No 3 ~ Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin"

Transkriptio

1 No 3 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING Huolehdi kesätyöntekijästä Kävely on parasta terveysliikuntaa Haku syksyn kuntoremonttiin

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kesätyöntekijät on perehdytettävä huolellisesti 6 Merituuli-gallup 7 Käytännön kieltenopetusta 9 VAKK:n uusi rehtori 10 Kävely on parasta terveysliikuntaa VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 12 Uusi työntekijä 14 Luonto-Vaasa 16 Kuula-Opisto sai uudet tilat 18 Haku syksyn kuntoremonttiin No 3 ~ Koulutuskalenteri Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Mira Sparf Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi

3 Rakenteiden vahvistamista Stärkning av strukturer PÄÄKIRJOITUS LEDARE Sosiaali-ja terveysministeriön asettama työryhmä linjasi juuri ennen vappua julkistetussa loppuraportissa peruslinjauksia koskien sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Järjestämisen osalta asiantuntijatyöryhmä esitti rakenteiden vahvistamista mikä parantaisi myös mahdollisuuksia eri tuotantotapojen hyödyntämiseen. Isompi kuntaorganisaatio on houkuttelevampi työnantaja ja siinä pystytään kokoamaan osaaminen ja palvelut siten, että myös kielelliset erityistarpeet ja oikeudet pystytään turvaamaan. Hyvin nopeasti tulemme näkemään miten asiantuntijoiden linjaukset näkyvät toisaalta uuden hallituksen hallitusohjelmassa ja sitä seuraavassa lainsäädäntövalmistelussa. Ennustan näiden vaikutusten olevan Vaasan kaupungin tulevaisuuden osalta myönteisiä ja linjassa sen kanssa, mitä kaupunki omassa strategiassaan on tavoitteeksi ajatellut. On tietysti selvää,että sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäminen liittyy tiivisti kunnallishallinnon rakenteen tuleviin linjauksiin. Uskon toisaalta juuri sosiaali-ja terveyshuollossa tapahtuvien muutosten avaavantätä laajempaa keskustelua tulevaisuuden kuntarakenteista. Ensimmäinen kuukausi toimialajohtajan tehtävissä on takana. Toimialalla on hyvä tekemisen ja kehittämisen asenne. Niinpä olen luottavainen Vaasan kaupungin kykyyn vastata sosiaali-ja terveydenhuollon haasteisiin ja kuntalaisten tarpeisiin myös tulevaisuudessa. En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet drog i sin slutrapport, som publicerades strax före första maj, upp de grundläggande riktlinjerna för revidering av lagstiftningen gällande anordnande, utvecklande och övervakning av social- och hälsovården. Då det gäller anordnandet föreslog expertarbetsgruppen att strukturerna ska stärkas, vilket också skulle förbättra möjligheterna till utnyttjande av olika produktionssätt. En större kommunorganisation är en attraktivare arbetsgivare och i en sådan kan man också på ett bättre sätt samla kunnandet och tjänsterna, så att också de språkliga särbehoven och rättigheterna kan tryggas. Vi kommer mycket snart att få se hur experternas linjedragningar syns i regeringens program och den därpå följande lagstiftningsberedningen. Jag förutspår att dessa inverkningar kommer med tanke på Vasa stads framtid att vara positiva och i linje med det som staden har uppsatt som mål i sin egen strategi. Det är naturligtvis klart att anordnandet av social- och hälsovården ansluter sig intimt till de kommande linjedragningarna för strukturerna inom kommunalförvaltningen. Å andra sidan tror jag att just förändringarna inom social- och hälsovården kommer att öppna en mera vittgående diskussion om de kommande kommunstrukturerna. Jag har den första månaden som sektordirektör bakom mig. Inom sektorn råder ett gott arbets- och utvecklingsgrepp. Därför ser jag med tillförsikt på Vasa stads förmåga att svara på utmaningarna inom social- och hälsovården och kommuninvånarnas behov även i framtiden. Kuva: Jaakko J. Salo Jukka Kentala Perusturvajohtaja Vård- och omsorgsdirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Annetaan kesätyölle onnistunut alku Huolellisesti hoidettu kesätyöntekijän perehdytys lisää koko yhteisön työtehoa ja laatua. Lisäksi onnistuneet kesätyökokemukset lisäävät nuorten halua jatkaa tulevaisuudessa samalla alalla. Kesätyöntekijöiden perehdyttäminen voidaan jakaa varsinaiseen perehdyttämiseen sekä työnopastukseen. Monipuolisen ja kattavan perehdyttämisen merkitys korostuu, sillä kesätyöntekijöiden tiedolliset ja taidolliset valmiudet eivät ole samanlaisia kuin kokeneemmilla työntekijöillä. On myös muistettava, että kesätyöntekijöillä ei välttämättä ole kokeneiden työntekijöiden tukea samalla tavalla kesälomien aikana, työterveyslaitokselta muistutetaan. Oppimisesta automaatioon Perehdyttämisen keskeisin tehtävä on muodostaa kesätyötekijälle sisäinen malli tulevasta työstä. Mallilla tarkoitetaan ihmisen päänsisäistä kuvaa tai karttaa siitä, mitä häneltä työssä odotetaan. Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan kesätyöntekijän taidot ja tiedot kasvavat vähitellen kokemuksen karttuessa. Sisäistä mallia voidaan havainnollistaa esimerkiksi autonajotaidolla. Aluksi oppija joutuu keskittymään tarkasti jokaiseen yksittäiseen toimenpiteeseen ja taidon karttuessa toiminta muuttuu automaattiseksi. Tämän automaation nopeuttamiseksi tarvitaan huolellista perehdyttämistä. Kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista On syytä huomata, että perehdyttäminen on vuorovaikutteinen prosessi. Asioista kertomisen lisäksi avoin, aktiivinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri tehostavat perehdyttämisprosessin onnistumista. Työterveyslaitokselta muistutetaan, että perehdyttäjän on hyvä suunnitella etukäteen kesätyöntekijän perehdyttämisohjelma ja tehdä perehdyttämisestä muistilista: mitkä asiat esitellään, missä vaiheessa ja kuka esittelyn suorittaa. Näin on helpompi varmistua siitä, että kaikki tarvittavat asiat tulevat käsiteltyä. Perehdyttämisen aikana kesätyöntekijälle syntyvän sisäisen mallin pitäisi sisältää tietoa: omasta vastuualueesta työyhteisön ja oman työn tavoitteista koko työprosessista, omasta tehtävästä prosessin osana sekä prosessin häiriöistä ja muutoksista työmenetelmistä, materiaaleista ja työvälineistä työnjaosta, omasta asemasta ja yhteistyösuhteista 4

5 "Kesätyöntekijöistä pidetään hyvä huoli" Kaupungin asumispalveluiden piirissä kesätyöntekijöiden tausta on usein kahdenlainen. He ovat joko netin kautta esimerkiksi ulkoiluttajiksi hakeneita alle 18-vuotiaita ja jo täysi-ikäisiä hoitoapulaisia. Toinen ryhmä ovat esimerkiksi sairaanhoitajien kesäloman sijaiset. Kesäntyöntekijöiden perehdytykseen kiinnitetään asumispalveluissa erityinen huomio. Varsinkin ensikertalaisia usein töihin tullessa jännittää, ja totta kai pyrimme ottamaan kaikki erityisellä lämmöllä vastaan. Perehdyttäminen alkaa heti ensimmäisenä päivänä, ja siinä lähdetään liikkeelle aivan perusteista, jotta kesäapulainen saa varmasti kaiken tarvitsemansa tiedon ja oppii talon tavoille. Tärkeintä on luonnollisesti tuntea olonsa tervetulleeksi, kertoo vt. palveluasumisen johtaja Sinikka Koivaara. Koivaaran mukaan asumispalveluissa perehdyttämisen tukena käytetään erilaisia lomakkeita sekä perehdyttämiskansiota. Meillä työnantajana on luonnollisesti vastuu perehdyttämisestä, mutta myös kesätyöntekijän on sitouduttava ja motivoiduttava siihen. Perehdyttäminen on ikään kuin kaksisuuntaista, ei voi ajatella kävelevänsä vain valmiiseen pöytään. Koivaara antaa kiitosta nuorille ja heidän asenteelleen. Kesätöihin tullaan tosimielellä ja aktiivisella otteella. Tuntuu, että nuoret ovat yhä aktiivisempia kyselemään ja antamaan palautetta. Tästä olemme luonnollisesti erittäin hyvillämme. Haluamme luonnollisesti pitää hyvää huolta kesätyöntekijöistämme, sillä hoitajista on kova pula, ja toivomme näistä nuorista meille tulevaisuuden työntekijöitä. Myös asukkaat pitävät näistä nuorista, ja tykkäävät kun hoitajina on välillä uutta verta, Koivaara hymyilee. Teksti: Timo Kankaanpää Kuvat: Mira Sparf Lähde: Työterveyslaitos Perehdyttämisen pääkohdat (Työterveyslaitos) 1.Työhönotto Työtehtävien ja työsuhdeasioiden läpikäynti. Työsopimus, verokortti, työajat, tauot, ruokailut jne. 2.Perehdyttämisen käynnistäminen Perehdyttäjän/perehdyttäjien valinta/nimeäminen 3.Tehtäväkohtainen työnopastus Yksityiskohtainen koneiden, laitteiden ja työvälineiden esittely sekä saatavuus Työsuojelullisten asioiden esittely ja saatavuus (mm. suojalaitteet, ensiapuvälineet ja toiminta onnettomuustilanteessa) 4.Perehdyttämisen jatkaminen (työnteon ohessa) Organisaation toimintamallien ja tavoitteiden esittely 5.Perehdytyksen arviointi ja kehittäminen Perehdytyksen onnistumisen arviointi yhdessä työntekijän kanssa, sekä palautteen kirjaaminen ja edelleenkehittäminen. MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Mitä odotat uudelta kaupunginjohtajalta? MERITUULI-GALLUP Vaasan uuden kaupunginjohtajan virka on hakuvaiheessa. Merituulen gallupissa kyseltiin, mitä ominaisuuksia kaupungin henkilökunta odottaa syksyllä valittavalta johtajaltaan? Tarja Autio pr-sihteeri, hallintotalo Lähityöyhteisöni esimiehenä hän voisi olla kuten ne kaksi, joiden kanssa minulla on ollut ilo jo tehdä yhteistyötä. Sitä tarkoittaa hyvä johtajuus. Kansalaisena ja ehkä vanhakantaisena taidan tunnustaa jopa väriä kun kerron, että kokemus demokraattisesta ongelmaratkaisu-tekniikasta eli pisara politikointia taustassa ei ole pahaksi. Myös järkevä taloudenhoito on meidän kaikkien etu. Onneksi uudellakin johtajalla on osaava henkilökunta tukenaan, me liki 6000 oman alansa erityisosaajaa! Jarmo Juupaluoma lehtori, plm Odotan uudelta kaupunginjohtajalta ryhdikästä ja jämäkkää otetta johtamiseen. Vaasan etujen valvonta edellyttää taitavaa valtakunnallisten päättäjien verkoston hyödyntämistä. Lisäksi toivon häneltä säännöllisiä tapaamisia kaupungin pääluottamusmiesten kanssa - mehän edustamme koko henkilöstöä! Christer Burman Vasa yrkesinstitut, Avdelningschef Mina förväntningar på den nya stadsdirektören är att han/ hon lika bra som hittils sköter om Vasa stads utbildning och ur mitt perspektiv speciellt då yrkesutbildningen. Detta innebär att säkerställa resurstilldelningen så att vi kan ge regionens ungdomar en kvalitativ yrkesutbildning och möjliggöra att näringslivet får kunnig arbetskraft. Teksti ja kuvat: Timo Kankaanpää Nettilaskuri seuloo sopivimman hoitopaikan Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija Mikael Öst on tehnyt opinnäytetyönään ja Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen toimeksiantona helppokäyttöisen hoivapalveluiden kustannuksia erittelevän järjestelmän. Tällä räätälöidyllä asiakasmaksulaskurilla voi hakea kulutietoa niin kunnallisesta kotihoidosta kuin yksityiseltä palveluntarjoajalta palvelusetelillä ostetusta kotihoidosta. Laskuri antaa myös arvion kotitalousvähennyksen määrästä. Laskurin käyttö on maksutonta, ja se on saatavilla sekä suomenettä ruotsin kielellä. Asiakasmaksulaskuri löytyy osoitteesta vaasa.fi/index.php?p=sid1 6

7 Käytännön kieltenopetusta Kasvatus- ja opetusvirasto on jo reilun vuoden nostanut hallinnon henkilökuntansa kielitaitoa Vasa Arbiksen ruotsin- ja englanninkursseilla. Arbiksen sekä kasvatus- ja opetusviraston yhteistyö pohjautuu virastossa viime vuonna tehtyyn organisaatiouudistukseen. Uudistuksen ohessa selvitettiin, mitä taitoja ja osaamista virastossa halutaan parantaa. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi nostimme ruotsin kielen taitojen kohentamisen. Hallinnon henkilöstölle järjestettiin viime keväänä ruotsin kielen kurssi ja yhteistyömme Arbiksen kanssa sai alkunsa, kertoo viraston vs. henkilöstöpäällikkö Kirsi Ikäheimonen. Ruotsin kurssin päätyttyä syksyllä kasvatus- ja opetusvirasto päätti jatkaa kielikoulutustaan englannin kielen jaksolla. Hallintomme väki on työssään paljon yhteyksissä esimerkiksimaahanmuuttajaperheiden vanhempien kanssa koskien päivähoitoa ja perusopetusta. Tällöin on tärkeää, että henkilökunta pystyy palvelemaan myös englanniksi. Kaikki voittavat Arbiksen rehtori Ann-Maj Björkell-Holmin mukaan opetus on saatu järjestymään kivuttomasti ja viraston omissa tiloissa. Meillä on kieltenopettajien lisäksi laaja tuntiopettajaverkosto, joten opetus on saatu hoidettua mutkattomasti. Kerran viikossa järjestettävälle kurssille osallistuu viraston hallinnon henkilökuntaa laidasta laitaan. Opettaja Caroline Enbergin mukaan kurssilaiset ovat erittäin oppivaisia. Opiskelemme englannin perusteita, jota ryhmä tarvitsee työssään. Harjoittelemme puheluita, sähköposteja ja ylipäätään käytännön kieltä, joka nivoutuu työssä ilmeneviin tarpeisiin, Enberg esittelee. Kielikurssit ovat viraston henkilöstölle maksuttomia ja ne ovat yhdistetty työpäivien sisälle. Palaute kursseista ja opetuksesta onkin ollut erittäin positiivinen. Me tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kohentaa kielitaitoa ja samalla saamme entistä kielitaitoisemman henkilökunnan. Tässä kaikki voittavat. Lisäksi tämä on erittäin hyvää kaupungin hallintokuntien välistä yhteistyötä, jollaista toivoisi olevan enemmänkin, Ikäheimonen toteaa. Toivotaan, että meidän yhteistyössä on hyvää mallia muillekin, sillä tarvetta varmasti on, Björkell-Holm muistuttaa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää Opettaja Caroline Enbergin (keskellä takana) mukaan kurssilaiset ovat aktiivisia ja oppivaisia. MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Marja Isomöttönen on nauttinut työstään, jonka aikana hän on päässyt tutustumaan satoihin ihmisiin. "Työnkierto on ollut mun juttu" Kaupunginsairaalan varahenkilöstössä perushoitajana toimiva Marja Isomöttönen nauttii vaihtelevasta työympäristöstä ja jokapäiväisestä uudenoppimisesta. Moni nauttii työssään pysyvistä rutiineista ja tutusta työporukasta, mutta Marja Isomöttönen arvostaa vaihtelua. Hän kiertää kaupunginsairaalan kolmellatoista osastolla ja usein sijoituspaikka selviää vasta työvuoron alkaessa. Harvalla hoitajalla sitä on 300 ihanaa työkaveria. Minulle sopii tällainen vaihtelevuus ja teen tätä ihan omasta vapaasta tahdostani. Opin tällä tavalla koko ajan lisää. Jokaisella osastolla on hiukan erilaisia tapoja tehdä töitä ja hoitaa. Kaikilla päämäärä on kuitenkin sama, eli saada potilaille asianmukainen ja hyvä hoito, Isomöttönen toteaa. Työyhteisö tukee Isomöttönen on valmistunut perushoitajaksi vuonna -93, jonka jälkeen hän oli osasto B:llä töissä 13 vuotta. Jo tänä aikana hän oli työkierrossa mm. Ruukinkartanossa. Tällä hetkellä Isomöttönen ei ole varsinaisessa työnkierrossa, sillä viimeiset kolme vuotta ovat kuluneet vakituisesti varahenkilöstössä. Isomöttönen myöntää, että kiertävän perushoitajan työhön sisältyy myös paljon haasteita. Kokemus on kuitenkin opettanut varautumaan eri tilanteisiin. Etenkin akuuttiosastolle mentäessä on pidettävä tuntosarvet koholla, koska potilaskanta vaihtuu nopeasti. Tällöin on luettava raportit erityisen tarkasti ja oltava erityisen huolellinen esimerkiksi lääkkeiden annossa, koska potilas saattaa olla minulle entuudestaan vieras, Isomöttönen painottaa. Vaikka työn ja osastojen vaihtelevuus tuovat omia haasteitaan, nauttii Isomöttönen jokaisesta päivästä. Meillä varahenkilöstössä on mahtava ja joustava työporukka. Tykkään olla osastoilla ja minut otetaan aina hienosti vastaan niin työkavereiden kuin potilaidenkin keskuudessa. Voin lämpimästi suositella vastaavaa kaikille, Isomöttönen hymyilee. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 8

9 Uusi rehtori johtaa lähellä alaisiaan VAKK:n uusi rehtori Pirjo Kauhanen haluaa olla helposti lähestyttävä ja kehittämisorientoitunut johtaja. Kesäkuussa Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina aloittavalla Pirjo Kauhanen odottaa uutta pestiään hyvällä fiiliksellä. Tunnelmat ovat oikein mukavat ja ajatukset ovat yhä enemmän Vaasan suunnassa. Odotan mielenkiinnolla uuden työn alkua ja niitä tehtäviä sekä haasteita, joita virka tuo tullessaan. Jyväskylän aikuisopiston kehittämis- ja työelämäpalvelujen yksikönjohtajana ja Jyväskylän liikenneopettajaopiston johtajana vielä toukokuun ajan työskentelevälle Kauhaselle VAKK on entuudestaan etäisesti tuttu. VAKK:n kanssa on tullut tehtyä jonkin verran yhteistyötä erilaisten aikuiskoulutushankkeiden tiimoilta, joten jonkin verran kosketuspintaa sinne on. Vaasa kaupunkina puolestaan on minulle entuudestaan suhteellisen vieras, Kauhanen toteaa. Motivoiva johtaja Johtajana ja esimiehenä Kauhasen tavoitteena on olla tiiviissä vuorovaikutuksessa muun työporukan kanssa. Yhteistyö ja tiivis keskusteluyhteys koko työyhteisön kanssa on Kauhasen mukaan ensiarvoisen tärkeää koko organisaation kehittymisen kannalta. Oma johtamiskäsitykseni perustuu pitkälti siihen, että olen mahdollisimman lähellä koko työyhteisöä. Haluan olla helposti lähestyttävä, motivoiva ja asioista innostunut esimies. Pyrin myös pitämään johtamisessani kiinni kehittämisorientista, oli sitten kyse henkilöstöosaamisesta tai organisaation toiminnasta, Kauhanen esittelee. Suuntaviivat täsmentyvät Ennen suuria tulevaisuuden linjauksia uusi rehtori haluaa kunnolla tutustua VAKK:n toimintaan käytännössä. Jotakin suuntaviivoja on kuitenkin jo mielessä. Ne täsmentyvät ajan kanssa ja työn kunnolla alkaessa. Työvoimapalveluiden kehittäminen, kansainvälisyys sekä rahoitusresurssien hankkiminen ulkopuolelta ovat asioita, joista minulla on paljon kokemusta aiemmissa toimissani. Mutta keskustelut VAKK:n johdon kanssa varmasti auttavat tulevaisuuden suunnittelussa. Työajan ulkopuolella Kauhanen viihtyy liikunnan ja ruoanlaiton parissa. Myös Vaasasta löytyvä meri mahdollisuuksineen houkuttelee. Minulla ei tällä hetkellä ole venettä, mutta veneily ehdottomasti kiinnostaa ja Vaasasta löytyy varmasti monia muitakin kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia. Teksti: Timo Kankaanpää Kuva: VAKK " Haluan olla helposti lähestyttävä, motivoiva ja asioista innostunut esimies" VAKK:n tuore rehtori Pirjo Kauhanen odottaa malttamattomana uusia haasteita ja pääsyään Vaasaan. MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Kävely meitä yhdistäköön! Vaasan marssi järjestetään jälleen elokuuta. Kansainväliseen kävelytapahtumaan kannattaa aloittaa valmistautuminen hyvissä ajoin, -kävelemällä, se on ilmaista. HYVÄKSI KOETTUA Vaasan Marssi on yksi IML:n eli kansainvälisen kävelyjärjestön 25 kansainvälisestä kävelytapahtumasta, joita järjestetään eri puolilla maailmaa. Vaasan kävelyklubin organisoima ensimmäinen kansainvälinen marssi vietiin läpi Vaasassa Vaasan marssissa ei kilpailla ja reittejä sekä maastoja löytyy eri tarpeisiin. Vaasan kävelyklubin varapuheenjohtaja, kasvatus-ja opetusviraston johtaja Harry Swanljungin mukaan kävelyn nautinto tulee rauhallisesta matkanteosta ja ympäristöstä nauttien. Kuntokävelyssä astellaan reippaasti ja rennosti. Repussa ei stressiä kanneta. Kävelijät voivat nauttia rannikkoseudun ainutlaatuisesta luonnosta useana peräkkäisenä päivänä, Swanljung toteaa. Kaikki marssin reitit lähtevät torilta ja päättyvät Ravintola Strampeniin, jossa kävelijöille on järjestetty tarjoilua ja ohjelmaa. Kaikki osallistujat odotetaan maaliin. Kansainvälinen tapahtuma Osanottajien rekisteröinti, reitit ja niiden merkintä, opastus, suoritusten tarkistus, majoitus sekä huolto hoidetaan hyväksyttyjen kansainvälisten normien mukaan, Swanljung kertoo. Vaasan Marssi on hyvin kansainvälinen ja elokuussa Vaasassa nähdään osallistujia ympäri maailman. Vaasan marssissa ei kilpailla. Jokainen voi nauttia reiteistä omaan tahtiin. Noin puolet marssin kävelijöistä tulee ulkomailta, mukana on maata. Etenkin kävelyn suurmaat Hollanti ja Belgia ovat aina vahvasti edustettuina. Kävelyklubi tukee harrastusta Vaasan kävelyklubi sai alkunsa 90-luvun alussa, kun sittemmin edesmennyt kaupunginkamreeri Maija-Liisa Penttinen kokosi bussilastillisen kävelijöitä Tampereen Finlandia-kävelyyn. Vaasan marssin ohessa jatkuvampana toimintana ja selkärankana meillä on sunnuntai-kävelyt. Eli joka sunnuntaiaamu kymmeneltä aamulla olemme lähteneet porukalla kävelemään. Alkaen lokakuusta 2000 näitä kertoja on tullut yli 500 ja kävelijöitä kerrasta riippuen 10-20, Swanljung esittelee. Uutena muotona kävelyklubi on nyt toista vuotta peräkkäin haastanut mukaansa Vaasan peruskoululaiset kävelemään klubilaisten ohjaamina erimittaisia reittejä ja viettämään samalla ulkoilupäivää. 10

11 Vaasan marssi on kansainvälinen. Osallistujia odotetaan tänäkin vuonna ympäri maailman. Lisäksi pidempien matkojen ystäville klubi järjestää maaliskuusta syksyyn kilometrin mittaisia kävelyretkiä. Näitä pidempiä kävelyitä järjestetään noin kahtena lauantaina kuussa. Unohtaa ei myöskään sovi ulkomaisia kävelytapahtumia, joihin pyrimme aktiivisesti osallistumaan, Swanljung kertoo. Terveyskunnon ylläpitoa Kävely on harrastuksena edullinen, usein ajasta ja tilanteesta riippumaton. Terveysliikuntana sitä voidaan pitää erinomaisena oman hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Yleisimpien kansantautien estämiseksi fyysistä liikuntaa tulisi tehdä 4-5 kertaa viikossa. Tähän tarkoitukseen suhteellisen rivakka puolentunnin kävelylenkki on mitä mainioin keino. Kävelyn kanssa ei tarvitse tuskailla aikataulun kanssa, ja se sopii kaikenikäisille sekä kaikenkuntoisille. Täytyy myös muistaa, että terveyskunnon ylläpito ja hyvä fyysinen kunto ovat yksi suurimmista masennuksen ehkäisijöistä, kertoo työterveysylilääkäri ja aktiivikävelijä Asko Martikainen. Martikainen korostaa myös kävelyyn usein liittyvää sosiaalista näkökulmaa. Yhteisöllisyys ja porukassa käveleminen ylläpitävät motivaatiota ja ovat oiva lisäelementti kävelyharrastukseen. Teksti: Timo Kankaanpää Kuvat: Vaasan marssi Työporukoille erikoistarjous! Nyt kaikki Vaasan marssiin! 10 euroa yksi päivä, 20euroa 2-3 päivää. Nimilistoja ei tarvitse kerätä etukäteen. Työyhteisö päättää osallistujamäärän ja suorittaa maksun, kaikki muu hoituu kävelyklubin toimesta. Kenenkään ei tarvitse etukäteen sitoutua tietylle reitille tiettynä päivänä. Osallistuja voi tehdä päätöksen matkasta ja päivästä vaikka vasta kävelypäivänä. Kysy lisää ja ilmoittaudu: Vaasan kävelyklubi ry MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 UUSI TYÖNTEKIJÄ T Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? --> Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen: Uusi työntekijä - Päivi Korkealaakso Merituulen kysymyksiin vastaa tällä kertaa tuore tekninen toimialajohtaja. 1. Nimi, ikä ja ammatti? Päivi Korkealaakso, hetken vielä 36 vuotias, rakennusarkkitehti ja arkkitehti. 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Yhdeksänkymmentäluvun lopulla arkkitehtiopintojen loppuvaiheessa kuulin Vaasaan haettavan kaupunkisuunnitteluun, entiseen kesätyöpaikkaani, viransijaista ja sillä tiellä olen. Teknisen toimialajohtajan viran väliaikainen täyttö tuli hyvin nopeasti eteen ja näin tilanteessa hienon ja ainutkertaisen mahdollisuuden laajentaa kokemusta ja näkemystä. 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Vaasa on sopivan kokoinen kaupunki, josta löytää erilaisia mahdollisuuksia mutta kuitenkin myös elämänlaatua. Kaupunki työnantajana on mielenkiintoisia työuria tarjoava ja alaisistaan huolehtiva. 4. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Mielenkiintoinen, kuunteleva, aina erilainen, verbaali ja junamainen. 5.Mikä on parasta työssäsi? Monipuolisuus, jokainen päivä tuo uutta ja laajentaa näkökulmia. 6. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Sisäinen tiedotus on varmasti sellainen, jota ei voi koskaan hoitaa liian hyvin ja siten, että kaikki tieto liikkuu nopeasti ja tavoittaa tarvittavat vastaanottajat. 7. Miten vietät vapaa-aikaasi? Perheen parissa rentoutuen. 8. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Jäätelöä. 9. Minkä kirjan luit viimeksi? Tatu ja Patu-sarjaa iltasaduksi. 10. Mikä on mottosi? Rehellisyydellä eteenpäin. Teksti: Timo Kankaanpää 12

13 TALOT TUTUKSI Kruununmakasiini (C.A. Setterberg 1872) Kruununmakasiinit rakennettiin Ruotsin vallan aikana kruunulle veroina ja kymmenyksinä maksettavien jyvien säilyttämistä varten. Vaasaan kruununmakasiini perustettiin jo Se sijaitsi Vanhan Vaasan sairaalan lähellä. Uusi makasiini Rantakadulle Kaupungin muutettua palon ( ) jälkeen nykyiselle paikalleen tarvittiin uusi makasiini. Arkkitehti C.A. Setterberg sai 1856 tehtäväkseen laatia kustannusarvion vanhan makasiinin korjaustöistä ja uuden makasiinin rakentamisesta. Suunnitelmat olivat valmiit Urakkahuutokaupan jälkeen jättivät tarjouksen vaasalaiset seppämestari G.W. Lundén ja rakennusmestari C. Danielsson, joista Danielssonin tarjous hyväkyttiin. Kruununmakasiini valmistui marraskuussa Kaksi rakennusta sisäkkäin Punatiilisestä ulkoverhouksesta noin 80 cm päässä on kaksikerroksinen hirsirakennus. Välitilan tarkoituksesta on esitetty useita arvailuja; Se tarvittiin, jotta vilja pysyisi kuivana, se oli tarpeellinen rottien ja hiirin kurissa pitämiseksi ja se piti myös varkaat loitolla. Rakennukseen mahtui viljaa tynnyriä, eli 3,3 miljoonaa litraa (1 tynnyri =165 litraa) Varastohuoneiden viljalaarit on ilmeisesti purettu 1926, jolloin makasiini siirtyi puolustusministeriölle ja siitä tuli osa Vaasan varuskunnan rakennuksia. Vanhemmat vaasalaiset muistavat varmaankin ajan, jolloin varusmiehet vartioivat rakennusta. Makasiini tänään? Kruununmakasiinin omistusoikeus on nykyään Vaasan kaupungilla. Kaupunginrannan rantavyöhykkeen yleissuunnitelmassa on siihen ehdotettu ekologia- ja energia-alan yritysten esittely- ja näyttelykeskusta tai kahvilaravintola oheistoimintoineen. Suunnitelmiin sisältyy myös pieni paviljonkirakennus. Lähteet: Rantakatu helmi Vaasassa, Vaasan työväenopiston Vaasa 400-opintopiirin julkaisu nro 7 Moniste: Erreyskiven kantajasta kruunu jalokiveksi, Eija Turunen MA-Arkkitehdit / Hki : Vaasan kaupunginrannan yleissuunnitelma. Teksti: Eva Hudd Kuvat: Johan Hagström ja Jenni Oksanen MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Tie luontoon myös netin kautta Huhtikuun alussa avatut Vaasan kaupungin luontosivut tutustuttavat vaasalaiset ja kaikki muutkin Vaasan luonnosta kiinnostuneet lähiluontoon ja sen lajeihin. Sivuilta löytyy vastaus muun muassa kysymyksiin; missä pesii satakieli, millainen luontokohde on Mustikkamaa ja millainen on Vaasan maisemarakenne? LuontoVaasa -sivut kehittyivät kaavoituksen sivutuotteena. Ajatus luontotietopankista syntyi jo vuonna 2004 kaupungin kaavoituksessa. LuontoVaasa oli kaavoituksessa tavanomaisesta poikkeava, uudentyyppinen erillisprojekti, jonka tarkoituksena oli tuottaa perustietoaineistoa Vaasan luonnosta maankäytön suunnittelun tueksi, kertoo hankkeessa alusta asti mukana ollut Jan Nyman. Sivut ovat Vaasan kaupungin kaavoituksen viheraluetiimin tekemät. Lintusivuista vastaavat Jan Nyman ja Aaro Toivio, luontosivuista Malin Henriksson ja kulttuuriympäristösivuista Hanna Kalliomaa. Lisäksi Jouni Kantolahti on osallistunut lintutiedon keräämiseen ja yhteistyötä on tehty kaupungin ympäristötoimen kanssa. Retkelle luontoon LuontoVaasa on tarkoitettu kaikille luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneille. Sivut soveltuvat myös koulujen ja päiväkotien opetuskäyttöön. Eri luontokohteet ja paikat esitellään niin, että itselle sopiva tutustumiskohde on helppo valita. Sivuilla esitellään myös yli 80 Vaasassa pesivää lintua. Uudet nettisivut inspiroivat katsomaan lähiympäristöään tarkemmin. Sivuissa on parasta mielestäni se, että kaikki tieto on kolmella kielellä ja että vierailukohteita löytyy ympäri Vaasaa ja ne ovat erilaisia. Olen itse oppinut paljon Vaasan luonnosta sivujen teon aikana, toteaa Henriksson. Tulevaisuudessa lisää tietoa Sivuilla olevan karttapalvelun avulla voi valita ja suunnitella mieleisensä retkikohteen useiden luonto- ja kulttuurikohteiden joukosta. Myös suopursuun voi törmätä sivustolla. Sivuista saatu palaute on ollut hyvää ja sivut ovat houkutelleet luontoon myös niitä, jotka eivät ennen ole retkeilystä kiinnostuneet. Jatkossa sivuille tullaan lisäämään tietoa ympäristöstämme. Seuraavaksi sivuilla esitellään Vaasan luontotyypit. On mahdollista, että myös muita eläinryhmiä lisätään tulevaisuudessa. Lintujen ääninäytteitäkin on toivottu, mutta niiden toteutus on toistaiseksi tekninen haaste, kertoo Henriksson. Myös nopeatempoisempi tiedottaminen on mahdollista. Sivuille on mahdollista lisätä tietoa esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista lähiluonnossa, kuten vuodenaikojen etenemisestä tai muuttolintujen liikkeistä, lisää Nyman. Tutustu vaasalaiseen luontoon: Teksti: Jenni Oksanen Kuvat: Jan Nyman ja Cristine Bonn 14

15 Ut i naturen också via webbsidorna Vasa stads natursidor som öppnades i början av april presenterar närnaturen och dess arter för Vasaborna och även för andra som är intresserade av naturen i Vasa. På sidorna hittar du svar på bland annat följande frågor: var häckar näktergalen, ett hurudant naturobjekt är Blåbärslandet och hurudan är Vasas landskapsstruktur? NaturVasa-sidorna utvecklades som en biprodukt vid planläggningen. Idén om en naturdatabank föddes redan år 2004 inom Vasa stads planläggning. NaturVasa var på planläggningen ett annorlunda separatprojekt av ny typ, vars syfte var att producera basfakta om Vasas natur till stöd för markanvändningen, berättar Jan Nyman, som har varit med i projektet ända från början. Sidorna har utarbetats av grönområdesteamet inom stadens planläggning. För fågelsidorna svarar Jan Nyman och Aaro Toivio, för natursidorna Malin Henriksson och för kulturmiljösidorna Hanna Kalliomaa. Dessutom har Jouni Kantolahti deltagit i insamlingen av fågeldata, och samarbete har idkats med stadens miljösektor. Talgoxen är en allmän art i Vasa och trivs nästan överallt. Jag tycker att det bästa med sidorna är att all information finns på tre språk och att det finns besöksobjekt runt om i Vasa och att de är olika. Jag har själv lärt mig mycket om Vasas natur under arbetets gång, konstaterar Henriksson. Mera information i framtiden Med hjälp av karttjänsten kan man bland flera natur- och kulturobjekt välja och planera sitt utflyktsmål enligt egna önskemål. Responsen om sidorna har varit god och den har lockat många sådana som inte annars är intresserade av friluftsliv att ta sig ut i naturen. I fortsättningen kommer sidorna att utökas med information om vår miljö. Som följande ges en presentation av Vasas naturtyper. Det är möjligt att också andra djurgrupper läggs till i framtiden. Det har också framförts önskemål om ljudprov på fågelläten, men att genomföra det är tillsvidare en teknisk utmaning, säger Henriksson. Möjligheter till informering i snabbare tempo finns också. På utflykt i naturen NaturVasa-sidorna är avsedda för alla som är intresserade av naturen och friluftsliv. Sidorna lämpar sig också för undervisningsändamål i skolor och daghem. De olika naturobjekten och platserna presenteras på ett sätt som gör det lätt att välja bland besöksobjekten. På sidorna presenteras också över 80 fågelarter som häckar i Vasa. Rödhaken sjunger klart och porlande och trivs i många olika skogstyper. Det är möjligt att utöka sidorna med aktuella händelser i naturen, t.ex. om hur årstiderna framskrider eller hur fåglarna flyttar på sig, tillägger Nyman. Bekanta dig med naturen i Vasa: Text: Jenni Oksanen Bilder: Jan Nyman och Aaro Toivio MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Kuula-opisto sai arvoisensa tilat Kuula-opiston pitkään odotetut uudet tilat ja esiintymissali ovat kevään mittaan avattu Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistöön. Kuula-opisto on monipuolinen musiikki- ja tanssioppilaitos, joten uudessa Toivo Kuula -salissa tullaan näkemään esityksiä laidasta laitaan. Huhtikuun alussa järjestetyssä avajaiskonsertissa yleisö pääsi nauttimaan muun muassa klassisesta kamarimusiikista, liedistä ja soolokitaraherkistelystä, myös jazz-triosta, latinohenkisestä kitarayhtyeestä ja discobändistä jousien ja puhaltimien kera, sekä erilaisista tanssiesityksistä. Kuvat: Veikko Siponkoski ja Aimo Nyberg. Kiitokset Tack till Lämpimät kiitokset Teille kaikille, jotka muistitte minua jäädessäni eläkkeelle. Hyvää kesää kaikille! Lea Hansson Lämmin kiitos teille kaikille, jotka muistitte minua jäädessäni eläkkeelle Kaija Pukkila "KIITOS muistamisesta siirtyessäni eläkkeelle " Seppo Öhman "SYDÄMELLINEN KIITOS kaikille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle! HJÄRTLIGT TACK till alla för uppvaktningen i samband med min pensionering!" Karin Suomela Kiitos Palosaaren ja Isolahden päiväkodin henkilökunnalle mahtavista eläkejuhlista Kiitos myös Vaasan kasvatus - ja opetusvirastolle sekä JHL 127:lle. Erityiskiitos Marjolle ja Taijalle "tarjoilusta" ja Riittalle kuljetuksesta. Halauksin, Raija Sundqvist Kiitos toisen asteen koulutukselle, johdolle ja työtovereille muistamisesta jäädessäni eläkepäiviä viettämään. Anja Kannonlahti Varhaiskasvatus mukana lähijohtamisen kehittämishankkeessa Vaasan kaupunki on mukana Vaasan yliopiston johtamisen yksikön käynnistämässä LÄIKE- tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan esimiestyön, esimies alais-vuorovaikutuksen, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä työpaikoilla. Hanke tähtää myös em. asioiden kehittämiseen. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. LÄIKE viittaa hankkeen viralliseen nimeen, joka on Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Hankkeen ensimmäinen vaihe on käynnistynyt ja nyt mukana on kasvatus- ja opetustoimesta varhaiskasvatus. Hanke sisältää alkuvaiheessa mm. henkilöstölle suunnattuja kyselyitä ja ryhmätapaamisia esimiehille. Vaasan kaupunki työnantajana toivoo tältä hankkeelta uusia eväitä koko organisaation lähijohtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja esimiehet ovat etulyöntiasemassa ja kehittämisen kärjessä toimiessaan koko laajan hankkeen aloittavana ryhmänä. Tuloksista ja niiden pohjalta syntyneistä kehittämisehdotuksista tiedotetaan hankkeen päätyttyä. Lisätietoja: Henkilöstöpalvelut, koulutussuunnittelija Maarit Broms 16

17 MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Syksyn kuntoremonttinyt kurssit haettavissa! Kuusamon Tropiikki Kylpylä Kivitippu Härmän kuntokeskus Hakuaika Kuusamoon päättyy 9.kesäkuuta. Valinnat suoritetaan 14.kesäkuuta. Hakuaika Kivitippuun ja Härmän kuntokeskukseen päättyy 18.elokuuta. Valinnat suoritetaan 23.elokuuta Valintaperusteet: Etusijalla hakijat, joilla ei ole aikaisempaa kuntoutusta. Kuntoremonttikurssille osallistujan tulee olla yli 40-vuotias, vakituisessa työsuhteessa Vaasan kaupunkiin ja katsoa itse olevansa kuntoremontin tyyppisen kuntoutuksen tarpeessa. Pitkäaikaisten sijaisten kohdalla tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. SAL:n (= Suomen ammattiliittojen lomajärjestö) rahoittamasta kuntoutuksesta on oltava 2 vuotta, ASLAK ja TYK-kuntoutuksista 4 vuotta. Aikaisemmista kuntoutuksista ilmoittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kokonaan tai osittain kurssikustannusten takaisinperinnän. Osa-aikatyötä hakuhetkellä tekevä voi hakea, mikäli tekee yli 60 prosenttista työaikaa. Työnantaja voi tarvittaessa palkata sijaisen kurssilaisen tilalle. Hakumenettely: Täytä hakemus ja palauta hakuaikaan mennessä osoitteella: Vaasan kaupunki, henkilöstöpalvelut/tsp (Hovioikeudenpuistikko 7 C, II krs.) Hakemukset ovat sitovia. Mikäli valituksi tullut peruuttaa osallistumisensa vasta kahta viikkoa ennen kurssin alkua tai sitä myöhemmin ilman pätevää syytä, häneltä voidaan periä osittainen kurssikustannus. Hakulomakkeet, lisätiedot ja kurssiohjelmat löytyvät myös Henkilöstöpalveluiden kotisivuilta: intra.vsa.vaasa.fi/henkilostopalvelut/ tai Lisätietoja: Tyky-ryhmä valitsee osallistujat, ilmoittaa heille valinnasta ja järjestää myöhemmin erillisen infotilaisuuden. Kurssilainen voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa, joka on noin 66 % kurssilaisen palkasta. Kurssiin liittyy omavastuuaika eli kurssin ensimmäinen päivä. Kaupunki maksaa kuntoutuskustannuksista 75 % ja omavastuuosuuden, joka on 25 %, voi saada hakemuksesta SAL ry:ltä. Kurssille osallistuminen tapahtuu joko vuosilomalla, palkattomalla virkavapaalla/työlomalla tai muita vapaita hyväksi käyttäen. Kurssimatkan kurssilainen maksaa itse, muistakaa kimppakyyti. Lisätietoja antavat osastosihteeri työsuojeluvaltuutetut Liisa Siren puh. 1115, Vesa Isomöttönen puh. 1121, työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto puh ja osastosihteeri Eija Paananen puh Tyky-ryhmä 18

19 Koulutuskalenteri Vaasan Kaupungin järjestämän esimiespassikoulutussarjan Kick Off tilaisuus Silveriassa / Auditorio, klo klo : Esimiespassikoulutuksen Kick Off Silveriassa / Auditorio Tilaisuuden avaa vt. kaupunginjohtaja Häyry. Tohtori Tuula Eloranta Hgi:n yliopistosta pitää esitelmän aiheesta Esimiestyön ja henkilöstön kehittämisen haasteet ja henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Vaasan Kaupungin henkilöstöpalveluista kertoo esimiespassikoulutuksen sisällöstä ja tavoitteista. Klo tarjoilu klo. 9-12: Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, kouluttaja: asianajaja VT Kaija Kess, /Butzow OY Esimiestyön juridiikka vaikeissa työelämän tilanteissa: työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet (laki, KVTES, työpaikan oma ohjeistus, vakiintunut käytäntö) esimiehen työnjohto-oikeus vaikeissa työelämän tilanteissa (työpaikkakiusaaminen, syrjintä, työntekijän sopimattomuus työyhteisöön) esimiehen työnjohto-oikeus puutteellisen työsuorituksen tilanteissa (työstä kieltäytyminen, myöhästely, ylimääräiset tauot/liukumat, tupakointi, facebook) esimiehen työnjohto-oikeus puutteellisen osaamisen tilanteissa (todentaminen, koulutusvelvollisuus, irtisanomisperuste) varhaisen tuen mallin juridiset näkökohdat työntekijän velvollisuuksien laiminlyöntien seuraamukset (huomautus, varoitus, työsuhteen ehtojen muuttaminen, irtisanominen, purku, vahingonkorvausvelvollisuus) klo : TTES-koulutustilaisuus työnantajille, kouluttaja KT Suvi Kämäri paikka: Opistotalo/Auditorium ESIMIEHEN VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT , neljän päivän koulutussarja jatkuu esimiehille ja asiantuntijoille, kouluttajana FM Tero Eloranta, puhe -ja työyhteisöviestinnän kouluttaja, Viestintä Oy Prodictum. Jäljellä olevat koulutukset: klo.11-15: Varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin, osa 1, Sali F119/Fabriikki 7.6. klo.11-15: Varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin, osa 2, Sali F118/Fabriikki Tarkemmat sisältökuvaukset kurssiohjelmassa. Koulutuksen järjestäjä: kesäyliopisto ATK-koulutuksia: POWERPOINT: suomenkieliset: 7.9. klo Opistotalo, h 216, kouluttaja Marika Lindqvist WORD: ruotsinkieliset: 8.9. & kl fortsättningskurs av textbehandlingsprogrammet Word. Plats: Arbis/rum 20, våning 2, lärare FM Christer Höglund Ilmoittautuminen koulutusohjelman kautta ja ilmoita samalla myös erikoisruokavaliosi. Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta eli henkilöstöpalvelut maksaa osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen opiskelussa. ATK-koulutuksista tulee tietoa kaupungin intranettiin. MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20 Yhteistyössä / I samarbete med / In co-operation with 07/05 31/ Sisäsatama, Vaasa Inre hamnen, Vasa, (06) ti-su/sö 11-17, to 11-20, Saara Ekström / Limbus IV, 2011 pigmenttivedos / pigmentutskrift / pigment print, 150 x 150 cm. PHOTO: SAARA EKSTRÖM merituuli_1.indd :47:48

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Liisa Heinämäki KT, erikoistutkija Stakes, Liisa Heinämäki Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 2 Kehittäminen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

-- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa.

-- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus 455 17.12.2013 Kaupunginhallitus 108 18.03.2014 Kaupunginhallitus 163 16.04.2014 Kaupunginhallitus 201 06.05.2014 Kaupunginhallitus 248 04.06.2014 Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA Mari Parikka-Nihti 26.11.2015 KÄSITTEISTÄ Luonnossa liikkuen Ympäristökasvatusta Kestävän kehityksen näkökulmasta MIKSI? Luonto lähelle ja terveydeksi

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot