Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"

Transkriptio

1 Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

2 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2005 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kari Aravuo Julkaisuaika Marraskuu 2005 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Puun sahaus, höyläys ja kyllastys toimialaraportti Tiivistelmä Toimialan, puun sahaus, höyläys ja kyllästys, tuotannon bruttoarvo vuonna 2004 oli ennakkotiedon mukaan 8,3 mrd. euroa, josta 7 % syntyy pienimmissä alle 10 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa. Toimintaa harjoitettiin toimipaikassa, joista runsaat 70 % on alle 10 henkilöä työllistäviä. Toimialalla työskentelee yhteensä henkilöä, joista 15 % alle 10 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa. Lisäksi ala työllistää huomattavan määrän henkilöitä puun korjuussa, kuljetuksessa ym. Vuonna 2004 sahatavaratuotanto oli 13,5 milj. m 3, jalosteita tuotettiin noin 3 milj. m 3, puutavaraa kyllästettiin m 3 ja lämpökäsiteltiin m 3. Liimapuutuotanto oli m 3 ja liimahirttä valmistettiin m 3. Sahateollisuus käytti raaka-ainetta vuonna 2004 yhteensä 29,2 milj. m 3, josta tukkipuuta oli 26,8 milj. m 3 ja kuitupuuta 2,4 milj. m 3. Tuontipuun määrä oli 3,7 milj. m 3. Pääsääntöisesti toimialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joilla on paljon kilpailua. Maailman havusahatavaratuotannosta Suomen osuus on noin 5 % ja Euroopan Venäjä mukaan lukien noin 11 %. Saha- ja höylätavaraa vietiin vuonna 2004 yhteensä 8,4 milj. m 3, josta höylätavaran osuus oli noin 1,0 milj. m 3. Lisäksi vietiin kyllästettyä puutavaraa m 3, lämpökäsiteltyä puutavaraa m 3, liimapuuta m 3 ja liimahirttä m 3. Havusaha- ja höylätavaran tuonti kasvoi kuutiometriin. Suurin yksittäinen sahatavaran markkina-alue vuonna 2004 oli kotimaa 5,4 milj. m 3. Suurimpia vientimaita olivat Iso-Britannia 1,53 milj. m 3, Japani 1.17 milj. m 3 ja Ranska 0,85 milj. m 3. Liimapuuta vietiin pääasiassa Japaniin Suomen ollessa toiseksi suurin viejä Itävallan jälkeen. Kysyntää suuremmasta tarjonnasta ja kapasiteetin kasvusta alhaisempien tuotantokustannusten maissa johtuen sahatavaran ja jalosteiden hinnat ovat laskeneet edelleen. Raaka-aineen hinnoissa ei vastaavaa joustoa ole tapahtunut ja raaka-ainekustannukset ovatkin nousseet jo 72 prosentiin liikevaihdosta. Tämän seurauksena sahateollisuuden kannattavuus on heikentynyt ja vain osa sahoista tekee pientä positiivista tulosta. Tämä rajoittaa mm. toiminnan kehittämistä, joka on jo nähtävissä investointien huomattavana supistumisena. Ellei muutosta kannattavuuden suhteen saada aikaan, uhkaa saha- ja siitä riippuvaa jalostusteollisuutta näivettyminen. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen, puh. (09) Asiasanat Saha- ja höylätavaran valmistus, puutavaran kyllästys ja lämpökäsittely, liimapuun valmistus ISSN Kokonaissivumäärä 56 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja Edita Publishing Oy

5

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan kuvaus ja rajaus Toimialan kytkennät muihin toimialoihin Toimialan rakenne Toimipaikkojen määrä Aloittaneet ja lopettaneet sekä konkurssiin haetut yritykset Liikevaihto kokoluokittain Henkilöstön määrä Toimialan alueellinen jakautuma Markkinoiden rakenne ja kehitys Markkinoiden kokonaiskuva Kotimarkkinat Kysynnän kehitys Havusahatavara Havusahatavarajalosteet Kyllästetty puutavara Lämpökäsitelty puutavara Liimapuu Kansainvälinen toiminta Kysynnän kehitys Vienti Havusahatavara Koivusahatavara Kyllästettypuutavara Lämpökäsiteltypuutavara Liimapuu Havusahatavaran tuonti Havusahatavaran tuonti Lehtisahatavaran tuonti Tuotanto ja tuotantomenetelmät Toimialan tuotanto Raaka-aine Tuotanto Havusahatavaran tuotanto Euroopassa Havusahatavaran tuotanto Suomessa

7 4.2.3 Koivusahatavaran tuotanto Jalosteiden tuotanto Kyllästetynpuutavaran tuotanto Lämpökäsitellynpuutavaran tuotanto Liimapuun tuotanto Toimialan logistiikkarakenne Investoinnit ja kapasiteettitilanne Investoinnit Kapasiteettitilanne Taloudellinen tila Kustannusrakenne, kannattavuus ja taloudellinen asema Puunsahaus Puunhöyläys Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Menestystekijät Keskeiset ongelmat Keskeiset kehittämistarpeet Tulevaisuuden näkymät toimialalla Visio Markkinoiden kehitys Kilpailukyvyn kehitys Innovaatiot ja tuotteistaminen Koulutus ja kehitystoiminta Valtakunnalliset puuteollisuuden kehittämisohjelmat Puuteollisuuden elinkeinopoliittinen ohjelma Uuden yritystoiminnan käynnistäminen Yhteenvetoanalyysi (swot) Liitteet TE-keskuksen rahoitus Tekesin rahoitus Finnvera Oyj:n rahoitus Hyödyllisiä linkkejä Lähteet... 56

8 7 0 Saatteeksi KTM Toimiala Infomedia -julkaisusarjaan kuuluvien toimialaraporttien lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaiseksi perustietopaketiksi. Toimialana puun sahaus, höyläys ja kyllästys on merkittävä osa suomalaista puunjalostusteollisuutta, joka osuus kantorahatuloista on noin 70 prosenttia ja jonka tuotantolaitokset ovat sijoittuneet eripuolille maata, pääasiassa haja-asutusalueille. Ajankohtaisen toimialatiedon kokoaminen ja saaminen on tärkeätä alan toimijoille, rahoittajille ja sidosryhmille. Tämä toimialaraportti käsittelee toimialaluokkaa 201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys. Sahatavaran ja sen ensiasteen jalosteiden lisäksi raporttiin sisältyy rakennuspuusepäntuotteisiin kuuluva liimapuun valmistus. Raportissa käsitellään toimialan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Esitetyt arviot ja kannanotot perustuvat uusimpiin käytettävissä oleviin lähdeaineistoihin ja tilastoihin sekä raporttia varten tehtyihin asiantuntijoiden ja yritysjohtajien haastatteluihin. Tämä toimialaraportti päivittää syksyllä 2004 julkaistun toimialaraportin. Seuraava päivitys tapahtuu syksyllä vuonna Toimialaseuranta on kuitenkin jatkuvaa, joten toimialaraporttien ilmestymisen välillä ajankohtaista tietoa on saatavilla tämän raportin kirjoittajalta. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita sekä yhteisöjä ja yrityksiä, joilta olen saanut arvokkaita kommentteja ja näkemyksiä. Raportin toivotaan palvelevan mahdollisimman hyvin toimialalla toimivien ja toimintaansa aloittavien yritysten sekä eri sidosryhmien tarpeita.

9 8 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus TOL 20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus koostuu viidestä alatoimialasta: TOL201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys TOL202 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus TOL203 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus TOL204 Puupakkausten valmistus TOL205 Muiden puutuotteiden valmistus Taulukko 1. Puutoimialan ennakkotietoja vuodelta 2004 TOL 20 TOL 201 TOL 202 TOL 203 TOL 204 TOL 205 Henkilöstön määrä Tuotannon bruttoarvo mrd. 5,869 3,043 0,919 1,717 0,131 0,058 Jalostusarvo mrd. 1,303 0,387 0,306 0,533 0,051 0,026 Viennin arvo mrd. 2,726 1,589 0,653 0,473 0,005 0,004 Lähde: Tilastokeskus/Teollisuuden alue- ja toimialatilasto Tässä raportissa tarkastellaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 2002 mukaista toimialaa puun sahaus, höyläys ja kyllästys (TOL 201). Sahauksen, höyläyksen ja kyllästyksen lisäksi ko. toimialaan kuuluvat puun työstäminen mm. tasoleikkaamalla, sorvaamalla ja profiloimalla sekä reuna- ja kehyslistojen valmistus. Myös hakkeen valmistus sahauksen yhteydessä, polttopuiden valmistus ja puun kuivaaminen kuuluvat tähän toimialaluokkaan. Toimialan tarkastelu tässä raportissa on rajattu koskemaan puun sahaus-, höyläys- ja kyllästystoiminnan lisäksi myös sahatavaran muuta ensiasteen jalostusta sekä liima- ja lämpöpuun valmistusta. 1.2 Toimialan kytkennät muihin toimialoihin Suomalaisen metsäteollisuuden ja -talouden ympärille on ajan myötä muodostunut mittava teollisuus- ja tuotantokeskittymä. Korkealaatuiset tuotteet, korkea teknologian taso, kilpailukyky ja menestyminen markkinoilla perustuvat yhteistyöhön alan teollisuuden, laitevalmistajien, raaka-ainetoimittajien, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä asiakkaiden välillä. Koko metsäklusterin arvioidaan työllistävän Suomessa noin henkilöä. Vuonna 1999 sen liikevaihdoksi arvioitiin 27 mrd. euroa ja jalostusarvoksi noin 7,5 mrd. euroa.

10 9 Puutavarateollisuuden (sahaus, höyläys ja kyllästys) osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2004 oli 2,0 prosenttia. Osuus teollisuustuotannon bruttoarvosta oli 3,0 prosenttia, viennistä 3,0 prosenttia ja työvoimasta 3,3 prosenttia. Kuten alla olevasta kuvasta havaitaan, puutavarateollisuuden kytkennät muihin toimialoihin ovat moninaiset. Pakkausteollisuus Rakennusteollisuus Metsätalous Rakennustuote- ja huonekaluteollisuus Kauppa Kemiallinen metsäteollisuus PUUTAVARATEOLLISUUS Palvelut -konsultointi -riskien hallinta -rahoitus Koneet ja laitteet Logistiikka Automaatio ja tietotekniikka Energia Tutkimus ja koulutus Kuva 1. Toimialan kytkennät muihin toimialoihin

11 10 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimipaikkojen määrä Vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan toimialalla oli toimipaikkaa (kuva 2). Vuodesta 1997 lähtien toimipaikkojen lukumäärä on ollut laskussa. Toimipaikoista runsaat 70 prosenttia on alle 10 henkilöä työllistäviä. Vaikkakin alan tuotanto on kasvanut, muutokset kokoluokasta suurempaan ovat olleet vähäisiä. Tämä johtunee tehokkuuden ja tuottavuuden kasvusta. Kpl a yli alle v ennakko yhteensä Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/toimipaikkarekisteri Kuva 2. Toimipaikat kokoluokittain 2.2 Aloittaneet ja lopettaneet sekä konkurssiin haetut yritykset Toimialalla aloittaneita yrityksiä on vuosittain ollut Lopettaneiden yritysten määrä on asettunut noin 80 yritykseen. Kuva 3. Tilanne näyttää vakiintuneen sellaiseksi, että alalta poistuvien yritysten määrä on vuosittain suurempi kuin aloittavien.

12 11 Kpl Aloittaneet Lopettaneet Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus/Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Kuva 3. Toimintansa aloittaneet ja lopettaneet yritykset Vuonna 2004 konkurssiin haettujen yritysten määrä oli 15 (kuva 4). Näistä 12 oli alle 5 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Toimialalla konkurssien määrää on pidettävä vähäisenä, sillä vajaa 2 prosenttia yrityskannasta hakeutuu vuosittain konkurssiin. Merkittävin konkurssiin johtava tekijä on ollut kilpailukyvyn puute kiristyneessä markkinatilanteessa. Kpl yli alle Lähde: Tilastokeskus/Konkurssitilasto Kuva 4. Konkurssiin haetut yritykset 2.3 Liikevaihto kokoluokittain Vuonna 2004 toimialan liikevaihto oli ennakkotietojen mukaan 3,19 mrd. euroa (kuva 5). Alan liikevaihdosta 70 prosenttia syntyy yli 50 henkilöä, 23 prosenttia henkilöä ja vain 7 prosenttia alle 10 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa. Liikevaihto on kasvanut kaikissa kokoluokissa ja suhteellinen kasvu on ollut suurinta alle 10 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa.

13 12 Tuhatta euroa e yli alle Lähde.: Toimiala Online/Tilastokeskus v ennakko kaikki kokoluokat Kuva 5. Liikevaihto kokoluokittain 2.4 Henkilöstön määrä Vuonna 2004 toimiala työllisti ennakkotietojen mukaan henkilöä (kuva 6). Henkilöstön määrä on tasaisesti laskenut vuodesta 1998 lähtien. Alan työpaikoista 60 prosenttia on yli 50 henkilöä, 25 prosenttia henkilöä ja 15 prosenttia alle 10 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa. Henkilöstön määrä on supistunut kaikissa kokoluokissa, suhteellisesti eniten alle 10 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa. Perussahauksen työpaikat tullevat vähenemään edelleen ja uudet työmahdollisuudet löytyvät jalostuksen piiristä. Henkilöä e yli alle Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus v. 2004e kaikki kokoluokat yhteensä Kuva 6. Henkilöstön määrä kokoluokittain

14 13 KTM:n teettämän PK-yritysten toimintaympäristötutkimuksen 2005 (kuva 7) mukaan alan pk-yritykset arvioivat henkilöstön määrän kasvavan hieman seuraavan vuoden aikana. Henkilökunnan kasvuun liittyvät odotukset ovat viime vuosina olleet varsin maltilliset ja odotukset ovat lähes toteutuneet. Saldoluku Odotukset Toteutunut I/95 II/95 I/96 II/96 I/97 II/97 I/98 II/98 I/99 II/99 I/00 II/00 I/01 II/01 I/02 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06-40 Lähde: KTM/ PK-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät kysely 2005 Kuva 7. Henkilöstön määrä seuraavan vuoden aikana 2.5 Toimialan alueellinen jakautuma Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna alan painopistealueita ovat Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten alueet. Vähiten alan toimipaikkoja on Kainuussa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimipaikat ovat lisääntyneet ainoastaan Kaakkois-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Toimialan työllistävä vaikutus on suurin Kaakkois-Suomessa, Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla. Henkilöstön määrä on hieman kasvanut Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Liikevaihdolla mitattuna toimipaikkojen keskikoot ovat suurimpia Kaakkois- Suomessa, Hämeessä ja Pirkanmaalla. Keskimäärin pienimmät toimipaikat sijaitsevat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Taulukko 2.

15 14 Taulukko 2. Toimipaikat TE-keskuksittain vuonna 2003 Toimipaikat Henkilöstö Lv. (milj. euroa) Lv. (milj. euroa)/tp Uusimaa 70 (70) 255 (267) 73 (80) 1,1 Varsinais-Suomi 79 (80) 290 (282) 96 (97) 1,2 Satakunta 61 (66) 410 (419) 198 (170) 3,3 Häme 82 (84) (1 055) 344 (353) 4,2 Pirkanmaa 99 (102) 754 (718) 358 (332) 3,6 Kaakkois-Suomi 113 (110) (1 163) 503 (482) 4,4 Etelä-Savo 77 (85) 375 (385) 107 (113) 1,4 Pohjois-Savo 72 (77) 667 (677) 225 (220) 3,1 Pohjois-Karjala 80 (74) 669 (686) 271 (260) 3,4 Keski-Suomi 88 (92) 525 (536) 164 (162) 1,8 Etelä-Pohjanmaa 84 (86) 344 (364) 109 (104) 1,3 Pohjanmaa 82 (90) 490 (537) 138 (142) 1,7 Pohjois-Pohjanmaa 95 (97) 831 (829) 201 (187) 2,1 Kainuu 37 (40) 357 (384) 101 (95) 2,7 Lappi 74 (70) 381 (388) 143 (131) 1,9 Suluissa edellisen vuoden arvot Lähde: KTM Toimiala Online/Tilastokeskus/toimipaikkarekisteri

16 15 3 Markkinoiden rakenne ja kehitys 3.1 Markkinoiden kokonaiskuva Maailman havusahatavaran kulutus on suuruusluokaltaan 300 milj. m 3 vuodessa ja sen arvioidaan kasvavan 1 1,5 prosenttia vuosittain. Vientikauppa on noin 100 milj. m 3. Pohjois-Amerikan osuus maailman kulutuksesta ja vientikaupasta on noin 50 prosenttia. Suuralueista Aasia ja Afrikka ovat perinteisiä havusahatavaran nettotuojia (taulukko 3). Nyt myös Pohjois-Amerikka on noussut nettotuojien joukkoon. Euroopassa tuotanto säilyy tulevaisuudessakin kulutusta suurempana, joten alueen ulkopuolisten markkinoiden kehittyminen ja uusien avaaminen on välttämätöntä. Suomalainenkin sahateollisuus tulee olemaan riippuvainen Euroopan ulkopuolisista markkinoista. Merkittävin sahatavaran kysyntään vaikuttava tekijä on talonrakennustoiminnan ja etenkin asuntojen uudis- sekä korjausrakentamisen kehittyminen. Muita merkittäviä käyttöalueita ovat myös huonekalujen ja pakkausten valmistus. Sahatavaran ja sen jalosteiden kysyntään vaikuttaa myös kilpailukyky muiden materiaalien suhteen. Vuonna 2004 Euroopan, Venäjä mukaan lukien, havusahatavaran kysynnän arvioitiin olevan noin 103 milj. m 3 ja tuotannon noin 121 milj. m 3 (FAO/UNECE statistics 2005). Vastaavasti vuonna 2006 kysynnän arvioidaan nousevan 109 milj. m 3 :iin ja tuotannon 126 milj. m 3 :iin. Tuotanto kasvaa Euroopassa tulevina vuosina etenkin Keski-Euroopassa ja Venäjällä toteutettavien uus- ja uudistusinvestointien seurauksena. Euroopassa talouden kehitys on positiivisella uralla ja rakentamisen arvioidaan tulevina vuosina hieman kasvavan. Japanissa rakentamisen taso on vakaa. Japanissa perinteisen sahatavaran käytöstä ollaan siirtymässä enenevissä määrin liimattujen, sormijatkettujen ja höylättyjen tuotteiden käyttöön. Yhdysvalloissa rakentaminen on säilynyt korkealla ja hurrikaanituhot kiihdyttänevät rakentamista. Eli Yhdysvalloissa tarvittaneen aienpaa enemmän Eurooppalaista sahatavaraa ja jalosteita. Rakentamisen kasvun lisäksi sahatavaran ja sen jalosteiden kysynnän kannalta oleellista on puun osuuden kasvattaminen rakentamisessa. Kysynnän kehitykseen tulevat vaikuttamaan toimenpiteet puun käytön lisäämiseksi ja toisaalta kilpailevien raaka-aineiden menestys sekä uudenlaiset puutuotteet. Taulukko 3. Havusahatavaran tuotanto, tuonti, vienti ja näennäiskulutus suuralueilla vuonna 2004 (milj. m 3 ) Suuralue Tuotanto Tuonti Vienti Näennäiskulutus EU (25)+ETA 93,2 37,2 41,5 88,9 Muu Eurooppa 7,7 1,4 5,6 3,5 Venäjä 18,9 0 12,2 6,7 Pohjois-Amerikka 124,1 42,1 41,1 125,1 Aasia 37,2 14,3 0,6 50,9 Afrikka 3,0 2,8 0,1 5,7 Lähde: Faostat 2005

17 16 Havusahatavaran kulutus henkeä kohden vaihtelee maittain suuresti (taulukko 4). Suurinta se on Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja Itävallassa. Perää pitävät Italia, Espanja, ja Ranska. Väliin sijoittuvat suuret taloudet kuten Saksa, Iso-Britannia, Japani ja Yhdysvallat. EU-alueella (25) sahatavaran käyttö per asukas on keskimäärin 0,19 m 3 ja CIS-maissa 0,04 m 3 vuodessa. Merkittävin muutos edelliseen vuoteen on kulutuksen supistuminen Tanskassa johtuen lähinnä mäntykalustetuotannon alasajosta. Kulutuksen kasvu lähemmäs pohjoismaista tasoa merkitsisi huomattavaa sahatavaran ja sen jalosteiden kysynnän kasvua maailmalla. Taulukko 4. Havusahatavaran kulutus (m 3 )/henkilö vuonna 2004 Alankomaat 0,15 Norja 0,56 Espanja 0,12 Ranska 0,16 Irlanti 0,36 Ruotsi 0,63 Iso Britania 0,17 Saksa 0,20 Italia 0,12 Suomi 1,10 Itävalta 0,60 Sveitsi 0,21 Japani 0,22 Tanska 0,41 Kanada 0,61 Yhdysvallat 0,36 Lähde: UNECE/FAO Timber Kotimarkkinat Kysynnän kehitys Sahatavaraa eri muodoissaan käytetään talon- sekä maa- ja vesirakentamisessa, huone- ja pihakalusteissa, rakennuspuusepänteollisuudessa, pakkaustarvikkeissa, piharakenteissa jne. Asuntojen uudis- ja korjausrakentamisen volyymi luo pohjan sahatavaran ja sen jalosteiden kysynnälle. Oma merkityksensä kysynnän kehitykselle on ollut myös puun käytön monipuolistuminen esim. kerrostalorakentamisessa, uusilla tuotesovelluksilla sekä puun käyttöä lisäävillä kampanjoilla. Kotimaan kysyntä onkin viime vuosina kehittynyt suotuisasti. Rakennustuotannon arvo vuonna 2004 oli 20,1 mrd. euroa, josta talonrakentamisen osuus oli 15,9 mrd. euroa. Asuntojen uudisrakentamiseen käytettiin 4,4 mrd. euroa ja korjausrakentamiseen 3,5 mrd. euroa. Vuonna 2004 talonrakennuksia käynnistettiin 37,7 milj. m 3 eli 5 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Asuinrakentaminen, jossa puun käyttö on suurinta, kasvoi 6 prosenttia. Kuluvana vuonna uudisrakennuksia aloitettaneen noin 40,0 milj. m 3 :n verran ja vuonna 2006 noin 38,0 milj. m 3 (taulukko 5). Korjausrakentamisen arvo vuonna 2004 oli 6,9 mrd. euroa ja sen arvioidaan kasvavan 3 5 prosenttia vuosittain. Vuosina 2005 ja 2006 aloi-

18 17 tettaneen yli asunnon rakentaminen painopisteen ollessa pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Rakennusteollisuus RT ry:n arvio talonrakentamisen kehittymisestä rakennustyypeittäin. Asuinrakentamisessa arvioidaan rivi- ja omakotitalojen rakentamisen kasvavan hieman nykyisestä ensi vuonna. Taulukko 5. Talonrakennustoiminnan käynnistyminen (milj. m 3 ) * 2006* Asuinrakennukset 13,5 14,1 14,0 Liike- ja toimistorakennukset 5,5 6,0 5,5 Julkiset palvelurakennukset 3,1 2,5 2,5 Teollisuus- ja varastorakennukset 8,8 10,5 9,0 Maatalousrakennukset 3,4 3,6 3,6 Muut rakennukset 3,4 3,3 3,4 Yhteensä 37,7 40,0 38,0 Lähde: RT/Rakentamisen suhdanteet, lokakuu 2005 Tulevana vuonna kerrostaloasuntojen aloitusten arvioidaan supistuvan hieman. Sen sijaan rivi-erillisten pientalojen aloitukset säilyvät nykyisellä korkealla tasolla. Myös vapaaajan asuntojen volyymin arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla. Asuntorakentamisen painopiste säilyy pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Taulukko 6. Asuntorakentamisen käynnistyminen (milj. m 3 ) a 2006e Kerrostalot 3,70 3,60 3,50 Rivitalot 1,50 1,50 1,50 Erilliset pientalot 8,40 9,00 9,00 Vapaa-ajan asunnot 1,10 1,10 1,10 Lähde: RT/Rakentamisen suhdanteet, lokakuu 2005 Saha-, höylä- ja kyllästetyn puutavaran hintakehitystä voidaan seurata mm. Tilastokeskuksen julkaiseman rakennuskustannusindeksin perusteella (taulukko 7). Kotimaan hintataso noudattelee pitkälti maailmanmarkkinahintoja. Yksittäisen tuoteryhmän kohdalla myös kysyntä heijastuu hintoihin. Taulukko 7. Rakennuskustannusindeksin vuosimuutos (%) 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 8/05 Sahatavara -0,6 1,1 0,4-4,8 2,3-3,4 1,4 Paneelit 1,9 2,5-0,2 5,6 6,5-6,3-0,4 Kyllästetty sahatavara -2,0 4,0 1,7 1,8 10,0-1,5-0,2 Väliseinäranka -8,3 11,9-4,1-3,1 2,8 24,8 22,7 Lähde: Tilastokeskus/Rakennuskustannusindeksi

19 Havusahatavara Vuonna 2004 havusahatavaran kotimaan käyttö oli noin 5,4 milj. m 3 (kuva 8). Suomi on havusahatavaran käyttäjänä johtava maa maailmassa. Vuonna 2004 havusahatavaran kulutus henkilöä kohden oli 1,1 m 3. Sahatavaran kotimaan kysynnän trendi on ollut nouseva. Tämä on seurausta vilkastuneesta uudis- ja korjausrakentamisesta sekä puun käytön kasvamisesta rakentamisessa. Rakentamisen volyymi ja puun käytön kasvu heijastuvat myös puutalo- sekä rakennuspuusepänteollisuuden saha- ja höylätavaran kysyntään. EOS Market Survey mukaan sahatavaran kotimaan käyttö vuonna 2005 olisi 5,1 milj. ja vuonna 2006 noin 5,4 milj. m 3. Sahatavaran kotimaan kulutuksen kohdalla on huomioitava, että erilaisina jalosteina siitä ohjautuu vientiin noin 1 milj. m 3. VTT Rakennustekniikan arvion mukaan vuonna 2001 sahatavaran kotimaan käyttö jakaantui seuraavasti: uudisrakentaminen 38 prosenttia, korjausrakentaminen 12 prosenttia, maa- ja vesirakentaminen 5 prosenttia, huonekalut 6 prosenttia, pakkaustarvikkeet 8 prosenttia, piharakenteet 11 prosenttia, ovet ja ikkunat 7 prosenttia, liimapuu 2 prosenttia ja muut 11 prosenttia. Kulutus milj. m 3 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kotimaan kulutus Aloitetut rakennukset Aloitukset milj. m e 2006e Lähde: EOS Market Survey , Tilastokeskus Kuva 8. Havusahatavaran kotimaan kysyntä Havusahatavarajalosteet Havusahatavarajalosteiksi voidaan lukea ympärihöylätty, profiiliin höylätty ja sormijatkettu sahatavara. Lisäksi jalosteiden piiriin kuuluvat sahatavaraa käyttävän teollisuuden tarvitsemat aihiot ja komponentit. Jalosteiden käyttökohteita ovat perinteisesti uudis- ja korjausrakentamisessa käytettävät sisäverhouspaneelit, lattialaudat ja listat. Yhä laajenevassa määrin talojen rakenteissa ja rakennusosissa käytetään jalostettua sahatavaraa. Myös rakennustuoteteollisuus on siirtynyt käyttämää yhä enemmän aihioita ja kompo-

20 19 nentteja omassa tuotannossaan. Jalosteiden kotimaan kokonaiskysynnästä ei ole käytettävissä kerättyä tietoa. Kysynnän voidaan kuitenkin arvioida olevan jo runsaat 1,5 milj. m Kyllästettypuutavara Kyllästetyn puutavaran käyttökohteita löytyy mm. maa- ja vesirakentamisesta, ympäristörakentamisesta, talonrakentamisesta sekä rakennuspuusepänteollisuudesta. Tyypillisimpiä tuotteita ovat kyllästetyt saha- ja höylätavara, pylväät ja ratapölkyt. Kyllästetyn sahaja höylätavaran kotimaan kysyntä vuonna 2004 oli m 3 (kuva 9). Käyttöä voi tulevaisuudessa kasvattaa lisääntyvä ympäristörakentaminen. Kyllästettyjen pylväiden kysyntä näyttää vakiintuneen noin m 3 /v tasolle. Kysyntä painottunee tulevaisuudessa käytössä olevien pylväiden uudistamiseen ja siihen tulevat vaikuttamaan lankayhteyksien kanssa kilpailevien tiedon ja energian siirtojärjestelmien lisääntyminen. Ratapölkkyjen käyttö on vakiintunut m 3 :n tasolle. Tuhatta m Ratapölkyt Pylväät Saha- ja höylätavara Lähde: Lahontorjuntayhdistys ry Kuva 9. Kyllästetyn puutavaran kotimaan kysyntä Lämpökäsiteltypuutavara Lämpöpuuyhdistys ry:n jäsenyritykset toimittivat vuonna 2004 kotimaahan lämpökäsiteltyä puutavaraa n m 3. Männyn osuus tästä oli 59 prosenttia, kuusen 21 prosenttia, haavan 11 prosenttia ja koivun 9 prosenttia. Kuluvana vuonna lämpöpuunkotimaan kysyntä kasvaa tunnettuuden lisääntyessä sekä tuottajien ja kaupan panostuksen seurauksena Liimapuu Vuonna 2004 liimapuun kotimaan käyttö oli m 3 kasvaen edellisestä vuodesta 5 prosenttia (kuva 10). Asuinrakentamisen lisäksi liimapuuta käytetään mm. teollisuus-, liikunta- ja liikerakennuksissa sekä silloissa. Liimahirsien käytön kasvu näyttää taittuneen

21 20 ja käyttö jäi vuonna 2004 noin m 3 :iin. Hirsirakentamisessa liimattu hirsi valtaa markkinoita edelleen massiivihirreltä. m Liimapuu Liimahirsi Lähde: Liimapuuyhdistys ry Kuva 10. Liimapuun kotimaan kysyntä 3.3 Kansainvälinen toiminta Kysynnän kehitys Euroconstruct-järjestö (15 länsieurooppalaista ja 4 itäeurooppalaista maata) arvioi kesäkuussa 2005 asuinrakentamisen kasvavan kuluvana vuonna järjestön piiriin kuuluvissa maissa keskimäärin 3 prosenttia. Asuinrakentamisen arvioidaan vuosina 2006 ja 2007 Länsi-Euroopassa hieman supistuvan kasvun jatkuessa kuitenkin itäisissä jäsenmaissa voimakkaana (taulukko 8). Korjausrakentamisessa kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan. Asuinrakentamisen markkinat olivat vuonna 2004 Euroconstruct-alueella 490 mrd. euroa. Taulukko 8. Euroopan talonrakennussektorin kehitys (volyymin muutos-%) Länsi-Eurooppa Asuinrakentaminen 4,4 0,7-2,0-1,6 Muu talonrakentaminen -0,2 2,6 3,0 2,2 Asuntojen korjaus 2,1 1,5 1,9 2,0 Itä-Eurooppa Asuinrakentaminen 2,9 4,3 10,4 5,9 Muu talonrakentaminen 6,1 9,9 8,3 6,9 Asuntojen korjaus 5,9 5,9 3,7 5,2 Lähde: Euroconstruct 6/2005

22 21 Japani on viime vuosina noussut merkittäväksi pohjoismaisen ja keskieurooppalaisen havusahatavaran ja sen jalosteiden vientimaaksi, jonne on ohjautunut kasvava osa eurooppalaisesta sahatavaran ylituotannosta. Vuonna 2004 Euroopasta vietiin Japaniin sahatavaraa noin 3,0 milj. m 3. Suurimpia viejiä olivat Suomi, Ruotsi ja Itävalta. Vuonna 2004 aloitettiin asunnon (kuva 11) rakentaminen, joista puurunkoisia kappaletta. Asuntoaloitusten arvioidaan kuluvana ja tulevina vuosina asettuvan 1,18 miljoonaan asunnon tasolla puurunkoisten osuuden säilyessä nykyisellään. Kpl Kaikki yhteensä Puurakenteiset e Lähde: Japan Lumber Journal 2005 Kuva 11. Asuinrakentaminen Japanissa Eurooppalaisen sahatavaramarkkinoiden kannalta myös Yhdysvallat on noussut merkittäväksi vientimaaksi. Vuonna 2004 Euroopasta vietiin sahatavaraa ja jalosteita Yhdysvaltoihin noin 3,0 milj. m 3. Suurimpia viejiä olivat Saksa ja Ruotsi. Kuluvana vuonna viennin arvioidaan kohoavan lähemmäs 4 milj. m 3. Rakentamistarve Yhdysvaltojen eteläosissa on suuri myrskytuhojen jälkeen ja nähtäväksi jää missä aikataulussa rakentaminen pääsee vahtiin. Euroopassa kuitenkin uskotaan viennin Yhdysvaltoihin kehittyvän suotuisasti, sillä investoinnit Keski-Euroopassa perustuvat näihin odotuksiin Vienti Menestyminen vientimarkkinoilla on elinehto suomalaiselle sahateollisuudelle ja siihen liittyvälle ensiasteen jalostukselle. Sahatavaran ja sen jalosteiden viennin merkitys on suuri, meneehän vientiin joko suoraan tai välillisesti noin 60 prosenttia tuotannosta. Havusahatavaran ja sen jalosteiden markkinat ovat tänä päivänä globaalit tuotannon keskittyessä pitkälti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Perinteisten Euroopan ja Afrikan markkinoiden lisäksi kysynnän kehittyminen Japanissa ja Yhdysvalloissa ovat turvanneet sahatavaratuotannon ja viennin nykyisen tason. Eurooppa on ollut ja on edelleen suoma-

23 22 laisen sahatavaran ja sen ensijalosteiden tärkein markkina-alue. Tulevaisuudessa voidaan olettaa Yhdysvaltojen sekä Kiinan ja eräiden muiden nopeasti kehittyvien Aasian maiden kasvattavan havusahatavaran tuontia Euroopasta. KTM:n teettämän PK-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät kyselyn mukaan viennin määrän kasvu hidastuu seuraavan vuoden aikana. Alan pk-yrityksistä 15 prosenttia arvioi viennin määrän kasvavan ja 3 prosenttia supistuvan seuraavan vuoden kuluessa (kuva 12). Saman kyselyn mukaan 56 prosenttia sahausta, höyläystä ja kyllästystä harjoittavista pk-yrityksistä harjoittaa vientitoimintaa viennin osuuden ollessa yrityksen liikevaihdosta vajaat puolet. Viennistä runsaat 60 prosenttia on suoraa vientiä lopun kanavoituessa välikäsien kautta. Keskeisimpänä markkina-alueena ulkomaita pitää kuitenkin vain vajaa neljännes yrityksistä. Yrityksistä 60 prosenttia haluaa kehittää omia valmiuksia toimiakseen itse viejänä muiden etsiessä yhteistyötä toisten yritysten kanssa. Saldoluku Odotukset Toteutunut I/95 II/95 I/96 II/96 I/97 II/97 I/98 II/98 I/99 II/99 I/00 II/00 I/01 II/01 I/02 II/02 II/03 II/04 II/05 II/06 Lähde: KTM/ PK-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät kysely 2005 Kuva 12. Viennin määrä seuraavan vuoden aikana Havusahatavara Vuonna 2004 saha- ja höylätavaraa vietiin yhteensä 8,4 milj. m 3 (+2 %) arvoltaan 1,4 mrd. euroa (kuva 14). Mäntysahatavaran osuus oli 3,6 milj. m 3 (+3 %) arvoltaan 602 milj. euroa (-4,5 %) keskihinnan ollessa noin 177 euroa/m 3 FOB (-10 ) ja kuusisahatavaran 3,7 milj. m 3 (+1 %) arvoltaan 602 milj. euroa (-3 %) keskihinnan ollessa 165 euroa/m 3 FOB (-3 %). Jalosteiden vienti oli 1,04 milj. m 3 arvoltaan n. 0,2 mrd. euroa. Kuva 13.

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Metallirakenteiden valmistus

Metallirakenteiden valmistus Metallirakenteiden valmistus www.toimialaraportit.fi Metallirakenteiden valmistus Toimialaraportti 9/2007 Juha Elf Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Leipomoteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Leipomoteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Leipomoteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Kone- ja laiteteollisuus

Kone- ja laiteteollisuus Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 4/2010 Leena Hyrylä TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden 1 RAPORTTI 52X161005 3.9.2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden Loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Suuret ikkunapinnat ja niukkalinjainen arkkitehtuuri oli mahdollista toteuttaa Honkarakenteen. Honka Fusio-hirren ansiosta.

Suuret ikkunapinnat ja niukkalinjainen arkkitehtuuri oli mahdollista toteuttaa Honkarakenteen. Honka Fusio-hirren ansiosta. Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 11 / 2 011 16.11.2011 Huonekaluteollisuuden haettava kasvua viennistä Sivu 4 Lokakuun lopulla julkistetun Huonekaluteollisuuden toimialakatsauksen mukaan alan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu T&Y talous ja yhteiskunta nro 4 2013 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu Sisällys 4 2013 julkaisija Palkansaajien

Lisätiedot