Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa"

Transkriptio

1 Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa Tuotantotalouden laitos Aalto-yliopisto

2 Sisältö Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Otos ja metodologia Keskeiset tulokset Yhteenveto 2

3 Tavoitteena hankkia luotettavaa tietoa pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta Suomessa Ulkomailla saavutetut tutkimustulokset ovat usein ristiriitaisia eivätkä siten aina suoraan sovellettavissa Suomeen Suuria eroja käytetyissä aineistoissa, menetelmissä sekä tuloksissa Tulosten mahdollinen ympäristösidonnaisuus Suomen markkinoiden erityispiirteet Vähän aiempaa tutkimusta suomalaisella aineistolla FVCA 2007, Lähdemäki 2007, Männistö

4 Tutkimusasetelma on merkittävä edistysaskel verrattuna aiempiin vaikuttavuustutkimuksiin FVCA 2007 Lähdemäki 2007 Männistö 2009 Alén 2012 Aikaikkuna Otos 175 FVCA:n jäsenten ensisijoitusta 75 CapMan Oyj:n sijoitusta 179 FVCA:n jäsenten ensisijoitusta 282 ensisijoitusta suomalaisiin yhtiöihin 1 Metodologia Puhtaasti tilastollinen tutkimus, ei vertailua Tilastollinen, vertailu toimialan keskiarvoihin Yksinkertainen matching, OLS- sekä Heckmanin 2 regressio Balancing Score Matching Pääteemat Kasvu Kasvu Kasvu, kannattavuus, maksetut yritysverot Kasvu, innovatiivisuus, kansainvälistyminen, hallituksen kokemus Kommentteja Ei vertailuperspektiiviä Ei vertailuryhmää, pienehkö otoskoko Selkeä metodologinen harppaus Huomattava laajennus ja metodologinen edistysaskel 1. Sisältää sekä suomalaisten että ulkomaalaisten tekemiä sijoituksia. Kelvollisia vertailupareja löytyi 187 kpl käytettäessä Cochran & Rubinin (1973) ehtoa 2. Heckmanin (1979) kehittämä kaksivaiheinen menetelmä 4

5 Tutkittavat ensisijoitukset jaoteltiin Venture Capital- ja Buyout-sijoituksiin 1 Venture Capital (VC) Seed Startup Other early stage Later stage venture Bridge financing Private Equity (PE) Buyout (BO) Growth Rescue / Turnaround Replacement capital / Secondary purchase Refinancing bank debt Management buyout (MBO) Management buyin (MBI) Public to private Other PIPE (Private Investment in Public Equity) Other leveraged buyout (LBO) 1. Jaottelu on yhdenmukainen EVCA:n käyttämien määritelmien kanssa 5

6 Tutkimuksessa käytettiin Balancing Score Matchingiä 1 valikoitumisharhan välttämiseksi Menetelmällä etsittiin yrityspareja, joilla on keskenään samanlainen todennäköisyys saada pääomasijoitus Sijoituskohteita ei valita sattumanvaraisesti, joten kohdeyritysten menestystä ei voida verrata suoraan sattumanvaraisesti valittuihin kontrolliyrityksiin Todennäköisyydet estimoitiin sijoituskohteiden valintaan vaikuttavien muuttujien perusteella 2 Muuttujina muun muassa yrityksen koko, kasvu, kannattavuus, innovatiivisuus ja ikä Balancing Score Matchingissä myös absoluuttisia kriteerejä samankaltaisuudelle, kuten havaintovuosi ja toimiala, jolloin esimerkiksi toimintaympäristöä kuvaavia muuttujia ei tarvita Kun yritykset voidaan olettaa sijoitushetkellä identtisiksi, sijoituksen vaikutus voidaan mitata vertailemalla parien sijoituksenjälkeistä menestystä 1. Johdatus teoriaan menetelmän taustalla esimerkiksi teoksissa Rosenbaum & Rubin (1983), Heckman et al. (1999) sekä Rubin (2006) 2. Estimointi perustui tavalliseen probit-malliin 6

7 Pääomasijoituksen saaneet yritykset kasvattavat liikevaihtoaan selvästi verrokkeja nopeammin Sales CAGR (3 years) Kasvu on selvästi nopeampaa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 1.2M eurosta 2.8M euroon kolmessa vuodessa (verrokeilla 1.3 MEUR à 2.4 MEUR) Kasvuvauhtien ero on suurimmillaan toisena sijoituksen jälkeisenä vuotena: +29 prosenttiyksikköä VC-yritykset kasvavat suhteellisesti nopeammin, mutta buyout-yritykset silti absoluuttisesti enemmän VC:iden 3:n vuoden keskimääräinen kasvuprosentti on peräti 21 prosenttiyksikköä suurempi 32% 23% 22% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Sample Matched controls 7

8 Myös työntekijämäärä kasvaa kohdeyrityksissä selvästi verrokkeja nopeammin Employment CAGR (3 years) Keskimääräinen kasvuvauhti on peräti kaksinkertainen verrokkiyrityksiin verrattuna Ero suurimmillaan heti sijoituksen jälkeen VC-yrityksissä keskimääräinen kasvuvauhti on peräti kolminkertainen verrokkiyrityksiin nähden 9 prosenttiyksikköä vuodessa Liikevaihdon kasvu pienellä viiveellä Buyouteissa verrokkeja suurempi työllisyyden kasvu johtuu luultavasti suurilta osin yritysostoista Heikko tilastollinen merkitsevyystaso 10% 5% 5% 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Sample Matched controls 8

9 Kohdeyritykset kasvattavat myös jalostusarvoaan selvästi kilpailijoitaan nopeammin Added Value CAGR (3 years) Jalostusarvo kuvaa yrityksen tuotteeseen luomaa arvoa 1 Ei yleisesti käytössä, koska tarvittavaa dataa on harvoin kattavasti saatavilla Kasvuvauhtien ero on suurin heti sijoituksen jälkeen, jonka jälkeen se alkaa hiljalleen tasoittua Ei tilastollisesti merkitsevää eroa VC- ja buyout-sijoitusten välillä Johtunee osittain myös pienistä havaintomääristä 19% 13% 13% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Sample Matched controls 1. Added Value (jalostusarvo) = EBITDA + Wages + Rents 9

10 Kohdeyritysten kasvu on verrokkeja nopeampaa myös taseen loppusummalla mitattuna Total Assets CAGR (3 years) Mittarina hieman kyseenalainen, koska kohdeyhtiöt saattavat saada uusia sijoituksia Tulokset kuitenkin linjassa muiden kasvulukujen kanssa 8% 12% Suhteellinen kasvu on huomattavasti nopeampaa VC- kuin buyout-yrityksissä Keskimääräinen ero peräti 11 prosenttiyksikköä vuodessa 5% 6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Sample Matched controls 10

11 Yhteenveto: Pääomasijoituksen saaneet yritykset kasvavat selvästi kilpailijoitaan nopeammin Keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) Kasvu on selvästi nopeampaa millä tahansa käytetyistä mittareista Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 1.2M eurosta 2.8M euroon 3 vuodessa (verrokeilla 1.3 MEUR à 2.4 MEUR) Liikevaihdolla mitattuna VC-yritykset kasvavat suhteellisesti nopeammin, mutta buyout-yritykset silti absoluuttisesti enemmän Sales Employment Added value 23% 10% 5% 19% 13% 32% Työllisyyden kasvu peräti kaksi kertaa nopeampaa Kasvu on selvästi nopeampaa myös jalostusarvolla ja taseen loppusummalla mitattuna 12% Total assets 8% 0% 10% 20% 30% 40% Sample Matched controls 11

12 Pääomasijoitus lisää jonkin verran kohdeyritysten kansainvälisiä yhteyksiä Export Intensity Vientikeskeisyys kasvaa kohdeyhtiöissä selvästi toisin kuin verrokkiyrityksissä Ulkomaalaisten johtajien osuus yhtiöiden hallituksissa kasvaa kohdeyhtiöissä huomattavasti verrokkeja nopeammin Ulkomaisten yritysostojen määrä oli niin vähäinen, ettei niiden perusteella voi löytää eroja kohdeyhtiöiden ja verrokkien välillä 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 22% 25% 4% 4% 29% Foreign Director Share Growth (3 years) 25% 10% t = 0 t = 3 Year 9% Sample mean Controls mean Sample median Controls median Pienten havaintomäärien vuoksi myöskään VC- ja buyout-sijoitusten välille ei kyetty löytämään tilastollisesti merkitseviä eroja 2% 3% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 4% Sample Matched Controls 12

13 Pääomasijoituksen saaneiden yritysten hallituksissa verrokkeja kokeneempia jäseniä Board Age Growth (3 years) Hallituksen jäsenten keskimääräinen ikä kasvaa kohdeyhtiöissä selvästi verrokkeja nopeammin Kohdeyhtiöiden hallitusten jäsenillä on myös muita enemmän yrityksen ulkopuolisia johtotehtäviä Ulkopuoliset johtotehtävät ovat myös liikevaihdoltaan keskimäärin 1.9M euroa suuremmissa yrityksissä verrokkien vastaaviin nähden Erot johtuvat luultavasti pääomasijoittajan kontakteista ja yrityksen uskottavuuden paranemisesta sijoituksen saamisen myötä % 0% Outside Directorships Growth (3 years) Sample Matched Controls 13

14 Pääomasijoitusten havaittiin lisäävän innovatiivisuutta ainoastaan VC-sijoitusten osalta Patents Growth (VC, 3 years) VC-yrityksille myönnettiin keskimäärin kaksinkertainen määrä patentteja verrattuna kontrolliyrityksiin Ei tilastollisesti merkitsevää eroa buyoutien osalta 0% 0.0 0% 0.0 Myös aineeton omaisuus lisääntyi kohdeyrityksissä huomattavasti, kun taas verrokeilla se keskimäärin pieneni Ero tilastollisesti merkitsevä myös buyouttien kohdalla Myös yritysostot selittävät luultavasti ainakin osan erosta Yritysten suhteellisissa tuotekehityspanoksissa ei merkittäviä eroja sijoitusvuoden jälkeen Intangible Assets CAGR (VC, 3 years) 40% -6% 4% -14% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sample Matched Controls 14

15 Yhteenveto Kasvu Pääomasijoituksella on merkittävä positiivinen vaikutus kohdeyhtiön kasvuun kaikkien käytettyjen mittareiden perusteella Keskimääräinen liikevaihdon kasvu 1.2M eurosta 2.8M euroon sijoituksen keskimääräinen vaikutus +9 prosenttiyksikköä vuodessa Työntekijämäärän kasvu peräti kaksinkertainen sijoituksen keskimääräinen vaikutus +6 prosenttiyksikköä vuodessa Jalostusarvon kasvu keskimäärin 6 prosenttiyksikköä nopeampaa Taseen loppusumman kasvu keskimäärin 4 prosenttiyksikköä nopeampaa Kansainvälistyminen Pääomasijoitus lisää kohdeyritysten vientikeskeisyyttä sekä ulkomaalaisten jäsenten määrää yhtiön hallituksessa Suuria yrityskohtaisia eroja Hallituksen kokemus Pääomasijoituksen saaneiden yritysten hallituksissa jäsenet ovat keskimäärin verrokkeja kokeneempia iällä, ulkopuolisten johtotehtävien määrällä sekä näiden yritysten koolla mitattuna Innovatiivisuus Pääomasijoitus lisää innovatiivisuutta ainoastaan VC-sijoitusten osalta Nämä yritykset tuottivat verrokkeja enemmän patentteja ja aineetonta omaisuutta, mutta tuotekehityspanostuksissa ei havaittu merkittäviä eroja 15

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen

Working Paper Finpron vaikuttavuus: Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla. Suositukset. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla Suositukset Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Pääomasijoittamisesta

Lisätiedot

Working Paper Riskirahoituksen merkitys biotekniikka-alalla: Pääomasijoittajien vertailu yritysten näkökulmasta

Working Paper Riskirahoituksen merkitys biotekniikka-alalla: Pääomasijoittajien vertailu yritysten näkökulmasta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Luukkonen,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Marraskuu 2014 OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL

Lisätiedot

Working Paper Ulkomaalaisomistuksen vaikutus yritysten kasvuun. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Ulkomaalaisomistuksen vaikutus yritysten kasvuun. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012:

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VM105:00/2012: luonnoksesta hallituksen esitykseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Working Paper Naisjohtoiset yritykset muita kannattavampia. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Naisjohtoiset yritykset muita kannattavampia. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kotiranta,

Lisätiedot

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?*

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ARTIKKELEITA Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Petri Böckerman FT, Vanhempi tutkija Palkansaajien tutkimuslaitos Eero Lehto VTL, Tutkimuskoordinaattori

Lisätiedot

Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina

Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2015 KIMMO HALME VESA SALMINEN KALLE LAMMINMÄKI SAMULI RIKAMA

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Rahoitus 18.12.2011 Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa Financing of technology start-ups in Finland

Lisätiedot

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2011 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Erään pk-yrityksen arvonmääritys

Lisätiedot

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä

CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan pääomasijoittamisen edelläkävijä CapMan-aamiaistilaisuus, Nordnet, Niko Haavisto talousjohtaja Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät lausumat, kuten lausumat yhtiön tulevaisuuden tuloskehityksestä,

Lisätiedot

P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt

P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Toukokuu 2008 Ilkka Konsala Ohjaaja: Markus Lahtinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

YRITYSKAUPAT SUOMESSA: ONKO MAANTIETEELLÄ VÄLIÄ? Eero Lehto Petri Böckerman

YRITYSKAUPAT SUOMESSA: ONKO MAANTIETEELLÄ VÄLIÄ? Eero Lehto Petri Böckerman 198 YRITYSKAUPAT SUOMESSA: ONKO MAANTIETEELLÄ VÄLIÄ? Eero Lehto Petri Böckerman PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS TYÖPAPEREITA LABOUR INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH DISCUSSION PAPERS 198 YRITYSKAUPAT SUOMESSA:

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 116

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 116 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 116 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Reino Sirén

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 229/2008 Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Pertti Kiuru ja Mervi Rajahonka HSEEE Soile Kotala SC-Research Tarmo Lemola, Sami Kanninen ja

Lisätiedot

Working Paper Julkinen T&K-rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: Analyysi metalli- ja elektroniikka-teollisuudesta

Working Paper Julkinen T&K-rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: Analyysi metalli- ja elektroniikka-teollisuudesta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 917

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 917 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindström,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 17.4.2012

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 17.4.2012 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 17.4.2012 Rahoitus Kandidaatintutkielma Sosiaalisesti vastuullisten rahastojen tuotot Yhdysvaltain osakemarkkinoilla sekä salkunhoitajan markkinoidenajoituskyvyn vaikutus

Lisätiedot

Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen

Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen ETLA Raportit ETLA Reports 23.10.2014 No 35 Tekesin rahoituksen vaikutus työn tuottavuuteen Mika Pajarinen * Petri Rouvinen ** * Etlatieto Oy, mika.pajarinen@etla.fi ** Etlatieto Oy, petri.rouvinen@etla.fi

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA. Risk and return of housing investments during the financial crisis

ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA. Risk and return of housing investments during the financial crisis Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA Risk and return of housing investments

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian. tuottavuusvaikutuksista Suomen liike-elämässä

Tieto- ja viestintäteknologian. tuottavuusvaikutuksista Suomen liike-elämässä Kansantaloudellinen aikakauskirja 99. vsk. 2/2003 ARTIKKELEITA Tieto- ja viestintäteknologian tuottavuusvaikutukset Suomen liike-elämässä* Mika Maliranta Tutkimuspäällikkö ETLA Petri Rouvinen Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

YRITYKSEN ELINKAARI- TEORIA JA FORESIGHT 2.0

YRITYKSEN ELINKAARI- TEORIA JA FORESIGHT 2.0 Samuli Aho & Jari Kaivo-oja YRITYKSEN ELINKAARI- TEORIA JA FORESIGHT 2.0 Elinkaariteorian validius suomalaisissa pörssiyrityksissä v. 2004 2012 TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 1/2014 Samuli

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot