O f T( //&$.OO... A\v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O f T( //&$.OO... A\v"

Transkriptio

1 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Nummincn (este) Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) SA Toiviainen Ville Tyrväinen Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo Laittisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi päytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Valittiin päytäkirjantarkastajiksi HJ Haverinen a HJ Ollikainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntentaskijoina. Siht Pkt Pkt //&$.OO... OULUN YLIOPISTON YUOPPII.ASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WIMN.OYY.FI

2 0 O tf A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedok5i seuraavat ii.moitusasiat: Sopojaosto 2/2015 (opintotuen kaksiportaisuusja sen haasteet opintojen suunnittelulle) Liikuntaklubi (Uikuntatuutorointi, OYY:n liikuntatoiminnan ideointi) SA Toiviainen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa (yo:n tayv-suunnitelman seuranta ja päivitystarpeet) Viestintäklubi HJ Maununiemi ja VS Rannanpää SYL:n viestintätapaamisessa Helsingissä SA Toiviainen Linnanmaan ruokailutoimikunnan kokouksessa (Unirestan ajankohtaiset asiat ja palautteet Unirestalle) PS Manninen Student Centerin palvelutiimin kokouksessa OYYH:n ja KVL:n yhteinen vaaliensuunnitteluiltapäivä HJ Fröjdholm, HJ Hannila ja SA Toiviainen SYL:n työelämätapaamisessa (akateeminen työttömyys, te-palvelut, työelämässä tarvittavat valmiudet) Talousvaliokunnan kokous 3/2015 (tilinpäätös) VSAdolf5enja VS Rannanpää yliopiston työryhmässä (haalarimerkitja viestintä opiskelijoille mm. kandipalautteesta ja 55 op -talkoista) OYY:n ja OSAKO:n yhteinen vaalipaneeli kaupungintalolla Oulun Ylioppila5rahaston hallituksen kokous ( euron suuruisen apurahan jaosta päättäminen) 1.4. Aprillipäivän vaalitempaus vihreillä naulakoilla 8.4. OYY:n vaalipaneelipäivä Oulun yliopistolla Päätös: Esityksen mukaan. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WIMN.O C FI

3 0 O ti A\v OULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse0i. 6 5 Edustajiston kokouksessa 2/2015 käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan hallintosäännön 50 mukaan ylioppilaskunnan julkisiin hallintotehtäviin kuuluvat päätökset tehdään käyttäen esittelymenettelyä. Muissa asioissa päätökset tehdään tarvittaessa esittelymenettelyä käyttäen. Esittelijöinä toimivat ylioppilaskunnan toimihenkilöt. Esittelymenettelyä ei käytetä edustajiston kokouksessa, sillä edustajiston käsittelyn pohjana on hallituksen, talousvaliokunnan tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys. 6.1 HaLtintovaalijohtosäännön muutos Nykyisen hallintovaalijohtosäännön 21 mukaan tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet nimetään parittoman vuoden syksyllä, mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa toimitettavilla enemmistövaaleilla noudattamal la kirjekuoriäänestysmenettelyä. Vaalissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kirjekuoriäänen on täytettävä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaiset ehdot. Aänestyslippu on mitätön myös, mikäli ehdokkaan numero ei ole käytössä lähetekuoreen merkityn tiedekuntahallituksen vaaleissa. Vaalituloksen perusteella tulee nimitetyksi vaalikuulutuksessa mainittu määrä varsinaisia edustajia ja vastaava määrä yleisvaraedustajia. Yleisvaraedustajat asetetaan sijajärjestykseen. Vuonna 2013 tiedekuntahallitusten opiskel ijajäsenten vaalien äänestysprosentti oli 2 14 tiedekunnasta riippuen. Vaalit aiheuttivat sekaannusta jäsenistömme keskuudessa, koska olivat peräkkäin edustajistovaalien kanssa. Vuonna 2011 (tiedekuntaneuvostojen aikaan) HuTkin tiedekuntaneuvosto vaaleissa äänestettiin yhteensä 315 kertaa ja LuTkin tiedekuntaneuvostovaaleissa 292 kertaa. Ylioppilaskunnan jäsen ja entinen OYY-aktiivi pääsihteeriä asiaan liittyen lähestyi sähköpostitse ylioppilaskunnan hallitusta ja OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti viedä asian edustajiston kokoukseen keskusteltavaksi. Edustajisto kävi keskustelua asiasta kokouksessaan 1/2015. Edustajiston kokouksen jälkeen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti esittää edustajistolle sääntöjä muutettavaksi siten, että tiedekuntahal litusten opiskelijajäsenet valitaan jatkossa OYY:n hallituksen toimesta. Lisäksi valtuutettiin P5 Manninen valmistelemaan sääntömuutosluonnos. PS Manninen on valmistellut sääntömuutosluonnoksen yhdessä Ville Tyrväisen (sääntötrvpj vuonna 2014) kanssa. Sääntöluonnoksessa on tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnan lisäksi uudistettu myös mm. säännön rakennetta. Liite: Ha[lintovaalijohtosääntöWonnos Esittetijä: PS Manninen Pääsihteeri: Esitetään Uitteen mukainen haltintovaalijohtosääntö edustajistolle hyväksyttäväksi. Ville Tyrväinen saapui kokoukseen asiasta keskustelun aikana. Päätös: Esityksen mukaan. HJ Maununiemi poistui kokouksesta klo Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEtT: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTII.AN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi

4 0 \\VIA\V/I OULUN Yli ((1 YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA HaWtuksen kokouksen 11/ TiLinpäätöksen ajalta vahvistaminen, tatousvaliokunnan arviointikertomus sekä vastuuvetvollisten vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhte isä. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päät etä toisin. Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kai enterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. P5 Manninen tapasi Lähdesmäen alustavan tilintarkastuksen merkeissä. Hallintosäännön 29 5 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on: 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tii intarkastus yhteisön valinta; 2. ylioppilaskunnan tii inpäätöksen vahvistaminen; 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille Liitteet: Tasekirja 2014, tatousvauokunnan arviointikertomus Vuosikertomus ja tilinpäätös OYYH ja PS Manninen käsitteli tilinpäätösmateriaalin ja allekirjoitti tasekirjan kokouksessaan 10/2015. KHT Lähdesmäki antoi tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä Talousvaliokunta merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 3/2015. EsitteLijä: P5 Manninen Pääsihteeri: Esitetään edustajistolie, että se hyväksyy vuosikertomuksen ja merkitsee tiedoksi hallituksen esityksen tilinpäätöksestä. Päätös: Esityksen mukaan Tilintarkastuskertomus ja talousvaliokunnan arviointikertom us Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 5 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on -- 4) antaa edustajistolle kultakin edeltäväitä kai enterivuodelta arvio intikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten. Talousvaliokunta merkitsi kokouksessaan 3/2015 tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi arviointikertomuksen edustajisto lie esitettävä ksi. Pääsihteeri: Hallitus merkitsee tiedoksi taousva[iokunnan esityksen. HJ FröjdhoLm poistui kokouksesta ko Päätös: Esityksen mukaan. Siht Pkt Pkt(,,/ L 7J. OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIPJEE]: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIM n.fi, VAMN.O ftfi

5 0 O f A\v OULUN Tri KUNTA Hallituksen kokoukse TiLinpäätöksen vahvistaminen Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta Pääsihteeri: HalUtus merkitsee tiedoksi talousvauokunnan esityksen. Päätös: Esityksen mukaan Vuoden 2014 titi- ja vastuuvelvotlisten vastuuvapaudesta päättäminen Vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 81 mukaan tili- ja vastuuvelvollisilla tarkoitetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä ja nimenkirjoittajia. Edelleen vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 8 mukaan ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat ylioppilaskunnan puheenjohtaja, paäihteeri ja hallituksen puheenjohtaja kaksi aina yhdessataikka joku heistayhdessa henkiloh kanssa, jolle edustajista on myoätaiyt nimenkirjoitusoikeuden. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa estynyt voi ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja toimia nimenkirjoittajana ylioppilaskunnan puheenjohtajan sijasta. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt voi hallituksen varapuheenjohtaja toimia nimenkirjoittajana hallituksen puheenjohtajan sijasta. Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se myöntää tili-ja vastuuvapauden vuoden 2014 luottamus-ja toimihenkilöille. Pääsihteeri: Hallitus merkitsee tiedoksi talousvauokunnan esityksen. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: P5 Manninen pi Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE1 PL 250, 90014OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358S ,

6 PL 16) 16) 0 O ( A\v OULUN Trf KUNTA Hallituksen kokoukse. 7 YTHS:n OuLun tpy:n johtokunnan opisketijajäsenen valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallintosäännön 5 mukaan luottamushenkilö voi erota muusta luottamustoimesta kuin edustajiston jäsen yydestä tai varajäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti pääsihteerille. Eroilmoitus tulee voimaan hallituksen merkittyä asian tiedoksi hallituksen pöytäkirjaan. YTHS:n terve yspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toiminta ympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisäterveystyötä. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa. Oulun terve yspalveluyksikön johtokuntaan kuuluu kaksi opiskelijajäsentä sekä asiantuntijajäsenenä OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija. Johtokunnan toimikausi päättyy Johto kunnan opiskelijajäsen Sanna Piirainen on pyytänyt eroa tehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kokouksessaan 9/2015 hallitus merkitsi tiedoksi Sanna Piiraisen eronpyynnön ja avasi haun YTHS:n johtokunnan opiskel ijajäseneksi. Hakuaika päättyi Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Niilo Ryti, Juho Kupiainen ja Kati Hannila. SA Toiviainen: Valitaan YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan uusi opiske[ijajäsen. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan Kati Hannila YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan opiskelijajäseneksi. Päätös: Valittiin yksimielisesti Kati Hannila YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan opiskelijajäseneksi. Liite: Kati Hannilan hakemus 8 Varajäsenen valinta YTHS:n vattuuskuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden YTHS:n valtuuskunta pidetään tiistaina Helsingissä. YTHS:n valtuuskunnassa Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa edustaa Tapani Lintula. Lintula on kuitenkin estynyt osallistumaan valtuuskunnan kokoukseen, joten Suomen ylioppilaskuntien liitosta on pyydetty ylioppilaskuntaa nimeämään varajäsen Lintu lan tilalle. OYY:n hallituksen jäsen Kati Hannila on kertonut halukkuudestaan osallistua kokoukseen. SA Toiviainen: Valitaan Kati Hannila edustamaan Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Päätös: Esityksen mukaan. Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE. 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU. Xl OVI, 2. KRS OULU. PUH: , MNW,OYY.FI

7 16) 0 Os :t(( f( A v OULUN KUNTA HalUtuksen kokoukse 9 5 Kehitysyhteistyöviikon koordinaattorin valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liiton ja kahdeksan ylioppilaskunnan kehitys yhteistyöviikko järjestetään syksyllä Kehitys yhteist yö hanketta rahoitetaan ulkoasiainministeriön tuella. Koordinaattorin tehtävänä on kerätä vapaaehtoisryhmä 5uunnittelemaan ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikkoa sekä käydä kehitys yhteistyöviikon ohjaus ryhmän kokouksissa Helsingissä. Kehitys yhteist yöviikon paikalliskoordinaattoreiden palkkiot ja ohjausryhmän matkakulut maksetaan ulkoasiainministeriön tuella. Kehyviikon ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään SYL toivoo ensimmäisen päivän osioon myös kehyviikosta vastaavan sihteerin / hallituksen jäsenen läsnäoloa. OYY:n kehitysyhteistyöviikon koordinaattorin tehtävän hakuaika päättyi 8.4. klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Laura Lääveri. KVJA Juntura: Valitaan OYY:n kehitysyhteistyöviikon koordinaattori ja lähetetään koordinaattori sekä HJ Haverinen kehyviikon ohjausryhmän ensimmäiseen kokoukseen Päätös: Valittiin yksimielisesti Laura Lääveri OYY:n kehitysyhteistyöviikon koordinaattoriksi ja lähetetään koordinaattori sekä HJ Haverinen kehyviikon ohjausryhmän ensimmäiseen kokoukseen Liite: Lääverin hakemus Vastuuhenkitö: KVJA Juntura 10 5 Kutsut 10.1 KorkeakouLujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät HeLsingissä Kansainvälisten asioiden kevätpäivät on tarkoitettu korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Kevätpäivillä saa ajankohtaista tietoa korkeakoulujen kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä. KViAiuntura: Lähetetään HJ Haverinenja KVJAJuntura. Päätös: Esityksen mukaan. Siht Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET L 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, XI OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , WIMN.O fl.fi

8 OY(Y OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytä kirja Hallituksen kokouksen 11/ Muut esille tulevat asiat HJ OLlikainen kertoi tulevasta SYL:n yhdenvertaisuustapaamisesta. 12 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Ou1ussa s Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja Oulw / E Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa 1 L Li Moona Haverin n Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hallituksen esitys haliintovaalijohtosäännöksi Liite 2: Talousvaliokunnan arviointikertomus Liite 3: Kati Hannilan hakemus YTSH:n OuLun TPY:n johtokuntaan Liite 4: Laura Lääverin hakemus kehyviikon koordinaattoriksi PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILuT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS OULU. PUH: , fl.fi

9 Hailintovaalijohtosäänto O \\V/A\VII OULUN. NYI W1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA 2015 HalLituksen esitys edustajistoile SoveLtamisaLa Tätä johtosääntöä sovelletaan valittaessa opiskelijoiden edustajia yliopistokollegioon, yliopiston hallitukseen, tutkintolautakuntaan, opintotukilautakuntaan sekä tiedekuntien tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin. Tätä johtosääntöä ei sovelleta, mikäli ylioppilaskunta nimeää ylioppilaskunnan edustajia edellä mainittuihin toimielimiin. 2 5 EsitteLymenettelyn käyttö Opiskelijoiden edustajia valittaessa käytetään esittelymenettelyä. Esittelijänä toimii ylioppilaskunnan toimihenkilö. Esittelijän esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolaissa on säädetty ja ylioppilaskunnan hallintosäännössä on määrätty. Esittelymenettelyä ei käytetä edustajiston kokouksessa, missä käsittelyn pohjana on ylioppilaskunnan hallituksen pohjaesitys. 3 HakuiLmoitus Opiskelijoiden edustajien paikat on ilmoitettava avoimeksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. 4 5 VaaLikeLpoisuus Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakuilmoituksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin ehdokasilmoitukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokasilmoitukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. 5 VaLintamenettety Yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijoiden edustajat nimeää edustajisto. Muihin toimielimiin opiskelijoiden edustajat valitsee ylioppilaskunnan hallitus. Hakijat voidaan kutsua haastateltavaksi tilaisuuteen, jossa on oltava läsnäolo-oikeus vähintään niillä henkilöillä, joilla on läsnäolo-oikeus valinnan suorittavan toimiel.imen kokouksessa, mikäli läsnäolo-oikeutetun henkilön esteellisyydestä ei muuta johdu. Toimielin suorittaa nimeämisen ilman äänestystä, ellei erimielisyyttä ilmene. Jos avoimia paikkoja on vain yksi ja erimielisyyttä ilmenee, valituksi tulee se henkilö, joka saa yli puolet annetuista hyväksytyistä äänistä. Jos kukaan ehdokas ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolia annetuista hyväksytyistä äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos ensimmäisellä kierroksella kahta eniten ääniä saanutta henkilöä ei voida yksikäsitteisesti määrittää saman äänimäärän vuoksi, voi useampi kuin kaksi henkilöä päästä toiselle äänestyskierrokselle. Toisella OUI.LJN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS OULU. PUH: , YFI

10 o W 11 YLIOPISTON Ha[Iintovaalijohtosääntö 2015 II II YLIOPPILASKUNTA Ha[Iituksen esitys edustajistolte äänestyskierroksell.a val.ituksi tulee se henkil.ö, joka saa eniten ääniä. Jos toisella äänestyskierroksell.a äänet menevät tasan, ratkaistaan vaal.ien tul.os arval.la. Jos avoimia paikkoja on useampia kuin yksi ja erimielisyyttä ilmenee, järjestetään suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttämättä. Vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken, ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli (1/2) ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä (1/3) ja niin edelleen. Opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat tulevat nimetyksi ehdokkaiden saamien äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Äänestyslippuun tulee merkitä korkeintaan niin monta nimeä kuin on täytettäviä varsinaisen jäsenen paikkoja. Ehdokasta, jota ei ole äänestetty, ei voida nimetä opiskelijajäseneksi. 6 VaLintamenetteLy täydennettäessä kesken toimikauden Jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yi.eisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat ilmoitetaan avoimeksi 3 :n mukaisesti ja valinnassa noudatetaan 4-5 :n mukaisia määräyksiä. 7 Eroaminen Opiskelijoiden edustaja voi erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalia siitä kirjallisesti ylioppilaskuntaan. Eroavalle henkilölle myönnetään ero siinä kokouksessa, missä hänen seuraajansa valitaan. Yliopiston hallituksen jäsenelle eron myöntää kuitenkin yliopistokollegio ylioppilaskunnan esityksestä. 8 VaaLikeLpoisuuden menettäminen Ylioppilaskunnan hallitus toteaa lukukauden ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen niiden opiskelijoiden edustajien menettäneen vaalikelpoisuutensa, jotka eivät ole ilmoittautuneet Oulun yliopiston läsnä olevaksi opiskelijaksi yliopiston määräämällä tavalla tai eivät ole maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Ylioppilaskunnan hallitus katsoo kyseisten henkilöiden eronneeksi tehtävästään. Ennen vaalikelpoisuuden menettämisen toteamista on asianomaista opiskelijoiden edustajaa kuultava, ellei se osoittaudu ilmeisen tarpeettomaksi. Päätös vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee noudatettavaksi sen jälkeen, kun tehtävään on saatu valituksi uusi opiskelijoiden edustaja, ellei ylioppilaskunnan hallitus tai muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Päätöksen yliopiston hallituksen jäsenen vaalikelpoisuuden menettämisestä tekee kuitenkin yliopistokollegio. 9 VoimaantuLo Tämä johtosääntö tulee voimaan välittömästi ylioppilaskunnan hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen. Tämän johtosäännön 8 koskee ainoastaan niitä opiskelijoiden edustajia, jotka tulevat valituksi tai myöhemmin alkavalle toimi kaudelle. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xi. OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ViNiPvV.O ftfi

11 OY(Y Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hatlintovaalijohtosääntö 2015 esitys edustajistolle Tämä johtosääntö kumoaa edustajiston hyväksymän hawntovaaujohtosäännön myöhemmin tehtyine muutoksineen. Ennen tämän johtosäännön voimaantuloa avoimeksi jul.istetut paikat täytetään kuitenkin aiemman haliintovaalijohtosäännön mukaisesti. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN11]LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.OY Y.FI

12 O \\VIA\VII OULUN ( YLIOPISTON Arviointikertomus 2014 III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TALOUSVALIOKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL 250,90014 OULUN YIJOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , O.FI, W\.MN.OYY.FI

13 O OULUN 7( j7( YLIOPISTON Arviointikertomus 2014 fl YLIOPPILASKUNTA SISÄLLYSLU ETTELO TIIVISTELMÄ 3 1 VUODEN 2014 ARVIOINTI 4 2 YLIOPPILASKUNNAN TALOUS 5 3TOIMINNANTOTEUTUMINEN 5 4 TALOUDELLISET RISKIT 7 5 KEHITYS 8 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ty FI, W MN.OYY.FI

14 tst0n \,,J ifi fl YLI0PPILASKUNTA Arviointikertomus 2014 Tiivistetmä Tämä OuLun yliopiston ylioppilaskunnan (myöh. OYY) tarkastuskertomus on jaettu talouden ja toiminnan toteutumisen sekä talouden riskien tarkasteluun. Lisäksi kertomuksessa huomioidaan toiminnan ja talouden kehityskohteita sekä suoritetaan tarkastuksen itsearviointi, jonka tavoitteena on tarkastuksen jatkuva kehittyminen. TaLousvatiokunta on vatmistellut tarkastuskertomuksen OYY:n edustajiston käyttöön. Kertomusta voi hyödyntää til.inpäätöksen käsittelyssä sekä toiminnan suunnittelussa. Talousvaliokunta on val.mistellut tarkastuskertomuksen kokouksissaan ja OuLun yliopiston ylioppilaskunnan tilikauden 2014 taloustuvut ovat toteutuneet pääpiirteissään hyvin. Tilikauden tulos on toteutunut ennakoidul.la tavalla, ja tilikaudella ei ole merkittäviä poikkeamia. Voidaankin todeta, että taloutta on til.ikaudel.i.a suunniteltu onnistuneesti. Toimintasuunnitel.man toteutuminen on niin ikään ollut pääosin onnistunutta. TaLousarvion ja toimintasuunnitelman keskinäisestä suhdetta arvioitaessa on hyvä huomata, että OYY:n perustavanl.aatuiset talouteen ja toimintaan vaikuttavat tekijät ovat rakenteellisia. Organisaation kokoon nähden toiminnan toteutuminen edellyttää kustannuksiltaan joskus raskaitakin rakenteita (toimitilat, palkkakustannukset). Tällöin toimintasuunnite[massa esitetyt toiminnan tavoitteet eivät suoraan ole taloudellisia rasitteita, vaan niiden toteutuminen saavutetaan jopa kevyin resurssein. Kokemusta strategian toteutumisesta ja toimivuudesta ei tähän kertomukseen kyetty arvioimaan, sillä uutta strategiaa päivitetään parhaillaan. Tulevaisuudessa toiminnan arviointi voidaan ylettää myös strategian toteutumiseen. Ta[ousval.iokunta näkee strategian seurannan olevan yksi keskeisimpiä tarkastuksessa arvioitavia kohteita. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWWOYY.FI

15 OY(Y OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Arviointikertomus Vuoden 2014 arviointi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan talouden ja toiminnan tarkastus on järjestetty OYY:n edustajiston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti. OYY:n hallintosäännön 5 luvun 27 5 mukaan Talousvaliokunta on suoraan edustajiston alaisuudessa toimiva ylioppilaskunnan toimielin. Talousvaliokunna[le ei saa antaa tehtäviä, jotka vaarantavat sen riippumattomuuden ylioppilaskunnan hallinnon tai talouden tarkastamiseen. Edelleen hallintosäännön 5 luvun 29 5 mukaan Talousvaliokunnan tehtävänä on: 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta; 2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen; 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille; 4. vahingonkorvauskanteen nostaminen hallituksen jäseniä, pääsihteeriä tai tilintarkastajaa vastaan; ja 5. erityisen tarkastuksen järjestämisestä päättäminen; 2) antaa tarvittaessa lausunto hallituksen valmistelemasta edustajiston päätösasiasta, joka liittyy ylioppilaskunnan talouteen tai talousvaliokunnan toimintaan; 3) arvioida, ovatko edustajiston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätäskäsittelyä varten; ja 5) hoitaa muut edustajiston sille määräämät tehtävät. Arvioinnissa on vertailtu toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa sekä tilinpäätästä ja talousarviota. Kertomuksessa huomioidaan mainittujen asiakirjojen suurimmat eroavaisuudet. Sen tavoitteena on toimia päätöksenteon tukena sekä kuvata OYY:n toiminnan tulokse[lisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin on suorittanut OYY:n edustajiston nimeämä talousvaliokunta. TaLousvatiokunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Sami Sovio, puheenjohtaja Marko Määttä, varapuheenjohtaja Jaana Isohätäl Markku Hentilä Aki Lappalainen Mika Parkkari Valle Uimonen Muut Eero Manninen, pääsihteeri Vili Koistinen, edustajiston puheenjohtaja OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , YY.Fl, WMN.OYY.FI

16 o \\VIA\VII OULUN y( f(( YLIOPISTON Arviointikertomus 2014 III III YLIOPPILASKUNTA 2 YLioppilaskunnan talous Tilikaudella 2014 ylioppilaskunnan talous Ofl toteutunut onnistuneesti. Taloudessa on kuitenkin joitain rakenteellisia riskejä. Talousarvion suunnittelua tilikaudell.e 2014 voidaan pitää pääasiallisesti onnistuneena. Taloudessa on jatkuvasti huomioitava riittävä maksuvalmius, joka ei saa vaarantua. Tässä seurannan jatkuvuus ja riittävyys ovat kriittisiä. Seurattavaa on paljon, ja seurannan hallintaan on kiinnitettävä enenevissä määrin huomiota. Tärkein tulojen toteutumisen mittari on jäsenmaksutuotot, jotka ovat toteutuneet ennakoidulla tavalla ( euroa). Kiinteistökulut muodostavat yhden suurimmista rakenteellisista kulueristä. TiI.ikaudella 2014 kiinteistökulut ovat laskeneet, mitä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. On kuitenkin todettava, että mitään trendiä kulujen laskemisessa ei ole havaittavissa, vaan lasku on kertaluontoinen. Kertaluontoinen lasku johtuu uudesta ALV-hinnoittelusta, koska ylioppilaskunta ei harjoita kiinteistöllä arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaa toimintaa (AVL 30 1 mom.). Puistomannen toimistotilojen oltua osan vuodesta vuokraamatta muodostaa vuokratulojen alentuminen jo realisoituneen taloudellisen riskin kiinteistöjen osalta. Palkkakustannukset ovat toinen suuri rakenteellinen kuluerä, koska ylioppilaskunnan toiminta on työvoimaintensiivistä. Tilikaudella 2014 palkkakustannukset toteutuivat lähes täsmälleen budjetoidun mukaisesti ( euroa, mukana palkkiot). Ylioppilaslehden toiminta ei ole taloudellisesti toteutunut ennakoidulla tavalla, ja lehden tulos on euroa arvioitua tappiollisempi. Ero selittyy pääosin ilmoitustuottojen arvioitua pienempänä toteutumisena ( euroa), sillä osa vuodelle 2015 myydyistä mainoksista laskutettiin provisioina jo vuoden 2014 aikana. Toinen syy on budjetoitua suuremmat palkkakustannukset, joihin vaikuttivat päätoimittajan perhevapaan sijaisjärjestelyt (sivukuluineen euroa). Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lehden talous pysyy budjetissa. Sijoitustoiminnan tuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Sijoitustoiminnan kulut ja tuotot ovat pääasiallisesti kaupankäynnistä johtuvia. Lisäksi vuonna 2014 tehtiin sijoitustoiminnan analyysi, sijoitusstrategian uudistaminen ja varainhoitajan kilpailutus ulkopuolisen asiantuntijan avulla, ja tuon työn kustannukset näkyvät tässä. Sijoitussalkun kokoon ja budjettiin verrattuna kassa on paksu, euroa. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota kassan tarkoituksenmukaiseen kokoon ja kassanhallinnan tehostamiseen. Varainhoitajan ja kirjanpidon konsultointi asiassa on tarpeen. Ylioppilaskunnan toiminnan ja jäsenpalveluiden mahdollisimman laajaan tavoittavuuteen, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen olisi syytä kiinnittää jatkossa huomiota. Lopuksi talousvaliokunta haluaa huomauttaa, että toiminnan kannattavuutta voi olla haastavaa arvioida ilman tarkoituksenmukaisia mittareita. OULUN YliOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , A.FI,WMN.OYY.FI

17 o \\V/A\VII OULUN jy( 7( YLIOPISTON Arviointikertomus 2014 III III 3 Toiminnan toteutuminen Talousvaliokunta toteaa, että toimintasuunnitelma ja vuosikertomus eivät vastaa toisiaan. Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma ovat muodoltaan hyvin erilaisia, minkä vuoksi toimintasuunnitelman toteutumista on vaikea arvioida vuosikertomuksen avulla. Talousvaliokunta suosittaa vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman keskinäisen suhteen parantamista, jolloin toimintaa voidaan arvioida paremmin tarkastel.emalla sitä suhteessa toimintasuunnitelmaan. Ylivuotista edunvalvonnallista toimintaa olisi tarkasteltava tarkemmin, ja sen toteutuminen on monin osin oleellisempaa kuin yksittäisten tilikautisten tapahtumien. Uutta strategiaa on valmisteltu vuonna 2014 arvioimalla vanhaa strategiaa ja suunnittelemalla uutta. Tähän ovat liittyneet tiiviisti myös toimenkuvien kartoitukset. Talousvaliokunta pitää strategian päivittämistä oleellisena, jotta toiminnan ja talouden toteutumista voidaan syvällisemmin arvioida. Myös toimenkuvien kartoituksen läpinäkyvyyttä voidaan lisätä työntekijäresurssin arvioinnin helpottamiseksi. Sääntöuudistus on ollut oleellinen osa tilikautta Sääntöuudistukset ovat toteutuneet osaltaan laajempina kuin oli suunniteltu, mikä on toiminnan kehittymisen kannalta merkittävää. Halloped.fi-toimintaa ei ole vieläkään käynnistetty, vaikka tähän on sijoitettu taloudellisia ja toiminnallisia resursseja jo ennen tilikautta Resursoinnin edellytyksenä tulisi aina olla päämäärätietoinen tavoite, ja tässä tapauksessa palvelun käyttöönotto. Toiminnassa ja taloudessa ei ole liikkumavaraa siten, että vastaavanlainen tyhjäkäynti olisi mahdollista. Muutoin OYY:n omana toimintana yhteistyö hallinnon opiskelijaedustajien kanssa on toteutunut, ja siten toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Jatko-opiskelijat ovat merkittävä resurssipotentiaali OYY:lle. Jatko-opiskelijajaosto on pyrkinyt tilikauden 2014 aikana tavoittamaan tätä päämäärää. On kuitenkin huomattava, että ilman alkupanostusta jatko-opiskelijoiden tarjoama resurssipotentiaali voi jäädä saavuttamatta. Resursointi edellyttää myös tässä päämäärätietoista ja tavoitteellista toiminnan kehittämistä. Jatko-opiskelijoiden huomioinnin ei tulisi olla vain toistuva toiminta suunnitelma kirja u s. Tilikauden 2014 aikana luotiin resursseja. Universitas-käsikirja, johon on sijoitettu toiminnallisia OYY ei järjestänyt suunniteltuja urheilukilpailuja OSAKO:n kanssa, vaan liikuntasektorin osalta järjestettiin Keep fit -tapahtumia. Liikuntatoiminnan osalta tilikauden merkittävä tapahtuma oli OYY:n eroaminen Opiskelijoiden liikuntaliitosta. Jatkossa on syytä keskustella, miten liikuntaedunvalvonta ja liikuntapalvelut tuotetaan. Vaalivaikuttamisen (Europarlamenttivaalit 2014) toteutumista on haastavaa arvioida. Eurovaalivaikuttamisen tueksi tarkoitettua visiota ei koskaan toteutettu, ja siten OYY:n vaikuttaminen nojasi Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vaalivaikuttaminen on oleellinen osa edunvalvontaorganisaation toimintaa, mutta sen arviointia tulisi voida kehittää. Kun toimintaan sijoitetaan resursseja, sen tulee olla tavoitteellista. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.OYY.FI

18 o \\V/A\V// OULUN (O y( fl ifi YLIOPPILASKUNTA YLIOPISTON Arviointikertomus 2014 Toimintasuunnitelmassa mainittua varsinaista alumnitoimintaa ei til.ikauden 2014 aikana juuri toteutettu. Alumnitoimintaa kuitenkin edistettiin muilla tavoin. Talousvaliokunta näkee alumnitoiminnan merkittävänä potentiaalina suomalaisessa yliopistokentässä. Tulevaisuudessa alumnit voivat toimia merkittävinä resursseina niin ylioppilaskunnan talouden tukemisessa kuin lainmukaisen tarkoituksen toteutumisessa. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan kirjattua kieliohjelmaa edistettiin tavoitteiden mukaisesti. Viestintä on toteutunut suunnitellun mukaisesti, eli mm. viestintäklubit on järjestetty. Tilikaudella on toteutettu opiskelijan viestintäsuunnitelma ja viestintästrategiatyö yliopiston kanssa. Talousvaliokunta huomauttaa, että suunnitelmien toteutumista tulisi myös arvioida OYY:n toiminnassa. Tilikaudel.le 2014 suunniteltua, yhdessä kattokiltojen kanssa järjestettävää, Wappu tulee - tapahtumaa ei tullut. Tapahtuma kaatui kiinnostuksen puutteeseen. Talousvaliokunta päättelee, että edustajistotasolla linjatut laajat tapahtumat eivät aina palvele tarkoitustaan. Muutoin perinteiset tapahtumat on järjestetty toiminnallisesti onnistuneesti, ja niiden tavoittavuutta jäsenistön keskuudessa voidaan pitää hyvänä. 4 TaLoudeLLiset riskit Ylioppilaskunnan talous on luonteeltaan julkista. Talousvaliokunta pitää tärkeänä talouden tasapainon tavoittelua ja mahdollisten säästökohteiden tarkastelua. Talouden tulopuolella liikkumavaraa on lähinnä maksujen korottamisessa. OYY:n taloutta ei pidetä kriisiytyneenä, mutta taloudellisia riskejä on olemassa. Palkkakustannuksissa merkittävin riski on mahdollinen korkeimman oikeuden langettava tuomio Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalle, mikä voisi johtaa Journal.istiliiton työehtosopimuksen soveltamiseen ylioppilaskunnissa. OYY:ssä tämä koskettaisi pientä toimitushenkilöstöä. Tällöin lehtitoiminnan jatkuminen nykymuotoisena tulisi arvioida välittömästi. Asiasta tulisi käydä jo ennakoiva periaatteellinen keskustelu. Oulun yliopistolla valmistellaan niin sanottua passiivirekisteriä, mikä toteutuessaan tarkoittaa jäsenkehityksen yhtäkkistä pudotusta. Tämä muodostaa taloudelle suuren riskin, ja sen toteutuessa ylioppilaskunnan toiminnan laajuutta on tarkasteltava välittömästi. Asiasta tulisi käydä jo ennakoiva periaatteellinen keskustelu. Puistomannen vuokratulojen epävarmuus on taloudellinen riski, joka tulee huomioida. Puistomannen myyntiin tai kehittämiseen voidaan jollain aikavälillä varautua. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , A.FI, WMN.OYY.FI

19 o \\V/A\VII W( III jj ( OULUN YLIOPISTON Arviointikertomus Kehitys Arviointikertomus Ofl suoritettu ensimmäistä kertaa nykymuotoisten sääntöjen voimassaolon aikana. Kertomuksessa on huomioitu tärkeimpiä kehittämisen kohteita. Sisäisen arvioinnin kehittäminen, mm. toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen yhdenmukaistaminen sekä strategian ja suunnitel.mien arviointimittaristot, edesauttavat myös taousva1iokunnan arvioinnin l.aadun parantumista. Toiminta on työvoimaintensiivistä, ja toiminnan toteutumisen kannal.ta henkilöstön rooli on ol.eeil.inen. KehityskeskusteLiija, sairauspoissaol.ojen seuraamista ja työtyytyväisyyden mittaamista voidaan ede1leen kehittää. Tal.ousva[iokunta huomauttaa, että toimintaympäristö on haastava ennakoida ja tästä johtuviin riskeihin on keskeistä varautua. Riskeihin varautuminen ja toiminnan sisäinen tarkastel.u nähdään jatkossa ol.eeliisempana osana ylioppilaskunnan arkea. YLioppil.askunnan toimintaa ja tal.outta tulee jatkossa voida arvioida tiiviimmin myös uuden strategian valossa. OULUN YUOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTYILAN KATU, Xl OVI, Z KRS, OULU. PUH: , WvVW.OYY.FI

20 Kati Hannila HAKEMUS Viite: YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokuntaan opiskelijajäsenen paikka Olen Kati Hannila, 23 v. ja opiskelen prosessitekniikkaa kolmatta vuotta. Tämä on kuitenkin viides vuoteni yliopistolla, koska 2010 aloitin opiskeluni luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä opiskelin sairaanhoitoa vuoden ajan Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Näkemystä yli tiedekuntarajojen on siis karttunut jo jonkin verran. Toimin tällä hetkellä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittisena ja työelämävastaavana. Lisäksi olen toiminut useissa luottamustoimissa opiskelu-urani aikana, joista voitte lukea lisää ansioluettelostani. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtokunta kiinnostaa minua sen vuoksi, että olen aina halunnut olla mukana edistärnässä ihmisten hyvinvointia tavalla tai toisella; ennen urheiluseurojen nykyisin järjestöjen ja ylioppilaskunnan kautta. Varsinkin opiskelijoiden terveydenhoito on tärkeää, koska tämä elämän vaihe eli juuri aikuisuuden kynnyksellä oleminen, on ainutlaatuista. On siis selvää, että juuri opiskelijoita koskevassa terveydenhoidon suunnittelussa kuullaan juurikin suurinta ja ainutta käyttäjäryhmää eli meitä opiskelijoita. Toisin johtokuntaan paljon energiaa ja konkreettisia ratkaisutapoja. Olen saanut jo harjoitella tätä terveystyöryhmässä ja haluaisin oppia ja antaa lisää innovatiivisuutta johtokuntaan. Ymmärrän myös sen, että johtokunnan mukana olisin vetämässä suuria linjoja Oulun alueen toiminnalle ja samalla tarkastelemassa toiminnan tapahtumista, jolloin konkretia voi olla ajoittain kauempana. Tiedän myös jo pohjaa YTHS:stä ja sen toimintavoista, joten organisaation ymmärtämisestä ei tulisi ongelmaa. Olen myös käyttänyt ahkerasti palveluja, joten tiedän käytännön tasolla, miten YTHS näyttäytyy meille opiskelijoille. Lisäksi ymmärrän hieman sairaanhoitaja opintojeni ja lähihoitajasijaisuuksien kautta terveyskeskus-ja sairaalamaailmaa sen sisäpuolelta. Näistä kaikista ominaisuuksista on hyötyä varsinkin pulma tilanteissa, pystyn siis asettumaan toisten työryhmän jäsenten asemaan, jos vaikeisiin tilanteisiin edes päädytään. Olisin hyvä valinta sen vuoksi, että uskallan sanoa ääneen, jos asiat ovat menossa huonoon suuntaan tai kehitystä ei tapahdu. Siksi kokouksissa on uskallettava tehdä rutiinipäätösten lisäksi tulevaisuuttakin koskevia ja perinteisiä käytänteitä ja tottumuksia rikkovia suuriakin päätöksiä, jotta toiminta pysyisi ajan hengessä ja toiminta vastaisi jäsenistön tarpeita. Minulla on vielä paljon annettavaa YTHS:lle ja vahvuuteni ehdottomasti on käytännönläheisyyteni, innovatiivisuuteni ja kokouskäytänteiden tunteminen. Ystävällisin terveisin, Kati Hannila

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TALOUSVALIOKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 1 VUODEN 2014 ARVIOINTI 4 2 YLIOPPILASKUNNAN TALOUS 5 3 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 5 4 TALOUDELLISET

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot