MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN"

Transkriptio

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2010

2 SISÄLLYS Lukijalle 2 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta Kustannukset Koulutuksen toteuttaminen Täydennyskoulutustarjonta Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 (MPOK1) Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 2 (MPOK2) Opistoupseerien jatkokurssi 9 henkilöstölinja (OUJK 9) Tekniikan lisäopinnot 6 (TLO 6) Toimialapäällikkökurssi 9 (TAPK 9) Ylemmän päällystön kurssi 42 (YPK 42).. 19 Opintoasiainosaston (Santahamina) hallinnoima koulutus Maanpuolustuksen PD-opinnot (MPPD) Puolustusvoimien henkilöstölle avoimet opintokokonaisuudet Toimialakohtainen täydennyskoulutus Esimies- ja vuorovaikutusvalmentajien täydennyskoulutus (PVEVV) Henkilöstöalan opintokokonaisuus (HOK) Henkilöstöalan tietojärjestelmäkoulutus. 26 A. Asiakirjahallinnon perusteet. 26 B. Puolustusvoimien asianhallinta (PVAH) 27 C. PVAH-sovelluskouluttajakoulutus.. 28 D. PVHR-itsepalvelukoulutus 28 E. Netjotos-vastuuhenkilökoulutus 29 F. Puolustusvoimien verkkoympäristön käyttökoulutus Johdon HR-opetustilaisuus Koulutussuunnittelijoiden opetustilaisuus Näyttöjen suunnittelijoiden valmennus Opettajien pedagogiset opinnot Siviilihenkilöstön esimies- ja vuorovaikutusvalmennus Puolustushaarakohtainen täydennyskoulutus Sodan ajan pataljoonan komentajakurssi 20 (SAPKOM 20) Perehtymiskoulutus Perehdyttämisvastaavien valmentajien koulutustilaisuus Sotilasopetuslaitoksen opettajien opetustilaisuus 6 ja 7 (SLO 6 ja 7) Puolustusvoimien tietoturvallisuuden erityispiirteet Muu koulutus Informaatio- ja kirjastopalvelualan oppisopimuskoulutus Valokuvaajien opetustilaisuus Kurssilisäykset (päivitetty syyskuu 2009) Puolustusmateriaalihankkijakurssi I. 44 1

3 Arvoisa täydentäjä! Tervetuloa opiskelemaan Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen (TKKK). TKKK sijaitsee Taistelukoulun kampuksella, historiasta perinteikkään Tuusulan Rantatien varrella. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus on Maanpuolustuskorkeakoulun rehalainen korkeakoulun tulosyksikkö, jota kehitetään puolustusvoimien torin henki löstöalan erityisosaajana. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksessa yhdis tyvät koko puolustushallinnon henkilöstöalaa koskeva opetus, tutkimus, kehittäminen, tuotanto ja näihin liittyvät tukitoimet. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen kuuluva Täydennyskoulutusosasto (TÄYDKOS) vastaa pääosasta tässä oppaassa kuvattujen kurssien ja opintokokonaisuuksien hallinnosta ja toteutuksestakin. Tässä koulutuskalenterissa on kuvattu Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutuksen opintotarjonta: kurssiaika, kohderyhmä, tavoitteet, sisältö ja toteutus sekä hakeutuminen. Opetuksen toteutuksessa käytetään puolustus- ja yhteiskunnan parhaita asiatuntijoita. hallinnon Täydennyskoulutus ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. Opiskelijan lähettä- en täydennyskoulutukseen perustuu organisaation tai yksilön osaamiskar- min toitukseen ja sen perusteella havaittuun osaamisvajeeseen. Opiskelijan lähettäminen täydennyskoulutukseen merkitsee myös sitä, että organisaatio odot- saavansa siitä hyötyä omalle toiminnalleen. Osaamisen kehittyminen nä- taa ky y opiskelijan lisääntyvänä ammattitaitona ja valmiuksina ja tätä kautta hän käytettävyytensä parantumisena. ne Me tää llä Tuusulanjärven rannalla haluamme tarjota sinulle tutkittuun tietoon perustuvaa korkeatasoista, tarpeesta syntynyttä, aktivoivaa sekä mielenkiin- ja virkistävää opetusta. Pyrimme tarjoamaan sellaisen oppimisympäris- toista tö n, jossa viihdyt ja saavutat yhdessä esimiehesi kanssa määritetyt oppimis- et. Olet meidän asiakkaamme, joten olet meille tärkeä. Anna palautetta tavoitte kaikesta toiminnastamme, jotta voimme edelleen parantaa omaa toimintaamme. TERVETULOA KEHITTÄMÄÄN OSAAMISTASI. Antti Myyryläinen Eversti, TKKK:n johtaja 2

4 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta Tässä koulutuskalenterissa esitellään Täydennyskoulutusosaston järjestämät täydennyskoulutuskurssit ja opintokokonaisuudet vuodelle Pitkäkestoiset opintokokonaisuudet on suunniteltu siten, että ne sisältävät lähi- ja etäopiskelua. Etäopiskelujaksoilla hyödynnetään Puolustusvoimien koulutuspor- taalia (www.milnet.fi). Lisätietoa koulutuksista voi kysyä täydennyskoulutusosaston opintotoimistosta. 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta Hakuaika ja hakulomake Täydennyskoulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukaudella 2010 alkavien kurssien osalta opiskelijaesitykset on toimitet tava TKKK:n täydennyskoulutusosaston opintotoimistoon viimeistään mennessä. Syyslukukauden koulutusten osalta esitykset tulee toimittaa mennessä. Mikäli hakuaika poikkeaa edellä mainitusta, asiasta kerrotaan kurssikuvauksen yhteydessä kohdassa Hakeutuminen. Koulutuksen hakulomake löytyy Torni-portaalista (osaaminen / koulutuskalen- ja koulutusportaalista sähköisen täydennyskoulutuskalente- terit) rin liitteestä. Sodan ajan pataljoonankomentajakurssille on oma lomakkeensa, joka on saatavissa em. osoitteissa. Haku- ja valintaprosessin vaiheet Opiskelijaksi hakeutuminen ja opiskelijavalinta noudattaa pääsääntöisesti seuraavassa kuviossa kuvattua periaatetta. Poikkeavat hakemusmenettelyt on ku- kurssikohtaisesti tässä vattu oppaassa. 3

5 1.2 Kustannukset Kun hakija ja esimies ovat päätyneet kehittämiskeskustelussa siihen, että hakija pyrkii täydennyskoulutukseen, hakuprosessi etenee seuraavasti: 1) Hakija täyttää oppaan liitteenä olevan hakulomakkeen ja toimittaa sen esimiehelleen puoltoa varten. 2) Esimies tarkistaa esityksen, arvioi kokonaistilanteen, tekee puoltolausunnon ja toimittaa hakemuksen joukko-osaston (vast) esikuntaan. 3) Joukko-osaston (vast) esikunta tekee esityksen hakemusten puoltojärjestyksestä ja toimittaa dokumentit puolustushaaraesikuntaan. Pääesikunnan osastot ja alaiset joukot sekä Rajavartiolaitoksen Esikunpuoltojärjestykseen ta, Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos lähettävät asetetut oppilasesitykset suoraan TKKK:n opinto- toimistoon. 4) Puolustushaaraesikunta (vast) a) asettaa hakemukset puoltojärjestykseen ja b) laatii puoltoesityksestä PVAH-asiakirjan ja lähettää sen TKKK:n opintotoimistoon sekä lähettää hakulomakkeet postitse opintotoimistoon ( tai mennessä). 5) TKKK:n opintotoimisto kokoaa hakemusasiakirjat ja 6) laatii yhteenvedon hakijoista sekä valmistelee esitykset päätöksentekijälle. 7) Kurssikohtaisesti määritelty päätöksentekijä (esim. Pääesikunta, MPKK:n rehtori, TKKK:n johtaja tai kurssin johtaja) tekee valintapäätöksen ja 8) ilmoittaa sen TKKK:n opintotoimistoon. 9) Opintotoimisto ilmoittaa valintapäätöksestä puolustushaaran esikuntaan (vast.) 10) Puolustushaaran esikunta (vast.) ilmoittaa valintatiedot joukko-osaston (vast) esikuntaan. 11) Joukko-osaston esikunta (vast.) ilmoittaa valintatiedot edelleen joukkoosastossa (vast). Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkistetaan tarvittaessa Pääesikunnasta tulevan normiston mukaisesti. Komentava joukko-osasto (vast) vastaa opiskelijan virka- ja työehtosopimuk- sen mukaisista kustannuksista opintojen aikana. Opettajien pedagogiset opinnot ovat maksullisia ja kurssikustannuksista vastaa joukko-osasto (vast). Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa muilta osin opetuksesta aiheutuvista kustannuksista. 1.3 Koulutuksen toteuttaminen Koulutuksen jakautuminen Täydennyskoulutusosaston koulutustarjonta jakautuu tehtävätasokohtaiseen, toimialakohtaiseen ja puolustushaarakohtaiseen täydennyskoulutukseen, perehtymiskoulutukseen sekä muuhun koulutukseen. Täydennyskoulutuskalenteri on jaoteltu edellä mainitun ryhmittelyn mukaisesti. Tehtävätasokohtaisen koulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulutuksen lisäksi omalla tehtävätasollaan sodan ja rauhana aikana 4

6 Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen kirjasto palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä muuta puolustusvoimien hen- Kirjaston kokoelmissa on kampuksella käytettäviä oppikirjoja, ohje- kilökuntaa. sääntöjä, opinnäytetöitä sekä muuta tietokirjallisuutta. Kirjastossa on tietokoneita (hallnet, internet) tiedonhakua varten. tarvittavat tiedot ja taidot. Päämääränä on lisäksi luoda valmiuksia laajemmalle tehtäväalalle ja vaativampiin tehtäviin. Toimialakohtaisen koulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulutuksen lisäksi omalla toimialallaan sodan ja rauhan aikana tarvittavat tiedot ja taidot. Toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on li- ja ylläpitää ammattitaitoa sekä luoda valmiuksia uusien työtehtä- v ien, -menetelmien ja -välineiden hallintaan. Toimialat jakautuvat operatiivi- säksi kehittää seen, logistiikka-, johtamisjärjestelmä- ja henkilöstöalaan. Toimeenpanokäskyt Täydennyskoulutusosasto julkaisee kurssien toimeenpanokäskyt vähintään kuusi viikkoa ennen kyseisen tilaisuuden alkua. Käsky sisältää luettelon hyväksytyistä opiskelijoista, alustavan ohjelman sekä muut tarvittavat tiedot valmistautumista varten. Tekijät koulutuksen takana Kurssin johtaja Johtaa kurssin ja vastaa kurssin tai opetustilaisuuden järjestelyistä, opetuksen ohjauksesta ja sisällöstä. Pääopettaja Vast aa opetuksen toteutuksesta kurssin aikana. Koulutussuunnittelija Vastaa kurssin tai opetustilaisuuden käytännön suunnittelusta ja opintoneu- vonnasta. Kurssisihteeri Vastaa opiskelijoiden neuvonnasta sekä kurssin tai opetustilaisuuden yleisjär- jestelyistä ja tukipalveluista. Majoittuminen ja ruokailu Taistelukoulun alueella Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksella on 66 majoitushuonetta Taistelu- koulun alueella. Kurssit pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman moni kurssilaisista pystyisi hyödyntämään TKKK:n omaa majoituskapasiteettia. Toimeenpanokäskyssä kerrotaan ohjeet majoitusvarausten osalta. TKKK:lla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun. Ruokailuista ohjeistetaan myös toimeenpanokäskyssä. Taistelukoulun alueella toimii Sotilaskoti. Ajo-ohje Taistelukoulun alueelle ja alueesta ovat osoitteessa Taistelukoulun kampuksen kirjasto 5

7 Kirjasto osallistuu tiedonhaun opetukseen Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä tarjoaa puolustusvoimien henkilökunnalle neuvontaa ja koulutusta tiedonhaus- sa. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun yhteinen Taisto-kirjastoluettelo on selattavissa internetissä osoitteessa https://taisto.linneanet.fi/. Luettelossa on Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjaston ja Taistelukoulun kampuksen kirjaston aineisto kokonaisuudessaan ja Maanpuolustuskorkeakoulun pääkir- aineisto 1970-luvulta jaston alkaen. Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden ja puolustusvoimien henkilökunnan käyttöön verkkokäyttöisiä sotatieteiden ja lähitieteiden tietokantoja. Tietokantojen käyttöliittymät aukeavat puolustusvoimien koulutusportaalin lisäpalveluista. Käyttäjälle aukeavat vain ne tietokannat, joihin hänellä on käyttöoikeus. Käytössä on mm. kokotekstitietokannat ProQuest Military Collection, Ebsco Goverment and Military Collection ja Jane s. Lisätietoa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastopalveluista osoitteessa 6

8 2. Täydennyskoulutustarjonta 2.1 Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus MAANPUOLUSTUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 1 (MPOK 1) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 5 op 3. Kurssin vahvuus: 50 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 (MPOK 1) on tarkoitettu ensisijaisesti noin 1-3 vuotta puolustushallinnossa työskennelleille korkeakoulututkinnon suorittaneille siviileille ja erikoisupseereille. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelijat hankkivat kokonaisnäkemyksen puolustusvoimista yhteiskunnallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Opiskelijat perehtyvät sotahistoriaan sekä turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun, perehtyvät sotilaalliseen maanpuolustukseen, puolustusvoimien rakenteeseen, toimintaan ja puolustusvoimien eri järjestelmiin. Opintokokonaisuuteen sisältyy puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma. Toteutus Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoihin sekä seminaarityöskentelyyn. Opiskelijoita käytetään oman alansa asiantuntijoina lähiopetuspäivinä. Opintoihin sisältyy 12 lähipäivää ja etäjaksojen laskennallinen määrä on viisi työpäivää. Opiskelijalle tulee varata etäopiskeluun vähintään kolme työpäivää siten, että hän ei tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Tultuaan hyväksytyksi kurssille opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Aikataulu Aika Lähi/etä Etä Lähi Etä Lähi Etä Lähi 3 7

9 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja ja pääopettaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 8

10 2.1.2 MAANPUOLUSTUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 2 (MPOK 2) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 8 op 3. Kurssin vahvuus: 40 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Puolustushallinnon virassa toimivat korkeakoulututkinnon suorittaneet siviilit ja erikoisupseerit, jotka ovat suorittaneet MPOK 1:n tai hankkineet vastaavat tiedot. Kurssia suositellaan noin 5-10 vuotta puolustushallinnossa työskennelleille. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelija tuntee sodan ajan yhtymän toiminnan siten, että he voivat työskennellä yhtymän tasoisessa esikunnassa toimistoupseeritason tehtävässä. Opintokokonaisuuden aikana syvennetään opiskelijan rauhan ajan työssä tarvittavaa ymmärrystä puolustusvoimien toiminnasta. Opintokokonaisuus pohjautuu MPOK 1:n antamiin valmiuksiin. Sisältö Käsiteltäviä aiheita ovat mm. nykyaikainen sodankäynti, vastustajan organisaatio ja käyttöperiaatteet, lainsäädäntö valmiutta kohotettaessa, esikuntatyöskentely ja työjärjestys, operatiivinen suunnittelu rauhan ja sodan aikana, johtamisen tietojärjestelmät, kriisinhallinta ja maanpuolustus sekä puolustusjärjestelmän kehittäminen. Opintoihin sisältyy soveltava esikuntaharjoitus sekä henkilökohtainen seminaarityö. Toteutus Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoihin sekä seminaarityöskentelyyn. Lähipäiviä on yhteensä 14. Etäjaksojen laskennallinen työmäärä on yhteensä 10 työpäivää. Opiskelijoille tulee varata etäopiskeluun vähintään 5 työpäivää siten, että he eivät tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Tultuaan hyväksytyksi kurssille opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Aikataulu Aika Lähi/etä Aihe Etä 1 Orientoituminen / KOPO Lähi 1 Tietojen ajantasaistaminen Etä 2 Työskentelyä Lähi 2 Taktiikka ja operaatiotaito Etä 3 Työskentelyä Lähi 3 Esikuntaharjoitus Etä 4 Seminaarityö Lähi 4 Päätösseminaari 9

11 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 10

12 2.1.3 OPISTOUPSEERIEN JATKOKURSSI 9 HENKILÖSTÖLINJA (OUJK, henk) 1. Kurssiaika: Alkuvuosi Henkilöstölinjan aloitusseminaari Y-jakso MAASK:ssa Henkilöstölinja 2. Kurssin laajuus: 3. Kurssin vahvuus: 15 ov 15 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Kurssille komentaminen sekä erikoiskoulutuslinjan valinta on ohjeistettu Pääesikunnan koulutusosaston pysyväisasiakirjassa PAK A 01: (normi HB342): Opistoupseerien jatkokurssin toimeenpano. Myös muulla puolustusvoimien palkatulla henkilöstöllä on rajoitettu mahdollisuus osallistua henkilöstölinjan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, mikäli opetus palvelee henkilön työtehtävissään tarvitseman osaamisen kehittämistä. Joukko-osasto (vast) voi esittää henkilön osallistumista tiettyihin opintojaksoihin neuvoteltuaan mahdollisuudesta henkilöstölinjan kurssin johtajan kanssa. 5. Kurssin tavoitteet ja toteutus: Tavoitteet Opistoupseerien jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa opistoupseerit peruskoulutusta vaativampiin sodan ja rauhan ajan tehtäviin tai laajemmalle tehtäväalalle puolustusvoimien tarpeen mukaisesti. Henkilöstölinjan päämääränä on kouluttaa opiskelijat sodan ajan eri esikuntien henkilöstö-toimiston (vast) sekä yhtymän esikuntayksikön päälliköiksi, rauhan ajan paikallishallintoesikuntien henkilöstöalan toimistopäälliköiksi ja toimialapäälliköiksi sekä keskus- ja aluehallintoesikuntien henkilöstöalan osastoupseereiksi. Kurssin toteutus Opetus toteutetaan lähiopetuksena, etäjaksona ja soveltavina harjoituksina. Kurssin aikana laaditaan kirjallinen opinnäyte. Aikataulu Aika Lähi/etä Opetusvastuu Lähi TAYDKOS Lähi TAYDKOS Etä TAYDKOS Lähi TAYDKOS 11

13 6. Kustannukset Kurssille komennettujen oppilaiden osalta kurssi on koulutuskomennus, jonka virkaehtosopimuksen mukaisista kustannuksista vastaa lähettävä joukkoosasto (vast). Muiden opintoihin osallistuvien henkilöiden osalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisista kustannuksista vastaavat komentavat esikunnat, joukko-osastot ja laitokset. 7. Hakeutuminen: Kurssille komentaminen sekä erikoiskoulutuslinjan valinta on ohjeistettu Pääesikunnan koulutusosaston pysyväisasiakirjassa PAK A 01: (normi HB342): Opistoupseerien jatkokurssin toimeenpano. 8. Henkilöstö: Kurssin johtaja: Kurssisihteeri: kapt Jari Kinnunen Therese Tigerstedt 12

14 2.1.4 TEKNIIKAN LISÄOPINNOT 6 (TLO 6) 1. Kurssiaika: 08 / / Kurssin laajuus: 60 op 3. Kurssin vahvuus: Enintään 20 henkilöä 4. Kohderyhmä: Esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin suorittaneille, puolustusvoi- siviilihenkilökunnalle ja erikoisupseereille sekä mien muulle korkeakoulutetulle joustavan opinto-oikeuden kautta tuleville muille jatko-opiskelijoille. Tekniikan lisäopinnoilla valmennetaan upseerit toimimaan materiaalisen valmiuden eri tehtävissä; materiaalihankkeissa, järjestelmäkehityksessä, järjes- ylläpidossa sekä järjestelmien kehitykseen kiinteästi liittyvässä tutki- telmien mustoiminnassa. Lisäksi opiskelijoille annetaan valmiudet tehdä sekä materi- valmiutta että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä tarkasteluja ja aalista analyysejä. Joko osittain tai kokonaan suoritettuna opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden myös muille henkilöstöryhmille puolustusvoimien teknisissä tehtävissä pätevöitymiseen tai tutkintojen täydentämiseen. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Tekniikan lisäopintojen tavoitteena on, että opiskelija: tietää perusteet sotavarusteiden suorituskyvyn tekniselle arvioimiselle, tuntee Puolustusvoimien suorituskyvyn ja sen materiaalisen kehittämisen perusteet, osaa johtaa sekä toteuttaa materiaalista kehittämistä (materiaali- ja järjestelmähankinnat), tuntee sotavarustemateriaalin käyttöön, ylläpitoon ja varastointiin liittyvät tekniset perusteet, osaa ottaa huomioon käytössä olevien teknologioiden suomat mahdollisuudet ja rajoitukset oman puolustushaaransa operatiivisessa suunnittelussa. Sisältö Kaikkien kurssien esitietovaatimuksina on aiheen perusosaaminen: perusopintojen sotatekniikan kurssien suorittaminen tai vastaavat tiedot. *-merkityt kurssit ovat tietosisällöiltään osittain viranomaiskäyttöön luokiteltavia, jolloin puolustusvoimien ulkopuolisten opiskelijoiden osallistuminen räätälöidään. 1. Sotatekniikka (28 op) 1.1. Asejärjestelmätekniikka (12 op) Asemekaniikka ja ballistiikka (4 op) Kurssilla opitaan teemallisesti valittuun ammus-/asejärjestelmään liittyen sen käyttämisen ilmiöt syttymisestä vaikutukseen. Asiaa syvennetään matemaattis-luonnontieteellisin opein ja tarkasteluin, mukaan lukien ilmiöt ballistiikan ul- 13

15 Suorituskyvyn analysointi (4 op) * Kurssilla opitaan taistelujärjestelmän teoreettisen suorituskyvyn määrittämistä eri skenaarioiden, analysointityökalujen ja mallinnusten avulla. Kurssilla käy- tettäviä menetelmiä ovat mm. monikriteerianalyysi, analyyttinen hierarkiaprosessi ja likimääräislaskenta. kopuolelta. Aihetta voidaan hyödyntää muussa opetuksessa (esimerkiksi tut- tai vaatimusten hallinnassa). Sisältöön kuuluvat mm. ballistiik- kimuskurssilla ka, aerodynamiikka, materiaalitekniikka, asemekaniikka, räjähteet ja ajoaineet Ohjattavat asejärjestelmät (5 op) * Kurssilla opitaan teemallisesti valittuun täsmäaseeseen liittyen asejärjestelmän tekniikkaa, käytön ilmiöitä ja sen elinjaksoa. Sisältöön kuuluvat mm. järjestel- tiedonsiirto, hakeutuminen, ajoaineet ja mäoppi, uudet teknologiat, elinjakso Tiedustelun, valvonnan ja johtamisen (TVJ) tekniikka (16 op) Johtamisen tietojärjestelmät (5 op) * Kurssilla opitaan johtamisen tukena toimivien tietojärjestelmien tekniikkaa ja käyttöympäristöä puolustusvoimissa. Sisältöön kuuluvat mm. tietoverkot, tilannekuva, järjestelmänhallinta ja erilaiset sovellukset Taistelujärjestelmän suoja ja liikkuvuus (3 op) Kurssilla opitaan taistelujärjestelmän käytettävyyteen oleellisesti vaikuttavien suojan ja liikkuvuuden tekniikka ja ilmiöt. Sisältöön kuuluvat mm. häivetekniik- ka, taisteluaineet ja niiden kemia sekä lavettitekniikka Kehittyvä tiedonsiirto (3 op) * Kurssilla opitaan tiedonsiirron ja siihen liittyvien rajapintojen sovellutuksia puo- Sisältöön kuuluvat myös radio- ja kaapeliverkot, tietoverkot lustusvoimissa. sekä viestijärjestelmät Sensorit - havainnosta tilannekuvaksi (5 op) * Kurssilla opitaan sensoritekniikkaa ja tilannekuvan muodostamiseen liittyviä ilmiö itä. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. elektroninen sodankäynti, eri aaltoalu- eiden säteily, datafuusio ja soveltavan elektroniikan esimerkit Tietoverkkosodankäynti (3 op) Kurssilla opitaan tietoverkoista osana informaatiosodankäynnin välineitä. Kurs- kuuluvat mm. tietoturva, kryptologia, tietoverkko-operaatiot ja ver- sin sisältöön konvalvonta. 2. Operaatioanalyysi (8 op) 2.1. Operaatioanalyyttiset menetelmät (4 op) Operaatioanalyyttiset menetelmät (4 op) Kurssilla opitaan taistelun teoriaa ja mallintamista esimerkkien ja soveltavien harjoitusten tuella. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. todennäköisyyslaskenta, optimointi, peliteoria, jonoteoriat ja simulointi. 2.2 Suorituskyvyn analysointi (4 op) 14

16 3. Sotatalous (24 op) 3.1. Suorituskyvyn rakentaminen (19 op) Suorituskyvyn suunnittelu (4 op) * Kurssilla opitaan suorituskyvyn suunnittelusta ja sitä palvelevasta sotateknisestä tutkimuksesta ja sen ohjausmenetelmien kokonaisuudesta. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. operatiivisen konseptin kirjoittaminen, konseptivaihtoehtojen ver- tailu, kehittämismenetelmät, teknologiaohjelmat ja tutkimuksen kenttä Suorituskyvyn rakentaminen (5 op) * Kurssilla opitaan hanketoiminnan teoriasta, menetelmistä ja käytännöstä. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. strateginen suunnittelu, hankeprosessi, yhteistoiminta teollisuuden kanssa ja kaupalliset näkökulmat Vaatimusten hallinta (6 op) * Kurssilla opitaan hyvän vaatimusten hallinnan menetelmät. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. vaatimusten määrittely ja valvonta, laatu, auditointi ja standardit Projektityö ja teknisen projektin hallinta (4 op) * Kurssilla opitaan projekti ja sen hallinta. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. eri projektityypit, riskienhallinta, työkalut ja neuvottelutaidot Suorituskyvyn ylläpito (5 op) Suorituskyvyn ylläpito (5 op) * Kurssilla opitaan puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpito-prosessin sisältämät asiat. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. logistiikka, materiaalinen valmius ja kun- nossapitojärjestelmät. Toteutus Opetus toteutetaan verkkotuettuna monimuoto-opetuksena. Lähijaksot toteute- ja etäjaksot taan viikoittain pääsääntöisesti tiistai-torstai perjantai-maanantai. Aikataulu Lähi / etä Aihe Opintopisteet Opetusvastuu 35% / 65% Sotatekniikka 28 STEKNL Operaatioanalyysi 8 STEKNL Sotatalous 24 STEKNL Koulutus toteutetaan 08 / / Tarkennettu opintojaksokohtainen toteutussuunnitelma julkaistaan kurssin rekrytointikirjeen yhteydessä. 6. Hakeutuminen: Tarkemmat hakuohjeet kurssin rekrytointikäskyssä, joka julkaistaan viimeistään Henkilöstö: Kurssin johtaja ja pääopettaja: Kurssisihteeri: upseeri/ STEKNL Anna-Mari Pesonen 15

17 2.1.5 TOIMIALAPÄÄLLIKKÖKURSSI 9 (TAPK 9) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: Toimialapäällikkökurssi jakautuu: - yhteisiin opintoihin (4 op), - toimialakohtaisiin opintoihin (8 op) ja - vapaasti valittaviin opintoihin (max 6 op). Yhteensä toimialapäällikkökurssin laajuus on opintopistettä. Vuonna 2010 järjestetään henkilös- tö-, logistiikka- ja operatiivisen alan opinnot. Opera- operatiiviseen ja turvallisuus - tiivinen ala jakaantuu linjaan. 3. Kurssin vahvuus: 55 henkilöä. 4. Kohderyhmä: Toimialapäällikkökurssi on tarkoitettu ensisijaisesti esiupseerikurssin suorittaneille upseereille noin 8-10 vuotta esiupseerikurssin jälkeen. Toissijaisesti kurssi on tarkoitettu puolustushallinnon viroissa oleville ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille erikoisupseereille ja siviileille. Edeltävä koulutusvaatimus on Maanpuolustuksen opintokokonaisuuksien 1 ja 2 suorittami- Henkilöt voivat hakeutua kurssille 8-30 vuoden palveluksen jälkeen, kun nen. suunniteltu tehtävä kurssia edellyttää. Toimialakohtaiset lisätavoitteet Henkilöstöala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin, sotilaspapin, korkeakoulutetun erikoisupseerin tai siviilin tulee toimia henkilöstöalan tehtähänet on suunniteltu henkilöstöalan tehtävään. Kurssille voidaan ko- vässä tai mentaa myös henkilöstöalan tehtävissä palvelevia tai kyseisiin tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Logistiikka -ala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin tulee olla suorittanut joko huoltoupseerikurssin tai esiupseerikurssin huollon syventävät opinnot tai toiminut huollon tehtävissä useita vuosia. Kurssille voidaan komentaa myös huollon tehtävissä palvelevia tai huollon tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Operatiivinen suunnittelu Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan henkilön tulee olla suorit- esiupseerikurssin ja toiminut operatiivisen suunnittelun ja järjestelyalan tehtävissä. Palveluksen kestolla toimialan puitteissa ei ole merkitystä. Kurssille tanut voidaan komentaa myös yleisesikuntaupseereita, jotka ovat aloittaneet tai hei- käytön dän on suunniteltu siirtyvän toimialan tehtäviin. Kurssille komennettavan tulee hallita toimialan keskeiset ohjesäännöt, OPO-ohjeet sekä omattava oman alan tietojärjestelmien perusvalmius. T urvallisuusala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin, korkeakoulutetun erikoisupseerin tai siviilin tulee toimia turvallisuus- tai tiedustelualan tehtä- vissä tai hänet ollaan lähiaikoina sijoittamassa kyseisiin tehtäviin. Kurssille voi- 16

18 daan komentaa myös turvallisuus- ja tiedustelualan tehtävissä palvelevia tai kyseisiin tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Kurssille komennettavan korkeakoulutetun erikoisupseerin, sotilaspapin ja siviilin tulee kohderyhmässä mainittujen vaatimusten lisäksi toimia huollossa toimialajohtajan tehtävissä tai h änet ollaan lähiaikoina sijoittamassa ko. tehtäviin. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö, toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, etosaamistaan, tuntee puolustusvoimien kehittämistavoitteet ja kykenee analyyt- tä opiskelija syventää esimies- ja johtotehtävissä tarvittavaa johtamistaidollista tisesti johtamaan hyväksytyistä kehityslinjauksista ja tulostavoitteista perusteet toiminnalleen toimialapäällikkötehtävissä, ymmärtää toimivaltuutensa ja osaa käyttää niitä tehokkaasti ja yhteistyökykyisesti. Opintokokonaisuuteen sisältyy puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma. Toimialapäällikkökurssin päämääränä on, että opiskelija voidaan sijoittaa saa- mansa koulutuksen perusteella rauhan ja sodan ajan vaativampiin esimies- ja johtotehtäviin. Toimialapäällikkökurssin suorittaminen on yhtenä edellytyksenä esiupseerikurssin käyneiden upseerien määräämiseksi esiupseerin ylempiin johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Toteutus Yhteisten opintojen toteuttamisesta vastaa Täydennyskoulutusosasto. Opera- linjan opinnot toteutetaan yleisesikuntaupseerikurssi 55:n operaatiotai- tiivisen don ja taktiikan opintojen osana. Lisätietoja opinnoista antavat taktiikan laitok- sen maasota, merisota ja ilmasotataktiikan pääopettajat. Mikäli turvallisuuslinjalle ei tule riittävästi opiskelijoita, kurssilaiset sijoitetaan operatiiviselle linjalle. Kurssiin sisältyy myös puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennus koulutusohjelma. Opetuksessa hyödynnetään verkkotuetun monimuoto-opetuksen menetelmiä. Lähipäiviä on yhteensä Etäjaksojen laskennallinen työmäärä on yhteen- sä työpäivää. Opiskelijoille varataan etäopiskeluun vähintään 10 työpäivää siten, että he eivät tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Yhteisten opintojen aikataulu Aika Lähi / etä Aihe Etä Orientoituminen Lähi PV:n ajankohtaiset asiat Lähi Osaamisen kehittäminen Lähi Katse tulevaisuuteen Toimialakohtaiset opinnot (henkilöstöala) Aika Lähi / etä Vastaa lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS 17

19 Toimialakohtaiset opinnot (logistiikka-ala) Aika Lähi Vastaa lähijakso HämR lähijakso HämR lähijakso HämR (EJH) 4. lähijakso HämR lähijakso HämR Toimialakohtaiset opinnot (operatiivinen ala) Aika Lähi Vastaa Maasotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: Lähi (toteutetaan Santahaminassa, Kainuun ja kaakon kulman alueilla) TAKTL EJH: Merisotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: EJH: Ilmasotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: EJH: Lähi (toteutetaan Santahaminassa ja meripuolustusalueilla) TAKTL Lähi (toteutetaan Santa- TAKTL haminassa ja lennostoissa) Toimialakohtaiset opinnot (turvallisuusala): Toteutus erikoiskurssien suunnitelman mukaisesti. Kurssille hakeutuvan tulee ottaa yhteys turvallisuuden pääopettajaan ennen toimialapäällikkökurssille hakeutumistaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kartoittamiseksi. Turvallisuusalan pääopettaja Ville Porras, p Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Pääopettaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: evl Juha Kurenmaa maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 18

20 2.1.6 YLEMMÄN PÄÄLLYSTÖN KURSSI 42 (YPK 42) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 6 op 3. Kurssin vahvuus: 70 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Puolustushallinnon virassa toimivat yleisesikuntaupseerit, esiupseerit, ylem- ja siviilit: män korkeakoulututkinnon suorittaneet erikoisupseerit - yleisesikuntaupseerit noin 7 vuotta yleisesikuntaupseeritutkinnon jäl- jotka on suunniteltu ylempiin johto-, suunnittelu- ja asiantun- keen; - esiupseerit, tijatehtäviin ja ovat käyneet toimialapäällikkökurssin; - erikoisupseerit ja s iviilit pääsääntöisesti vuoden palveluksen jäl- suorittaneet MPOK 1 ja 2 sekä toimialapäällikkökurs- keen ja jotka ovat sin (tai PD-opinnot). Palvelusaikavaatimuksesta voidaan poiketa tehtä- vän sitä edellyttäessä. 5. Kurssin tavoitteet ja toteutus: Tavoitteet Kurssin päämääränä on perehtyä kokonaismaanpuolustuksen järjestelyihin, viranomaisyhteistyöhön sekä puolustusvoimien kehittämiseen. Kurssin tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelija syventää tietoja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja viranomaisyhteistyöstä, syventää tietoja puolustusvoimien strategisesta ja operatiisekä antaa ajankohtaista tietoa yhteiskuntamme kehityk- visesta suunnittelusta seen vaikuttavista tekijöitä ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Aikataulu Aika Lähi / etä Lähi Etä Lähi 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Kurssin apulaisjohtaja: Kurssisihteeri: TKKK:n johtaja evl Juha Kurenmaa Anna-Mari Pesonen 19

Maanpuolustuskorkeakoulu/Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus

Maanpuolustuskorkeakoulu/Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus 3 3 Maanpuolustuskorkeakoulu/Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus Kannen kuva: Kaartinjääkäri Sami Hakkarainen Taitto: Heidi Paananen/TKKK Edita Prima Oy Helsinki 2010 1 Sisällys Arvoisa opiskelija!...

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 2017

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 2017 Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 2017 1 Sisällys Arvoisa opiskelija!... 4 1 Perustietoa täydennyskoulutuksesta... 5 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta... 5

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot