KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KanTa. Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa"

Transkriptio

1 Sähköinen resepti 1 (27) KanTa Sähköinen resepti terveydenhuollossa ja apteekeissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus KanTa-palveluryhmä, Kela KanTa-palveluryhmä, Kela eresepti-lain muutokset (sairaanhoitajille reseptien katseluoikeus, reseptin mitätöintiin suullinen suostumus) 1.1 KanTa-palveluryhmä, Kela Terveydenhuollon varmentajan tehtävät siirtyivät Valviralta Väestörekisterikeskukselle

2 Sähköinen resepti 2 (27) Sisällys 1 Sähköinen resepti (eresepti) Sähköinen resepti terveydenhuollossa Potilaan tietojen katselu Lääkkeen määrääminen Reseptin korjaus ja mitätöinti Reseptin uusiminen Potilaan suostumukset Mitä sähköinen resepti muuttaa? Sähköinen resepti apteekissa Reseptin toimitus Toimitusvaraus, varaus ja annosjakelu Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti Reseptin uusiminen Potilaan suostumukset Lääketietokanta Terveydenhuollon varmennekortti Potilaan oikeudet Tietojen käyttö ja valvonta... 27

3 Sähköinen resepti 3 (27) 1 Sähköinen resepti (eresepti) eresepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa sähköisen reseptin käyttöön ottanut apteekki voi toimittaa lääkkeet. Paperi-, puhelin- ja faksireseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen. Sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta. Sen jälkeen ne siirtyvät toiseen keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptiarkistoksi. Reseptiarkistoon siirtyneitä reseptejä voidaan käyttää viranomaistoimintaan ja tieteelliseen tutkimukseen, mutta silloin ne eivät ole enää terveydenhuollon ja apteekkien käytettävissä. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (eresepti-laki) säätää ereseptin käyttöönoton pakolliseksi apteekeille, terveydenhuollon toimintayksiköille ja terveydenhuollon toimintayksiköiden tiloissa vastaanottoa pitäville ammatinharjoittajille, joiden tulee liittyä KanTa-palveluiden eresepti-palveluun. Käyttöönotto on vapaaehtoista terveydenhuollon toimintayksiköille Ahvenanmaalla sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

4 Sähköinen resepti 4 (27) 1.1 Sähköinen resepti terveydenhuollossa ereseptin toimintamalli perustuu Reseptikeskukseksi nimettyyn valtakunnalliseen keskitettyyn tietokantaan. Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien eresepti-palveluun liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin. Sen tietoja käytetään potilastieto- ja apteekkijärjestelmien avulla. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Jokaisen Reseptikeskuksen käyttäjän henkilöllisyys sekä oikeus kirjoittaa, toimittaa ja katsella reseptejä varmistetaan vahvaa sähköistä tunnistusta käyttäen. Lääkäri tunnistautuu eresepti-palveluun terveydenhuollon varmentajan myöntämällä ammattikortilla. Kortin avulla varmistetaan lääkärin henkilöllisyys sekä hänen oikeutensa määrätä lääkkeitä. Potilastietojärjestelmä tarkistaa samalla lääkärin oikeuksissa mahdollisesti olevat rajoitukset Valviran tiedoista. Sähköiset reseptit kirjoitetaan potilastietojärjestelmässä, ja ne allekirjoitetaan sähköisesti terveydenhuollon varmentajan myöntämällä ammattikortilla. Potilastietojärjestelmä lähettää reseptin tiedot Reseptikeskukseen. Sähköinen allekirjoitus on luotettavampi kuin perinteinen allekirjoitus. Sitä ei voi väärentää, ja se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden. Sen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka reseptin on kirjoittanut ja koska hän on sen tehnyt. Potilaalla on edelleen mahdollisuus saada paperi-, puhelin- tai faksiresepti, jos hän ei halua sähköistä reseptiä. Paperiresepti kirjoitetaan myös, jos teknisen syyn vuoksi ei ole mahdollista kirjoittaa sähköistä reseptiä.

5 Sähköinen resepti 5 (27) Potilaan tietojen katselu Reseptikeskukseen pääsevät lääkärit, hammaslääkärit, proviisorit, farmaseutit ja sairaanhoitajat. Reseptikeskukseen pääsevät myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tarvittavat opinnot. Reseptikeskuksen tietojen käyttö perustuu terveydenhuollon varmennekorttiin ja työtehtävän mukaisiin käyttöoikeuksiin potilastietojärjestelmässä. Potilaan tietojen katselu edellyttää lähes aina myös potilaan suostumusta sekä hoitosuhdetta. Potilastietojärjestelmään pitää aina kirjata tietojen katselun peruste. Hoitava lääkäri saa hakea Reseptikeskuksesta potilaalle itse kirjoittamansa reseptit ilman tämän suostumusta. Muiden lääkärien kirjoittamien reseptien hakemiseen hoitava lääkäri tarvitsee potilaan suullisen suostumuksen. Potilasta hoitava sairaanhoitaja tarvitsee reseptien hakemiseen potilaan suullisen suostumuksen. Jos potilas on kiireellisen hoidon (laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 8 ) tarpeessa ja Reseptikeskuksessa olevien reseptitietojen katselu on hoidon kannalta perusteltua, hoitava lääkäri saa hakea potilaan tiedot ilman potilaan suostumusta. Muu kuin potilasta hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja saa hakea potilaan sähköisiä reseptejä Reseptikeskuksesta ainoastaan potilaan allekirjoittamalla suostumuksella. Reseptien hakeminen Reseptikeskuksen tiedoista Lääkäri tai sairaanhoitaja hakee potilaan tiedot Reseptikeskuksesta potilaan henkilötunnuksella. Hän voi hakea vain yhden potilaan tietoja yhdellä kertaa. Lääkäri tai sairaanhoitaja voi hakea Reseptikeskuksesta potilaan kaikki sähköiset reseptit ja niihin liittyvät tiedot, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut sähköiset reseptit tai kaikki sähköiset reseptit, joissa on lääkettä saamatta. Jokaisesta Reseptikeskukseen tehdystä hausta tallentuu reseptikohtainen merkintä, jossa on tieto haun tekijästä, ajankohdasta ja haun perusteesta.

6 Sähköinen resepti 6 (27) Lääkkeen määrääminen Laki sähköisestä lääkemääräyksestä velvoittaa lääkärin kirjoittamaan sähköisen reseptin, ellei potilas kieltäydy vastaanottamasta sitä. Terveydenhuollossa pitää kertoa potilaalle sähköisestä reseptistä ja tehdä informoinnista merkintä potilaskertomukseen, ennen kuin lääkäri kirjoittaa hänelle ensimmäisen sähköisen reseptin. Lisäksi potilaalle pitää antaa mukaan Kelan laatima esite sähköisestä reseptistä. Sähköinen resepti kirjoitetaan aina henkilölle, jolla on henkilötunnus. Sillä ei voi määrätä lääkkeitä vastaanottotoimintaa varten (pro auctore) eikä eläimille. Sillä ei voi myöskään määrätä valmisteita, joita apteekki ei toimita (esim. happea) tai Lääketietokannan ulkopuolisia erityislupavalmisteita. Lääkäri voi kirjoittaa sähköisen reseptin itselleen, mutta lääketieteen opiskelijalla ei ole tätä oikeutta. Sähköisellä reseptillä voi määrätä kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, kuten määräaikaisia erityislupavalmisteita huumausaineita pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet) korvattavia perusvoiteita korvattavia kliinisiä ravintovalmisteita. Sähköisellä reseptillä voi määrätä lääkettä myös lääkeaineen nimellä (geneerinen määrääminen), apteekissa valmistettavia lääkkeitä sekä Lääketietokannan ulkopuolisia valmisteita, kuten hoitotarvikkeita ei-korvattavia ravintolisiä ei-korvattavia perusvoiteita sidetarpeita. Lääkäri voi kirjoittaa sähköiseen reseptiin viestin apteekille ja sen avulla ilmoittaa apteekille esim. uusimispalkkiota koskevat tiedot. Lääkäri voi viestissä myös pyytää apteekkia mitätöimään potilaan reseptin. Potilasohje Lääkäri tulostaa potilaalle sähköisistä resepteistä potilasohjeen samalla kertaa, kun hän kirjoittaa reseptit, ellei potilas kieltäydy potilasohjeesta. Potilasohjeessa on mm. tiedot määrätyistä lääkkeistä sekä niiden annostusohjeet. Potilasohjeen voi tulostaa potilastietojärjestelmästä 12 tunnin ajan siitä, kun sähköinen resepti on kirjoitettu. Potilasohjeen voi tulostaa myös korjatuista ja uusituista resepteistä. Potilasohjeessa on viivakoodi, joka yksilöi reseptin ja nopeuttaa asiointia apteekissa.

7 Sähköinen resepti 7 (27) Yhteenveto sähköisistä resepteistä Potilas voi pyytää lääkäriltä tai sairaanhoitajalta yhteenvetotulosteen Reseptikeskuksessa olevista reseptitiedoistaan. Yhteenvetoon voi tulostaa joko potilaan kaikki sähköiset reseptit, tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta. Potilas voi tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistään myös Omien tietojen katselun kautta.

8 Sähköinen resepti 8 (27) Reseptin korjaus ja mitätöinti Reseptin korjaus Hoitava lääkäri voi korjata potilaan toimituskelpoista reseptiä, esimerkiksi sen annostusohjetta. Korjauksen voi tehdä sekä omassa toimintayksikössä että muualla kirjoitettuihin resepteihin. Potilaan tai lääkärin tietoja ei kuitenkaan voi korjata. Esimerkiksi jos resepti on kirjoitettu väärälle henkilötunnukselle, resepti on mitätöitävä ja sen tilalle on kirjoitettava uusi resepti. Korjaukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Jos apteekki havaitsee reseptissä virheen, se voi joko korjata virheen lääkärin suullisella suostumuksella tai lukita reseptin odottamaan, että lääkäri korjaa sen. Lukitus purkautuu automaattisesti, kun lääkäri tai apteekki korjaa reseptin. Lääkäri voi myös purkaa lukituksen, jos reseptissä ei ole korjattavaa. Reseptin mitätöinti Hoitava lääkäri voi mitätöidä potilaan reseptin esimerkiksi lääkityksen vaihtamisen tai lopettamisen takia. Mitätöinti voi koskea sekä omassa toimintayksikössä että muualla kirjoitettuja reseptejä. Mitätöinnin yhteyteen pitää aina kirjata mitätöinnin syy, joka voi olla joko hoidollinen, tekninen tai potilaan aiheuttama. Hoidolliseen mitätöintiin tarvitaan aina potilaan suullinen suostumus. Reseptin kirjoittanut lääkäri saa ilman potilaan suostumusta mitätöidä reseptin, joka on laadittu potilaan tahallaan antamien virheellisten tietojen perusteella tai potilaan pakottamana. Lääkäri voi mitätöidä myös väärälle henkilölle kirjoitetun reseptin ilman potilaan suostumusta. Reseptikeskus mitätöi automaattisesti vanhentuneet ja kuolleiden henkilöiden reseptit päivittäin.

9 Sähköinen resepti 9 (27) Reseptin uusiminen Lääkäri uusii sähköisen reseptin kirjoittamalla kokonaan uuden reseptin vanhan pohjalta. Reseptin voi uusia, kun alkuperäisen reseptin kirjoittamisesta on kulunut enintään 16 kuukautta. Myös iteroidut sekä huume- ja PKV-lääkereseptit voidaan uusia. Potilas tai hänen puolestaan asioiva henkilö voi pyytää sähköisen reseptin uusimista terveydenhuollon toimintayksikön tai apteekin kautta. Potilaan puolesta asioiva henkilö tarvitsee lähes aina potilaan allekirjoittaman suostumuksen, kun hän pyytää potilaan reseptin uusimista. Uusimispyynnön tekeminen apteekissa Apteekki lähettää uusimispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti edelleen potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön (esim. terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema). Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa resepti on kirjoitettu, tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Uusimispyynnön voi vastaanottaa muukin kuin reseptin alun perin kirjoittanut lääkäri. Potilas ei voi vaikuttaa siihen, kenelle lääkärille uusimispyyntö organisaatiossa välitetään. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota uusimispyyntöjä. Apteekki löytää tiedon uusimispyyntöjen vastaanottamisesta ns. THL:n SOTEorganisaatiorekisteristä. Jos apteekki ei jostain syystä saa lähetettyä uusimispyyntöä terveydenhuollon yksikköön, Reseptikeskus yrittää lähettää sitä uudelleen vuorokauden ajan. Ellei terveydenhuollon yksikkö vastaanota pyyntöä tänä aikana, Reseptikeskus merkitsee sen epäonnistuneeksi. Reseptistä voi tämän jälkeen tehdä uuden uusimispyynnön. Uusimispyynnön tekeminen terveydenhuollon toimintayksikössä Potilas voi tehdä uusimispyynnön terveydenhuollon toimintayksikköön puhelimitse, käymällä terveydenhuollon toimintayksikössä tai muun kontaktin yhteydessä. Uusimispyynnön voi tehdä myös luotettavaa tunnistautumista edellyttävän sähköisen terveyspalvelun kautta, mutta ei sähköpostitse. Potilaan puolesta asioiva henkilö tarvitsee yleensä potilaan kirjallisen suostumuksen, kun hän pyytää potilaan reseptin uusimista. Joissakin tilanteissa uusimispyynnön voi tehdä myös ilman suostumusta.

10 Sähköinen resepti 10 (27) Uusimispyynnön sisältö Uusimispyynnön vastaanottaneella lääkärillä on oikeus hakea uusittava resepti Reseptikeskuksesta ilman potilaan erillistä suostumusta. Potilaan muita Reseptikeskuksessa olevia reseptejä, itse kirjoittamiaan lukuun ottamatta, hän ei kuitenkaan saa hakea ilman potilaan suostumusta. Tieto suostumuksesta kulkee uusimispyynnön mukana. Uusimispyynnössä on potilaan matkapuhelinnumero, koska potilas voi halutessaan saada uusimispyynnön tuloksen tekstiviestinä. Jos potilas ei halua saada uusimispyynnön tulosta tekstiviestillä, uusimispyyntöön lisätään potilaan muut yhteystiedot. Jos potilaan reseptiä ei uusita hoidollisista syistä eikä potilas ole halunnut tekstiviestiilmoitusta, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan potilaalle uusimispyynnön hylkäämisestä jollakin muulla tavalla, esim. soittamalla tai kirjeitse. Uusimispyynnössä voi olla myös viesti lääkärille. Uusimispyynnön käsittely Reseptikeskus tai uusimispyyntöjen käsittelijä välittää uusimispyynnöt potilaan hoidosta vastuussa olevalle lääkärille. Terveydenhuollon toimintayksikkö nimeää ne työntekijät, joilla on oikeus vastaanottaa uusimispyyntöjä, ja antaa heille uusimispyynnön käsittelijän oikeudet potilastietojärjestelmään. Oikeudet uusimispyyntöjen käsittelyyn voidaan antaa myös muille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille. He voivat saada oikeudet käsitellä yhden tai useamman palveluyksikön uusimispyyntöjä. Uusimispyyntöjen käsittelijällä pitää olla terveydenhuollon varmennekortti potilastietojärjestelmään kirjautumista varten. Reseptikeskus merkitsee vanhentuneiksi uusimispyynnöt, joita ei ole käsitelty terveydenhuollon toimintayksikössä 8 vuorokauden kuluessa siitä, kun potilastietojärjestelmä on vastaanottanut uusimispyynnön. Reseptiin, jonka uusimispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uusimispyyntö. Lääkäri voi joko hyväksyä, hylätä tai palauttaa uusimispyynnön. Kun hän hyväksyy sen, hän kirjoittaa uuden reseptin vanhan reseptin pohjalta ja lähettää sen Reseptikeskukseen. Alkuperäinen resepti merkitään automaattisesti kokonaan toimitetuksi. Sen yhteydessä potilaalle annettu potilasohje koskee myös uusittua reseptiä. Lääkäri voi kuitenkin tulostaa uusimisen yhteydessä potilaalle myös uuden potilasohjeen. Jos lääkäri ei uusi reseptiä, hän kuittaa uusimispyynnön hylätyksi. Kertaalleen hylätyn reseptin uusimista ei voi pyytää miltään terveydenhuollon toimintayksiköltä.

11 Sähköinen resepti 11 (27) Jos uusimispyyntö ei kuulu organisaation uusittavaksi ja se on päätynyt lääkärin käsiteltäväksi, lääkäri voi palauttaa uusimispyynnön aivan kuten uusimispyyntöjen käsittelijäkin.

12 Sähköinen resepti 12 (27) Potilaan suostumukset Potilaan tietojen katselu Reseptikeskuksesta edellyttää lähes aina potilaan suostumusta. Kirjallisia suostumuksia varten Kela on laatinut kaikille terveydenhuollon organisaatioille yhteiset KanTa-lomakkeet: Suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten Suostumus palveluasumisen ja kotihoidon palveluntuottajan edustajalle terveydenhuollossa asiointia varten Suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksen tietojen katsomiseen muussa kuin hoitotilanteessa Suostumuksen peruuttaminen. Näitä lomakkeita saa sähköisen reseptin käyttöön ottaneista terveydenhuollon toimintayksiköistä ja Kelan toimistoista. Terveydenhuollon toimintayksikön tulee aina varmistaa, että suostumuksen antaja on potilas itse. Potilaan henkilöllisyys pitää varmistaa kuvallisen henkilökortin avulla, ellei terveydenhuollon toimintayksikössä tunneta potilasta. Puhelimessa potilaan henkilöllisyys varmistetaan terveydenhuollon toimintayksikön esittämien kysymysten ja potilaan antamien vastausten perusteella. Potilaan puolesta asioivan oikeus antaa suostumuksia Laillisella edustajalla on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin potilaalla itsellään. Hän voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksen reseptitietojen katseluun. Laillisella edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa, jonka tehtäväksi on määrätty potilaan terveyttä koskevien asioiden hoitaminen. Myös muu henkilö voi asioida potilaan puolesta terveydenhuollon toimintayksikössä. Se edellyttää yleensä potilaan kirjallista suostumusta. Terveydenhuollon toimintayksikkö tallentaa suostumuksen tiedot omaan potilastietojärjestelmäänsä. Terveydenhuollon toimintayksikön pitää varmistaa potilaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta. Alaikäisen oikeudet Alaikäinen voi hoitaa sähköiseen reseptiin liittyviä asioitaan terveydenhuollon toimintayksikössä ilman huoltajaa, jos hänet arvioidaan kykeneväksi päättämään itse hoidostaan. Jos alaikäinen potilas haluaa estää huoltajaansa saamasta reseptitietojaan, tulee hänen valita paperiresepti, koska alaikäisen lapsen huoltajalla on oikeus saada Reseptikeskuksessa olevista lapsensa tiedoista yhteenveto apteekin kautta.

13 Sähköinen resepti 13 (27) Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hän voi asioida terveydenhuollossa lapsensa puolesta.

14 Sähköinen resepti 14 (27) Mitä sähköinen resepti muuttaa? Jokaisen terveydenhuollon työntekijän tulee tuntea ja hallita sähköiseen reseptiin liittyvät asiat ja toimintamallit, sillä ne vaikuttavat kaikkeen toimintaan terveydenhuollossa, jopa vuodeosastoihin. Potilaan lääkehoito toteutetaan vuodeosastoilla jatkossakin ilman sähköistä reseptiä, mutta sähköinen resepti muuttaa toimintamalleja potilaan hoidon alkaessa ja potilasta kotiutettaessa. Avohoidossa erityisesti reseptien uusiminen uudistuu. Sähköinen resepti aiheuttaa muutoksia myös annosjakelussa olevien valmisteiden määräyksiin ja apteekkisopimuspotilaille. Kotihoidon ja palveluasumisen käytännöt muuttuvat olennaisesti, kun lääkkeen noutaminen apteekista ei perustu enää paperireseptiin. Lisäksi potilaan suostumuksilla on suuri merkitys lääkehoidon järjestämisessä. Kaikkien kannalta on tärkeää, että uudet käytännöt ovat mahdollisimman yhtenäiset koko maassa. Toiminta tehostuu ja helpottuu, kun sekä potilas että terveydenhuollon työntekijät tietävät, miten eri tilanteissa menetellään. Tämän vuoksi kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee soveltaa valtakunnallisia sähköisen reseptin toimintamalleja ja käyttää sähköistä reseptiä varten suunniteltuja lomakkeita. Jos toimintamalleja on useita, yksikkö voi valita vaihtoehdon, jonka se arvioi soveltuvan parhaiten sille ja toimintaympäristölleen.

15 Sähköinen resepti 15 (27) 1.2 Sähköinen resepti apteekissa Apteekki käsittelee sähköisiä reseptejä apteekkijärjestelmässä. Järjestelmä hakee reseptit Reseptikeskuksesta ja tallentaa sinne apteekin tekemät toimitusmerkinnät. Paperi-, faksi- tai puhelinreseptejä ei tallenneta Reseptikeskukseen eikä myöskään niihin tehtyjä toimituksia. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna. Jokaisen lääkkeen määrääjän ja lääkkeen toimittajan henkilöllisyys sekä oikeus laatia resepti ja toimittaa lääke varmistetaan. Farmaseutilla ja proviisorilla on samanlaiset oikeudet käyttää Reseptikeskusta. Farmasian opiskelijan oikeudet ovat rajoitetummat: opiskelija voi hakea tietoja Reseptikeskuksesta, mutta hän ei voi allekirjoittaa reseptejä tai toimituksia. Apteekin muulla henkilökunnalla ei ole oikeuksia Reseptikeskuksen käyttöön. Sähköisen reseptin elinkaari Lääkärin kirjoittama resepti on toimittamaton siihen asti, kunnes apteekki tekee siihen toimituksen. Sen jälkeen resepti on joko osittain tai kokonaan toimitettu. Yleensä reseptit ovat voimassa 12 kuukautta, minkä jälkeen niitä ei enää voi toimittaa. Poikkeustilanteissa apteekki voi toimittaa lääkettä vielä vanhenemispäivän jälkeen kuukauden ajan. Lääkäri voi määrätä reseptille myös lyhyemmän voimassa oloajan kuin 12 kuukautta. Vanhentuneet reseptit, jotka ovat toimittamattomia, osittain toimitettuja tai kokonaan toimitettuja mitätöidään Reseptikeskuksessa automaattisesti sen jälkeen, kun niihin ei voi enää tehdä toimitusta. Samoin mitätöidään kuolleiden henkilöiden reseptit. Toimittamattoman tai osittain toimitetun reseptin voi mitätöidä myös lääkäri tai apteekki, mihin yleensä vaaditaan potilaan allekirjoittama suostumus. Mitätöityä reseptiä ei voi toimittaa. Poikkeuksena ovat annosjakelussa olevat reseptit, jotka voidaan toimittaa mitätöinnin jälkeen, jos resepti on ollut voimassa annosjakelujakson alkaessa ja siinä on lääkettä jäljellä. Resepti ja siihen liittyvät toimitukset säilytetään Reseptikeskuksessa siihen asti kunnes reseptin kirjoituspäivästä on kulunut 30 kuukautta eli 2,5 vuotta. Sen jälkeen resepti ja toimitukset arkistoidaan 10 vuodeksi Reseptiarkistoon, minkä jälkeen ne hävitetään.

16 Sähköinen resepti 16 (27) Lääketietokanta Sähköiseen reseptiin siirtymisen yhteydessä potilastieto- ja apteekkijärjestelmissä otetaan käyttöön yhteiset, Lääketietokantaan perustuvat lääketiedot, jotka päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot myynnissä olevista lääkevalmisteista, määräaikaisista erityislupavalmisteista, korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Lääketietokannassa on tiedot mm. lääkkeiden hinnoista, korvattavuudesta ja vaihtokelpoisuudesta.

17 Sähköinen resepti 17 (27) Reseptin toimitus Kun potilas tulee apteekkiin noutamaan lääkkeitä, farmaseutti tai proviisori tunnistautuu apteekkijärjestelmään terveydenhuollon varmentajan myöntämällä ammattikortilla. Sen jälkeen apteekkijärjestelmä hakee toimitettavat reseptit Reseptikeskuksesta, jonne lääkäri on ne tallentanut. Jos lääkkeen ostaja on joku muu kuin potilas itse, hänen on pystyttävä osoittamaan luotettavasti oikeutensa vastaanottaa potilaan lääke. Hänellä pitää olla mukanaan potilasohje tai potilaan Kela-kortti tai hänen on muuten pystyttävä osoittamaan oikeutensa toimia potilaan puolesta. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna. Jokaisen lääkkeen määrääjän ja lääkkeen toimittajan henkilöllisyys sekä oikeus laatia resepti ja toimittaa lääke varmistetaan. Reseptien haku viivakoodin avulla Potilasohjeessa ja reseptien yhteenvetotulosteessa on viivakoodi, jonka avulla apteekkijärjestelmä pystyy hakemaan reseptin Reseptikeskuksesta ilman, että farmaseutti tai proviisori syöttää järjestelmään muita tietoja potilaasta tai reseptistä. Reseptien haku ilman potilasohjetta Jos potilas noutaa lääkkeitä ilman potilasohjetta tai yhteenvetoa, farmaseutti tai proviisori hakee reseptien yksilöimiseen tarvittavat tiedot potilaan henkilötunnuksella. Hakua voi rajata hakemalla yksilöintitiedot potilaan kaikista resepteistä, joissa on lääkettä saamatta tai rajata reseptihaun koskemaan tietyn ajanjakson kuluessa kirjoitettuja toimittamattomia ja osittain toimitettuja reseptejä. Reseptihaun tuloksena löytyneistä resepteistä farmaseutti tai proviisori valitsee ne, joilla potilas haluaa ostaa lääkettä. Toimittaminen Toimitus tehdään yhteen reseptiin kerrallaan. Kun apteekki valitsee reseptin toimitettavaksi, apteekkijärjestelmä näyttää farmaseutille, proviisorille tai farmasian opiskelijalle reseptin tietojen perusteella esitäytetyn toimituksen. Farmaseutti tai proviisori tarkistaa toimituksen tiedot ja täydentää sen puuttuvat kohdat. Apteekkijärjestelmä varmistaa, että pakolliset tiedot on täytetty ja, että toimitettava lääke löytyy Lääketietokannasta, ellei kysymyksessä ole apteekissa valmistettava lääke tai muu Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste.

18 Sähköinen resepti 18 (27) Sähköinen resepti sisältää kentän, johon lääkäri on voinut kirjoittaa viestin apteekille. Lääkäri voi viestin välityksellä ilmoittaa esimerkiksi uusimispalkkiota koskevat tiedot tai pyytää apteekkia mitätöimään potilaan reseptin. Jos potilas haluaa lääkkeestä suorakorvauksen, apteekki voi hakea suorakorvausoikeuteen vaikuttavat edellisen toimituksen tiedot Reseptikeskuksesta. Valmiiksi täytetty toimitus tallennetaan odottamaan Reseptikeskukseen lähettämistä. Jos toimituksen tekijä on farmasian opiskelija, toimitus tallentuu häntä valvovan farmaseutin tai proviisorin tarkistettavaksi ja lähetettäväksi. Toimitus allekirjoitetaan sähköisesti Kun potilaan kaikki samalla kertaa toimitettavat reseptit ovat valmiita, farmaseutti tai proviisori allekirjoittaa toimitukset sähköisesti ja lähettää ne Reseptikeskukseen. Terveydenhuollon varmentajan myöntämä ammattikortti mahdollistaa paitsi henkilön tunnistamisen myös sähköisen allekirjoituksen. Sähköisen allekirjoituksen merkitys on sama kuin käsin tehdyn allekirjoituksen: sen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka reseptin on kirjoittanut, ja koska hän on sen tehnyt. Sähköinen allekirjoitus on varmempi kuin perinteinen allekirjoitus; sitä ei voi väärentää ja se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden. Lääkkeen luovutus potilaalle Lääkkeen luovutuksen yhteydessä potilaalle annetaan selvitys toimitetusta lääkkeestä. Tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle.

19 Sähköinen resepti 19 (27) Toimitusvaraus, varaus ja annosjakelu Resepti voi olla toimitusvarattu, varattu tai varattu annosjakeluun tietylle apteekille. Mikään muu apteekki ei voi silloin toimittaa reseptiä. Toimitusvaraus Reseptikeskus asettaa reseptin toimitusvaraustilaan, kun apteekki hakee sen toimitettavaksi ja purkaa toimitusvarauksen, kun apteekki tallentaa toimituksen Reseptikeskukseen. Jos toimitus jostain syystä keskeytyy, apteekkijärjestelmä purkaa toimitusvarauksen. Varmuuden vuoksi Reseptikeskus poistaa joka yö kello neljä kaikki edellisen vuorokauden aikana päälle jääneet toimitusvaraukset. Varaus Apteekki voi varata reseptin itselleen. Tyypillisesti näin tehdään silloin, kun apteekki joutuu tilaamaan lääkkeen tai kun potilaalle on määrätty apteekissa valmistettavaa lääkeseosta. Varaus poistuu automaattisesti, kun apteekki tekee lääketoimituksen tai purkaa varauksen. Varaus on voimassa korkeintaan 14 vuorokautta, minkä jälkeen Reseptikeskus poistaa sen. Annosjakelu Annosjakelua hoitavan apteekin on varattava resepti annosjakeluun, jotta mikään muu apteekki ei voisi toimittaa sillä lääkettä. Kun asiakkaan kanssa sovitaan annosjakelun aloittamisesta, apteekki merkitsee reseptin annosjakeluun lähettämällä Reseptikeskukseen annosjakeluvarauksen. Annosjakeluvaraus on voimassa siihen asti, kunnes apteekki purkaa sen. Annosjakelussa olevat lääkkeet luovutetaan asiakkaalle kahden viikon erissä. Ennen lääkkeen luovutusta apteekin tulee tarkistaa Reseptikeskuksesta, onko annosjakeluun kuuluvia reseptejä korjattu tai mitätöity. Toimitustiedot tallennetaan Reseptikeskukseen vasta kolmen kuukauden jakson viimeisen lääke-erän luovutuksen yhteydessä. Koska toimitukset lähetetään jälkikäteen, saatetaan annosjakelulääkkeiden toimitustietoja joutua tallentamaan myös mitätöityihin resepteihin.

20 Sähköinen resepti 20 (27) Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti Reseptin korjaaminen ja lukitseminen Lääkärin suostumuksella myös apteekki voi korjata reseptin. Jos apteekki korjaa reseptin, farmaseutin tai proviisorin pitää allekirjoittaa korjattu resepti sähköisesti. Reseptikeskuksessa korjatusta reseptistä tulee uusi versio siellä jo olevaan reseptiin. Jos epäselvää tai virheellistä reseptiä ei ole mahdollista korjata välittömästi, apteekki lukitsee sen, jolloin sitä ei voi toimittaa mistään apteekista. Lukitus purkautuu automaattisesti, kun lääkäri tai lukituksen tehnyt apteekki tallentaa korjatun reseptin Reseptikeskukseen. Mikäli korjausta ei tarvitakaan, lääkäri tai lukituksen tehnyt apteekki voi purkaa lukituksen. Reseptin mitätöinti Apteekki voi mitätöidä reseptin potilaan suullisella suostumuksella. Reseptin mitätöinti perustellaan ja allekirjoitetaan sähköisesti ennen Reseptikeskukseen lähettämistä. Toimituksen korjaaminen Apteekki voi korjata tekemäänsä lääketoimitusta, jos se on virheellinen. Korjattu toimitus pitää allekirjoittaa sähköisesti ennen Reseptikeskukseen lähettämistä. Reseptikeskuksessa korjatusta toimituksesta tulee uusi versio siellä jo olevaan lääketoimitukseen. Toimituksen mitätöinti Apteekki voi mitätöidä tekemänsä lääketoimituksen, jos lääkkeen toimittaminen jostain syystä peruuntuu, jos potilas ei esimerkiksi pysty maksamaan lääkettä. Toimituksen mitätöinti allekirjoitetaan sähköisesti ennen Reseptikeskukseen lähettämistä.

21 Sähköinen resepti 21 (27) Reseptin uusiminen Potilas voi pyytää sähköisen reseptin uusimista apteekin kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Apteekki lähettää uusimispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön edelleen potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön (esim. terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema). Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa resepti on kirjoitettu, tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota uusimispyyntöjä. Apteekki voi hakea tekemiensä uusimispyyntöjen tilatiedot Reseptikeskuksesta. Kun resepti uusitaan, potilaalta tarvitaan suostumus Reseptikeskuksessa olevien reseptien katsomiseen lääkäriä varten. Uusimispyynnön itsessään katsotaan olevan suostumus uusittavan reseptin tietojen katsomiseen Reseptikeskuksesta. Muiden reseptien tietojen katsomiseen tarvitaan suullinen suostumus, ja tieto siitä liitetään uusimispyyntöön. Potilasta pitää informoida ennen uusimispyynnön laatimista siitä, miten hän saa tiedon uusimisen tuloksesta. Potilas voi tiedustella sitä apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä tai hän voi halutessaan saada sen tekstiviestinä. Potilasta pitää erityisesti informoida tekstiviestiin liittyvistä tietosuojasta, koska tekstiviestissä mainitaan valmisteen nimi. Reseptikeskus lähettää tekstiviestin potilaalle, kun uusimispyyntö on käsitelty. Uusimispyyntö on voimassa 8 vuorokautta Uusimispyyntö on voimassa 8 vuorokautta. Lääkäri voi sinä aikana uusia reseptin tai hylätä uusimispyynnön. Reseptiä, jonka uusimispyyntö on kertaalleen hylätty, ei voi yrittää uusia uudelleen. Jos uusimispyyntö on osoitettu väärään terveydenhuollon yksikköön, lääkäri voi palauttaa sen Reseptikeskukseen. Jos reseptin uusimispyyntö on palautunut jostain yksiköstä, reseptin uusimista voidaan pyytää toisesta yksiköstä. Reseptikeskus pitää kirjaa uusimispyynnöistä, ja merkitsee vanhentuneiksi ne, joita ei ole käsitelty terveydenhuollon toimintayksikössä 8 vuorokauden kuluessa siitä, kun potilastietojärjestelmä on vastaanottanut pyynnön. Reseptiin, jonka uusimispyyntö on vanhentunut, voidaan tehdä uusi uusimispyyntö. Jos uusimispyynnön välitys terveydenhuollon yksikköön epäonnistuu, voidaan reseptiin tehdä uusi uusimispyyntö.

22 Sähköinen resepti 22 (27) Viesti potilaalle uusimispyynnön tuloksesta Potilaalla pitää olla mahdollisuus saada tieto siitä, onko hänen reseptinsä uusittu vai onko pyyntö hylätty tai vanhentunut. Potilas voi halutessaan saada uusimispyynnön tuloksen tekstiviestinä Reseptikeskuksesta tai hän voi tiedustella sitä apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä. Jos potilaan reseptiä ei uusita hoidollisista syistä eikä potilas ole halunnut tekstiviesti-ilmoitusta, terveydenhuollon yksikkö on velvollinen ilmoittamaan potilaalle uusimispyynnön hylkäämisestä jollakin muulla tavalla, esim. soittamalla tai kirjeitse.

23 Sähköinen resepti 23 (27) Potilaan suostumukset Reseptien haku toimittamista varten ei edellytä potilaan erillistä suostumusta. Lääkekorvausoikeuden selvittämistä varten apteekki saa hakea myös kokonaan toimitettuja reseptejä ilman potilaan allekirjoittamaa suostumusta. Haku pitää kuitenkin rajata vain sille ajanjaksolle, mikä on korvausoikeuden selvittämisen eli edellisen toimituksen hakemisen kannalta tarpeellista (yleensä noin 100 päivää). Apteekki voi potilaan suullisella suostumuksella tulostaa yhteenvedon potilaan Reseptikeskuksessa olevista resepteistä. Potilaan erillisestä pyynnöstä apteekki voi hakea myös kokonaan toimitettuja reseptejä, esimerkiksi jos potilas haluaa, että hänen kokonaislääkityksensä tarkistetaan. Apteekissa on tällöin merkittävä kyselyn suostumukseksi potilaan pyyntö. Toisen puolesta asioiminen Reseptien haku toimittamista varten ei edellytetä potilaan erillistä suostumusta. Toisen puolesta asioivan henkilön tulee kuitenkin osoittaa esim. potilasohjeella tai potilaan Kela-kortilla, että hänellä on oikeus vastaanottaa lääke. Lääkekorvausoikeuden selvittämistä varten apteekki saa hakea myös kokonaan toimitettuja reseptejä ilman potilaan allekirjoittamaa suostumusta. Potilaan puolesta asioivan henkilön pyynnöstä yhteenvedon saa tulostaa ainoastaan potilaan allekirjoittamalla suostumuksella. Potilaan puolesta asioivan henkilön pyynnöstä apteekki ei saa hakea kokonaan toimitettuja reseptejä, ellei siihen ole potilaan allekirjoitettua suostumusta. Poikkeuksena on edellä mainittu tilanne, jossa resepti- ja toimitustietoja tarvitaan lääkekorvausoikeuden selvittämiseksi. Kirjallisia suostumuksia varten Kela on laatinut kaikille apteekeille yhteiset KanTalomakkeet: Suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten Suostumus palveluasumisen ja kotihoidon palveluntuottajan edustajalle apteekissa asiointia varten Suostumusliite apteekin sopimusasiakkaiden sopimuksiin Suostumuksen peruuttaminen. Näitä lomakkeita saa sähköisen reseptin käyttöön ottaneista apteekeista ja Kelan toimistoista.

24 Sähköinen resepti 24 (27) 1.3 Lääketietokanta Sähköiseen reseptiin siirtymisen yhteydessä potilastieto- ja apteekkijärjestelmissä otetaan käyttöön yhteiset, Lääketietokantaan perustuvat tiedot, jotka päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa. Lääketietokanta sisältää tiedot Suomessa myynnissä olevista lääkevalmisteista, määräaikaisista erityislupavalmisteista, korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Lääketietokannassa on tiedot mm. lääkkeiden hinnoista, korvattavuudesta ja vaihtokelpoisuudesta.

25 Sähköinen resepti 25 (27) 1.4 Terveydenhuollon varmennekortti Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna tunnistettujen osapuolten kesken. Jokaisen Reseptikeskuksen käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan terveydenhuollon varmennekortilla. Terveydenhuollon varmennekorttia voidaan käyttää henkilön vahvaan sähköiseen tunnistamiseen ja asiakirjan sähköiseen allekirjoittamiseen. Terveydenhuollon varmentajana toimii Väestörekisterikeskus (VRK). Varmennekortin myöntäminen Väestörekisterikeskus myöntää 1. terveydenhuollon ammattikortteja terveydenhuollon ammattihenkilöille (esim. lääkäri, sairaanhoitaja, farmaseutti tai lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut vähintään neljän vuoden lääketieteelliset opinnot) sekä 2. terveydenhuollon muun henkilöstön kortteja muille (terveydenhuollon organisaatiossa tai apteekissa työskentelevä henkilö, jolla ei ole terveydenhuollon ammattioikeuksia, esim. sihteeri tai tekninen apulainen). Terveydenhuollon ammattihenkilö tarvitsee ainoastaan yhden kortin. Hän käyttää sitä kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa tai apteekeissa, joissa hän työskentelee. Muu työntekijä tarvitsee useita kortteja, jos hän työskentelee eri terveydenhuollon organisaatiossa tai apteekeissa. Varmennekortin myöntäminen edellyttää, että henkilö voidaan tunnistaa poliisin myöntämästä voimassa olevasta henkilökortista ( jälkeen myönnetty), passista tai ajokortista ( jälkeen myönnetty). Ammattikortit myönnetään vain niille henkilöille, joiden tiedot löytyvät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä. Jos henkilön tietoja ei ole Terhikissä, hänen on korjattava asia Valviran kanssa ennen kuin kortti voidaan myöntää. Ohjeet löytyvät Valviran internetsivuilta.

26 Sähköinen resepti 26 (27) 1.5 Potilaan oikeudet Potilaan informointi Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkärin on kerrottava potilaalle sähköisestä reseptistä, ennen kuin hänelle kirjoitetaan ensimmäinen sähköinen resepti. Potilaan pitää saada tietää omista oikeuksistaan, tietojen luovutuksista, tietojen suojauksesta sekä tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista. Potilaalle pitää kertoa myös Omien tietojen katselusta ja sen edellyttämästä tunnistautumisesta. Informaatio on annettava sekä suullisesti että kirjallisesti. Potilaalla on edelleen oikeus saada paperi-, puhelin- tai faksiresepti, jos hän kieltäytyy sähköisestä reseptistä. Potilaan informointi uusimispyynnön tuloksesta Potilaalla pitää olla mahdollisuus saada tieto siitä, onko hänen reseptinsä uusittu tai onko pyyntö hylätty tai vanhentunut. Potilas voi kysyä uusimispyynnön tulosta apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä aikaisintaan viikon kuluttua siitä, kun uusimispyyntö on tehty. Potilas voi halutessaan saada uusimispyynnön tuloksen tekstiviestinä, jossa on lääkkeen nimi. Uusimispyynnön lähettää Reseptikeskus. Jos potilaan reseptiä ei uusita hoidollisista syistä eikä potilas ole halunnut tekstiviesti-ilmoitusta, terveydenhuollon toimintayksikkö on velvollinen ilmoittamaan potilaalle uusimispyynnön hylkäämisestä jollakin muulla tavalla, esim. soittamalla tai kirjeitse. Potilaan oikeus tarkistaa tietojaan Kun potilaalle on kirjoitettu sähköisiä reseptejä, hänellä on henkilötietolain ja eresepti-lain perusteella oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon saada virheelliset tiedot korjatuiksi saada tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet hänen reseptitietojaan. Reseptikeskuksen tietojen tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö osoitetaan Kelalle. Virheellisen tiedon korjaamista pyydetään siltä terveydenhuollon toimintayksiköltä tai apteekilta, jossa virhe on tehty. Pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyyntöjen tekemistä varten Kela on laatinut lomakkeet, joita on saataville sähköisen reseptin käyttöön ottaneista terveydenhuollon toimintayksiköistä ja apteekeista sekä Kelan toimistoista.

27 Sähköinen resepti 27 (27) 1.6 Tietojen käyttö ja valvonta Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaan Kelan, terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien on valvottava Reseptikeskuksen tietojen katselua ja käsittelyä potilastietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi. Kela on rekisterinpitäjänä velvollinen seuraamaan ja valvomaan Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston käyttöä kokonaisuudessaan. Terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien pitää lain perusteella valvoa omassa organisaatiossaan Reseptikeskuksen käyttöä. Myös potilaalla itsellään on mahdollisuus valvoa omien tietojensa käyttöä. Hän voi seurata tietojensa käyttöä ja katselua Omien tietojen katselun kautta organisaatiotasolla. Hänellä on lisäksi oikeus saada Kelasta lokitietojen perusteella tieto siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet häntä koskevia Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa olevia tietoja. Potilas toimittaa lokitietojen tarkastuspyynnön kirjallisena Kelaan, ja Kela luovuttaa tiedot potilaalle viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun tarkastuspyyntö on saapunut Kelaan. Kaikista Reseptikeskuksessa suoritetuista toimenpiteistä tallentuu merkintä Reseptikeskuksen käyttölokiin. Potilastieto- ja apteekkijärjestelmien on myös ylläpidettävä lokia toimenpiteistä, joita niiden käyttäjät tekevät Reseptikeskuksessa. Potilastieto- ja apteekkijärjestelmien lokeista on tarvittaessa pystyttävä selvittämään myös, mihin Reseptikeskuksesta haettuja tietoja on käytetty. Väärinkäytöksistä rankaiseminen Terveydenhuollon toimintayksikön ja apteekin tulee oma-aloitteisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos joku on lainvastaisesti katsonut, käyttänyt tai luovuttanut Reseptikeskuksessa olevia tietoja. Toimenpiteinä voi tulla kyseeseen työoikeudellinen varoitus, käyttöoikeuksien poistaminen, työsuhteen irtisanominen tai purku ja tarvittaessa rikosilmoituksen tekeminen.

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7

sivu 1 (6) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.7 sivu 1 () Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely 19.9.2014 versio 2. LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.93 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila ei hoitava 1,14 lääketieteen

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Yleiskuvaus. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Yleiskuvaus. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Yleiskuvaus 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään. Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommenttien perusteella

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 12.12.2014 Versio 2.71 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 12.12.2014 Versio 2.71 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt. 30.10.2015 Versio 2.8 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Tietosisällöt 30.10.2015 Versio 2.8 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyntään Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty, korjattu kommentein Accenture

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Käyttötapaukset - Apteekkijärjestelmä. 1.6.2012 Versio 2.5

Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Käyttötapaukset - Apteekkijärjestelmä. 1.6.2012 Versio 2.5 Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely Käyttötapaukset - Apteekkijärjestelmä 1.6.2012 Versio 2.5 Muutoshistoria Versio Muutos Tekijä PVM 1.0 Hyväksyttäväksi Accenture 26.4.2006 1.1 Hyväksytty versio,

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu Palvelukuvaus 1 (6) on Kansaneläkelaitoksen (jäljempänä Kela) Kanta-palvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, joka käsittää Reseptikeskuksen ylläpidon reseptien tallentamista ja toimittamista

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2018 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2018 2 Vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt VERSIOHISTORIA: Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit julkisen ja

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset

ACUTE eresepti. Muutokset ja korjaukset ACUTE eresepti Muutokset ja korjaukset Sisällysluettelo Johdanto Resepti Lääkkeen tiedot Ulkomaanresepti Sähköinen lääkemääräys ilman henkilötunnusta Reseptin korjaus Reseptin mitätöinti Uusimispyyntöjen

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty

Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit alkaen Päivitetty Sähköinen lääkemääräys pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kansalliset toimintamallit 1.1.2017 alkaen Päivitetty 7.8.2017 Asiakkaan reseptit pitkäaikaisessa avo- tai laitoshoidossa Kun asiakas saa

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy Sisältö lääketiedon nykytila ereseptin tavoitteet th:n näkökulmasta Kymijoen tth:n pilotin opetukset

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus

ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus ACUTE OHJE Informointi, kielto ja suostumus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Informointi, kielto, suostumus 2.1 Informointi 2.2 Suostumus 2.3 Kielto 1 Johdanto Asiakkaan informointi, suostumus ja kieltomerkintöjä

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.8.2015. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit v 1.5 1 Tässä dokumentissa on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen käytön toimintamallit sähköistä lääkemääräystä käyttävissä toimintayksiköissä. Dokumenttia tulee

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Reseptin lakimuutokset

Reseptin lakimuutokset Reseptin lakimuutokset Paasitorni Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti ja Kelain) Product Owner (Kelain) Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutosten toimeenpano Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutospaketti

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Reseptikeskus Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos. Puhelin Postinumero Postiosoite PL 450

Tietosuojaseloste Reseptikeskus Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos. Puhelin Postinumero Postiosoite PL 450 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA

KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA KOKONAISLÄÄKEHOIDON HALLINTA VAIHE 1: RESEPTIN RAKENTEISUUDEN LAAJENNUS JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Potilastietojärjestelmien prosessit v. 0.8 Luonnos 26.3.2018 1 Lääkkeen määrääminen Ohjaa käsittelyyn

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

1 (27) MediResepti Käyttöohje MEDIRESEPTI. Käyttöohje 10.12.2015 1.3

1 (27) MediResepti Käyttöohje MEDIRESEPTI. Käyttöohje 10.12.2015 1.3 1 (27) MEDIRESEPTI Käyttöohje 10.12.2015 1.3 2 (27) Versiohistoria Versio Päiväys Muutokset Tekijä 0.1 2.9.2014 Käyttöohjeen luonnos Mira Aaltonen 1.0 12.1.2015 Päivitys tuotantoversioon Mira Aaltonen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit 26.11.2013 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet Lääkkeen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus

TIETOSUOJASELOSTE Reseptikeskus 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos TIETOSUOJASELOSTE Postiosoite Postinumero Puhelin PL 78 00381 HELSINKI 020 634 11 Käyntiosoite Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko

Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot. Pirjo Ikävalko Omakannasta näet vaivattomasti omat resepti- ja hoitotiedot Pirjo Ikävalko 27.02.2018 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINTAMALLIEN MUUTOKSET APTEEKEISSA 1.1.2017 Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi (010) 680 1424 2.11.2016 Iiro Salonen

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. eresepti

Kansalliset toimintamallit. eresepti Kansalliset toimintamallit eresepti 16.09.2011 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset ja katseluoikeudet

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 11.11.2015 Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan suostumukset,

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Kela Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Keväällä 2006 Kela nimettiin kansalliseksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

tietoa kansalaisille

tietoa kansalaisille tietoa kansalaisille Kanta-tietoa kansalaisille Kanta-palveluja rakennetaan siksi, että sinun terveytesi, hyvinvointisi ja turvallisuutesi paranisi. Kanta-palveluiden avulla terveydenhuollon ammattilaisilla

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköisestä

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit alkaen Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys Toimintamallit 1.1.2017 alkaen Sisältö Toimintamallien tausta Terveydenhuollon varmennekortti Henkilöllisyyden varmistaminen ja potilaan informointi Potilaan

Lisätiedot

Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä

Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä Resepti ja Omakanta Omakanta palvelee potilaan tiedonsaantia ja auttaa hoitoon sitoutumisessa, mutta tukee myös ammattilaisen työtä 2 Omakannassa kansalainen voi Katsella sähköisiä reseptejään Nähdä resepteistä

Lisätiedot

KanTa. Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta terveydenhuollossa ja apteekissa

KanTa. Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta terveydenhuollossa ja apteekissa Seuranta ja valvonta 1(16) KanTa Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta terveydenhuollossa ja apteekissa Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.71 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 12.12.2014 versio 2.71 LIITE 2: Reseptien Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala

Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö. Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala Kanta-palvelut ja palautteiden jakelukäytäntö Silja Iltanen Palvelupäällikkö, tietosuojavastaava Tietohallinto, Satasairaala 11.12.2018 Kanta-palveluiden tavoite Kanta-palvelut edistävät hoidon jatkuvuutta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto eresepti asiakkaan informointi Lääkkeen määrääminen eresepti Lääkkeen hakeminen...

Sisällysluettelo 1 Johdanto eresepti asiakkaan informointi Lääkkeen määrääminen eresepti Lääkkeen hakeminen... ACUTE eresepti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 eresepti asiakkaan informointi... 1 3 Lääkkeen määrääminen... 1 3.1 eresepti... 2 3.2 Lääkkeen hakeminen... 3 3.2.1 Pikahaku... 3 3.2.2 Lääkehaku... 4

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA VARMENNEKORTIT YKSITYISELLÄ SEKTORILLA Varmennekortit / toimikortit yksityisellä sektorilla Ammattikortit Terhikki-rekisterissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt: Ammatinharjoittajat, yrityksissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot