1 Borenius & Kemppinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Borenius & Kemppinen"

Transkriptio

1 1

2 Kehittyvä rahastojuridiikka Paulus Hidén Kehittyvät Pääomarahastot -seminaari

3 Johdanto Pääomasijoittajien toiminta yhä enemmän julkisuudessa Arvopaperimarkkinoita ym. koskeva lainsäädäntö muuttuu ja lähestyy pääomasijoittajia; yhtymäkohdat pääomasijoittajien toimintaan kuitenkin usein tulkinnanvaraisia etenkin rahastotuotteiden monipuolistuessa Varainhankinta ulkomaisilta sijoittajilta ja sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin ja kohteisiin voivat edellyttää ulkomaisenkin sääntelyn huomioimista käytännön toiminnassa 3

4 Sääntely Suomessa Pääomasijoittamista erityisesti koskevat lainsäännökset minimissä Verolait (osin tulkinnanvaraisia) Vähäiset kannanotot lakien perusteluissa (Sijoitusrahastolaki) Muiden rahoitus/sijoitustoimintaa koskevien lakien soveltuminen osin tulkinnanvaraista 4

5 Sääntely Suomessa Rahaston markkinointi Arvopaperimarkkinalaki / Sijoitusrahastolaki; suljettu vs. avoin rahasto Lähtökohtaisesti suljettujen rahastojen tulkittava kuuluvan (korkeintaan) AML:n piiriin; lain soveltamisala kuitenkin osin tulkinnanvarainen Pääsääntöisesti minimisijoitusraja ja kohderyhmä johtavat siihen, että lain tarkoittamaa esitettä ei tarvitse laatia Esitevelvollisuudesta riippumatta laki voi asettaa tiedonantovelvollisuuden Kuluttajansuoja-aspekti Kukin kohdemaa yleensä arvioitava sen lainsäädännön mukaan 5

6 Sääntely Suomessa Sijoituspalvelut Arvopaperinvälitys, emissionjärjestäminen, omaisuudenhoito jne. Omaisuudenhoito: sijoituskohteiden hoitamista sellaisen asiakaskohtaisen sopimuksen nojalla, jossa päätösvalta joko kokonaan tai osittain on annettu toimeksisaajalle Ei voitane katsoa soveltuvan PE-rahastoihin Placement agentin toiminta (emissionjärjestäminen / sijoitusneuvonta) Sijoituskohteen määritelmä 6

7 Sääntely Suomessa Sijoituspalvelut Sijoitusneuvonta MiFID-direktiivi (muutokset saatettava voimaan ) => VVM:n muistio 12/06 => sijoitusneuvonnasta luvanvaraista Laki ei sovellu, jos palvelua tarjotaan vain samaan konserniin kuuluvalle kirjanpitovelvolliselle Kotimaisesta lakiesityksestä puuttuu direktiivin poikkeus, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta yhteissijoitusyrityksiin [ ] sekä näiden säilytysyhteisöihin ja omaisuudenhoitajiin Soveltuuko vastuunalaisen yhtiömiehen, hallinnointiyhtiön tai neuvonantajayhtiön rahastolle tarjoamiin palveluihin? Pitäisikö mahdollisiin muutoksiin varautua rahastodokumentaatioissa? 7

8 Sääntely Suomessa Sijoitusrahastolaki Koskee ns. avoimia (sijoitus)rahastoja Lainmuutos (vahvistettu eduskunnassa tammikuussa 2007) mahdollistaa myös sijoitusrahaston, joka sijoittaa kiinteistöihin (Aktia julkistanut ensimmäisenä hankkeen) Sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin tai suljettuihin rahastoihin tai muihin epälikvideihin kohteisiin ei vastaavasti esitetty mahdollistettavaksi Ulkomaisten yhteissijoitusyritysten markkinointi Suomeen 8

9 Sääntely Suomessa Rahanpesun estäminen Ilmoitusvelvollinen mm. yhteisö, joka ei ole sijoituspalveluyritys, mutta joka harjoittaa ammattimaisesti SiPaL 16 :ssä tarkoitettua toimintaa mm. rahoitus, sijoitusneuvonta, yritysostoja koskeva neuvonta ja muu läheisesti verrattava toimintaa Tunnistamis-, huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuudet Velvollisuus keskeyttää liiketoimi Velvollisuus säilyttää tunnistamistiedot 9

10 Ulkomaisen sääntelyn merkitys Markkinointi Maakohtainen arviointi Disclaimer ei riittävä; markkinointirajoituksia on myös noudatettava Vaikka sääntely yhdenmukaistunut EU:ssa, eroja on Huomiota kiinnitetty paljon myös tiedotteisiin ja seminaareissa, lehdissä ja www-sivuilla annettuihin tietoihin 10

11 Ulkomaisen sääntelyn merkitys Ulkomaisen sijoittajan sijoitus rahastoon voi asettaa edellytyksiä ehdoille Ehtojen noudattaminen käytännön sijoitustoiminnassa Tyypillisimpiä mm. ERISA- ja UBTI-määräykset Muita: BHC, Media Companies, FOIA, kohdemaita ja sijoitusmuotoja koskevat limited liability ja tax opinionit Rahanpesun estäminen 11

12 Ulkomaisen sääntelyn merkitys UBTI (Unrelated business taxable income) Tulo, josta verovapaa yhdysvaltalainen sijoittaja verolle (liiketoiminta, joka unrelated verovapaaseen toimintaan nähden) Voi asettaa rajoja palkkioiden perimiselle kohdeyhtiöiltä, verotuksessa transparentteihin kohteisiin sijoittamiselle ja ennen kaikkea lainanotolle ERISA (Employee Retirement Income Security Act) Asettaa tiettyjä edellytyksiä mm. kohdeyhtiöiden hallinnointia koskeville oikeuksille ( management rights ) 12

13 Ulkomaisen sääntelyn merkitys Kotimainen sijoittaja ulkomaisessa rahastossa Mm. ERISA-ehtojen ymmärtäminen (voivat osin soveltua myös suomalaiseen eläkeyhtiöön) Annettavien vakuutusten monimutkaistuminen Arvopaperimarkkinaoikeudellinen sääntely Rahanpesun estäminen Patriot Act jne. 13

14 Tuleva sääntely EU:ssa jne? Alan ongelmakohtiin kiinnitetty huomiota pohjoismaisessa yhteistyössä ja myös EU:ssa Komission Alternative Investment Expert Groupin raportti (6/06) Suosituksissa mm. alan huomioiminen lainsäädäntöä valmisteltaessa, yhteisten private placement sääntöjen luominen ja verotus ainoastaan sijoittajan kotivaltiossa Pohjoismaiden ministerineuvoston alaiset työryhmät Raportti (11/06) keskittyy alan esteiden poistamiseen, työryhmätyön jatkamiseen sekä vuosittaiseen seurantaan Suomen osalla esillä erityisesti verotuskysymykset sekä henkilöyhtiölain ja kaupparekisterimenettelyjen rajoitukset 14

15 Tuleva sääntely EU:ssa? EU-komission White Paper Esitetty mm. valmisteluja yhdenmukaistamattomien sijoitusrahastojen myynnin helpottamiseksi institutionaalisille ja ammattimaisille sijoittajille muissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin: komission mielestä aika ei vielä ole kypsä lainsäädäntöehdotusten tekoon yhdenmukaistamattomien sijoitusrahastojen markkinoiden integroimiseksi Kiinteistörahastot asetetaan etusijalle ja perustetaan niitä käsittelevä asiantuntijaryhmä Private placementit instituutioille: komissio laatii syksyllä 2007 kertomuksen toimenpiteistä suunnattuja anteja koskevaksi yhteiseksi lähestymistavaksi 15

16 Suljettu vs. avoin rahasto Varainhankinta ajallisesti Sijoittajien sijoitus Suljettu Rajoitettu; 6-12 kk Maksetaan usein erissä Avoin Jatkuvasti tai määräajoin, esim. 4 kertaa vuodessa Kerralla / vaihtelee Koko Sijoittajat Luovutusrajoitukset Rajoitettu, ei muutu sulkemisen jälkeen Yleensä valitaan Yleensä vain instituutiot Korkea minimisijoitusraja Hyvin epälikvidi; Yleensä vain luvalla Voi kasvaa uusien sijoitusten tai pienentyä lunastusten myötä Ei välttämättä yhtä paljon rajoituksia Ei välttämättä tarvetta (jos lunastusmahdollisuus) 16

17 Suljettu vs. avoin rahasto Sijoitustapa Suljettu Sijoitettua pääomaa ei yleensä sijoiteta uudestaan Avoin Voi sijoittaa kohteista saadut tulot uudelleen Määräaika Hallinnointipalkkio Arvonmääritys Lunastukset Menestyspalkkio Esim v pidennysmahdollisuudella Rahaston koon (siihen sijoitettu pääoma) tai sijoitetun pääoman perusteella Ei välttämättä tarvetta (ellei palkkio perustu arvonmääritykseen) Ei (poikkeuksia on) 20% kumulatiivisesta tuotosta (ns. aitakoron jälkeen) Pitkä tai ei ollenkaan Vaihtelee Korostunut merkitys lunastusmahdollisuuksien takia Jatkuvasti tai tietyin määräajoin (esim. vuosittain) Vaihtelee 17

18 Suljettu vs. avoin rahasto Etenkin kiinteistö- ja infrastruktuurirahastoissa avoimia piirteitä Mahdollisuudet avata rahasto uudestaan Toimikauden epämääräisyys Rajoitetut lunastus/vetäytymismahdollisuudet Menestyspalkkion / carried interestin määräytyminen tiettyjen ajanjaksojen perusteella Private Equity -rahastojen julkisempi varainhankinta Esim. KKR Private Equity Investors, L.P. (Euronext) Sijoitusrahastolaki tulevaisuudessa? 18

19 Ajankohtaisia rahastosopimusten ehtoja Salassapitomääräykset FOIA ym. -> tiukempia ehtoja rahastosopimuksiin Side lettereiden merkitys Uuden rahaston perustaminen vs. etuoikeus sijoituksiin US-mallin voitonjako myös eurooppalaisissa rahastoissa Ennen carried interestiä ei sijoitetun pääoman palautus + aitakorko vaan realisoituihin sijoitettu pääoma + sille laskettu korko Clawback-järjestelyt 19

20 Ajankohtaisia rahastosopimusten ehtoja Alternative investment vehicles Erillinen yhtiö tms. tiettyä sijoitusta varten rahaston rinnalle vero- yms. syistä Sijoittajan sijoitus AIV:n eikä rahaston kautta Sijoittajan tax due diligence? Infrastruktuurirahastot Avoimempi toimikausi Listaus- tai likviditeettimahdollisuus 20

21 Kiitos! 21

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 2. 2. R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 2. 2 R a h o i t u s p a l v e l u j e n j a r a h o i t u s v ä l i n e i- d e n m a r k k i n o i n t i Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos 25.6.2013 1(335) Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi.

WIP Asset Management Oy välittää WIP Hakkapeliittat sijoitusrahastoa koskevia toimeksiantoja Eufex Rahastohallinto Oy:öön toteutettavaksi. TIETOJA WIP ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA. Privanet. Joulukuu 2013

RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA. Privanet. Joulukuu 2013 Privanet RISKIT JA SIJOITTAJANSUOJA Joulukuu 2013 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 Sisältö Yleistä... 3 :n asema suhteessa Asiakkaaseen...3

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA

SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA SIJOITA TUULIVOIMAAN TAALERITEHDAS ON YKSI SUOMEN SUURIMMISTA TUULIVOIMARAKENTAJISTA Ensimmäiseen tuulirahastoomme sijoitti yli 200 suomalaista ja rahaston sijoituskapasiteetti on yli 190 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot