Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit"

Transkriptio

1 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt VERSIOHISTORIA: Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee käyttää sisältöä muuttamatta sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton koulutuksissa sekä käytössä ohjeistuksena. On tärkeää, että toimintamallien tietosisällöt säilyvät yhtenäisenä ja sähköistä lääkemääräyksestä käytetään valtakunnallisesti samalla tavalla. Versio Pvm Tekijä/Hyväksyjä Kuvaus KunTo/ Kela/ THL Toimintamallien päivittäminen valmiiksi (Turku, Kotka) kootusta luonnoksesta THL Toimintamallien muutosten päivitys THL PKV-lääkkeen uudistaminen, tarkennukset toimintamalleihin , THL HE muutokset ja muut tarkennukset THL Häiriötilanteen toimintamallin tarkennus 1

2 Sisällys SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN 1 TOIMINTAMALLIT 1 JULKISEN JA YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖT 1 1. JOHDANTO 5 2. ASIOIJAN HENKILÖLLISYYDEN VARMISTAMINEN 5 3. POTILAAN INFORMOINTI SUULLINEN INFORMOINTI KIRJALLINEN INFORMOINTI 8 4. POTILAAN SUOSTUMUKSET RESEPTIKESKUKSEN TIETOJEN KATSELUUN SUULLISET SUOSTUMUKSET KIRJALLISET SUOSTUMUKSET POTILAAN PUOLESTA ASIOIVAN OIKEUDET ANTAA SUOSTUMUKSIA POTILAAN KIRJALLISELLA SUOSTUMUKSELLA TOIMIVA HENKILÖ POTILAAN KIRJALLISELLA SUOSTUMUKSELLA TOIMIVA ORGANISAATION EDUSTAJA ALAIKÄINEN POTILAS TIETOJEN HAKEMINEN RESEPTIKESKUKSESTA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN SÄHKÖISENÄ RESEPTINÄ LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN RAJOITUKSET MÄÄRÄÄMISEHTO POTILAS VAILLA HENKILÖTUNNUSTA POTILAS NIMETÖN VAUVA HUUMAUSAINELÄÄKKEET APTEEKISSA VALMISTETTAVA LÄÄKE VALTAKUNNALLISEN LÄÄKETIETOKANNAN ULKOPUOLINEN VALMISTE ITEROINTI NE REP -MERKINTÄ POTILAAN PAINO ANNOSTUSOHJE MERKINTÄ ANNOSJAKELUSTA KÄYTTÖTARKOITUS ERILLISSELVITYS SAIRAUDEN HOITO/MUU JA TYÖTAPATURMA LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN POIKKEUKSELLINEN VOIMASSAOLO 22 2

3 6.17. VIESTI APTEEKILLE MUUT LÄÄKKEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT POTILASOHJE SÄHKÖISET RESEPTIT MUKAAN ULKOMAILLE ASIOINTI APTEEKISSA LÄÄKKEEN NOUTAMINEN APTEEKISTA UUDISTAMISPYYNNÖT APTEEKISSA SUOSTUMUKSET APTEEKISSA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN KORJAUS SÄHKÖISEN RESEPTIN LUKITSEMINEN POTILASOHJE KORJATUSTA LÄÄKEMÄÄRÄYKSESTÄ SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MITÄTÖINTI MITÄTÖINTI HOIDOLLISISTA SYISTÄ MITÄTÖINTI TEKNISISTÄ SYISTÄ MITÄTÖINTI POTILAAN TARKOITUKSELLISESTI ANTAMIEN VIRHEELLISTEN TIETOJEN TAKIA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN UUDISTAMINEN UUDISTAMISPYYNNÖN ESITTÄMINEN JA VASTAANOTTAMINEN UUDISTAMISPYYNNÖN KÄSITTELY UUDISTAMISPYYNNÖN PALAUTTAMINEN UUDISTAMISPYYNNÖN HYLKÄÄMINEN UUDISTAMISPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN UUDISTAMISPYYNNÖN TULOKSEN ILMOITTAMINEN OIKEUS SAADA TIETO UUDISTAMISPYYNNÖN TILASTA APTEEKKISOPIMUSPOTILAAT KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN UUDISTAMINEN UUDISTAMISPROSESSI TERVEYDENHUOLLOSSA UUDISTAMINEN KOTIHOIDON ASIAKKAILLA POTILAAN LÄÄKITYS OSASTOHOIDON AIKANA POTILAAN OIKEUDET POTILAAN TARKASTUSOIKEUS OIKEUS SAADA ITSEÄÄN KOSKEVAT VIRHEELLISET TIEDOT KORJATUKSI POTILAAN OIKEUS LOKITIETOIHIN HÄIRIÖTILANTEET 48 3

4 4

5 1. Johdanto Tässä oppaassa kuvataan sähköisen lääkemääräyksen käyttöön liittyviä toimintamalleja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Oppaassa kuvataan lääkemääräyksen käytön kannalta keskeiset toiminnallisuudet. Toimintamalleja täydennetään organisaatioiden omilla ohjeilla sekä potilastietojärjestelmäkohtaisilla käyttöohjeilla. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit perustuvat laissa säädeltyihin vaatimuksiin, jotka koskevat sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon niitä toimintayksiköitä, missä kirjoitetaan sähköisiä lääkemääräyksiä. Oppaan alussa esitellään potilaan tunnistamiseen liittyviä asioita. Seuraavaksi käydään läpi sähköisen reseptin käytön edellyttämä informointikäytäntö sekä potilaiden suostumus- ja kielto-oikeudet. Seuraavissa luvuissa käsitellään toimintamalleja, jotka liittyvät tietojen hakuun reseptikeskuksesta, reseptien kirjoittamisprosessiin ja tietojen tallentamiseen reseptikeskukseen. Oppaan lopussa on reseptin korjaamiseen, hylkäämiseen ja uudistamiseen liittyviä ohjeita sekä lyhyt katsaus lokiseurantaan ja toimintamalleihin häiriötilanteissa. 2. Asioijan henkilöllisyyden varmistaminen Terveydenhuollossa asioijan henkilöllisyys pitää aina varmistaa asioinnin yhteydessä, näin myös sähköiseen lääkemääräykseen liittyvän asioinnin yhteydessä. Henkilöllisyyden varmistamiseen on käytettävissä useita keinoja. Käynnin yhteydessä asioijan henkilöllisyys varmistetaan joko KELA - tai henkilökortin avulla tai henkilö tunnetaan ennestään Alaikäisen, jolla ei ole henkilökorttia tai jota ei tunneta, henkilöllisyys pyritään varmistamaan hänelle esitettyjen kysymysten perusteella esim. osoite, vanhemmat, sisarukset ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä. Toisen henkilön avustamana asioiva potilas, jota ei tunnisteta kuvallisen kortin avulla eikä tunneta, henkilöllisyys pyritään varmistamaan potilaan Kela-kortin avulla ja avustavalle henkilölle esitettyjen kysymysten perusteella (esim. potilaan osoite ja muut asiat, joiden tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä) Puhelinkontaktissa henkilöllisyys pyritään varmistamaan henkilölle esitettyjen kysymysten ja hänen niihin antamien vastausten perusteella. 5

6 Kun potilaalle määrätään huumaavia lääkkeitä sähköisellä reseptillä, tällöin tunnistamistapoina ovat passi, ajokortti, henkilökortti tai muu keino esim. potilas tunnetaan. 3. Potilaan informointi Potilaiden informointi sähköisen lääkemääräyksen käytöstä aloitetaan organisaatiossa jo ennen sähköisen reseptin käyttöönottoa. Informointi pyritään antamaan korkeintaan kuukautta-kahta ennen ensimmäisen sähköisen lääkemääräyksen kirjoittamista. Sairauksien hoitoon keskittyneessä palveluyksikössä on syytä pyrkiä informoimaan kaikki potilaat sähköisen reseptin käytön alkaessa. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä on muuttumassa ja uuden lain mukaan potilas voidaan informoida joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen asiointikanavan kautta. Suositeltavin tapa on, että potilaat informoidaan ajanvarauksen tai ilmoittautumisen yhteydessä. Jos erillistä ilmoittautumista ei ole tai ajanvarauksen/ilmoittautumisen yhteydessä ei voida informoida kaikkia, vastuu siirtyy muille potilasta hoitaville henkilöille. Kotisairaanhoito voi informoida asiakasta kotikäynnin yhteydessä. Poikkeustapauksessa suullinen informointi voidaan antaa myös puhelimitse. Kirjallinen informaatio (Kelan esite) voidaan toimittaa potilaalle postitse. Vastuu potilaan informoinnista on viime kädessä lääkärillä, jos potilas ei ole saanut informaatiota ennen ensimmäisen sähköisen reseptin laatimista muualta. Informoinnin antaja kirjaa potilastietojärjestelmään suullisen ja/tai kirjallisen informaation annetuksi ko. terveydenhuollon toimintayksikössä tai koko sosiaali- ja terveyspiirissä. Työntekijä merkitsee informaation annetuksi myös, jos potilas kertoo saaneensa informoinnin jo aiemmin jossakin muussa terveydenhuollon toimintayksikössä. Tieto potilaan informoinnista voi löytyä myös aluetietojärjestelmästä. Potilasta ei tarvitse informoida uudelleen, jos terveydenhuollon toimintayksikön organisointitapa muuttuu. Potilaslaki ( 6) edellyttää, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos täysiikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava, jotta saataisiin selville, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Sähköisen reseptin käyttöön siirtymistä ei voida pitää tärkeänä hoitopäätöksenä, joka edellyttäisi potilasta edustavien muiden tahojen kuulemista asiassa. Sähköinen resepti on väline, joka mahdollistaa lääkehoidon toteuttamisen mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti potilaan parhaaksi. Täten reseptin käyttöön voidaan siirtyä, vaikka potilas itse ei täysin ymmärrä informaatiota. Potilaan informoinnissa ja muissa yhteyksissä käytetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa olevaa käsitettä kokonaislääkitys, vaikka Reseptikeskuksessa on tiedot ainoastaan sähköisistä lääkemääräyksistä ja niiden toimitustiedoista. 6

7 3.1. Suullinen informointi Sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin on kirjattu tarkasti, mitä potilaalle pitää kertoa sähköisestä reseptistä. Lain pohjalta laaditun suullisen informoinnin suositeltava sisältö voi olla seuraava: Laki edellyttää, että Suomessa siirrytään vaiheittain sähköisen reseptin käyttöön. Meillä reseptin käyttö on aloitettu nyt. Samalla kun lääkäri määrää sinulle lääkkeen, hän tallentaa sähköisen reseptisi tiedot valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Kun reseptitiedot ovat yhdessä paikassa, kokonaislääkityksesi arviointi helpottuu ja haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan ehkäistä aiempaa paremmin. Paperireseptin sijasta saat potilasohjeen. Siinä on vastaavat tiedot kuin paperireseptissä. Apteekki hakee tarvitsemansa reseptitiedot Reseptikeskuksesta. Asiointi apteekissa on sujuvaa, kun otat mukaasi potilasohjeen. Se ei kuitenkaan ole välttämätön. Kela-kortti täytyy olla mukana sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi. Myös apteekissa opastetaan tarvittaessa sähköisen reseptin käytöstä. Terveydenhuollossa sinua hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat voivat katsoa Reseptikeskuksessa olevia tietojasi sinun luvallasi. Voit myös itse katsoa omia sähköisiä reseptitietojasi. Internetissä olevaan palveluun kirjaudut luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai sähköisellä henkilökortillasi. 18-vuotta täyttäneet voivat itse katsoa omia reseptitietojaan. Palvelu löytyy osoitteesta Halutessasi voit toistaiseksi kieltäytyä sähköisestä reseptistä, myöhemmin kaikki reseptit tullaan kirjoittamaan sähköisessä muodossa. Seuraavan kohdan sisältö riippuu potilaasta 18 vuotta täyttänyt potilas Täysi-ikäiset voivat katsoa omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan Omakanta -palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla tai sähköisellä henkilökortilla. Alle 18-vuotias potilas, joka kykenee hoitamaan omia terveysasioitaan Voi katsoa omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan Omakanta -palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan luotettavasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla. Huoltajalla on oikeus saada apteekista alaikäisen sähköisten reseptien tiedot. Jos tiedot halutaan salata huoltajalta, alaikäisen tulee valita paperiresepti Potilaan puolesta asioiva huoltaja Huoltaja ei voi katsoa lapsensa sähköisiä reseptitietoja Omakanta -palvelusta. Huollettava voi toistaiseksi kieltäytyä sähköisestä reseptistä. Tällöin hänelle kirjoitetaan entiseen tapaan paperiresepti. 7

8 3.2. Kirjallinen informointi Suullisen informoinnin lisäksi potilaalle annetaan sähköisen lääkemääräyksen esite. Suomen- ja ruotsinkielisiä potilasesitteitä voi tilata Kelalta. Tilausohjeet löytyvät -sivustolta, kohdasta Terveydenhuollolle ja apteekeille > Sähköinen resepti > Esitteen tilausohjeet. Potilasesite (suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiksi, somaliksi ja soraniksi) on myös tulostettavissa kohdasta Kansallinen terveysarkisto > Viestintä. 4. Potilaan suostumukset reseptikeskuksen tietojen katseluun 4.1. Suulliset suostumukset Potilaan suullinen suostumus tarvitaan Reseptikeskuksessa olevien kaikkien tietojen katseluun, aina hoitotilanteessa, lukuun ottamatta kiireellisiä tilanteita kun resepti mitätöidään hoidollisesta syystä kun uudistamispyyntö välitetään tekstiviestillä kun tulostetaan yhteenveto Suostumus pyydetään aina palvelutapahtumakohtaisesti. Suullinen suostumus voidaan pyytää potilaalta usealla tavalla joko vastaanotolla, puhelimitse tai luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla. Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja pyytää potilaalta suostumuksen palvelutapahtuman aikana. Potilaan suullinen suostumus välitetään puhelimitse hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle potilaan läsnä ollessa. Potilaan suullinen suostumus välitetään hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle potilastietojärjestelmän avulla. 8

9 Apteekki pyytää potilaalta suostumuksen ja välittää tiedon hoitavalle lääkärille ja sairaanhoitajalle uudistamispyynnössä. Apteekki pyytää potilaalta suostumuksen ja välittää tiedon puhelimitse lääkärille tai sairaanhoitajalle potilaan läsnä ollessa. Potilas välittää suostumuksen lääkärille tai sairaanhoitajalle luotettavan sähköisen palvelukanavan avulla. Sähköpostia ei voi käyttää tähän tarkoitukseen Kirjalliset suostumukset Jos potilaan tietoja katsotaan terveydenhuollossa muussa kuin hoitotilanteessa Potilaan kirjallinen suostumus tarvitaan Reseptikeskuksessa olevien kaikkien tietojen katseluun hoitoon liittymättömissä tilanteissa. Suostumus voi olla joko lääkärille tai sairaanhoitajalle. Suostumuslomake toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikölle reseptikeskuksen tietojen katsomisen yhteydessä. SUOSTUMUSLOMAKE: Terveydenhuolto Tietojen katsominen muussa kuin hoitotilanteessa Jos potilaan lääkitysasioita hoitaa joku muu henkilö SUOSTUMUSLOMAKE: Terveydenhuolto Annetaan potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten Jos potilaan lääkitysasioita hoitaa organisaation edustaja SUOSTUMUSLOMAKE: Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas. Lomake annetaan tällöin sekä palvelujen tuottajalle, terveydenhuollolle ja apteekille. Huomioitavaa jos halutaan antaa suostumus tietyssä erikoissairaanhoidon yksikössä asiointia varten, niin silloin suostumuslomakkeella tulee yksilöidä tämä organisaatio. kotihoidon/palveluasumisen toimintamalli on alun perin tarkoitettu säännölliseen asiointiin tietyssä terveydenhuollon yksikössä ja apteekissa. 9

10 jos suostumus pyydetään myös erikoissairaanhoidossa asiointia varten, pitäisi asioinnin lähtökohtaisesti olla jollain tavalla säännöllistä. Turhaan/varmuuden vuoksi etukäteen asiakkailta ei siis pitäisi pyytää suostumuksia. jos halutaan antaa suostumus tietyssä erikoissairaanhoidon yksikössä asiointia varten, niin silloin suostumuslomakkeella tulee yksilöidä tämä organisaatio. jos potilas asioi erikoissairaanhoidossa, hän voi kuitenkin aina vastaanotolla antaa lääkärille tai sairaanhoitajalle suullisen suostumuksen Reseptikeskuksen tietojen katseluun ja esim. reseptin mitätöintiin. kotihoidon/palveluasumisen palvelujen tuottajan edustaja taas saa potilaan suostumuksella pyydettyä yhteenvedon resepteistä esim. apteekista. annetun suostumuksen perusteella tieto siitä voidaan kirjata potilasrekisteriin. kukin toimintayksikkö säilyttää oman kappaleensa suostumuslomakkeita Allekirjoitetut suostumuslomakkeet on säilytettävä 12 vuotta lomakkeen allekirjoittamispäivästä. Suostumukset arkistoidaan terveydenhuollon toimintayksikössä sovittuun arkistointipaikkaan. Kirjallisten suostumusten arkistointipaikka Sähköisen lääkemääräyksen edellyttämät suostumuslomakkeet voidaan arkistoida keskitetysti terveydenhuollon toimintayksikön keskusarkistoon tai hajautetusti useaan palveluyksikköön. Olennaista on, että lomakkeet säilytetään huolellisesti siten, ettei asiattomilla henkilöillä ole niihin pääsyä. Lomakkeiden tulee myös löytyä tarvittaessa helposti. Lomakkeet tulee tuhota asianmukaisella tavalla arkistointivelvoitteen päätyttyä Potilaan puolesta asioivan oikeudet antaa suostumuksia Terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan puolesta sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä suostumuksia voivat antaa potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja, jolla on oikeus potilaan terveysasioiden hoitoon potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja. 10

11 Muut tahot eivät voi antaa potilaan puolesta suostumuksia, vaikka he voivat hoitaa joitakin asioita, esimerkiksi esittää sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyynnön terveydenhuollolle. Henkilö, joka ei ymmärrä suostumuksen merkitystä, ei voi antaa pätevää suostumusta. Jos tällaisella henkilöllä ei ole laillista edustajaa, kukaan ei voi antaa suostumusta potilaan puolesta. Jos henkilön asiat eivät muuten hoidu, viime kädessä tulee kyseeseen edunvalvojan määrääminen potilaalle terveyttä koskevia asioita varten. Potilaan huoltaja tai laillinen edustaja Potilaan huoltaja ja laillinen edustaja voi antaa potilaan puolesta sähköiseen reseptiin liittyviä suostumuksia kuten potilas itse. Tieto alaikäisen potilaan huoltajasta/huoltajista on potilastietojärjestelmässä. Huostaanotto- tai sijoitustilanteissa huoltajuus säilyy alaikäisten lasten vanhemmilla, jollei vahvistetulla sopimuksella ole sovittu tai oikeuden päätöksellä määrätty toisin. Sijoitusperheen vanhempi, joka ei ole lapsen huoltaja, ei voi antaa sähköiseen reseptiin liittyviä suostumuksia lapsen puolesta. Huoltajan lisäksi laillisella edustajalla tarkoitetaan potilaan virallista edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Pelkästään päämiehensä taloudellisia asioita varten määrätty edunvalvoja ei ole oikeutettu antamaan suostumusta potilaan puolesta. Potilaan edunvalvojan ja edunvalvojan tehtävän voi osoittaa otteella holhousrekisteristä Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva henkilö Potilas voi kirjallisella suostumuksella antaa nimeämälleen henkilölle oikeuden antaa sähköiseen reseptiin liittyviä suostumuksia puolestaan nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä (SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Annetaan potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten). Potilaan nimeämän henkilön pitää olla täysi-ikäinen. Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitetaan esimerkiksi kunnan koko terveyskeskusta, ei sen yksittäistä terveysasemaa. Potilaan antamaan kirjalliseen suostumukseen sisältyvät seuraavat asiat Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tarvittaessa uudistaa potilaan sähköisiä reseptejä nimetyn henkilön pyynnöstä. Uudistamisen yhteydessä hoitavalla lääkärillä ja sairaanhoitajalla on oikeus potilaan kaikkiin Reseptikeskuksen tietoihin. Tähän ei tarvita erikseen puolesta asioivan suostumusta. Jos sähköistä reseptiä ei uudisteta, asiasta ilmoitetaan soittamalla potilaan nimeämälle henkilölle. Jos ko. henkilöllä ei ole puhelinta, asia on ilmoitettava hänelle kirjeellä. 11

12 Lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi hoitava lääkäri ja sairaanhoitaja voivat tarvittaessa tarkastella Reseptikeskuksen tietoja muissakin tilanteissa. Tähän ei tarvita erikseen puolesta asioivan suostumusta. Potilaan nimeämä henkilö voi tarvittaessa antaa suullisen suostumuksen sähköisen reseptin mitätöintiin. Terveydenhuollon toimintayksikkö voi antaa potilaan nimeämälle henkilölle pyynnöstä yhteenvedon Reseptikeskuksen tiedoista. Suostumus on voimassa kolme vuotta, jos potilas ei sitä ennen peruuta. Peruutus tehdään kirjallisesti siihen terveydenhuollon toimintayksikköön, jolle suostumus on annettu. Tieto suostumuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään. Kirjaukseen tulee sisältyä potilaan nimeämän henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä suostumuksen voimassaolo joko esimerkiksi alkaen tai päättyen Mahdollisesta peruutuksesta tehdään potilastietojärjestelmään tarvittavat merkinnät. Suostumuslomake (SUOSTUMUS / Terveydenhuolto Annetaan potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten) Peruutuslomake (SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN / Terveydenhuolto ja apteekki Sähköiseen reseptiin annetun suostumuksen peruuttaminen) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikölle sähköiseen reseptiin liittymisen yhteydessä. Allekirjoitettu suostumuslomake toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä sovittuun arkistointipaikkaan, jossa sitä on säilytettävä voimassaolon päättymisestä 12 vuotta. Myös lomake, jolla suostumus peruutetaan, toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikön arkistointipaikkaan. Sitä säilytetään 12 vuotta allekirjoittamispäivästä Potilaan kirjallisella suostumuksella toimiva organisaation edustaja Potilas voi kirjallisella suostumuksella antaa organisaation edustajalle oikeuden antaa sähköiseen reseptiin liittyviä suostumuksia puolestaan nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä ja apteekissa (SUOSTU- MUS / Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas Annetaan palvelujen tuottajan edustajalle, terveydenhuollolle ja apteekille). Pääsääntöisesti organisaatio on kotihoidon tai palveluasumisen yksikkö, jonka asiakas potilas on. Oikeus on palveluntuottajan edustajalle, ei nimetylle työntekijälle. Terveydenhuollon toimintayksi- 12

13 köllä tarkoitetaan esimerkiksi kunnan koko terveyskeskusta, ei sen yksittäistä terveysasemaa. Kotihoidon tai palveluasumisen yksikkö voi olla terveydenhuollon toimintayksikön palveluyksikkö tai muun organisaation yksikkö. Potilaan antamaan kirjalliseen suostumukseen sisältyvät seuraavat asiat Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tarvittaessa uudistaa sähköisen reseptin, ja reseptin uudistava lääkkeen määrääjä saa tarvittaessa katsoa Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Jos reseptiä ei voi uudistaa, asiasta saa ilmoittaa soittamalla palvelujen tuottajan yhteyshenkilölle. Myös apteekki voi tarvittaessa pyytää reseptin uudistamista terveydenhuollosta, jolloin apteekki ja reseptin uudistava lääkkeen määrääjä saavat tarvittaessa katsoa Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja. Hoitava lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekki voi tarvittaessa tarkastella Reseptikeskuksessa olevia reseptitietoja, jotta hän voi varmistua lääkehoidon turvallisuudesta (kokonaislääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset). Myös palveluasumisen/kotihoidon palvelujen tuottajan palveluksessa oleva hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi tarvittaessa tarkastella potilaan Reseptikeskuksessa olevia tietoja, kun yksikkö on terveydenhuollon toimintayksikkö. Nimetyn palvelujen tuottajan edustaja voi antaa suostumuksen reseptin mitätöintiin, jos lääkitys tarkistetaan eikä sen perusteella reseptiä enää tarvita. Nimetyn palvelujen tuottajan edustajalle voi pyydettäessä antaa yhteenvedon sähköisistä resepteistä. Palveluasumisen tai kotihoidon suostumuksen päättymiseen liittyviä ilmoitus tehdään kirjallisena ja siinä tulee yksilöidä potilas ja annettu suostumus (päivämäärä ja osapuolet), suostumuksen päättymispäivä ja syy. Jos hoitosuhde päätyy, päättyy samalla suostumuksen voimassaolo. Erillistä peruuttamista potilaan taholta ei tarvita. Kuolleen potilaan osalta peruuttamislomaketta ei edes voi kukaan allekirjoittaa. Jos palveluasuminen tai kotihoito jatkuu, mutta potilas jostain syystä haluaa peruuttaa suostumuksensa, riittää potilaan allekirjoittaman peruuttamislomakkeen toimittaminen terveydenhuoltoon ja apteekille. Potilaan lisäksi jokainen suostumuksessa nimetty organisaatio tarvitsee suostumuksesta alkuperäiskappaleen. Niiden toimittamisesta toimijoille vastaa kotihoito. Potilaan suostumus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti kun palveluasumisen tai kotihoidon asiakkuus päättyy. Potilas voi halutessaan peruuttaa antamansa suostumuksen jo aiemmin. Peruutus tehdään kirjallisena niille toimijoille, joille suostumus on annettu. 13

14 Kun potilas siirtyy toiseen palveluyksikköön, vaikka se olisikin samaan toimintayksikköön kuuluva, on vanhat suostumukset peruttava ja allekirjoitettava uudet suostumukset uuteen yksikköön. Tieto suostumuksesta kirjataan potilastietojärjestelmään. Kirjaukseen tulee sisältyä kotihoidon tai palveluasumisen palvelun tuottaja, potilaan lääkeasioista ko. organisaatiossa vastaavan (esimies) työntekijän nimi ja yksikön puhelinnumero sekä apteekin tiedot. Mahdollisesta peruutuksesta tehdään potilastietojärjestelmään tarvittavat merkinnät. Vastaavasti menetellään suostumuksen antajan asiakassuhteen päättyessä. Suostumuslomake (SUOSTUMUS / Palveluasumisen tai kotihoidon asiakas Annetaan palvelujen tuottajan edustajalle, terveydenhuollolle ja apteekille) ja Peruutuslomake (SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN / Terveydenhuolto ja apteekki Sähköiseen reseptiin annetun suostumuksen peruuttaminen) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikölle sähköiseen reseptiin liittymisen yhteydessä. Allekirjoitettu suostumuslomake (terveydenhuollon alkuperäiskappale) toimitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä sovittuun arkistointipaikkaan, jossa sitä on säilytettävä 12 vuotta suostumuksen päättymisestä. Myös lomake, jolla suostumus peruutetaan, toimitetaan samaan arkistointipaikkaan. Sitä säilytetään 12 vuotta allekirjoittamispäivästä Alaikäinen potilas Terveydenhuollossa alaikäinen voi hoitaa sähköiseen reseptiin liittyviä asioitaan ilman huoltajaa, kun terveydenhuollossa on arvioitu alaikäisen kykenevän päättämään omasta hoidostaan itse. Tällöin alaikäinen voi antaa suullisen suostumuksensa yhteenvedon tulostamiseen kokonaislääkityksen selvittämiseen lääkemääräyksen mitätöintiin uusimispyynnön tekemistä varten. Uusimispyynnön yhteydessä alaikäinen voi antaa suostumuksensa Reseptikeskuksessa olevien kaikkien tietojensa katsomiseen ja yhteystietonsa tekstiviesti-ilmoittamista varten. Kun alaikäinen ei ole kykenevä päättämään omasta hoidostaan itse, suostumukset antaa potilaan huoltaja. 14

15 Alaikäisen pitää muistaa kieltäytyä sähköisestä reseptistä ja pyytää paperiresepti, jos hän haluaa, ettei huoltaja saa hänen Reseptikeskukseen tallennettuja reseptitietojaan. Huoltaja voi aina saada sähköisistä resepteistä yhteenvedon apteekista tai tarkastusoikeuden perusteella Kelasta. Alaikäinen voi noutaa apteekista hänelle sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen. Alle 15-vuotias ei voi antaa apteekissa mitään sähköiseen reseptiin liittyviä suostumuksia, vaan niihin tarvitaan aina huoltajan esittämä suostumus. 15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi pyytää apteekista sähköisen reseptin uusimista ja antaa suostumuksia sähköiseen reseptiin liittyvissä asioissa. Hän ei kuitenkaan voi antaa suostumuksia toisen puolesta. Alaikäisen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia alaikäisen lapsensa sähköisiin resepteihin liittyviä asioita. 5. Tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta Potilaan tietojen hakeminen Reseptikeskuksesta edellyttää, että potilastietojärjestelmään on kirjauduttu terveydenhuollon varmennekortilla. Tietoja haetaan taulukon 1. sääntöjen mukaisesti. Potilaan suostumus on kysyttävä palvelutapahtumakohtaisesti. Taulukko 1. Potilaan reseptikeskuksessa olevien tietojen katselu Toimija Katselun peruste Katselussa nähtävät tiedot Potilaan suostumus Asiointi potilaan kirjallisella suostumuksella Hoitava lääkkeen määrääjä Hoito, omat määräykset Omat määräykset toimitustiedoin Ei tarvita Ei tarvita Hoitava lääkkeen määrääjä tai sairaanhoitaja Hoito, kaikki määräykset Kaikki määräykset toimitustiedoin Suullinen Suostumus sisältyy potilaan kirjalliseen suostumukseen, ei tarvita Hoitava lääkäri Kiireellinen hoito (Potilaslaki 8 ) Kaikki määräykset toimitustiedoin Ei tarvita Ei tarvita Lääkäri tai sairaanhoitaja Hoitoon liittymätön Kaikki määräykset toimitustiedoin Kirjallinen Potilaan kirjallisella suostumuksella asioi ei voi antaa Hoitava lääkkeen määrääjä tai sairaanhoitaja Yhteenveto Kaikki määräykset toimitustiedoin Suullinen Potilaan kirjallisella suostumuksella asioi suullinen suostumus 15

16 Huomioitavaa: Sairaanhoitajalla tarkoitetaan myös terveydenhoitajaa ja kätilöä. Organisaatio voi halutessaan antaa Reseptikeskuksen tietojen katseluoikeudet myös niille henkilöille, joiden tehtävänkuva vaatii ko. tietojen hakemista. Tietoja Reseptikeskuksesta voidaan hakea katseltavaksi eri rajauksilla mm. Kaikki sähköiset reseptit edellisen 30 kuukauden ajalta sisältäen kaikki toimittamattomat, osittain toimitetut, kokonaan toimitetut, vanhentuneet ja hoidollisista syistä mitätöidyt sähköiset reseptit sekä reseptien toimitukset. Tietyltä ajanjaksolta kaikki sähköiset reseptit sisältäen ko. jaksolta kaikki toimittamattomat, osittain toimitetut, kokonaan toimitetut, vanhentuneet ja hoidollisista syistä mitätöidyt sähköiset reseptit sekä niiden toimitukset. Toimituskelpoiset sähköiset reseptit eli kaikki toimittamattomat ja osittain toimitetut sähköiset reseptit sekä osittain toimitettujen reseptien toimitukset. Potilastietojärjestelmä kirjaa automaattisesti käyttäjän valitseman Reseptikeskuksen katselun perusteen ja sen edellyttämän potilaan suostumustyypin. Käyttäjän ei tarvitse tehdä asioista erillistä kirjausta potilaan tietoihin. Reseptikeskuksen katselun perusteeksi valitaan suostumustyypiksi kirjallinen suostumus ainoastaan hoitoon liittymättömissä tilanteissa. Hoitoon liittyvissä tilanteissa katselun perusteeksi valitaan silloinkin suullinen suostumus, kun joku toinen asioi potilaan kirjallisella suostumuksella. 6. Lääkkeen määrääminen sähköisenä reseptinä Reseptit tulee laatia sähköisinä alkaen julkisessa terveydenhuollossa ja alkaen yksityisessä terveydenhuollossa. Näihin takarajoihin saakka potilaalla on oikeus kieltäytyä sähköisestä reseptistä. Kieltäytyminen on reseptikohtainen, eikä tietoa siitä kirjata potilastietojärjestelmään. Puhelin, faksi- ja / tai perinteisen paperireseptin laatiminen on jatkossa sallittua terveydenhuollossa ainoastaan häiriö-ja poikkeustilanteissa, mikä voi liittyä mm. potilastietojärjestelmän toimimattomuuteen, tietoliikenneongelmiin tai ongelmiin reseptikeskuksen päässä. Lääkkeen määrääminen edellyttää, että lääkäri on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana ja varmistunut määrättävän lääkityksen tarpeesta. Henkilökohtaista tutkimusta ei kuitenkaan tarvi- 16

17 ta, jos lääkäri voi varmistua potilaan lääkityksen tarpeesta potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella. (Asetus lääkkeenmääräämisestä 1088/ ) Huomioitavaa: STM:n ohjeen mukainen lääkehoitosuunnitelma tulisi olla laadittuna jokaisella organisaatiolla. Suunnitelma tulisi päivittää sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä. Lääkkeen määräämisen yhteydessä lääkärin pitää ottaa huomioon mm. potilaan käyttämät muut lääkkeet. Tämän vuoksi lääkäri voi katsoa kaikki potilaan sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot Reseptikeskuksesta potilaan suullisella suostumuksella. Potilastietojärjestelmä saattaa tukea päätöksen tekoa ilmoittamalla mm. interaktioista. Lääkkeen määräämisestä pitää aina merkitä potilastietojärjestelmään lääkemääräyksen antopäivä, lääkevalmisteen kauppanimi tai lääkeaine tai aineet, vahvuus ja muoto, määrätty määrä, käyttötarkoitus ja annostusohje sekä kiellon syy, mikäli lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkevaihdon. Jos potilastietojärjestelmä ei tee merkintöjä automaattisesti, lääkärin on huolehdittava siitä, että vaaditut tiedot tulevat merkityiksi muulla tavalla. Lääkevaihdon kielto: Lääkevaihtokiellon merkitseminen henkilökohtaisesti perustuu lääkkeen määräämisasetuksen 17: "Jos lääkkeen määrääjä kieltää lääkevalmisteen vaihdon, merkitään kielto lääkemääräykseen lääkevalmisteelle ja sitä koskeville ohjeille varattuun tilaan. Vaihto kielletään merkinnällä "ei lääkevaihtoa". Kiellon syytä ei merkitä lääkemääräykseen. Kieltoa ei saa käyttää leimoissa eikä lääkkeenmääräämisohjelmisto saa automaattisesti lisätä eikä ehdottaa kieltoa lääkemääräyksiin. Potilastietojärjestelmästä pitää aina ilmetä myös, onko potilaan lääke määrätty sähköisenä vai muulla tavalla Lääkkeenmääräämisoikeuden rajoitukset Potilastietojärjestelmä ilmoittaa lääkärille lääkärin mahdollisista lääkkeenmääräämisoikeuden rajoituksista kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Potilastietojärjestelmä estää lääkkeiden määräämisen teknisesti kokonaan siltä osin, kuin Valvira on rajoittanut lääkärin oikeuksia määrätä lääkkeitä aina, kun tämä on mahdollista. Muissa tapauksissa lääkäri saa rajoituksesta ilmoituksen tekstinä. Organisaatio noudattaa kaikilta osin terveydenhuollon ammattilaisen rajatun lääkkeenmäärämisoikeuden organisaatiokohtaisen luvan antamisessa Valviran ohjeistusta, joka löytyy 17

18 6.2. Määräämisehto Kun lääkäri laatii sähköistä reseptiä valmisteesta, jonka määrääminen on sallittua ainoastaan tietyillä ehdoilla, lääkäri saa määräämisehdoista ilmoituksen. Jos määräämisehto ei täyty, lääkkeen määrääminen pitää lopettaa. Potilaalle pitää määrätä jokin muu ko. valmisteen korvaava valmiste tai ohjata potilas muualle Potilas vailla henkilötunnusta Sähköisen reseptin laatiminen edellyttää, että potilaalla on virallinen henkilötunnus. Kun henkilötunnusta ei ole, lääkkeet on määrättävä potilaalle muulla tavalla Potilas nimetön vauva Kun potilas on nimetön vauva, sähköiseen lääkemääräykseen suositellaan laitettavaksi lapsen etunimeksi vauvan sukupuolesta riippuen Tyttö tai Poika ja sukunimeksi äidin sukunimi. Samaa sukupuolta olevien kaksosten ja useamman vauvan kohdalla etunimeä pitää täsmentää vauvojen erottamiseksi eli samaa sukupuolta olevat kaksoset ovat etunimiltään Tyttöa ja Tyttöb Huumausainelääkkeet Kun lääkäri määrää huumausainelääkkeen sähköisenä, hänen pitää merkitä reseptiin tieto, miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu. Vaihtoehdot ovat passi, henkilökortti, ajokortti tai muu tapa esimerkiksi potilas tunnetaan. Tunnistamisesta on lisää tietoa kohdassa Asioijan henkilöllisyyden varmistaminen Apteekissa valmistettava lääke 18

19 Ex tempore valmisteen sähköinen resepti suositellaan tehtävän rakenteisena. Myös tekstimuotoa voidaan käyttää Valtakunnallisen lääketietokannan ulkopuolinen valmiste Valtakunnallisen lääketietokannan ulkopuolisen valmisteen määräämiseen voidaan käyttää sähköistä reseptiä lukuun ottamatta erityislupavalmisteen määräämistä. Toteutus vaihtelee järjestelmittäin. Valmisteita voidaan määrätä sähköisellä reseptillä pakkauksina kokonaismääränä tai tietyksi ajaksi. Valmisteen määrä merkitään sähköisessä reseptissä asianomaisiin kohtiin. Määrää ei saa kirjoittaa esimerkiksi annostusohjeen yhteyteen merkinnällä Vuoden annos. Pakkaus-vaihtoehtoa pitää pääsääntöisesti käyttää aina, kun lääke määrätään kauppanimellä. Fimean Lääkkeiden toimittaminen määräyksen mukaan: Lääkevalmiste toimitetaan jakamattomana myyntipakkauksena, ellei sen jakamiseen ole erityistä syytä. Jakamisen syynä voivat olla esimerkiksi erityiset hoidolliset perusteet, jolloin lääkkeen määrääjä voi katsoa tarkoituksenmukaiseksi määrätä kaupan olevasta pakkauskoosta poikkeavan määrän lääkettä. Jaetussa pakkauksessa tulee olla kaikki valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen tekemät lääkevalmisteen tunnistamisen sekä oikean käytön ja säilytyksen kannalta tarpeelliset merkinnät. Jos lääkemääräyksessä ilmoitettu lääkevalmisteen määrä poikkeaa kaupan olevista pakkauksista, merkittävästi suurempaa määrää lääkettä ei saa toimittaa neuvottelematta asiasta lääkkeen määrääjän kanssa. Varsinaisia huumausaineita ja PKV-lääkevalmisteita ei saa toimittaa lääkemääräyksessä ilmoitettua suurempaa määrää. Esimerkiksi jos lääkkeen määrääjä määrää valmistetta 100 tablettia ja pienin pakkauskoko on 150, niin potilaalle toimitetaan 150 tablettia. Toisaalta apteekki voi toimittaa asiakkaalle määrättyä pakkauskokoa pienemmän pakkauskoon ja ilmoittaa jäljellä olevan määrän kokonaismääränä. 19

20 Kokonaismäärä-vaihtoehtoa käytetään, kun määrätään vaikuttavalla aineella tai ex tempore -valmisteita. Vaihtoehtoa käytetään myös, kun jostakin syystä valmisteesta joudutaan määräämään samalla kerralla kaksi erikokoista pakkausta. Esimerkiksi kauppanimivalmisteen pakkauskoot 40 ml + 60 ml määrätään kokonaismääränä 100 ml, eikä kahdella reseptillä pakkauksina. Tietyksi ajaksi -vaihtoehtoa saa käyttää, kun valmisteen päivittäinen annostus vaihtelee huomattavasti eikä tarvittava lääkemäärä tietyksi ajaksi ole laskettavissa esimerkiksi astman ja diabeteksen hoidossa. Vaihtoehto valitaan aina annosjakelun yhteydessä tehtävissä lääkemääräyksissä. Lääkkeen määräämisen näkökulmasta vuodessa vuorokausia on Iterointi Sähköistä reseptiä voi iteroida kuten paperireseptinkin. Iterointi-merkinnät pitää tehdä reseptilomakkeen asianomaisiin kohtiin. Tietoa ei saa kirjoittaa esim. annostusohjeen yhteyteen. Säilytettävää lääkemääräystä ei saa lääkkeen määräämisasetuksen 21 :n pohjalta iteroida, joten sähköisen reseptin iterointi säilytettävää lääkemääräystä edellyttävissä lääkkeissä ei ole sallittu Ne rep -merkintä Sähköisessä reseptisanomassa ei ole omaa kenttää Ne rep merkinnälle. Uusimiskiellon voi laittaa tiedoksi Viesti apteekille -kenttään Potilaan paino Alle 12-vuotiaan potilaan paino on toistaiseksi aina ilmoitettava sähköisessä lääkemääräyksessä Annostusohje Annostusohje tulee kirjoittaa mahdollisimman täydellisesti ja potilaalle ymmärrettävässä muodossa, ei 2 X 2ml/vrk vaan 2 millilitraa 2 kertaa vuorokaudessa. Kun annostusohje ylittää hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa olevan annostusohjeen, on käytettävä Sic-merkintää. Annostusohjeesta tulee ilmetä myös, käytetäänkö lääkettä ainoastaan tarvittaessa. Annostusohjeessa ei käytetä merkintää D.S. Annostusohje -kentässä ei lisäksi saa käyttää ½ -erikoismerkkiä, vaan merkintä tulee tehdä numeroita ja kauttaviivaa käyttäen eli 1/2. Lisäksi kentässä ei käytetä rivinvaihtoa (Enter), vaan järjestelmä huolehtii automaattisesti ohjeen tekstin rivittämisestä. 20

21 Annostusohjeena voi käyttää myös tekstiä Erillisen ohjeen mukaan. Tätä on kuitenkin syytä käyttää vain perustelluissa tilanteissa kuten Marevan annostuksessa yms. Tartuntatautilain mukainen yleisvaarallisen taudin hoitoon määrätty lääke -tieto voidaan myös merkitä joko annostusohje tai Viesti apteekille -kenttään Merkintä annosjakelusta Jos annosjakelupotilailla käytetään sähköistä reseptiä, lääkärin pitää tehdä potilaan jokaiseen sähköiseen reseptiin merkintä annosjakelusta. STM ja Fimea suosittelevat, että annosjakelua ei käytetä sähköistä reseptiä ennen kuin määritellyt muutokset on tehty Reseptikeskukseen ja apteekkijärjestelmiin. Asiasta tiedotetaan kun vaadittavat järjestelmämuutokset on tehty Paikallisesti on sovittava toimintamalleista, jos annosjakelua toteutetaan sähköisellä reseptillä, jotta käyttö ei aiheuta potilasturvallisuusongelmaa Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus on ilmoitettava aina, jollei sen poisjättämiseen ole perusteltua syytä. Tieto on kirjattava sille varattuun kenttään, ei annostusohjeeseen Erillisselvitys Erillisselvitys tulee kirjata reseptisanomassa ko. tiedolle varattuun kohtaan Kelan ohjeistamassa muodossa, jotta potilaan oikeus Kela-korvaukseen ei vaarannu Sairauden hoito/muu ja työtapaturma Sähköinen resepti ei tuo muutoksia lääkkeiden Kela-korvattavuuksiin ja -käytäntöihin eikä lääkkeiden määräämiseen työtapaturmiin liittyen. Reseptilomakkeen työtapaturma-kohta (mukaan lukien vakuutusyhtiö- ja työnantaja - tiedot) on tarkoitettu vain työtapaturma- ja ammattitautitapauksia varten. Sen perusteella kustannukset laskutetaan Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta. (TVL), joka hoitaa työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden keskitettyä lääkelaskutusjärjestelmää. Vakuutusyhtiö-tietoa ei näissä tapauksissa käytetä laskun osoitteena vaan se on korvausratkaisun tekemiseksi tarvittava tieto. Työtapaturma-kohtaan ei siis saa ammattitautitapausten lisäksi merkitä muita vakuutustapauksia. 21

22 Tieto liikennetapaturmasta ja vakuutusyhtiöstä samoin kuin muut vastaavat erikoistiedot kuuluu merkitä Viesti apteekille kenttään Lääkemääräyksen poikkeuksellinen voimassaolo Jos lääkäri haluaa, että sähköisen reseptin toimitusaika on normaalista poiketen alle vuoden, hänen tulee kirjata tämä asianomaiseen kohtaan reseptilomakkeella Viesti apteekille Viesti apteekille -kenttään lääkäri saa kirjoittaa lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa esimerkiksi lääkkeen saa toimittaa vasta tietyn päivämäärän jälkeen. Poikkeuksellisesti lääkäri voi kirjoittaa ko. kohtaan tiedon, joka apteekin pitää välittää lääkkeen noutajalle. Tämä voisi olla esimerkiksi uudistetun reseptin yhteydessä pyyntö, että potilas ottaa pikaisesti yhteyden lääkäriin, koska lääkettä on määrätty ainoastaan pienin pakkauskoko. Muita hoitoon liittyviä viestejä ei saa välittää. Yleisvaarallisen tai ilmoitettavan tartuntataudin lääkehoito kirjataan esim. "tartuntatautilaki" joko annostusohje- tai Viesti apteekille -kenttään, jotta lasku ohjataan kotikuntaan. Ne rep merkintä voidaan myös laittaa Viesti apteekille kenttään. Viesti apteekille -kohtaan voi kirjoittaa myös tiedon siitä, mihin terveydenhuollon toimintayksikköön ko. sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyyntö pitäisi välittää. Viesti apteekille -kentän tieto ei näy potilaalle Omakanta palvelussa. Tieto liikennetapaturmasta ja vakuutusyhtiöstä samoin kuin muut vastaavat erikoistiedot merkitään Viesti apteekille -kenttään. Apteekit laskuttavat osittain myös liikennevakuutuksen ym. vakuutusten maksettavaksi kuuluvia kustannuksia suoraan vakuutusyhtiöiltä, mutta tavallisesti asiakas maksaa itse ja hakea korvaukset suoraan Muut lääkkeen käyttöön liittyvät tiedot Lääkemääräyksen edellyttämien tietojen lisäksi lääkärin tulee kirjata potilastietojärjestelmään sen edellyttämät tiedot lääkkeen käyttöön liittyen esimerkiksi lääkkeen käytön aloittaminen. 22

23 6.19. Potilasohje Lääkkeen määräämisen yhteydessä lääkäri tai lääkkeenmäärääjä tulostaa potilaalle potilasohjeen aina, jos potilas ei kieltäydy potilasohjeesta. Potilasohje helpottaa toimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa. Jos apteekki ei tietoliikennekatkon tai muun teknisen häiriön vuoksi pääse Reseptikeskukseen, apteekki voi toimittaa lääkkeen potilasohjeen perusteella ja tallentaa tiedot jälkikäteen Reseptikeskukseen. Potilasohje pitää tulostaa aina, kun potilas tarvitsee määrätystä lääkkeestä todisteen esim. sosiaalitoimea varten. Tarvittaessa potilasohje voidaan tulostaa potilastietojärjestelmästä vielä lääkkeen määräämisen jälkeen. Tulostaminen on tehtävä 12 tunnin kuluessa määräämisestä. Ohjeen voi tulostaa myös sairaanhoitaja potilaan suullisella suostumuksella. Potilaalle, jonka asiointikieli terveydenhuollon toimintayksikössä on ruotsi, potilasohje tulostetaan ruotsiksi Sähköiset reseptit mukaan ulkomaille Jos potilas lähtee ulkomaanmatkalle, hänen on syytä selvittää kohteen tullimääräykset, etenkin jos matka on pidempi ja lääkkeitä on mukana useampia ja suurempia annoksia. Ohje 7. Asiointi apteekissa 7.1. Lääkkeen noutaminen apteekista Sähköisellä lääkemääräyksellä määrätyn lääkkeen voi hakea mistä tahansa apteekista. Lääkkeen voi apteekista noutaa potilas itse tai joku muu potilaan puolesta esim. omainen, naapuri tai kotihoidon edustaja. Kun potilas noutaa lääkkeensä apteekista itse, hänen tulee kyetä osoittamaan luotettavasti esim. ajokortilla olevansa potilas itse. Asiointi nopeutuu, kun mukana on potilasohje. Kela-kortti tarvitaan myös sähköisen lääkemääräyksen yhteydessä sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi. Kun lääkkeen noutaa apteekista joku muu potilaan puolesta, ostajan tulee kyetä osoittamaan luotettavasti esim. potilasohjeella tai potilaan Kela-kortilla, että hänellä on oikeus lääkkeen noutamiseen. Kun ostajalla on mukana Kela-kortti, hänen tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. 23

24 Apteekilla on epäselvissä tilanteissa oikeus olla toimittamatta sähköistä reseptiä, kunnes ostajan oikeus lääkkeen noutamiseen on varmistettu. Huomioitava: Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei käytetä Suomessa, eikä se korvaa Kela-korttia Uudistamispyynnöt apteekissa Apteekissa sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyynnön voi esittää potilas itse tai potilaan kirjallisella suostumuksella asioiva. Tietosuojasyistä uudistamispyyntöä ei voi esittää apteekille puhelimitse. Apteekki välittää uudistamispyynnön potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Potilas ei voi valita, kenelle lääkärille pyyntö yksikössä välitetään. Alueellisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tulee sopia yleisperiaatteet siitä, mihin terveydenhuollon palveluyksikköihin erilaisten valmisteiden uudistamispyynnöt apteekista välitetään. Uudistamispyynnössä apteekki voi välittää lääkärille potilaan antaman suostumuksen kaikkien potilaan Reseptikeskuksessa olevien tietojen katseluun. Uudistamispyyntö antaa oikeuden hakea ainoastaan uudistettavaksi pyydettävän lääkkeen tiedot Reseptikeskuksesta. Apteekissa kysytään potilaalta myös yhteystietoja tekstiviesti-ilmoittamista varten. Potilaalle kerrotaan, että tekstiviestissä on lääkkeen nimi ja että tiedon voi saada myös muulla tavalla. Yhteystiedot tekstiviestiä varten voi antaa ainoastaan potilas itse. Uudistamispyynnön voi esittää kaikista sähköisistä resepteistä, myös huumausaine-, PKV- ja iteroiduista resepteistä. Puolesta, ilman kirjallista suostumusta asioivan on tiedettävä täsmälleen potilaan henkilötunnus ja lääkkeen nimi, jota hän pyytää uudistettavaksi potilaan puolesta. Työntekijä ei voi arvuutella tai ehdotella puolesta asioivalle, tietojärjestelmästä katsomalla, potilaan eikä lääkkeen tietoja. Jos puolesta asioija, joka esittää uudistamispyynnön satunnaisesti ilman kirjallista suostumusta, ei tiedä / pysty kertomaan potilaan tietoja ja / tai uudistettavaa lääkettä täsmällisesti, uudistamispyyntöä ei voida tehdä. Huomioitavaa: apteekissa puolesta asioiva ei voi esittää uudistamispyyntöä huumausaine- ja PKVlääkemääräyksistä. 24

25 7.3. Suostumukset apteekissa Apteekki ei tarvitse erillistä suostumusta potilaalta tietojen hakemiseen Reseptikeskuksesta lääkkeen toimittamista varten. Potilaan suullinen suostumus tarvitaan aina yhteenvedon tulostamiseen kokonaislääkityksen selvittämiseen lääkemääräyksen mitätöintiin uusimispyynnön tekemistä varten. Potilas voi antaa suullisen suostumuksensa tarvittaessa itse, kun hän asioi apteekissa. Kun joku muu henkilö asioi potilaan puolesta apteekissa, henkilöllä pitää olla potilaan allekirjoittama suostumus, jossa henkilö on nimetty antamaan suostumuksia potilaan puolesta apteekissa, kun suostumus asioinnissa tarvitaan. Potilaan kirjallinen suostumus on joko asiointikertakohtainen tai se on voimassa kolme vuotta nimetyssä apteekissa asioitaessa. Potilas voi antaa samalle ajanjaksolle useita kirjallisia suostumuksia eri apteekkeihin. Myös kotihoito tarvitsee potilaalta kirjallisen suostumuksen apteekissa asiointia varten muihin kuin sähköisinä resepteinä olevien lääkkeiden noutamiseen. Suostumukseen liittyvät asiat on kuvattu osiossa Potilaan suostumukset. Yhteenveto Yhteenvedon voi tulostaa eri tietosisällöin. Kaikki potilaan sähköiset reseptit edellisen 30 kuukauden ajalta Potilaan kaikki sähköiset reseptit tietyltä ajanjaksolta Toimituskelpoiset potilaan sähköiset reseptit Yhteenvetoon tulostuu myös jokaisen sähköisen reseptin viivakoodi ja voimassa olevien reseptien viimeisin toimitusajankohta. 25

26 Terveydenhuollon toimintayksikössä yhteenveto tulostetaan pääsääntöisesti ainoastaan vastaanottokäynnin yhteydessä. Yhteenvedon tulostamista voi pyytää potilas itse tai potilaan kirjallisella suostumuksella potilaan puolesta asioiva. Yhteenvedon voi tulostaa sairaanhoitaja tai lääkäri. Reseptikeskuksen tietojen katselun perusteeksi kirjataan yhteenveto. Yhteenvedon, jonka potilas tarvitsee todisteeksi lääkityksestään ulkomaille matkustaessaan, tyypiksi valitaan Yhteenveto tietyltä ajanjaksolta. Aikaväli määritetään niin pitkäksi, että yhteenvedossa näkyvät kaikki potilaan ko. hetkellä käyttämät lääkkeet myös ne, joiden reseptit on jo toimitettu kokonaan. 26

27 27

28 8. Sähköisen lääkemääräyksen korjaus Laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttää, että Reseptikeskuksessa olevat potilaan reseptitiedot ovat oikein. Tietojen pitää vastata myös potilaan lääkitystä. Tästä syystä sähköinen resepti pitää aina korjata, kun siinä on virhe tai määräyksen tiedot eivät vastaa potilaan lääkehoidon toteuttamista esim. annostuksen muuttuessa. Virheen määräyksessä voi havaita potilasta hoitava lääkäri tai apteekki. Hoitavalla lääkärillä tarkoitetaan ko. ajankohtana potilasta hoitavaa lääkäriä, ei ainoastaan alkuperäisen määräyksen laatijaa. Annostuksen tai muun määräyksessä olevan tiedon muuttaminen on aina tehtävä korjaamalla lääkityksen perusteena olevaa sähköistä reseptiä. Korjaamisen sijasta ei saa tehdä uutta reseptiä. Tällöin potilaalla on samasta valmisteesta kaksi määräystä sekä virheellinen että uusi määräys. Kun lääkkeen käyttö lopetetaan kokonaan, sähköinen resepti on mitätöitävä. Lääkäri Hoitava lääkäri voi korjata sähköistä reseptiä ilman potilaan erillistä suostumusta, kun korjaus tehdään samassa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa lääkemääräys on laadittu. Toisessa toimintayksikössä laaditun sähköisen reseptin korjaamistarve todetaan pääsääntöisesti Reseptikeskuksen tietojen katselussa hoitotilanteessa. Myös apteekki voi pyytää korjausta. Tietojen katselu edellyttää potilaan suostumusta, mutta korjaamiseen ei tarvita potilaalta enää erillistä suostumusta. Lääkäri ei voi korjata potilaan nimeä, henkilötunnusta, alkuperäisen reseptin määrääjän tietoja eikä päiväystä. Kaikkia muita sähköisen reseptin tietoja lääkäri saa korjata. Kokonaan toimitettua reseptiä ei voi korjata. Kokonaan toimitetun reseptin annostusohje muutetaan uudistamalla resepti ja muuttamalla määräyksen tietoja halutulla tavalla. Lääkäri vahvistaa tekemänsä korjaukset sähköisellä allekirjoituksellaan. Jos lääkäri korjaa toimitusvarattua, varattua tai annosjakelussa olevaa lääkemääräystä, terveydenhuollon tulee ottaa yhteyttä ko. varauksen tehneeseen apteekkiin. 28

29 Apteekki Apteekki voi korjata lääkemääräyksessä olevan virheen potilasta hoitavan lääkärin suullisesti antamien ohjeiden perusteella. Kun apteekki korjaa virheellisen lääkemääräyksen, potilaan lääkitystiedot potilastietojärjestelmässä ja Reseptikeskuksessa eivät ole yhtäläiset. Lääkärin tuleekin tehdä asianmukainen merkintä korjauksesta myös potilastietojärjestelmään välittömästi, kun se on mahdollista Sähköisen reseptin lukitseminen Kun apteekki ei tavoita potilasta hoitavaa lääkäriä, apteekki lukitsee sähköisen reseptin odottamaan lääkärin tavoittamista ja virheen korjausta. Lukitun reseptin voi korjata lääkäri tai apteekki. Lukitus purkaantuu automaattisesti korjauksen yhteydessä. Lukitus voidaan purkaa myös ilman korjausta, kun määräyksessä ei ole virhettä Potilasohje korjatusta lääkemääräyksestä Korjatusta reseptistä voi tulostaa potilasohjeen ainoastaan silloin, kun alkuperäisen määräyksen laatimisesta on kulunut alle 12 tuntia. Tarvittaessa tulostetaan potilaan pyynnöstä yhteenveto. 9. Sähköisen lääkemääräyksen mitätöinti Laki sähköisestä lääkemääräyksestä edellyttää, että Reseptikeskuksessa olevat potilaan tiedot ovat oikein. Sähköinen resepti onkin tarvittaessa mitätöitävä sähköisenä määrätyn reseptilääkityksen lopettamisen yhteydessä. Alkuperäinen resepti merkitään kokonaan toimitetuksi automaattisesti, kun ko. resepti uudistetaan. Lääkäri voi mitätöidä lääkemääräyksen, kun hänellä on oikeus määrätä kyseistä lääkettä. Mitätöinti voidaan tehdä eri syistä ja vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. 29

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa

KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Sähköinen resepti 1 (27) KanTa Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 21.12.2009 KanTa-palveluryhmä, Kela 1.0 30.6.2010 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

ereseptin toimintamallit

ereseptin toimintamallit ereseptin toimintamallit Julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt 23.9.2011 Dokumentin versiohistoria Tässä dokumentissa on kuvattu ereseptin käytön toimintamallit julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 26.11.2013 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet Lääkkeen

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 30.10.2015 Versio 2.8 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. eresepti

Kansalliset toimintamallit. eresepti Kansalliset toimintamallit eresepti 16.09.2011 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 11.11.2015 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset,

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.7 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit 1.1.2017 alkaen Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan

Lisätiedot

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Informointi, kielto, suostumus 2.1 Informointi 2.2 Suostumus 2.3 Kielto 1 Johdanto Asiakkaan informointi, suostumus ja kieltomerkintöjä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.6 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset ACUTE eresepti Muutokset ja korjaukset Sisällysluettelo Johdanto Resepti Lääkkeen tiedot Ulkomaanresepti Sähköinen lääkemääräys ilman henkilötunnusta Reseptin korjaus Reseptin mitätöinti Uusimispyyntöjen

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys. Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys. Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Sisältö Toimintamallien tausta Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy Sisältö lääketiedon nykytila ereseptin tavoitteet th:n näkökulmasta Kymijoen tth:n pilotin opetukset

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala 11.12.2018 Kanta-palveluiden tavoite Kanta-palvelut edistävät hoidon jatkuvuutta

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013

Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Resepti apteekin näkökulmasta 25.1.2013 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto Suomen Apteekkariliitto Vuonna 1897 perustettu yksityisten apteekkareiden muodostama yhdistys Apteekkialan

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2018 2 Vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

1 (27) MediResepti Käyttöohje MEDIRESEPTI. Käyttöohje 10.12.2015 1.3

1 (27) MediResepti Käyttöohje MEDIRESEPTI. Käyttöohje 10.12.2015 1.3 1 (27) MEDIRESEPTI Käyttöohje 10.12.2015 1.3 2 (27) Versiohistoria Versio Päiväys Muutokset Tekijä 0.1 2.9.2014 Käyttöohjeen luonnos Mira Aaltonen 1.0 12.1.2015 Päivitys tuotantoversioon Mira Aaltonen

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille

APTEEKKISOPIMUKSET. Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille APTEEKKISOPIMUKSET Ohjeistus lääkäreille ja apteekeille TYÖRYHMÄ: Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala/a-klinikkasäätiö Juha Oksanen, Kettutien A-Klinikka, Helsinki Pirjo Pennanen, Terveydenhuollon

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10: Tietosuoja SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10 Tietosuoja 1 (14) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Lopullisen

Lisätiedot

tietoa kansalaisille

tietoa kansalaisille tietoa kansalaisille Kanta-tietoa kansalaisille Kanta-palveluja rakennetaan siksi, että sinun terveytesi, hyvinvointisi ja turvallisuutesi paranisi. Kanta-palveluiden avulla terveydenhuollon ammattilaisilla

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 2: Reseptien Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Yleiskuvaus. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Yleiskuvaus. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Yleiskuvaus 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään. Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommenttien perusteella

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot