Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)"

Transkriptio

1 1 (20) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi S20022 Tila Käynnissä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Jakeluosoite Matarankatu 4, 3.krs Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Eija Lappi Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Jyväskylä BIC DABAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Projektisuunnittelija Yhteyshenkilön puhelinnumero ý Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Tuen siirron saajat Tuen siirronsaajan nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Hankasalmen 4H yhdistys r.y Muu järjestö tai yhdistys Jyvälän Setlementti ry Muu järjestö tai yhdistys Jyvässeudun 4H-yhdistys ry Muu järjestö tai yhdistys Keski-Suomen MS-yhdistys ry Kansalaisjärjestö Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry/ Suvimäen Klubitalo Muu järjestö tai yhdistys Varstaajat ry Muu järjestö tai yhdistys Viitaseudun Kumppanuus ry Muu järjestö tai yhdistys Tulostettu :23:44

2 Perustele, miksi hanke toteutetaan tuen siirto -menettelyä käyttäen. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima ja toteuttama välittäjäorganisaatiohanke (Välikäsi) mahdollistaa ESR-rahoitteisen hanketoiminnan pienille ja sellaisille järjestö- ja yhdistystoimijoille, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta, riittävää osaamista tai kokemusta itsenäisesti hakea rahoitusta ja kehittää omaa työllistämistoimintaansa. Välikäsi-hanke hallinnoi osahankkeita, tarjoamalla kehittämistyöhön valmiita ja jo hyväksi koettuja toimintamalleja, kokemusta ja resursseja. Näin osahankkeet voivat keskittyä oman toimintansa kehittämistyöhön. Lisäksi hanketoimijoita ja henkilöstöä neuvotaan, ohjataan ja tuetaan hankesuunnitelman ja rahoitusehtojen mukaisessa toiminnassa. Toimintatapa mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön ja sen kautta kehittämistyön hyödyntämisen koko maakunnan kattavassa verkostossa. Pienet hankkeet kokoava ja hallinnoiva hanke on rahoittajienkin suuntaan selkeämpi toimintatapa. 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi Välikäsi-hanke - välittäjäorganisaatiohanke Alkamispäivämäärä Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Välikäsi-välittäjäorganisaatiohankkeen tavoitteena on käynnistää 7 osahanketta ja toimia niiden hallinnoijana ja tukena koko hanketoteutuksen ajan. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien (pitkään työttömänä olleet) ja nuorten (pudokkaat ja koulutetut) työnhakijoiden työllistymisen haasteisiin. Hankekokonaisuuden (Välikäsi + osahankkeet) tavoitteena on, että kehittämistyön myötä työnhakijat saavat oikea-aikaista ohjausta, tukea ja valmennusta yksilöllisesti rakennettua polkuja pitkin kohti työelämää. Yksilöllisillä ohjaus- ja valmennusratkaisuilla huomioidaan työllistymiseen vaikuttavat esteet ja pyritään poistamaan niitä sekä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia, työllistymisaloja ja koulutusuria työnantajien tarpeet huomioiden. Tämä vaatii myös tiivistä yhteistyötä yritysten/työnantajien kanssa, joille tarjotaan valmennettua, motivoitunutta ja täsmäkoulutettua työvoimaa sekä riittävästi tietoa työttömien työllistämiseen saatavilla olevista tukimuodoista. Päättymispäivämäärä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 2 (20) Kehittämistyössä tavoitteena on löytää osahankkeiden toiminta-alueilta uusia työllistäviä aloja ja työnantajayrityksiä, huomioimalla niiden tarpeet. Varsinaiseen asiakastyöhön kuuluu tunnistaa työnhakijoiden vahvuudet, koulutustarve sekä motivaatio ja saada ne kohtaamaan työnantajien tarpeet. Koulutettujen työnhakijoiden kanssa tutkitaan yritystoimintamahdollisuuksia palveluiden tuottamiseksi. Näitä toimintoja yhdistämällä rakennetaan kaikkia osapuolia palveleva, ohjattu ja tuettu työllistymispolku hyödyntäen oppisopimuskoulutusta tai mahdollistamalla matalan kynnyksen yritysmäinen toiminta (työosuuskunta). Välikäsi-hankkeen aikana parannetaan ja kehitetään työllistävien 3. sektorin toimijoiden menetelmiä, jotka edistävät työntekijöiden työssä selviytymistä. Osahankkeet kehittävät työllistämistoimintaansa siten, että heillä on valmiudet tunnistaa työnhakijan työllistymistä/kouluttautumista haittaavat tekijät. Lisäksi heillä on valmiudet sitouttaa työnhakija työ-/opiskeluryhmään, ennaltaehkäistä syrjäytymistä, työstä poisjääntiä ja opintojen keskeytymistä. Toimijoilla on taito tukea, ohjata ja neuvoa työnhakijaa tämän elämänhallintaan ja työhön liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa. Työ- ja toimintakykyä parannetaan erilaisilla toiminnallisilla harjoitteilla ja aktiivisuutta lisäävillä toimintapäivillä. Tärkeää on löytää työnhakijalle sopiva ja mielekäs toiminta tukemaan jaksamista ja lisäämään sosiaalisissa tilanteissa selviytymistä. Hankkeiden päätyttyä on luotu joustavin ratkaisuin rakennettu, tuettu oppisopimuskoulutus, joka käsittää tuen sekä oppisopimuskoulutuksessa olevalle että yritykselle, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee. Toimijoiden työtehtäviä Tulostettu :23:44

3 3 (20) on opinnollistettu siten, että mm. osatutkintojen suorittaminen on mahdollista ja työnhakijoiden työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Kaikkien toimijoiden yhteisenä tuloksena on uusien työpaikkojen syntyminen paikkakunnille, yhä useamman työnhakijan työllistyminen, nuorten koulutustason nosto ja yhteistyön vahvistaminen tärkeimpien verkostokumppaneiden kanssa. Lisäksi on olemassa ohjausta ja neuvontaa niille työnhakijoille, jotka haluavat kokeilla matalan kynnyksen yrittäjyyttä työskentelemällä työosuuskunnassa. Kehittämistyössä otetaan huomioon yksilön, kohderyhmän ja toimintaympäristön tarpeet. Toiminnan lähtökohtana on toimijan omia arvoja noudattava yksilöön kohdistuva tasa-arvoinen kohtelu ja toiminta. Kehittämistyön tarkoituksena on tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ohjauksella ja koulutuksella. Hankkeiden toteutuksessa huomioidaan eri toimenpiteiden vaikutukset kohderyhmään, ympäristöön ja alueen elinkeinorakenteeseen. Toiminnassa pyritään välttämään ympäristöä kuormittavia toimintatapoja. Kehittämistyössä tuetaan työpaikkojen syntymistä, itsensä työllistämistä ja yrittäjämäistä toimintaa palveluiden tuottamisessa sekä omaehtoista opiskelua. Työnhakijoita rohkaistaan osallisuuteen ja tekemään oikeita valintoja sekä edistämään omaa hyvinvointiaan monipuolisesti. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Välikäsi Intermediary Organisation Project 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The aim of Välikäsi project is to launch 7 subprojects and manage and support them during the whole operation. Välikäsi tries by developing to find solutions for people in a weak labor market position (unemployed for a long term) and for unemployed young people (educated but still unemployed), who face big challenges to find jobs. The target of the whole project (Välikäsi and the subprojects) is to offer applicants individual timely guidance, support and coaching. An individual path will be planned for each applicant and the aim is to find a job for everyone. With this individual work we try to find the problems which block up applicants opportunities to be employed. Moreover individual work aims to remove the blocks, to discover the new opportunities to find jobs or to start studying or training and all this is done by taking account of employers' needs. This also requires a close co-operation with companies and employers to which will be offered trained, motivated and well-educated labor. It is also important to inform employers, which employment support methods are available. The target of the developing work in sub-projects areas, is to find new businesses and employers which can offer jobs, not forgetting employers needs. In addition, it will be looked for entrepreneurship opportunities together with job applicants to create services. By combining all these functions it is possible to build guided and supported employment path, which will serve all parties. In employment path it will be exploited apprenticeship contract education or make it possible to operate on the low threshold entrepreneurship (workers cooperative). During Välikäsi project it will be improved and developed the methods of the 3rd sector s actors, who employ applicants and support them to manage at work. Sub-projects develop their employing activity so that they will have readiness to undertake job applicant into job groups and students groups. They identify the factors which hamper the applicant s employment/studying. Furthermore, they are equipped to make the applicant commit to a team/to the studying group, to prevent displacing, work the absence and the interruption of studies. The actors are skillful to support, to direct and to advise the applicant in the questions and challenges which are related to its life management and work. The ability to work and ability to function is improved with different functional exercises and operation days which increase activity. It is important to find sensible operation suitable for supporting the managing and increasing managing in social situations to the applicant. The outcome of the projects is supported apprenticeship training with flexible solutions, which includes the support to the one both in the apprenticeship training and to the company in which the apprenticeship student works. The actors' assignments are executed so that it will be possible among others to take part degrees and the applicants' Tulostettu :23:44

4 4 (20) employment opportunities are improved. The common result of all the actors is the materializing of new jobs, the employment of more and more applicants, the raising of the education level of the adolescents and the strengthening of the cooperation to the localities with the most important network partners. Besides there exist guidance and counselling for those applicants who want to try the low threshold entrepreneurship by working in workers cooperative. The needs of the individual, target group and the operating environment will be taken into account in the development work. The starting point of the operation is the individual s equal treatment and activity which operator executes by following operator s own values. Development work is designed to support gender equality in society and gender mainstreaming guidance and education. Implementation of the projects is taken into account different actions on the target group, the environment and the region's economic structure. The operation aims to avoid environmentally overloading practices. The development work supports job creation, self-employment and entrepreneurial activity in the production of services, as well as independent study. Job seekers are encouraged to inclusion and make the right choices, and to promote their well-being in many ways. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Pitkään jatkunut, yhä paheneva työttömyys ja työpaikkojen vähäisyys Keski-Suomessa. Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien osuus 2013 alkaneesta nuorisotakuusta huolimatta on lisääntynyt. Korkeasti koulutettujen työttömien määrä on korkea. Osatyökykyisten on entistä vaikeampi työllistyä tämän hetken työmarkkinoille. Alueelliset erot, tehdaspaikkakuntien laajat irtisanomiset, harvaan asutus, pitkät välimatkat, julkisen liikenteen väheneminen tai kokonaan puuttuminen ja tukiverkoston puute aiheuttavat monelle työttömälle työelämästä syrjäytymistä ja sosiaalisten suhteiden kaventumista. *Työttömät työnhakijat tarvitsevat oikea-aikaista tukea ja ohjausta työllistyäkseen. *Työn tai opiskelun ohella tulee tarjolla olla tukea, ettei jo alkumetreillä kaiken uuden oppiminen aiheuta työstä poisjääntiä tai opintojen keskeytymistä. *Kaikilla työnhakijoilla ei ole välttämättä tietoa siitä, mihin hänellä olisi oikeus, esim. oikeus palkkatukeen työn saamista helpottamaan tai että voi ansaita muutaman satasen ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen tai että voi hakeutua opiskelemaan työttömyysetuudella. *Työkokeilumahdollisuudet saattavat olla suppeat, kun ei ole tarjolla sopivaa yritystä tai ei pystytä kulkemaan pitkien välimatkojen takia tai ei vain uskalleta lähteä kokeilemaan uutta alaa. *Opiskelu saattaa monesta pitkään työttömänä olleesta tuntua mahdottomalta, ei välttämättä tiedetä esim. osatutkintojen/näyttöjen suoritusmahdollisuuksista. *Myös työttömien ennakkoluulot ja asenteet työllistämistoimintaa ja toimijoita kohtaan saattavat olla negatiivisia. *Monilla yrityksillä olisi tarvetta osaavalle työvoimalle, mutta ei aikaa rekrytointiin ja kokemukset aiemmista työllistämisyrityksistä saattavat olla huonoja. *Työnantajat/yritykset tarvitsevat tietoa pitkään työttöminä olleiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksista ja tukimuodoista sekä tukea rekrytointiin. *Yrittäjillä/työnantajilla voi olla huonoja kokemuksia TE-toimiston palveluista, jolloin kynnys yhteydenottoihin työllistämisasioissa on korkea. *Työnantajat kaipaavat yksinkertaisia ja nopeasti saatavilla olevia toimintatapoja rekrytointiin. *Työssä käyvissä lapsiperheissä ja muissa kotitalouksissa esim. maatiloilla tarvittaisiin auttavia käsiä, kotihengettäriä, kun tarjolla olisi helppoja työllistämisratkaisuja. *Useilla 3. sektorin toimijoilla on pitkä kokemus työllistämistoiminnasta, mutta sen kehittämiseen edelleen tarvitaan laajempia yhteistyöverkostoja, uusia näkemyksiä ja rahoitusta. *Toimijoiden toiminnassa on myös alueellisia eroja, joillakin paikkakunnilla saattaa olla vain yksi toimija, jonka pitää hallita kaikki vuotiaiden työttömien ohjaustarpeet, kun taas jonkun paikkakunnan toimija on keskittynyt esim. vain nuoriin työttömiin. Tulostettu :23:44

5 5 (20) *3. sektorin työllistämistoiminta kaipaa uusia työllistäviä työllistämis- ja toimintaympäristöjä (yhteistyökumppaneita, toimijoita, ideoita), työllistämis- ja työnantajaverkostoon yhteistyökumppaneiksi. *Työnhakijoiden passiivisuus ja syrjäytyminen työmarkkinoilta. Pitkään työttöminä olleilla työnhakijoilla on usein vahva syrjäytymisen riski. Heillä on moninaisia työllistymisen esteitä (sairaudet, vanhentunut tai puuttuva koulutus, asuinpaikka/kulkuyhteydet), jotka vaikeuttavat työelämään pääsyä. Toisena ryhmänä ovat ns. korkeasti koulutetut, joilta taas puuttuu työkokemus. Molemmat työnhakijaryhmät tarvitsevat kokenutta ja asiantuntevaa valmennusta, tukea ja ohjausta, löytämään omat vahvuudet ja motivaation työelämään siirtymiselle. Esimerkiksi luovilla aloilla avoimille markkinoille työllistyminen on usein haasteellisempaa kuin muilla aloilla, johtuen luovien alojen erityisluonteesta. Etenkin alkuvaiheessa luovuutta on vaikea asettaa kaupalliseen kehykseen. Tästä johtuen luovien alojen työsuhteet ovat monesti tilapäisiä, epävarmoja ja epätyypillisiä, ja ne rakentuvat sosiaalisten verkostojen solmukohtiin, kaupallisten markkinoiden kylkeen tai kokonaan niiden ulkopuolelle esimerkiksi välityömarkkinoille. Luovien alojen osaajille työosuuskunta voisi avata mahdollisuuksia työllistää itsensä. Koko maan työllisyystilanne on heikentynyt, mikä näkyy myös kasvavana nuorisotyöttömyytenä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuorisotakuun toteuttaminen nykyisessä työllisyystilanteessa on äärimmäisen haasteellista. Lisäksi vuonna 2011 Suomessa oli lähes työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä. Heistä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli noin 10 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka vuosi noin henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan esimerkiksi yhden 30-vuotiaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin aiheuttama työpanoksen menetys maksaisi yhteiskunnalle noin puolitoista miljoonaa euroa, jonka lisäksi kustannuksia nostaisi vielä hoito- ja eläkekustannukset. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 19.) Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2012 toimintaohjelman osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseksi. Toimintaohjelmassa oli mukana kaksi työryhmää: sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon vetämä toimintakonseptia valmisteleva työryhmä sekä ylijohtaja Outi Antilan vetämä työryhmä, joka on selvittänyt osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja etsinyt ratkaisuja näiden esteiden poistamiseen. Nuorten yhteiskuntatakuu 2013 (2012) raportissa todetaan, että Suomessa on tällä hetkellä n vuotiasta nuorta, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Vuosittain jokaisesta ikäluokasta jää noin nuorta ilman koulutuspaikkaa, n. 25 % opiskelut aloittaneista nuorista keskeyttää ammatillisen koulutuksen, mielenterveydenongelmat ovat opiskelijoiden keskuudessa yleisimpiä terveysongelmia masennus ja monet muut mielenterveyden häiriöt alkavat usein nuoruusiässä. Kouluterveyskyselyn ammattiin opiskelevista nuorista 20 % vastasi saaneensa apua harvoin tai ei ollenkaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissaan, joka päivä viisi alle 30-vuotiasta nuorta tai nuorta aikuista siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Nuorten yhteiskuntatakuuta laatineen työryhmän yhtenä ehdotuksena onkin, että myös vammaisilla nuorilla, myös eläkkeeseen oikeutetuilla, tulee olla oikeus päästä nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluviin palveluihin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 13, 64). Oppimisvaikeudet ja siitä johtuvat opiskelun ongelmat saattavat aiheuttaa noidankehän, jossa kielteinen asenne ja aiemmat negatiiviset oppimiskokemukset vähentävät motivaatiota opiskelua kohtaan (Nurmi 2011; Sepponen & Wilen & Kiviniemi 2011, 18). Nuorilla, joilla syrjäytymisen uhka on suurinta, on myös vähäiset työnhaku- ja työelämätaidot, heikot sosiaaliset tukiverkostot, sosiaaliset taidot ja alhainen itsetunto (Kieselbach). Heinäkuun lopussa Keski-Suomessa työttömiä oli yhteensä , eli enemmän kuin vuosi aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste on myös kasvanut, se oli heinäkuun lopussa Keski-Suomessa jo 17,1 %. Keski-Suomea korkeampi työttömyysaste oli Lapissa (17,5 %) ja Kainuussa (17,4 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 13,4 %. Keski- Suomen työttömistä työnhakijoista oli heinäkuun lopussa alle 25-vuotiaita nuoria 3 685, (ja lisäksi vuotiaita oli työttömänä 2 522), lisäystä kesäkuusta 17 ja viime vuoden heinäkuusta 323. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 905, kesäkuuhun verrattuna 195 ja viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 925 enemmän. Tulostettu :23:44

6 6 (20) Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Keski-Suomessa heinäkuun lopussa Pitkäaikaistyöttömiä oli 127 enemmän kuin kesäkuun lopussa ja enemmän kuin vuosi sitten heinäkuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Keski-Suomessa 30,2 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 26,4 %. Suhteellisesti eniten on Keski-Suomessa lisääntynyt kouluttamattomien ja korkeasti koulutettujen työttömyys. Akateemisten työttömyys on kaksinkertaistunut lähes kymmenessä vuodessa. Työtä hakevia akateemisia oli heinäkuun lopussa Kasvu on ollut viime vuosina jatkuvaa. Työministeriön mukaan nuorisotakuu ei ole laskenut odotetulla tavalla nuorisotyöttömyyttä. Lisäksi työllistämistoimista puuttuvat Akavan mukaan korkeasti koulutetuille suunnatut palvelut, vaikka nuorisotakuun piiriin kuuluvista alle 29 - vuotiaista noin 60 prosentilla on korkeakoulututkinto. Jyväskylän seudun yksi ominaispiirre on muita kasvukeskuksia suurempi korkeasti koulutettujen työttömyys johtuen alueella sijaitsevasta koulutuskeskittymästä ja yleisesti heikosta työllisyystilanteesta. Keski-Suomen maakuntastrategiassa painotetaan, että kansalaisten osallistumista ja omaehtoista tekemistä on tuettava. Alan palvelut tuotetaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintana. Väestön ikääntyminen sekä maahanmuuton lisääntyminen vaativat lisää palveluita mutta tuovat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet teknologiat ja palvelujärjestelmät terveydenhuollossa, hoivassa ja kotiin tuotavissa palveluissa monipuolistavat palvelurakennetta kustannustehokkaasti. Väestörakenne muuttuu monikulttuurisemmaksi. Nuoret on pidettävä mukana työelämän uudistuksessa ja syrjäytymistä tulee ehkäistä voimatoimin. Nuorten arvostusten ja käyttäytymismallien on ohjattava muutosta. Kehittämistoimia suunnataan elämänlaadun kehittämiseen. Strategian yhden painopisteen, osaamistalouden tavoitetilan 2040 mukaan aidosti toteutuva elinikäinen oppiminen vastaa kiihtyvään työvoimatarpeiden muuttumiseen, varmistaa osaavan työvoiman saantia ja tukee paikallisten osaajien työllistymistä. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla ja verkossa. Maakunta tarjoaa edellytykset uuden tiedon synnylle ja osaamisen vahvistumiselle sekä osaamiseen perustuvan yritystoiminnan kasvulle. Yrittäjyysopinnot ja yrittäjänä toimimisen kokeilut ovat oleellinen osa oppimista kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta lähtien (Keski-Suomen strategia 2040). Maakuntaohjelman kehittämiskohteen, hyvinvointipalveluiden tavoitetila 2017 on, että voimavaroja kohdennetaan ennaltaehkäiseviin toimiin. Riittämätön liikunta, huonot ruokailutottumukset ja päihteet ovat suuria terveydellisiä haasteita. Julkisten toimijoiden yhteistyö alan yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistyön kanssa nousee tärkeäksi. Terveystiedon jakelukanavia uudistetaan ja toimet kohdennetaan palvelumuotoilun keinoin koko maakunnan alueelle. Kunnissa tullaan laatimaan sähköiset hyvinvointikertomukset. Nuorten syrjäytymiseen puututaan. Kaikki nuorten kanssa toimivat kutsutaan maakunnanlaajuisesti tavoitteelliseen yhteistyöhön, jossa yhteiset voimavarat kootaan ennaltaehkäiseviin toimiin (Keski-Suomen strategia 2040). Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) kutsui kesän 2014 alussa koolle Keski-Suomen alueen toimijoita, jotka haluavat kehittää työllistämistoimintansa ja ovat kiinnostuneita/valmiita lähtemään mukaan ESR-rahoitteiseen, verkostomaiseen hanketoimintaan. Tilaisuuteen saapui kattava joukko (8) toimijoita ja kolme oli yhteydessä vielä sähköpostitse, joista kaksi ilmaisi halunsa olla mukana hankesuunnittelussa/-kokonaisuudessa. Jo aiemmin useat 3. sektorin toimijat olivat tehneet KYT:lle esityksiä välittäjäorganisaatiotoiminnan käynnistämisestä uudella ohjelmakaudella. Pienten toimijoiden on vaikea toteuttaa ESR-rahoitteisia hankkeita itsenäisesti. Välittäjäorganisaatio mahdollistaa osahankkeiden keskittymisen kehittämistyöhön sekä laajan verkostomaisen vertais- ja oppimisympäristön hanketoimijoille, hankehenkilöstölle ja hankkeissa mukana oleville työnhakijoille järjestämällä erilaisia oppimis-, kehittämis- ja asiantuntijapäiviä sekä tarvittavaa koulutusta. Tulostettu :23:44

7 7 (20) Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:llä on vahva kokemus ESR-hankkeiden toteutuksesta, välittäjäorganisaationa ja hankekokonaisuuden hallinnoijana toimimisesta. Välittäjäorganisaatio pystyy ohjaamaan hanketoteuttajien kehittämistyötä ESR-rahoituksen vaatimaan suuntaan ja valvomaan hankkeiden toteutumista sekä laatimaan tarvittavat raportit. Osalla toimijoista on kokemusta kohderyhmän tarpeista, kehittämistyöstä ja -tarpeista aiemmin toteutettujen hankkeiden kautta. Suurimmlla osalla toimijoita on kuitenkin kokemusta pitkään työttöminä olleiden työllistymisen ja toimintaympäristön asettamista haasteista, jotka tulee ottaa huomioon hanketoteutuksessa. Tämä kokonaisuus luo parhaan mahdollisen kehittämis- ja oppimisalustan kaikille hankekokonaisuudessa mukana oleville toimijoille. Verkostomainen toimintatapa, vertaistuki ja muiden toimijoiden toimintatapoihin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen luovat hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle. Mielekkäiden ja motivaatiota kasvattavien, nykyteknologiaa hyödyntävien toimintojen paremmin tekemisellä, edelleen kehittämisellä, luodaan mielekkäämpiä työtehtäviä. Uusia työllistäviä toimialoja rohkeasti yhdistelemällä olemassa oleviin menetelmiin ja niitä kokeilemalla etsitään kohderyhmälle, työttömille työnhakijoille uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia. Hankkeiden valmistelussa on tutustuttu aiemmin samansuuntaisella toiminta-ajatuksella toteutettuihin ESR hankkeisiin (mm. Välittäjä-/VälittäjäPlus-hankekokonaisuus ( ), Paikko-hanke ( ), OSKO ( ), Toimi-välittäjäorganisaatiohanke ( ), Kestävän kehityksen keskus ( ), VÄYLÄ työpajakoulu , OTE ammattiin KIINNI elämään hanke , KoutsiHäme , Pitkäaikaistyöttömien työllistämis- ja ohjausprojekti , Mood for Work Työmieli sekä Nuorten tuettu oppisopimusmalli Vantaalla, TUOPPIS projekti Ammattiopisto Luovi ja Tuettu oppisopimus Bovallius ammattiopisto). Hankkeiden kehittämistyössä hyödynnetään jo hyväksi huomioituja käytäntöjä, toimintamalleja ja - menetelmiä. Yhteistyötä tehdään toisten hankkeiden kanssa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Välikäsi-hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien 3. sektorin toimijoiden työllistämisosaamista ja luoda uudenlaisia toimintamenetelmiä ja -tapoja työllistämistoimintaan olemassa olevien (TEpalvelut/TYP/KELA/sos.toimi/oppisopimuskoulutus) tueksi. Välikäsi-hankkeen tuella etsitään Keski-Suomen ja osahankkeiden toiminta-alueilta työpaikkoja, uusia työllistäviä aloja ja työnantajayrityksiä. Koulutettujen työnhakijoiden kohdalla tuetaan ensisijaisesti suoraan työllistymistä pienin ohjauksellisin tukitoimin. Koulutettujen ja työkokemusta omaavien työnhakijoiden kohdalla tutkitaan yritystoiminnan mahdollisuuksia/edellytyksiä palveluiden tuottamiseksi, tutustumalla mm. Jyväskylän Yritystehtaaseen. Näitä toimintoja yhdistämällä rakennetaan kaikkia osapuolia palveleva, ohjattu ja tuettu työllistymispolku hyödyntäen osatutkintojen suorittamismahdollisuuksia, oppisopimuskoulutusta tai mahdollistamalla matalan kynnyksen yritysmäinen toiminta (työosuuskunta). Hankekokonaisuuden (Välikäsi + osahankkeet) tavoitteena on, että kehittämistyön myötä heikossa työmarkkinaasemassa olevat työnhakijat (pitkään työttömänä olleet) ja nuoret (pudokkaat ja koulutetut) saavat oikea-aikaista ohjausta, tukea, valmennusta ja alakohtaista koulutusta yksilöllisin ratkaisuin rakennetulla polulla kohti työelämää. Kehittämistyössä paneudutaan kohderyhmänä olevien työnantajien (yritykset, yhdistykset, kotitaloudet) tarpeisiin, yhteensovittamalla niihin työnhakijoiden vahvuudet ja tarvitsema ohjaus, valmennus (elämänhallinta/työelämävalmiudet) ja alakohtainen koulutus. Osahankkeiden tavoitteena ja tärkeänä tehtävänä on kehittää työllistämistoimintaansa siten, että heillä on valmiudet tunnistaa työnhakijan työllistymistä/kouluttautumista haittaavat tekijät. Lisäksi heillä on valmiudet sitouttaa työnhakija työ-/opiskeluryhmään, ennaltaehkäistä syrjäytymistä, työstä poisjääntiä ja opintojen keskeytymistä. Toimijoilla on taito tukea, ohjata ja neuvoa työnhakijaa tämän elämänhallintaan ja työhön liittyvissä kysymyksissä ja Tulostettu :23:44

8 8 (20) haasteissa. Elämänhallintaa, työ- ja toimintakykyä parannetaan erilaisilla toiminnallisilla harjoitteilla ja aktiivisuutta lisäävillä toimintapäivillä, esim. pienryhmissä alan asiantuntijoiden avustuksella tutustumalla esim. erilaisiin harrastus-, liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuksiin. Tärkeää on löytää työnhakijalle itselle sopiva ja mielekäs toiminta tukemaan työssä/opinnoissa jaksamista ja lisäämään sosiaalisissa tilanteissa selviytymistä. Hankkeiden tarkoituksena on tarjota erilaisia osallistumis-, työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia työnhakijoille. Hanketoimijat toimivat matalan kynnyksen työllistäjinä, jonka puitteissa on mahdollisuus kehittää itseä ja työelämävalmiuksia sekä samalla kehittyä ammatillisesti. Toiminta suunnitellaan toimija- ja asiakaslähtöisesti. Tärkeänä tavoitteena on joustavin ratkaisuin rakennettu/tuettu oppisopimuskoulutus, joka käsittää tuen sekä oppisopimuskoulutuksessa olevalle että yritykselle, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee. Kaikille toimijoille yhteisenä suurena tavoitteena on laajentuneen työnantajaverkoston myötä (uusien) työpaikkojen syntyminen paikkakunnille, yhä useamman työnhakijan työllistyminen, nuorten koulutustason nosto ja yhteistyön vahvistaminen tärkeimpien verkostokumppaneiden kanssa. Lisäksi tuetaan työnhakijoita, jotka haluavat kokeilla matalan kynnyksen yrittäjyyttä työskentelemällä työosuuskunnassa. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankekokonaisuuden tavoitteina ovat yritysyhteistyön rakentaminen ja laajentaminen, yhteistyömahdollisuuksien etsiminen ja löytäminen mm. työkokeilujen, oppisopimuskoulutuksen tms. kautta sekä matalan kynnyksen yrittäjyyden (työosuuskunta) tukeminen. Tavoitteet konkretisoituvat eri osahankkeissa erilaisin painotuksin. Hankekokonaisuudessa pilotoidaan oppisopimuskoulutus, jota suoritetaan useamman työnantajan luona. Näin mahdollistetaan osaavaa työvoimaa (työntekijä) pienille yrityksille edes osa-aikaisesti ja luodaan työ- ja opiskelupaikkoja pienille paikkakunnille, joissa ei ole toisen asteen oppilaitoksia. Yhteistyössä oppisopimuskoulutuksen kanssa kehitetään koulutukseen ohjautumista. Osatyökykyisille mahdollistetaan joustava, tuettu kouluttautumismalli, jossa oppisopimusta jaksotetaan opiskelijan jaksamisen mukaan osakoulutusten sekä opiskeluvalmiutta ja arjen hallintaa ylläpitävän ryhmätoiminnan kesken. Kotitalouksien on mahdollista hyödyntää hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja valmennettua työvoimaa (siivous-, kotitalous-, maatalous- ym. työtehtävät). Vahvempi yrittäjyyden edistäminen ja mahdollisesti osa-aika yrittäjyys tuovat myös uutta osaamista paikkakunnille. Välikäsi-verkoston sisällä tapahtuva vertaistuki, oppiminen ja ohjaus/koulutus. Osahanketoimijoiden ja hankehenkilöstön hankeosaamista kehitetään ja tehostetaan entisestään. Välikäsi kehittää ja tehostaa myös omaa ohjaus- ja hallinnointiosaamistaan, esim. yhdistämällä Jkl:n hankkeiden ohjausryhmien kokouksia, etäyhteyksien hyödyntäminen yhteydenpidossa, sähköisten lomakkeiden hyödyntäminen ym. Osahankeverkostossa työnhakijoiden työllistymis- ja työelämävalmiuksia edistetään (valmennus/koulutus) pienryhmissä (8-10 osallistujaa) työtehtäväkohtaisesti. Työnhakijoilla saattaa olla laajaakin osaamista, mutta sitä ei osata riittävästi tuoda esille/näyttää työhaastatteluissa. Uutena työnantajan tarpeista koostuva ja tarvittava toimiala-/tehtäväkohtainen valmennus pienryhmissä, esim. toimijoiden tarjoamissa työtehtävissä (mm. keittiö-, toimisto-, ohjaus-, asiakaspalvelu-, tekstiilien lajittelu- ja käsittely-, myyntitehtävät, ym, ym ). Lisäksi hyödynnetään toimijoiden osaamista työnhakijoiden (esim. 4H:n Ajokortti työelämään kaikille) ja hankehenkilöstön osaamisen kehittämisessä (työnohjaus, hyvät käytännöt, työhyvinvointi, tasaarvon valtavirtaistaminen jne.). Työllistetyille tarjotaan tarpeiden mukaista tukea työssä oppimiseen, ohjausta työhön ja omien suunnitelmien tekemiseen, ryhmätoimintaa sekä muita räätälöityjä psykososiaalisia palveluja. Ohjauksessa huomioidaan erityisesti työllistymisen esteet ja haasteet. Nuorilla ohjauksen tarve korostuu muihin ikäryhmiin verrattuna sekä työhön ja koulutukseen liittyvien suunnitelmien tekemisessä että työelämässä toimimisessa. Hankkeissa toteutetaan myös vertaisryhmätoimintaa, jossa työllistetyt pääsevät peilaamaan työhön ja omaan ammatilliseen suuntautumiseen liittyviä Tulostettu :23:44

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomi Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Keski-Suomen maahanmuutto- poliittinen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Paltamon Työvoimayhdistyksen ja Paltamon Yrittäjät ry:n yrittäjien yhteistyö voimavarana nuorten työllistymisessä Miina Väisänen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot