Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat"

Transkriptio

1 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto -ohjelman toimintalinjoilla 3-5 käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus on näistä toimintalinjoista suurin ja sen osuus ohjelman ESR-osuudesta alueosiossa on yli 43 %. Toimintalinja 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen noin 36 % ja toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta muodostavat noin 20 %. Kunkin toimintalinjan alla on komission määrittelemiä Investointiprioriteetteja, joiden alla on erityistavoitteita, joiden tavoitteita ohjelman odotetaan täyttävän. Uudellamaalla osa rahoituskehyksestä ohjataan 6Aika strategian painopisteeseen Avoin osallisuus ja asiakkuus, mutta senkin sisällä rahoitus on edelleen ESR-toimintalinjojen ja sen erityistavoitteiden mukaista. Rakennerahastoissa järjestetään vuosittain kaksi hakukierrosta. Ensimmäinen ajoittuu helmikuuhun ja jälkimmäinen syyskuuhun. Määrärahojen niukkuudesta johtuen Etelä-Suomessa ESR-toimintalinjoista TL 3 on avoinna helmikuun haussa ja toimintalinjat 4 ja 5 syyskuulla ajoittuvassa haussa. Jaosta voidaan poiketa erityistarpeista ja määrärahatilanteesta johtuen. Kaikissa hauissa pidetään yllä mahdollisuutta hakea rahoitusta kansalaislähtöiseen toimintaan. Mutta myös kansalaislähtöisen toiminnan on toteutettava ohjelman tavoitteita. Helmikuulle 2016 ajoittuva haku kohdistuu toimintalinjan 3 erityistavoitteisiin 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen, 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen. Erityistavoite 6.1:n painopisteenä edellisessä haussa olivat nuoret, ja vuoden 2015 aikana erityistavoitteeseen on lisäksi haettu ja käynnistetty tai käynnistämässä Uudellamaalla runsaasti hanketoimintaa valtakunnallisten Ohjaamo ja Kotona Suomessa -hankekokonaisuuksien puitteissa. Lisäksi 6Aika ohjelman kevään 2015 haun kohteena on ollut nuorten työllistymisen edistäminen. Työllisyyskatsausten mukaan Uudellamaalla työttömyyden kasvu kohdistuu nyt erityisesti yli 50-vuotiaisiin, joiden työttömyydelle on tyypillistä työttömyysaikojen venyminen. Tästä johtuen Uudellamaalla erityistavoite 6.1:n painopisteenä vuoden 2016 haussa voisi olla yli 50-vuotiaiden työllistymisen edistäminen. Erityistavoite 7.1.:n tavoitteena on parantaa osallistuvien yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tavoitteena on tavoittaa ohjelmakauden aikana mikro- ja pk-yritystä ja näissä yli 54-vuotiasta osallistujaa. Ohjelman mukaan hankkeissa tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja

2 asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista. Uusimaa ohjelman toisena strategisena valintana on Toimiva arki, jonka alakohdassa 2.3. Hyvää työtä! tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen ja työelämän laadun parantaminen. Yhtenä Uusimaa ohjelman toimenpiteenä on edistää työelämän laatua parantavia toimintatapoja, jotka perustuvat henkilöstön tasa-arvoiseen ja laajaan osallistumiseen. Tämä voisi olla erityistavoitteen 7.1. uusmaalainen painotus. Erityistavoite 8.1. Työ- ja sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen sijoittuu Investointiprioriteetti 8:n Miesten ja naisten tasa-arvo kaikilla aloilla, mukaan lukien työpaikan saanti, urakehitys, työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja samapalkkaisuuden periaatteen edistäminen. Suomessa erityisongelmiksi on nostettu rakennerahasto-ohjelmassa miesten syrjäytyminen ja naisten kasvuyrittäjyyden vähäisyys. Asiat eivät kytkeydy toisiinsa, joten erityistavoite 8.1. hakupainotuksena voisi olla julkiselta rahoitukseltaan enintään euron hankkeet, joilla joko torjutaan miesten syrjäytymistä tai edistetään naisten vetämien yritysten kasvuhakuisuutta. Syyskuulle 2016 ajoittuvassa haussa avoimiksi tulisivat toimintalinjat 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ja toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Toimintalinja 4:n molemmat erityistavoitteet ovat saman investointiprioriteetin alla, joten erityistavoitteiden tavoitteet ovat osin yhdenmukaiset. Toimintalinjan erityistavoitteista 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden alla voidaan toteuttaa erityisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään tukevia palveluita tai lisätä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla. Lisäksi on mahdollista kehittää erityisryhmien perustaitoja, koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettuina olevien ryhmien koulutukseen osallistumista. Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen tukee mm. älykkään erikoistumiseen liittyviä osaamistarpeita. Uudellamaalla syksyn 2015 haussa haetaan hankkeita maahanmuuttajien, koulupudokkaiden ja koulunsa keskeyttäneiden koulutuksen parantamiseen ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisiin koulutuksen hankkeisiin. Syksyllä 2016 erityistavoite 9.1:n painopisteenä Uudellamaalla voisi olla aliedustettuina olevien ryhmien koulutukseen osallistuminen, joka siis nostaisi esiin mm. maahanmuuttajien osallistumisen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen, mutta mahdollistaisi myös muiden erityisryhmien huomioimisen koulutuksen kehittämisessä. Erityistavoite 9.2:n painotuksena Uudellamaalla voisi olla yksi älykkään erikoistumisen strategian kärkiteemoista, esim. Teknologiaratkaisut ja palvelut avoin data. Toimintalinja 5:n erityistavoitteessa Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen puitteissa rahoitetaan toimia, joilla tuetaan syrjäytymisvaarassa oleville suunnattuja palveluita, joihin sisältyvät palvelusuhteen luominen esim. etsivän sosiaalityön,

3 palvelutarpeen yksilöllisen arvioinnin, räätälöityjen kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspolun rakentamisen ja peruspalvelujen tuella elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Toimintalinjan tavoitteena on tavoittaa ohjelmakauden aikana pitkäaikaistyötöntä. Painopisteenä Uudellamaalla voisi olla pitkäaikaistyöttömille suunnatut palvelut, joilla pyritään Uusimaa ohjelman mukaisesti luomaan avoimille työmarkkinoille kansainvälisille osaajille ja osa-työkykyisille. Sihteeristön puheenjohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö tekee ehdotuksen valittavista teemoista maakunnan yhteistyöryhmälle. Valmistelija: Käsittely: Päätös: Ulla-Mari Karhu Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö keskusteli tulevien ESR-hakujen painotusten vaihtoehdoista. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö esittää MYR:lle, että Etelä-Suomen ESR-haussa syksyn 2015 hakukierroksella Uudellamaalla maakuntakohtaisena painotuksena ovat: Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö esittää MYR:lle, että Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa huomioidaan seuraavat Uudenmaan maakuntakohtaiset painotukset Etelä-Suomen ESR-haussa helmikuun 2016 hakukierroksella: TL 3 erityistavoitteessa 6.1. yli 50-vuotiaiden, erityisesti akateemisesti koulutettujen, työllistymisen Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö esittää MYR:lle, että Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa huomioidaan seuraavat Uudenmaan maakuntakohtaiset painotukset Etelä-Suomen ESR-haussa syyskuun 2016 hakukierroksella:

4 kansalainen. MYR Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksen päätöksessä esitetyn pohjalta toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessia ja ESR -hakujen teemoja. Sihteeristön puheenjohtajan ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä päättää, että Etelä-Suomen ESR-haussa syksyn 2015 hakukierroksella Uudellamaalla maakuntakohtaisena painotuksena ovat: Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä päättää, että Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa huomioidaan seuraavat Uudenmaan maakuntakohtaiset painotukset Etelä-Suomen ESR-haussa helmikuun 2016 hakukierroksella: TL 3 erityistavoitteessa 6.1. yli 50-vuotiaiden, erityisesti akateemisesti koulutettujen, työllistymisen Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä päättää, että Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelussa huomioidaan seuraavat Uudenmaan maakuntakohtaiset painotukset Etelä-Suomen ESR-haussa syyskuun 2016 hakukierroksella: kansalainen.

5 Valmistelija: Käsittely: Ulla-Mari Karhu, p Päätös: Maakunnan yhteistyöryhmä päätti, että Etelä-Suomen ESR-haussa syksyn 2015 hakukierroksella Uudellamaalla maakuntakohtaisena painotuksena ovat: Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä päätti jatkaa Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua huomioiden seuraavat Uudenmaan maakuntakohtaiset painotukset Etelä-Suomen ESR-haussa helmikuun 2016 hakukierroksella: TL 3 erityistavoitteessa 6.1. yli 50-vuotiaiden työllistymisen Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä päätti jatkaa Uusimaa-ohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelua huomioiden seuraavat Uudenmaan maakuntakohtaiset painotukset Etelä-Suomen ESR-haussa syyskuun 2016 hakukierroksella: kansalainen.

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

ESR-rahoitus uudella ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjanmaalla sekä uuden rakennerahastojen hallintomallin vaikutukset rahoitustehtävien hoitoon

ESR-rahoitus uudella ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjanmaalla sekä uuden rakennerahastojen hallintomallin vaikutukset rahoitustehtävien hoitoon ESR-rahoitus uudella ohjelmakaudella 2014-2020 Pohjanmaalla sekä uuden rakennerahastojen hallintomallin vaikutukset rahoitustehtävien hoitoon 4.11.2014 Jouni Kytösaari ja Marko Muotio (osa materiaalista

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki riitta.salasto@ely-keskus.fi Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR ja EAKR 28.2.2014 Ympäristöministeriö Paavo 2 Pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 ESR Taina Lommi 25.2..2014 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki taina.lommi@ely-keskus.fi Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä Ideahaku käynnissä

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Riikka-Maria Turkia Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) yksi ohjelma

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 Kokousaika maanantai 22.9.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Hotelli Scandic Patrian auditorio Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta Läsnä Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot Pohjois-Karjalassa 2007-2013 EAKR + valtion

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa Pohjois-Savon ELY-keskus Timo Ollila 21.3.2013 Ohjelmakauden vaihdos (1) - Rahoittajalle tärkeä viestiä tulevista hakemuksista ajoissa - ESR ja EAKR ohjelmien tilanteessa

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa EAKR Etelä-Suomessa 2007-2013 ja 2014-2020 - tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus 4.3.2014 Vierumäki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto (No

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot