Ylöjärven opetussuunnitelma Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )"

Transkriptio

1 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on erilaista eri aikoina ja eri paikoissa. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen prosessissa, jossa rakentuu arvostava ja utelias suhtautuminen erilaisiin musiikkeihin. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia. VUOSILUOKAT 1 4 Vuosiluokilla 1 4 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista sekä rohkaista häntä ilmaisemaan ja toteuttamaan omia mielikuviaan. TAVOITTEET Oppilas oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia käyttämään ääniä sekä rytmisiä ja melodisia aiheita musiikillisen keksinnän aineksina ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana. KESKEISET SISÄLLÖT Äänenkäytön harjoituksia puhuen, loruillen ja laulaen, ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lauluohjelmistoa sekä moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia

2 2 keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla yhteissoittoon valmentavia harjoituksia, erityisesti perussyketajua kehittäviä harjoituksia, joiden yhteydessä kehitetään myös soittotekniikkaa; lisäksi ostinatorytmejä, säestystehtäviä ja yhteissoitto-ohjelmistoa monenlaisen musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen sekä omien elämysten, mielikuvien ja kokemusten kuvailua äänten sekä rytmisten ja melodisten aiheiden käyttämistä musiikillisen keksinnän aineksina musiikin elementteihin rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri ja muoto liittyvää peruskäsitteistöä musisoinnin, kuuntelun, liikunnan ja musiikillisen keksinnän yhteydessä laulu-, soitto- ja kuunteluohjelmistoa, joka tutustuttaa oppilaan sekä suomalaisen että muiden maiden ja kulttuurien musiikkiin sisältäen esimerkkejä eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilas osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tuttiharjoituksissa tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla. VUOSILUOKAT luokkien musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoinnin yhteydessä. TAVOITTEET Oppilas ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä sekä laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan oppii ymmärtämään musiikin elementtien, rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin ja muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä.

3 3 KESKEISET SISÄLLÖT Äänenkäyttöä kehittäviä harjoituksia ja erilaisiin laulutapoihin perehdyttävää yksija moniäänistä ohjelmistoa, josta osa ulkoa yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä ja kulttuureja edustavaa soitto-ohjelmistoa monipuolista kuunteluohjelmistoa ja sen jäsentämistä ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti omien musiikillisten ideoiden kokeilua ja tuottamista esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen. PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti hallitsee jonkin rytmi-, melodia tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa. VUOSILUOKKA: 1 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä. Kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan käyttämällä lauluohjelmistossa suomalaista musiikkia. Viestintätaidoissa painotetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua. TAVOITTEET Oppilas oppii

4 4 käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä ja musiikkia tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ulkoa. Musisointi Yhteismusisointiin valmistavia keho-, melodiasoitin- ja rytmiharjoituksia musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista. Musiikki eri vuodenaikoina. musiikin käsitteiden ja peruselementtien rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, soitinväri, muoto mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ Oppilas pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein osallistuu aktiivisesti ja innostuneesti musisointiin ja pysyy perusrytmissä. VUOSILUOKKA: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä. Kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan käyttämällä lauluohjelmistossa suomalaista musiikkia. Viestintätaidoissa painotetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua. TAVOITTEET Oppilas oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin

5 5 toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien lauluohjelmiston monipuolistuminen, laululeikkejä, kaanon. Musisointi Yhteismusisointiin valmistavia keho-, melodiasoitin- ja rytmiharjoituksia musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista. Musiikki eri vuodenaikoina. musiikin käsitteiden ja peruselementtien rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, soitinväri, muoto mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ Oppilas pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein osallistuu aktiivisesti ja innostuneesti musisointiin ja pysyy perusrytmissä hahmottaa musiikin peruskäsitteitä VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1-2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä, ohjataan pitkäjänteisten yhteismusisointitaitojen kehittymiseen. Kulttuuri-identiteettiä kehitetään ottamalla ohjelmistoon suomalaista musiikkia sekä musiikkia muista kulttuureista. Viestintätaidoissa korostetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua. TAVOITTEET Oppilas oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen yksin sekä ryhmässä. toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana

6 6 kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia kokien laulamisen iloa ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa tutustumista moniäänisyyteen, kaanon. Musisointi Yhteismusisointia mahdollisuuksien mukaan luokassa olevilla soittimilla musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta, vuodenajoilta ja eri musiikin lajeista sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti musiikin käsitteiden ja peruselementtien rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri, muoto- mukaan ottamista oman kokemisen ( esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8 (HYVÄ) Oppilas pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein osallistuu aktiivisesti yhteismusisointiin ja pysyy perusrytmissä hallitsevat tavoitteiden mukaiset oppisisällöt hyvin. VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1-2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä, ohjataan pitkäjänteisten yhteismusisointitaitojen kehittymiseen. Kulttuuri-identiteettiä kehitetään ottamalla ohjelmistoon suomalaista musiikkia sekä musiikkia muista kulttuureista. Viestintätaidoissa korostetaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua. TAVOITTEET Oppilas oppii käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja

7 7 liikkuen yksin sekä ryhmässä. toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen. KESKEISET SISÄLLÖT Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia kokien laulamisen iloa ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa tutustumista moniäänisyyteen, kaanon. Musisointi Yhteismusisointia mahdollisuuksien mukaan, sekä omien ratkaisujen keksimistä keho-, rytmi- ja luokkasoittimien avulla musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta, vuodenajoilta ja eri musiikin lajeista sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti musiikin käsitteiden ja peruselementtien rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri, muoto- mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4.- LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Oppilas Osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon jollakin keho-, rytmi- tai luokkasoittimella osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-kysymys/vastaus- ja soolo/tuttiharjoituksissa tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemuksiaan verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla.

8 8 VUOSILUOKAT luokkien musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoinnin yhteydessä. VUOSILUOKKA: 5 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1-2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä, ohjataan pitkäjänteisten yhteismusisointitaitojen kehittymiseen. Kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyttä opetetaan oman kulttuuriperinteen arvostamisen ja tuntemisen myötä. Viestintätaitoja harjoitellaan kuuntelemalla musiikkia tai osallistumalla itse musisointiin. Mediataitoja opiskellaan hankkimalla, vertailemalla ja valikoimalla tietoa eri median lähteistä mediakriittisyys. TAVOITTEET Oppilas ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri osa-alueilla oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia musiikin lajeja sekä kulttuureja ja aikakausia oppii ymmärtämään musiikin elementtien - rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin, muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä. KESKEISET SISÄLLÖT Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia kokien laulamisen iloa monipuolista yksi- ja/tai moniäänistä lauluohjelmistoa eri musiikin lajeja ja kulttuureja huomioon ottaen, osa ohjelmistosta ulkoa. Musisointi Yhteismusisoinnin syventävää harjoittelua ja tutustumista bändisoittimiin mahdollisuuksien mukaan musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa kriittistä kuuntelua eri aikakausilta, vuodenajoilta ja tietoa eri musiikin lajeista

9 9 musiikin peruskäsitteiden ja -elementtien ymmärtäminen oman musiikin tuottamisen kautta. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8 (HYVÄ) Oppilas pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin että pystyy osallistumaan yhteissoittoon hallitsee opetetut oppisisällöt hyvin ja osaa käyttää oppimaansa musisoidessa. VUOSILUOKKA: 6 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1-2 AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvamista korostetaan ottamalla toiset huomioon ryhmässä, ohjataan pitkäjänteisten yhteismusisointitaitojen kehittymiseen. Kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyttä opetetaan oman kulttuuriperinteen arvostamisen ja tuntemisen myötä. Viestintätaitoja harjoitellaan kuuntelemalla musiikkia tai osallistumalla itse musisointiin. Mediataitoja opiskellaan hankkimalla, vertailemalla ja valikoimalla tietoa eri median lähteistä mediakriittisyys. Teknologia otetaan huomioon tutustumalla musiikkivälineiden ja laitteiden toimintaperiaatteisiin ja käyttöön mahdollisuuksien mukaan. TAVOITTEET Oppilas ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri osa-alueilla oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia musiikin lajeja sekä kulttuureja ja aikakausia oppii ymmärtämään musiikin elementtien - rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin, muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä. KESKEISET SISÄLLÖT Laulu ja äänenkäyttö Monipuolisia äänenkäytön harjoituksia kokien laulamisen iloa

10 10 monipuolista yksi- ja/tai moniäänistä lauluohjelmistoa eri musiikin lajit ja kulttuureja huomioon ottaen, osa ohjelmistosta ulkoa. Musisointi Yhteismusisoinnin syventävää harjoittelua ja tutustumista bändisoittimiin mahdollisuuksien mukaan musiikkiteknologiaan, esimerkiksi äänentoisto- ja tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin tutustumista mahdollisuuksien mukaan musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla. Musiikintuntemus Monenlaista ikäkauteen sopivaa kriittistä kuuntelua eri aikakausilta, vuodenajoilta ja tietoa eri musiikin lajeista ja kulttuureista musiikin peruskäsitteiden ja -elementtien ymmärtäminen oman musiikin tuottamisen kautta. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 5 (VÄLTTÄVÄ) Oppilas on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE 8 (HYVÄ) Oppilas pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein pystyy osallistumaan yhteismusisointiin laulamalla tai soittamalla halliten jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan hallitsee opetetut oppisisällöt hyvin ja osaa käyttää oppimaansa musisoidessa.

11 11 VUOSILUOKAT 7-9 Musiikki Peruskoulun musiikkikasvatuksen päämääränä on oppilaan koko persoonallisuuden kehittäminen. Oppilas saa elämyksiä, kokemuksia ja valmiuksia tuottamalla itse musiikkia. Hän saa musiikkikultturellisesti laajan sivistyksen. Opetuksen tehtävänä on luovan ilmaisukyvyn kehittäminen, musiikin perustietojen ja -taitojen antaminen, oppilaan arviointi- ja valintakyvyn kehittäminen sekä yhteistoimintavalmiuksien ja myönteisten asenteiden edistäminen. Esteettisen kasvatuksen alueella musiikki auttaa tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä kulttuuriperintöä sekä auttaa ymmärtämään ja hyväksymään muita kulttuureita. Musiikkikasvatus ohjaa pysyvään musiikin harrastamiseen kasvattamalla arviointikykyisiä kulttuurikansalaisia. Musiikilla on keskeinen tehtävä oppilaan terveen identiteetin kuten myönteisen minäkäsityksen, itsetunnon, tunne-elämän ja luovuuden kehittäjänä. Musiikinopetuksessa työtavat ovat poikkeuksetta yhteistoiminnallisia, näin ollen musiikki kasvattaa sosiaalisuuteen ja tukee koulun yleistä sosiaalista kasvatusta. Tavoitteet Oppilas saa valmiudet omalle ja ryhmässä tapahtuvalle musiikin harrastamiselle. Oppilas saa perustan pysyvälle musiikin harrastamiselle. Oppilas saa kokemuksia ja elämyksiä jotka rakentavat myönteistä minäkuvaa. Oppilas kykenee musiikin valintaan ja arviointiin. Oppilaan musiikkikultturellinen maailmankuva laajenee ja jäsentyy Oppilas saa hallintaansa musiikillisen ilmaisun perustaidot ja - tiedot. Oppilaan luovuuden ja musiikillisen ilmaisun ja keksinnän vapautuminen. Ilmapiirin luominen, missä oppilas uskaltaa olla rohkea, avoin, ottaa vastuuta sekä olla yhteydessä muiden kanssa Työtavat Musiikinopetus on jaettu kolmeen osa- alueeseen: musisointi, musiikin kuuntelu ja musiikin tuntemus. Ne liittyvät kiinteästi toisiinsa ja muodostavat musiikinopetuksen kokonaisuuden. Kuuntelemisen taito on perustana kaikelle musiikilliselle toiminnalle. Musisointiin kuuluu laulaminen, soittaminen, musiikillinen keksintä ja muu musiikin

12 12 esittäminen ja tuottaminen. Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään ääntään siten, että hän pystyy osallistumaan yhteislauluun ja laulamaan mukana. Oppilas oppii soittamaan jotakin rytmi- tai säestyssoitinta niin, että hän pystyy osallistumaan yhteissoittoon. Hän pystyy yksin tai ryhmässä keksimään ja toteuttamaan jonkin musiikillisen idean. Musiikin kuuntelussa oppilas tarkastelee ääniympäristöä, ottaa vastaan musiikkia, eläytyy siihen ja oppii ymmärtämään sitä. Tavoitteena on, että oppilas oppii tarkastelemaan ääniympäristöä ja kuuntelemaan musiikkia keskittyneesti sekä oppii esittämään perusteltuja näkemyksiään kuulamastaan ja että oppilas oppii kuuntelemaan sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että hän pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa. Edellytyksenä on, että oppilas kuuntelee keskittyneesti ja osaa tehdä havaintoja kuunnellessaan. Musiikin tuntemukseen kuuluu musiikin peruskäsitteet sekä keskeisiä musiikin ilmaisumuotoja ja traditioita. Aihepiirejä voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmätyönä. Oppiaineen arviointiperusteet Arviointi kohdistuu koko musiikinopetukseen, jossa on mukana sekä prosessi että tuotos. Arviointi perustuu oppilaan musiikilliseen osallistumiseen ja toimintaan koulussa. Arvosana koostuu eri alueiden arvioinnista, mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta, vaan voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta. Oppilaan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikinopetuksen osa- alueella. Peruskoulun musiikinopetuksen arviointikeinoina voidaan opetuksen sisällöstä riippuen käyttää oppilaan toimintaa yksin ja ryhmässä, erilaisia laulu- ja soittotehtäviä, tunnistamis-, erottelu- ja valintatehtäviä sekä oppilaan itsearviointia, projektitöitä, kirjallisia tuotoksia ja kirjallista koetta. 7. luokka Tavoitteet Tavoitteena on vahvistaa peruskoulussa aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Vahvistetaan perusmusisointitaitoja. Tutustutaan bändisoittimiin itse soittamalla. Vahvistetaan omaa äänellistä ilmaisua laulun keinoin. Musiikin kuuntelun avulla opitaan 1. havainnoimaan ja arvioimaan ääniympäristöä 2. vahvistetaan kulttuuri- identiteettiä suomalaisena

13 13 3. tutustutaan muiden kulttuurien musiikkiin 4. musiikin tekemisen yhteydessä hahmotetaan musiikin elementtejä sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä Toteutetaan omaa luovuutta musiikin keinoin Sisällöt Seitsemännen luokan musiikki sisältää yleiskatsauksen musiikin eri osa- alueisiin. Tutustumisen kohteena ovat: Ääni Suomen kansanmusiikki Musiikkia eri kulttuureista Sinfoniaorkesterin soittimet Juhla- aikojen musiikki Musisointi: laulaminen ja soittaminen 1) Ääni Tutustumme ihmisääneen: äänen syntyminen, ääniluokat, kuorotyypit, äänenkäyttöharjoituksia, äänen huoltaminen 2) Suomen kansanmusiikki Aiheena vanha ja uusi kansanmusiikki. Tutustutaan kansanmusiikin lauluperinteeseen sekä vanhoihin ja uusiin kansanmusiikin soittimiin. Opetellaan 5-kielisen kanteleen soittoa. 3) Musiikkia eri kulttuureista Tutustutaan valikoiden eri maiden musiikkiperinteeseen 4) Sinfoniaorkesterin soittimet Tutustutaan sinfoniaorkesteriin ja sen soittimiin. Kuunnellaan orkesterimusiikkia. 5) Juhla-aikojen musiikki Huomioidaan soitettavassa ja laulettavassa ohjelmistossa lukuvuoden kiertoon liittyvät juhla- ajat. 6) Musisointi Soittaminen: Opetellaan sähköbasson, akustisen kitaran sekä rumpujen perustekniikkaa. Kansanmusiikin yhteydessä opitaan 5-kielisen kanteleen soittoa.

14 14 Soittotaitojen pohjalta harjoitellaan yhteismusisointia. Laulaminen: Laulettavat laulut edustavat musiikin eri lajeja. Opetellaan suomalaisia perinnelauluja. Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen Yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä. Musiikin ja musiikkiharrastuksen merkitys oman fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä yhteistoiminnan tukena ja vahvistajana Kulttuuri- identiteetti ja kansainvälisyys Suomalainen, pohjoismainen ja eurooppalainen musiikkiperinne Vieraiden kulttuurien musiikkiperinne Monikulttuurisuus, ihmisoikeudet ja suvaitsevaisuus Osallistuva kansalaisuus Pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot musisoinnissa Musiikki vaikuttajana yhteisössä ja yhteiskunnassa Viestintä ja mediataito Eettisyys ja esteettisyys valinnoissa Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Terveysriskit äänenkäytössä. Arviointi Arviointiperusteet arvosanalle 8 Arvosanaan 8 edellytetään, että oppilas pystyy laulamaan laulun melodian ja rytmin lähes oikein. Arvosanaan ei vaadita sävelpuhtautta. Soiton arvioinnissa oppilas pystyy soittamaan perussykettä seuraten ja hallitsee käytettävissä olevan soittimen perustekniikan. Musiikillisessa keksinnässä edellytetään, että oppilas osallistuu tehtävän suunnitteluun ja toteuttamiseen ja että hän osaa käyttää niissä musiikin elementtejä. Musiikin kuuntelussa oppilas osaa kuunnella keskittyneesti ja tehdä havaintoja kuunnellessaan sekä pystyy olemaan osana musisoivaa ryhmää ja tuomaan

15 15 musisointiin oman osuutensa. Oppilaan edellytetään myös ottavan huomioon muiden musiikilliset osuudet niin että se ilmenee hänen toiminnassaan ryhmän jäsenenä. Musiikin tuntemuksessa oppilas osaa erottaa joitakin piirteitä musiikista niin, että pystyy niiden perusteella tunnistamaan ja nimeämään kuunneltavaa musiikkia. Saadakseen arvosanan 5 oppilas pyrkii musiikin oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy vain jossain määrin osoittamaan keskimmäisen arvosanan 8 edellyttämää osaamista. MUSIIKKI Tavoitteet ja työtavat Yleisenä valinnaisen musiikin tavoitteena on 7. luokalla saatujen musiikillisten tietojen ja taitojen vahvistaminen ja syventäminen. Yleiset musiikinopetuksen tavoitteet sisältyvät myös valinnaiseen musiikkiin. Keskeiset sisällöt: Musiikkikasvatus jakautuu kolmeen osa- alueeseen: musisointi, musiikin tuntemus ja musiikin kuuntelu 8. luokka MUSISOINTI Laulaminen Vahvistetaan laulutaitoa, opetellaan uusia lauluja. Lauluaineksena käytetään oppilaiden valitsemia lauluja, aihekokonaisuuksiin liittyviä erityylisiä lauluja, suomalaisia perinnelauluja ja juhlatilaisuuksissa esitettäviä lauluja. musiikkia Soittaminen Syvennetään 7. luokalla opittuja soittotaitoja soittamalla erityylistä MUSIIKIN TUNTEMUS kuulonhuolto kosketinsoittimet ja niiden historia suomalainen iskelmä- ja popmusiikki, suomalainen ja ulkomaalainen rockmusiikki ja näyttämömusiikki. esimerkkejä suomalaisesta taidemusiikista.

16 16 MUSIIKIN KUUNTELU kuunneltava musiikki liittyy kulloinkin käsiteltävään aihepiiriin. Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen Yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä. Musiikin ja musiikkiharrastuksen merkitys oman fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä yhteistoiminnan tukena ja vahvistajana. Kulttuuri- identiteetti ja kansainvälisyys Suomalainen ja eurooppalainen musiikkiperinne. Vieraiden kulttuurien musiikkiperinne. Osallistuva kansalaisuus Pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot musisoinnissa. Musiikki vaikuttajana yhteisössä ja yhteiskunnassa. Viestintä ja mediataito Eettisyys ja esteettisyys valinnoissa. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Terveysriskit, melu ja kuulonhuolto Oma käyttäytyminen musiikin kuluttajana ja vastuullisuus ääni- ja musiikkiympäristöstä. Suhtautuminen tekijänoikeuksiin ja kopiointiin musiikissa. Ihminen ja teknologia Eettisten ja moraalisten arvokysymysten pohdintaa musiikkitarjonnan suhteen. 8. luokka: MUSISOINTI Laulaminen vahvisteitaan laulutaitoa, opetellaan uusia lauluja. lauluaineksena käytetään oppilaiden valitsemia lauluja, aihekokonaisuuksiin liittyviä erityylisiä lauluja, suomalaisia perinnelauluja ja juhlatilaisuuksissa esitettäviä lauluja. Soittaminen syvenneitään 8. luokalla opittuja soittotaitoja soittamalla erityylistä musiikkia

17 17 MUSIIKIN TUNTEMUS länsimäinen taidemusiikki suomalainen ja ulkomaalainen jazz- sekä elokuvamusiikki. MUSIIKIN KUUNTELU kuunneltava musiikki liittyy kulloinkin käsiteltävään aihepiiriin. Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen Yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä. Musiikin ja musiikkiharrastuksen merkitys oman fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä yhteistoiminnan tukena ja vahvistajana. Kulttuuri- identiteetti ja kansainvälisyys Suomalainen ja eurooppalainen musiikkiperinne. Osallistuva kansalaisuus Pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot musisoinnissa. Musiikki vaikuttajana yhteisössä ja yhteiskunnassa. Viestintä ja mediataito Mediakriittisyys musiikkitarjonnassa. Eettisyys ja esteettisyys valinnoissa. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Terveysriskit ja melu. Oma käyttäytyminen musiikin kuluttajana ja vastuullisuus ääni- ja musiikkiympäristöstä. Arviointi Arviointi kohdistuu oppilaan musiikilliseen osallistumiseen ja toimintaan koulussa. Arviointikeinona käytetään oppilaan toimintaa yksin ja ryhmässä. Arviointi kohdistuu koko musiikinopetukseen jossa on mukana sekä prosessi että tuotos. Arvosana koostuu eri osa- alueiden arvioinnista mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta: voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta. Peruskoulun musiikinopetuksen arviointikeinoina käytetään oppilaan toimintaa yksin ja ryhmässä, erilaisia laulu ja/ tai soittotehtäviä, tunnistamistehtäviä, esitelmiä ja mahdollista kirjallista koetta.

18 18 MUSIIKIN TYÖPAJA Tavoitteet ja työtavat Tavoitteena on vahvistaa peruskoulussa aiemmin omaksuttuja soitto- ja/ tai laulutaitoja. Oman kiinnostuksen pohjalta valitaan soitin, jonka soittamista haluaa kehittää. Vaihtoehtona laulaminen. Mahdollisuuksien mukaan ryhmän sisällä pyritään muodostamaan yhtyeitä, jotka valintojensa mukaan valmistavat kappaleita. Kappaleet pyritään harjoittelemaan esityskuntoon. Harjoiteltavien kappaleiden myötä opitaan uusia musiikillisia asioita. Sisältö Erityylisiä musiikkikappaleita. Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen Yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä. Musiikin ja musiikkiharrastuksen merkitys oman fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä yhteistoiminnan tukena ja vahvistajana. Osallistuva kansalaisuus Pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot musisoinnissa. Musiikki vaikuttajana yhteisössä ja yhteiskunnassa. Arviointi Sanallinen arviointi, jossa on mukana sekä prosessi että tuotos. Arviointi perustuu oppilaan musiikilliseen osallistumiseen ja toimintaan koulussa. Arviointi koostuu eri alueiden arvioinnista. Voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta. MUSIIKKIKLINIKKA Tavoitteet ja työtavat Tavoitteena on vahvistaa peruskoulussa aiemmin omaksuttuja soitto- ja/ tai laulutaitoja. Oman kiinnostuksen pohjalta valitaan soitin, jonka soittamista haluaa kehittää. Vaihtoehtona laulaminen. Mahdollisuuksien mukaan ryhmän sisällä pyritään muodostamaan yhtyeitä, jotka valintojensa mukaan valmistavat kappaleita. Kappaleet pyritään harjoittelemaan esityskuntoon. Harjoiteltavien kappaleiden myötä opitaan uusia musiikillisia asioita. Valmistetaan musiikkikappaleita koulun juhlatilaisuuksiin.

19 19 Sisältö Erityylisiä musiikkikappaleita Aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen Yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä. Musiikin ja musiikkiharrastuksen merkitys oman fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä yhteistoiminnan tukena ja vahvistajana. Osallistuva kansalaisuus Pitkäjänteisyys ja yhteistyötaidot musisoinnissa. Musiikki vaikuttajana yhteisössä ja yhteiskunnassa. Arviointi Sanallinen arviointi, jossa on mukana sekä prosessi että tuotos. Arviointi perustuu oppilaan musiikilliseen osallistumiseen ja toimintaan koulussa. Arviointi koostuu eri alueiden arvioinnista. Voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta. Musiikinopetuksen arviointikeinoina käytetään oppilaan toimintaa yksin ja ryhmässä. Huomion kohteena ovat aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja taidot.

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2 7.2.10. MUSIIKKI 205 LUOKAT 1-2 Luokilla 1-2 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun MUSIIKKIPAINOTTEISTEN LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä musiikkiluokkien opetussuunnitelmasta Musiikkiluokkatoiminta alkaa Ylöjärvellä 4. vuosiluokalta. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle 3. luokan keväänä

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa.

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa. 7.15 Musiikki Musiikin vaikutus ihmiseen on hyvin kokonaisvaltaista. Musiikin perusopetuksen tavoitteena on, että musiikki oppiaineena edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Mainingin koulun musiikkipainotuksen opetussuunnitelman pohjana on musiikin yleisopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit Eija Kauppinen Opetushallitus 16.4.2018 Mikä arviointikriteeri on ja mihin sitä käytetään? Arviointikriteeri määrittelee osaamisen (tietojen ja taitojen) tason.

Lisätiedot

6.16 Musiikki. Opetuksen tavoitteet

6.16 Musiikki. Opetuksen tavoitteet 6.16 Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

3. VUOSILUOKKA Opetuksen tavoitteet MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

3. VUOSILUOKKA Opetuksen tavoitteet MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 14.4.10 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA MUSIIKKI Musiikin opetuksessa lähtökohtana on AINA soittaminen, laulaminen ja kuunteleminen. Oppilas oppii tekemällä ja kokemalla. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta ilmaisemaan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Yleistä oppiaineesta

MUSIIKKI. Yleistä oppiaineesta MUSIIKKI Yleistä oppiaineesta Opetuksen perusta on musiikkielämys, jonka kautta pyritään oman musiikillisen ilmaisukyvyn kehittämiseen sekä läpi elämän jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Tämä mahdollistaa

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

Vantaan musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma

Vantaan musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma Vantaan musiikkiluokkien ainekohtainen opetussuunnitelma Sisältö Musiikkiluokat Vantaalla - Mitä tarkoitetaan musiikkiluokilla? - Ainekohtaisen OPS:n rakenteen esittely ja tarkistuspisteet - arviointi

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49 1 7.15 MUSIIKKI opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Musiikki vuosiluokilla 1 9

Musiikki vuosiluokilla 1 9 168 7.3.12 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on innostaa ja harjaannuttaa oppilasta monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun. Musiikkikasvatuksessa pyritään kannustavuuteen ja toiminnallisuuteen. Erityisesti

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk)

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen koulutusosio 2 Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@viikinnormaalikoulu.fi

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1 Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma 13.6.2018 Liite 1 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET TAVOITEALUEITTAIN EKAT SÄVELET myönteisten tunnekokemusten saaminen

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

RAUMAN LUKION MUSIIKIN KURSSITARJONTA

RAUMAN LUKION MUSIIKIN KURSSITARJONTA N MUSIIKIN KURSSITARJONTA SISÄLTÖ MU1 JA MINÄ MU2 MONIÄÄNINEN SUOMI MU3 OVET AUKI MUSIIKILLE MU4 VIESTII JA VAI- KUTTAA MU5 PROJEKTIKURSSI MU6 LUKIODIPLOMI MU9/KU12 ÄÄNIVEISTOS MU10 STUDIOTEKNIIKKA MU7

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

MUSIIKKI perusopetuksen oppiaineena. Eija Kauppinen 18.11.2009

MUSIIKKI perusopetuksen oppiaineena. Eija Kauppinen 18.11.2009 MUSIIKKI perusopetuksen oppiaineena Eija Kauppinen 18.11.2009 Musiikkia koskevia uskomuksia Musiikki on musiikillisesti lahjakkaita varten. Musiikkia voivat oppia vain musiikillisesti lahjakkaat. Musiikin

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2017 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Musiikki (OPS2018) Seudullinen opetussuunnitelma: Opiskeluympäristö ja -menetelmät

Musiikki (OPS2018) Seudullinen opetussuunnitelma: Opiskeluympäristö ja -menetelmät Musiikki (OPS2018) Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Päivitys 01.08.2010 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 MUSIIKKILEIKKIKOULUN PALVELUKARTTA...

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Ainekohtainen ops/musiikki. MUSIIKKI luokat

Ainekohtainen ops/musiikki. MUSIIKKI luokat Ainekohtainen ops/musiikki MUSIIKKI 7.-9.-luokat Oppiaineen tehtava Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 2.1 ARVOT JA YLEISET

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 5. 6. luokilla opiskellaan kahta valinnaista ainetta, joista toinen on taide- ja taitoaine ja toinen muu valinnainen

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kalliomaan koulu. Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet

Kalliomaan koulu. Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet Kalliomaan koulu Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet 2018-2019 Sisällys 1. Valinnaisten opintojen tehtävä... 3 2. Seitsemännen luokan jälkeen valittava taito- ja taideaine ja sen arviointi... 3

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehta va Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita

Lisätiedot

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto Kuva Erkki Tervo OPS 2016 Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 1 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä

Lisätiedot

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA)

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) Baritonitorvi Noudatetaan trumpetille tehtyjä sillä tavalla että transponointi korvataan f avaimen opiskelulla Käyrätorvi Noudatetaan

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

MUSIIKKI PÄÄAINEENA MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLA OPISKELLAAN

MUSIIKKI PÄÄAINEENA MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLA OPISKELLAAN MUSIIKKI PÄÄAINEENA MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLA OPISKELLAAN VÄHINTÄÄN 8 KURSSIA MUSIIKKIA, JOISTA 7 TULEE OLLA LUKION OMASTA OPETUSSUUNNITELMASTA. KAHDEKSAS KURSSI VOI OLLA TEHTYNÄ ESIMERKIKSI KONSERVATORIOSSA

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry OPETUSSUUNNITELMA 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry 1 1 MUSIIKKIOPISTO MUSIKE Musiikkiopisto Musike on Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot