MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN"

Transkriptio

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2010

2 SISÄLLYS Lukijalle 2 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta Kustannukset Koulutuksen toteuttaminen Täydennyskoulutustarjonta Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 (MPOK1) Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 2 (MPOK2) Opistoupseerien jatkokurssi 9 henkilöstölinja (OUJK 9) Tekniikan lisäopinnot 6 (TLO 6) Toimialapäällikkökurssi 9 (TAPK 9) Ylemmän päällystön kurssi 42 (YPK 42).. 19 Opintoasiainosaston (Santahamina) hallinnoima koulutus Maanpuolustuksen PD-opinnot (MPPD) Puolustusvoimien henkilöstölle avoimet opintokokonaisuudet Toimialakohtainen täydennyskoulutus Esimies- ja vuorovaikutusvalmentajien täydennyskoulutus (PVEVV) Henkilöstöalan opintokokonaisuus (HOK) Henkilöstöalan tietojärjestelmäkoulutus. 26 A. Asiakirjahallinnon perusteet. 26 B. Puolustusvoimien asianhallinta (PVAH) 27 C. PVAH-sovelluskouluttajakoulutus.. 28 D. PVHR-itsepalvelukoulutus 28 E. Netjotos-vastuuhenkilökoulutus 29 F. Puolustusvoimien verkkoympäristön käyttökoulutus Johdon HR-opetustilaisuus Koulutussuunnittelijoiden opetustilaisuus Näyttöjen suunnittelijoiden valmennus Opettajien pedagogiset opinnot Siviilihenkilöstön esimies- ja vuorovaikutusvalmennus Puolustushaarakohtainen täydennyskoulutus Sodan ajan pataljoonan komentajakurssi 20 (SAPKOM 20) Perehtymiskoulutus Perehdyttämisvastaavien valmentajien koulutustilaisuus Sotilasopetuslaitoksen opettajien opetustilaisuus 6 ja 7 (SLO 6 ja 7) Puolustusvoimien tietoturvallisuuden erityispiirteet Muu koulutus Informaatio- ja kirjastopalvelualan oppisopimuskoulutus Valokuvaajien opetustilaisuus Kurssilisäykset (päivitetty syyskuu 2009) Puolustusmateriaalihankkijakurssi I. 44 1

3 Arvoisa täydentäjä! Tervetuloa opiskelemaan Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen (TKKK). TKKK sijaitsee Taistelukoulun kampuksella, historiasta perinteikkään Tuusulan Rantatien varrella. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus on Maanpuolustuskorkeakoulun rehalainen korkeakoulun tulosyksikkö, jota kehitetään puolustusvoimien torin henki löstöalan erityisosaajana. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksessa yhdis tyvät koko puolustushallinnon henkilöstöalaa koskeva opetus, tutkimus, kehittäminen, tuotanto ja näihin liittyvät tukitoimet. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen kuuluva Täydennyskoulutusosasto (TÄYDKOS) vastaa pääosasta tässä oppaassa kuvattujen kurssien ja opintokokonaisuuksien hallinnosta ja toteutuksestakin. Tässä koulutuskalenterissa on kuvattu Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutuksen opintotarjonta: kurssiaika, kohderyhmä, tavoitteet, sisältö ja toteutus sekä hakeutuminen. Opetuksen toteutuksessa käytetään puolustus- ja yhteiskunnan parhaita asiatuntijoita. hallinnon Täydennyskoulutus ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. Opiskelijan lähettä- en täydennyskoulutukseen perustuu organisaation tai yksilön osaamiskar- min toitukseen ja sen perusteella havaittuun osaamisvajeeseen. Opiskelijan lähettäminen täydennyskoulutukseen merkitsee myös sitä, että organisaatio odot- saavansa siitä hyötyä omalle toiminnalleen. Osaamisen kehittyminen nä- taa ky y opiskelijan lisääntyvänä ammattitaitona ja valmiuksina ja tätä kautta hän käytettävyytensä parantumisena. ne Me tää llä Tuusulanjärven rannalla haluamme tarjota sinulle tutkittuun tietoon perustuvaa korkeatasoista, tarpeesta syntynyttä, aktivoivaa sekä mielenkiin- ja virkistävää opetusta. Pyrimme tarjoamaan sellaisen oppimisympäris- toista tö n, jossa viihdyt ja saavutat yhdessä esimiehesi kanssa määritetyt oppimis- et. Olet meidän asiakkaamme, joten olet meille tärkeä. Anna palautetta tavoitte kaikesta toiminnastamme, jotta voimme edelleen parantaa omaa toimintaamme. TERVETULOA KEHITTÄMÄÄN OSAAMISTASI. Antti Myyryläinen Eversti, TKKK:n johtaja 2

4 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta Tässä koulutuskalenterissa esitellään Täydennyskoulutusosaston järjestämät täydennyskoulutuskurssit ja opintokokonaisuudet vuodelle Pitkäkestoiset opintokokonaisuudet on suunniteltu siten, että ne sisältävät lähi- ja etäopiskelua. Etäopiskelujaksoilla hyödynnetään Puolustusvoimien koulutuspor- taalia (www.milnet.fi). Lisätietoa koulutuksista voi kysyä täydennyskoulutusosaston opintotoimistosta. 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta Hakuaika ja hakulomake Täydennyskoulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukaudella 2010 alkavien kurssien osalta opiskelijaesitykset on toimitet tava TKKK:n täydennyskoulutusosaston opintotoimistoon viimeistään mennessä. Syyslukukauden koulutusten osalta esitykset tulee toimittaa mennessä. Mikäli hakuaika poikkeaa edellä mainitusta, asiasta kerrotaan kurssikuvauksen yhteydessä kohdassa Hakeutuminen. Koulutuksen hakulomake löytyy Torni-portaalista (osaaminen / koulutuskalen- ja koulutusportaalista sähköisen täydennyskoulutuskalente- terit) rin liitteestä. Sodan ajan pataljoonankomentajakurssille on oma lomakkeensa, joka on saatavissa em. osoitteissa. Haku- ja valintaprosessin vaiheet Opiskelijaksi hakeutuminen ja opiskelijavalinta noudattaa pääsääntöisesti seuraavassa kuviossa kuvattua periaatetta. Poikkeavat hakemusmenettelyt on ku- kurssikohtaisesti tässä vattu oppaassa. 3

5 1.2 Kustannukset Kun hakija ja esimies ovat päätyneet kehittämiskeskustelussa siihen, että hakija pyrkii täydennyskoulutukseen, hakuprosessi etenee seuraavasti: 1) Hakija täyttää oppaan liitteenä olevan hakulomakkeen ja toimittaa sen esimiehelleen puoltoa varten. 2) Esimies tarkistaa esityksen, arvioi kokonaistilanteen, tekee puoltolausunnon ja toimittaa hakemuksen joukko-osaston (vast) esikuntaan. 3) Joukko-osaston (vast) esikunta tekee esityksen hakemusten puoltojärjestyksestä ja toimittaa dokumentit puolustushaaraesikuntaan. Pääesikunnan osastot ja alaiset joukot sekä Rajavartiolaitoksen Esikunpuoltojärjestykseen ta, Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos lähettävät asetetut oppilasesitykset suoraan TKKK:n opinto- toimistoon. 4) Puolustushaaraesikunta (vast) a) asettaa hakemukset puoltojärjestykseen ja b) laatii puoltoesityksestä PVAH-asiakirjan ja lähettää sen TKKK:n opintotoimistoon sekä lähettää hakulomakkeet postitse opintotoimistoon ( tai mennessä). 5) TKKK:n opintotoimisto kokoaa hakemusasiakirjat ja 6) laatii yhteenvedon hakijoista sekä valmistelee esitykset päätöksentekijälle. 7) Kurssikohtaisesti määritelty päätöksentekijä (esim. Pääesikunta, MPKK:n rehtori, TKKK:n johtaja tai kurssin johtaja) tekee valintapäätöksen ja 8) ilmoittaa sen TKKK:n opintotoimistoon. 9) Opintotoimisto ilmoittaa valintapäätöksestä puolustushaaran esikuntaan (vast.) 10) Puolustushaaran esikunta (vast.) ilmoittaa valintatiedot joukko-osaston (vast) esikuntaan. 11) Joukko-osaston esikunta (vast.) ilmoittaa valintatiedot edelleen joukkoosastossa (vast). Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkistetaan tarvittaessa Pääesikunnasta tulevan normiston mukaisesti. Komentava joukko-osasto (vast) vastaa opiskelijan virka- ja työehtosopimuk- sen mukaisista kustannuksista opintojen aikana. Opettajien pedagogiset opinnot ovat maksullisia ja kurssikustannuksista vastaa joukko-osasto (vast). Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa muilta osin opetuksesta aiheutuvista kustannuksista. 1.3 Koulutuksen toteuttaminen Koulutuksen jakautuminen Täydennyskoulutusosaston koulutustarjonta jakautuu tehtävätasokohtaiseen, toimialakohtaiseen ja puolustushaarakohtaiseen täydennyskoulutukseen, perehtymiskoulutukseen sekä muuhun koulutukseen. Täydennyskoulutuskalenteri on jaoteltu edellä mainitun ryhmittelyn mukaisesti. Tehtävätasokohtaisen koulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulutuksen lisäksi omalla tehtävätasollaan sodan ja rauhana aikana 4

6 Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen kirjasto palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä muuta puolustusvoimien hen- Kirjaston kokoelmissa on kampuksella käytettäviä oppikirjoja, ohje- kilökuntaa. sääntöjä, opinnäytetöitä sekä muuta tietokirjallisuutta. Kirjastossa on tietokoneita (hallnet, internet) tiedonhakua varten. tarvittavat tiedot ja taidot. Päämääränä on lisäksi luoda valmiuksia laajemmalle tehtäväalalle ja vaativampiin tehtäviin. Toimialakohtaisen koulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulutuksen lisäksi omalla toimialallaan sodan ja rauhan aikana tarvittavat tiedot ja taidot. Toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on li- ja ylläpitää ammattitaitoa sekä luoda valmiuksia uusien työtehtä- v ien, -menetelmien ja -välineiden hallintaan. Toimialat jakautuvat operatiivi- säksi kehittää seen, logistiikka-, johtamisjärjestelmä- ja henkilöstöalaan. Toimeenpanokäskyt Täydennyskoulutusosasto julkaisee kurssien toimeenpanokäskyt vähintään kuusi viikkoa ennen kyseisen tilaisuuden alkua. Käsky sisältää luettelon hyväksytyistä opiskelijoista, alustavan ohjelman sekä muut tarvittavat tiedot valmistautumista varten. Tekijät koulutuksen takana Kurssin johtaja Johtaa kurssin ja vastaa kurssin tai opetustilaisuuden järjestelyistä, opetuksen ohjauksesta ja sisällöstä. Pääopettaja Vast aa opetuksen toteutuksesta kurssin aikana. Koulutussuunnittelija Vastaa kurssin tai opetustilaisuuden käytännön suunnittelusta ja opintoneu- vonnasta. Kurssisihteeri Vastaa opiskelijoiden neuvonnasta sekä kurssin tai opetustilaisuuden yleisjär- jestelyistä ja tukipalveluista. Majoittuminen ja ruokailu Taistelukoulun alueella Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksella on 66 majoitushuonetta Taistelu- koulun alueella. Kurssit pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman moni kurssilaisista pystyisi hyödyntämään TKKK:n omaa majoituskapasiteettia. Toimeenpanokäskyssä kerrotaan ohjeet majoitusvarausten osalta. TKKK:lla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun. Ruokailuista ohjeistetaan myös toimeenpanokäskyssä. Taistelukoulun alueella toimii Sotilaskoti. Ajo-ohje Taistelukoulun alueelle ja alueesta ovat osoitteessa Taistelukoulun kampuksen kirjasto 5

7 Kirjasto osallistuu tiedonhaun opetukseen Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä tarjoaa puolustusvoimien henkilökunnalle neuvontaa ja koulutusta tiedonhaus- sa. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun yhteinen Taisto-kirjastoluettelo on selattavissa internetissä osoitteessa https://taisto.linneanet.fi/. Luettelossa on Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjaston ja Taistelukoulun kampuksen kirjaston aineisto kokonaisuudessaan ja Maanpuolustuskorkeakoulun pääkir- aineisto 1970-luvulta jaston alkaen. Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden ja puolustusvoimien henkilökunnan käyttöön verkkokäyttöisiä sotatieteiden ja lähitieteiden tietokantoja. Tietokantojen käyttöliittymät aukeavat puolustusvoimien koulutusportaalin lisäpalveluista. Käyttäjälle aukeavat vain ne tietokannat, joihin hänellä on käyttöoikeus. Käytössä on mm. kokotekstitietokannat ProQuest Military Collection, Ebsco Goverment and Military Collection ja Jane s. Lisätietoa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastopalveluista osoitteessa 6

8 2. Täydennyskoulutustarjonta 2.1 Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus MAANPUOLUSTUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 1 (MPOK 1) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 5 op 3. Kurssin vahvuus: 50 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 (MPOK 1) on tarkoitettu ensisijaisesti noin 1-3 vuotta puolustushallinnossa työskennelleille korkeakoulututkinnon suorittaneille siviileille ja erikoisupseereille. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelijat hankkivat kokonaisnäkemyksen puolustusvoimista yhteiskunnallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Opiskelijat perehtyvät sotahistoriaan sekä turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun, perehtyvät sotilaalliseen maanpuolustukseen, puolustusvoimien rakenteeseen, toimintaan ja puolustusvoimien eri järjestelmiin. Opintokokonaisuuteen sisältyy puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma. Toteutus Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoihin sekä seminaarityöskentelyyn. Opiskelijoita käytetään oman alansa asiantuntijoina lähiopetuspäivinä. Opintoihin sisältyy 12 lähipäivää ja etäjaksojen laskennallinen määrä on viisi työpäivää. Opiskelijalle tulee varata etäopiskeluun vähintään kolme työpäivää siten, että hän ei tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Tultuaan hyväksytyksi kurssille opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Aikataulu Aika Lähi/etä Etä Lähi Etä Lähi Etä Lähi 3 7

9 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja ja pääopettaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 8

10 2.1.2 MAANPUOLUSTUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 2 (MPOK 2) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 8 op 3. Kurssin vahvuus: 40 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Puolustushallinnon virassa toimivat korkeakoulututkinnon suorittaneet siviilit ja erikoisupseerit, jotka ovat suorittaneet MPOK 1:n tai hankkineet vastaavat tiedot. Kurssia suositellaan noin 5-10 vuotta puolustushallinnossa työskennelleille. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelija tuntee sodan ajan yhtymän toiminnan siten, että he voivat työskennellä yhtymän tasoisessa esikunnassa toimistoupseeritason tehtävässä. Opintokokonaisuuden aikana syvennetään opiskelijan rauhan ajan työssä tarvittavaa ymmärrystä puolustusvoimien toiminnasta. Opintokokonaisuus pohjautuu MPOK 1:n antamiin valmiuksiin. Sisältö Käsiteltäviä aiheita ovat mm. nykyaikainen sodankäynti, vastustajan organisaatio ja käyttöperiaatteet, lainsäädäntö valmiutta kohotettaessa, esikuntatyöskentely ja työjärjestys, operatiivinen suunnittelu rauhan ja sodan aikana, johtamisen tietojärjestelmät, kriisinhallinta ja maanpuolustus sekä puolustusjärjestelmän kehittäminen. Opintoihin sisältyy soveltava esikuntaharjoitus sekä henkilökohtainen seminaarityö. Toteutus Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoihin sekä seminaarityöskentelyyn. Lähipäiviä on yhteensä 14. Etäjaksojen laskennallinen työmäärä on yhteensä 10 työpäivää. Opiskelijoille tulee varata etäopiskeluun vähintään 5 työpäivää siten, että he eivät tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Tultuaan hyväksytyksi kurssille opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Aikataulu Aika Lähi/etä Aihe Etä 1 Orientoituminen / KOPO Lähi 1 Tietojen ajantasaistaminen Etä 2 Työskentelyä Lähi 2 Taktiikka ja operaatiotaito Etä 3 Työskentelyä Lähi 3 Esikuntaharjoitus Etä 4 Seminaarityö Lähi 4 Päätösseminaari 9

11 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 10

12 2.1.3 OPISTOUPSEERIEN JATKOKURSSI 9 HENKILÖSTÖLINJA (OUJK, henk) 1. Kurssiaika: Alkuvuosi Henkilöstölinjan aloitusseminaari Y-jakso MAASK:ssa Henkilöstölinja 2. Kurssin laajuus: 3. Kurssin vahvuus: 15 ov 15 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Kurssille komentaminen sekä erikoiskoulutuslinjan valinta on ohjeistettu Pääesikunnan koulutusosaston pysyväisasiakirjassa PAK A 01: (normi HB342): Opistoupseerien jatkokurssin toimeenpano. Myös muulla puolustusvoimien palkatulla henkilöstöllä on rajoitettu mahdollisuus osallistua henkilöstölinjan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, mikäli opetus palvelee henkilön työtehtävissään tarvitseman osaamisen kehittämistä. Joukko-osasto (vast) voi esittää henkilön osallistumista tiettyihin opintojaksoihin neuvoteltuaan mahdollisuudesta henkilöstölinjan kurssin johtajan kanssa. 5. Kurssin tavoitteet ja toteutus: Tavoitteet Opistoupseerien jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa opistoupseerit peruskoulutusta vaativampiin sodan ja rauhan ajan tehtäviin tai laajemmalle tehtäväalalle puolustusvoimien tarpeen mukaisesti. Henkilöstölinjan päämääränä on kouluttaa opiskelijat sodan ajan eri esikuntien henkilöstö-toimiston (vast) sekä yhtymän esikuntayksikön päälliköiksi, rauhan ajan paikallishallintoesikuntien henkilöstöalan toimistopäälliköiksi ja toimialapäälliköiksi sekä keskus- ja aluehallintoesikuntien henkilöstöalan osastoupseereiksi. Kurssin toteutus Opetus toteutetaan lähiopetuksena, etäjaksona ja soveltavina harjoituksina. Kurssin aikana laaditaan kirjallinen opinnäyte. Aikataulu Aika Lähi/etä Opetusvastuu Lähi TAYDKOS Lähi TAYDKOS Etä TAYDKOS Lähi TAYDKOS 11

13 6. Kustannukset Kurssille komennettujen oppilaiden osalta kurssi on koulutuskomennus, jonka virkaehtosopimuksen mukaisista kustannuksista vastaa lähettävä joukkoosasto (vast). Muiden opintoihin osallistuvien henkilöiden osalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisista kustannuksista vastaavat komentavat esikunnat, joukko-osastot ja laitokset. 7. Hakeutuminen: Kurssille komentaminen sekä erikoiskoulutuslinjan valinta on ohjeistettu Pääesikunnan koulutusosaston pysyväisasiakirjassa PAK A 01: (normi HB342): Opistoupseerien jatkokurssin toimeenpano. 8. Henkilöstö: Kurssin johtaja: Kurssisihteeri: kapt Jari Kinnunen Therese Tigerstedt 12

14 2.1.4 TEKNIIKAN LISÄOPINNOT 6 (TLO 6) 1. Kurssiaika: 08 / / Kurssin laajuus: 60 op 3. Kurssin vahvuus: Enintään 20 henkilöä 4. Kohderyhmä: Esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin suorittaneille, puolustusvoi- siviilihenkilökunnalle ja erikoisupseereille sekä mien muulle korkeakoulutetulle joustavan opinto-oikeuden kautta tuleville muille jatko-opiskelijoille. Tekniikan lisäopinnoilla valmennetaan upseerit toimimaan materiaalisen valmiuden eri tehtävissä; materiaalihankkeissa, järjestelmäkehityksessä, järjes- ylläpidossa sekä järjestelmien kehitykseen kiinteästi liittyvässä tutki- telmien mustoiminnassa. Lisäksi opiskelijoille annetaan valmiudet tehdä sekä materi- valmiutta että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä tarkasteluja ja aalista analyysejä. Joko osittain tai kokonaan suoritettuna opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden myös muille henkilöstöryhmille puolustusvoimien teknisissä tehtävissä pätevöitymiseen tai tutkintojen täydentämiseen. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Tekniikan lisäopintojen tavoitteena on, että opiskelija: tietää perusteet sotavarusteiden suorituskyvyn tekniselle arvioimiselle, tuntee Puolustusvoimien suorituskyvyn ja sen materiaalisen kehittämisen perusteet, osaa johtaa sekä toteuttaa materiaalista kehittämistä (materiaali- ja järjestelmähankinnat), tuntee sotavarustemateriaalin käyttöön, ylläpitoon ja varastointiin liittyvät tekniset perusteet, osaa ottaa huomioon käytössä olevien teknologioiden suomat mahdollisuudet ja rajoitukset oman puolustushaaransa operatiivisessa suunnittelussa. Sisältö Kaikkien kurssien esitietovaatimuksina on aiheen perusosaaminen: perusopintojen sotatekniikan kurssien suorittaminen tai vastaavat tiedot. *-merkityt kurssit ovat tietosisällöiltään osittain viranomaiskäyttöön luokiteltavia, jolloin puolustusvoimien ulkopuolisten opiskelijoiden osallistuminen räätälöidään. 1. Sotatekniikka (28 op) 1.1. Asejärjestelmätekniikka (12 op) Asemekaniikka ja ballistiikka (4 op) Kurssilla opitaan teemallisesti valittuun ammus-/asejärjestelmään liittyen sen käyttämisen ilmiöt syttymisestä vaikutukseen. Asiaa syvennetään matemaattis-luonnontieteellisin opein ja tarkasteluin, mukaan lukien ilmiöt ballistiikan ul- 13

15 Suorituskyvyn analysointi (4 op) * Kurssilla opitaan taistelujärjestelmän teoreettisen suorituskyvyn määrittämistä eri skenaarioiden, analysointityökalujen ja mallinnusten avulla. Kurssilla käy- tettäviä menetelmiä ovat mm. monikriteerianalyysi, analyyttinen hierarkiaprosessi ja likimääräislaskenta. kopuolelta. Aihetta voidaan hyödyntää muussa opetuksessa (esimerkiksi tut- tai vaatimusten hallinnassa). Sisältöön kuuluvat mm. ballistiik- kimuskurssilla ka, aerodynamiikka, materiaalitekniikka, asemekaniikka, räjähteet ja ajoaineet Ohjattavat asejärjestelmät (5 op) * Kurssilla opitaan teemallisesti valittuun täsmäaseeseen liittyen asejärjestelmän tekniikkaa, käytön ilmiöitä ja sen elinjaksoa. Sisältöön kuuluvat mm. järjestel- tiedonsiirto, hakeutuminen, ajoaineet ja mäoppi, uudet teknologiat, elinjakso Tiedustelun, valvonnan ja johtamisen (TVJ) tekniikka (16 op) Johtamisen tietojärjestelmät (5 op) * Kurssilla opitaan johtamisen tukena toimivien tietojärjestelmien tekniikkaa ja käyttöympäristöä puolustusvoimissa. Sisältöön kuuluvat mm. tietoverkot, tilannekuva, järjestelmänhallinta ja erilaiset sovellukset Taistelujärjestelmän suoja ja liikkuvuus (3 op) Kurssilla opitaan taistelujärjestelmän käytettävyyteen oleellisesti vaikuttavien suojan ja liikkuvuuden tekniikka ja ilmiöt. Sisältöön kuuluvat mm. häivetekniik- ka, taisteluaineet ja niiden kemia sekä lavettitekniikka Kehittyvä tiedonsiirto (3 op) * Kurssilla opitaan tiedonsiirron ja siihen liittyvien rajapintojen sovellutuksia puo- Sisältöön kuuluvat myös radio- ja kaapeliverkot, tietoverkot lustusvoimissa. sekä viestijärjestelmät Sensorit - havainnosta tilannekuvaksi (5 op) * Kurssilla opitaan sensoritekniikkaa ja tilannekuvan muodostamiseen liittyviä ilmiö itä. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. elektroninen sodankäynti, eri aaltoalu- eiden säteily, datafuusio ja soveltavan elektroniikan esimerkit Tietoverkkosodankäynti (3 op) Kurssilla opitaan tietoverkoista osana informaatiosodankäynnin välineitä. Kurs- kuuluvat mm. tietoturva, kryptologia, tietoverkko-operaatiot ja ver- sin sisältöön konvalvonta. 2. Operaatioanalyysi (8 op) 2.1. Operaatioanalyyttiset menetelmät (4 op) Operaatioanalyyttiset menetelmät (4 op) Kurssilla opitaan taistelun teoriaa ja mallintamista esimerkkien ja soveltavien harjoitusten tuella. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. todennäköisyyslaskenta, optimointi, peliteoria, jonoteoriat ja simulointi. 2.2 Suorituskyvyn analysointi (4 op) 14

16 3. Sotatalous (24 op) 3.1. Suorituskyvyn rakentaminen (19 op) Suorituskyvyn suunnittelu (4 op) * Kurssilla opitaan suorituskyvyn suunnittelusta ja sitä palvelevasta sotateknisestä tutkimuksesta ja sen ohjausmenetelmien kokonaisuudesta. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. operatiivisen konseptin kirjoittaminen, konseptivaihtoehtojen ver- tailu, kehittämismenetelmät, teknologiaohjelmat ja tutkimuksen kenttä Suorituskyvyn rakentaminen (5 op) * Kurssilla opitaan hanketoiminnan teoriasta, menetelmistä ja käytännöstä. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. strateginen suunnittelu, hankeprosessi, yhteistoiminta teollisuuden kanssa ja kaupalliset näkökulmat Vaatimusten hallinta (6 op) * Kurssilla opitaan hyvän vaatimusten hallinnan menetelmät. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. vaatimusten määrittely ja valvonta, laatu, auditointi ja standardit Projektityö ja teknisen projektin hallinta (4 op) * Kurssilla opitaan projekti ja sen hallinta. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. eri projektityypit, riskienhallinta, työkalut ja neuvottelutaidot Suorituskyvyn ylläpito (5 op) Suorituskyvyn ylläpito (5 op) * Kurssilla opitaan puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpito-prosessin sisältämät asiat. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. logistiikka, materiaalinen valmius ja kun- nossapitojärjestelmät. Toteutus Opetus toteutetaan verkkotuettuna monimuoto-opetuksena. Lähijaksot toteute- ja etäjaksot taan viikoittain pääsääntöisesti tiistai-torstai perjantai-maanantai. Aikataulu Lähi / etä Aihe Opintopisteet Opetusvastuu 35% / 65% Sotatekniikka 28 STEKNL Operaatioanalyysi 8 STEKNL Sotatalous 24 STEKNL Koulutus toteutetaan 08 / / Tarkennettu opintojaksokohtainen toteutussuunnitelma julkaistaan kurssin rekrytointikirjeen yhteydessä. 6. Hakeutuminen: Tarkemmat hakuohjeet kurssin rekrytointikäskyssä, joka julkaistaan viimeistään Henkilöstö: Kurssin johtaja ja pääopettaja: Kurssisihteeri: upseeri/ STEKNL Anna-Mari Pesonen 15

17 2.1.5 TOIMIALAPÄÄLLIKKÖKURSSI 9 (TAPK 9) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: Toimialapäällikkökurssi jakautuu: - yhteisiin opintoihin (4 op), - toimialakohtaisiin opintoihin (8 op) ja - vapaasti valittaviin opintoihin (max 6 op). Yhteensä toimialapäällikkökurssin laajuus on opintopistettä. Vuonna 2010 järjestetään henkilös- tö-, logistiikka- ja operatiivisen alan opinnot. Opera- operatiiviseen ja turvallisuus - tiivinen ala jakaantuu linjaan. 3. Kurssin vahvuus: 55 henkilöä. 4. Kohderyhmä: Toimialapäällikkökurssi on tarkoitettu ensisijaisesti esiupseerikurssin suorittaneille upseereille noin 8-10 vuotta esiupseerikurssin jälkeen. Toissijaisesti kurssi on tarkoitettu puolustushallinnon viroissa oleville ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille erikoisupseereille ja siviileille. Edeltävä koulutusvaatimus on Maanpuolustuksen opintokokonaisuuksien 1 ja 2 suorittami- Henkilöt voivat hakeutua kurssille 8-30 vuoden palveluksen jälkeen, kun nen. suunniteltu tehtävä kurssia edellyttää. Toimialakohtaiset lisätavoitteet Henkilöstöala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin, sotilaspapin, korkeakoulutetun erikoisupseerin tai siviilin tulee toimia henkilöstöalan tehtähänet on suunniteltu henkilöstöalan tehtävään. Kurssille voidaan ko- vässä tai mentaa myös henkilöstöalan tehtävissä palvelevia tai kyseisiin tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Logistiikka -ala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin tulee olla suorittanut joko huoltoupseerikurssin tai esiupseerikurssin huollon syventävät opinnot tai toiminut huollon tehtävissä useita vuosia. Kurssille voidaan komentaa myös huollon tehtävissä palvelevia tai huollon tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Operatiivinen suunnittelu Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan henkilön tulee olla suorit- esiupseerikurssin ja toiminut operatiivisen suunnittelun ja järjestelyalan tehtävissä. Palveluksen kestolla toimialan puitteissa ei ole merkitystä. Kurssille tanut voidaan komentaa myös yleisesikuntaupseereita, jotka ovat aloittaneet tai hei- käytön dän on suunniteltu siirtyvän toimialan tehtäviin. Kurssille komennettavan tulee hallita toimialan keskeiset ohjesäännöt, OPO-ohjeet sekä omattava oman alan tietojärjestelmien perusvalmius. T urvallisuusala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin, korkeakoulutetun erikoisupseerin tai siviilin tulee toimia turvallisuus- tai tiedustelualan tehtä- vissä tai hänet ollaan lähiaikoina sijoittamassa kyseisiin tehtäviin. Kurssille voi- 16

18 daan komentaa myös turvallisuus- ja tiedustelualan tehtävissä palvelevia tai kyseisiin tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Kurssille komennettavan korkeakoulutetun erikoisupseerin, sotilaspapin ja siviilin tulee kohderyhmässä mainittujen vaatimusten lisäksi toimia huollossa toimialajohtajan tehtävissä tai h änet ollaan lähiaikoina sijoittamassa ko. tehtäviin. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö, toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, etosaamistaan, tuntee puolustusvoimien kehittämistavoitteet ja kykenee analyyt- tä opiskelija syventää esimies- ja johtotehtävissä tarvittavaa johtamistaidollista tisesti johtamaan hyväksytyistä kehityslinjauksista ja tulostavoitteista perusteet toiminnalleen toimialapäällikkötehtävissä, ymmärtää toimivaltuutensa ja osaa käyttää niitä tehokkaasti ja yhteistyökykyisesti. Opintokokonaisuuteen sisältyy puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma. Toimialapäällikkökurssin päämääränä on, että opiskelija voidaan sijoittaa saa- mansa koulutuksen perusteella rauhan ja sodan ajan vaativampiin esimies- ja johtotehtäviin. Toimialapäällikkökurssin suorittaminen on yhtenä edellytyksenä esiupseerikurssin käyneiden upseerien määräämiseksi esiupseerin ylempiin johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Toteutus Yhteisten opintojen toteuttamisesta vastaa Täydennyskoulutusosasto. Opera- linjan opinnot toteutetaan yleisesikuntaupseerikurssi 55:n operaatiotai- tiivisen don ja taktiikan opintojen osana. Lisätietoja opinnoista antavat taktiikan laitok- sen maasota, merisota ja ilmasotataktiikan pääopettajat. Mikäli turvallisuuslinjalle ei tule riittävästi opiskelijoita, kurssilaiset sijoitetaan operatiiviselle linjalle. Kurssiin sisältyy myös puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennus koulutusohjelma. Opetuksessa hyödynnetään verkkotuetun monimuoto-opetuksen menetelmiä. Lähipäiviä on yhteensä Etäjaksojen laskennallinen työmäärä on yhteen- sä työpäivää. Opiskelijoille varataan etäopiskeluun vähintään 10 työpäivää siten, että he eivät tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Yhteisten opintojen aikataulu Aika Lähi / etä Aihe Etä Orientoituminen Lähi PV:n ajankohtaiset asiat Lähi Osaamisen kehittäminen Lähi Katse tulevaisuuteen Toimialakohtaiset opinnot (henkilöstöala) Aika Lähi / etä Vastaa lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS 17

19 Toimialakohtaiset opinnot (logistiikka-ala) Aika Lähi Vastaa lähijakso HämR lähijakso HämR lähijakso HämR (EJH) 4. lähijakso HämR lähijakso HämR Toimialakohtaiset opinnot (operatiivinen ala) Aika Lähi Vastaa Maasotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: Lähi (toteutetaan Santahaminassa, Kainuun ja kaakon kulman alueilla) TAKTL EJH: Merisotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: EJH: Ilmasotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: EJH: Lähi (toteutetaan Santahaminassa ja meripuolustusalueilla) TAKTL Lähi (toteutetaan Santa- TAKTL haminassa ja lennostoissa) Toimialakohtaiset opinnot (turvallisuusala): Toteutus erikoiskurssien suunnitelman mukaisesti. Kurssille hakeutuvan tulee ottaa yhteys turvallisuuden pääopettajaan ennen toimialapäällikkökurssille hakeutumistaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kartoittamiseksi. Turvallisuusalan pääopettaja Ville Porras, p Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Pääopettaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: evl Juha Kurenmaa maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 18

20 2.1.6 YLEMMÄN PÄÄLLYSTÖN KURSSI 42 (YPK 42) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 6 op 3. Kurssin vahvuus: 70 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Puolustushallinnon virassa toimivat yleisesikuntaupseerit, esiupseerit, ylem- ja siviilit: män korkeakoulututkinnon suorittaneet erikoisupseerit - yleisesikuntaupseerit noin 7 vuotta yleisesikuntaupseeritutkinnon jäl- jotka on suunniteltu ylempiin johto-, suunnittelu- ja asiantun- keen; - esiupseerit, tijatehtäviin ja ovat käyneet toimialapäällikkökurssin; - erikoisupseerit ja s iviilit pääsääntöisesti vuoden palveluksen jäl- suorittaneet MPOK 1 ja 2 sekä toimialapäällikkökurs- keen ja jotka ovat sin (tai PD-opinnot). Palvelusaikavaatimuksesta voidaan poiketa tehtä- vän sitä edellyttäessä. 5. Kurssin tavoitteet ja toteutus: Tavoitteet Kurssin päämääränä on perehtyä kokonaismaanpuolustuksen järjestelyihin, viranomaisyhteistyöhön sekä puolustusvoimien kehittämiseen. Kurssin tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelija syventää tietoja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja viranomaisyhteistyöstä, syventää tietoja puolustusvoimien strategisesta ja operatiisekä antaa ajankohtaista tietoa yhteiskuntamme kehityk- visesta suunnittelusta seen vaikuttavista tekijöitä ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Aikataulu Aika Lähi / etä Lähi Etä Lähi 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Kurssin apulaisjohtaja: Kurssisihteeri: TKKK:n johtaja evl Juha Kurenmaa Anna-Mari Pesonen 19

Maanpuolustuskorkeakoulu/Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus

Maanpuolustuskorkeakoulu/Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus 3 3 Maanpuolustuskorkeakoulu/Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus Kannen kuva: Kaartinjääkäri Sami Hakkarainen Taitto: Heidi Paananen/TKKK Edita Prima Oy Helsinki 2010 1 Sisällys Arvoisa opiskelija!...

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN. Täydennyskoulutuskalenteri

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN. Täydennyskoulutuskalenteri MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2014 SISÄLLYS Arvoisa opiskelija!...2 1 Perustietoa täydennyskoulutuksesta...3 1.1 Koulutukseen hakeutuminen, opiskelijavalinta ja aikaisemmin hankitun

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Suomen ryhdikkäin yliopisto Upseerin työ on haastava ja monipuolinen Upseerit toimivat mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutus-, johto-,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 1 Sisällys Arvoisa opiskelija!... 4 1 Perustietoa täydennyskoulutuksesta... 5 1.1.. Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta... 5 1.2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 2017

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 2017 Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 2017 1 Sisällys Arvoisa opiskelija!... 4 1 Perustietoa täydennyskoulutuksesta... 5 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta... 5

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Henkilöstörakenteen kehittäminen Kokonaisvastaajamäärä: 663

Henkilöstörakenteen kehittäminen Kokonaisvastaajamäärä: 663 Henkilöstörakenteen kehittäminen Kokonaisvastaajamäärä: 663 1. Puolustushaara (vast.) Kysymykseen vastanneet: 663 (ka: 1,4) (1.1) Maavoimat 71% 471 (1.2) Merivoimat 16,9% 112 (1.3) Ilmavoimat 12,1% 80

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtajille on Tampereen hiippakunnassa tarjolla valmiita koulutuspolkuja

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS)

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Koulutusohjelma 2014 Käyttäjälähtöinen infrastruktuuri Kestävä kehitys infrarakennuttamisessa Elinkaaren hallinta RAKLI ry ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Pääesikunta Määräys 1 (6) 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Normikokoelman lyhenne PVHSMK-PE Peruste Voimassaoloaika Laatija Lisätietoja antaa Kumoaa Säilytys

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot