SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille Työvaliokunta Seutuhallitus Seutuvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YLEISTÄ TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA TALOUSARVION OSAT TALOUSARVION SITOVUUS TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA HENKILÖSTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET JA TAVOITTEET HALLINTO SEUDULLINEN HANKINTATOIMI ELINKEINOPOLITIIKKA Savonlinnan seudun kuntayhtymä Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -palvelut Puutoimialan kehittäminen (Eastwood hanke) Teknologiatoimialan kehittäminen Matkailutoimialan kehittäminen Maaseutuyritysten kehittäminen Lentoliikenne Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Markkinointiviestintä TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMÄN HALLINNOIMAT HANKKEET

3 1 Johdanto Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on vastata erityisesti seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Seudullinen elinkeinostrategia vuosille muodostaa vahvan pohjan vuoden 2010 toiminnalle. Tavoitteena on luoda Savonlinnan seudulle uusia työpaikkoja sekä turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen seudulla. Savonlinnan seudun vahvuuksia ovat mm. puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen, hyvinvointimatkailu. Mahdollisuuksiksi on nostettu mm. vakavaraiset yritykset, Savonlinnan luonto- ja kulttuurimatkailu, osaava työvoima ja Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet. Vuoden 2010 alussa käynnistyvällä Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelmalla (KOKO) tuetaan seudun strategista kehittämistä ja sen yhteyteen resursoidaan uudet elinkeinopoliittiset avaukset. Matkailun ja elämystuotannon sekä puunjalostukseen ja teknologiateollisuuteen liittyvät osaamiskeskusohjelmat sekä Savonlinnan seudun yliopisto- ja korkeakoulutoiminnot luovat vahvan innovaatioympäristön tulevaisuuden toimille. Suhdannetaantuma on aiheuttanut yrityskentässä uhkakuvia, irtisanomisia sekä lomautuksia. Toisaalta suhdannetilanne on avannut ja avaa kehittyvillä markkinoilla myös mahdollisuuksia, joita pyritään hyödyntämään maailmantalouden murroksessa. Tässä tilanteessa niukat kehitysresurssit suunnataan entistä enemmän strategisten kärkien toteuttamiseen. Suhdanne- ja rakennemuutostilanteessa korostuu olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen uusien työpaikkojen luomisen rinnalla. Samalla huolehditaan siitä, että toimitaan tarvittaessa nopealiikkeisesti seudun elinkeinoelämän tukena. Seudullinen hankintatoimi kilpailuttaa tai antaa asiantuntija-apua lähes 80 %:ssa seudun julkisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskittäminen tehokkaaseen hankintayksikköön tuottaa seudun julkisorganisaatioille suoraa hyötyä ja säästöjä. Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy ammattitaitoisesta hankintatoimesta, koska hankinnat toteutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, hankintalakia noudattaen. Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymäsuunnitelma ja talousarvio on laadittu Suomen kuntaliiton periaatteiden pohjalta. Kuntayhtymäsuunnitelma sisältää kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille Vuoden 2010 aikana kehitetään tuloskorttijärjestelmää toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten

4 2 Yleistä Savonlinnan seudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä ja seudun elinkeinostrategiaa toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava. Sulkava ei ole mukana elinkeinostrategian toteutuksessa. Savonlinnan seudun kuntayhtymän huolehtii perussopimuksen 2 :n mukaisesti: 1) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymän suunnitelman mukaisesti, 3) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5) muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää kahden kolmasosan ( 2 / 3 ) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 :n mukainen toimenpidekokonaisuus. Organisaatio Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 24 jäsentä Tilintarkastaja Työvaliokunta *) Seutuhallitus 9 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Yhtymävirasto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas *) Jäsenkuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto muodostavat työvaliokunnan, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. Se käsittelee valmistelevasti seutuhallituksen esityslistalle tulevat merkittävimmät asiat. Työvaliokunnan tehtävänä on pohtia suuria ja seudun kehityksen kannalta merkittäviä, pitkäntähtäimen strategisia suuntia

5 3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 3.1 Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. Kuntayhtymän käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalue Hallinto Seudullinen hankintatoimi Elinkeinopolitiikka Kustannuspaikka Yhtymävirasto Hankintatoimi Seudulliset yrityspalvelut Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Lentoliikenne Elektroniikan 3K-tehdas Kuntayhtymän varsinaista toimintaa kuvataan käyttötalousosassa, jonka osalta seutuvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosassa esitetään hallinnon, seudullisen hankintatoimen ja elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat seutuvaltuusto hyväksyy erikseen. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. 3.2 Talousarvion sitovuus Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko bruttotai nettoperiaatteen mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että seutuvaltuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona

6 Seutuvaltuustoon nähden sitovia tasoja ovat hallinnon osalta bruttomenot. Muiden tulosalueiden (Seudullinen hankintatoimi ja Elinkeinopolitiikka) sitovuustaso on netto. Seutuvaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Seutuhallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkojen ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Seutujohtaja päättää hankkeiden käyttösuunnitelmissa niiden menoista ja tuloista sekä tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. KÄYTTÖTALOUS VUONNA 2010 Tulosalue TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Hallinto yht Seudullinen hankintatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Seudullinen hank. toimi yht Elinkeinopolitiikka Toimintatuotot Toimintakulut Lentoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Elinkeinopolitiikka yht Määrärahat ja tuloarviot Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tulosalueiden tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumista raportoidaan seutuhallitukselle kaksi (2) kertaa vuodessa

7 4 Henkilöstö Alla olevassa taulukossa ovat mukana myös ostopalveluna ostetut henkilöresurssit. Henkilöstömäärä tulosalueittain: Tulosalue TP /2009 TA 2010 Hallinto 2 2 1,5 Seudun yleinen kehittäminen - Seudullinen hankintatoimi 4 4 4,5 - Reimari Elinkeinopolitiikka 15, ,5 Yhteensä 23, ,5-7 -

8 Henkilöstömenot koostuvat vuonna 2010 tulosalueittain seuraavasta henkilöstörakenteesta: Hallinto (1,5 htv) Elinkeinopolitiikka Savonlinnan seudun yrityspalvelut (8 htv) Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (1,5 htv) Elektroniikan 3K-tehdas (7 htv) Seudullinen hankintatoimi (4,5 htv) seutujohtaja (1/2 htv) hallintosihteeri 1 yrityspalvelupäällikkö 1 yritysasiamies 1 yrityspalvelusihteeri 1 projektipäällikkö 1 kehittämispäällikkö 1 projektijohtaja 2 yritysneuvojaa (rakennemuutosprojektirahoitus, TE-keskus) seutujohtaja (1/2 htv) tiedottaja yksikönjohtaja testaus- ja suunnittelupäällikkö tutkimuspäällikkö tutkimusinsinööri tuotantopäällikkö elektroniikka-asentaja elektroniikka-ammattityöntekijä hankintapäällikkö 3,5 hankintasihteeriä 5 Käyttötalousosan tulosalueet ja tavoitteet 5.1 Hallinto Hallinnon osalta tavoitteena ovat: tehokas yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin yhteinen edunvalvonta, elinkeinostrategian mukaisen kuntayhteistyön yleinen kehittäminen, yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden mahdollistaminen tehokkaan työskentelyn edellytysten varmistaminen Hallinnon talousarvio käsittää luottamushenkilöhallinnon ja yhtymäviraston kustannukset

9 Hallinnon toimintatuotot muodostuvat kuntayhtymän omistajakuntien asukasmäärien mukaan jaetuista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Hallinnon henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan (1/2 htv) ja hallintosihteerin palkka- ja henkilösivukuluista. Kuntayhtymän hallintoon on myös budjetoitu seutuvaltuuston, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot sekä tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Savonlinnan kaupungin monipalvelukeskukselta. 5.2 Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on toiminut nykymuodossaan viisi vuotta. Viiden vuoden aikana toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioita ovat Enonkosken, Joroisten, Juvan, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat, Savonlinnan kaupunki, Itä- Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savonlinna-Säämingin seurakunta, YH Itä-Savo Oy, Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto sekä Tanhuvaaran Säätiö/Tanhuvaaran palvelut Oy. Vuonna 2010 on aiheellista selkeyttää ja päivittää toimintamalleja sekä hahmotella tulevaisuuden tavoitteita. Hankintatoimen tavoitteena on vuoden 2010 aikana käydä neuvottelut jäsenorganisaatioidensa kanssa mihin suuntaan hankintatoimea on tarkoitus kehittää jatkossa. Keskustelua käydään hankintojen lähtökohdista, erityiskysymyksistä ja tavoitteista sekä hankintatoimelle asetettujen tavoitteiden aiheuttamista kustannusvaikutuksista. Lisäksi kehitetään raportointia jäsenorganisaatiolle kustannusten määräytymisestä, toiminnasta saatavista hyödyistä ja hankintojen toteutuksista. Toiminnan laajentumisesta johtuen seudullisen hankintatoimen tehtävät ja työmäärä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Hankintojen määrä on kasvanut ja mukaan on tullut uusia jäsenorganisaatioita. Laajentuminen on ollut myönteistä ja tiivistänyt seutuyhteistyötä hankintojen osalta. Työmäärän lisääntymisen vuoksi vuonna 2010 hankintoja aikataulutetaan, priorisoidaan ja tarvittaessa resursoidaan uudelleen. Toiminta- ja palveluprosesseja selkiytetään ja sitä kautta kehitetään hankintaprosessin tehokkuutta ja laadunhallintaa. Hankinnat ovat muuttuneet entistä vaativimmiksi, joten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on panostettava entistä enemmän. Tavoitteena on vuoden 2010 aikana järjestää sisäistä koulutusta jäsenorganisaatioille

10 5.3 Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikan tavoitteena vuonna 2010 ovat: työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen (kompensoivat toimet, suhdannetilanne) investointien lisääminen (erityisesti matkailu, teknologia ja liikenne) seudun yritystoiminnan kansainvälistäminen, painopisteenä Luoteis-Venäjä osaamisrakenteiden kehittäminen Elinkeinopolitiikan työnjako on määritelty elinkeinostrategia :ssa. Savonlinnan seudun kuntayhtymällä on keskeinen rooli strategian toteuttamisessa. Savonlinnan seudun strategiset päämäärät ovat seuraavat: Savonlinnan seudun talous kasvaa Pietarin alueen kasvun tukemana Itä-Suomen yrittäjämyönteisin seutu, jossa kaikkien kuntien toiminnot on viritetty yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Seudulla on merkittävä paperi- ja selluloosateollisuudelle koneita ja laitteita suunnitteleva ja valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, jonka toimintaympäristön kehittämiseksi on luotu teknologiapuisto Seudulla on yksi Suomen johtavia veneteollisuus- ja palvelukeskittymiä Savonlinnan seudusta on tullut yksi Suomen johtavista ja innovatiivisimmista ympärivuotisista matkailukeskuksista, joka hyödyntää Saimaabrändiä, ainutlaatuista järviluontoa sekä Savonlinnan oopperajuhlien ja muiden seudun kulttuuritoimijoiden korkeatasoista tarjontaa tehokkaasti. Matkailu on voimakkaasti kansainvälistynyt mm. suorien charterlentojen ansiosta Savonlinnan seudulla on vahvistuva kaupallinen keskus sekä kasvavaa hyvinvointialan yritystoimintaa, erityisesti seudun merkittävä wellnesspalvelukeskittymä on voimistunut ja saanut uusia markkinoita Venäjältä Mekaanisen puunjalostuksen jalostusaste on noussut ja alihankintaverkostoitumisen kautta seudulle on syntynyt merkittävä puunjalostuksen keskittymä Savonlinnan seudulla on valmius käynnistää bioetanolitehtaan toiminta, jolloin kotimaisen energian tuotanto ja käyttö lisääntyy seudulla

11 5.3.1 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seudun kuntayhtymä vastaa: Elinkeinostrategian toteuttamisesta Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelusta Yritys-Suomi palveluiden tuottamisesta yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa Strategian mukaisten hankkeiden hallinnoinnista ja kuntarahoitusosuuksista talousarvionsa puitteissa Savonlinnan seudun kuntayhtymän elinkeinostrategian mukaisten panostusten kohdentamisessa käytetään arviointikriteereitä, joilla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja panostusten kohdentuminen seudun tavoitteiden toteuttamiseen: Työllisyysvaikutukset Yrityksen/muun toimijan oma panostus Katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Vaikutus yritysten toimintaympäristöön Vaikutus seudun kannalta merkittävään osaamiseen Vaikutus yritysten kannattavuuteen ja kasvuun Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -palvelut Yritys-Suomi -palvelut kokoaa julkisrahoitteiset yrityspalvelut yhteiseen palvelukonseptiin. Yritys-Suomi yhdistää eri toimijoiden palveluprosessit sekä tiedotuksen asiakkaiden kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Yritys-Suomi -palvelukonseptia työstetään mm. yhteisellä hankkeella Mikkelin seudun, Pieksämäen ja Juvan kanssa. Asiakastyytyväisyystutkimusta jatketaan palvelutason laadun takaamiseksi ja kehittämiseksi. Alkavat yritykset Osana Yritys-Suomi Savonlinnan seutua Itä-Savon Uusyrityskeskus ry vastaa Savonlinnan seudun alkavien ja alle 2 vuotta toimineiden yritysten neuvonnasta. Määrälliset tavoitteet: Tavoitteena on saada Savonlinnan talousalueelle 90 uutta yritystä, joista 20 kpl naisten perustamia. Uusia työpaikkoja syntyy 100 kpl. Lisäksi toimintaan sisältyy yrittäjyyskoulutusluentoja alueen ammatillisissa oppilaitoksissa, starttirahalausuntojen antaminen työ- ja elinkei

12 notoimistolle sekä jatkajien etsintä sukupolvenvaihdoksessa oleville yrityksille Uusyrityskeskuksen oman asiakasverkoston kautta. 0-2 v Yritykset Käydään lävitse puhelimitse 120 kpl 0-2 vuotiasta yritystä, joista pyritään saamaan jatkokoulutukseen tai muihin edistäviin toimenpiteisiin 36 yritystä. Samalle kohderyhmälle järjestetään tietoiskutyyppisiä koulutuksia. Tavoitteena järjestää keväällä 3-4 kpl ja syksyllä 3-4 kpl ajankohtaista, tarpeenmukaista täsmäkoulutusta. Kehittyvät yritykset Yritysten toteuttamiskelpoiset investointi- ja kehittämishankkeet käynnistyvät tuottamaan uusia työpaikkoja seudulle. Keskeisimpinä työvälineinä ovat yritysasiamiespalvelut, hankkeiden kannalta kriittiset asiantuntijapalvelut sekä yritysverkostojen kehittämishankkeet. Tavoitteena on vähintään 30 investointi- ja kehittämishanketta sekä 300 työpaikkaa strategian mukaisille toimialoille. Kasvuhakuisia yrityksiä kartoitetaan ja yritysten kehittämisprosesseja tuetaan. Yrinet -asiakkuudenhallintaohjelmassa oleviin yli 150 asiakkuuteen ollaan säännöllisessä yhteydessä kasvuavauksia haravoiden. Etsitään jatkuvasti uusia innovaatioita ja kasvuaihioita. Luodaan ja ylläpidetään henkilötason luottamuksellisia suhteita ko. yritysten johtoon ja avainhenkilöstöön. Tuetaan yritysten kasvu- ja kehittämisprosesseja asiantuntija-avulla, kuntasektorin tuella ja koordinoimalla rahoitusta tavoiteohjelmasta. Yrityssiirrot Tavoitteena on 10 onnistunutta sukupolvenvaihdosta, 2-3 yrityksen etabloitumista ja 5 yrittäjän etabloitumista seudulla jo toimivaan yritykseen. Turvataan yritystoiminnan jatkuvuus sukupolvenvaihdoksia edesauttamalla. Yrityssiirtoja tuetaan Yritys-Suomi kokonaispalvelulla yhteistyössä sukupolvenvaihdoksiin osallistuvien toimijoiden (UYK, TE -keskus, Finnvera) kanssa. Yritysten myyntiä edistetään sivustolla, jolta löytyvät Savonlinnan seudun myytävät yritykset. Tietoja seudun vapaista tonteista ja toimitiloista ylläpidetään sivustolla

13 5.3.3 Puutoimialan kehittäminen (Eastwood hanke) Savonlinnan seudun kuntayhtymä vastaa EastWood Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman käytännön toteutuksesta koko Etelä-Savon maakunnan osalta. Keskeisin hankkeen tavoite on tarjota välineitä yritys- ja yritysryhmäkohtaisten kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen. Hankkeen määrälliset tavoitteet Savonlinnan seudun alueella ovat: toimialan kehittämispotentiaali seudulla on kartoitettu, syvällisempiä kehittämisprosesseja on käynnissä 10:ssä eri yrityksessä ja tavoitteena on mahdollisimman monen kehittämisprosessin kypsyminen investointi- ja kehittämishankkeiksi vuoden 2010 aikana. Yritysten vientivalmiuksien kehittäminen Venäjän lähialueen kaupalliset mahdollisuudet valikoidut muut alueet Euroopassa myynti- ja tuotantopotentiaali ulkomaisten toteuttamassa rakentamisessa Kertopuun ja vanerin jatkojalostusverkoston kehittäminen kertopuu- ja vaneritehtaiden kanssa tiivis kehitysyhteistyö jalostusasteen nostamiseksi ja em. tehtävän edellyttämän yritysyhteistyöverkoston kokoaminen ja kehittäminen Rakennustuotteiden ja palveluiden kehittäminen vapaa-ajan rakentaminen tuotekehitysprosessien käynnistäminen Yritysten ekologisen kilpailukyvyn lisääminen tuotantovälineiden, raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen Teknologiatoimialan kehittäminen Teknologiapuisto Noheva Keskeiset tavoitteet. Savonlinnan Teknologiapuisto Oy (Noheva) tuottaa teknologiateollisuudelle ja teknologiatoimialalle asiantuntijapalveluita, kehittämispalveluita ja kehittämisen tukiprosesseja. Toiminnoilla varmistetaan teknologiateollisuuden vahvistuminen käyttäjälähtöisesti kehittyvänä liiketoiminta-alueena, joka tuo alueelle työpaikkoja, investointeja, välillisiä tuottoja, uusia yrityksiä ja verotuloja. Toimenpiteet toimintaympäristön kehittämisen vieminen toteutukseen hautomopalveluiden osalta (myös kasvuyritysten palvelut)

14 Noheva 1: 100 % vuokrausaste kiinteistöliiketoiminnan kannattavuuden varmistaminen 2. rakennusvaiheen valmistelut Kuitu-energia-elinkaari -osaamisala Savonlinnan seudun kuntayhtymä on mukana teknologiatoimialalla Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksessa vastaten Kuitu-energiaelinkaari osaamisalan toteutuksesta. Osallistumme vuonna 2010 Tulevaisuuden innovatiiviset metallituotteet osaamisalan kehittämiseen Lappeenranta Innovation Oy:n sekä Varkauden kaupungin kanssa seuraavien kumppanuussopimuksien puitteissa: Metsäteollisuuden kansainvälinen avainklusteri "Forest Industry Future" ja Älykkäät koneet kansainvälinen avainklusteri. Seudun erikoisosaamista ja yritysyhteistyötä kehitetään varmistamalla teollisuuden osaamiskeskusyhteistyöhön liittyvät EU-tuetut ja sovitut seudulliset kehityshankkeet yhteistyössä yritysten, Lappeenrannan teknillisen yliopiston (FiberLaboratory) sekä Mikkelin AMK:n FiberLaboratoryssa toimivan T&K-asiantuntijaryhmän osalta: Kuitu-energia-elinkaari / FiberLaboratory tutkimusprofessuurit ja ryhmät kärkihankkeella FiberLaboratory 2010 analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminen Teollisuuselektroniikan kärkiosaamisen vahvistaminen ja yritystoiminnan kasvattaminen: teollisuuselektroniikan miniklusterin vahvistaminen, älykkäät koneet ja metsäteollisuuden mittausjärjestelmät hankkeessa vahvistamalla teollisuus-, energia- ja turvateknologian uusien sovellusten kehittämisympäristöä Savonlinnassa Lisäksi varaudutaan yhteistyössä teollisuuden kanssa osallistumaan alueen elinkeinoperustaa vahvistaviin ja kansainvälistäviin di-työprojekteihin, esimerkiksi venäläisten kaksoistutkintoa LUT:ssa suorittavien opiskelijoiden sekä muiden alueen teollisen rakenteen uudistamisen ja vahvistamisen kannalta tärkeissä teknologiaprojekteissa Elektroniikan 3K-tehdas 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Tavoitteena on elektroniikkateollisuuden alueellisen kehittymisen ja kasvun tukeminen palvelujen, tutkimuksen ja toimintaympäristön avulla sekä uusien alan työpaikkojen syntyminen alueelle. 3K-tehtaan toimintaan kuuluvat yrityksille ja oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen

15 ja valmistuksen sektoreilla. 3K-tehtaan asiakastavoite on n. 90 yritystä ja muuta tahoa vuonna Tutkimuksen osalta toteutetaan kahta Tekes:n (Teknologia- ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä valmistellaan uusia hankkeita. Samalla pyritään edelleen kehittämään tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Kehitetään paikallista kehitysyksiköiden välistä yhteistyötä. Koulutuksen sektorilla pyritään luomaan uusia paikallisia yhteistyömalleja alan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Tätä kautta pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saaminen kasvaviin yrityksiin. Vuoden 2010 aikana kehitetään 3K-tehtaan tuotekehitykseen liittyvää osaamista ja palveluja. Em. pohjalta pyritään käynnistämään uusi t&k- (tutkimus ja kehittäminen) ympäristöä kehittävä toimintaympäristöhanke. 3K-tehdas toteuttaa osaltaan seudullista markkinointia uusien elektroniikka-alan yritysten saamiseksi Savonlinnan seudulle Matkailutoimialan kehittäminen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy tuottaa matkailuelinkeinolle asiantuntijapalveluita, kehittämispalveluita ja kehittämisen tukiprosesseja, jotka varmistavat matkailuelinkeinon vahvistumisen käyttäjälähtöisesti kehittyvänä liiketoiminta-alueena. Kehittäminen tuo alueelle työpaikkoja, investointeja, välillisiä tuottoja, uusia yrityksiä ja verotuloja. Innovaatiokeskuksen tehtävänä on Savonlinnan Osaamiskeskuksen toiminnan turvaaminen vuoden 2013 loppuun. Kulttuurikäytävä Karelia hankkeen jatkuvuuden varmistaminen vuoden 2012 loppuun. EDEN hanketta toteutetaan tuloksekkaasti niin, että Savonlinnan alue nostaa profiiliaan vesimatkailun kohdealueena vuonna Yhteistyötä tiivistetään alueen yritysten ja kehittäjien välillä tuottamalla yhteisiä käyttäjälähtöisiä kehittämisprosesseja. Kiinteistöliiketoiminnan kannattavuutta varmistetaan. Innovaatiokeskus on kumppanina KOKO-ohjelman (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) toteuttamisessa. Innovaatiokeskus pyrkii vahvistamaan rahoitusasemaansa

16 Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) Keskeiset tavoitteet. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksessa (MOT) tutkitaan ja kehitetään matkailua huomioiden itäsuomalaiset erityispiirteet. Lisäksi MOT hallinnoi ja kartuttaa Matkailualan tietokeskusta (MAT), kouluttaa alan osaajia ja järjestää valtakunnallista matkailuopetusta matkailualan verkostoyliopistossa (MAVY). Joensuun yliopisto ( alkaen Itä-Suomen yliopisto) saa osarahoitusta MOTTI Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminannallinen vahvistaminen Itä-Suomessa hankkeelle MOTin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteet ovat matkailun ja vapaa-ajan paikalliset resurssit ja tuotteistamisprosessit, matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset matkailun ja vapaa-ajan e-teknologia (E-Competence Center, sähköiset palveluprosessit ja tietojärjestelmät, matkailun alueelliset tietovarannot) matkailun asiakastietämyksen hallinta (kuluttajakäyttäytyminen, asiakasprofilointi, trendien ennakointi) Toimenpiteet. Koordinointi, tiedotus ja verkostoituminen tiedotussuunnitelman mukainen tiedottaminen esitelmät kansallisissa konferensseissa 2-3 kpl esitelmät kansainvälisissä konferensseissa 1-2 kpl Tutkimus- ja kehittämistoiminta matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset - tutkimus asiakastutkimuksen osalta kvantitatiivista tutkimusta syvennetään fokusryhmähaastatteluilla laatukriteeristön määrittämistyö jatkuu yhdessä yritysten kanssa Saimaan alueen vetovoimaisuutta kartoitetaan laatu- ja ympäristökriteereihin perustuen soveltavan tutkimuksen kautta asiakasprofiilitutkimuksen rinnalla sähköiset palveluprosessit ja tietojärjestelmät -tutkimus matkailun alueelliset tietovarannot -tutkimus alueellinen matkailututkimuksen ja kehittämistoiminnan korkeakoulu-yliopisto yhteistyömallin vakiinnuttaminen Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy) Matkailuneuvontasopimusten päättyessä toimialalla siirrytään selkeämpään kehittämistyön koordinaatioon, josta vastaa kumppanuusperiaatteella Sama Oy. Kuntayhtymä varautuu uuden toimintamallin aikaansaamiseksi toteutettavien kehittämishankkeiden kuntarahoitukseen talousarvionsa puitteissa

17 Toimenpiteet Savonlinnan Matkailu Oy ylläpitää ja kehittää - matkailuportaalia sekä matkailutuotteiden verkkokauppaa. Kotimaan markkinointia varten jatketaan Savonlinnan lomaseudun markkinointipoolia. Poolin tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa seudun kotimaahan suunnattavan kehysmarkkinoinnin toimenpiteitä. Savonlinnan Matkailu Oy vastaa osaltaan Savonlinnan seudun matkailuyritysten kansainvälisestä tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista käynnissä olevan Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishanke hankkeen avulla. Matkailuneuvontaa toteutetaan jatkossa toimialan kokonaisbudjetin puitteissa osana lomaseudun myyntiä ja markkinointia. Keskisen Saimaan retkiluistelu -hanke Keskeiset tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on retkiluisteluverkoston avulla saada seudun matkailua ympärivuotistettua nykyisestä tuottamalla luvulla useita tuhansia asiakkaita seudun ulkopuolelta. Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä on kehittää luistelureittien ylläpito laadukkaaksi, takuuvarmaksi sekä kustannustehokkaaksi ja tehdä erilaiset retkiluisteluun liittyvät palvelupaketit markkinoille jälleenmyyjien kautta kysytyiksi. Toimenpiteet reittien kehittäminen nykyistä paremmaksi reitistön rakentaminen houkuttelevammaksi hyödyntäen teknologisia mahdollisuuksia ja viihtyisin opaste- sekä taukopaikoin koulutusohjelma kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen reitistön huoltoyhtiöiden vastuullisille reittimestareille laadukkaan ylläpitojärjestelmän tuottaminen retkiluistelureiteille asiakaspalveluun kehitetään erillinen internet retkiluistelupäiväkirja Hankkeen aikana perustetaan retkiluistelupalvelujen kehittämisestä hankkeen jälkeen vastaava pooliyhtiö Maaseutuyritysten kehittäminen Maaseutuyritysten kehittämisen painopisteenä ovat liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtäävät hankkeet sekä liitännäiselinkeinojen kehittäminen maaseudun peruselinkeinojen tueksi

18 Savonlinnan seudun kuntayhtymä osallistuu seuraaviin hankkeisiin: Etelä-Savon metsäkeskus, Maaseudun bioenergiat -hanke Pro-Agria Etelä-Savo, Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke Pro-Agria Etelä-Savo, Voimansiirto hanke Piällysmies ry/itä-savon kalatalousryhmä, Ettei tiputtais venneestä -hanke Piällysmies ry ja RaJuPuSu Leader ry hallinnoivat Savonlinnan seudun maaseutualueet kattavia leader-ohjelmia. Leader-ohjelmat mahdollistavat nyt myös mikroyritysten kehittämishankkeiden rahoittamisen Lentoliikenne Säännöllinen lentoliikenne on turvattu asti Savonlinnan seudun kuntayhtymän, Varkauden kaupungin, liikenne- ja viestintäministeriön ja Finnish Commuter Airlines Oy:n välisellä sopimuksella. Keskeinen tavoite. Lentoliikenteen tukemisen tavoitteena on turvata Savonlinnan seudun elinkeinoelämän kriittisiä tarpeita vastaava palvelutaso. Uuden kauden sopimusneuvottelut on jo käynnistetty syksyllä Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Keskeiset tavoitteet. KOKO:n tavoitteena on tukea Savonlinnan seudun elinkeinostrategiaa. Vaikuttavuustavoitteena on vahvistaa alueen osaamista ja luoda pohjaa seudun innovaatioille. Ohjelma avaa uusia tutkimukseen, tietoon ja osaamiseen liittyviä palvelukonsepteja. Se vahvistaa matkailun ja elämystuotannon sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystyötä ja verkostoitumista. Ohjelma tukee uuden yritystoiminnan syntymistä ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta/kilpailukykyä. Aktiivista yhteistyötä tuetaan kehitysyksikköjen, toteuttajien ja käyttäjien välillä. Toimenpiteet. Savonlinnan seudun yrityspalveluiden vastuulla on seudullisen elinkeinostrategian jalkauttaminen ja kehittämistyön koordinointi. Keskeiset kehittäjäkumppanit kootaan Yritys-Suomi pöydän ääreen analysoimaan ennakointitietoa, luomaan uusia avauksia ja arvioimaan strategian toteuttamista. Osallistumme KOKO -ohjelman Venäjä-Russia kansalliseen teemaverkostoon. Seudun toimijat sitoutuvat toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä (loppuvuodesta 2009) ohjelman toimenpiteisiin vuodelle

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 1 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Seutuhallitus 16.3.2012 Tarkastuslautakunta 11.5.2012 Seutuvaltuusto 7.6.2012 2 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Toimintakertomus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Kaupunginvaltuusto 19.12.2012 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot