LAUSUNTO. Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO. Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki"

Transkriptio

1 1 Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A LAUSUNTO Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL Helsinki Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin (2011/61/EU) täytäntöönpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA ) kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu FVCA:n aiemmat lausunnot ja pääomasijoitustoimialan ominaispiirteet. Tässä lausunnossa nostamme esille muutaman keskeisen huomion, joita toivoisimme edelleen kehitettävän. Osa näistä asioita on ollut esillä jo aikaisemmissa lausunnoissamme. Eturistiriitatilanteiden hallinnasta, riskienhallinnan eriyttämisestä ja ulkopuolisen laatimasta arvonmäärityksestä aiheutuva kustannusten nousu on edelleen toimijoiden keskeinen huolenaihe ja näissä kohdin olisikin huomioitava hoitajan organisaation koko ja rakenne. 2 luku 2 Vaihtoehtorahaston hoitaja Perusteluiden mukaan vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa voidaan myöntää vain osakeyhtiölle tai tietyin edellytyksin eurooppayhtiöille. Tässä kohdin maininta osakeyhtiöstä tulisi poistaa vastaavalla tavalla, kuten varsinaisesta lakitekstistä maininta on jo poistettu kun lainkohta on muotoiltu direktiivin mukaisesti. 2 luku 4 Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettuun direktiiviin liittyvät määritelmät Vaihtoehtorahaston sääntöjä koskevaan määritelmään liittyvään perusteluiden kohtaan on lisätty lause Pääomasijoitustoiminnassa säännöiksi voidaan katsoa Tätä edeltävä lause (s)en sijaan lain vaatimukset ylittävää muuta osakassopimusta ei pidetä vaihtoehtorahastojen sääntöinä tulisi kuitenkin vielä poistaa, koska se on ristiriidassa uuden tarkoituksen kanssa.

2 2 5 luku Rekisteröinti Luvun yksityiskohtaisissa perusteluissa (johdantokappale) sanotaan, että rekisteröityihin toimijoihin sovellettavat säännökset on määritelty 1 luvun 3 :ssä. Lainkohdasta tai sen perusteluista ei kuitenkaan helposti selviä rekisteröityyn toimijaan olennaisesti vaikuttava 3:1.3 :n säännös siitä, että rekisteröidyn toimijan hoitamien vaihtoehtorahastojen osuuksia saa lähtökohtaisesti markkinoida vain ammattimaisille asiakkaille. Rekisteröidyt toimijat ovat usein pieniä ja niillä on rajoitetut mahdollisuudet asiantuntija- avun käyttämiseen. FVCA ehdottaa, että lakitekstissä, tai ainakin lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa, olisi mahdollisimman selkeä ja kattava luettelo rekisteröityihin toimijoihin sovellettavista säännöksistä. Tällöin tulisi selvennetyksi sekin, etteivät ulkoistamista koskevat rajoitukset ulotu rekisteröityihin toimijoihin. 6 luku 2 Vähimmäispääoma FVCA:n näkemyksen mukaan laissa tulisi käyttää termiä perustamispääoma direktiivin mukaisesti. Toimialalle on ominaista, että osakeyhtiön perustamispääomat maksetaan suurelta osion OYL 8:2 :ssä tarkoitettuun svop- rahastoon, joka ei ole määritelmällisesti osakepääomaa. Edelleen jos hoitajan yhtiömuoto on muu kuin osakeyhtiö, niin sillä ei ole lainkaan osakepääomaa. Direktiivin vastaava termi on initial capital. 7 luku 6 Eturistiriitatilanteiden hallinta Pykälän ensimmäisen momentin loppuosa viittaa toimintojen erottamiseen. Tämä kohta on erittäin haasteellinen pääomasijoitustoimialan toimijoiden keskimääräisen pienen koon takia (5-15 työntekijää) ja toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä kustannuspaineita. Ehdotamme edellisen lausuntomme mukaisesti, että pykälään lisätään maininta suhteellisuusperiaatteen mukaisesta soveltamisesta. Edelleen toisen momentin mukainen tietojen säilyttäminen internetsivuilla ei perustu direktiiviin ja on tarpeeton. Kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla pitäisi olla tässä kohdin riittävä vaade. Internetsivuja koskevan maininnan poistaminen ei käsittääksemme estä tietojen esittämistä internetsivuilla, jos se havaitaan käytännössä hyväksi menettelyksi. 8 luku 2 Riskienhallinnan erillisyys Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimintaansa nähden riittävin järjestelyin toiminnallisesti ja hierarkkisesti erotettava riskienhallintatoiminnot muista toiminnoista. Pääomasijoitustoiminnassa sijoitustoiminta on itsessään kiinteä osa riskienhallintaa, jota ei voida eriyttää edes osa- aikaisesti. Sijoituskohteet ovat yksilöllisiä eivätkä vakioituja kuten useimmissa sijoitusrahastoissa, joten riskienhallintaa ei voida pitää irrallaan juoksevasta sijoitustoiminnasta. Pääomasijoitustoiminnan riskienhallinnassa on oleellista, että on olemassa riittävä riskienhallintajärjestelmä, jonka mukaisesti olennaisia riskejä asianmukaisesti seurataan. Sijoitustoiminnasta vastaavat henkilöt istuvat tyypillisesti kohdeyhtiöiden hallituksissa ja heillä on siten osakeyhtiölainkin mukaan nimenomainen velvollisuus arvioida kohdeyrityksen liiketoimintaan liittyvää riskienhallintaa.

3 3 Aiemman hallituksen esityksen luonnoksen (päivätty ) kolmas momentti Riskienhallinnan erottamista on tarkasteltava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on nyt poistettu. FVCA piti suhteellisuusperiaatteetta erittäin tärkeänä. Edelleen periaate tulee esille perusteluista, mutta FVCA:n näkemyksen mukaan maininta tulisi palauttaa myös itse lakitekstiin. 9 luku 2 Arvonmäärityksen erillisyys Hallituksen esityksen mukaan vaihtoehtorahaston hoitaja voi huolehtia arvonmäärityksestä itse, jos sen arvonmääritystoiminto on toiminnallisesti sekä muutoin riippumaton omaisuudenhoidosta. FVCA haluaa tuoda edelleen esille sen tosiseikan, että pääomasijoitustoiminnassa arvonmääritys on kiinteästi yhteydessä sijoitustoimintaan ja laadukkaan arvonmäärityksen tekeminen edellyttää, että arvonmääritykseen osallistuvalla on syvällinen suora tietämys kohdeyhtiöiden liiketoiminnasta, markkinoista ja yrityksen johdon näkemyksistä. Pääomasijoitustoimialalla sijoitustoiminnassa mukana oleva henkilö on mukana arvonmäärityksessä ja toisaalta on selvää, että ulkopuolisella ei ole mahdollisuuksia tehdä laadukasta arvonmääritystä siten kuin ne tehdään IPEV- ohjeiden mukaan. Lisäksi pääomasijoitustoimialalla säännönmukaisesti tehtävät arvonmääritykset ovat luonteeltaan vain informatiivisia arvioita niin kauan kuin sijoituskohteita ei ole realisoitu, eivätkä ne ole yhteydessä sijoittajien asemaan tai vaihtoehtorahaston hoitajan palkitsemiseen taikka aiheuta muutoinkaan eturistiriitoja. Näin ollen sisäisesti suoritettu arvonmääritys ei uhkaa sijoittajien etua millään tavalla ja se voitaisiin katsoa olevan toiminnallisesti eriytetty sijoitustoiminnasta, vaikka tehtäviä suorittavatkin osin tai kokonaan samat henkilöt. Sijoittajan näkökulmasta ulkopuolisen tahon tekemä arvonmääritys ei tuota minkäänlaista hyötyä tai lisäarvoa ja lisää ainoastaan kustannuksia. 9 Luku 4 Säännöllinen arvonmääritys Pääomasijoituskohteiden arvonmäärityksessä on muistettava sijoitusten pitkäaikaisuus, kohteiden epälikvidisyys sekä rahastojen suljettu rakenne. Pääomasijoitustoimialalla sijoitusten luonne ja sen seurauksena arvonmääritys on siten hyvin erilaista kuin sijoitusrahastoissa. Suljettujen pääomasijoitusrahastojen kohdalla on täysin tarpeetonta vaatia arvonmääritystä muutoin kuin sijoittajan sijoitussitoumusten rekisteröidyn määrän kasvaessa tai vähentyessä (ei ole mitään loogista perustetta vaatia koko salkun arvonmääritystä sijoitussitoumusten puitteissa tapahtuvissa rahojen kutsumisissa, joita tapahtuu tyypillisesti usein mm. kohdeyhtiösijoitusten tekemiseksi ja hallinnointipalkkioiden maksamiseksi). Näin olleen FVCA ehdottaa, että hallituksen esityksen perusteluiden viimeinen virke tai olemassa olevia sijoituksia lunastetaan tilalle tilalle kirjoitetaan lause siten, että se edellyttää muutoksen rekisteröimistä kaupparekisteriin.

4 4 12 Luku 1 Oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa FVCA pitää hyvänä, että AML:n ja AIFM- lain markkinointikäsitteitä on eriytetty. Edelleen laissa tulisi kuitenkin selventää, että alustavia sopimusneuvotteluja (joissa siis voidaan käyttää apuna alustavia sopimusluonnoksia) ei pidetä markkinointina. Nk. reverse solicitation tilanteissa ei tulisi olla velvollisuutta noudattaa markkinointia koskevia 12 luvun säännöksiä; ammattimaisten toimijoiden välillä ei ole sellaista suojan tarvetta ja menettelytavat ovat alalla hyvin vakiintuneet. Lakiluonnoksessa todetaan, että tarjousasiakirjojen toimittaminen on sijoituksen ehdoista neuvottelemista, joka puolestaan on pykälän mukaista ilmoitusta edellyttävää toimintaa. Tähän kohtaan FVCA ehdottaa selvennystä: Lopullisten tarjousasiakirjojen toimittaminen (silloin kun kyse ei ole reverse solicitation - tilanteesta) on pykälän mukaista ilmoitusta edellyttävää toimintaa. 13 Luku 6 Ennakkomerkinnän ja varojen varhaisen vastaanottamisen kielto Kolmannen momentin kielto markkinoida ei- ammattimaiselle sijoittajalle sellaisia vaihtoehtorahaston osuuksia, joihin sijoittaminen voi merkitä myöhempää lisäsijoittamisvelvoitetta (nk. commitment- pohjaiset sijoitussitoumukset), on alan käytännön ja tuottologiikan vastaista. Sijoittajan sijoitukselleen saama tuotto nimittäin pienenisi huomattavasti, jos varat pitäisi sitoa rahastoon odottamaan niiden todellista sijoittamista kohteisiin. Vaikka kiellosta olisi Fivan luvalla mahdollisuus poiketa, tästä seurannee pääomasijoitusrahastoille ongelmia. Ammattimaisen asiakkaan määritelmän ollessa tiukka (vrt. esim. säätiöt) ongelma koskettaa myös isompiakin rahastoja. 20 Luku 5 Rajat ylittävä sijoittaminen vaihtoehtorahastoon Laissa sallitaan sijoittaja- aloitteiset sijoitukset kolmansiin maihin. Periaatteessa samaa asiaa on käsitelty 12 luvun esitöissä, missä käsitellään markkinoinnin ja reverse solicitationin käsitteitä. 12 luvun 4.5 :n mukainen tiedonantovelvollisuus on voimassa myös silloin kun sijoittaja on ottanut itse yhteyttä vaihtoehtorahastoja tarjoavaan. Pykälän mukaiset olennaiset ja riittävät tiedot (esitöissä seikat jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvoon ) ovat esitöiden mukaan direktiivin artiklassa 23 luetellut seikat ja niistä annettaisiin lain 12luvun 9 :n nojalla asetus. Aktiivisen markkinoinnin osalta tämä edellytys sisältyy direktiivin 42 artiklaan ja lakiluonnoksen 20 luvun 3 :ään. Direktiivi ei kuitenkaan tunnu edellyttävän tämän tiedonantovelvoitteen ulottamista samalla tasolla reverse solicitation tilanteeseen (eikä tämä myöskään ilmene lain 20 luvun 5 :stä). Jos asiaa ei ole tulkittu muissa jäsenvaltioissa näin tiukasti tämä ratkaisutapa voi artiklan 23 laaja sisältö huomioiden jättää kotimaisten sijoittajien (oma- aloitteisestikin identifioidut) sijoitusmahdollisuudet muita EU- sijoittajia rajatummiksi, koska se voisi edellyttää markkinointimateriaalin maakohtaista räätälöintiä. 23 Luku 4 Markkinointi

5 5 FVCA pitää pykälää erittäin hyvänä ja monella tavalla selventävänä. Olisi johdonmukaista ja vastaavasti pienempien rahastojen toimintamahdollisuutta helpottavaa, jos sama logiikka ulotettaisiin ei- ammattimaisille asiakkaille markkinointiin siten, että lain 13 luvun säännöksistä huolimatta markkinointia saisi jatkaa, jos se on aloitettu lain voimaantullessa. Helsingissä Juha Peltola Hallituksen puheenjohtaja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Krista Rantasaari Pääsihteeri Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi

LAUSUNTO 1 (7) 29.5.2013. Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi LAUSUNTO 1 (7) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista Kiitämme mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

KUV/9421/48/2009 16.12.2009 KULUTUSLUOTTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

KUV/9421/48/2009 16.12.2009 KULUTUSLUOTTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS KUV/9421/48/2009 16.12.2009 Lausunto oikeusministeriölle KULUTUSLUOTTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Olette pyytänyt lausuntoa kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta.

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1 Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset

1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1 Joukkorahoituslaki. 1 luku. Yleiset säännökset 1(29) YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Lakiehdotusten perustelut 1.1 Joukkorahoituslaki 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momentin mukaan

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA, yhdistys ) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja haluaa tuoda lausuntonaan esiin seuraavaa:

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry ( FVCA, yhdistys ) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja haluaa tuoda lausuntonaan esiin seuraavaa: 1 Valtiovarainministeriölle 20.2.2015 Suomen pääomasijoitusyhdistyksen lausunto valtiovarainministeriölle selvityksestä verotusmenettelystä annetun lain (VML) 31 :n muuttamisesta (VM161:00/2014) Suomen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Lausunto 1 (11) VM/682/00.00.05/2012 Rahoitusmarkkinaosasto 30.4.2012 Julkinen Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Viite: Fiva 4/02.01.08/2012.

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 1.7.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 174/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II TRUST. 21.1.2013 Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II Sääntelyn soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoite Mika J. Lehtimäki titutionaalisiin sijoittajiin, jotka sijoittavat Rahastoihin.

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Lausuntokokoelma 15.5.2006

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi. Lausuntokokoelma 15.5.2006 Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi Lausuntokokoelma 15.5.2006 Sisällysluettelo 2 1. CSC - TIETEELLINEN LASKENTA OY / FUNET RY...4 2. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO...5

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Finanssivalvonta Dnro 55/2012 Finanssivalvonta Dnro 55/2012 1.3.2013 1 (12) kirjaamo@finanssivalvonta.fi marianne.demecs@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, 5.12.2012 LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot