VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA ) kiittää lausunnonantomahdollisuudesta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: YLEISTÄ Pääomasijoittajia voidaan oikeutetusti pitää kasvun ja hyvinvoinnin rakentajina. Suomen talouden kasvun ja uusien työpaikkojen kannalta olisi erittäin haitallista, että liian tiukan regulaation seurauksena toiminnan jatkuminen käy toimijoiden kannalta erittäin haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että pääomasijoittaminen lisää kohdeyritysten kasvua ja on merkittävä kansantaloutta kehittävä tekijä. Pääomasijoittajat rakentavat verrokkeja tehokkaammin kasvua yhtiöihin, kansantalouteen, työllisyyteen ja sijoitusten tuottoihin. Aalto yliopiston tutkimuksessa 1 suomalaisista pääomasijoittajien kohdeyhtiöistä havaittiin henkilöstön kasvun pääomasijoittajien kohdeyhtiöissä olleen kaksinkertainen kontrolliryhmään verrattuna. Liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 9 prosenttiyksikköä verrokkiyrityksiä nopeampaa vuositasolla. Lisäksi pääomasijoitus lisäsi kohdeyhtiöiden vientikeskeisyyttä sekä ulkomaisten jäsenten määrää yhtiön hallituksessa. Vuosina Suomen suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusten tuotoista 22 prosenttia tuli pääomasijoituksista, vaikka samalla ajanjaksolla pääomasijoitukset vastasivat keskimäärin 2,8 prosenttia sijoituksista 2. Suomalaiset pääomasijoittajat ovat kansainvälisesti vertailtuna melko pieniä toimijoita. Yhtä poikkeusta (CapMan Oyj) lukuun ottamatta suomalaiset, yksityiset private equity toimijat työllistävät maksimissaan 15 henkilöä ja toimiva johto on omistajan roolissa. Pieni henkilöstömäärä tarkoittaa, että osin direktiivin edellytykset voivat osoittautua hyvin hankalaksi toteuttaa. Esimerkiksi riskienhallinnan toiminnan eriyttämisessä on huomioitava organisaation koko ja rakenne. Mahdollinen merkittävä kustannusten nousu voi tarkoittaa monille toimijoille toiminnan loppumista. Erityisesti säilytysyhteisösääntelyn toteuttamiseen liittyy merkittävä riski joko erittäin korkeista kustannuksista tai palveluntarjoajien puuttumisesta kokonaan. 1 Tomi Alén (2012). Pääomasijoitusten vaikuttavuus Suomessa. 2 Suomen suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusten tuotot (Tela ry) ja Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n (FVCA) analyysi.

2 MÄÄRITELMISTÄ Hallituksen esityksen luonnoksessa hoidettujen varojen määritelmään liittyen käytetään ristiin termejä hallinnoimat pääomat, hoidetut varat (s. 19), hallinnoitavat varat (s. 62) ja sijoitusomaisuuden arvo (s. 95). Näistä termeistä sijoitusomaisuuden arvo vastaa parhaiten direktiivissä valittua merkitystä. 2.1 VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Hallituksen esityksen luonnoksessa (s. 5 ja 83) ehdotetaan kommandiittiyhtiöön kuuluvan yksityisoton rajoittamista. Epäselvyyksien välttämiseksi olisi perusteluissa s. 83 hyvä todeta, että varojenjako, josta on sovittu vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevissa sopimuksissa, ei ole tässä tarkoitettua kiellettyä yksityisottoa. Itsesääntely Suomessa: Arvonmääritys Pääomasijoittajien sijoituskohteiden arvonmäärittäminen on analyysiä ja harkintaa vaativa prosessi, koska sijoituskohteet ja niiden instrumentit ovat useimmiten noteeraamattomia eikä markkinahintaa ole siten saatavilla. Pääomasijoituskohteiden arvonmäärityksessä on lisäksi muistettava sijoitusten pitkäaikaisuus, kohteiden epälikvidisyys sekä rahastojen suljettu rakenne. Pääomasijoitustoimialalla sijoitusten luonne ja sen seurauksena arvonmääritys on siten hyvin erilaista kuin sijoitusrahastoissa. Pääomasijoitustoiminnan kansainvälistyminen ja käyvän arvon lisääntynyt merkitys kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa on lisännyt tarvetta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisten arvonmääritysstandardien luomiseen. Pääomasijoitustoimialan arvonmääritysohjeet ovat itsenäisen toimielimen IPEV:in alaisuudessa (International Private Equity and Valuation Board). Ohjeet ovat maailmanlaajuiset ja yhdenmukaiset IFRS- laskentakäytännön (International Financing Reporting Standards) käyvän määrittelyn kanssa. Nykyisin käytettävissä oleva arvonmääritysmetodiikka on vakiintunut ja institutionaaliset sijoittajat ovat sen hyväksyneet. Arvonmääritysperiaatteet ovat yleisesti sovittujen periaatteiden mukaisia sekä osakas- ja hallinnointisopimuksissa yhdessä sijoittajien kanssa sovittuja. Sijoittajilla on pääsy rahastosopimuksen mukaisiin arvonmäärityksen perusteisiin ja lopputulokseen. Lisäksi yleensä arvostukset käydään läpi Advisory Board tasolla arviolta 1-2 kertaa vuodessa. Pääomasijoitusten arvonmäärityksen tarkoitus keskittyy antamaan sijoittajille oikeat ja riittävät tiedot sijoitusten arvosta kunakin ajanhetkenä. Sijoittajan näkökulmasta arvostus on vain informaatiota antava, koska insentiivirakenteet eivät pääomasijoitustoimialalla pohjaudu arvostuksille. ESMA:n technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive (ESMA/2011/379) jättää arvonmääritykseen liittyen kansalliselle tasolle liikkumavaraa ja huomioi myös erityyppiset rahastot arvonmäärityksessä. Vaikka listaamattomille pääomasijoituksille tehdään säännöllisesti arvonmäärityksiä, on tärkeää ymmärtää, että sijoituksilla ei ole noteerattua

3 markkinahintaa eikä arvonmäärityksen perusteella käydä julkista kauppaa tai voida lunastaa rahasto- osuuksia. Näin ollen hallinnoitavien varojen laskennassa olisi perusteltua käyttää sijoitettujen varojen määrää yhtenä laskentatapana muiden käyvänarvon määritysperiaatteiden ohella. Sijoitettujen varojen määrä on helpommin ennakoitavissa ja seurattavissa kuin muiden arvonmääritysmenetelmien kautta laskettu käypäarvo, jolloin toiminnan kasvaessa yksittäinen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voisi ennakoidusti valmistautua direktiivin vaatimuksiin. Jos hallinnoitavat varat perustuvat ainoastaan käyvänarvon arvonmääritykseen, esimerkiksi suljetun pääomasijoitusrahaston hoitaja voisi tahtomattaan joutua sääntelyn piiriin rahaston menestyessä hyvin, jolloin tämä aiheuttaisi sekä negatiivisen insentiivin menestymiselle että vaikeasti ennakoitavan lisäyksen toiminnan kustannuksiin mm. säilytysyhteisövaatimuksen kautta. Arvonmäärityksen perusteella ei voida lunastaa rahasto- osuuksia eikä sen perusteella käydä julkista kauppaa. Sijoittajan näkökulmasta ulkopuolisen tahon tekemä arvonmääritys ei tuota minkäänlaista hyötyä tai lisäarvoa ja lisää ainoastaan kustannuksia. Ulkopuolisen arvonmäärittäjän on käytännössä kuitenkin tukeuduttava pääomasijoitusyhtiön informaatioon kohdeyhtiön ja sen markkinan kehitysnäkymistä. Riippumattomat tilintarkastajat tarkastavat rahastojen arvonmääritysprosessia osana hallinnon tarkastusta KANSAINVÄLISEEN SÄÄNTELYYN JOHTANUT KEHITYS FVCA haluaa todeta, että hallituksen esityksen (s. 12) lause finanssikriisi on osoittanut, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen liittyy monenlaisia riskejä tulisi tarkentaa siten, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen eteen lisätään sana tietynlaisiin. Tätä näkemystä myös tukee saman sivun toteamus, että private equity toimijat, jotka lisäävät pienten yritysten rahoitusmahdollisuuksia tilanteissa, joissa niiden rahoitus olisi muutenkin vaikeaa, ovat ajautuneet sääntelyn piiriin ilman, että ne olisivat selvästi vaikuttaneet finanssikriisiin. Edelleen pääomasijoitusrahastoihin ei liity esimerkiksi lyhyeksimyyntiä, mikä voi osaltaan lisätä järjestelmäriskiä DIREKTIIVIIN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ III LUKU. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimintaedellytykset Säilytysyhteisö FVCA haluaa korostaa, että säilytysyhteisöjä koskevien säännösten implementointi direktiivissä ehdotetulla tavalla tulee aiheuttamaan huomattavia kustannuksia pääomasijoitustoimialalle Suomessa. Nousevat kustannukset puolestaan heikentävät pääomasijoitusten kilpailukykyä, kun institutionaaliset sijoittajat pohtivat sijoitusallokaatioitaan. Direktiivissä säilytysyhteisölle on asetettu monia erilaisia tehtäviä ja lisäksi säilytysyhteisön vastuu sen säilyttämistä varoista on varsin ankaraa ja pakottaa säilytysyhteisöt varautumaan vastuun aktualisoitumiseen lisäpääoman avulla. Nämä syyt lisättynä sillä, että vain harvat toimijat Suomessa voivat toimia säilyttäjinä, tulevat nostamaan

4 säilytyksestä perittäviä palkkioita, mitkä viimekädessä tulevat korotettujen rahastojen hallinnointipalkkioiden kautta sijoittajien, kuten suomalaisten eläkeyhtiöiden, maksettaviksi. Direktiivin tavoitteina on vahvistaa sijoittajien suojaa sekä lisätä markkinavakautta. Täten voidaankin kysyä, onko tarvetta suojata isoja institutionaalisia ammattisijoittajia, joilla on käytössään tarvittavat resurssit ja tietotaito sijoituskohteidensa analysointiin ja riskien kartoittamiseen vai voisiko vain instituutiosijoittajille markkinoitavien rahastojen säilytysyhteisön vastuuta rajata sopimusperusteisesti esim. tiettyyn prosenttiin säilytettävistä varoista, jolloin säilytyksestä aiheutuvia kuluja saataisiin pienennettyä. Tällöin esitteessä olisi luonnollisesti mainittava vastuun rajauksesta. Tällainen sopimusperusteinen vastuunrajoitus tulisi sallia ainakin niille säilytysyhteisöille, jotka tarjoavat palvelua pääomarahastoille ja venture capital rahastoille, jotka puolestaan sääntöjensä mukaan vain hankkivat yksityisten yhtiöiden osakkeita ja velkakirjoja tai kiinteistöjä. Hedge- eli vipurahastot, jotka sijoittavat johdannaisiin, pörssiosakkeisiin ja käyttävät vivutusta ja ovat enemmän alttiita markkinamuutoksille, voitaisiin tarvittaessa jättää sopimusperusteisen vastuunrajoitusmahdollisuuden ulkopuolelle. Toiseksi säilyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voitaisiin mahdollisesti etenkin suurten toimijoiden osalta pienentää mahdollistamalla rahastolle säilytysyhteisön tehtävien jakamisen useamman säilytysyhteisön kesken. Tällöin riski jakaantuisi useamman säilyttäjälle ja säilyttäjinä toimivien riskit pienenisivät, mikä voisi osaltaan vaikuttaa säilytyskustannuksia alentavasti. Tämä parantaisi myös sijoittajien suojaa. Mahdollisuus kilpailuttaa useampia säilytysyhteisöjä pitäisi myös säilytysyhteisön pakollisesta käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset hallinnassa. Säilytysyhteisönä toimiminen ei kuitenkaan ole sellaista toimintaa, jota asianajotoimistot ja tilintarkastusyhteisöt nykyisellään tekisivät. Todennäköisesti säilytysyhteisöksi ryhtyminen ei ole myöskään katettu näiden toimijoiden nykyisissä vastuuvakuutusehdoissa. Tämän lisäksi säilytysyhteisöksi ryhtyminen edellyttäisi organisatorisia ja juridisia uudelleenjärjestelyjä asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyhteisöissä lähinnä 10 artiklan riippumattomuusvaatimusten vuoksi. Onkin hyvin epätodennäköistä, että tilintarkastusyhteisöt ja asianajotoimistot tarjoaisivat tätä palvelua. Sen vuoksi 3 artiklassa säädetty laajennus mahdollisten säilytysyhteisöjen osalta pääomarahastoille saattaa käytännössä jäädä lain kuolleeksi kirjaimeksi. Kun täten pääomarahastojenkin osalta säilytysyhteisöiksi ryhtynevät vain 3 artiklassa tarkoitetut luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, on palveluntarjoajien joukko rajatumpi ja kilpailu vähäisempää. Tämä voi nostaa palvelun kustannuksia. Tilanteen parantamiseksi voitaisiin ensinnäkin harkita säilytysyhteisön tehtävien antamista arvopaperikeskukselle. Lainvalmistelun osana tulisi tutkia tämä mahdollisuus. Toisaalta pääomasijoittajien toiminnan helpottamiseksi sekä lopulta sijoittajien maksettaviksi tulevien säilytyskustannusten karsimiseksi pääomasijoittajille olisi mahdollistettava pääomasijoittajien ym. markkinatoimijoiden yhdessä vähemmistöosuuksin omistama voittoa tuottamaton säilytysyhteisö, jonka ammattisäännöt määrittävät suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt ja sijoittajat yhdessä esimerkiksi FVCA:n ja TELA:n perustaman työryhmän avituksella ja Finanssivalvonnan hyväksynnällä. Tällaiselle kustannusten jakoon perustuvalle säilytysyhteisölle tulisi myös tehdä mahdolliseksi vastuunrajoituksesta

5 sopiminen silloin kun sen asiakkaana on vain ammattimaisille sijoittajille markkinoituja rahastoja. Lopuksi liittyen säilytysyhteisöihin FVCA haluaa tuoda esille, että on jopa mahdollista, että Suomeen ei löydy lainkaan tahoja, jotka tarjoavat säilytyspalvelua, tai niiden tarjoamat ehdot ovat suomalaisille toimijoille taloudellisesti toteuttamiskelvottomia. Tällaista tilannetta varten pitäisi lainsäädännössä kehittää ratkaisu perustuen esimerkiksi Finanssivalvonnan harkintaan poikkeusluvista koskien säilytyspalvelua mikäli palvelua ei ole käytännössä saatavilla. V LUKU. Tietyntyyppisiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja Hallituksen esityksessä tulisi olla maininta direktiiviin 26 artiklan 2 alakohdassa mainitusta soveltamisen rajaamisesta mikro- ja pk- yritysten sekä tiettyjen erillisyhtiöiden kohdalla liittyen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien velvollisuuksiin listaamattomissa yhtiöissä ja liikkeeseenlaskijoissa. 30 artiklassa säädetään ns. tyhjentämistoimista, joilla tarkoitetaan yhtiön, josta rahasto on hankkinut määräysvallan, varojen jakamista varoista joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa jakaa. Artiklan 30 sääntelyssä on merkittävää huomata se, että artikla määrittelee kielletyiksi ns. tyhjentämistoimiksi vain lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisen varojen jaon, joka muutenkin olisi kiellettyä varojen jakoa Suomen osakeyhtiölain mukaan. Artiklan taustalla on oltava erot jäsenmaiden osakeyhtiölaeissa, mutta Suomessa kotimaista osakeyhtiölakia laajemmalle sääntelylle ei siis ole tarvetta. Artiklaa tulisikin Suomessa tulkita sanamuotonsa mukaisesti, jotta se ei estä normaaleja liiketoiminnan rationalisointitoimenpiteitä ja vaaranna suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Hallituksen esitysluonnoksen sivulla 27 tyhjentämistoimien (asset stripping) kuvauksessa olisi selkeämmin mainittava, että artikla 30 kieltää vain lain ja yhtiöjärjestyksen vastaiset toimenpiteet. Samoin sivulla 89 oleva maininta, jonka mukaan tyhjentämistoimien kiellolla vaikutetaan buyout- toimialan vakiintuneisiin toimintatapoihin, tulisi poistaa. Suomessa buyout- toimijoiden on jo nyt aina noudatettava osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä varojen jakamisesta, joten direktiivillä ei ole vaikutusta toimintatapoihin. Buyout- toimialan toimintatapoja voidaan valaista seuraavalla yleiskuvauksella. Pääomasijoitustoiminnassa pääomarahastoista ns. buyout- rahastot säännönmukaisesti hankkivat määräysvallan sijoituskohteena olevista yrityksistä. Tavoitteena on kehittää hankittua yritystä ja ylläpitää sen elinvoimaisuutta niin, että yhtiö nousee entistäkin paremmalle kasvu- uralle ja yhtiö voidaan myydä kehitystoimien jälkeen voitollisesti ja näin tuottaa rahastoon sijoittaneiden sijoittajien pääomalle tuottoa. Nykyään vallitsevan liike- elämän strategian mukaan yritykset pyrkivät enemmänkin fokusoitumaan tietyille toimialoille, joilla ne pyrkivät globaalissa kilpailussa kärkisijoille, kuin haalimaan useita eri toimialoja, kuten suurilla monialayhtiöillä oli tapana esimerkiksi ja luvuilla. Talouselämän globalisoitumisen myötä yhtiöt tarkastelevat jatkuvasti markkinoiden kehittymistä ja joutuvat aika ajoin tarkentamaan käsitystään siitä, mikä on yhtiön ydinosaamista, jolla yhtiö tähtää globaalissa kilpailussa menestymiseen. Ennen globalisaatiota tilanne oli erilainen ja suljetuissa talouksissa

6 monialayhtiöt saattoivat pärjätä yhden kansallisvaltion alueella monella eri toimialalla toimien. Nykyaikainen jatkuva ydinosaamisen uudelleentarkastelu tarkoittaa myös sitä, että aika ajoin yhtiöiden on myytävä ydinosaamiseen kuulumattomia toimialojaan ja puolestaan hankittava lisää ydinosaamiseksi määriteltyjen toimialojen liiketoimintaa. Lähtökohtaisesti pääomarahastot pyrkivät toteuttamaan kohdeyritysten kehittämistoimet 5 7 vuoden aikajaksolla. Tähän nähden esitetty 24 kuukauden aikarajoitus on merkittävä, jos ns. tyhjentämistoimien kiellon tulkittaisiin vallitsevan liike- elämän strategian vastaisesti estävän myös ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen erottamisen kehitettävistä kohdeyhtiöistä. Esimerkiksi kun eläkkeelle jäävä yksityisyrittäjä myy yrityksensä kilpailuttaen yrityskaupan monella eri pääomasijoittajalla, voi usein käydä niin että yhtiön ydinliiketoiminnan mukana seuraa yrittäjän suvun pidempiaikaisesti harjoittamia perinteisiä liiketoimintoja. Tällaisia liiketoimintoja voivat olla esimerkiksi maatalous, metsänomistus tai kettutarhaus. Tällaisilla toiminnoilla ei koskaan ole synergioita varsinaisen hankitun operatiivisen liiketoiminnan kannalta ja pääomasijoittajien tavoitteena on useimmiten ollut tällaisten toimintojen myynti heti yrityshankinnan jälkeen, jotta yrityksen uusi johto pääsee keskittymään varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen täydellä fokuksella. Usein myös erilaisten kiinteistöjen omistus voi olla hyvin laajaa yhtiön hankintahetkellä ja joudutaan tekemään uudelleenmäärittely sen osalta, mitkä kiinteistöt ovat todella tarpeen ydinliiketoiminnassa. Myös liiketoimintaan kuuluvien kiinteistöjen osalta voi olla tarpeen tehdä sale & lease back transaktioita pääoman käytön tehostamiseksi. Jos yrittäjä on tyhjentänyt yhtiön voittovaroista esimerkiksi osingonjaolla ennen pääomasijoittajien kilpailuttamista yrityshuutokaupassa, pääomasijoittajan voi joskus olla tarpeen madaltaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön sidottua pääomaa ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntihinnan palauttamiseksi sijoittajille silloin kun tätä myyntihintaa vastaavia varoja ei tarvita varsinaisen ydinliiketoiminnan kehittämiseen. VI LUKU. Euroopan unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen oikeudet markkinoida ja hoitaa Euroopan unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja Euroopan unionissa. Direktiivissä todetaan, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi lähtökohtaisesti markkinoida rahastoja muissa jäsenvaltioissa samoin edellytyksin kuin kotijäsenvaltioissa. FVCA:n näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä tulisi nimenomaisesti mainita, että rekisteröintimenettelyn piirissä olevan toimijan ei tarvitse hakea toimilupaa markkinoidakseen rahastoa muissa jäsenmaissa niiden voimassa olevien private placement säännösten nojalla. Tällä varmistetaan, että rekisteröintivelvoitteen piirissä olevat eivät joudu huonompaan asemaan kuin kolmansissa maissa olevat. Samalla ei hankaloitettaisi suomalaisten pääomasijoitustoimijoiden varojenhankintaa ulkomailta. Haluamme todeta, että suomalaisissa rahastoissa on suhteellisen paljon ulkomaista rahaa, ja kansainvälisen pääoman houkutteleminen suomalaisten yritysten kasvattamiseksi pääomasijoitusten kautta on erittäin tärkeää Suomen kansantalouden kannalta. Suomalaisen pääomasijoituskentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen ja tätä ei ole syytä edesauttaa regulaation turvin. VIII LUKU. Markkinointi vähittäissijoittajille. Pääomasijoitustoimialaan sijoittaneet yksityishenkilöt ovat pääsääntöisesti olleet luonteeltaan rinnastettavissa ammattimaisiin sijoittajiin ja heillä on ollut riittävää analyysi- sekä riskienhallintakykyä. Vähittäissijoittajat ovat yhä tärkeämpi sijoittajaryhmä Suomessa,

7 jossa pääomasijoittajakentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen, mikä asettaa erityisesti venture capital rahastot ja pienet alkuvaiheen rahastot alati hankalampaan asemaan varojenkeruun suhteen. Tätä näkemystä tukee myös alati koveneva kansainvälinen kilpailu, joka omalta osaltaan hankaloittaa varojenkeruuta. Ammattimaisen sijoittajan määritelmä (MiFID liite II) soveltuu huonosti suljettuihin rahastoihin sijoittaviin vähittäissijoittajiin. FVCA:n näkemyksen mukaan direktiivin sääntely on lähtökohtaisesti riittävää myös vähittäissijoittajille. Pääomasijoitusrahastoihin sijoittavien vähittäisijoittajien yksittäiselle sijoituksille voitaisiin säätää vähimmäisraja euroa. Tämä raja vahvistaisi sijoittajan rinnastettavuuden ammattisijoittajiin. Vähittäissijoittajille voidaan markkinoida lähtökohtaisesti vain sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita, joiden hoitajalla on direktiivin mukainen toimilupa (s. 83.) Haluamme kuitenkin korostaa, että Suomen kaltaisilla markkinoilla valtaosa toimijoista jää rajan alle ja tällöin vaatimus asettaa aivan liian tiukat rajat ja tulee rajoittamaan varojenkeruutta. Edelleen suomalaisen pääomasijoittajakentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen, mikä asettaa rahastot alati hankalampaan asemaan varojenkeruun suhteen SÄÄNNELTÄVÄN TOIMINNAN KEHITYS SUOMESSA Hallituksen esityksen luonnoksessa (s ) kuvaillaan pääomasijoitustoimintaa. Sivulta 55 olisi otsakkeen Pääomasijoittaminen alla ensimmäisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä selvyyden vuoksi syytä poistaa sanat suhteellisen lyhytaikaisten. Se, että pääomasijoittaja haluaa realisoida sijoituskohteensa ne kehitettyään ilmenee tekstistä muutoin. Toisessa kappaleessa rahasto- ja kohdeyrityskuvaukset osin sekoittuvat. Sivulta 55 toinen kappaleessa todetaan, että uusien varojen kerääminen, joka on ensimmäinen vaihe vasta perustetun pääomarahaston elinkaarta, sisältää rahastorakenteen muodostamisen ja uusien sijoittajien etsimisen. Tässä kohdin kun kyse on vasta perustetusta rahastosta, ei voida puhua uusien sijoittajien etsimisestä. Pääomasijoittamisen huippuvuosi 2007 (s. 57) liittyviin FVCA:n tilastoihin haluamme tehdä tarkennuksen. Suomalaisiin kohdeyhtiöihin tehtiin vuonna 2011 sijoituksia 838 miljoonan euron arvosta. Kursivoitu teksti on hyvä lisätä selvyyden vuoksi. Edelleen FVCA suhtautuu varauksellisesti termiin huippuvuosi, koska kyseisenä vuonna Suomeen suuntautui ulkomailta muutamia merkittäviä yritysostoja, jotka nostivat sijoitusmääriä, ja toisaalta varojenkeruulle on luonteenomaista syklisyys DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAN ARVIOINTIA Soveltamisalan poikkeukset Lainsäädännössä olisi hyvä täsmentää hallinnoitavien varojen määrittelyä, kun vedotaan direktiivin soveltamisalan poikkeukseen, joka sallii rekisteröimismenettelyn hallinnoitavien

8 varojen ollessa alle 500 tai 100 miljoonaa euroa. Poikkeuksen soveltaminen antaa mahdollisuuden Suomessa tyypillisille, pienille pääomasijoitusrahastojen hoitajille, säilyttää asemansa kevyemmän sääntelyn piirissä lisäämättä tarpeettomasti toiminnan kustannuksia. Tässä kohdin viittaamme aikaisemmin lausunnossa olevaan arvonmääritystä käsittelevään kohtaan. Hallituksen esityksen luonnoksessa (s. 62) selvitetään vivutuksen määritelmä. Määritelmässä todetaan, että kuitenkaan kaikki velka ei välttämättä ole vivutusta ja tätä näkemystä on tarkennettu esimerkkien kautta. On hyvä, että pääomasijoitustoimialaan liittyen tuodaan esille, että vivutusta ei ole menettely, jossa velkaa otetaan varauduttaessa negatiivisiin riskeihin, kuten yksittäisen sijoittajan vetäytymiseen sijoituksesta. FVCA:n näkemyksen mukaan tähän tulisi lisätä myös maininta, että muutkaan järjestelyt, jotka tapahtuvat rahaston nostamattomien sijoitussitoumusten puitteissa, eivät ole vivutusta. Tältä osin FVCA viittaa erityisesti rahaston sijoitussitoumuksiin kohdeyhtiöihin (ns. equity guarantee) ja takauksiin, jotka on annettu kohdeyhtiön ottamille lainoille ja on täysin katettu sijoittajien pääomasitoumuksilla. 3.2 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Hallituksen esityksen luonnoksen sivulla 78 ja 83 asetetaan vähittäissijoittajille markkinoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle edellytys direktiivin mukaisen toimiluvan hankkimisesta. Tältä osin toistamme edellä kohdassa VII luku markkinointi vähittäissijoittajille lausumamme. 3.4 LAKIKOHTAISET KESKEISET EHDOTUKSET Laissa esitetään säädettäväksi (s 84), että ei- ammattimaisille sijoittajille markkinoitavat sijoitustuotteet eivät voi johtaa lisämaksuvelvoitteeseen. FVCA toteaa, että lakitekstissä ei pitäisi kieltää määrältään yksilöityjen sijoitussitoumusten antamista (ns. commitment) eikä velvollisuutta palauttaa jo sijoittajalle jaettuja varoja (ns. claw back). Hallituksen esityksen luonnoksen sivulla 88 käsitellään ulkoistamista. FVCA toteaa, että monikansallisissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien konsernirakenteissa päätöksenteko voi olla keskitetty rahaston kotipaikkaan (joka saattaa olla EU:n ulkopuolella) ja sijoituskohteiden identifiointi, sijoitus- /exit- esitysten teko ja sijoituskohteiden seuranta hoidetaan yhden tai useamman neuvonantajayhtiön toimesta. Olisi tarkoituksenmukaista, että tällainen Suomessa toimiva neuvonantajayhtiö voisi rekisteröityä Suomessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi. Ratkaisu voisi kuitenkin olla myös muunlainen riippuen muun muassa kunkin rahastorakenteen päätöksentekomallista. MUITA EHDOTUKSIA HALLITUKSEN ESITYKSEEN FVCA:n näkemyksen mukaan lain esitöissä on tärkeä todeta, että myös kohdeyhtiön sidottua pääomaa voidaan palauttaa mainitun 24 kuukauden jakson aikana silloin kun tämä tapahtuu osakeyhtiölain mukaisesti ja sen velkojainsuojasäännöksiä noudattaen. Tällä on tarkoitus mahdollistaa normaalit liiketoiminnan rationalisointitoimet ja näistä saatujen myyntihintojen

9 palauttaminen sijoittajille, jonka estäminen 24 kuukauden ajaksi olisi kohtuutonta ottaen huomioon pääomasijoituksen normaali aikasykli. Direktiivi määrittelee kielletyiksi tyhjentämistoimiksi vain lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisen varojen jakamisen. Suomen kansallisessa laissa ei tältäkään osin tulisi siis tiukentaa direktiivin sääntelyä. Lopuksi FVCA haluaa tuoda esille, että verotuksen uusiminen esityksen yhteydessä olisi ehdottoman välttämätöntä Suomen kilpailukyvyn vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kotipaikkana turvaamisen kannalta. Vastaavasti on tehty Tanskassa, Ranskassa ja Luxembourgissa, joissa on joko laissa tai verottajan ohjeissa selkeästi suljettu pois kiinteän toimipaikan muodostuminen ko. maihin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaessa ulkomaisia rahastoja. HELSINGISSÄ Artturi Tarjanne Hallituksen puheenjohtaja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Krista Rantasaari Pääsihteeri Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

LAUSUNTO. Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki

LAUSUNTO. Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki 1 Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A LAUSUNTO Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/

Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/ Pääomasijoittaminen Suomessa Q3/215 3.12.215 1 Päähavainnot =lastoista Q3/215 Suomalaisyrityksille uusia omistajia Irtautumismarkkinat ovat vetäneet hyvin tämän vuoden aikana. Pääomasijoittajat ovat tehneet

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/2015 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa Q1/15 1.6.15 1 Päähavainnot /lastoista Q1/15 Suomalaisyrityksiin sijoitettiin ennätyssumma, alkuvaiheen sijoitukset hengähdystauolla Suomalaisiin kasvuyhtiöihin sijoitettiin

Lisätiedot

FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa:

FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa: 1 VM067:00/2012: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Säännöt 2013 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY (rekisterinumero 154077) I YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta

PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Pia Santavirta PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALAN MARKKINATILANNE SUOMESSA Pia Santavirta 6.9.2017 Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon Suomen pääomasijoitusyhdistys Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

FVCA suhtautuu varauksellisesti kansalliseen lisäsääntelyyn

FVCA suhtautuu varauksellisesti kansalliseen lisäsääntelyyn TEM/435/00.04.01/2017 Hallituksen esitysluonnos kilpailulain muuttamiseksi Vaikutusarvioinnissa merkittäviä puutteita ja ehdotuksen laaja-alaisuus heikentää suomalaisten kasvuyritysten toimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/

Pääomasijoittaminen Suomessa H1/ Pääomasijoittaminen Suomessa H1/215 16.9.215 1 Päähavainnot 3lastoista H1/215 Suomalaisyrityksille ennätysmäärä rahoitusta pääomasijoittajilta Suomalaisiin yrityksiin sijoitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Buyout Suomessa 2016 14.4.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta Tyypilliset

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa

Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa Tuotantotalouden laitos Aalto-yliopisto Sisältö Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Otos ja metodologia Keskeiset tulokset Yhteenveto 2 Tavoitteena

Lisätiedot

1 Borenius & Kemppinen

1 Borenius & Kemppinen 1 Kehittyvä rahastojuridiikka Paulus Hidén Kehittyvät Pääomarahastot -seminaari 14.03.2007 2 Johdanto Pääomasijoittajien toiminta yhä enemmän julkisuudessa Arvopaperimarkkinoita ym. koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Eduskunnan talousvaliokunta 5.4.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Pörssikaupan toimeksiannosta osakkeenomistajaksi Sijoituspalvelu Palveluntarjoajina

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015

Pääomasijoittaminen Suomessa 2014 1.6.2015 Pääomasijoittaminen Suomessa 214 1.6.215 2 Päähavainnot 3lastoista 214 Ennätysmäärä kasvuyrityksiä sai pääomasijoituksen Yhteensä ennätykselliset 281 (233) suomalaisyritystä sai pääomasijoituksen vuonna

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA. Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa

Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA. Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 Muutokset hyväksytty vuosikokouksessa 16.3.2017 ja

Lisätiedot

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Pääomasijoittamisesta

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Toinen maksupalveludirektiivi HE 143/2017 vp. maksulaitos- ym. laeista

Toinen maksupalveludirektiivi HE 143/2017 vp. maksulaitos- ym. laeista Toinen maksupalveludirektiivi HE 143/2017 vp. maksulaitos- ym. laeista Talousvaliokunta 27.10.2017 Risto Koponen Rahoitusmarkkinaosasto Yleistä Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) Maksimiharmonisaatiodirektiivi,

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

The image part with relationship ID rid2 was not found in the file Suomen pääomasijoitusyhdistys ry The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. Venture capital Suomessa 2016 13.3.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry 2 Kasvuyrityksen rahoitus eri kehitysvaiheissa Yrityksen kassavirta

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1 (5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT I Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. II Ammattimainen asiakas 1 Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Hyväksytty hallituksessa 27.05.2016, versio 1.0.2 ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

TOIMINTAMME JA TULOKSET

TOIMINTAMME JA TULOKSET TOIMINTAMME JA TULOKSET 2016 Vuoden kohokohdat 165m 160m Uusia sijoituksia ja sitoumuksia Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin kasvuyrityksiin 17% 45m Kohdeyritysten liikevaihdon kasvu Taloudellinen tulos

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi LAUSUNTO 1 (7) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista Kiitämme mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

PRIIP s KID. Markku Kaustia. Mistä PRIIP s regulaatiossa on kysymys? Mitkä ovat KID:in vaikutukset? Miltä näyttää - onnistutaanko?

PRIIP s KID. Markku Kaustia. Mistä PRIIP s regulaatiossa on kysymys? Mitkä ovat KID:in vaikutukset? Miltä näyttää - onnistutaanko? PRIIP s KID Suomeksi: Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutus-muotoisten sijoitustuotteiden avaintietodokumentti Käytännössä: EU sääntelyä siitä, miten sijoituksen riski ja kulut

Lisätiedot

CapMan arvoa listaamattomasta markkinasta

CapMan arvoa listaamattomasta markkinasta CapMan arvoa listaamattomasta markkinasta Arvopaperin Rahapäivä Jerome Bouix senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä, markkinoiden

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0 Tuotonvaihtosopimus, osake Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä kuluista. Kuluesimerkki Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot