistössä. Numeeriset vaatimukset ovat seuraavat: Pitoisuus Reduktio % mg/l BOD 7-ATU -arvo < 15 > 90 Kokonaisfosfori < 0,8 > 90 COD Cr <125 tai >75 Kiintoaine <35 tai >90 Puhdistustulokset lasketaan puolivuosikeskiarvoina puhdistamolta ja muualta viemäriverkostoista mahdollisesti tapahtuvat ohitukset, häiriöt ja ylivuodot mukaan lukien. Lisäksi on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen nitrifikaatioon. Valtioneuvoston asetus N:o 888/2006 määrää seuraavat vähimmäisvaatimukset biologisen sekä kemiallisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin ja kiintoaineen puhdistukseen jätevesistä: Pitoisuus mg/l Reduktio % BOD 7-ATU -arvo < 30 TAI > 70 COD Cr < 125 TAI > 75 Kokonaisfosfori < 3,0 TAI > 80 Kiintoaine < 35 TAI > 90 Koska Kangaslammin puhdistamon asukasvastineluku on < asukasta, kyseisiä puhdistustuloksia seurataan vuosikeskiarvoina. Ympäristöluvan vaatimukset ovat orgaanisen aineksen ja kokonaisfosforin osalta tiukemmat kuin asetuksen vaatimukset.

4 Sivu 4 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Jätevesien käsittely 3.1 Jätevesien määrä ja laatu Kangaslammin kaupunginosan kulutuskohteissa syntyvät jätevedet johdetaan seitsemän kilometriä pitkän viemäriverkoston ja kahden jätevedenpumppaamon välityksellä jätevedenpuhdistamolle. Kuivaniemen pumppaamolla ylärajahälytys hälyttää suoraan päivystäjälle, pumppaamossa ei ole ylivuotoputkea. Puhdistamon pumppaamo hälyttää puhdistamonhoitajalle tai päivystäjälle ajankohdasta riippuen, tarvittaessa ylivuoto tapahtuu Särkilahteen viimeisestä runkolinjakaivosta. Hulevesiverkostoa ei alueella ole. Käsiteltävän jäteveden määrä on vuositasolla m³ eli keskimäärin 60 m³/d. Vuotovesien määrä on hyvin kohtuullinen. Se vaihtelee välillä 0-80 m³/d ollen keskimäärin 10 m³/d. Tulevan orgaanisen kuorman vuosien prosenttipisteen mukaan laskettuna puhdistamon asukasvastineluku on 331 asukasta. Sakokaivolietteitä ei oteta vastaan tällä puhdistamolla. Tulevan jäteveden laatuun oleellisesti vaikuttavaa teollisuutta ei ole viemärin piirissä. Tulevan jäteveden laatu vastaa normaalia asumajätevettä. 3.2 Puhdistamon mitoitus Alun perin vuonna 1976 valmistuneen puhdistamon mitoitusarvot ovat: 34 kg/d - Q kesk 170 m³/d - Q max 430 m³/d - q mit 13 m³/h - q max 20 m³/h - L BOD - L P 1,2 kg/d Tulevat kuormat ovat selkeästi mitoitusta pienemmät, eli mitoitus on riittävä. 3.3 Puhdistusprosessi Puhdistusprosessi on yksilinjainen rinnakkaissaostusprosessi. Vuonna 1976 valmistunut laitos on kokonaan sisätiloissa. Esikäsittelynä on tehokas ja koteloitu porrasvälppä, joka asennettiin vuonna Ilmastustehon säätöautomaatiolaitteet asennettiin ja virtausmittari uusittiin vuonna Saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia ja neutralointiin syötetään kalkkia kuiva-annostelukoneella. Ilmastusaltaan tilavuus on 58 m³ ja jälkiselkeyttämön pinta-ala 18 m². Prosessialtaat ovat teräsrakenteiset, ja ne suojattiin ruiskubetonoimalla vuonna Ylijäämälietteet tiivistetään lahottamossa, jossa on esiselkeytysosa. Painovoimaisesti tiivistetyt lietteet, kuiva-aine 2-3 %, viedään Varkauden kaupungin Akonniemen jätevedenpuhdistamolle kuivattavaksi ja kompostoitavaksi. Prosessikaavio on liitteenä 1. Purkuputki johtaa Äimisvedelle noin 2,2 kilometriä puhdistamolta itäkaakkoon, kartta on liitteenä 2. Putki otettiin käyttöön

5 Sivu 5 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Kuormitustarkkailu 4.1 Näytteenotto Kuormitustarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa, jolloin laskentajaksoa kohti saadaan kaksi näytekertaa. Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukaan asukkaan laitoksilla kuormitustarkkailukertojen vähimmäismäärä on 4 (VNa 888/2006). Vähintään työpäivää edustavat kokoomanäytteet tulevasta ja lähtevästä vedestä on kerätty Kangaslammin puhdistamolla käsin. Jätevesinäytteenotossa on ympäristölupapäätöksen mukaan käytettävä automaattista virtaamaohjattua näytteenotinta mennessä. Kaikilla tarkkailukerroilla otetaan lisäksi kertanäyte ilmastusaltaan aktiivilietteestä. Jätevesi- ja aktiivilietenäytteenoton yhteydessä täytetään näytepäiväkirja (liite 3). 4.2 Analyysivalikoima Kerätyistä kokoomanäytteistä määritetään seuraavat analyysit: Analyysi Tuleva jätevesi Lähtevä jätevesi Aktiiviliete ph x x BOD 7-ATU mg/l x x COD Cr mg/l x x Kiintoaine mg/l x x x Kokonaisfosfori mg/l x x Rauta mg/l x Kokonaistyppi mg/l x x Ammoniumtyppi mg/l x Näytteiden määrityksissä käytetään ympäristöviranomaisten hyväksymiä menetelmiä. Tulosten perusteella lasketaan erikseen tulokuormitus ja vesistökuormitus (kg/d) ja puhdistustehot sekä nitrifikaatioaste (%). Tiivistetty liete ajetaan Varkauden Akonniemen jätevedenpuhdistamolle. Liete ajetaan sakokaivolietteen vastaanottopisteeseen ja Akonniemen puhdistamon prosessin läpi ennen kuivausta ja kompostointia. Vapo Oy Biotechin hoitamalla Akonniemen kompostointilaitoksella on oma tarkkailuohjelmansa (liite 8). Sen mukaan raakalietteen raskasmetallit tutkitaan kerran vuodessa VNP 282/94 mukaisesti. Lietteen laatua ei tutkita erikseen Kangaslammin puhdistamolla.

6 Sivu 6 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Mittausmenetelmät ja epävarmuudet Kuormitustarkkailussa käytettävät mittausmenetelmät ja epävarmuudet Savo-Karjalan Ympäristötutkimuksen Kuopion laboratoriossa ovat seuraavat: Määritys Rauta, ICP Menetelmän nimi ICP-MS, peruste SFS-EN ISO Rauta, AAS SFS 3044 ( ), AAS-liekki ph* SFS 3021 ( ), BOD7-ATU* SFS-EN ( ) *COD-Cr, dikromaattihapenkulutus Kiintoaine (myös liete)* Kokonaisfosfori (P)* Kokonaistyppi (N)* Ammoniumtyppi (NH4-N)* Pitoisuusalue > Mittausepävarmuus ±28 ±20 ±15 ±10 ±15 ±12 ±10 muunneltu 0-14 ±0, ± ± ±12 >500 ±10 fotom. ISO (2002), fotometrinen menetelmä SFS-EN 872 (2005), suodatin Whatman GF/C Sisäinen FIAmenetelmä (peruste SFS EN 1189, ) SFS 5055 ( ) SFS 5055 ( ), tislaus > > > >12 <12 >12 ±30 ±20 ±12 ±10 ±50 ±25 ±20 ±15 ±12 ±28 ±20 ±18 ±12 ±10 ±12 ±10 ±12 ±10 5. Käyttötarkkailu Laitokselle tehdään tarkastuskäynti arkipäivittäin. Laitoksella on käytössä räätälöity käyttöpäiväkirja. Hoitokäyntien yhteydessä kirjataan vuorokausivirtaama ja mahdollinen ohitus käyttöpäiväkirjaan. Lisäksi käyntien yhteydessä mitataan ja merkitään ainakin kahdesti viikossa poistuvan veden liukoisen fosforin määrä ja jälkiselkeyttämön näkösyvyys sekä tarkistetaan kemikaalin annostelu. Käyttöpäiväkirjaan merkitään laitoksen toimintaan oleellisesti vaikuttaneet seikat, kuten esim. prosessin lämpötila, kemikaalien kulutus, lietteen poistot, tehdyt parannukset, häiriöt, korjaukset, kaatosateet ym. Päiväkirjaa säilytetään puhdistamolla. Puhdistamolla pidetään kirjaa hyötykäyttöön tai muualle toimitetuista liete-eristä. Kuukausittaiset tiedot kootaan erikseen käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeelle (liite 4). Tiedot mahdollisista ohituksista eritellään vuorokausittain ohituslomakkeelle (liite 5).

7 Sivu 7 / 7 VARKAUDEN KAUPUNKI Kangaslammin jätevedenpuhdistamon tarkkailuohjelma Käyttötarkkailussa on pidettävä kirjaa myös puhdistamolla syntyvistä jätteistä, kuten välppeistä, öljyistä ym. Kunta ilmoittaa jätteiden sijoituksen sähköisesti hyötykäyttöön ja jätteenkäsittelypaikkoihin vuoden lopussa ympäristöviranomaisen VAHTItiedostoon. Jätetiedot kerätään lomakkeelle, joka on liitteenä 6. Mahdolliset valitukset melusta, hajusta tai muista asioista merkitään ylös lomakkeelle, joka on liitteenä 7. Lomakkeelle kirjataan myös valitukseen johtaneet syyt ja tehdyt korjaavat toimenpiteet. Kaikki lomakkeet lähetetään laskentajakson päätyttyä valvovalle viranomaiselle sekä tarkkailun suorittajalle. 6. Tulosten käsittely ja raportointi Kunkin kuormitustarkkailukerran tulokset lähetetään lyhyin kommentein varustettuna mahdollisimman pian niiden valmistuttua, kuitenkin vähintään kuukauden sisällä näytteenotosta. Tulosten yhteydessä on esitettävä määritysmenetelmät ja mittausepävarmuudet. Tuloksista laaditaan puolivuosi- ja vuosiyhteenveto. Tulokset ja raportit lähetetään seuraavasti: - Varkauden kaupunki/vesilaitos - Varkauden kaupunki/kangaslammin puhdistamonhoitaja - Varkauden kaupunki/ympäristönsuojelusihteeri - Pohjois-Savon ely-keskus Tätä ohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa Pohjois-Savon ely-keskuksen hyväksymällä tavalla. Laatinut SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Anna Sipilä ympäristöinsinööri LIITTEET 1. prosessikaavio 2. kartta puhdistamosta ja purkuputkesta 3. näytepäiväkirja 4. käyttötarkkailun yhteenvetolomake 5. ohitusten yhteenvetolomake 6. jätteiden seurantalomake 7. melu-, haju- tai muiden haittojen raportointilomake 8. Akonniemen kompostointilaitoksen tarkkailuohjelma

8

9

10 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y NÄYTEPÄIVÄKIRJA RINNAKKAISSAOSTUSPROSESSI Puhdistamo: N.ottaja: Näytepvm.: - Näytteenotto klo: automaattisesti virtaamaohjattuna käsin kello-ohjattuna Virtaamatiedot Käsitelty m 3 /d Vuotovettä % Kasitelty m 3 /näytteenotto Ohitus m 3 /d Lämpötila: q max m 3 /h Tuleva vesi o C Sakokaivoliete m 3 /d Läht.vesi o C linja/piste o C mg O 2 /l Ilmastusallas Lietteen laskeuma (ml/l) Lietteen käsittely pvm/klo ilmastus ½ h palautus ½ h Lietteenpoisto: ilmastus palautus 1.linja 2.linja 3.linja 1.linja 2.linja 3.linja Ylijäämäliete: m 3 /d Palautusliete: m 3 /d Kuivattu liete: m 3 /d Kemikaalit Ferrosulfaatti kg/d g/m 3 Polymeeria selkeytykseen g/m 3 Kalkki kg/d g/m 3 Liuk. fosfori mgp/l kg/d g/m 3 Sakeuttamo Kalkki kg/d g/m 3 Jälkiselkeytys Näkösyvyys (cm) 1.-linja 2. linja 3.-linja Lietettä pinnalla kyllä ei Kaasukuplia kyllä ei Lietettä karkaa kyllä ei Lietepatja korkealla kyllä ei Lisätietoja: Toimisto ja vesiyksikkö Elintarvikeyksikkö Joensuun yksikkö Y-tunnus Yrittäjäntie 24 Neulaniementie 2 L 2 Jokikatu Kuopio Kuopio Joensuu Puhelin: Puhelin: Puhelin:

11 KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE Palautetaan käsittelyvaatimusten laskentajakson vaihduttua ympäristökeskukselle ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:lle Kunta: Puhdistamo: Vuosi: Jäteveden saostukseen Poiskuljetettu liete Sako- Käsitelty jätevesi Sähkönkulutus käytetyt kemikaalit Viherrakent. varast. paikk. liete Tilap. Kaatokaivo- Kk m 3 /d m 3 /kk Min. Kesk. Maks. Yht. kwh/kk kg/kk g/m 3 kg/kk g/m 3 m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk m 3 /kk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä koko vuonna Keskimäärin vuorokautta kohti Koko vuosi: Polymeeri (jäteveteen): kg/a Puhdistamon toimintaan vaikuttaneet häiriöt ja muut seikat Neutralointikemikaalit: kg/a Kalkki (lietteeseen): kg/a Selvitetään kääntöpuolella Polymeeri (lietteeseen): kg/a Ohitustiedot ilmoitettu erillisellä lomakkeella Virtausmittarin kalibrointipäivä ja todetut virheet: Ei ohituksia Puhdistamonhoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Lis ätie toja:

12 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Palautetaan välittömästi käsittelyvaatimusten laskentajakson vaihduttua ympäristökeskukselle sekä velvoitetarkkailua tekevälle konsultille PÄIVITTÄISTEN OHITUSTEN YHTEENVETOLOMAKE VUODELTA 200 Laskentajakso Puhdistamo Pvm. Käsitelty *)Ohitukset / m 3 /d Huom. m 3 /d *) Ohitukset: 1. Puhdistamolla kokonaan käsittelemätön 2. Puhdistamolla osittain käsitelty ( merkitse käsittelytapa ) 3. Verkostossa ja pumppaamolla Toimisto ja vesiyksikkö Elintarvikeyksikkö Joensuun yksikkö Y-tunnus Yrittäjäntie 24 Neulaniementie 2 L 2 Jokikatu Kuopio Kuopio Joensuu Puhelin: Puhelin: Puhelin:

13 LIITE 6 Varkauden kaupungin Kangaslammin jätevedenpuhdistamon jätteiden seuranta VÄLPPÄJÄTE sijoituspaikka pvm määrä SEKAJÄTE sijoituspaikka pvm määrä Vuosi: ÖLJYJÄTE sijoituspaikka pvm määrä sijoituspaikka pvm määrä

14 LIITE 7 Varkauden kaupungin Kangaslammin jätevedenpuhdistamon melu-, haju- tai muiden haittojen raportointilomake Vuosi: Pvm Raportoitu haitta (melu, haju ym) Raportoija Syy Tehdyt toimenpiteet

15 AKONNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO KOMPOSTOINNIN TARKKAILUSSUUNNITELMA 1. Jatkuva tarkkailu 1.1 Haju Biosuodattimelta tulevan ilman hajupitoisuus saa olla enintään 3000 ou E /m 3 tai hajureduktion tulee olla vähintään 90 %. Näytteet otetaan kompostointilaitoksen poistoilmasta kerran vuodessa touko-kesäkuussa ennen happopesuria ja biosuodattimen jälkeen. Ennen happopesuria näytteet otetaan ilmakanavassa olevasta näytteenottoyhteestä. Biosuodattimelta tulevasta poistoilmasta näytteet otetaan puolikatetun suodattimen kattoelementin alta suodatinmassan pinnan ja kattoelementin välitilasta korkeusmitan puolivälistä. Näytteitä otetaan kaksi kumpaakin, yhteensä neljä. Näytteet otetaan ilmatiiviisiin näytepusseihin ja ne analysoidaan hajun olfaktometrisen mittaamisen EN-standardia noudattavassa laboratoriossa. 1.2 Ammoniakki Biosuodattimelta tulevan ilman ammoniakkipitoisuus saa olla enintään 25 mg/m 3 tai ammoniakkireduktion tulee olla vähintään 90 %. Ammoniakki mitataan kompostointilaitoksen poistoilmasta kaksi kertaa vuodessa: toukokesäkuussa hajunäytteenoton yhteydessä sekä marras-joulukuussa. Mittaukset tehdään ennen happopesuria ja biosuodattimen jälkeen samoista pisteistä kuin hajunäytteet. Mittaukset tehdään kaasuilmaisinputkilla. 2. Poikkeukselliset päästöt Poikkeuksellisten päästöjen syyt selvitetään välittömästi ja laitos saatetaan mahdollisimman nopeasti toimintakuntoon. Vapo Oy Biotech Käyntiosoite / Street address Puh. (014) Kotipaikka Jyväskylä Yrjönkatu 42, FIN JYVÄSKYLÄ Tel Reg. Dom. Jyväskylä Postiosoite Faksi (014) Y-tunnus PL 22, JYVÄSKYLÄ Fax Alv. rek. Postal address VAT FI P.O. Box 22, FIN JYVÄSKYLÄ Tulostettu :48

16 2(3) Päästöistä ilmoitetaan välittömästi ympäristönsuojelutoimistoon, jonne toimitetaan myös mahdollisimman nopeasti kirjallinen raportti tapauksen syistä ja tehdyistä toimenpiteistä. 3. Kompostin tarkkailu 3.1 Kompostin laatu Kompostin laatua seurataan erikseen laadittavan laadunseurantaohjelman mukaisesti. Kolme kertaa vuodessa otetaan näytteet tunnelin tyhjennyksestä, 1 kuukauden ikäisestä jälkikypsytettävästä kompostista ja seulotusta, noin 2 kuukauden ajan jälkikypsytetystä kompostista. Valmiista, yli 6 kuukauden ikäisestä kompostista otetaan kerran vuodessa kokoomanäyte tai useampia. Kompostimassan kypsyyttä mitataan Rottegrad-testillä, jossa mitataan massan itselämpenemispotentiaalia. Hygieenisyyden indikaattoriorganismeina käytetään Salmonellaa ja Escherichia colia. Massan fytotoksisuutta arvioidaan kasvatuskokeen avulla. Kasvatuskokeessa käytetään kiinankaalia ja verrataan sen taimettumista ja taimien painoa sekä ulkonäköä suhteessa vertailumullassa kasvatettuihin taimiin. Tyhjennysnäytteestä määritetään tuhkapitoisuus, ph-arvo, johtokyky, kosteus, tilavuuspaino, rottegrad-arvo sekäsalmonella jae.coli. 1 kk jälkikypsytysnäytteestä ja seulontanäytteestä määritetään tuhkapitoisuus, ph-arvo, johtokyky, kosteus, tilavuuspaino ja rottegrad-arvo. Valmiista kompostista määritetään tuhkapitoisuus, ph-arvo, johtokyky, kosteus, tilavuuspaino, rottegrad-arvo, liukoiset P ja K, NO 3 -N, NH 4 -N, kokonaisravinteet N, P ja K,Salmonella jae.coli sekä tehdään kasvatuskoe. Lisäksi määritetään raskasmetallit arseeni, kadmium, nikkeli, lyijy ja elohopea. Tilanteesta (näkyvissä oleva käyttötarkoitus) riippuen tehdään vielä täydentäviä tutkimuksia. Jos kompostoitava materiaali muuttuu oleellisesti, näytteenottoa tihennetään hetkellisesti. 3.2 Raakalietteen raskasmetallit Tutkitaan kerran vuodessa VNP 282/94 mukaisesti. 3.3 Ainetaseen seuranta Jätevesilietteen, biojätteen ja kompostin määrät Laitokselle tulevien sako- ja umpikaivolietteiden määrät ja tuoja kirjataan kuutioina päivit-

17 täin; tuottajaa (kunta) ei voi selvittää, koska loka-autot keräävät lietteitä usein rajojen molemmin puolin. Laitokselle tulevien muiden kuntien jätevedenpuhdistamoiden liete-erät kirjataan vastaavasti. Prosessissa syntyvän kuivatun lietteen määrä kirjataan päivittäin kuutioina. Lietteen kuivaainespitoisuutta tarkkaillaan viikoittain. Laitokselle tuotavan biojätteen määrä kirjataan tonneina päivittäin. Käytännössä biojätettä tuodaan vain yhtenä päivänä viikossa. Valmistettavan kompostierän jakeiden määrä (liete/biojäte/tukiaineet) punnitaan pyöräkuormaajan kauhavaa alla. Samoin punnitaan kentälle aumattavan kompostin määrä. Jälkikypysytyskentällä aumoissa olevasta kompostista pidetään kirjaa. Seulonnassa havainnoidaan ja kirjataan erottuvan muovin, lasin, metallin yms. määrät. Jälkikypsytyskentältä poiskuljetettavasta kompostista kirjataan määrä, kuljettaja ja kohde/käyttötarkoitus. 4. Vuosiraportti Laitoksella pidetään ajan tasalla olevaa tilastoa tarkkailuohjelmaan sisältyvistä asioista siten, että ympäristöviranomaisella on milloin tahansa mahdollisuus tutustua tilanteeseen. Tarkkailuohjelmasta tehdään vuosiraportti, joka toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon ja Pohjois-Savon ympäristökeskukseen yhdessä vesilain mukaisen tarkkailuraportin kanssa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaikki mittaukset ja selvitykset sekä raporttien esitystapa toteutetaan siten, että niistä saa luotettavan kuvan kompostointilaitoksen toiminnasta ja ainetaseesta. 3(3)

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015

TERVON KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN JAKSOYHTEENVETO TAMMI-KESÄKUULTA 2015 1 / 3 Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO C 776 4.9.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen (email) 72210 TERVO C 776 16.8.2012 Tiedoksi (email): Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Kuhasalon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Jätevesien käsittely toteutetaan jälkiselkeytystä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki C 704.5 Vesi- ja viemärilaitos Vesihuoltopäällikkö Heikki Hirvonen (email) Käsityökatu 42-44 4.3.2008 78201 VARKAUS Tiedoksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO VUOSIYHTEENVETO 29.1.2016 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON NELJÄNNESVUOSI- YHTEENVETO LOKA-JOULUKUU JA VUOSIYHTEENVETO 2015 1 YLEISTÄ Heinolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Vastaanottaja Mäntsälän Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 18.10.2016 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 OSAVUOSIRAPORTTI 3/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016

No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 No 284/17 PARIKKALAN SÄRKISALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUN NELJÄNNESVUOSIYHTEENVETO LOKA-JOULUKUU 2016 JA VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 14. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon

Lähetämme oheisena Tervon kunnan jätevedenpuhdistamon 1 / 16 Tervon kunta C 776 Tekninen toimisto Jukka Korhonen 72210 TERVO 9.2.2015 Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Tervon kunta/pekka Puranen, Esko Tossavainen Tervon ympäristölautakunta/ilkka Pursiainen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2016 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy (ent. Mäntsälän Vesi Oy) Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 4/2016 ja vuosiyhteenveto Päivämäärä 22.2.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Vihdin Vesi kg/d Nummela jvp, vesistöön johdettu typpi ja typenpoistoteho v. % 1983-2014 160 140 120 100 80 60 40 20 0 90 80 70 60

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti Päivämäärä 1.8.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2017 Päivämäärä 1.8.2017

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013.

Lähetämme oheisena Oravin vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedon 2013. 1 / 16 Oravin vesiosuuskuntac 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi 30.1.2014 Tiedoksi (email): Jyri Rautiainen Etelä-Savon ELY-keskus Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunta/ Matti Rautiainen

Lisätiedot

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006

KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2006 4.4.27 proj.nro: 512a KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 LAPIN VESITUTKIMUS OY KITKAJOEN YHTEISTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 26 Aki Nurkkala, ins. Miia Savolainen, FM Jyrki Salo, FM SISÄLLYS 1

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ Vesiosasto/HKO 11.8.2014 Kirjenumero 615/14 Virtain kaupunki Vesihuoltolaitos PL 85 34801 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSJÄTEVEDENPUHDIS- TAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Heidi Ilmanen 6.3.214 Nro 238-14-1217 2 (18) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (213)

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017

MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Vastaanottaja Nivos Vesi Oy Asiakirjatyyppi Osavuosiraportti 1/2017 Päivämäärä 19.4.2017 Viite 1510017530 MÄNTSÄLÄN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

LASKUTTAMATTOMAN JÄTEVEDEN OSUUS VIEMÄRIVERKOSTON KOKONAISVIRTAAMASTA % 80 70 60 50 40 30 Kymen Vesi Oy 20 Kotka Anjalankoski Pyhtää 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Jätevesiyksikkö Jätevesiyksikössä huolehditaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2014 Pantone 3 Vesiosasto/HKO 11.5.214 Kirjenumero 46/15 Kankaanpään kaupunki Tekniset palvelut 387 Kankaanpää KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMON KUORMITUS- JA KÄYTTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 214

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 10/2015, 8.10.2015 (5keukk). euruun jvp:lle tuli tarkkailuajankohtana 1550 m³/d jätevesivirtaama, mikä on selvästi vuosikeskiarvoa vähäisempi (v. 2014 keskiarvo

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Nurmijärven kirkonkylän puhdistamo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M6090005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 versio 2 Heidi Ilmanen 24.3.214 Nro 325-14-134 2 (23) KEMIÖNSAAREN VEDEN TYSKAHOLMENIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 15.4.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2014 TA 2015 Tot 3/2015 % ta:sta Muutos 14-15 Muutos % Tuotot 3 393 14 780 3 479 23,5 86 2,5 Kulut -1 626-7 424-1 435 19,3

Lisätiedot

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman.

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman. 1 / 1 Pohjois-Savon ely-keskus A 1345 31.3.2015 Tiedoksi: Kuopion Vesi Savon Sellu Oy Neuron Kuopion Energia Oy Kuopion kaupunki/ympäristökeskus Vesi-Eko Oy Pohjois-Savon kalatalouskeskus Lähetämme ohessa

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V. 2012 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUN TULOKSET V.2012 Copyright Ahma ympäristö

Lisätiedot

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015

IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 IMATRAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILU: YHTEENVETO 2015 Jakelu: Kaakkois-Suomen ELY-keskus / Riitta-Sisko Wirkkala Kaakkois-Suomen ELY-keskus / kirjaamo Imatran seudun ympäristötoimi / Anna-Maija

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU NURMIJÄRVI, KLAUKKALAN PUHDISTAMO VUOSIYHTEENVETO 2011 JA JAKSORAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) Puhdistettu jätevesi johdetaan ojaa pitkin Luhtajokeen. 1. Yleistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 112/08/2 Dnro ISY-2008-Y-85 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2008 ASIA Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Joensuu LUVAN HAKIJA Joensuun kaupunki (Joensuun Vesi) HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014

Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2014 Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 214 Jari Männynsalo Raportti 8/215 Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016

Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 FI-90590 Oulu Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 www.poyry.fi Päiväys 31.3.2017 Sivu 1 (1) Asia KALAJOEN KUORMITUSTARKKAILUN

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu

Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon elinkaaritarkastelu Luonnos 82125149 12.5.2009 Nummi-Pusulan kunta Saukkolan jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta.

Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖNSUOJELU Luparyhmä YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2002-Y-305-121 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2004 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 15/10/1 Dnro ISAVI/12/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot