( Myyjä ) ( Ostaja )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "( Myyjä ) ( Ostaja )"

Transkriptio

1 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus Korkeavuorenkatu 45, PL Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus PL Hyrynsalmi ( Ostaja ) 2. Tausta 3. Kaupan kohde 4. Kauppahinta 5. Maksuehdot Myyjä kuuluu NIAM Nordic Investment Fund III -nimisen määräaikaisen kiinteistösijoitusrahaston ( Rahasto ) omistamaan konserniin. Rahaston toimikausi on päättymässä. Toimikauden päätyttyä Rahasto puretaan. Ennen Rahaston purkamista sen omaisuus muutetaan rahaksi myymällä Rahaston epäsuorasti omistamat kiinteistöt/kiinteistöyhtiön osakkeet ja purkamalla kiinteistöjen/kiinteistöyhtiöiden yläpuolella konsernirakenteessa olevat yhtiöt, mukaan lukien Myyjä. Ostaja ymmärtää ja hyväksyy, että tämän johdosta Myyjä ei voi ottaa tässä kauppakirjassa sovittuun kauppaan perustuvia vastuita, jotka jatkuisivat Rahaston toimikauden yli. Osapuolet toteavat, että edellä mainittu on otettu huomioon kaupan kohteen kauppahinnassa ja muissa tämän kauppakirjan ehdoissa. Kaupan kohteena on Hyrynsalmen kunnan Valtion Metsämaat-nimisestä kylästä Tuomijoen lisäalue -niminen tila RN:o 10:3 (kiinteistötunnus: , Kiinteistö ). Kaupan kohteen pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan n. 18,706 ha. Kauppahinta on kolmekymmentätuhatta (30 000) euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja kuitataan saaduksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin. 6. Omistus- ja hallintaoikeus Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Ostajalle kaupantekotilaisuudessa, kun koko kauppahinta on maksettu.

2 Hallintaoikeus, ottaen kuitenkin huomioon jäljempänä mainittu vuokrasopimus, siirtyy Ostajalle kaupantekotilaisuudessa, kun koko kauppahinta on maksettu Kiinteistön asiakirjat Ostaja on tutustunut Kiinteistöä koskeviin päivättyihin lainhuuto- ja rasitustodistukseen sekä kiinteistörekisteriotteeseen. Myyjä vakuuttaa, että kaupan kohteeseen ei kohdistu kiinteistörekisteriotteesta ilmenemättömiä rasitteita. Edelleen Ostaja on tutustunut Kiinteistön ja sen ympäristön kaavamääräyksiin ja kaavakarttaan. Kaupan kohde on merkitty Hyrynsalmen keskustaajaman osayleiskaavassa teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. 8. Tutustuminen kaupan kohteeseen 9. Vuokrasopimus Ostaja on huolellisesti tutustunut kaupan kohteeseen. Ostaja on voinut käyttää haluamiaan asiantuntijoita tutkiessaan Kiinteistöä. Ympäristösuojelulain (86/2000) 104 :ään viitaten Myyjä toteaa, että Kiinteistöllä on toiminut useita sahaustoimintaa harjoittavia yrityksiä 1950-luvulta alkaen. Kohteessa on suoritettu maaperän ja pohjaveden tutkimuksia vv , 2003 ja 2009, joissa maaperä on todettu pilaantuneeksi mineraaliöljyillä, kloorifenoleilla ja dioksiineilla ja furaaneilla. Myyjä on vastannut maaperän kunnostamisesta Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lupapäätöksen Nro 62/12/1, Dnro PSAVI/78/04.08/2011 edellyttämään tasoon Pöyry Oy:n laatiman kunnostuksen loppuraportin Hyrynsalmen entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän kunnostaminen, Loppuraportti osoittamalla tavalla. Ostaja on tutustunut huolellisesti kunnostuksen loppuraporttiin eikä Ostajalla ole kunnostuksen johdosta mitään vaatimuksia Myyjälle. Ostaja hyväksyy kaupan kohteen siinä kunnossa ja sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä. Ostaja ja Myyjä toteavat, että kauppahinta ei ole pintaalaperusteinen. Kaupan kohteesta on osa vuokrattu Tmi Autoilija Ville Suomiselle. Ostaja on tietoinen vuokrasopimuksen sisällöstä. Vuokrasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirtyy Ostajalle kaupan kohteen omistusoikeuden siirtyessä. Ostaja saa vuokratuotot XXXXX alkaen. Ostajan maksuvelvollisuus maa-alueen vuokrasta päättyy XXXX. 10. Kiinteistövero Ostaja ja Myyjä vastaavat kaupan kohteen kuluista omistusajoiltaan. Myyjä vastaa kuitenkin kokonaisuudessaan kuluvana vuonna maksuun pantavasta kiinteistöverosta.

3 Myyjä on oikeutettu saamaan hyväkseen mahdollisesti haettavat ja saatavat kiinteistöveron palautukset siltä osin, kuin niitä saadaan kaupantekovuodelta tai sitä edeltäviltä vuosilta Vaaranvastuu ja vakuutus Vaaranvastuu kaupan kohteesta siirtyy Ostajalle hallintaoikeuden siirtyessä. Ostaja vastaa kaupan kohteen kiinteistövakuutuksista omistusoikeuden siirtymisestä lukien. 12. Irtain omaisuus Tätä kauppaa ei seuraa mitään irtainta eikä irtaimen myynnistä ole tehty eri sopimusta tämän kaupan yhteydessä. 13. Kaupasta aiheutuvat kustannukset Ostaja vastaa kiinteistön lainhuudatuskuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta Osapuolten väliset kiinteistökaupat 15. Vastuunrajoitus Myyjä ja Ostaja vakuuttavat, etteivät he kahden viimeksi kuuluneen vuoden aikana ole tehneet sellaisia kiinteistökauppoja, jotka olisi otettava huomioon etuostolain 5 :ssä mainitussa tarkoituksessa. Ostajan on Myyjän tämän sopimuksen perusteella syntyvään korvausvelvollisuuteen vedotakseen esitettävä tähän kauppaan perustuvat vaatimuksensa kirjallisesti Myyjälle viimeistään ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja tuli tietoiseksi Myyjän korvausvelvollisuuden perusteena olevasta seikasta ja sen merkityksestä sillä uhalla, että Myyjän korvausvelvollisuus lakkaa. Edellä mainitun ilmoituksen tulee sisältää olennainen tieto rikkomuksesta ja mahdollisesti esitettävän korvausvaatimuksen määrästä ja perusteista. Yksittäistä vahinkoa, joka on pienempi kuin 2 500,00 euroa, ei huomioida eikä sitä korvata. Myyjän vastuun enimmäismäärä rajoittuu 6 000,00 euroon. Ostaja ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia, jotka perustuvat muuhun perusteeseen kuin tähän kauppakirjaan. Ostajalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia esimerkiksi kauppalain (355/1987 muutoksineen), maakaaren (540/1995 muutoksineen) tai oikeusperiaatteiden tai -teorioiden tai minkään muun vastaavan perusteen perusteella. Edelleen osapuolet toteavat ja sopivat maakaaren 2 luvun 9 :n edellyttämällä tavalla, että tämän Kauppakirjan Myyjän vastuuta koskevat ehdot korvaavat maakaaren säännökset niiltä osin, kuin maakaaren säännöksistä on tässä kauppakirjassa poikettu. Rajoittamatta edellisessä virkkeessä sovittua yleisperiaatetta, osapuolet toteavat, että he ovat nimenomaisesti sopineet muun mu-

4 assa seuraavista poikkeuksista maakaaren mukaisista ostajan suojaksi annetuista määräyksistä: 4 (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kaupan kohteessa katsotaan olevan maakaaren 2:17:n tarkoittama laatuvirhe (mukaan lukien nk. piilevä virhe), maakaaren 2:18 tarkoittama vallintavirhe taikka maakaaren 2:19:n tarkoittama oikeudellinen virhe ainoastaan, mikäli Myyjän kaupan kohdetta koskeva, tässä kauppakirjassa mainittu vakuutus osoittautuisi paikkansa pitämättömäksi. Kenenkään kolmannen osapuolen ei katsota antaneen Kaupan Kohdetta koskevia tietoja Ostajalle maakaaren 2:20:n tarkoittamalla tavalla. Sen lisäksi mitä maakaaren 2:22,2:ssa on todettu, Ostajan katsotaan olevan tietoinen kaikista seikoista, jotka ilmenevät Myyjän Ostajalle antamasta tai julkisesti saatavilla olevasta aineistosta. Riippumatta siitä, mitä maakaaren 2:21:ssä ja 2:25:ssä on todettu, ajallisista rajoituksista Ostajan oikeudelle esittää vaatimuksia Myyjälle koskien tätä Kauppakirjaa tai Kaupan Kohdetta on nimenomaisesti ja tyhjentävästi sovittu yllä tässä kohdassa 15. maakaaren 2:31, 2:32 sekä 2:33 eivät sovellu tässä Kauppakirjassa sovittuun kauppaan, vaan Myyjän kaupanvastuusta on tyhjentävästi sovittu tässä kappaleessa Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä kaupasta johtuvat riitaisuudet käsitellään ensiasteena Kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa. 17. Allekirjoitukset Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi (1) Myyjälle, yksi (1) Ostajalle sekä yksi (1) julkiselle kaupanvahvistajalle. WH2005/NIAM III EAST (ASSET) OY HYRYNSALMEN KUNTA Kaupanvahvistajan lauseke

5 5 Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että XXXX luovuttajan WH 2005/NIAM III East (Asset) Oy:n puolesta ja XXXX luovutuksensaajan Hyrynsalmen kunnan puolesta ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkastanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. kaupanvahvistaja

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa.

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa. KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Hlö-tunnus Myöhemmin: 'Myyjä'. Erkki Estola Isokatu 14 85800 Haapajärvi Ostaja Haapajärven kaupunki Y-tunnus 0209756-3 Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Myöhemmin: 'Ostaja'.

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

OSAKASSOPIMUS. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy omistaa Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Kankaanpään kaupunki 1.2. Sastamalan kaupunki 1.3. Pomarkun kunta 1.4. Jämijärven kunta 1.5. Lavian kunta 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pohjois-Satakunnan Seutuverkko

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1 Rantaviivaa koskeva laatuvirhe. KiintVälL 9.1 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot