SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille Työvaliokunta Seutuhallitus Seutuvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YLEISTÄ TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA TALOUSARVION OSAT TALOUSARVION SITOVUUS TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA HENKILÖSTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET JA TAVOITTEET HALLINTO SEUDULLINEN HANKINTATOIMI ELINKEINOPOLITIIKKA Savonlinnan seudun kuntayhtymä Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -palvelut Puutoimialan kehittäminen (Eastwood hanke) Teknologiatoimialan kehittäminen Matkailutoimialan kehittäminen Maaseutuyritysten kehittäminen Lentoliikenne Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Markkinointiviestintä TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMÄN HALLINNOIMAT HANKKEET

3 1 Johdanto Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on vastata erityisesti seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Seudullinen elinkeinostrategia vuosille muodostaa vahvan pohjan vuoden 2010 toiminnalle. Tavoitteena on luoda Savonlinnan seudulle uusia työpaikkoja sekä turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen seudulla. Savonlinnan seudun vahvuuksia ovat mm. puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen, hyvinvointimatkailu. Mahdollisuuksiksi on nostettu mm. vakavaraiset yritykset, Savonlinnan luonto- ja kulttuurimatkailu, osaava työvoima ja Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet. Vuoden 2010 alussa käynnistyvällä Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelmalla (KOKO) tuetaan seudun strategista kehittämistä ja sen yhteyteen resursoidaan uudet elinkeinopoliittiset avaukset. Matkailun ja elämystuotannon sekä puunjalostukseen ja teknologiateollisuuteen liittyvät osaamiskeskusohjelmat sekä Savonlinnan seudun yliopisto- ja korkeakoulutoiminnot luovat vahvan innovaatioympäristön tulevaisuuden toimille. Suhdannetaantuma on aiheuttanut yrityskentässä uhkakuvia, irtisanomisia sekä lomautuksia. Toisaalta suhdannetilanne on avannut ja avaa kehittyvillä markkinoilla myös mahdollisuuksia, joita pyritään hyödyntämään maailmantalouden murroksessa. Tässä tilanteessa niukat kehitysresurssit suunnataan entistä enemmän strategisten kärkien toteuttamiseen. Suhdanne- ja rakennemuutostilanteessa korostuu olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen uusien työpaikkojen luomisen rinnalla. Samalla huolehditaan siitä, että toimitaan tarvittaessa nopealiikkeisesti seudun elinkeinoelämän tukena. Seudullinen hankintatoimi kilpailuttaa tai antaa asiantuntija-apua lähes 80 %:ssa seudun julkisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskittäminen tehokkaaseen hankintayksikköön tuottaa seudun julkisorganisaatioille suoraa hyötyä ja säästöjä. Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy ammattitaitoisesta hankintatoimesta, koska hankinnat toteutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, hankintalakia noudattaen. Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymäsuunnitelma ja talousarvio on laadittu Suomen kuntaliiton periaatteiden pohjalta. Kuntayhtymäsuunnitelma sisältää kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille Vuoden 2010 aikana kehitetään tuloskorttijärjestelmää toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten

4 2 Yleistä Savonlinnan seudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä ja seudun elinkeinostrategiaa toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava. Sulkava ei ole mukana elinkeinostrategian toteutuksessa. Savonlinnan seudun kuntayhtymän huolehtii perussopimuksen 2 :n mukaisesti: 1) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymän suunnitelman mukaisesti, 3) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5) muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää kahden kolmasosan ( 2 / 3 ) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 :n mukainen toimenpidekokonaisuus. Organisaatio Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 24 jäsentä Tilintarkastaja Työvaliokunta *) Seutuhallitus 9 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Yhtymävirasto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas *) Jäsenkuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto muodostavat työvaliokunnan, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. Se käsittelee valmistelevasti seutuhallituksen esityslistalle tulevat merkittävimmät asiat. Työvaliokunnan tehtävänä on pohtia suuria ja seudun kehityksen kannalta merkittäviä, pitkäntähtäimen strategisia suuntia

5 3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 3.1 Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. Kuntayhtymän käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalue Hallinto Seudullinen hankintatoimi Elinkeinopolitiikka Kustannuspaikka Yhtymävirasto Hankintatoimi Seudulliset yrityspalvelut Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Lentoliikenne Elektroniikan 3K-tehdas Kuntayhtymän varsinaista toimintaa kuvataan käyttötalousosassa, jonka osalta seutuvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosassa esitetään hallinnon, seudullisen hankintatoimen ja elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat seutuvaltuusto hyväksyy erikseen. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. 3.2 Talousarvion sitovuus Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko bruttotai nettoperiaatteen mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että seutuvaltuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona

6 Seutuvaltuustoon nähden sitovia tasoja ovat hallinnon osalta bruttomenot. Muiden tulosalueiden (Seudullinen hankintatoimi ja Elinkeinopolitiikka) sitovuustaso on netto. Seutuvaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Seutuhallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkojen ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Seutujohtaja päättää hankkeiden käyttösuunnitelmissa niiden menoista ja tuloista sekä tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. KÄYTTÖTALOUS VUONNA 2010 Tulosalue TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Hallinto yht Seudullinen hankintatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Seudullinen hank. toimi yht Elinkeinopolitiikka Toimintatuotot Toimintakulut Lentoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Elinkeinopolitiikka yht Määrärahat ja tuloarviot Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tulosalueiden tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumista raportoidaan seutuhallitukselle kaksi (2) kertaa vuodessa

7 4 Henkilöstö Alla olevassa taulukossa ovat mukana myös ostopalveluna ostetut henkilöresurssit. Henkilöstömäärä tulosalueittain: Tulosalue TP /2009 TA 2010 Hallinto 2 2 1,5 Seudun yleinen kehittäminen - Seudullinen hankintatoimi 4 4 4,5 - Reimari Elinkeinopolitiikka 15, ,5 Yhteensä 23, ,5-7 -

8 Henkilöstömenot koostuvat vuonna 2010 tulosalueittain seuraavasta henkilöstörakenteesta: Hallinto (1,5 htv) Elinkeinopolitiikka Savonlinnan seudun yrityspalvelut (8 htv) Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (1,5 htv) Elektroniikan 3K-tehdas (7 htv) Seudullinen hankintatoimi (4,5 htv) seutujohtaja (1/2 htv) hallintosihteeri 1 yrityspalvelupäällikkö 1 yritysasiamies 1 yrityspalvelusihteeri 1 projektipäällikkö 1 kehittämispäällikkö 1 projektijohtaja 2 yritysneuvojaa (rakennemuutosprojektirahoitus, TE-keskus) seutujohtaja (1/2 htv) tiedottaja yksikönjohtaja testaus- ja suunnittelupäällikkö tutkimuspäällikkö tutkimusinsinööri tuotantopäällikkö elektroniikka-asentaja elektroniikka-ammattityöntekijä hankintapäällikkö 3,5 hankintasihteeriä 5 Käyttötalousosan tulosalueet ja tavoitteet 5.1 Hallinto Hallinnon osalta tavoitteena ovat: tehokas yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin yhteinen edunvalvonta, elinkeinostrategian mukaisen kuntayhteistyön yleinen kehittäminen, yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden mahdollistaminen tehokkaan työskentelyn edellytysten varmistaminen Hallinnon talousarvio käsittää luottamushenkilöhallinnon ja yhtymäviraston kustannukset

9 Hallinnon toimintatuotot muodostuvat kuntayhtymän omistajakuntien asukasmäärien mukaan jaetuista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Hallinnon henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan (1/2 htv) ja hallintosihteerin palkka- ja henkilösivukuluista. Kuntayhtymän hallintoon on myös budjetoitu seutuvaltuuston, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot sekä tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Savonlinnan kaupungin monipalvelukeskukselta. 5.2 Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on toiminut nykymuodossaan viisi vuotta. Viiden vuoden aikana toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioita ovat Enonkosken, Joroisten, Juvan, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat, Savonlinnan kaupunki, Itä- Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savonlinna-Säämingin seurakunta, YH Itä-Savo Oy, Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto sekä Tanhuvaaran Säätiö/Tanhuvaaran palvelut Oy. Vuonna 2010 on aiheellista selkeyttää ja päivittää toimintamalleja sekä hahmotella tulevaisuuden tavoitteita. Hankintatoimen tavoitteena on vuoden 2010 aikana käydä neuvottelut jäsenorganisaatioidensa kanssa mihin suuntaan hankintatoimea on tarkoitus kehittää jatkossa. Keskustelua käydään hankintojen lähtökohdista, erityiskysymyksistä ja tavoitteista sekä hankintatoimelle asetettujen tavoitteiden aiheuttamista kustannusvaikutuksista. Lisäksi kehitetään raportointia jäsenorganisaatiolle kustannusten määräytymisestä, toiminnasta saatavista hyödyistä ja hankintojen toteutuksista. Toiminnan laajentumisesta johtuen seudullisen hankintatoimen tehtävät ja työmäärä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Hankintojen määrä on kasvanut ja mukaan on tullut uusia jäsenorganisaatioita. Laajentuminen on ollut myönteistä ja tiivistänyt seutuyhteistyötä hankintojen osalta. Työmäärän lisääntymisen vuoksi vuonna 2010 hankintoja aikataulutetaan, priorisoidaan ja tarvittaessa resursoidaan uudelleen. Toiminta- ja palveluprosesseja selkiytetään ja sitä kautta kehitetään hankintaprosessin tehokkuutta ja laadunhallintaa. Hankinnat ovat muuttuneet entistä vaativimmiksi, joten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on panostettava entistä enemmän. Tavoitteena on vuoden 2010 aikana järjestää sisäistä koulutusta jäsenorganisaatioille

10 5.3 Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikan tavoitteena vuonna 2010 ovat: työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen (kompensoivat toimet, suhdannetilanne) investointien lisääminen (erityisesti matkailu, teknologia ja liikenne) seudun yritystoiminnan kansainvälistäminen, painopisteenä Luoteis-Venäjä osaamisrakenteiden kehittäminen Elinkeinopolitiikan työnjako on määritelty elinkeinostrategia :ssa. Savonlinnan seudun kuntayhtymällä on keskeinen rooli strategian toteuttamisessa. Savonlinnan seudun strategiset päämäärät ovat seuraavat: Savonlinnan seudun talous kasvaa Pietarin alueen kasvun tukemana Itä-Suomen yrittäjämyönteisin seutu, jossa kaikkien kuntien toiminnot on viritetty yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Seudulla on merkittävä paperi- ja selluloosateollisuudelle koneita ja laitteita suunnitteleva ja valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, jonka toimintaympäristön kehittämiseksi on luotu teknologiapuisto Seudulla on yksi Suomen johtavia veneteollisuus- ja palvelukeskittymiä Savonlinnan seudusta on tullut yksi Suomen johtavista ja innovatiivisimmista ympärivuotisista matkailukeskuksista, joka hyödyntää Saimaabrändiä, ainutlaatuista järviluontoa sekä Savonlinnan oopperajuhlien ja muiden seudun kulttuuritoimijoiden korkeatasoista tarjontaa tehokkaasti. Matkailu on voimakkaasti kansainvälistynyt mm. suorien charterlentojen ansiosta Savonlinnan seudulla on vahvistuva kaupallinen keskus sekä kasvavaa hyvinvointialan yritystoimintaa, erityisesti seudun merkittävä wellnesspalvelukeskittymä on voimistunut ja saanut uusia markkinoita Venäjältä Mekaanisen puunjalostuksen jalostusaste on noussut ja alihankintaverkostoitumisen kautta seudulle on syntynyt merkittävä puunjalostuksen keskittymä Savonlinnan seudulla on valmius käynnistää bioetanolitehtaan toiminta, jolloin kotimaisen energian tuotanto ja käyttö lisääntyy seudulla

11 5.3.1 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seudun kuntayhtymä vastaa: Elinkeinostrategian toteuttamisesta Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelusta Yritys-Suomi palveluiden tuottamisesta yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa Strategian mukaisten hankkeiden hallinnoinnista ja kuntarahoitusosuuksista talousarvionsa puitteissa Savonlinnan seudun kuntayhtymän elinkeinostrategian mukaisten panostusten kohdentamisessa käytetään arviointikriteereitä, joilla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja panostusten kohdentuminen seudun tavoitteiden toteuttamiseen: Työllisyysvaikutukset Yrityksen/muun toimijan oma panostus Katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Vaikutus yritysten toimintaympäristöön Vaikutus seudun kannalta merkittävään osaamiseen Vaikutus yritysten kannattavuuteen ja kasvuun Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -palvelut Yritys-Suomi -palvelut kokoaa julkisrahoitteiset yrityspalvelut yhteiseen palvelukonseptiin. Yritys-Suomi yhdistää eri toimijoiden palveluprosessit sekä tiedotuksen asiakkaiden kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Yritys-Suomi -palvelukonseptia työstetään mm. yhteisellä hankkeella Mikkelin seudun, Pieksämäen ja Juvan kanssa. Asiakastyytyväisyystutkimusta jatketaan palvelutason laadun takaamiseksi ja kehittämiseksi. Alkavat yritykset Osana Yritys-Suomi Savonlinnan seutua Itä-Savon Uusyrityskeskus ry vastaa Savonlinnan seudun alkavien ja alle 2 vuotta toimineiden yritysten neuvonnasta. Määrälliset tavoitteet: Tavoitteena on saada Savonlinnan talousalueelle 90 uutta yritystä, joista 20 kpl naisten perustamia. Uusia työpaikkoja syntyy 100 kpl. Lisäksi toimintaan sisältyy yrittäjyyskoulutusluentoja alueen ammatillisissa oppilaitoksissa, starttirahalausuntojen antaminen työ- ja elinkei

12 notoimistolle sekä jatkajien etsintä sukupolvenvaihdoksessa oleville yrityksille Uusyrityskeskuksen oman asiakasverkoston kautta. 0-2 v Yritykset Käydään lävitse puhelimitse 120 kpl 0-2 vuotiasta yritystä, joista pyritään saamaan jatkokoulutukseen tai muihin edistäviin toimenpiteisiin 36 yritystä. Samalle kohderyhmälle järjestetään tietoiskutyyppisiä koulutuksia. Tavoitteena järjestää keväällä 3-4 kpl ja syksyllä 3-4 kpl ajankohtaista, tarpeenmukaista täsmäkoulutusta. Kehittyvät yritykset Yritysten toteuttamiskelpoiset investointi- ja kehittämishankkeet käynnistyvät tuottamaan uusia työpaikkoja seudulle. Keskeisimpinä työvälineinä ovat yritysasiamiespalvelut, hankkeiden kannalta kriittiset asiantuntijapalvelut sekä yritysverkostojen kehittämishankkeet. Tavoitteena on vähintään 30 investointi- ja kehittämishanketta sekä 300 työpaikkaa strategian mukaisille toimialoille. Kasvuhakuisia yrityksiä kartoitetaan ja yritysten kehittämisprosesseja tuetaan. Yrinet -asiakkuudenhallintaohjelmassa oleviin yli 150 asiakkuuteen ollaan säännöllisessä yhteydessä kasvuavauksia haravoiden. Etsitään jatkuvasti uusia innovaatioita ja kasvuaihioita. Luodaan ja ylläpidetään henkilötason luottamuksellisia suhteita ko. yritysten johtoon ja avainhenkilöstöön. Tuetaan yritysten kasvu- ja kehittämisprosesseja asiantuntija-avulla, kuntasektorin tuella ja koordinoimalla rahoitusta tavoiteohjelmasta. Yrityssiirrot Tavoitteena on 10 onnistunutta sukupolvenvaihdosta, 2-3 yrityksen etabloitumista ja 5 yrittäjän etabloitumista seudulla jo toimivaan yritykseen. Turvataan yritystoiminnan jatkuvuus sukupolvenvaihdoksia edesauttamalla. Yrityssiirtoja tuetaan Yritys-Suomi kokonaispalvelulla yhteistyössä sukupolvenvaihdoksiin osallistuvien toimijoiden (UYK, TE -keskus, Finnvera) kanssa. Yritysten myyntiä edistetään sivustolla, jolta löytyvät Savonlinnan seudun myytävät yritykset. Tietoja seudun vapaista tonteista ja toimitiloista ylläpidetään sivustolla

13 5.3.3 Puutoimialan kehittäminen (Eastwood hanke) Savonlinnan seudun kuntayhtymä vastaa EastWood Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman käytännön toteutuksesta koko Etelä-Savon maakunnan osalta. Keskeisin hankkeen tavoite on tarjota välineitä yritys- ja yritysryhmäkohtaisten kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen. Hankkeen määrälliset tavoitteet Savonlinnan seudun alueella ovat: toimialan kehittämispotentiaali seudulla on kartoitettu, syvällisempiä kehittämisprosesseja on käynnissä 10:ssä eri yrityksessä ja tavoitteena on mahdollisimman monen kehittämisprosessin kypsyminen investointi- ja kehittämishankkeiksi vuoden 2010 aikana. Yritysten vientivalmiuksien kehittäminen Venäjän lähialueen kaupalliset mahdollisuudet valikoidut muut alueet Euroopassa myynti- ja tuotantopotentiaali ulkomaisten toteuttamassa rakentamisessa Kertopuun ja vanerin jatkojalostusverkoston kehittäminen kertopuu- ja vaneritehtaiden kanssa tiivis kehitysyhteistyö jalostusasteen nostamiseksi ja em. tehtävän edellyttämän yritysyhteistyöverkoston kokoaminen ja kehittäminen Rakennustuotteiden ja palveluiden kehittäminen vapaa-ajan rakentaminen tuotekehitysprosessien käynnistäminen Yritysten ekologisen kilpailukyvyn lisääminen tuotantovälineiden, raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen Teknologiatoimialan kehittäminen Teknologiapuisto Noheva Keskeiset tavoitteet. Savonlinnan Teknologiapuisto Oy (Noheva) tuottaa teknologiateollisuudelle ja teknologiatoimialalle asiantuntijapalveluita, kehittämispalveluita ja kehittämisen tukiprosesseja. Toiminnoilla varmistetaan teknologiateollisuuden vahvistuminen käyttäjälähtöisesti kehittyvänä liiketoiminta-alueena, joka tuo alueelle työpaikkoja, investointeja, välillisiä tuottoja, uusia yrityksiä ja verotuloja. Toimenpiteet toimintaympäristön kehittämisen vieminen toteutukseen hautomopalveluiden osalta (myös kasvuyritysten palvelut)

14 Noheva 1: 100 % vuokrausaste kiinteistöliiketoiminnan kannattavuuden varmistaminen 2. rakennusvaiheen valmistelut Kuitu-energia-elinkaari -osaamisala Savonlinnan seudun kuntayhtymä on mukana teknologiatoimialalla Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksessa vastaten Kuitu-energiaelinkaari osaamisalan toteutuksesta. Osallistumme vuonna 2010 Tulevaisuuden innovatiiviset metallituotteet osaamisalan kehittämiseen Lappeenranta Innovation Oy:n sekä Varkauden kaupungin kanssa seuraavien kumppanuussopimuksien puitteissa: Metsäteollisuuden kansainvälinen avainklusteri "Forest Industry Future" ja Älykkäät koneet kansainvälinen avainklusteri. Seudun erikoisosaamista ja yritysyhteistyötä kehitetään varmistamalla teollisuuden osaamiskeskusyhteistyöhön liittyvät EU-tuetut ja sovitut seudulliset kehityshankkeet yhteistyössä yritysten, Lappeenrannan teknillisen yliopiston (FiberLaboratory) sekä Mikkelin AMK:n FiberLaboratoryssa toimivan T&K-asiantuntijaryhmän osalta: Kuitu-energia-elinkaari / FiberLaboratory tutkimusprofessuurit ja ryhmät kärkihankkeella FiberLaboratory 2010 analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminen Teollisuuselektroniikan kärkiosaamisen vahvistaminen ja yritystoiminnan kasvattaminen: teollisuuselektroniikan miniklusterin vahvistaminen, älykkäät koneet ja metsäteollisuuden mittausjärjestelmät hankkeessa vahvistamalla teollisuus-, energia- ja turvateknologian uusien sovellusten kehittämisympäristöä Savonlinnassa Lisäksi varaudutaan yhteistyössä teollisuuden kanssa osallistumaan alueen elinkeinoperustaa vahvistaviin ja kansainvälistäviin di-työprojekteihin, esimerkiksi venäläisten kaksoistutkintoa LUT:ssa suorittavien opiskelijoiden sekä muiden alueen teollisen rakenteen uudistamisen ja vahvistamisen kannalta tärkeissä teknologiaprojekteissa Elektroniikan 3K-tehdas 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Tavoitteena on elektroniikkateollisuuden alueellisen kehittymisen ja kasvun tukeminen palvelujen, tutkimuksen ja toimintaympäristön avulla sekä uusien alan työpaikkojen syntyminen alueelle. 3K-tehtaan toimintaan kuuluvat yrityksille ja oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen

15 ja valmistuksen sektoreilla. 3K-tehtaan asiakastavoite on n. 90 yritystä ja muuta tahoa vuonna Tutkimuksen osalta toteutetaan kahta Tekes:n (Teknologia- ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä valmistellaan uusia hankkeita. Samalla pyritään edelleen kehittämään tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Kehitetään paikallista kehitysyksiköiden välistä yhteistyötä. Koulutuksen sektorilla pyritään luomaan uusia paikallisia yhteistyömalleja alan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Tätä kautta pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saaminen kasvaviin yrityksiin. Vuoden 2010 aikana kehitetään 3K-tehtaan tuotekehitykseen liittyvää osaamista ja palveluja. Em. pohjalta pyritään käynnistämään uusi t&k- (tutkimus ja kehittäminen) ympäristöä kehittävä toimintaympäristöhanke. 3K-tehdas toteuttaa osaltaan seudullista markkinointia uusien elektroniikka-alan yritysten saamiseksi Savonlinnan seudulle Matkailutoimialan kehittäminen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy tuottaa matkailuelinkeinolle asiantuntijapalveluita, kehittämispalveluita ja kehittämisen tukiprosesseja, jotka varmistavat matkailuelinkeinon vahvistumisen käyttäjälähtöisesti kehittyvänä liiketoiminta-alueena. Kehittäminen tuo alueelle työpaikkoja, investointeja, välillisiä tuottoja, uusia yrityksiä ja verotuloja. Innovaatiokeskuksen tehtävänä on Savonlinnan Osaamiskeskuksen toiminnan turvaaminen vuoden 2013 loppuun. Kulttuurikäytävä Karelia hankkeen jatkuvuuden varmistaminen vuoden 2012 loppuun. EDEN hanketta toteutetaan tuloksekkaasti niin, että Savonlinnan alue nostaa profiiliaan vesimatkailun kohdealueena vuonna Yhteistyötä tiivistetään alueen yritysten ja kehittäjien välillä tuottamalla yhteisiä käyttäjälähtöisiä kehittämisprosesseja. Kiinteistöliiketoiminnan kannattavuutta varmistetaan. Innovaatiokeskus on kumppanina KOKO-ohjelman (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) toteuttamisessa. Innovaatiokeskus pyrkii vahvistamaan rahoitusasemaansa

16 Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) Keskeiset tavoitteet. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksessa (MOT) tutkitaan ja kehitetään matkailua huomioiden itäsuomalaiset erityispiirteet. Lisäksi MOT hallinnoi ja kartuttaa Matkailualan tietokeskusta (MAT), kouluttaa alan osaajia ja järjestää valtakunnallista matkailuopetusta matkailualan verkostoyliopistossa (MAVY). Joensuun yliopisto ( alkaen Itä-Suomen yliopisto) saa osarahoitusta MOTTI Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminannallinen vahvistaminen Itä-Suomessa hankkeelle MOTin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteet ovat matkailun ja vapaa-ajan paikalliset resurssit ja tuotteistamisprosessit, matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset matkailun ja vapaa-ajan e-teknologia (E-Competence Center, sähköiset palveluprosessit ja tietojärjestelmät, matkailun alueelliset tietovarannot) matkailun asiakastietämyksen hallinta (kuluttajakäyttäytyminen, asiakasprofilointi, trendien ennakointi) Toimenpiteet. Koordinointi, tiedotus ja verkostoituminen tiedotussuunnitelman mukainen tiedottaminen esitelmät kansallisissa konferensseissa 2-3 kpl esitelmät kansainvälisissä konferensseissa 1-2 kpl Tutkimus- ja kehittämistoiminta matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset - tutkimus asiakastutkimuksen osalta kvantitatiivista tutkimusta syvennetään fokusryhmähaastatteluilla laatukriteeristön määrittämistyö jatkuu yhdessä yritysten kanssa Saimaan alueen vetovoimaisuutta kartoitetaan laatu- ja ympäristökriteereihin perustuen soveltavan tutkimuksen kautta asiakasprofiilitutkimuksen rinnalla sähköiset palveluprosessit ja tietojärjestelmät -tutkimus matkailun alueelliset tietovarannot -tutkimus alueellinen matkailututkimuksen ja kehittämistoiminnan korkeakoulu-yliopisto yhteistyömallin vakiinnuttaminen Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy) Matkailuneuvontasopimusten päättyessä toimialalla siirrytään selkeämpään kehittämistyön koordinaatioon, josta vastaa kumppanuusperiaatteella Sama Oy. Kuntayhtymä varautuu uuden toimintamallin aikaansaamiseksi toteutettavien kehittämishankkeiden kuntarahoitukseen talousarvionsa puitteissa

17 Toimenpiteet Savonlinnan Matkailu Oy ylläpitää ja kehittää - matkailuportaalia sekä matkailutuotteiden verkkokauppaa. Kotimaan markkinointia varten jatketaan Savonlinnan lomaseudun markkinointipoolia. Poolin tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa seudun kotimaahan suunnattavan kehysmarkkinoinnin toimenpiteitä. Savonlinnan Matkailu Oy vastaa osaltaan Savonlinnan seudun matkailuyritysten kansainvälisestä tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista käynnissä olevan Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishanke hankkeen avulla. Matkailuneuvontaa toteutetaan jatkossa toimialan kokonaisbudjetin puitteissa osana lomaseudun myyntiä ja markkinointia. Keskisen Saimaan retkiluistelu -hanke Keskeiset tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on retkiluisteluverkoston avulla saada seudun matkailua ympärivuotistettua nykyisestä tuottamalla luvulla useita tuhansia asiakkaita seudun ulkopuolelta. Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä on kehittää luistelureittien ylläpito laadukkaaksi, takuuvarmaksi sekä kustannustehokkaaksi ja tehdä erilaiset retkiluisteluun liittyvät palvelupaketit markkinoille jälleenmyyjien kautta kysytyiksi. Toimenpiteet reittien kehittäminen nykyistä paremmaksi reitistön rakentaminen houkuttelevammaksi hyödyntäen teknologisia mahdollisuuksia ja viihtyisin opaste- sekä taukopaikoin koulutusohjelma kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen reitistön huoltoyhtiöiden vastuullisille reittimestareille laadukkaan ylläpitojärjestelmän tuottaminen retkiluistelureiteille asiakaspalveluun kehitetään erillinen internet retkiluistelupäiväkirja Hankkeen aikana perustetaan retkiluistelupalvelujen kehittämisestä hankkeen jälkeen vastaava pooliyhtiö Maaseutuyritysten kehittäminen Maaseutuyritysten kehittämisen painopisteenä ovat liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtäävät hankkeet sekä liitännäiselinkeinojen kehittäminen maaseudun peruselinkeinojen tueksi

18 Savonlinnan seudun kuntayhtymä osallistuu seuraaviin hankkeisiin: Etelä-Savon metsäkeskus, Maaseudun bioenergiat -hanke Pro-Agria Etelä-Savo, Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke Pro-Agria Etelä-Savo, Voimansiirto hanke Piällysmies ry/itä-savon kalatalousryhmä, Ettei tiputtais venneestä -hanke Piällysmies ry ja RaJuPuSu Leader ry hallinnoivat Savonlinnan seudun maaseutualueet kattavia leader-ohjelmia. Leader-ohjelmat mahdollistavat nyt myös mikroyritysten kehittämishankkeiden rahoittamisen Lentoliikenne Säännöllinen lentoliikenne on turvattu asti Savonlinnan seudun kuntayhtymän, Varkauden kaupungin, liikenne- ja viestintäministeriön ja Finnish Commuter Airlines Oy:n välisellä sopimuksella. Keskeinen tavoite. Lentoliikenteen tukemisen tavoitteena on turvata Savonlinnan seudun elinkeinoelämän kriittisiä tarpeita vastaava palvelutaso. Uuden kauden sopimusneuvottelut on jo käynnistetty syksyllä Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Keskeiset tavoitteet. KOKO:n tavoitteena on tukea Savonlinnan seudun elinkeinostrategiaa. Vaikuttavuustavoitteena on vahvistaa alueen osaamista ja luoda pohjaa seudun innovaatioille. Ohjelma avaa uusia tutkimukseen, tietoon ja osaamiseen liittyviä palvelukonsepteja. Se vahvistaa matkailun ja elämystuotannon sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystyötä ja verkostoitumista. Ohjelma tukee uuden yritystoiminnan syntymistä ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta/kilpailukykyä. Aktiivista yhteistyötä tuetaan kehitysyksikköjen, toteuttajien ja käyttäjien välillä. Toimenpiteet. Savonlinnan seudun yrityspalveluiden vastuulla on seudullisen elinkeinostrategian jalkauttaminen ja kehittämistyön koordinointi. Keskeiset kehittäjäkumppanit kootaan Yritys-Suomi pöydän ääreen analysoimaan ennakointitietoa, luomaan uusia avauksia ja arvioimaan strategian toteuttamista. Osallistumme KOKO -ohjelman Venäjä-Russia kansalliseen teemaverkostoon. Seudun toimijat sitoutuvat toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä (loppuvuodesta 2009) ohjelman toimenpiteisiin vuodelle

19 Toimenpidekokonaisuuksia ovat: Elinkeinostrategian toteuttaminen Innovaatioympäristön tukeminen ja kehittäminen Venäjä Maaseutu Markkinointiviestintä Savonlinnan seudun kuntayhtymän markkinointi suunnataan strategian mukaisiin kohderyhmiin, sidosryhmiin sekä yhteistyökumppaneihin seudulla, Suomessa, kansainvälisesti. Tavoitteena on myös varmistaa merkittävien tapahtumien, seminaarien tms. toteutuminen seudullamme. Toimenpiteissä esiinnytään Savonlinnan seutuna. Markkinoinnilla tässä tarkoitetaan ensisijaisesti markkinointiviestintää. Osa-alueet ovat savonlinnaseutu.fi, Savonlinnan seudun yrityspalvelut ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä. Savonlinnan seudun yrityspalvelun markkinointi kiinnittää meidät vahvemmin osaksi kansallista Yritys-Suomi palvelukonseptia ja tuo esiin yrityspalvelun omat tuotteistetut palvelut. Kuntayhtymän hallinnoimien hankkeiden toteuttama viestintä sovitetaan sisällöllisesti samansuuntaiseksi tässä mainittujen toimintojen kanssa ja toteutetaan ensisijaisesti hankkeiden rahoituksella. Savonlinnan seudun yrityspalveluiden markkinoinnissa esiinnytään mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen Yritys-Suomi brändiohjeistuksen mukaisesti. Toimenpiteet tuotetaan tarvittavaa materiaalia tuotteistetuista palveluista pidetään yllä seudullista näkymäämme osallistutaan kehittämishankkeiden puitteissa kärkitoimialojen messuille yhteistyössä yritysten kanssa olemme mukana seudun yrittäjäjärjestöjen tapahtumissa 6 Tuloslaskelmaosa Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot on summattu tuloslaskelmaan, joka esitetään tilipääryhmittäin. Seutuvaltuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Käyttötalousmenot ovat yhteensä euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä euroa

20 Rahoitusosaan on varattu lyhytaikaisten lainojen korkokuluihin euroa. Maksuliikennetilin korkokuluja arvioidaan kertyvän euroa. Kuntaosuuksien laskuttaminen hoidetaan etupainotteisesti, koska kehittämishankkeiden hankerahoitus tuloutuu kuntayhtymälle kuukausien viiveellä

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2008 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2010 Työvaliokunta 23.10.2007 Seutuhallitus 7.11.2007 Seutuvaltuusto 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot