Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin Lausunnonantajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Lausunto Kiitämme mahdollisuudesta lausua näkemyksemme ehdotetusta hallituksen esityksen yleisperusteluosasta. Vaikka sinällään on hyvä, että lain valmisteluprosessi pidetään avoimena ja avataan mahdollisuus kommentoida esitystä jo tässä vaiheessa, pelkästään yleisperustelujen kommentoiminen on haasteellista. Toivommekin, että voimme myöhemmin palata tässä kommentoimiimme asioihin, kun lain valmistelu etenee pykäläehdotuksiin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin. Ehdotuksessa on kuvattu varsin ansiokkaasti hankkeen taustaa, tavoitteita, AIFM-direktiivin sisältöä, kansainvälistä tilannetta ja nykytilannetta. Kiinteistösijoittamista ja sen eri muotoja koskeva osa sen sijaan jää kovin epämääräiseksi ja epätarkaksi. Näkemyksemme mukaan tämä on kuitenkin olennaista esimerkiksi direktiivin soveltamisalaa määriteltäessä, ja siksi toivoimme, että kuvaus olisi täsmällisempi.

2 LAUSUNTO 2 (5) Sivulla 58 puhutaan esimerkiksi suljetusta tai kiinteäpääomaisesta kiinteistösijoitusrahastosta ja sivulla 59 puolestaan kiinteistöpääomarahastosta, jota instituutionaliset sijoittajat suosivat. Tekstistä ei käy ilmi mikä näiden ero pitäisi olla. Näkemyksemme mukaan kyse on kuitenkin ilmeisesti samasta sijoitusmuodosta. Epäsuoran kiinteistösijoittamisen yleistymisen syiden käsittely on niin ikään ylimalkaista esimerkiksi aiempien suorien omistusten arvopaperistamisen sekä kiinteistöjen hoidon ja hallinnoinnin ulkoistamispyrkimyksen osalta. Myös esityksessä mainittu kiinteistösijoitusten odotettu keskimääräinen 7,5-8 prosentin vuosituotto on epämääräisesti ilmaistu. Esimerkiksi KTI Kiinteistöindeksin mukaan kaikkien kiinteistösektorien keskimääräinen kokonaistuotto on viimeisen 10 vuoden ajanjaksolla ollut 6,8 prosenttia; joskin eri kiinteistösektorien välillä on merkittäviä eroja (toimistot 5,5% - asunnot 8,2%). Yksittäisiä huomioita yleisperusteluista Lain soveltamisala Esitetyn lain lähtökohtana tuntuu olevan sen soveltaminen mahdollisimman laajasti, vaikka tavoitteena mainitaankin ylisäätelyn välttäminen. Erityisesti tarvetta soveltaa lakia soveltamista kiinteistösijoitusyhtiöihin on vaikea ymmärtää. Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt on yleisperusteluissa liitetty holdingyhtiöpoikkeukseen ja säätely ei siten tulisi koskemaan niitä. Tätä esitystä voidaan pitää kannatettavana. Myös muissa kuin listaamattomissa kiinteistöyhtiöissä on holdingrakenteita, joiden siis tulisi käsityksemme mukaan myös automaattisesti sulkeutua lain soveltamisalan ulkopuolelle. Esityksen sivulla 95 on luettelo useista erityyppisistä kiinteistöihin sijoittavista yhtiöistä. Luettelon funktio jää epäselväksi ja se onkin mielestämme tarpeeton, joten ehdotamme sen poistamista esityksestä. Jos listaus halutaan pitää muka-

3 LAUSUNTO 3 (5) na esimerkkinä Suomessa toimivista kiinteistöihin sijoittavista tahoista, sitä tulee täsmentää niin, ettei luettelo merkitse kannanottoa lain soveltamiseen niihin. Esityksessä todetaan, että kiinteistösijoitusyhtiöt sijoittavat omaan lukuunsa joko suoraan taseestaan tai omistamiensa kiinteistöosakeyhtiöiden tai keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kautta. Lisäksi liiketoiminnan pääasiallinen tarkoitus voi olla kiinteistökohteiden hankinnan ja luovutuksen asemesta toimitilojen vuokraus, kiinteistökehitys ja kiinteistöjen omistus. Mielestämme edellä esitetyt seikat puoltavat tulkintaa, jonka mukaan lakia ei tulisi lainkaan soveltaa kiinteistösijoitusyhtiöihin. Esityksessä tuntuu olevan ajatuksena, että vieraan pääoman ehtoinen varainhankinta joukkovelkakirjojen avulla olisi direktiivissä tarkoitettua pääoman hankkimista useilta sijoittajilta, jolloin sen käyttäminen veisi yhtiön lain soveltamisalan piiriin. Mielestämme näin ei pitäisi olla. Pankkirahoituksen ohella tai sen sijaan käytetyt muut vieraan pääoman hankkimisen keinot eivät kiinteistöalalla ole sijoittamista vaan yhtiön harjoittamalle liiketoiminnalle välttämätöntä varainhankintaa, jolle maksetaan kiinteää tai euribor-perusteisesti määräytyvää vaihtuvakorkoista korkoa aivan kuten pankkirahoituksessa. Pankkirahoituksen vaikeutuminen on saanut kiinteistösijoittajat etsimään vaihtoehtoisia vieraan pääoman hankkimisen muotoja. Kiinteistöala on toimialana pääomia vaativa, sillä kiinteistöjen hankkiminen sekä ikääntyvän kiinteistökannan korjaaminen ja parantaminen kunkin ajankohdan tarpeita vastaavaksi edellyttää merkittäviä investointeja. Rahoituksen saatavuus on tässä avainasemassa. Se, että muu vieras pääoma kuin pankkirahoitus tulkittaisiin direktiivin mukaiseksi pääoman hankkimiseksi, vaikeuttaisi kiinteistöalan muutenkin vaikeaa rahoitustilannetta entisestään ja sillä saattaisi olla vaikutuksia jopa täysin jäissä olevaan asuntotuotantoonkin.

4 LAUSUNTO 4 (5) Säilytysyhteisö Laissa ehdotetaan säädettäväksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen säilytysyhteisön kelpoisuudesta, vastuusta ja mahdollisuudesta siirtää tehtäviä toiselle yhteisölle. Säilytysyhteisön direktiivinmukaisiin tehtäviin kuuluu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston rahoitusvälineiden säilyttäminen ja muiden varojen omistusoikeuden todentamisen ja kirjanpidon lisäksi kassavirran seurantaa, yleistä sääntelyn noudattamisen varmistamista ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien tai osakkeiden arvon määrittämistä. Säilytysyhteisön tehtävät ja vastuu ovat laajoja, joten palvelun tarjoajia tullee olemaan niukasti ja kustannustaso korkea. Näkemyksemme mukaan säilytysyhteisöä koskevan sääntely on tarpeeton kiinteistösijoituksissa tai ainakin liian ankara ja sen ulottuvuutta kiinteistösijoittamiseen tulisikin harkita uudelleen. Kiinteistösijoitusyhtiöiden omaisuus on todennettavissa julkisista rekistereistä kuten kiinteistötietojärjestelmästä suorien kiinteistösijoitusten osalta ja osake- ja osakasluetteloista osakkeiden osalta. Näillä rekistereillä on myös suoraan oikeutta luova vaikutus. Lisäksi vakuutena käytetty omaisuus esimerkiksi kiinteistöjen panttikirjat ja osakekirjat ovat jo nykyisin pankissa säilytettävänä. Se, että säilytysyhteisö täytyisi olla pelkästään kirjanpidon säilyttämistä varten kun varsinaista seurattavaa kassavirtaakaan ei ole, on selkeästi ylimitoitettua säätelyä. Voimaantulo ja siirtymäaika Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston kuulemistilaisuudessakin esiin nostettu ongelma lain soveltamisesta ja siihen sisältyvien velvoitteiden täyttämisen ajankohdasta, tulee mielestämme ottaa vakavasti. Esityksessä on lähdetty siitä, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on tehtävä kaikki toimenpiteet direktiivin nojalla annetun lainsäädännön noudattamiseksi ja jätettävä hakemus toimiluvan saamiseksi viimeistään Jos tämä tarkoittaa, että lain säännökset tulisivat noudatettavaksi heti lain voimaantultua hei-

5 LAUSUNTO 5 (5) näkuussa 2013, vaikka itse toimilupahakemusta koskeekin vuoden siirtymäaika, velvoitteita tulee olemaan mahdotonta noudattaa. Jos vastoin näkemystämme esimerkiksi edellytetään, että myös kiinteistörahastolla täytyy olla säilytysyhteisö, sellaisen olemassa olosta ei voi olla varmuutta tänä vuonna. Lisäksi uudet säännökset edellyttävät sijoitusrahastojen hoitajilta mm. yhtiörakenteiden ja osakassopimusten muuttamista. Kun vielä otetaan huomioon lainlaadinnan tiukka aikataulu ja direktiivin delegoitujen säännösten pitkittynyt julkistaminen, lakiin tulisi sisällyttää ainakin vuoden 2013 loppuun kestävä siirtymäaika, jonka puitteissa rahastojen hoitajat voisivat ottaa uudet säännökset asteittain käyttöön. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Kinnunen toimitusjohtaja

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi LAUSUNTO 1 (7) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista Kiitämme mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

LAUSUNTO ERÄIDEN ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YH- TIÖIDEN VERONHUOJENNUKSESTA

LAUSUNTO ERÄIDEN ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YH- TIÖIDEN VERONHUOJENNUKSESTA LAUSUNTO 1 (5) 7.8.2008 Valtiovarainministeriö Vero-osasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO valtiovarainministerio@vm.fi jukka.vanhanen@vm.fi LAUSUNTO ERÄIDEN ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YH- TIÖIDEN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA, yhdistys ) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja haluaa tuoda lausuntonaan esiin seuraavaa:

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA, yhdistys ) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja haluaa tuoda lausuntonaan esiin seuraavaa: 1 Valtiovarainministeriölle 20.2.2015 Suomen pääomasijoitusyhdistyksen lausunto valtiovarainministeriölle selvityksestä verotusmenettelystä annetun lain (VML) 31 :n muuttamisesta (VM161:00/2014) Suomen

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II TRUST. 21.1.2013 Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II Sääntelyn soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoite Mika J. Lehtimäki titutionaalisiin sijoittajiin, jotka sijoittavat Rahastoihin.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 202/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

23.1.2013. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. LAUSUNTO 1 (5) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 11.12.2012 YM10/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012

LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012 LAUSUNTO HE 161/2012vp Eduskunnan ympäristövaliokunta HE 161/2012 vp Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Erkki Aalto 20.11.2012 Asia Hallituksen esitys (HE 161/2012 vp) eduskunnalle laeiksi

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö VM044:00/2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) suhtautuu

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä

Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä : Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti Marraskuu 2012 Työryhmä: Kati Honkajuuri-Kokkonen Liisa Kiuru Antti Turunen Jorma Yli-Jaakkola Heikki Ylipekkala 1 Johdanto... 4 1.1 Esiselvityksen tehtävä...

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp Sivu 1/7 Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp YmVM 8/2012 vp - HE 161/2012 vp Tarkistettu versio 2.0 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos 25.6.2013 1(335) Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

KIINTEISTÖMAISUUDEN ARVOPAPERISTAMINEN, ONKO REIT RAHASTOILLE TARVETTA SUOMESSA?

KIINTEISTÖMAISUUDEN ARVOPAPERISTAMINEN, ONKO REIT RAHASTOILLE TARVETTA SUOMESSA? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KIINTEISTÖMAISUUDEN ARVOPAPERISTAMINEN, ONKO REIT RAHASTOILLE TARVETTA SUOMESSA? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Matti Tuomala Ari-Pekka

Lisätiedot

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Päiväys Datum Dnro Dnr 12.8.2013 YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot