Rytmihäiriöiden hoito on vaativin osa myrkytysten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rytmihäiriöiden hoito on vaativin osa myrkytysten"

Transkriptio

1 Myrkytykset Sinikka Pohjola-Sintonen ja Juhani Partanen Suurin osa myrkytyspotilaiden sairaalakuolemista johtuu rytmihäiriöstä. Lääkkeen yliannos on osallisena lähes kaikissa tahallisissa myrkytyksissä. Kardiovaskulaaristen lääkkeiden lisäksi monet muutkin lääkkeet ovat yliannoksina proarytmisia, esimerkiksi antihistamiinit, fentiatsiinit, litium ja muut psykoosilääkkeet, trisykliset depressiolääkkeet, klorokiini, karbamatsepiini ja teofyllamiini. Mahdollisimman tehokas imeytymisen esto on paras tapa hoitaa rytmihäiriöitä. Lisäksi elektrolyytti- ja happo-emästasapainon häiriöiden, hypoksemian ja hypotension hoito estää rytmihäiriöitä ja auttaa niiden hoidossa. Rytmihäiriölääkkeet lisäävät usein verenkierron hallintaongelmia myrkytystilanteissa. Niiden käytössä pitää olla sen takia äärimmäisen pidättyväinen. Rytmihäiriöiden hoito on vaativin osa myrkytysten hoidosta. Epäonnistuminen veren kierron ylläpidossa onkin tavallisin syy myrkytyspotilaan menehtymiseen sairaalassa. Rytmihäiriöitä edistävät sydänsairaus, myrkytyksen aiheuttamat elektrolyytti- ja happo-emästasapainon häiriöt, hypotensio, hypoventilaatio ja sydänlihaksen lamaantuminen. Monet lääkkeet ovat yliannoksina proarytmisia. Kardiovaskulaaristen lääkkeiden ohella monet muut lääkkeet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia rytmihäiriöitä. Rytmihäiriöiden hallinta edellyttää yleisten rytmihäiriötä edistävien asioiden korjaamista, yliannoksina rytmihäiriöitä aiheuttavien lääkkeiden tuntemista ja pidättyväisyyttä rytmihäiriölääkkeiden käytössä. Seikat, jotka edistävät rytmihäiriöitä myrkytyksissä Hypotensio on lähes säännönmukainen löydös myrkytyksen takia hoitoon tuoduilla potilailla. Lievä hypotensio on yleinen nuorilla potilailla jo vähäisenkin bentsodiatsepiinin yliannoksen yhteydessä. Systolinen verenpaine mmhg ei silloin kaipaa erityistä hoitoa. Iäkkäämmillä potilailla systolinen verenpaine kannattaa pitää 100 mmhg:n tuntumassa muun muassa sepel- valtimotaudin mahdollisuuden takia. Myrkytystiloissa verenpainetta laskevat tajunnan heikkenemisen ohella verisuonten laajeneminen, sydämen supistuvuuden väheneminen, nesteen siirtyminen verenkierron ulkopuoliseen tilaan ja kuivuminen. Kuivumisen lääkäri voi todeta tutkiessaan potilaan (kuiva kieli, laskimot supussa, viileä periferia ja niukka virtsaneritys). Tajuttomana löydetty potilas on lähes aina jonkin verran kuivunut. Nopea nesteensiirto (esim 500 ml 0.9-prosenttista keittosuolaliuosta 20 minuutissa) auttaa arvioimaan tilavuusvajeen osuutta hypotension syynä. Ellei nesteensiirto korjaa lainkaan verenpainetasoa, aloitetaan dopamiini-infuusio. Jos hypotensio on syvä tai se aiheutuu lääkkeestä, jonka yliannokselle on ominaista vaikea hypotensio (kalsiuminestäjät, beetasalpaajat, disopyramidi, kinidiini, fentiatsiinit, ja klorokiini), tarvitaan dopamiinia järeämpi ase, noradrenaliini- tai adrenaliini-infuusio (aloitusannos 0.25 mg/kg/min). Verrattain pienetkin kalsiuminestäjämäärät voivat aiheellistaa tällaisen hoidon: jo 200 mg nifedipiiniä, 960 mg verapamiilia tai 2.6 g diltiatseemia on aiheuttanut vaikeita verenkierron ongelmia. Keskuslaskimopaineen mittauksesta on apua hoidon toteutuksessa, mutta elintärkeää verenkierron ylläpitoa auttavaa hoitoa ei pidä jättää antamatta, vaik Duodecim 2000; 116: S. Pohjola-Sintonen ja J. Partanen

2 kei keskuslaskimokatetrointiin olisikaan mahdollisuutta (Parikka ym. 1993). Elektrolyyttihäiriö laukaisee usein lääkkeen proarytmisen vaikutuksen myrkytyksissä. Rytmihäiriöiden ilmaantuessa tai jos niitä on odotettavissa pitää aina korjata lievätkin elektrolyyttihäiriöt. Seerumin kaliumpitoisuus kannattaa korjata yli arvon 4 mmol/l. Seerumin magnesiumpitoisuuden määritys ei aina ole välittömästi saatavilla, eikä se välttämättä kerro todellisesta magnesiumvajeesta. Magnesiuminpuutetta esiintyy diureetteja käyttävillä, alkoholista riippuvaisilla ja ravinnon puutteessa olevilla. Hoidettaessa näitä potilasryhmiä kannattaa antaa magnesiumia 1 g x 1 2 laskimoon, mieluiten vähintään kymmenen minuutin ruiskeena. Magnesiumbolus laskee systolista verenpainetta keskimäärin 8 mmhg, mihin on hyvä varautua huolehtimalla riittävästä nesteytyksestä. Hypoksemia edistää rytmihäiriöiden ilmaantumista varsinkin iäkkäämmillä ja sydänsairauttaa potevilla. Tajunnan heikkenemisestä johtuva hypoventilaatio on myrkytystilanteissa tärkein hypoksemian syy. Hengityksen riittävään tukemiseen pitää varautua ajoissa etenkin potilailla, joilla sydän- tai keuhkosairauden takia on suurentunut rytmihäiriö- tai hypoksemiariski tai jotka ovat nauttineet hengitystä lamaavan lääkemäärän. Esimerkiksi dekstropropoksifeeni lamaa hengitystä jo muutaman tabletin annoksina, ja vaikutus ilmaantuu varsin äkkiä ja johtaa helposti hengityksen pysähdykseen. Bradykardia ja johtumishäiriöt Taulukko 1. Bradykardia ja johtumishäiriöt myrkytyksissä. Erityiset aiheuttajat Kalsiumestäjät Beetasalpaajat Digoksiini Rytmihäiriölääkkeet Karbamatsepiini Klorokiini Organofosfaatit Hoito Atropiini Sympatomimeetit Sisäinen tahdistin empimättä Digoksiinin vasta-aine Taulukko 2. Nopeat rytmihäiriöt myrkytyksissä. Erityiset aiheuttajat Rytmihäiriölääkkeet Trisykliset masennuslääkkeet Fentiatsiinit Muut psykoosilääkkeet Klorokiini Teofylliini Antihistamiinit Hoito Korjaa vähäinenkin hypokalemia,hypoksemia ja hypotensio Anna magnesiumia, jos alkoholi- tai diureettihistoria Rytmihäiriölääkkeitä harkiten verenkiertoa lamaavissa rytmihäiriöissä: beetasalpaaja, lidokaiini, amiodaroni Kääntyvien kärkien kammiotakykardiassa magnesiumia 1 2 g laskimoon, magnesium-infuusio ja tahdistus yli taajuuden 100/min Bradykardia ja johtumishäiriöt ovat vaikeita varsinkin diltiatseemi-, verapamiili-, digoksiini-, beetasalpaaja- ja rytmihäiriölääkemyrkytyksissä, ja niitä esiintyy myös muun muassa karbamatsepiini-, klorokiini- ja organofosfaattimyrkytyksissä (taulukko 1). Nekin kalsiuminestäjät, joilta hoitoannoksina puuttuu sinussolmuketta ja eteis-kammiojohtumista vaimentava vaikutus, vaikuttavat usein yliannoksina tällä tavoin. Tapahtumien kulku on usein varsin nopea kalsiuminestäjä-, beetasalpaaja-, disopyramidi- ja klorokiinimyrkytyksissä. Ajoneuvoon kävelemään kykenevä potilas voi jo puolen tunnin kuluttua olla verenkierron romahtamisen takia elvytyskunnossa. Lääkehiilen nopea anto vähentää oleellisesti yliannoksesta johtuvia verenkierron ylläpidon vaikeuksia. Seerumin pieni kaliumpitoisuus on vaikean klorokiinimyrkytyksen käyttökelpoinen osoitin (Clemessy ym. 1995). Atropiinia (0.5 mg laskimoon muutaman minuutin välein ad 2 mg) annetaan ensiapuna bradykardiaan tai eteis-kammiojohtumishäiriöön. Yleensä on turvallisinta asentaa väliaikainen sisäinen tahdistin, jos syketaajuus on alle 45/min, jos potilaalla esiintyy johtumattomia P-aaltoja tai jos näitä aiheuttavan lääkevaikutuksen uskotaan vielä voimistuvan. Jos tahdistimen asennus viivästyy, annetaan atropiinin jälkeen ensia- 1629

3 :44 V 1 V 5 A V 2 V 6 B :46 1 mv :51 I 1 mv C :38 1 mv Kuva 1. Muistamattomuudesta johtuva digoksiinimyrkytys 74-vuotiaalla miehellä. EKG:ssä todettu aluksi»digitaliskaukalot» STsegmenteissä ja harva syke (A). Muutamaa tuntia myöhemmin ilmeni bigeminia ja Wenkebachin tyyppinen asteen AV-katkos (B), jolloin potilas sai digoksiinin vasta-ainetta 190 mg laskimoon (seerumin digoksiinipitoisuus oli 7.8 mmol/l). Vasta-aineesta huolimatta esiintyi vielä itsestään päättyviä kammiotakykardiajaksoja (C). Syynä oli todennäköisesti krooninen digoksiinimyrkytys, jossa kudoksiin sitoutunutta digoksiinia siirtyy seerumiin vasta-aineen sidottua seerumissa jo olleen digoksiinin. Kroonisissa myrkytyksissä voidaankin joutua antamaan vasta-ainetta useita kertoja. puna sympatomimeetteja. Kalsiumglukonaatti (9 mg Ca/ml 10 ml laskimoon kymmenen minuutin välein ad 6 12 kertaa) kumoaa ainakin lievemmän kalsiuminestäjämyrkytyksen vaikutuksia, mutta merkittävät johtumishäiriöt ja verenpaineen lasku edellyttävät tahdistinta ja sympatomimeetti-infuusiota. Noradrenaliini-infuusio on adrenaliinia tehokkaampi kumottaessa kalsiuminestäjän aiheuttamaa vaikeaa vasodilataatiota. Adrenaliini-infuusio on noradrenaliinia parempi vaihtoehto, jos taas tavoitellaan sydämen supistuvuuden tehostamista. Beetasalpaajavaikutusta kumoavaa glukagonia annetaan verenkierron ylläpitoa vaikeuttavissa beetasalpaajamyrkytyksissä. Lyhyen puoliintumisajan (noin 10 min) takia se pitää antaa jatkuvana laskimoinfuusiona (3 5 mg/h, alkuannos 4 10 mg). Propranololimyrkytys näyttää muita beetasalpaajamyrkytyksiä useammin johtavan kuolemaan. Syyksi epäillään lääkkeen epäselektiivistä vaikutusta solukalvoon (Love ym. 1997). Digitalismyrkytyksissä (kuva 1) on vasta-aineen anto aiheellista, jos ilmenee verenkiertoa kuormittava atropiiniin reagoimaton harvalyöntisyys tai hallitsematon eteis-, nodaali- tai kammiotakykardia. Vasta-aineen antoa pitää harkita myös silloin, jos myrkytys on oletettavasti hyvin vaikea ja oireet tai suuri pitoisuus seerumissa tukevat oletusta. Vasta-ainetta ei yleensä tarvita, jos seerumin digoksiinipitoisuus jää alle arvon 7 8 mmol/l akuuteissa myrkytyksissä. Vasta-aine tehoaa nopeasti, joten»varmuuden vuoksi» ei ainetta kannata antaa, varsinkin kun keskikokoisen henkilön annos jo digoksiinipitoisuuden 7 8 mmol/l kumoamiseksi maksaa noin mk (Luomanmäki ym. 1997) S. Pohjola-Sintonen ja J. Partanen

4 V 1 V 2 V 3 V 4 Syke: :14 Syke: :04 Syke: :33 Kuva 2. Amitriptyliinimyrkytyksen aiheuttama sinustakykardia 37-vuotiaalla naisella. Lääkepitoisuuden vähentyessä takykardia hidastui, QRS-kompleksi kapeni ja P-aalto pääsi esiin T-aallon helmasta. Nopeat rytmihäiriöt Sinustakykardia on säännönmukainen löydös trisyklisten depressiolääkkeiden aiheuttamissa myrkytyksissä (Caravati 1999). Yli 1 g:n suuruiset annokset ovat vaarallisia. Vaikea myrkytys levittää QRS-kompleksia, ja tätä ilmiötä käytetään myrkytyksen vaikeuden osoittimena. Leveä QRS enteilee kammiotakykardiaa ja sähkömekaanista dissosiaatiota. Trisyklisestä depressiolääkkeestä johtuvassa myrkytyksessä voikin olla vaikea erottaa kammio- ja sinustakykardiaa toisistaan (kuva 2). EKG:n vertaaminen aiempaan on hyvä apu. Trisyklisillä depressiolääkkeillä on suoliston toimintaa lamaavaa antikolinergista vaikutusta, ja imeytyminen saattaa jatkua useita vuorokausia lääkeannoksen nauttimisen jälkeen. Myrkytystilan syvenemistä ja pitkittymistä voidaan vähentää riittävän pitkään jatkuvalla lääkehiilen annolla ja suoliston tyhjenemistä nopeuttavalla huuhtelulla polyeteeniglykoliliuoksella. Tehokas imeytymisen esto sekä elektrolyyttihäiriöiden ja asidoosin hoito auttavat välttymään verenkiertoa laamaavilta rytmihäiriöiltä. Jos niitä kuitenkin ilmenee, ja erityisesti johtumishäiriöiden ohessa, on väliaikainen sisäinen tahdistin tarpeellinen. Sinustakykardiaa voidaan jarruttaa varovasti lyhytvaikutteisella beetasalpaajalla, jos jarrutus on verenkierron ylläpitämiseksi tarpeen. Sinustakykardia ja eteisperäiset nopeat rytmihäiriöt ovat ominaisia myös teofylliinimyrkytykselle. Vaikea teofylliinimyrkytys aiheuttaa kouristuksia, rabdomyolyysia, hypotensiota ja tajunnan menetyksen. Eteistakykardia, johon liittyy 2:1-blokki, ja nopeutunut junktionaalinen rytmi ovat tyypillisiä digoksiinimyrkytyksen löydöksiä. Serotoniini- ja antikolinergisessa syndroomassa esiintyy myös takykardiaa. Serotoniinioireyhtymä syntyy muun muassa MAO:n estäjä moklobemidin ja serotoniinin takaisinoton estäjien yhteisvaikutuksesta. Antikolinerginen oireyhtymä voi ilmetä gastrointestinaalilääkkeiden tai trisyklisten depressiolääkkeiden yliannoksen seurauksena, ja se on kuvattu kirjallisuudessa myös lupiininsiemenuutteen nauttimisen seurauksena. Beetasalpaajaa voidaan käyttää jarruttamaan sinustakykardiaa. Fysostigmiini kumoaa antikolinergisen oireyhtymän oireita, myös takykardiaa. Kammioperäisten rytmihäiriöiden ilmaantuessa pitää myrkytyspotilaalta tarkistaa ja korjata heti mahdolliset häiriöt elektrolyyteissä, happo-emästaseessa, hapensaannissa ja verenpaineessa sekä varmistaa, että myrkytyksen pahenemisen estämiseksi on tehty kaikki voitava. Lyhyitä kammiotakykardiajaksoja tai kammiolisälyöntejä ei pidä hoitaa rytmihäiriölääkkeillä, mutta on syytä varautua sähköiseen kardiover- 1631

5 A V 1 Syke:163 17:40 V 6 B Syke:113 18:21 V 1 Kuva 3. Promatsiinimyrkytys 34-vuotiaalla naisella, joka oli löydetty kotoa kouristavana. Potilaan tullessa päivystyspoliklinikkaan verenpaine oli 57/38 mmhg ja EKG:ssä näkyi leveäkompleksinen takykardia 163/min (A), joka jatkui neljästä perättäisestä sähkösokista (360 J x 4) huolimatta. Nesteinfuusion, magnesiumin annon ja dopamiini-infuusion jälkeen annettiin uudelleen sähkösokki, mutta sekin jäi tuloksettomaksi. Sinusrytmi palautui muutama minuutti 300 mg:n amiodaroni- (muutaman minuutin injektiona) ja 5 mg:n metoprololiruiskeiden jälkeen (B). sioon pitkittyneen kammiotakykardian tai -värinän varalta. Rytmihäiriölääkkeitä sopii käyttää vain verenkiertoa lamaavissa rytmihäiriöissä ja silloinkin harkiten (kuva 3). Kyseeseen tulevat lidokaiini, beetasalpaaja (esmololin lyhytvaikutteisuus on etu) ja amiodaroni. Amiodaroni on pitkävaikutteinen, mutta sen etuna muihin rytmihäiriölääkkeisiin verrattuna on vähäinen sydäntä lamaava ja proarytminen vaikutus. Kääntyvien kärkien kammiotakykardia (KKKT) on kammiotakykardioista tärkein lääkemyrkytyksissä. Sitä edeltää pidentynyt QT(U)- aika EKG:ssä. U-aalto kohoaa usein T-aallon helmasta ennen rytmihäiriön ilmaantumista muodostaen oudon näköisen TU-kompleksin (kuva 4). Kinidiini, disopyramidi, sotaloli, dofetilidi ja amiodaroni (edellä mainittuja harvemmin) aiheuttavat KKKT:ta yliannoksina ja joillakin potilailla jo hoitoannoksina. Antihistamiineista ainakin terfenadiinin ja astemitsolin on kuvattu aiheuttaneen KKKT:ta yliannoksina tai metabolian estyessä esimerkiksi ketokonatsolin tai itrakonatsolin tai erytromysiinin vaikutuksesta. Mikrobilääkkeistä mm. makrolidit, grepafloksasiini, sulfametoksatsoli, halofantriini, klorokiini, pentamidiini ja amfoterisiini B, psyykenlääkkeistä tri- ja tetrasykliset masennuslääkkeet, litium, haloperidoli, fentiatsiinit, risperidoni, sertindoli ja mahdollisesti myös olantsapiini sekä muista lääkkeistä mm. sisapridi, probukoli ja amantadiini voivat aiheuttaa KKKT:ta, varsinkin ylinannoksina. Hoitona on kaliumpitoisuuden korjaus, magnesiumruiskeet ja -infuusio sekä tahdistus yli taajuuden /min (Pohjola-Sintonen 1998). Rytmihäiriölääkkeitä ei pidä käyttää, koska polyfarmasia lisää proarytmian riskiä ja verenkierron hallinnan ongelmia. Lopuksi Arkisten perusasioiden hoito imeytymisen esto, hypotension, hypoventilaation ja elektrolyyttihäiriöiden hoito on myrkytysten aiheuttamissa rytmihäiriöissä avain ongelmien menestykselliseen hallintaan. Myrkytyksissä esiin tulevien rytmihäiriöongelmien hahmotusta ja hoitoa auttaa, jos tuntee rytmihäiriöitä erityisesti aiheuttavat lääkkeet. Rytmihäiriölääkkeitä saa käyttää periaatteella»vasta viimeisessä hädässä». *** Artikkelin esimerkkitapausten mallikkaat hoitoratkaisut tekivät apulaislääkärit Anna-Mari Hekkala, Johanna Kaartinen, Valtteri Kosunen ja Laura Pikkarainen Peijaksen sairaalasta S. Pohjola-Sintonen ja J. Partanen

6 A V 2 V 3 V 4 V 5 B C Kuva 4. Kääntyvien kärkien kammiotakykardia 400 mg tioridatsiinia nauttineella 43-vuotiaalla naisella. Rytmihäiriö aiheutti ensin lyhyitä tajunnan menetyksiä, sitten pitempiä, joiden aikana potilas kouristi. QT-aika oli 590 ms eli huomattavan pitkä, ja T-aallon lopussa sen yli kohosi erikoisen näköinen U-aalto, joka ennakoi usein kammiotakykardian alkamista (A). Kammiotakykardia esiintyi aluksi lyhyinä jaksoina (B), sitten pitempinä (C), jolloin se nimensä mukaisesti kääntyili perustason ympäri. Lievän hypokalemian korjaaminen ja magnesiumruiskeet riittivät hillitsemään kammiotakykardiataipumusta. Seuraavana päivänä QT-aika oli jo normaali, ja rytmihäiriöt loppuivat. Kirjallisuutta Caravati EM. The electrocardiogram as a diagnostic discriminator for acute tricyclic antidepressant poisoning. Clin Toxicol 1999;37: Clemessy J-L, Favier C, Borron SW, Hantson PE, Vicaut E, Baud FJ. Hypokalemia related to acute chloroquine ingestion. Lancet 1995;346: Love J N, Litovitz TL, Howell JM, Clancy C. Characterization of fatal beta blocker ingestion: a review of the American Association of Poison Control Centers data from 1985 to Luomanmäki K, Elonen E, Vuoristo M, toim. Akuuttihoito-opas. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim Parikka H, Pohjola-Sintonen S, Rapola J, Sipilä R, Luomanmäki K. Kalsiumestäjämyrkytys. Duodecim 1993;109: Pohjola-Sintonen S. Pitkä QT-aika lääkkeiden sivuvaikutuksena. Duodecim 1998;114: SINIKKA POHJOLA-SINTONEN, dosentti, erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Peijaksen sairaala Sairaalakatu Vantaa JUHANI PARTANEN, dosentti, erikoislääkäri, ylilääkäri Jorvin sairaalan sisätautien yksikkö Turuntie Espoo 1633

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG:n monitorointi leikkaussalissa Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG leikkaussalissa EKG tulee rekisteröidä teknisesti aina mahdollisimman korkealaatuisena ja virheettömänä. Huonoa EKG-käyrää

Lisätiedot

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys

EKG. Markus Lyyra. HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10. LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys EKG Markus Lyyra LL, erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen erityispätevyys HYKS Akuutti HUS lääkärihelikopteri FinnHEMS10 Mitä on EKG? Elektrokardiogrammi Kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄT ENSIHOIDOSSA

PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJÄT ENSIHOIDOSSA PÄIHTEIDEN KÄYTTK YTTÄJÄT ENSIHOIDOSSA YLEISTÄ Vakavia myrkytyksiä n. 2000/vuosi Puolet johtaa kuolemaan Tehohoitoon 800 Suurin osa kuolee ennen ensihoitoon pääp ääsyä Hoitoon pääp äässeiden kuolleisuus

Lisätiedot

Intoksikaatiopotilaan hoito. 8.11.2011 James Boyd Lääkäri HUS ensihoito

Intoksikaatiopotilaan hoito. 8.11.2011 James Boyd Lääkäri HUS ensihoito Intoksikaatiopotilaan hoito 8.11.2011 James Boyd Lääkäri HUS ensihoito Luennon sisältö Potilastapauksia ja mitä niistä opimme Hengitystien ja hengityksen hallinta Vasta-aineista Rytmihäiriöiden ja hemodynamiikan

Lisätiedot

Rytmihäiriölääkkeet. Rytmihäiriöistä. Rytmihäiriöiden oireita. Kammiovärinä. Päivystyvän lääkärin kannalta keskeisiä rytmihäiriöitä 11/20/2013

Rytmihäiriölääkkeet. Rytmihäiriöistä. Rytmihäiriöiden oireita. Kammiovärinä. Päivystyvän lääkärin kannalta keskeisiä rytmihäiriöitä 11/20/2013 Rytmihäiriöistä Rytmihäiriölääkkeet Pekka Rauhala, LKT 2013 Rytmihäiriön merkitys riippuu sydämen kunnosta ja rytmihäiriön tyypistä Vaarattomia lisälyöntejä vs. kammiovärinä Rytmihäiröiden jaottelua/terminologiaa

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI TIKOSYN 125 mikrogrammaa kapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kapseli sisältää 125 mikrogrammaa dofetelidia. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Akuutti eteisvärinän tai -lepatuksen konversio sinusrytmiksi.

Akuutti eteisvärinän tai -lepatuksen konversio sinusrytmiksi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CORVERT 87 mikrog/ml infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 mikrogrammaa ibutilidifumaraattia, mikä vastaa 87 mikrogrammaa

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sydämen vajaatoiminta. Eteisvärinä ja eteislepatus, joihin liittyy tiheä kammiorytmi.

VALMISTEYHTEENVETO. Sydämen vajaatoiminta. Eteisvärinä ja eteislepatus, joihin liittyy tiheä kammiorytmi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Digoxin 0,25 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 0,25 mg digoksiinia. Apuaineet: Etanoli (96 %) 83,0 mg/ml.

Lisätiedot

Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset

Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset 70. Tärkeiät lääkeaineyrkytykset Tärkeiät lääkeaineyrkytykset Lääkeaineiden toksisuutta on käsitelty kunkin aineryhän osalta sivuvaikutusten yhteydessä. Tässä esitetään lyhyesti suoalaisten yleisipien

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Rytmihäiriölääkkeet. Pekka Rauhala, LKT 2017

Rytmihäiriölääkkeet. Pekka Rauhala, LKT 2017 Rytmihäiriölääkkeet Pekka Rauhala, LKT 2017 Rytmihäiriöistä Rytmihäiriön merkitys riippuu sydämen kunnosta ja rytmihäiriön tyypistä Vaarattomia lisälyöntejä vs. kammiovärinä Rytmihäiriöiden jaottelua/terminologiaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Intoksikaatiopotilaan hoito James Boyd Lääkäri HUS ensihoito

Intoksikaatiopotilaan hoito James Boyd Lääkäri HUS ensihoito Intoksikaatiopotilaan hoito 5.11.2013 James Boyd Lääkäri HUS ensihoito Luennon sisältö Potilastapauksia ja mitä niistä opimme Hengitystien ja hengityksen hallinta Vasta-aineista Rytmihäiriöiden ja hemodynamiikan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Magnesiumsulfaatti infuusiokonsentraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depottabletti sisältää 23,75 mg metoprololisuksinaattia, mikä vastaa 25 mg:aa metoprololitartraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depottabletti sisältää 23,75 mg metoprololisuksinaattia, mikä vastaa 25 mg:aa metoprololitartraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metoprolol ratiopharm 23,75 mg depottabletti Metoprolol ratiopharm 47,5 mg depottabletti Metoprolol ratiopharm 95 mg depottabletti Metoprolol ratiopharm 190 mg

Lisätiedot

Päivystäjän myrkytykset ja niiden antidootit

Päivystäjän myrkytykset ja niiden antidootit SFL/HA8 korvaava essee Päivystäjän myrkytykset ja niiden antidootit Minna Pöntinen LT2 Tässä esseessä on keskitytty kuvaamaan tavallisimpien myrkytysten spesifistä antidoottihoitoa. Myrkytysten yleisempiä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Seloken 50 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Seloken 50 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Seloken 50 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg metoprololitartraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma 25 mg kalvopäällysteiset tabletit päivämäärä 7.1.2014, versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Amiodaron Hameln 50 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Amiodaron Hameln 50 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amiodaron Hameln 50 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 50 mg amiodaronihydrokloridia

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS Jouko Laurila, LT HUS DELIRIUMIN OIREET tajunnantason häiriö tarkkaavaisuuden häiriö uni-valverytmin häiriö ajattelun ja muistin häiriö puheen häiriö havainnoinnin häiriö motoriikan

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BRINAVESS 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten vernakalanttihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. BRINAVESS 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten vernakalanttihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE BRINAVESS 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten vernakalanttihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Isosorbide mononitrate Vitabalans 10 mg tabletit Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: 1 tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kroonisten vaikeiden aggressiivisten skitsofreniapotilaiden hoidossa on käytetty hyvin tuloksin 150-250 mg:n vuorokausiannosta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kroonisten vaikeiden aggressiivisten skitsofreniapotilaiden hoidossa on käytetty hyvin tuloksin 150-250 mg:n vuorokausiannosta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Neulactil 2,5 mg tabletit Neulactil 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää perisiatsiinia 2,5 mg tai 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus. Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy

Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus. Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy Leikkausverenvuodon portaittainen korvaus Kati Järvelä TAYS Sydänkeskus Oy Veritilavuus Hapenkuljetus kyky Hemostaasin ylläpito =verenvuodon tyrehdyttäminen / tyrehtyminen Veritilavuus Leikkausverenvuodon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Sotalolihydrokloridi 80 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti Valmisteen

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EKG:N TULKINTAA. Hoitotyön taitopaja Tiina Hyttinen PKSSK Laboratoriohoitaja, EKG asiantuntijahoitaja

EKG:N TULKINTAA. Hoitotyön taitopaja Tiina Hyttinen PKSSK Laboratoriohoitaja, EKG asiantuntijahoitaja EKG:N TULKINTAA Hoitotyön taitopaja Tiina Hyttinen PKSSK Laboratoriohoitaja, EKG asiantuntijahoitaja TAITOPAJAN SISÄLTÖ Kertaus sydämen rakenteesta ja sähköisestä johtoratajärjestelmästä Miten piirtyvä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

AKUUTIT MYRKYTYKSET SEMINAARI. L4k Janne Backman, prof. Outi Lapatto-Reiniluoto, LT Maria Paile-Hyvärinen, LT Aleksi Tornio, LT

AKUUTIT MYRKYTYKSET SEMINAARI. L4k Janne Backman, prof. Outi Lapatto-Reiniluoto, LT Maria Paile-Hyvärinen, LT Aleksi Tornio, LT AKUUTIT MYRKYTYKSET SEMINAARI L4k 7.5.2015 Janne Backman, prof. Outi Lapatto-Reiniluoto, LT Maria Paile-Hyvärinen, LT Aleksi Tornio, LT Myrkytysten taustaa Suomessa kuolee vuosittain n. 1000-1200 ihmistä

Lisätiedot

L4k: Myrkytysseminaarin potilastapauksia osa III Aleksi Tornio

L4k: Myrkytysseminaarin potilastapauksia osa III Aleksi Tornio L4k: Myrkytysseminaarin potilastapauksia osa III 8.5.2014 Aleksi Tornio 46 v. mies, jäänyt saunareissulla rapulle istumaan 46-v. mies, jäänyt saunareissulta rapulle istumaan Hoitokodin asukki. Alkoholisti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Käytetään myös paikallisesti hemostaattina paikallispuudutteiden lisänä.

VALMISTEYHTEENVETO. Käytetään myös paikallisesti hemostaattina paikallispuudutteiden lisänä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ADRENALIN 1 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 1 mg adrenaliinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra injektionestettä sisältää adrenaliinitartraattia

Lisätiedot

Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi. Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen

Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi. Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen Laadukas EKG ja hoitajan tekemä esianalyysi Arja Uusitalo, LT, Dosentti, Erikoislääkäri, oyl HUS-Kuvantaminen Living ECG http://www.youtube.com/watch?v=r9yuidnm Csw Merkitys Erittäin suuri! n. 1.5 miljoonaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU EKGopas EKGopas 9Lives Oy:n ensihoitoyksiköille Janne Heino SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU http://www.samk.fi Sairaanhoitaja (AMK) koulutuksen opinnäytetyö EKGopas 9Lives Oy:n ensihoitoyksiköille Tämä opas

Lisätiedot

VANHUKSEN PERIOPERATIIVINEN SEKAVUUS

VANHUKSEN PERIOPERATIIVINEN SEKAVUUS VANHUKSEN PERIOPERATIIVINEN SEKAVUUS Jouko Laurila LT HUS, Marian sairaala ÄKILLINEN SEKAVUUSOIREYHTYMÄ eli DELIRIUM Mikä se on? Kuinka yleinen se on? Mikä sen aiheuttaa? Miten sen tunnistaa? Voiko sitä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletteja ei saa jakaa eikä pureskella. Annostus on yksilöllinen.

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletteja ei saa jakaa eikä pureskella. Annostus on yksilöllinen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardizem Retard 90 mg depottabletti Cardizem Retard 120 mg depottabletti Cardizem Retard 180 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti

Lisätiedot

Akuuttia rytmikardiologiaa , Kl. opettaja Juha Asikainen, K-S:n keskussairaala, Sisätaudit

Akuuttia rytmikardiologiaa , Kl. opettaja Juha Asikainen, K-S:n keskussairaala, Sisätaudit Akuuttia rytmikardiologiaa 10.2.2017, Kl. opettaja Juha Asikainen, K-S:n keskussairaala, Sisätaudit Rytmihäiriöt Yleistä Normaalisti sydäntä tahdistaa oikeassa eteisessä sijaitseva sinus solmuke Sinusrytmi

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

ANAMNEESIIN, OIREISIIN JA LÖYDÖKSIIN PERUSTUVAN TYÖDIAGNOOSIN TEKEMISEN TEOREETTINEN HALLINTA

ANAMNEESIIN, OIREISIIN JA LÖYDÖKSIIN PERUSTUVAN TYÖDIAGNOOSIN TEKEMISEN TEOREETTINEN HALLINTA Opinnäytetyö (AMK) Ensihoidon koulutusohjelma Ensihoitaja (AMK) 2012 Marika Korhonen & Heidi Nikunoja ANAMNEESIIN, OIREISIIN JA LÖYDÖKSIIN PERUSTUVAN TYÖDIAGNOOSIN TEKEMISEN TEOREETTINEN HALLINTA Vuosien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini PAKKAUSSELOSTE FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi mitattu ja potilaan saama annos sisältää 12 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi mitattu ja potilaan saama annos sisältää 12 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fomeda Easyhaler 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi mitattu ja potilaan saama annos sisältää 12 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Angina pectoris 7,5-15 mg, joskus 20 mg vuorokaudessa, yleensä jaettuna kahteen tai kolmeen osa-annokseen.

VALMISTEYHTEENVETO. Angina pectoris 7,5-15 mg, joskus 20 mg vuorokaudessa, yleensä jaettuna kahteen tai kolmeen osa-annokseen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Visken 5 mg tabletti Visken 10 mg tabletti Visken 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Pindololi 5 mg, 10 mg tai 15 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Implicor 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit Implicor 50 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit Implicor 25 mg/7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Implicor 50

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Emerade 500 mikrogramman esitäytetystä kynästä saatava kerta-annos 0,5 ml sisältää

VALMISTEYHTEENVETO. Emerade 500 mikrogramman esitäytetystä kynästä saatava kerta-annos 0,5 ml sisältää VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Emerade 150 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetty kynä Emerade 300 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetty kynä Emerade 500 mikrogrammaa injektioneste,

Lisätiedot

Erisuuruisia annoksia varten on saatavilla ivabradiinia 5 mg tai 7,5 mg sisältäviä kalvopäällysteisiä tabletteja.

Erisuuruisia annoksia varten on saatavilla ivabradiinia 5 mg tai 7,5 mg sisältäviä kalvopäällysteisiä tabletteja. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corlentor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg ivabradiinia (vastaten 5,390 mg:aa ivabradiinihydrokloridia).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletti: vaaleanruskea, täplikäs, pyöreä, kupera jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletti: vaaleanruskea, täplikäs, pyöreä, kupera jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletit Bisoprolol Vitabalans 10 mg tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bisoprolol Vitabalans 5 mg tabletti: jokainen

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osat Tietoa sairauden esiintyvyydestä Lääkevalmiste Dormix 12,5 mg ja 25 mg kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

EKG Minna Pöntinen 11/2007

EKG Minna Pöntinen 11/2007 EKG Minna Pöntinen 11/2007 Kytkennät - Anterioriset: V1, V2, V3, V4 - Vasemmat lateraaliset: I, AVL, V5, V6 - Inferioriset: II, III, AVF - Muut: AVR Sydämen sähköinen akseli - Normaalisti (-30) 0-90 astetta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus on yksilöllinen ja määräytyy kliinisen vasteen ja systolisen verenpaineen mukaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Annostus on yksilöllinen ja määräytyy kliinisen vasteen ja systolisen verenpaineen mukaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nitro 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää glyseryylitrinitraattia 5,0 mg. Yksi 2 ml:n ampulli

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ja ongelmatilanteet: potilastapauksia

Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ja ongelmatilanteet: potilastapauksia Lääkehoidon yhteisvaikutukset ja ja ongelmatilanteet: potilastapauksia 7.5.2014 Matti Itkonen, Erikoistuva lääkäri Helsingin yliopisto/ HUS, Kliininen farmakologia Potilastapaus 1 54 v. mies, lääkityksenä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletti 175 mg: pyöreä, valkoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T.

VALMISTEYHTEENVETO. Depottabletti 175 mg: pyöreä, valkoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nuelin Depot 175 mg depottabletit Nuelin Depot 250 mg depottabletit Nuelin Depot 350 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 depottabletti sisältää

Lisätiedot

PALLIATIIVINEN SEDAATIO

PALLIATIIVINEN SEDAATIO PALLIATIIVINEN SEDAATIO Juha Nevantaus Osastonylilääkäri Keski-Suomen Keskussairaala 28.11.2013 Päätös saattohoitoon siirtymisestä tehdään neuvotellen potilaan kanssa ja merkitään selkeästi sairauskertomukseen.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa.

VALMISTEYHTEENVETO. Uni- ja bipolaarisen depression hoito. Voidaan kokeilla myös reaktiivisen, neuroottisen ja symptomaattisen depression hoidossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Noritren 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine Nortriptyliinihydrokloridi Vaikuttavan aineen määrä

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi millilitra

Lisätiedot

Rytminhallinnan uudet keinot. Mika Lehto HYKS, Kardiologian klinikka

Rytminhallinnan uudet keinot. Mika Lehto HYKS, Kardiologian klinikka Rytminhallinnan uudet keinot Mika Lehto HYKS, Kardiologian klinikka Eteisvärinän hoito tänään AFFIRM 2002 Eteisvärinän hoito tänään AFFIRM 2002 Eteisvärinän hoito tänään - sinusrytmiin liittyi parempi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kammioarytmiat: - Hengenvaarallisten kammiotakykardioiden hoito - Symptomaattisten lyhytkestoisten kammiotakykardioiden hoito

VALMISTEYHTEENVETO. Kammioarytmiat: - Hengenvaarallisten kammiotakykardioiden hoito - Symptomaattisten lyhytkestoisten kammiotakykardioiden hoito VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sotacor 80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 80 mg sotalolihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Ville-Veikko Hynninen 16.3.2012

Ville-Veikko Hynninen 16.3.2012 Ville-Veikko Hynninen 16.3.2012 Termejä positiivinen inotropia lisää sydämen pumppausvoimaa positiivinen kronotropia lisää sydämen lyöntitiheyttä preload eli esivenytys myokardiumin venyttymisen määrä,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Depressiiviset tilat, joihin liittyy ahdistuneisuutta ja unettomuutta. Unettomuus.

VALMISTEYHTEENVETO. Depressiiviset tilat, joihin liittyy ahdistuneisuutta ja unettomuutta. Unettomuus. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Trimipramiinimaleaatti, joka vastaa 25 mg trimipramiinia. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm

VALMISTEYHTEENVETO. Harmaapilkullinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, halkaisija 13 mm VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CARBO MEDICINALIS 250 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivihiili, 250 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti

Lisätiedot

SIDONNAISUUDET

SIDONNAISUUDET SIDONNAISUUDET VA OYL SYNNYTYSSALI JA NAISTENOSASTON PERINATOLOGINEN JA SYNNYTTÄNEIDEN OSUUS TUTKIMUSKOHTEENA SYNNYTYKSEN EDISTYMINEN, SEN POIKKEAVUUDET JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET YKSITYISVASTAANOTTO HARVAKSELTAAN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Migreeni, huimaus, Ménièren oireyhtymä, pahoinvointi, oksentelu ja psykosomaattiset häiriöt. Skitsofrenian eri muodot.

VALMISTEYHTEENVETO. Migreeni, huimaus, Ménièren oireyhtymä, pahoinvointi, oksentelu ja psykosomaattiset häiriöt. Skitsofrenian eri muodot. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Stemetil 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Proklooriperatsiinimaleaatti 5 mg/tabl. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien Oikeuslääketiede Lääke, myrkky, huume vai taasko viina? Erkki Vuori, Ilkka Ojanperä, Riitta-Leena Ojansivu ja Raija Nieminen Suomalainen kuolemansyyn selvitys on kattava ja perusteellinen. Oikeuskemiallisten

Lisätiedot

Sydämentahdistin potilasopas. Sisätautien osasto

Sydämentahdistin potilasopas. Sisätautien osasto Tahdistin potilasopas 1 (16) Sydämentahdistin potilasopas Sisätautien osasto Tahdistin potilasopas 2 (16) Sisältö 1. Terve sydän 2. Rytmihäiriöt 3. Tahdistimen toiminta 4. Valmistelu kotona / osastolla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot