VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA ) kiittää lausunnonantomahdollisuudesta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: YLEISTÄ Pääomasijoittajia voidaan oikeutetusti pitää kasvun ja hyvinvoinnin rakentajina. Suomen talouden kasvun ja uusien työpaikkojen kannalta olisi erittäin haitallista, että liian tiukan regulaation seurauksena toiminnan jatkuminen käy toimijoiden kannalta erittäin haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että pääomasijoittaminen lisää kohdeyritysten kasvua ja on merkittävä kansantaloutta kehittävä tekijä. Pääomasijoittajat rakentavat verrokkeja tehokkaammin kasvua yhtiöihin, kansantalouteen, työllisyyteen ja sijoitusten tuottoihin. Aalto yliopiston tutkimuksessa 1 suomalaisista pääomasijoittajien kohdeyhtiöistä havaittiin henkilöstön kasvun pääomasijoittajien kohdeyhtiöissä olleen kaksinkertainen kontrolliryhmään verrattuna. Liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 9 prosenttiyksikköä verrokkiyrityksiä nopeampaa vuositasolla. Lisäksi pääomasijoitus lisäsi kohdeyhtiöiden vientikeskeisyyttä sekä ulkomaisten jäsenten määrää yhtiön hallituksessa. Vuosina Suomen suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusten tuotoista 22 prosenttia tuli pääomasijoituksista, vaikka samalla ajanjaksolla pääomasijoitukset vastasivat keskimäärin 2,8 prosenttia sijoituksista 2. Suomalaiset pääomasijoittajat ovat kansainvälisesti vertailtuna melko pieniä toimijoita. Yhtä poikkeusta (CapMan Oyj) lukuun ottamatta suomalaiset, yksityiset private equity toimijat työllistävät maksimissaan 15 henkilöä ja toimiva johto on omistajan roolissa. Pieni henkilöstömäärä tarkoittaa, että osin direktiivin edellytykset voivat osoittautua hyvin hankalaksi toteuttaa. Esimerkiksi riskienhallinnan toiminnan eriyttämisessä on huomioitava organisaation koko ja rakenne. Mahdollinen merkittävä kustannusten nousu voi tarkoittaa monille toimijoille toiminnan loppumista. Erityisesti säilytysyhteisösääntelyn toteuttamiseen liittyy merkittävä riski joko erittäin korkeista kustannuksista tai palveluntarjoajien puuttumisesta kokonaan. 1 Tomi Alén (2012). Pääomasijoitusten vaikuttavuus Suomessa. 2 Suomen suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusten tuotot (Tela ry) ja Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n (FVCA) analyysi.

2 MÄÄRITELMISTÄ Hallituksen esityksen luonnoksessa hoidettujen varojen määritelmään liittyen käytetään ristiin termejä hallinnoimat pääomat, hoidetut varat (s. 19), hallinnoitavat varat (s. 62) ja sijoitusomaisuuden arvo (s. 95). Näistä termeistä sijoitusomaisuuden arvo vastaa parhaiten direktiivissä valittua merkitystä. 2.1 VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Hallituksen esityksen luonnoksessa (s. 5 ja 83) ehdotetaan kommandiittiyhtiöön kuuluvan yksityisoton rajoittamista. Epäselvyyksien välttämiseksi olisi perusteluissa s. 83 hyvä todeta, että varojenjako, josta on sovittu vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevissa sopimuksissa, ei ole tässä tarkoitettua kiellettyä yksityisottoa. Itsesääntely Suomessa: Arvonmääritys Pääomasijoittajien sijoituskohteiden arvonmäärittäminen on analyysiä ja harkintaa vaativa prosessi, koska sijoituskohteet ja niiden instrumentit ovat useimmiten noteeraamattomia eikä markkinahintaa ole siten saatavilla. Pääomasijoituskohteiden arvonmäärityksessä on lisäksi muistettava sijoitusten pitkäaikaisuus, kohteiden epälikvidisyys sekä rahastojen suljettu rakenne. Pääomasijoitustoimialalla sijoitusten luonne ja sen seurauksena arvonmääritys on siten hyvin erilaista kuin sijoitusrahastoissa. Pääomasijoitustoiminnan kansainvälistyminen ja käyvän arvon lisääntynyt merkitys kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa on lisännyt tarvetta maailmanlaajuisesti yhdenmukaisten arvonmääritysstandardien luomiseen. Pääomasijoitustoimialan arvonmääritysohjeet ovat itsenäisen toimielimen IPEV:in alaisuudessa (International Private Equity and Valuation Board). Ohjeet ovat maailmanlaajuiset ja yhdenmukaiset IFRS- laskentakäytännön (International Financing Reporting Standards) käyvän määrittelyn kanssa. Nykyisin käytettävissä oleva arvonmääritysmetodiikka on vakiintunut ja institutionaaliset sijoittajat ovat sen hyväksyneet. Arvonmääritysperiaatteet ovat yleisesti sovittujen periaatteiden mukaisia sekä osakas- ja hallinnointisopimuksissa yhdessä sijoittajien kanssa sovittuja. Sijoittajilla on pääsy rahastosopimuksen mukaisiin arvonmäärityksen perusteisiin ja lopputulokseen. Lisäksi yleensä arvostukset käydään läpi Advisory Board tasolla arviolta 1-2 kertaa vuodessa. Pääomasijoitusten arvonmäärityksen tarkoitus keskittyy antamaan sijoittajille oikeat ja riittävät tiedot sijoitusten arvosta kunakin ajanhetkenä. Sijoittajan näkökulmasta arvostus on vain informaatiota antava, koska insentiivirakenteet eivät pääomasijoitustoimialalla pohjaudu arvostuksille. ESMA:n technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive (ESMA/2011/379) jättää arvonmääritykseen liittyen kansalliselle tasolle liikkumavaraa ja huomioi myös erityyppiset rahastot arvonmäärityksessä. Vaikka listaamattomille pääomasijoituksille tehdään säännöllisesti arvonmäärityksiä, on tärkeää ymmärtää, että sijoituksilla ei ole noteerattua

3 markkinahintaa eikä arvonmäärityksen perusteella käydä julkista kauppaa tai voida lunastaa rahasto- osuuksia. Näin ollen hallinnoitavien varojen laskennassa olisi perusteltua käyttää sijoitettujen varojen määrää yhtenä laskentatapana muiden käyvänarvon määritysperiaatteiden ohella. Sijoitettujen varojen määrä on helpommin ennakoitavissa ja seurattavissa kuin muiden arvonmääritysmenetelmien kautta laskettu käypäarvo, jolloin toiminnan kasvaessa yksittäinen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voisi ennakoidusti valmistautua direktiivin vaatimuksiin. Jos hallinnoitavat varat perustuvat ainoastaan käyvänarvon arvonmääritykseen, esimerkiksi suljetun pääomasijoitusrahaston hoitaja voisi tahtomattaan joutua sääntelyn piiriin rahaston menestyessä hyvin, jolloin tämä aiheuttaisi sekä negatiivisen insentiivin menestymiselle että vaikeasti ennakoitavan lisäyksen toiminnan kustannuksiin mm. säilytysyhteisövaatimuksen kautta. Arvonmäärityksen perusteella ei voida lunastaa rahasto- osuuksia eikä sen perusteella käydä julkista kauppaa. Sijoittajan näkökulmasta ulkopuolisen tahon tekemä arvonmääritys ei tuota minkäänlaista hyötyä tai lisäarvoa ja lisää ainoastaan kustannuksia. Ulkopuolisen arvonmäärittäjän on käytännössä kuitenkin tukeuduttava pääomasijoitusyhtiön informaatioon kohdeyhtiön ja sen markkinan kehitysnäkymistä. Riippumattomat tilintarkastajat tarkastavat rahastojen arvonmääritysprosessia osana hallinnon tarkastusta KANSAINVÄLISEEN SÄÄNTELYYN JOHTANUT KEHITYS FVCA haluaa todeta, että hallituksen esityksen (s. 12) lause finanssikriisi on osoittanut, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen liittyy monenlaisia riskejä tulisi tarkentaa siten, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen eteen lisätään sana tietynlaisiin. Tätä näkemystä myös tukee saman sivun toteamus, että private equity toimijat, jotka lisäävät pienten yritysten rahoitusmahdollisuuksia tilanteissa, joissa niiden rahoitus olisi muutenkin vaikeaa, ovat ajautuneet sääntelyn piiriin ilman, että ne olisivat selvästi vaikuttaneet finanssikriisiin. Edelleen pääomasijoitusrahastoihin ei liity esimerkiksi lyhyeksimyyntiä, mikä voi osaltaan lisätä järjestelmäriskiä DIREKTIIVIIN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ III LUKU. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimintaedellytykset Säilytysyhteisö FVCA haluaa korostaa, että säilytysyhteisöjä koskevien säännösten implementointi direktiivissä ehdotetulla tavalla tulee aiheuttamaan huomattavia kustannuksia pääomasijoitustoimialalle Suomessa. Nousevat kustannukset puolestaan heikentävät pääomasijoitusten kilpailukykyä, kun institutionaaliset sijoittajat pohtivat sijoitusallokaatioitaan. Direktiivissä säilytysyhteisölle on asetettu monia erilaisia tehtäviä ja lisäksi säilytysyhteisön vastuu sen säilyttämistä varoista on varsin ankaraa ja pakottaa säilytysyhteisöt varautumaan vastuun aktualisoitumiseen lisäpääoman avulla. Nämä syyt lisättynä sillä, että vain harvat toimijat Suomessa voivat toimia säilyttäjinä, tulevat nostamaan

4 säilytyksestä perittäviä palkkioita, mitkä viimekädessä tulevat korotettujen rahastojen hallinnointipalkkioiden kautta sijoittajien, kuten suomalaisten eläkeyhtiöiden, maksettaviksi. Direktiivin tavoitteina on vahvistaa sijoittajien suojaa sekä lisätä markkinavakautta. Täten voidaankin kysyä, onko tarvetta suojata isoja institutionaalisia ammattisijoittajia, joilla on käytössään tarvittavat resurssit ja tietotaito sijoituskohteidensa analysointiin ja riskien kartoittamiseen vai voisiko vain instituutiosijoittajille markkinoitavien rahastojen säilytysyhteisön vastuuta rajata sopimusperusteisesti esim. tiettyyn prosenttiin säilytettävistä varoista, jolloin säilytyksestä aiheutuvia kuluja saataisiin pienennettyä. Tällöin esitteessä olisi luonnollisesti mainittava vastuun rajauksesta. Tällainen sopimusperusteinen vastuunrajoitus tulisi sallia ainakin niille säilytysyhteisöille, jotka tarjoavat palvelua pääomarahastoille ja venture capital rahastoille, jotka puolestaan sääntöjensä mukaan vain hankkivat yksityisten yhtiöiden osakkeita ja velkakirjoja tai kiinteistöjä. Hedge- eli vipurahastot, jotka sijoittavat johdannaisiin, pörssiosakkeisiin ja käyttävät vivutusta ja ovat enemmän alttiita markkinamuutoksille, voitaisiin tarvittaessa jättää sopimusperusteisen vastuunrajoitusmahdollisuuden ulkopuolelle. Toiseksi säilyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voitaisiin mahdollisesti etenkin suurten toimijoiden osalta pienentää mahdollistamalla rahastolle säilytysyhteisön tehtävien jakamisen useamman säilytysyhteisön kesken. Tällöin riski jakaantuisi useamman säilyttäjälle ja säilyttäjinä toimivien riskit pienenisivät, mikä voisi osaltaan vaikuttaa säilytyskustannuksia alentavasti. Tämä parantaisi myös sijoittajien suojaa. Mahdollisuus kilpailuttaa useampia säilytysyhteisöjä pitäisi myös säilytysyhteisön pakollisesta käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset hallinnassa. Säilytysyhteisönä toimiminen ei kuitenkaan ole sellaista toimintaa, jota asianajotoimistot ja tilintarkastusyhteisöt nykyisellään tekisivät. Todennäköisesti säilytysyhteisöksi ryhtyminen ei ole myöskään katettu näiden toimijoiden nykyisissä vastuuvakuutusehdoissa. Tämän lisäksi säilytysyhteisöksi ryhtyminen edellyttäisi organisatorisia ja juridisia uudelleenjärjestelyjä asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyhteisöissä lähinnä 10 artiklan riippumattomuusvaatimusten vuoksi. Onkin hyvin epätodennäköistä, että tilintarkastusyhteisöt ja asianajotoimistot tarjoaisivat tätä palvelua. Sen vuoksi 3 artiklassa säädetty laajennus mahdollisten säilytysyhteisöjen osalta pääomarahastoille saattaa käytännössä jäädä lain kuolleeksi kirjaimeksi. Kun täten pääomarahastojenkin osalta säilytysyhteisöiksi ryhtynevät vain 3 artiklassa tarkoitetut luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, on palveluntarjoajien joukko rajatumpi ja kilpailu vähäisempää. Tämä voi nostaa palvelun kustannuksia. Tilanteen parantamiseksi voitaisiin ensinnäkin harkita säilytysyhteisön tehtävien antamista arvopaperikeskukselle. Lainvalmistelun osana tulisi tutkia tämä mahdollisuus. Toisaalta pääomasijoittajien toiminnan helpottamiseksi sekä lopulta sijoittajien maksettaviksi tulevien säilytyskustannusten karsimiseksi pääomasijoittajille olisi mahdollistettava pääomasijoittajien ym. markkinatoimijoiden yhdessä vähemmistöosuuksin omistama voittoa tuottamaton säilytysyhteisö, jonka ammattisäännöt määrittävät suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt ja sijoittajat yhdessä esimerkiksi FVCA:n ja TELA:n perustaman työryhmän avituksella ja Finanssivalvonnan hyväksynnällä. Tällaiselle kustannusten jakoon perustuvalle säilytysyhteisölle tulisi myös tehdä mahdolliseksi vastuunrajoituksesta

5 sopiminen silloin kun sen asiakkaana on vain ammattimaisille sijoittajille markkinoituja rahastoja. Lopuksi liittyen säilytysyhteisöihin FVCA haluaa tuoda esille, että on jopa mahdollista, että Suomeen ei löydy lainkaan tahoja, jotka tarjoavat säilytyspalvelua, tai niiden tarjoamat ehdot ovat suomalaisille toimijoille taloudellisesti toteuttamiskelvottomia. Tällaista tilannetta varten pitäisi lainsäädännössä kehittää ratkaisu perustuen esimerkiksi Finanssivalvonnan harkintaan poikkeusluvista koskien säilytyspalvelua mikäli palvelua ei ole käytännössä saatavilla. V LUKU. Tietyntyyppisiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja Hallituksen esityksessä tulisi olla maininta direktiiviin 26 artiklan 2 alakohdassa mainitusta soveltamisen rajaamisesta mikro- ja pk- yritysten sekä tiettyjen erillisyhtiöiden kohdalla liittyen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien velvollisuuksiin listaamattomissa yhtiöissä ja liikkeeseenlaskijoissa. 30 artiklassa säädetään ns. tyhjentämistoimista, joilla tarkoitetaan yhtiön, josta rahasto on hankkinut määräysvallan, varojen jakamista varoista joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa jakaa. Artiklan 30 sääntelyssä on merkittävää huomata se, että artikla määrittelee kielletyiksi ns. tyhjentämistoimiksi vain lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisen varojen jaon, joka muutenkin olisi kiellettyä varojen jakoa Suomen osakeyhtiölain mukaan. Artiklan taustalla on oltava erot jäsenmaiden osakeyhtiölaeissa, mutta Suomessa kotimaista osakeyhtiölakia laajemmalle sääntelylle ei siis ole tarvetta. Artiklaa tulisikin Suomessa tulkita sanamuotonsa mukaisesti, jotta se ei estä normaaleja liiketoiminnan rationalisointitoimenpiteitä ja vaaranna suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Hallituksen esitysluonnoksen sivulla 27 tyhjentämistoimien (asset stripping) kuvauksessa olisi selkeämmin mainittava, että artikla 30 kieltää vain lain ja yhtiöjärjestyksen vastaiset toimenpiteet. Samoin sivulla 89 oleva maininta, jonka mukaan tyhjentämistoimien kiellolla vaikutetaan buyout- toimialan vakiintuneisiin toimintatapoihin, tulisi poistaa. Suomessa buyout- toimijoiden on jo nyt aina noudatettava osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä varojen jakamisesta, joten direktiivillä ei ole vaikutusta toimintatapoihin. Buyout- toimialan toimintatapoja voidaan valaista seuraavalla yleiskuvauksella. Pääomasijoitustoiminnassa pääomarahastoista ns. buyout- rahastot säännönmukaisesti hankkivat määräysvallan sijoituskohteena olevista yrityksistä. Tavoitteena on kehittää hankittua yritystä ja ylläpitää sen elinvoimaisuutta niin, että yhtiö nousee entistäkin paremmalle kasvu- uralle ja yhtiö voidaan myydä kehitystoimien jälkeen voitollisesti ja näin tuottaa rahastoon sijoittaneiden sijoittajien pääomalle tuottoa. Nykyään vallitsevan liike- elämän strategian mukaan yritykset pyrkivät enemmänkin fokusoitumaan tietyille toimialoille, joilla ne pyrkivät globaalissa kilpailussa kärkisijoille, kuin haalimaan useita eri toimialoja, kuten suurilla monialayhtiöillä oli tapana esimerkiksi ja luvuilla. Talouselämän globalisoitumisen myötä yhtiöt tarkastelevat jatkuvasti markkinoiden kehittymistä ja joutuvat aika ajoin tarkentamaan käsitystään siitä, mikä on yhtiön ydinosaamista, jolla yhtiö tähtää globaalissa kilpailussa menestymiseen. Ennen globalisaatiota tilanne oli erilainen ja suljetuissa talouksissa

6 monialayhtiöt saattoivat pärjätä yhden kansallisvaltion alueella monella eri toimialalla toimien. Nykyaikainen jatkuva ydinosaamisen uudelleentarkastelu tarkoittaa myös sitä, että aika ajoin yhtiöiden on myytävä ydinosaamiseen kuulumattomia toimialojaan ja puolestaan hankittava lisää ydinosaamiseksi määriteltyjen toimialojen liiketoimintaa. Lähtökohtaisesti pääomarahastot pyrkivät toteuttamaan kohdeyritysten kehittämistoimet 5 7 vuoden aikajaksolla. Tähän nähden esitetty 24 kuukauden aikarajoitus on merkittävä, jos ns. tyhjentämistoimien kiellon tulkittaisiin vallitsevan liike- elämän strategian vastaisesti estävän myös ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen erottamisen kehitettävistä kohdeyhtiöistä. Esimerkiksi kun eläkkeelle jäävä yksityisyrittäjä myy yrityksensä kilpailuttaen yrityskaupan monella eri pääomasijoittajalla, voi usein käydä niin että yhtiön ydinliiketoiminnan mukana seuraa yrittäjän suvun pidempiaikaisesti harjoittamia perinteisiä liiketoimintoja. Tällaisia liiketoimintoja voivat olla esimerkiksi maatalous, metsänomistus tai kettutarhaus. Tällaisilla toiminnoilla ei koskaan ole synergioita varsinaisen hankitun operatiivisen liiketoiminnan kannalta ja pääomasijoittajien tavoitteena on useimmiten ollut tällaisten toimintojen myynti heti yrityshankinnan jälkeen, jotta yrityksen uusi johto pääsee keskittymään varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen täydellä fokuksella. Usein myös erilaisten kiinteistöjen omistus voi olla hyvin laajaa yhtiön hankintahetkellä ja joudutaan tekemään uudelleenmäärittely sen osalta, mitkä kiinteistöt ovat todella tarpeen ydinliiketoiminnassa. Myös liiketoimintaan kuuluvien kiinteistöjen osalta voi olla tarpeen tehdä sale & lease back transaktioita pääoman käytön tehostamiseksi. Jos yrittäjä on tyhjentänyt yhtiön voittovaroista esimerkiksi osingonjaolla ennen pääomasijoittajien kilpailuttamista yrityshuutokaupassa, pääomasijoittajan voi joskus olla tarpeen madaltaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön sidottua pääomaa ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyntihinnan palauttamiseksi sijoittajille silloin kun tätä myyntihintaa vastaavia varoja ei tarvita varsinaisen ydinliiketoiminnan kehittämiseen. VI LUKU. Euroopan unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen oikeudet markkinoida ja hoitaa Euroopan unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja Euroopan unionissa. Direktiivissä todetaan, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja voi lähtökohtaisesti markkinoida rahastoja muissa jäsenvaltioissa samoin edellytyksin kuin kotijäsenvaltioissa. FVCA:n näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä tulisi nimenomaisesti mainita, että rekisteröintimenettelyn piirissä olevan toimijan ei tarvitse hakea toimilupaa markkinoidakseen rahastoa muissa jäsenmaissa niiden voimassa olevien private placement säännösten nojalla. Tällä varmistetaan, että rekisteröintivelvoitteen piirissä olevat eivät joudu huonompaan asemaan kuin kolmansissa maissa olevat. Samalla ei hankaloitettaisi suomalaisten pääomasijoitustoimijoiden varojenhankintaa ulkomailta. Haluamme todeta, että suomalaisissa rahastoissa on suhteellisen paljon ulkomaista rahaa, ja kansainvälisen pääoman houkutteleminen suomalaisten yritysten kasvattamiseksi pääomasijoitusten kautta on erittäin tärkeää Suomen kansantalouden kannalta. Suomalaisen pääomasijoituskentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen ja tätä ei ole syytä edesauttaa regulaation turvin. VIII LUKU. Markkinointi vähittäissijoittajille. Pääomasijoitustoimialaan sijoittaneet yksityishenkilöt ovat pääsääntöisesti olleet luonteeltaan rinnastettavissa ammattimaisiin sijoittajiin ja heillä on ollut riittävää analyysi- sekä riskienhallintakykyä. Vähittäissijoittajat ovat yhä tärkeämpi sijoittajaryhmä Suomessa,

7 jossa pääomasijoittajakentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen, mikä asettaa erityisesti venture capital rahastot ja pienet alkuvaiheen rahastot alati hankalampaan asemaan varojenkeruun suhteen. Tätä näkemystä tukee myös alati koveneva kansainvälinen kilpailu, joka omalta osaltaan hankaloittaa varojenkeruuta. Ammattimaisen sijoittajan määritelmä (MiFID liite II) soveltuu huonosti suljettuihin rahastoihin sijoittaviin vähittäissijoittajiin. FVCA:n näkemyksen mukaan direktiivin sääntely on lähtökohtaisesti riittävää myös vähittäissijoittajille. Pääomasijoitusrahastoihin sijoittavien vähittäisijoittajien yksittäiselle sijoituksille voitaisiin säätää vähimmäisraja euroa. Tämä raja vahvistaisi sijoittajan rinnastettavuuden ammattisijoittajiin. Vähittäissijoittajille voidaan markkinoida lähtökohtaisesti vain sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia tai osakkeita, joiden hoitajalla on direktiivin mukainen toimilupa (s. 83.) Haluamme kuitenkin korostaa, että Suomen kaltaisilla markkinoilla valtaosa toimijoista jää rajan alle ja tällöin vaatimus asettaa aivan liian tiukat rajat ja tulee rajoittamaan varojenkeruutta. Edelleen suomalaisen pääomasijoittajakentän yhtenä huolenaiheena on sijoittajakunnan kapeneminen, mikä asettaa rahastot alati hankalampaan asemaan varojenkeruun suhteen SÄÄNNELTÄVÄN TOIMINNAN KEHITYS SUOMESSA Hallituksen esityksen luonnoksessa (s ) kuvaillaan pääomasijoitustoimintaa. Sivulta 55 olisi otsakkeen Pääomasijoittaminen alla ensimmäisen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä selvyyden vuoksi syytä poistaa sanat suhteellisen lyhytaikaisten. Se, että pääomasijoittaja haluaa realisoida sijoituskohteensa ne kehitettyään ilmenee tekstistä muutoin. Toisessa kappaleessa rahasto- ja kohdeyrityskuvaukset osin sekoittuvat. Sivulta 55 toinen kappaleessa todetaan, että uusien varojen kerääminen, joka on ensimmäinen vaihe vasta perustetun pääomarahaston elinkaarta, sisältää rahastorakenteen muodostamisen ja uusien sijoittajien etsimisen. Tässä kohdin kun kyse on vasta perustetusta rahastosta, ei voida puhua uusien sijoittajien etsimisestä. Pääomasijoittamisen huippuvuosi 2007 (s. 57) liittyviin FVCA:n tilastoihin haluamme tehdä tarkennuksen. Suomalaisiin kohdeyhtiöihin tehtiin vuonna 2011 sijoituksia 838 miljoonan euron arvosta. Kursivoitu teksti on hyvä lisätä selvyyden vuoksi. Edelleen FVCA suhtautuu varauksellisesti termiin huippuvuosi, koska kyseisenä vuonna Suomeen suuntautui ulkomailta muutamia merkittäviä yritysostoja, jotka nostivat sijoitusmääriä, ja toisaalta varojenkeruulle on luonteenomaista syklisyys DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAN ARVIOINTIA Soveltamisalan poikkeukset Lainsäädännössä olisi hyvä täsmentää hallinnoitavien varojen määrittelyä, kun vedotaan direktiivin soveltamisalan poikkeukseen, joka sallii rekisteröimismenettelyn hallinnoitavien

8 varojen ollessa alle 500 tai 100 miljoonaa euroa. Poikkeuksen soveltaminen antaa mahdollisuuden Suomessa tyypillisille, pienille pääomasijoitusrahastojen hoitajille, säilyttää asemansa kevyemmän sääntelyn piirissä lisäämättä tarpeettomasti toiminnan kustannuksia. Tässä kohdin viittaamme aikaisemmin lausunnossa olevaan arvonmääritystä käsittelevään kohtaan. Hallituksen esityksen luonnoksessa (s. 62) selvitetään vivutuksen määritelmä. Määritelmässä todetaan, että kuitenkaan kaikki velka ei välttämättä ole vivutusta ja tätä näkemystä on tarkennettu esimerkkien kautta. On hyvä, että pääomasijoitustoimialaan liittyen tuodaan esille, että vivutusta ei ole menettely, jossa velkaa otetaan varauduttaessa negatiivisiin riskeihin, kuten yksittäisen sijoittajan vetäytymiseen sijoituksesta. FVCA:n näkemyksen mukaan tähän tulisi lisätä myös maininta, että muutkaan järjestelyt, jotka tapahtuvat rahaston nostamattomien sijoitussitoumusten puitteissa, eivät ole vivutusta. Tältä osin FVCA viittaa erityisesti rahaston sijoitussitoumuksiin kohdeyhtiöihin (ns. equity guarantee) ja takauksiin, jotka on annettu kohdeyhtiön ottamille lainoille ja on täysin katettu sijoittajien pääomasitoumuksilla. 3.2 TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT Hallituksen esityksen luonnoksen sivulla 78 ja 83 asetetaan vähittäissijoittajille markkinoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle edellytys direktiivin mukaisen toimiluvan hankkimisesta. Tältä osin toistamme edellä kohdassa VII luku markkinointi vähittäissijoittajille lausumamme. 3.4 LAKIKOHTAISET KESKEISET EHDOTUKSET Laissa esitetään säädettäväksi (s 84), että ei- ammattimaisille sijoittajille markkinoitavat sijoitustuotteet eivät voi johtaa lisämaksuvelvoitteeseen. FVCA toteaa, että lakitekstissä ei pitäisi kieltää määrältään yksilöityjen sijoitussitoumusten antamista (ns. commitment) eikä velvollisuutta palauttaa jo sijoittajalle jaettuja varoja (ns. claw back). Hallituksen esityksen luonnoksen sivulla 88 käsitellään ulkoistamista. FVCA toteaa, että monikansallisissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien konsernirakenteissa päätöksenteko voi olla keskitetty rahaston kotipaikkaan (joka saattaa olla EU:n ulkopuolella) ja sijoituskohteiden identifiointi, sijoitus- /exit- esitysten teko ja sijoituskohteiden seuranta hoidetaan yhden tai useamman neuvonantajayhtiön toimesta. Olisi tarkoituksenmukaista, että tällainen Suomessa toimiva neuvonantajayhtiö voisi rekisteröityä Suomessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi. Ratkaisu voisi kuitenkin olla myös muunlainen riippuen muun muassa kunkin rahastorakenteen päätöksentekomallista. MUITA EHDOTUKSIA HALLITUKSEN ESITYKSEEN FVCA:n näkemyksen mukaan lain esitöissä on tärkeä todeta, että myös kohdeyhtiön sidottua pääomaa voidaan palauttaa mainitun 24 kuukauden jakson aikana silloin kun tämä tapahtuu osakeyhtiölain mukaisesti ja sen velkojainsuojasäännöksiä noudattaen. Tällä on tarkoitus mahdollistaa normaalit liiketoiminnan rationalisointitoimet ja näistä saatujen myyntihintojen

9 palauttaminen sijoittajille, jonka estäminen 24 kuukauden ajaksi olisi kohtuutonta ottaen huomioon pääomasijoituksen normaali aikasykli. Direktiivi määrittelee kielletyiksi tyhjentämistoimiksi vain lain ja yhtiöjärjestyksen vastaisen varojen jakamisen. Suomen kansallisessa laissa ei tältäkään osin tulisi siis tiukentaa direktiivin sääntelyä. Lopuksi FVCA haluaa tuoda esille, että verotuksen uusiminen esityksen yhteydessä olisi ehdottoman välttämätöntä Suomen kilpailukyvyn vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kotipaikkana turvaamisen kannalta. Vastaavasti on tehty Tanskassa, Ranskassa ja Luxembourgissa, joissa on joko laissa tai verottajan ohjeissa selkeästi suljettu pois kiinteän toimipaikan muodostuminen ko. maihin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaessa ulkomaisia rahastoja. HELSINGISSÄ Artturi Tarjanne Hallituksen puheenjohtaja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Krista Rantasaari Pääsihteeri Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä

25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä 25 vuotta arvonluontia Pohjoismaissa ja Venäjällä Heikki Westerlund CapMan Oyj:n toimitusjohtaja ja senior partner Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus

Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1 Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Palaute saaduista lausunnoista Toiminnan ulkoistaminen -standardi 1.6

Palaute saaduista lausunnoista Toiminnan ulkoistaminen -standardi 1.6 Palaute 1 (6) Palaute saaduista lausunnoista Toiminnan ulkoistaminen -standardi 1.6 Rahoitustarkastus (Rata) pyysi toiminnan ulkoistamista koskevaan standardiluonnokseen lausuntoja toukokuussa 2007. Rata

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys

1. Sähköveroissa huomioitava yleiseurooppalainen kehitys SUOMEN ELFI OY LAUSUNTO 1 (2) 13.8.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ valtiovarainministeriö@vm.fi kopio: Viite: Lausuntopyyntönne VM007:00/2008 LAUSUNTO ENERGIAVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot