MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN"

Transkriptio

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN Täydennyskoulutuskalenteri 2010

2 SISÄLLYS Lukijalle 2 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta Kustannukset Koulutuksen toteuttaminen Täydennyskoulutustarjonta Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 (MPOK1) Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 2 (MPOK2) Opistoupseerien jatkokurssi 9 henkilöstölinja (OUJK 9) Tekniikan lisäopinnot 6 (TLO 6) Toimialapäällikkökurssi 9 (TAPK 9) Ylemmän päällystön kurssi 42 (YPK 42).. 19 Opintoasiainosaston (Santahamina) hallinnoima koulutus Maanpuolustuksen PD-opinnot (MPPD) Puolustusvoimien henkilöstölle avoimet opintokokonaisuudet Toimialakohtainen täydennyskoulutus Esimies- ja vuorovaikutusvalmentajien täydennyskoulutus (PVEVV) Henkilöstöalan opintokokonaisuus (HOK) Henkilöstöalan tietojärjestelmäkoulutus. 26 A. Asiakirjahallinnon perusteet. 26 B. Puolustusvoimien asianhallinta (PVAH) 27 C. PVAH-sovelluskouluttajakoulutus.. 28 D. PVHR-itsepalvelukoulutus 28 E. Netjotos-vastuuhenkilökoulutus 29 F. Puolustusvoimien verkkoympäristön käyttökoulutus Johdon HR-opetustilaisuus Koulutussuunnittelijoiden opetustilaisuus Näyttöjen suunnittelijoiden valmennus Opettajien pedagogiset opinnot Siviilihenkilöstön esimies- ja vuorovaikutusvalmennus Puolustushaarakohtainen täydennyskoulutus Sodan ajan pataljoonan komentajakurssi 20 (SAPKOM 20) Perehtymiskoulutus Perehdyttämisvastaavien valmentajien koulutustilaisuus Sotilasopetuslaitoksen opettajien opetustilaisuus 6 ja 7 (SLO 6 ja 7) Puolustusvoimien tietoturvallisuuden erityispiirteet Muu koulutus Informaatio- ja kirjastopalvelualan oppisopimuskoulutus Valokuvaajien opetustilaisuus Kurssilisäykset (päivitetty syyskuu 2009) Puolustusmateriaalihankkijakurssi I. 44 1

3 Arvoisa täydentäjä! Tervetuloa opiskelemaan Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen (TKKK). TKKK sijaitsee Taistelukoulun kampuksella, historiasta perinteikkään Tuusulan Rantatien varrella. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus on Maanpuolustuskorkeakoulun rehalainen korkeakoulun tulosyksikkö, jota kehitetään puolustusvoimien torin henki löstöalan erityisosaajana. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksessa yhdis tyvät koko puolustushallinnon henkilöstöalaa koskeva opetus, tutkimus, kehittäminen, tuotanto ja näihin liittyvät tukitoimet. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen kuuluva Täydennyskoulutusosasto (TÄYDKOS) vastaa pääosasta tässä oppaassa kuvattujen kurssien ja opintokokonaisuuksien hallinnosta ja toteutuksestakin. Tässä koulutuskalenterissa on kuvattu Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutuksen opintotarjonta: kurssiaika, kohderyhmä, tavoitteet, sisältö ja toteutus sekä hakeutuminen. Opetuksen toteutuksessa käytetään puolustus- ja yhteiskunnan parhaita asiatuntijoita. hallinnon Täydennyskoulutus ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. Opiskelijan lähettä- en täydennyskoulutukseen perustuu organisaation tai yksilön osaamiskar- min toitukseen ja sen perusteella havaittuun osaamisvajeeseen. Opiskelijan lähettäminen täydennyskoulutukseen merkitsee myös sitä, että organisaatio odot- saavansa siitä hyötyä omalle toiminnalleen. Osaamisen kehittyminen nä- taa ky y opiskelijan lisääntyvänä ammattitaitona ja valmiuksina ja tätä kautta hän käytettävyytensä parantumisena. ne Me tää llä Tuusulanjärven rannalla haluamme tarjota sinulle tutkittuun tietoon perustuvaa korkeatasoista, tarpeesta syntynyttä, aktivoivaa sekä mielenkiin- ja virkistävää opetusta. Pyrimme tarjoamaan sellaisen oppimisympäris- toista tö n, jossa viihdyt ja saavutat yhdessä esimiehesi kanssa määritetyt oppimis- et. Olet meidän asiakkaamme, joten olet meille tärkeä. Anna palautetta tavoitte kaikesta toiminnastamme, jotta voimme edelleen parantaa omaa toimintaamme. TERVETULOA KEHITTÄMÄÄN OSAAMISTASI. Antti Myyryläinen Eversti, TKKK:n johtaja 2

4 1. Perustietoa täydennyskoulutuksesta Tässä koulutuskalenterissa esitellään Täydennyskoulutusosaston järjestämät täydennyskoulutuskurssit ja opintokokonaisuudet vuodelle Pitkäkestoiset opintokokonaisuudet on suunniteltu siten, että ne sisältävät lähi- ja etäopiskelua. Etäopiskelujaksoilla hyödynnetään Puolustusvoimien koulutuspor- taalia (www.milnet.fi). Lisätietoa koulutuksista voi kysyä täydennyskoulutusosaston opintotoimistosta. 1.1 Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta Hakuaika ja hakulomake Täydennyskoulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevätlukukaudella 2010 alkavien kurssien osalta opiskelijaesitykset on toimitet tava TKKK:n täydennyskoulutusosaston opintotoimistoon viimeistään mennessä. Syyslukukauden koulutusten osalta esitykset tulee toimittaa mennessä. Mikäli hakuaika poikkeaa edellä mainitusta, asiasta kerrotaan kurssikuvauksen yhteydessä kohdassa Hakeutuminen. Koulutuksen hakulomake löytyy Torni-portaalista (osaaminen / koulutuskalen- ja koulutusportaalista sähköisen täydennyskoulutuskalente- terit) rin liitteestä. Sodan ajan pataljoonankomentajakurssille on oma lomakkeensa, joka on saatavissa em. osoitteissa. Haku- ja valintaprosessin vaiheet Opiskelijaksi hakeutuminen ja opiskelijavalinta noudattaa pääsääntöisesti seuraavassa kuviossa kuvattua periaatetta. Poikkeavat hakemusmenettelyt on ku- kurssikohtaisesti tässä vattu oppaassa. 3

5 1.2 Kustannukset Kun hakija ja esimies ovat päätyneet kehittämiskeskustelussa siihen, että hakija pyrkii täydennyskoulutukseen, hakuprosessi etenee seuraavasti: 1) Hakija täyttää oppaan liitteenä olevan hakulomakkeen ja toimittaa sen esimiehelleen puoltoa varten. 2) Esimies tarkistaa esityksen, arvioi kokonaistilanteen, tekee puoltolausunnon ja toimittaa hakemuksen joukko-osaston (vast) esikuntaan. 3) Joukko-osaston (vast) esikunta tekee esityksen hakemusten puoltojärjestyksestä ja toimittaa dokumentit puolustushaaraesikuntaan. Pääesikunnan osastot ja alaiset joukot sekä Rajavartiolaitoksen Esikunpuoltojärjestykseen ta, Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos lähettävät asetetut oppilasesitykset suoraan TKKK:n opinto- toimistoon. 4) Puolustushaaraesikunta (vast) a) asettaa hakemukset puoltojärjestykseen ja b) laatii puoltoesityksestä PVAH-asiakirjan ja lähettää sen TKKK:n opintotoimistoon sekä lähettää hakulomakkeet postitse opintotoimistoon ( tai mennessä). 5) TKKK:n opintotoimisto kokoaa hakemusasiakirjat ja 6) laatii yhteenvedon hakijoista sekä valmistelee esitykset päätöksentekijälle. 7) Kurssikohtaisesti määritelty päätöksentekijä (esim. Pääesikunta, MPKK:n rehtori, TKKK:n johtaja tai kurssin johtaja) tekee valintapäätöksen ja 8) ilmoittaa sen TKKK:n opintotoimistoon. 9) Opintotoimisto ilmoittaa valintapäätöksestä puolustushaaran esikuntaan (vast.) 10) Puolustushaaran esikunta (vast.) ilmoittaa valintatiedot joukko-osaston (vast) esikuntaan. 11) Joukko-osaston esikunta (vast.) ilmoittaa valintatiedot edelleen joukkoosastossa (vast). Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkistetaan tarvittaessa Pääesikunnasta tulevan normiston mukaisesti. Komentava joukko-osasto (vast) vastaa opiskelijan virka- ja työehtosopimuk- sen mukaisista kustannuksista opintojen aikana. Opettajien pedagogiset opinnot ovat maksullisia ja kurssikustannuksista vastaa joukko-osasto (vast). Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa muilta osin opetuksesta aiheutuvista kustannuksista. 1.3 Koulutuksen toteuttaminen Koulutuksen jakautuminen Täydennyskoulutusosaston koulutustarjonta jakautuu tehtävätasokohtaiseen, toimialakohtaiseen ja puolustushaarakohtaiseen täydennyskoulutukseen, perehtymiskoulutukseen sekä muuhun koulutukseen. Täydennyskoulutuskalenteri on jaoteltu edellä mainitun ryhmittelyn mukaisesti. Tehtävätasokohtaisen koulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulutuksen lisäksi omalla tehtävätasollaan sodan ja rauhana aikana 4

6 Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen kirjasto palvelee Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä muuta puolustusvoimien hen- Kirjaston kokoelmissa on kampuksella käytettäviä oppikirjoja, ohje- kilökuntaa. sääntöjä, opinnäytetöitä sekä muuta tietokirjallisuutta. Kirjastossa on tietokoneita (hallnet, internet) tiedonhakua varten. tarvittavat tiedot ja taidot. Päämääränä on lisäksi luoda valmiuksia laajemmalle tehtäväalalle ja vaativampiin tehtäviin. Toimialakohtaisen koulutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulutuksen lisäksi omalla toimialallaan sodan ja rauhan aikana tarvittavat tiedot ja taidot. Toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on li- ja ylläpitää ammattitaitoa sekä luoda valmiuksia uusien työtehtä- v ien, -menetelmien ja -välineiden hallintaan. Toimialat jakautuvat operatiivi- säksi kehittää seen, logistiikka-, johtamisjärjestelmä- ja henkilöstöalaan. Toimeenpanokäskyt Täydennyskoulutusosasto julkaisee kurssien toimeenpanokäskyt vähintään kuusi viikkoa ennen kyseisen tilaisuuden alkua. Käsky sisältää luettelon hyväksytyistä opiskelijoista, alustavan ohjelman sekä muut tarvittavat tiedot valmistautumista varten. Tekijät koulutuksen takana Kurssin johtaja Johtaa kurssin ja vastaa kurssin tai opetustilaisuuden järjestelyistä, opetuksen ohjauksesta ja sisällöstä. Pääopettaja Vast aa opetuksen toteutuksesta kurssin aikana. Koulutussuunnittelija Vastaa kurssin tai opetustilaisuuden käytännön suunnittelusta ja opintoneu- vonnasta. Kurssisihteeri Vastaa opiskelijoiden neuvonnasta sekä kurssin tai opetustilaisuuden yleisjär- jestelyistä ja tukipalveluista. Majoittuminen ja ruokailu Taistelukoulun alueella Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksella on 66 majoitushuonetta Taistelu- koulun alueella. Kurssit pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman moni kurssilaisista pystyisi hyödyntämään TKKK:n omaa majoituskapasiteettia. Toimeenpanokäskyssä kerrotaan ohjeet majoitusvarausten osalta. TKKK:lla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun. Ruokailuista ohjeistetaan myös toimeenpanokäskyssä. Taistelukoulun alueella toimii Sotilaskoti. Ajo-ohje Taistelukoulun alueelle ja alueesta ovat osoitteessa Taistelukoulun kampuksen kirjasto 5

7 Kirjasto osallistuu tiedonhaun opetukseen Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä tarjoaa puolustusvoimien henkilökunnalle neuvontaa ja koulutusta tiedonhaus- sa. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun yhteinen Taisto-kirjastoluettelo on selattavissa internetissä osoitteessa https://taisto.linneanet.fi/. Luettelossa on Maanpuolustuskorkeakoulun kurssikirjaston ja Taistelukoulun kampuksen kirjaston aineisto kokonaisuudessaan ja Maanpuolustuskorkeakoulun pääkir- aineisto 1970-luvulta jaston alkaen. Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden ja puolustusvoimien henkilökunnan käyttöön verkkokäyttöisiä sotatieteiden ja lähitieteiden tietokantoja. Tietokantojen käyttöliittymät aukeavat puolustusvoimien koulutusportaalin lisäpalveluista. Käyttäjälle aukeavat vain ne tietokannat, joihin hänellä on käyttöoikeus. Käytössä on mm. kokotekstitietokannat ProQuest Military Collection, Ebsco Goverment and Military Collection ja Jane s. Lisätietoa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastopalveluista osoitteessa 6

8 2. Täydennyskoulutustarjonta 2.1 Tehtävätasokohtainen täydennyskoulutus MAANPUOLUSTUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 1 (MPOK 1) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 5 op 3. Kurssin vahvuus: 50 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 (MPOK 1) on tarkoitettu ensisijaisesti noin 1-3 vuotta puolustushallinnossa työskennelleille korkeakoulututkinnon suorittaneille siviileille ja erikoisupseereille. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelijat hankkivat kokonaisnäkemyksen puolustusvoimista yhteiskunnallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Opiskelijat perehtyvät sotahistoriaan sekä turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun, perehtyvät sotilaalliseen maanpuolustukseen, puolustusvoimien rakenteeseen, toimintaan ja puolustusvoimien eri järjestelmiin. Opintokokonaisuuteen sisältyy puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma. Toteutus Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoihin sekä seminaarityöskentelyyn. Opiskelijoita käytetään oman alansa asiantuntijoina lähiopetuspäivinä. Opintoihin sisältyy 12 lähipäivää ja etäjaksojen laskennallinen määrä on viisi työpäivää. Opiskelijalle tulee varata etäopiskeluun vähintään kolme työpäivää siten, että hän ei tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Tultuaan hyväksytyksi kurssille opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Aikataulu Aika Lähi/etä Etä Lähi Etä Lähi Etä Lähi 3 7

9 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja ja pääopettaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 8

10 2.1.2 MAANPUOLUSTUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 2 (MPOK 2) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 8 op 3. Kurssin vahvuus: 40 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Puolustushallinnon virassa toimivat korkeakoulututkinnon suorittaneet siviilit ja erikoisupseerit, jotka ovat suorittaneet MPOK 1:n tai hankkineet vastaavat tiedot. Kurssia suositellaan noin 5-10 vuotta puolustushallinnossa työskennelleille. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelija tuntee sodan ajan yhtymän toiminnan siten, että he voivat työskennellä yhtymän tasoisessa esikunnassa toimistoupseeritason tehtävässä. Opintokokonaisuuden aikana syvennetään opiskelijan rauhan ajan työssä tarvittavaa ymmärrystä puolustusvoimien toiminnasta. Opintokokonaisuus pohjautuu MPOK 1:n antamiin valmiuksiin. Sisältö Käsiteltäviä aiheita ovat mm. nykyaikainen sodankäynti, vastustajan organisaatio ja käyttöperiaatteet, lainsäädäntö valmiutta kohotettaessa, esikuntatyöskentely ja työjärjestys, operatiivinen suunnittelu rauhan ja sodan aikana, johtamisen tietojärjestelmät, kriisinhallinta ja maanpuolustus sekä puolustusjärjestelmän kehittäminen. Opintoihin sisältyy soveltava esikuntaharjoitus sekä henkilökohtainen seminaarityö. Toteutus Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoihin sekä seminaarityöskentelyyn. Lähipäiviä on yhteensä 14. Etäjaksojen laskennallinen työmäärä on yhteensä 10 työpäivää. Opiskelijoille tulee varata etäopiskeluun vähintään 5 työpäivää siten, että he eivät tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Tultuaan hyväksytyksi kurssille opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Aikataulu Aika Lähi/etä Aihe Etä 1 Orientoituminen / KOPO Lähi 1 Tietojen ajantasaistaminen Etä 2 Työskentelyä Lähi 2 Taktiikka ja operaatiotaito Etä 3 Työskentelyä Lähi 3 Esikuntaharjoitus Etä 4 Seminaarityö Lähi 4 Päätösseminaari 9

11 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 10

12 2.1.3 OPISTOUPSEERIEN JATKOKURSSI 9 HENKILÖSTÖLINJA (OUJK, henk) 1. Kurssiaika: Alkuvuosi Henkilöstölinjan aloitusseminaari Y-jakso MAASK:ssa Henkilöstölinja 2. Kurssin laajuus: 3. Kurssin vahvuus: 15 ov 15 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Kurssille komentaminen sekä erikoiskoulutuslinjan valinta on ohjeistettu Pääesikunnan koulutusosaston pysyväisasiakirjassa PAK A 01: (normi HB342): Opistoupseerien jatkokurssin toimeenpano. Myös muulla puolustusvoimien palkatulla henkilöstöllä on rajoitettu mahdollisuus osallistua henkilöstölinjan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, mikäli opetus palvelee henkilön työtehtävissään tarvitseman osaamisen kehittämistä. Joukko-osasto (vast) voi esittää henkilön osallistumista tiettyihin opintojaksoihin neuvoteltuaan mahdollisuudesta henkilöstölinjan kurssin johtajan kanssa. 5. Kurssin tavoitteet ja toteutus: Tavoitteet Opistoupseerien jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa opistoupseerit peruskoulutusta vaativampiin sodan ja rauhan ajan tehtäviin tai laajemmalle tehtäväalalle puolustusvoimien tarpeen mukaisesti. Henkilöstölinjan päämääränä on kouluttaa opiskelijat sodan ajan eri esikuntien henkilöstö-toimiston (vast) sekä yhtymän esikuntayksikön päälliköiksi, rauhan ajan paikallishallintoesikuntien henkilöstöalan toimistopäälliköiksi ja toimialapäälliköiksi sekä keskus- ja aluehallintoesikuntien henkilöstöalan osastoupseereiksi. Kurssin toteutus Opetus toteutetaan lähiopetuksena, etäjaksona ja soveltavina harjoituksina. Kurssin aikana laaditaan kirjallinen opinnäyte. Aikataulu Aika Lähi/etä Opetusvastuu Lähi TAYDKOS Lähi TAYDKOS Etä TAYDKOS Lähi TAYDKOS 11

13 6. Kustannukset Kurssille komennettujen oppilaiden osalta kurssi on koulutuskomennus, jonka virkaehtosopimuksen mukaisista kustannuksista vastaa lähettävä joukkoosasto (vast). Muiden opintoihin osallistuvien henkilöiden osalta virka- ja työehtosopimuksen mukaisista kustannuksista vastaavat komentavat esikunnat, joukko-osastot ja laitokset. 7. Hakeutuminen: Kurssille komentaminen sekä erikoiskoulutuslinjan valinta on ohjeistettu Pääesikunnan koulutusosaston pysyväisasiakirjassa PAK A 01: (normi HB342): Opistoupseerien jatkokurssin toimeenpano. 8. Henkilöstö: Kurssin johtaja: Kurssisihteeri: kapt Jari Kinnunen Therese Tigerstedt 12

14 2.1.4 TEKNIIKAN LISÄOPINNOT 6 (TLO 6) 1. Kurssiaika: 08 / / Kurssin laajuus: 60 op 3. Kurssin vahvuus: Enintään 20 henkilöä 4. Kohderyhmä: Esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin suorittaneille, puolustusvoi- siviilihenkilökunnalle ja erikoisupseereille sekä mien muulle korkeakoulutetulle joustavan opinto-oikeuden kautta tuleville muille jatko-opiskelijoille. Tekniikan lisäopinnoilla valmennetaan upseerit toimimaan materiaalisen valmiuden eri tehtävissä; materiaalihankkeissa, järjestelmäkehityksessä, järjes- ylläpidossa sekä järjestelmien kehitykseen kiinteästi liittyvässä tutki- telmien mustoiminnassa. Lisäksi opiskelijoille annetaan valmiudet tehdä sekä materi- valmiutta että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä tarkasteluja ja aalista analyysejä. Joko osittain tai kokonaan suoritettuna opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden myös muille henkilöstöryhmille puolustusvoimien teknisissä tehtävissä pätevöitymiseen tai tutkintojen täydentämiseen. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus: Tavoitteet Tekniikan lisäopintojen tavoitteena on, että opiskelija: tietää perusteet sotavarusteiden suorituskyvyn tekniselle arvioimiselle, tuntee Puolustusvoimien suorituskyvyn ja sen materiaalisen kehittämisen perusteet, osaa johtaa sekä toteuttaa materiaalista kehittämistä (materiaali- ja järjestelmähankinnat), tuntee sotavarustemateriaalin käyttöön, ylläpitoon ja varastointiin liittyvät tekniset perusteet, osaa ottaa huomioon käytössä olevien teknologioiden suomat mahdollisuudet ja rajoitukset oman puolustushaaransa operatiivisessa suunnittelussa. Sisältö Kaikkien kurssien esitietovaatimuksina on aiheen perusosaaminen: perusopintojen sotatekniikan kurssien suorittaminen tai vastaavat tiedot. *-merkityt kurssit ovat tietosisällöiltään osittain viranomaiskäyttöön luokiteltavia, jolloin puolustusvoimien ulkopuolisten opiskelijoiden osallistuminen räätälöidään. 1. Sotatekniikka (28 op) 1.1. Asejärjestelmätekniikka (12 op) Asemekaniikka ja ballistiikka (4 op) Kurssilla opitaan teemallisesti valittuun ammus-/asejärjestelmään liittyen sen käyttämisen ilmiöt syttymisestä vaikutukseen. Asiaa syvennetään matemaattis-luonnontieteellisin opein ja tarkasteluin, mukaan lukien ilmiöt ballistiikan ul- 13

15 Suorituskyvyn analysointi (4 op) * Kurssilla opitaan taistelujärjestelmän teoreettisen suorituskyvyn määrittämistä eri skenaarioiden, analysointityökalujen ja mallinnusten avulla. Kurssilla käy- tettäviä menetelmiä ovat mm. monikriteerianalyysi, analyyttinen hierarkiaprosessi ja likimääräislaskenta. kopuolelta. Aihetta voidaan hyödyntää muussa opetuksessa (esimerkiksi tut- tai vaatimusten hallinnassa). Sisältöön kuuluvat mm. ballistiik- kimuskurssilla ka, aerodynamiikka, materiaalitekniikka, asemekaniikka, räjähteet ja ajoaineet Ohjattavat asejärjestelmät (5 op) * Kurssilla opitaan teemallisesti valittuun täsmäaseeseen liittyen asejärjestelmän tekniikkaa, käytön ilmiöitä ja sen elinjaksoa. Sisältöön kuuluvat mm. järjestel- tiedonsiirto, hakeutuminen, ajoaineet ja mäoppi, uudet teknologiat, elinjakso Tiedustelun, valvonnan ja johtamisen (TVJ) tekniikka (16 op) Johtamisen tietojärjestelmät (5 op) * Kurssilla opitaan johtamisen tukena toimivien tietojärjestelmien tekniikkaa ja käyttöympäristöä puolustusvoimissa. Sisältöön kuuluvat mm. tietoverkot, tilannekuva, järjestelmänhallinta ja erilaiset sovellukset Taistelujärjestelmän suoja ja liikkuvuus (3 op) Kurssilla opitaan taistelujärjestelmän käytettävyyteen oleellisesti vaikuttavien suojan ja liikkuvuuden tekniikka ja ilmiöt. Sisältöön kuuluvat mm. häivetekniik- ka, taisteluaineet ja niiden kemia sekä lavettitekniikka Kehittyvä tiedonsiirto (3 op) * Kurssilla opitaan tiedonsiirron ja siihen liittyvien rajapintojen sovellutuksia puo- Sisältöön kuuluvat myös radio- ja kaapeliverkot, tietoverkot lustusvoimissa. sekä viestijärjestelmät Sensorit - havainnosta tilannekuvaksi (5 op) * Kurssilla opitaan sensoritekniikkaa ja tilannekuvan muodostamiseen liittyviä ilmiö itä. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. elektroninen sodankäynti, eri aaltoalu- eiden säteily, datafuusio ja soveltavan elektroniikan esimerkit Tietoverkkosodankäynti (3 op) Kurssilla opitaan tietoverkoista osana informaatiosodankäynnin välineitä. Kurs- kuuluvat mm. tietoturva, kryptologia, tietoverkko-operaatiot ja ver- sin sisältöön konvalvonta. 2. Operaatioanalyysi (8 op) 2.1. Operaatioanalyyttiset menetelmät (4 op) Operaatioanalyyttiset menetelmät (4 op) Kurssilla opitaan taistelun teoriaa ja mallintamista esimerkkien ja soveltavien harjoitusten tuella. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. todennäköisyyslaskenta, optimointi, peliteoria, jonoteoriat ja simulointi. 2.2 Suorituskyvyn analysointi (4 op) 14

16 3. Sotatalous (24 op) 3.1. Suorituskyvyn rakentaminen (19 op) Suorituskyvyn suunnittelu (4 op) * Kurssilla opitaan suorituskyvyn suunnittelusta ja sitä palvelevasta sotateknisestä tutkimuksesta ja sen ohjausmenetelmien kokonaisuudesta. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. operatiivisen konseptin kirjoittaminen, konseptivaihtoehtojen ver- tailu, kehittämismenetelmät, teknologiaohjelmat ja tutkimuksen kenttä Suorituskyvyn rakentaminen (5 op) * Kurssilla opitaan hanketoiminnan teoriasta, menetelmistä ja käytännöstä. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. strateginen suunnittelu, hankeprosessi, yhteistoiminta teollisuuden kanssa ja kaupalliset näkökulmat Vaatimusten hallinta (6 op) * Kurssilla opitaan hyvän vaatimusten hallinnan menetelmät. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. vaatimusten määrittely ja valvonta, laatu, auditointi ja standardit Projektityö ja teknisen projektin hallinta (4 op) * Kurssilla opitaan projekti ja sen hallinta. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. eri projektityypit, riskienhallinta, työkalut ja neuvottelutaidot Suorituskyvyn ylläpito (5 op) Suorituskyvyn ylläpito (5 op) * Kurssilla opitaan puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpito-prosessin sisältämät asiat. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. logistiikka, materiaalinen valmius ja kun- nossapitojärjestelmät. Toteutus Opetus toteutetaan verkkotuettuna monimuoto-opetuksena. Lähijaksot toteute- ja etäjaksot taan viikoittain pääsääntöisesti tiistai-torstai perjantai-maanantai. Aikataulu Lähi / etä Aihe Opintopisteet Opetusvastuu 35% / 65% Sotatekniikka 28 STEKNL Operaatioanalyysi 8 STEKNL Sotatalous 24 STEKNL Koulutus toteutetaan 08 / / Tarkennettu opintojaksokohtainen toteutussuunnitelma julkaistaan kurssin rekrytointikirjeen yhteydessä. 6. Hakeutuminen: Tarkemmat hakuohjeet kurssin rekrytointikäskyssä, joka julkaistaan viimeistään Henkilöstö: Kurssin johtaja ja pääopettaja: Kurssisihteeri: upseeri/ STEKNL Anna-Mari Pesonen 15

17 2.1.5 TOIMIALAPÄÄLLIKKÖKURSSI 9 (TAPK 9) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: Toimialapäällikkökurssi jakautuu: - yhteisiin opintoihin (4 op), - toimialakohtaisiin opintoihin (8 op) ja - vapaasti valittaviin opintoihin (max 6 op). Yhteensä toimialapäällikkökurssin laajuus on opintopistettä. Vuonna 2010 järjestetään henkilös- tö-, logistiikka- ja operatiivisen alan opinnot. Opera- operatiiviseen ja turvallisuus - tiivinen ala jakaantuu linjaan. 3. Kurssin vahvuus: 55 henkilöä. 4. Kohderyhmä: Toimialapäällikkökurssi on tarkoitettu ensisijaisesti esiupseerikurssin suorittaneille upseereille noin 8-10 vuotta esiupseerikurssin jälkeen. Toissijaisesti kurssi on tarkoitettu puolustushallinnon viroissa oleville ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille erikoisupseereille ja siviileille. Edeltävä koulutusvaatimus on Maanpuolustuksen opintokokonaisuuksien 1 ja 2 suorittami- Henkilöt voivat hakeutua kurssille 8-30 vuoden palveluksen jälkeen, kun nen. suunniteltu tehtävä kurssia edellyttää. Toimialakohtaiset lisätavoitteet Henkilöstöala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin, sotilaspapin, korkeakoulutetun erikoisupseerin tai siviilin tulee toimia henkilöstöalan tehtähänet on suunniteltu henkilöstöalan tehtävään. Kurssille voidaan ko- vässä tai mentaa myös henkilöstöalan tehtävissä palvelevia tai kyseisiin tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Logistiikka -ala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin tulee olla suorittanut joko huoltoupseerikurssin tai esiupseerikurssin huollon syventävät opinnot tai toiminut huollon tehtävissä useita vuosia. Kurssille voidaan komentaa myös huollon tehtävissä palvelevia tai huollon tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Operatiivinen suunnittelu Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan henkilön tulee olla suorit- esiupseerikurssin ja toiminut operatiivisen suunnittelun ja järjestelyalan tehtävissä. Palveluksen kestolla toimialan puitteissa ei ole merkitystä. Kurssille tanut voidaan komentaa myös yleisesikuntaupseereita, jotka ovat aloittaneet tai hei- käytön dän on suunniteltu siirtyvän toimialan tehtäviin. Kurssille komennettavan tulee hallita toimialan keskeiset ohjesäännöt, OPO-ohjeet sekä omattava oman alan tietojärjestelmien perusvalmius. T urvallisuusala Yleisten vaatimusten lisäksi kurssille komennettavan upseerin, korkeakoulutetun erikoisupseerin tai siviilin tulee toimia turvallisuus- tai tiedustelualan tehtä- vissä tai hänet ollaan lähiaikoina sijoittamassa kyseisiin tehtäviin. Kurssille voi- 16

18 daan komentaa myös turvallisuus- ja tiedustelualan tehtävissä palvelevia tai kyseisiin tehtäviin suunniteltuja yleisesikuntaupseereja. Kurssille komennettavan korkeakoulutetun erikoisupseerin, sotilaspapin ja siviilin tulee kohderyhmässä mainittujen vaatimusten lisäksi toimia huollossa toimialajohtajan tehtävissä tai h änet ollaan lähiaikoina sijoittamassa ko. tehtäviin. 5. Kurssin tavoitteet, sisältö, toteutus: Tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, etosaamistaan, tuntee puolustusvoimien kehittämistavoitteet ja kykenee analyyt- tä opiskelija syventää esimies- ja johtotehtävissä tarvittavaa johtamistaidollista tisesti johtamaan hyväksytyistä kehityslinjauksista ja tulostavoitteista perusteet toiminnalleen toimialapäällikkötehtävissä, ymmärtää toimivaltuutensa ja osaa käyttää niitä tehokkaasti ja yhteistyökykyisesti. Opintokokonaisuuteen sisältyy puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma. Toimialapäällikkökurssin päämääränä on, että opiskelija voidaan sijoittaa saa- mansa koulutuksen perusteella rauhan ja sodan ajan vaativampiin esimies- ja johtotehtäviin. Toimialapäällikkökurssin suorittaminen on yhtenä edellytyksenä esiupseerikurssin käyneiden upseerien määräämiseksi esiupseerin ylempiin johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Toteutus Yhteisten opintojen toteuttamisesta vastaa Täydennyskoulutusosasto. Opera- linjan opinnot toteutetaan yleisesikuntaupseerikurssi 55:n operaatiotai- tiivisen don ja taktiikan opintojen osana. Lisätietoja opinnoista antavat taktiikan laitok- sen maasota, merisota ja ilmasotataktiikan pääopettajat. Mikäli turvallisuuslinjalle ei tule riittävästi opiskelijoita, kurssilaiset sijoitetaan operatiiviselle linjalle. Kurssiin sisältyy myös puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennus koulutusohjelma. Opetuksessa hyödynnetään verkkotuetun monimuoto-opetuksen menetelmiä. Lähipäiviä on yhteensä Etäjaksojen laskennallinen työmäärä on yhteen- sä työpäivää. Opiskelijoille varataan etäopiskeluun vähintään 10 työpäivää siten, että he eivät tee näiden opiskelupäivien aikana muita virkatehtäviä. Yhteisten opintojen aikataulu Aika Lähi / etä Aihe Etä Orientoituminen Lähi PV:n ajankohtaiset asiat Lähi Osaamisen kehittäminen Lähi Katse tulevaisuuteen Toimialakohtaiset opinnot (henkilöstöala) Aika Lähi / etä Vastaa lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS lähijakso TÄYDKOS 17

19 Toimialakohtaiset opinnot (logistiikka-ala) Aika Lähi Vastaa lähijakso HämR lähijakso HämR lähijakso HämR (EJH) 4. lähijakso HämR lähijakso HämR Toimialakohtaiset opinnot (operatiivinen ala) Aika Lähi Vastaa Maasotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: Lähi (toteutetaan Santahaminassa, Kainuun ja kaakon kulman alueilla) TAKTL EJH: Merisotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: EJH: Ilmasotalinja OTH 2: OTH 3: OTH 4: EJH: Lähi (toteutetaan Santahaminassa ja meripuolustusalueilla) TAKTL Lähi (toteutetaan Santa- TAKTL haminassa ja lennostoissa) Toimialakohtaiset opinnot (turvallisuusala): Toteutus erikoiskurssien suunnitelman mukaisesti. Kurssille hakeutuvan tulee ottaa yhteys turvallisuuden pääopettajaan ennen toimialapäällikkökurssille hakeutumistaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kartoittamiseksi. Turvallisuusalan pääopettaja Ville Porras, p Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Pääopettaja: Koulutussuunnittelija: Kurssisihteeri: evl Juha Kurenmaa maj Pekka Halonen Jaana Muttonen Anna-Mari Pesonen 18

20 2.1.6 YLEMMÄN PÄÄLLYSTÖN KURSSI 42 (YPK 42) 1. Kurssiaika: Kurssin laajuus: 6 op 3. Kurssin vahvuus: 70 opiskelijaa 4. Kohderyhmä: Puolustushallinnon virassa toimivat yleisesikuntaupseerit, esiupseerit, ylem- ja siviilit: män korkeakoulututkinnon suorittaneet erikoisupseerit - yleisesikuntaupseerit noin 7 vuotta yleisesikuntaupseeritutkinnon jäl- jotka on suunniteltu ylempiin johto-, suunnittelu- ja asiantun- keen; - esiupseerit, tijatehtäviin ja ovat käyneet toimialapäällikkökurssin; - erikoisupseerit ja s iviilit pääsääntöisesti vuoden palveluksen jäl- suorittaneet MPOK 1 ja 2 sekä toimialapäällikkökurs- keen ja jotka ovat sin (tai PD-opinnot). Palvelusaikavaatimuksesta voidaan poiketa tehtä- vän sitä edellyttäessä. 5. Kurssin tavoitteet ja toteutus: Tavoitteet Kurssin päämääränä on perehtyä kokonaismaanpuolustuksen järjestelyihin, viranomaisyhteistyöhön sekä puolustusvoimien kehittämiseen. Kurssin tavoitteena ja osaamisen tunnistamisen kriteerinä on, että opiskelija syventää tietoja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja viranomaisyhteistyöstä, syventää tietoja puolustusvoimien strategisesta ja operatiisekä antaa ajankohtaista tietoa yhteiskuntamme kehityk- visesta suunnittelusta seen vaikuttavista tekijöitä ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Aikataulu Aika Lähi / etä Lähi Etä Lähi 6. Hakeutuminen: mennessä. Tarkat hakuohjeet s Henkilöstö: Kurssin johtaja: Kurssin apulaisjohtaja: Kurssisihteeri: TKKK:n johtaja evl Juha Kurenmaa Anna-Mari Pesonen 19

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot