No 3 ~ Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 3 ~ 2011. Huolehdi kesätyöntekijästä. Kävely on parasta terveysliikuntaa. Haku syksyn kuntoremonttiin"

Transkriptio

1 No 3 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING Huolehdi kesätyöntekijästä Kävely on parasta terveysliikuntaa Haku syksyn kuntoremonttiin

2 sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kesätyöntekijät on perehdytettävä huolellisesti 6 Merituuli-gallup 7 Käytännön kieltenopetusta 9 VAKK:n uusi rehtori 10 Kävely on parasta terveysliikuntaa VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 12 Uusi työntekijä 14 Luonto-Vaasa 16 Kuula-Opisto sai uudet tilat 18 Haku syksyn kuntoremonttiin No 3 ~ Koulutuskalenteri Merituuli Havsvinden Vaasan kaupungin henkilöstölehti Vasa stads personaltidning 31. vuosikerta / årgången ISSN Osoite adress: Merituuli, PL 3, 65101, VAASA Puh. tel. (06) , Päätoimittaja Chefredaktör: Leena Kaunisto Toimitussihteeri Redaktionssekreterare: Timo Kankaanpää, puh. / tel Taitto: Timo Kankaanpää Kannen kuva: Mira Sparf Painopaikka Tryckeri: Litoset Painos Upplaga: 4 100kpl/st. Seuraava lehti ilmestyy Följande tidning utkommer: Viimeinen aineistonjättöpäivä Sista inlämningsdagen för materialet är: Toimitusneuvosto Redaktionsråd: Ahonpää Tuula, liikunta- ja vapaa-aikavirasto Hautaluoma Maria, kasvatus- ja opetusvirasto Hudd Eva, tekninen toimi Leppäkorpi Minna, luottamusmiehet Lillback-Peltonen Tanja, Pohjanmaan pelastuslaitos Murto Liisa, sosiaali- ja terveysvirasto Oksanen Jenni, hallintopalvelut Saari Susanna, kirjasto Seppo Tuula, sosiaali- ja terveysvirasto Suksi Iiro, toisen asteen koulutusorganisaatio Teppo Tarja, Vaasan Vesi

3 Rakenteiden vahvistamista Stärkning av strukturer PÄÄKIRJOITUS LEDARE Sosiaali-ja terveysministeriön asettama työryhmä linjasi juuri ennen vappua julkistetussa loppuraportissa peruslinjauksia koskien sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista. Järjestämisen osalta asiantuntijatyöryhmä esitti rakenteiden vahvistamista mikä parantaisi myös mahdollisuuksia eri tuotantotapojen hyödyntämiseen. Isompi kuntaorganisaatio on houkuttelevampi työnantaja ja siinä pystytään kokoamaan osaaminen ja palvelut siten, että myös kielelliset erityistarpeet ja oikeudet pystytään turvaamaan. Hyvin nopeasti tulemme näkemään miten asiantuntijoiden linjaukset näkyvät toisaalta uuden hallituksen hallitusohjelmassa ja sitä seuraavassa lainsäädäntövalmistelussa. Ennustan näiden vaikutusten olevan Vaasan kaupungin tulevaisuuden osalta myönteisiä ja linjassa sen kanssa, mitä kaupunki omassa strategiassaan on tavoitteeksi ajatellut. On tietysti selvää,että sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäminen liittyy tiivisti kunnallishallinnon rakenteen tuleviin linjauksiin. Uskon toisaalta juuri sosiaali-ja terveyshuollossa tapahtuvien muutosten avaavantätä laajempaa keskustelua tulevaisuuden kuntarakenteista. Ensimmäinen kuukausi toimialajohtajan tehtävissä on takana. Toimialalla on hyvä tekemisen ja kehittämisen asenne. Niinpä olen luottavainen Vaasan kaupungin kykyyn vastata sosiaali-ja terveydenhuollon haasteisiin ja kuntalaisten tarpeisiin myös tulevaisuudessa. En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet drog i sin slutrapport, som publicerades strax före första maj, upp de grundläggande riktlinjerna för revidering av lagstiftningen gällande anordnande, utvecklande och övervakning av social- och hälsovården. Då det gäller anordnandet föreslog expertarbetsgruppen att strukturerna ska stärkas, vilket också skulle förbättra möjligheterna till utnyttjande av olika produktionssätt. En större kommunorganisation är en attraktivare arbetsgivare och i en sådan kan man också på ett bättre sätt samla kunnandet och tjänsterna, så att också de språkliga särbehoven och rättigheterna kan tryggas. Vi kommer mycket snart att få se hur experternas linjedragningar syns i regeringens program och den därpå följande lagstiftningsberedningen. Jag förutspår att dessa inverkningar kommer med tanke på Vasa stads framtid att vara positiva och i linje med det som staden har uppsatt som mål i sin egen strategi. Det är naturligtvis klart att anordnandet av social- och hälsovården ansluter sig intimt till de kommande linjedragningarna för strukturerna inom kommunalförvaltningen. Å andra sidan tror jag att just förändringarna inom social- och hälsovården kommer att öppna en mera vittgående diskussion om de kommande kommunstrukturerna. Jag har den första månaden som sektordirektör bakom mig. Inom sektorn råder ett gott arbets- och utvecklingsgrepp. Därför ser jag med tillförsikt på Vasa stads förmåga att svara på utmaningarna inom social- och hälsovården och kommuninvånarnas behov även i framtiden. Kuva: Jaakko J. Salo Jukka Kentala Perusturvajohtaja Vård- och omsorgsdirektör MERITUULI / HAVSVINDEN 3

4 Annetaan kesätyölle onnistunut alku Huolellisesti hoidettu kesätyöntekijän perehdytys lisää koko yhteisön työtehoa ja laatua. Lisäksi onnistuneet kesätyökokemukset lisäävät nuorten halua jatkaa tulevaisuudessa samalla alalla. Kesätyöntekijöiden perehdyttäminen voidaan jakaa varsinaiseen perehdyttämiseen sekä työnopastukseen. Monipuolisen ja kattavan perehdyttämisen merkitys korostuu, sillä kesätyöntekijöiden tiedolliset ja taidolliset valmiudet eivät ole samanlaisia kuin kokeneemmilla työntekijöillä. On myös muistettava, että kesätyöntekijöillä ei välttämättä ole kokeneiden työntekijöiden tukea samalla tavalla kesälomien aikana, työterveyslaitokselta muistutetaan. Oppimisesta automaatioon Perehdyttämisen keskeisin tehtävä on muodostaa kesätyötekijälle sisäinen malli tulevasta työstä. Mallilla tarkoitetaan ihmisen päänsisäistä kuvaa tai karttaa siitä, mitä häneltä työssä odotetaan. Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan kesätyöntekijän taidot ja tiedot kasvavat vähitellen kokemuksen karttuessa. Sisäistä mallia voidaan havainnollistaa esimerkiksi autonajotaidolla. Aluksi oppija joutuu keskittymään tarkasti jokaiseen yksittäiseen toimenpiteeseen ja taidon karttuessa toiminta muuttuu automaattiseksi. Tämän automaation nopeuttamiseksi tarvitaan huolellista perehdyttämistä. Kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista On syytä huomata, että perehdyttäminen on vuorovaikutteinen prosessi. Asioista kertomisen lisäksi avoin, aktiivinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri tehostavat perehdyttämisprosessin onnistumista. Työterveyslaitokselta muistutetaan, että perehdyttäjän on hyvä suunnitella etukäteen kesätyöntekijän perehdyttämisohjelma ja tehdä perehdyttämisestä muistilista: mitkä asiat esitellään, missä vaiheessa ja kuka esittelyn suorittaa. Näin on helpompi varmistua siitä, että kaikki tarvittavat asiat tulevat käsiteltyä. Perehdyttämisen aikana kesätyöntekijälle syntyvän sisäisen mallin pitäisi sisältää tietoa: omasta vastuualueesta työyhteisön ja oman työn tavoitteista koko työprosessista, omasta tehtävästä prosessin osana sekä prosessin häiriöistä ja muutoksista työmenetelmistä, materiaaleista ja työvälineistä työnjaosta, omasta asemasta ja yhteistyösuhteista 4

5 "Kesätyöntekijöistä pidetään hyvä huoli" Kaupungin asumispalveluiden piirissä kesätyöntekijöiden tausta on usein kahdenlainen. He ovat joko netin kautta esimerkiksi ulkoiluttajiksi hakeneita alle 18-vuotiaita ja jo täysi-ikäisiä hoitoapulaisia. Toinen ryhmä ovat esimerkiksi sairaanhoitajien kesäloman sijaiset. Kesäntyöntekijöiden perehdytykseen kiinnitetään asumispalveluissa erityinen huomio. Varsinkin ensikertalaisia usein töihin tullessa jännittää, ja totta kai pyrimme ottamaan kaikki erityisellä lämmöllä vastaan. Perehdyttäminen alkaa heti ensimmäisenä päivänä, ja siinä lähdetään liikkeelle aivan perusteista, jotta kesäapulainen saa varmasti kaiken tarvitsemansa tiedon ja oppii talon tavoille. Tärkeintä on luonnollisesti tuntea olonsa tervetulleeksi, kertoo vt. palveluasumisen johtaja Sinikka Koivaara. Koivaaran mukaan asumispalveluissa perehdyttämisen tukena käytetään erilaisia lomakkeita sekä perehdyttämiskansiota. Meillä työnantajana on luonnollisesti vastuu perehdyttämisestä, mutta myös kesätyöntekijän on sitouduttava ja motivoiduttava siihen. Perehdyttäminen on ikään kuin kaksisuuntaista, ei voi ajatella kävelevänsä vain valmiiseen pöytään. Koivaara antaa kiitosta nuorille ja heidän asenteelleen. Kesätöihin tullaan tosimielellä ja aktiivisella otteella. Tuntuu, että nuoret ovat yhä aktiivisempia kyselemään ja antamaan palautetta. Tästä olemme luonnollisesti erittäin hyvillämme. Haluamme luonnollisesti pitää hyvää huolta kesätyöntekijöistämme, sillä hoitajista on kova pula, ja toivomme näistä nuorista meille tulevaisuuden työntekijöitä. Myös asukkaat pitävät näistä nuorista, ja tykkäävät kun hoitajina on välillä uutta verta, Koivaara hymyilee. Teksti: Timo Kankaanpää Kuvat: Mira Sparf Lähde: Työterveyslaitos Perehdyttämisen pääkohdat (Työterveyslaitos) 1.Työhönotto Työtehtävien ja työsuhdeasioiden läpikäynti. Työsopimus, verokortti, työajat, tauot, ruokailut jne. 2.Perehdyttämisen käynnistäminen Perehdyttäjän/perehdyttäjien valinta/nimeäminen 3.Tehtäväkohtainen työnopastus Yksityiskohtainen koneiden, laitteiden ja työvälineiden esittely sekä saatavuus Työsuojelullisten asioiden esittely ja saatavuus (mm. suojalaitteet, ensiapuvälineet ja toiminta onnettomuustilanteessa) 4.Perehdyttämisen jatkaminen (työnteon ohessa) Organisaation toimintamallien ja tavoitteiden esittely 5.Perehdytyksen arviointi ja kehittäminen Perehdytyksen onnistumisen arviointi yhdessä työntekijän kanssa, sekä palautteen kirjaaminen ja edelleenkehittäminen. MERITUULI / HAVSVINDEN 5

6 Mitä odotat uudelta kaupunginjohtajalta? MERITUULI-GALLUP Vaasan uuden kaupunginjohtajan virka on hakuvaiheessa. Merituulen gallupissa kyseltiin, mitä ominaisuuksia kaupungin henkilökunta odottaa syksyllä valittavalta johtajaltaan? Tarja Autio pr-sihteeri, hallintotalo Lähityöyhteisöni esimiehenä hän voisi olla kuten ne kaksi, joiden kanssa minulla on ollut ilo jo tehdä yhteistyötä. Sitä tarkoittaa hyvä johtajuus. Kansalaisena ja ehkä vanhakantaisena taidan tunnustaa jopa väriä kun kerron, että kokemus demokraattisesta ongelmaratkaisu-tekniikasta eli pisara politikointia taustassa ei ole pahaksi. Myös järkevä taloudenhoito on meidän kaikkien etu. Onneksi uudellakin johtajalla on osaava henkilökunta tukenaan, me liki 6000 oman alansa erityisosaajaa! Jarmo Juupaluoma lehtori, plm Odotan uudelta kaupunginjohtajalta ryhdikästä ja jämäkkää otetta johtamiseen. Vaasan etujen valvonta edellyttää taitavaa valtakunnallisten päättäjien verkoston hyödyntämistä. Lisäksi toivon häneltä säännöllisiä tapaamisia kaupungin pääluottamusmiesten kanssa - mehän edustamme koko henkilöstöä! Christer Burman Vasa yrkesinstitut, Avdelningschef Mina förväntningar på den nya stadsdirektören är att han/ hon lika bra som hittils sköter om Vasa stads utbildning och ur mitt perspektiv speciellt då yrkesutbildningen. Detta innebär att säkerställa resurstilldelningen så att vi kan ge regionens ungdomar en kvalitativ yrkesutbildning och möjliggöra att näringslivet får kunnig arbetskraft. Teksti ja kuvat: Timo Kankaanpää Nettilaskuri seuloo sopivimman hoitopaikan Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija Mikael Öst on tehnyt opinnäytetyönään ja Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen toimeksiantona helppokäyttöisen hoivapalveluiden kustannuksia erittelevän järjestelmän. Tällä räätälöidyllä asiakasmaksulaskurilla voi hakea kulutietoa niin kunnallisesta kotihoidosta kuin yksityiseltä palveluntarjoajalta palvelusetelillä ostetusta kotihoidosta. Laskuri antaa myös arvion kotitalousvähennyksen määrästä. Laskurin käyttö on maksutonta, ja se on saatavilla sekä suomenettä ruotsin kielellä. Asiakasmaksulaskuri löytyy osoitteesta vaasa.fi/index.php?p=sid1 6

7 Käytännön kieltenopetusta Kasvatus- ja opetusvirasto on jo reilun vuoden nostanut hallinnon henkilökuntansa kielitaitoa Vasa Arbiksen ruotsin- ja englanninkursseilla. Arbiksen sekä kasvatus- ja opetusviraston yhteistyö pohjautuu virastossa viime vuonna tehtyyn organisaatiouudistukseen. Uudistuksen ohessa selvitettiin, mitä taitoja ja osaamista virastossa halutaan parantaa. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi nostimme ruotsin kielen taitojen kohentamisen. Hallinnon henkilöstölle järjestettiin viime keväänä ruotsin kielen kurssi ja yhteistyömme Arbiksen kanssa sai alkunsa, kertoo viraston vs. henkilöstöpäällikkö Kirsi Ikäheimonen. Ruotsin kurssin päätyttyä syksyllä kasvatus- ja opetusvirasto päätti jatkaa kielikoulutustaan englannin kielen jaksolla. Hallintomme väki on työssään paljon yhteyksissä esimerkiksimaahanmuuttajaperheiden vanhempien kanssa koskien päivähoitoa ja perusopetusta. Tällöin on tärkeää, että henkilökunta pystyy palvelemaan myös englanniksi. Kaikki voittavat Arbiksen rehtori Ann-Maj Björkell-Holmin mukaan opetus on saatu järjestymään kivuttomasti ja viraston omissa tiloissa. Meillä on kieltenopettajien lisäksi laaja tuntiopettajaverkosto, joten opetus on saatu hoidettua mutkattomasti. Kerran viikossa järjestettävälle kurssille osallistuu viraston hallinnon henkilökuntaa laidasta laitaan. Opettaja Caroline Enbergin mukaan kurssilaiset ovat erittäin oppivaisia. Opiskelemme englannin perusteita, jota ryhmä tarvitsee työssään. Harjoittelemme puheluita, sähköposteja ja ylipäätään käytännön kieltä, joka nivoutuu työssä ilmeneviin tarpeisiin, Enberg esittelee. Kielikurssit ovat viraston henkilöstölle maksuttomia ja ne ovat yhdistetty työpäivien sisälle. Palaute kursseista ja opetuksesta onkin ollut erittäin positiivinen. Me tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kohentaa kielitaitoa ja samalla saamme entistä kielitaitoisemman henkilökunnan. Tässä kaikki voittavat. Lisäksi tämä on erittäin hyvää kaupungin hallintokuntien välistä yhteistyötä, jollaista toivoisi olevan enemmänkin, Ikäheimonen toteaa. Toivotaan, että meidän yhteistyössä on hyvää mallia muillekin, sillä tarvetta varmasti on, Björkell-Holm muistuttaa. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää Opettaja Caroline Enbergin (keskellä takana) mukaan kurssilaiset ovat aktiivisia ja oppivaisia. MERITUULI / HAVSVINDEN 7

8 Marja Isomöttönen on nauttinut työstään, jonka aikana hän on päässyt tutustumaan satoihin ihmisiin. "Työnkierto on ollut mun juttu" Kaupunginsairaalan varahenkilöstössä perushoitajana toimiva Marja Isomöttönen nauttii vaihtelevasta työympäristöstä ja jokapäiväisestä uudenoppimisesta. Moni nauttii työssään pysyvistä rutiineista ja tutusta työporukasta, mutta Marja Isomöttönen arvostaa vaihtelua. Hän kiertää kaupunginsairaalan kolmellatoista osastolla ja usein sijoituspaikka selviää vasta työvuoron alkaessa. Harvalla hoitajalla sitä on 300 ihanaa työkaveria. Minulle sopii tällainen vaihtelevuus ja teen tätä ihan omasta vapaasta tahdostani. Opin tällä tavalla koko ajan lisää. Jokaisella osastolla on hiukan erilaisia tapoja tehdä töitä ja hoitaa. Kaikilla päämäärä on kuitenkin sama, eli saada potilaille asianmukainen ja hyvä hoito, Isomöttönen toteaa. Työyhteisö tukee Isomöttönen on valmistunut perushoitajaksi vuonna -93, jonka jälkeen hän oli osasto B:llä töissä 13 vuotta. Jo tänä aikana hän oli työkierrossa mm. Ruukinkartanossa. Tällä hetkellä Isomöttönen ei ole varsinaisessa työnkierrossa, sillä viimeiset kolme vuotta ovat kuluneet vakituisesti varahenkilöstössä. Isomöttönen myöntää, että kiertävän perushoitajan työhön sisältyy myös paljon haasteita. Kokemus on kuitenkin opettanut varautumaan eri tilanteisiin. Etenkin akuuttiosastolle mentäessä on pidettävä tuntosarvet koholla, koska potilaskanta vaihtuu nopeasti. Tällöin on luettava raportit erityisen tarkasti ja oltava erityisen huolellinen esimerkiksi lääkkeiden annossa, koska potilas saattaa olla minulle entuudestaan vieras, Isomöttönen painottaa. Vaikka työn ja osastojen vaihtelevuus tuovat omia haasteitaan, nauttii Isomöttönen jokaisesta päivästä. Meillä varahenkilöstössä on mahtava ja joustava työporukka. Tykkään olla osastoilla ja minut otetaan aina hienosti vastaan niin työkavereiden kuin potilaidenkin keskuudessa. Voin lämpimästi suositella vastaavaa kaikille, Isomöttönen hymyilee. Teksti ja kuva: Timo Kankaanpää 8

9 Uusi rehtori johtaa lähellä alaisiaan VAKK:n uusi rehtori Pirjo Kauhanen haluaa olla helposti lähestyttävä ja kehittämisorientoitunut johtaja. Kesäkuussa Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina aloittavalla Pirjo Kauhanen odottaa uutta pestiään hyvällä fiiliksellä. Tunnelmat ovat oikein mukavat ja ajatukset ovat yhä enemmän Vaasan suunnassa. Odotan mielenkiinnolla uuden työn alkua ja niitä tehtäviä sekä haasteita, joita virka tuo tullessaan. Jyväskylän aikuisopiston kehittämis- ja työelämäpalvelujen yksikönjohtajana ja Jyväskylän liikenneopettajaopiston johtajana vielä toukokuun ajan työskentelevälle Kauhaselle VAKK on entuudestaan etäisesti tuttu. VAKK:n kanssa on tullut tehtyä jonkin verran yhteistyötä erilaisten aikuiskoulutushankkeiden tiimoilta, joten jonkin verran kosketuspintaa sinne on. Vaasa kaupunkina puolestaan on minulle entuudestaan suhteellisen vieras, Kauhanen toteaa. Motivoiva johtaja Johtajana ja esimiehenä Kauhasen tavoitteena on olla tiiviissä vuorovaikutuksessa muun työporukan kanssa. Yhteistyö ja tiivis keskusteluyhteys koko työyhteisön kanssa on Kauhasen mukaan ensiarvoisen tärkeää koko organisaation kehittymisen kannalta. Oma johtamiskäsitykseni perustuu pitkälti siihen, että olen mahdollisimman lähellä koko työyhteisöä. Haluan olla helposti lähestyttävä, motivoiva ja asioista innostunut esimies. Pyrin myös pitämään johtamisessani kiinni kehittämisorientista, oli sitten kyse henkilöstöosaamisesta tai organisaation toiminnasta, Kauhanen esittelee. Suuntaviivat täsmentyvät Ennen suuria tulevaisuuden linjauksia uusi rehtori haluaa kunnolla tutustua VAKK:n toimintaan käytännössä. Jotakin suuntaviivoja on kuitenkin jo mielessä. Ne täsmentyvät ajan kanssa ja työn kunnolla alkaessa. Työvoimapalveluiden kehittäminen, kansainvälisyys sekä rahoitusresurssien hankkiminen ulkopuolelta ovat asioita, joista minulla on paljon kokemusta aiemmissa toimissani. Mutta keskustelut VAKK:n johdon kanssa varmasti auttavat tulevaisuuden suunnittelussa. Työajan ulkopuolella Kauhanen viihtyy liikunnan ja ruoanlaiton parissa. Myös Vaasasta löytyvä meri mahdollisuuksineen houkuttelee. Minulla ei tällä hetkellä ole venettä, mutta veneily ehdottomasti kiinnostaa ja Vaasasta löytyy varmasti monia muitakin kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia. Teksti: Timo Kankaanpää Kuva: VAKK " Haluan olla helposti lähestyttävä, motivoiva ja asioista innostunut esimies" VAKK:n tuore rehtori Pirjo Kauhanen odottaa malttamattomana uusia haasteita ja pääsyään Vaasaan. MERITUULI / HAVSVINDEN 9

10 Kävely meitä yhdistäköön! Vaasan marssi järjestetään jälleen elokuuta. Kansainväliseen kävelytapahtumaan kannattaa aloittaa valmistautuminen hyvissä ajoin, -kävelemällä, se on ilmaista. HYVÄKSI KOETTUA Vaasan Marssi on yksi IML:n eli kansainvälisen kävelyjärjestön 25 kansainvälisestä kävelytapahtumasta, joita järjestetään eri puolilla maailmaa. Vaasan kävelyklubin organisoima ensimmäinen kansainvälinen marssi vietiin läpi Vaasassa Vaasan marssissa ei kilpailla ja reittejä sekä maastoja löytyy eri tarpeisiin. Vaasan kävelyklubin varapuheenjohtaja, kasvatus-ja opetusviraston johtaja Harry Swanljungin mukaan kävelyn nautinto tulee rauhallisesta matkanteosta ja ympäristöstä nauttien. Kuntokävelyssä astellaan reippaasti ja rennosti. Repussa ei stressiä kanneta. Kävelijät voivat nauttia rannikkoseudun ainutlaatuisesta luonnosta useana peräkkäisenä päivänä, Swanljung toteaa. Kaikki marssin reitit lähtevät torilta ja päättyvät Ravintola Strampeniin, jossa kävelijöille on järjestetty tarjoilua ja ohjelmaa. Kaikki osallistujat odotetaan maaliin. Kansainvälinen tapahtuma Osanottajien rekisteröinti, reitit ja niiden merkintä, opastus, suoritusten tarkistus, majoitus sekä huolto hoidetaan hyväksyttyjen kansainvälisten normien mukaan, Swanljung kertoo. Vaasan Marssi on hyvin kansainvälinen ja elokuussa Vaasassa nähdään osallistujia ympäri maailman. Vaasan marssissa ei kilpailla. Jokainen voi nauttia reiteistä omaan tahtiin. Noin puolet marssin kävelijöistä tulee ulkomailta, mukana on maata. Etenkin kävelyn suurmaat Hollanti ja Belgia ovat aina vahvasti edustettuina. Kävelyklubi tukee harrastusta Vaasan kävelyklubi sai alkunsa 90-luvun alussa, kun sittemmin edesmennyt kaupunginkamreeri Maija-Liisa Penttinen kokosi bussilastillisen kävelijöitä Tampereen Finlandia-kävelyyn. Vaasan marssin ohessa jatkuvampana toimintana ja selkärankana meillä on sunnuntai-kävelyt. Eli joka sunnuntaiaamu kymmeneltä aamulla olemme lähteneet porukalla kävelemään. Alkaen lokakuusta 2000 näitä kertoja on tullut yli 500 ja kävelijöitä kerrasta riippuen 10-20, Swanljung esittelee. Uutena muotona kävelyklubi on nyt toista vuotta peräkkäin haastanut mukaansa Vaasan peruskoululaiset kävelemään klubilaisten ohjaamina erimittaisia reittejä ja viettämään samalla ulkoilupäivää. 10

11 Vaasan marssi on kansainvälinen. Osallistujia odotetaan tänäkin vuonna ympäri maailman. Lisäksi pidempien matkojen ystäville klubi järjestää maaliskuusta syksyyn kilometrin mittaisia kävelyretkiä. Näitä pidempiä kävelyitä järjestetään noin kahtena lauantaina kuussa. Unohtaa ei myöskään sovi ulkomaisia kävelytapahtumia, joihin pyrimme aktiivisesti osallistumaan, Swanljung kertoo. Terveyskunnon ylläpitoa Kävely on harrastuksena edullinen, usein ajasta ja tilanteesta riippumaton. Terveysliikuntana sitä voidaan pitää erinomaisena oman hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Yleisimpien kansantautien estämiseksi fyysistä liikuntaa tulisi tehdä 4-5 kertaa viikossa. Tähän tarkoitukseen suhteellisen rivakka puolentunnin kävelylenkki on mitä mainioin keino. Kävelyn kanssa ei tarvitse tuskailla aikataulun kanssa, ja se sopii kaikenikäisille sekä kaikenkuntoisille. Täytyy myös muistaa, että terveyskunnon ylläpito ja hyvä fyysinen kunto ovat yksi suurimmista masennuksen ehkäisijöistä, kertoo työterveysylilääkäri ja aktiivikävelijä Asko Martikainen. Martikainen korostaa myös kävelyyn usein liittyvää sosiaalista näkökulmaa. Yhteisöllisyys ja porukassa käveleminen ylläpitävät motivaatiota ja ovat oiva lisäelementti kävelyharrastukseen. Teksti: Timo Kankaanpää Kuvat: Vaasan marssi Työporukoille erikoistarjous! Nyt kaikki Vaasan marssiin! 10 euroa yksi päivä, 20euroa 2-3 päivää. Nimilistoja ei tarvitse kerätä etukäteen. Työyhteisö päättää osallistujamäärän ja suorittaa maksun, kaikki muu hoituu kävelyklubin toimesta. Kenenkään ei tarvitse etukäteen sitoutua tietylle reitille tiettynä päivänä. Osallistuja voi tehdä päätöksen matkasta ja päivästä vaikka vasta kävelypäivänä. Kysy lisää ja ilmoittaudu: Vaasan kävelyklubi ry MERITUULI / HAVSVINDEN 11

12 UUSI TYÖNTEKIJÄ T Onko työpaikallesi otettu hiljattain uusi työntekijä, jota haluaisit haastateltavan tällä palstalla? --> Vinkkaa löydöstäsi jollekin toimitusneuvoston jäsenistä tai Merituulen toimitukseen: Uusi työntekijä - Päivi Korkealaakso Merituulen kysymyksiin vastaa tällä kertaa tuore tekninen toimialajohtaja. 1. Nimi, ikä ja ammatti? Päivi Korkealaakso, hetken vielä 36 vuotias, rakennusarkkitehti ja arkkitehti. 2. Miten sinusta tuli Vaasan kaupungin työntekijä? Yhdeksänkymmentäluvun lopulla arkkitehtiopintojen loppuvaiheessa kuulin Vaasaan haettavan kaupunkisuunnitteluun, entiseen kesätyöpaikkaani, viransijaista ja sillä tiellä olen. Teknisen toimialajohtajan viran väliaikainen täyttö tuli hyvin nopeasti eteen ja näin tilanteessa hienon ja ainutkertaisen mahdollisuuden laajentaa kokemusta ja näkemystä. 3. Millainen kuva sinulla on Vaasan kaupungista asuinpaikkana ja työnantajana? Vaasa on sopivan kokoinen kaupunki, josta löytää erilaisia mahdollisuuksia mutta kuitenkin myös elämänlaatua. Kaupunki työnantajana on mielenkiintoisia työuria tarjoava ja alaisistaan huolehtiva. 4. Miten kuvailisit työpäivääsi viidellä adjektiivilla? Mielenkiintoinen, kuunteleva, aina erilainen, verbaali ja junamainen. 5.Mikä on parasta työssäsi? Monipuolisuus, jokainen päivä tuo uutta ja laajentaa näkökulmia. 6. Miten voisimme kehittää toimintaamme? Sisäinen tiedotus on varmasti sellainen, jota ei voi koskaan hoitaa liian hyvin ja siten, että kaikki tieto liikkuu nopeasti ja tavoittaa tarvittavat vastaanottajat. 7. Miten vietät vapaa-aikaasi? Perheen parissa rentoutuen. 8. Mitä tarjoat yllätysvieraille? Jäätelöä. 9. Minkä kirjan luit viimeksi? Tatu ja Patu-sarjaa iltasaduksi. 10. Mikä on mottosi? Rehellisyydellä eteenpäin. Teksti: Timo Kankaanpää 12

13 TALOT TUTUKSI Kruununmakasiini (C.A. Setterberg 1872) Kruununmakasiinit rakennettiin Ruotsin vallan aikana kruunulle veroina ja kymmenyksinä maksettavien jyvien säilyttämistä varten. Vaasaan kruununmakasiini perustettiin jo Se sijaitsi Vanhan Vaasan sairaalan lähellä. Uusi makasiini Rantakadulle Kaupungin muutettua palon ( ) jälkeen nykyiselle paikalleen tarvittiin uusi makasiini. Arkkitehti C.A. Setterberg sai 1856 tehtäväkseen laatia kustannusarvion vanhan makasiinin korjaustöistä ja uuden makasiinin rakentamisesta. Suunnitelmat olivat valmiit Urakkahuutokaupan jälkeen jättivät tarjouksen vaasalaiset seppämestari G.W. Lundén ja rakennusmestari C. Danielsson, joista Danielssonin tarjous hyväkyttiin. Kruununmakasiini valmistui marraskuussa Kaksi rakennusta sisäkkäin Punatiilisestä ulkoverhouksesta noin 80 cm päässä on kaksikerroksinen hirsirakennus. Välitilan tarkoituksesta on esitetty useita arvailuja; Se tarvittiin, jotta vilja pysyisi kuivana, se oli tarpeellinen rottien ja hiirin kurissa pitämiseksi ja se piti myös varkaat loitolla. Rakennukseen mahtui viljaa tynnyriä, eli 3,3 miljoonaa litraa (1 tynnyri =165 litraa) Varastohuoneiden viljalaarit on ilmeisesti purettu 1926, jolloin makasiini siirtyi puolustusministeriölle ja siitä tuli osa Vaasan varuskunnan rakennuksia. Vanhemmat vaasalaiset muistavat varmaankin ajan, jolloin varusmiehet vartioivat rakennusta. Makasiini tänään? Kruununmakasiinin omistusoikeus on nykyään Vaasan kaupungilla. Kaupunginrannan rantavyöhykkeen yleissuunnitelmassa on siihen ehdotettu ekologia- ja energia-alan yritysten esittely- ja näyttelykeskusta tai kahvilaravintola oheistoimintoineen. Suunnitelmiin sisältyy myös pieni paviljonkirakennus. Lähteet: Rantakatu helmi Vaasassa, Vaasan työväenopiston Vaasa 400-opintopiirin julkaisu nro 7 Moniste: Erreyskiven kantajasta kruunu jalokiveksi, Eija Turunen MA-Arkkitehdit / Hki : Vaasan kaupunginrannan yleissuunnitelma. Teksti: Eva Hudd Kuvat: Johan Hagström ja Jenni Oksanen MERITUULI / HAVSVINDEN 13

14 Tie luontoon myös netin kautta Huhtikuun alussa avatut Vaasan kaupungin luontosivut tutustuttavat vaasalaiset ja kaikki muutkin Vaasan luonnosta kiinnostuneet lähiluontoon ja sen lajeihin. Sivuilta löytyy vastaus muun muassa kysymyksiin; missä pesii satakieli, millainen luontokohde on Mustikkamaa ja millainen on Vaasan maisemarakenne? LuontoVaasa -sivut kehittyivät kaavoituksen sivutuotteena. Ajatus luontotietopankista syntyi jo vuonna 2004 kaupungin kaavoituksessa. LuontoVaasa oli kaavoituksessa tavanomaisesta poikkeava, uudentyyppinen erillisprojekti, jonka tarkoituksena oli tuottaa perustietoaineistoa Vaasan luonnosta maankäytön suunnittelun tueksi, kertoo hankkeessa alusta asti mukana ollut Jan Nyman. Sivut ovat Vaasan kaupungin kaavoituksen viheraluetiimin tekemät. Lintusivuista vastaavat Jan Nyman ja Aaro Toivio, luontosivuista Malin Henriksson ja kulttuuriympäristösivuista Hanna Kalliomaa. Lisäksi Jouni Kantolahti on osallistunut lintutiedon keräämiseen ja yhteistyötä on tehty kaupungin ympäristötoimen kanssa. Retkelle luontoon LuontoVaasa on tarkoitettu kaikille luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneille. Sivut soveltuvat myös koulujen ja päiväkotien opetuskäyttöön. Eri luontokohteet ja paikat esitellään niin, että itselle sopiva tutustumiskohde on helppo valita. Sivuilla esitellään myös yli 80 Vaasassa pesivää lintua. Uudet nettisivut inspiroivat katsomaan lähiympäristöään tarkemmin. Sivuissa on parasta mielestäni se, että kaikki tieto on kolmella kielellä ja että vierailukohteita löytyy ympäri Vaasaa ja ne ovat erilaisia. Olen itse oppinut paljon Vaasan luonnosta sivujen teon aikana, toteaa Henriksson. Tulevaisuudessa lisää tietoa Sivuilla olevan karttapalvelun avulla voi valita ja suunnitella mieleisensä retkikohteen useiden luonto- ja kulttuurikohteiden joukosta. Myös suopursuun voi törmätä sivustolla. Sivuista saatu palaute on ollut hyvää ja sivut ovat houkutelleet luontoon myös niitä, jotka eivät ennen ole retkeilystä kiinnostuneet. Jatkossa sivuille tullaan lisäämään tietoa ympäristöstämme. Seuraavaksi sivuilla esitellään Vaasan luontotyypit. On mahdollista, että myös muita eläinryhmiä lisätään tulevaisuudessa. Lintujen ääninäytteitäkin on toivottu, mutta niiden toteutus on toistaiseksi tekninen haaste, kertoo Henriksson. Myös nopeatempoisempi tiedottaminen on mahdollista. Sivuille on mahdollista lisätä tietoa esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista lähiluonnossa, kuten vuodenaikojen etenemisestä tai muuttolintujen liikkeistä, lisää Nyman. Tutustu vaasalaiseen luontoon: Teksti: Jenni Oksanen Kuvat: Jan Nyman ja Cristine Bonn 14

15 Ut i naturen också via webbsidorna Vasa stads natursidor som öppnades i början av april presenterar närnaturen och dess arter för Vasaborna och även för andra som är intresserade av naturen i Vasa. På sidorna hittar du svar på bland annat följande frågor: var häckar näktergalen, ett hurudant naturobjekt är Blåbärslandet och hurudan är Vasas landskapsstruktur? NaturVasa-sidorna utvecklades som en biprodukt vid planläggningen. Idén om en naturdatabank föddes redan år 2004 inom Vasa stads planläggning. NaturVasa var på planläggningen ett annorlunda separatprojekt av ny typ, vars syfte var att producera basfakta om Vasas natur till stöd för markanvändningen, berättar Jan Nyman, som har varit med i projektet ända från början. Sidorna har utarbetats av grönområdesteamet inom stadens planläggning. För fågelsidorna svarar Jan Nyman och Aaro Toivio, för natursidorna Malin Henriksson och för kulturmiljösidorna Hanna Kalliomaa. Dessutom har Jouni Kantolahti deltagit i insamlingen av fågeldata, och samarbete har idkats med stadens miljösektor. Talgoxen är en allmän art i Vasa och trivs nästan överallt. Jag tycker att det bästa med sidorna är att all information finns på tre språk och att det finns besöksobjekt runt om i Vasa och att de är olika. Jag har själv lärt mig mycket om Vasas natur under arbetets gång, konstaterar Henriksson. Mera information i framtiden Med hjälp av karttjänsten kan man bland flera natur- och kulturobjekt välja och planera sitt utflyktsmål enligt egna önskemål. Responsen om sidorna har varit god och den har lockat många sådana som inte annars är intresserade av friluftsliv att ta sig ut i naturen. I fortsättningen kommer sidorna att utökas med information om vår miljö. Som följande ges en presentation av Vasas naturtyper. Det är möjligt att också andra djurgrupper läggs till i framtiden. Det har också framförts önskemål om ljudprov på fågelläten, men att genomföra det är tillsvidare en teknisk utmaning, säger Henriksson. Möjligheter till informering i snabbare tempo finns också. På utflykt i naturen NaturVasa-sidorna är avsedda för alla som är intresserade av naturen och friluftsliv. Sidorna lämpar sig också för undervisningsändamål i skolor och daghem. De olika naturobjekten och platserna presenteras på ett sätt som gör det lätt att välja bland besöksobjekten. På sidorna presenteras också över 80 fågelarter som häckar i Vasa. Rödhaken sjunger klart och porlande och trivs i många olika skogstyper. Det är möjligt att utöka sidorna med aktuella händelser i naturen, t.ex. om hur årstiderna framskrider eller hur fåglarna flyttar på sig, tillägger Nyman. Bekanta dig med naturen i Vasa: Text: Jenni Oksanen Bilder: Jan Nyman och Aaro Toivio MERITUULI / HAVSVINDEN 15

16 Kuula-opisto sai arvoisensa tilat Kuula-opiston pitkään odotetut uudet tilat ja esiintymissali ovat kevään mittaan avattu Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistöön. Kuula-opisto on monipuolinen musiikki- ja tanssioppilaitos, joten uudessa Toivo Kuula -salissa tullaan näkemään esityksiä laidasta laitaan. Huhtikuun alussa järjestetyssä avajaiskonsertissa yleisö pääsi nauttimaan muun muassa klassisesta kamarimusiikista, liedistä ja soolokitaraherkistelystä, myös jazz-triosta, latinohenkisestä kitarayhtyeestä ja discobändistä jousien ja puhaltimien kera, sekä erilaisista tanssiesityksistä. Kuvat: Veikko Siponkoski ja Aimo Nyberg. Kiitokset Tack till Lämpimät kiitokset Teille kaikille, jotka muistitte minua jäädessäni eläkkeelle. Hyvää kesää kaikille! Lea Hansson Lämmin kiitos teille kaikille, jotka muistitte minua jäädessäni eläkkeelle Kaija Pukkila "KIITOS muistamisesta siirtyessäni eläkkeelle " Seppo Öhman "SYDÄMELLINEN KIITOS kaikille muistamisesta jäädessäni eläkkeelle! HJÄRTLIGT TACK till alla för uppvaktningen i samband med min pensionering!" Karin Suomela Kiitos Palosaaren ja Isolahden päiväkodin henkilökunnalle mahtavista eläkejuhlista Kiitos myös Vaasan kasvatus - ja opetusvirastolle sekä JHL 127:lle. Erityiskiitos Marjolle ja Taijalle "tarjoilusta" ja Riittalle kuljetuksesta. Halauksin, Raija Sundqvist Kiitos toisen asteen koulutukselle, johdolle ja työtovereille muistamisesta jäädessäni eläkepäiviä viettämään. Anja Kannonlahti Varhaiskasvatus mukana lähijohtamisen kehittämishankkeessa Vaasan kaupunki on mukana Vaasan yliopiston johtamisen yksikön käynnistämässä LÄIKE- tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan esimiestyön, esimies alais-vuorovaikutuksen, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä työpaikoilla. Hanke tähtää myös em. asioiden kehittämiseen. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. LÄIKE viittaa hankkeen viralliseen nimeen, joka on Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Hankkeen ensimmäinen vaihe on käynnistynyt ja nyt mukana on kasvatus- ja opetustoimesta varhaiskasvatus. Hanke sisältää alkuvaiheessa mm. henkilöstölle suunnattuja kyselyitä ja ryhmätapaamisia esimiehille. Vaasan kaupunki työnantajana toivoo tältä hankkeelta uusia eväitä koko organisaation lähijohtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja esimiehet ovat etulyöntiasemassa ja kehittämisen kärjessä toimiessaan koko laajan hankkeen aloittavana ryhmänä. Tuloksista ja niiden pohjalta syntyneistä kehittämisehdotuksista tiedotetaan hankkeen päätyttyä. Lisätietoja: Henkilöstöpalvelut, koulutussuunnittelija Maarit Broms 16

17 MERITUULI / HAVSVINDEN 17

18 Syksyn kuntoremonttinyt kurssit haettavissa! Kuusamon Tropiikki Kylpylä Kivitippu Härmän kuntokeskus Hakuaika Kuusamoon päättyy 9.kesäkuuta. Valinnat suoritetaan 14.kesäkuuta. Hakuaika Kivitippuun ja Härmän kuntokeskukseen päättyy 18.elokuuta. Valinnat suoritetaan 23.elokuuta Valintaperusteet: Etusijalla hakijat, joilla ei ole aikaisempaa kuntoutusta. Kuntoremonttikurssille osallistujan tulee olla yli 40-vuotias, vakituisessa työsuhteessa Vaasan kaupunkiin ja katsoa itse olevansa kuntoremontin tyyppisen kuntoutuksen tarpeessa. Pitkäaikaisten sijaisten kohdalla tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. SAL:n (= Suomen ammattiliittojen lomajärjestö) rahoittamasta kuntoutuksesta on oltava 2 vuotta, ASLAK ja TYK-kuntoutuksista 4 vuotta. Aikaisemmista kuntoutuksista ilmoittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kokonaan tai osittain kurssikustannusten takaisinperinnän. Osa-aikatyötä hakuhetkellä tekevä voi hakea, mikäli tekee yli 60 prosenttista työaikaa. Työnantaja voi tarvittaessa palkata sijaisen kurssilaisen tilalle. Hakumenettely: Täytä hakemus ja palauta hakuaikaan mennessä osoitteella: Vaasan kaupunki, henkilöstöpalvelut/tsp (Hovioikeudenpuistikko 7 C, II krs.) Hakemukset ovat sitovia. Mikäli valituksi tullut peruuttaa osallistumisensa vasta kahta viikkoa ennen kurssin alkua tai sitä myöhemmin ilman pätevää syytä, häneltä voidaan periä osittainen kurssikustannus. Hakulomakkeet, lisätiedot ja kurssiohjelmat löytyvät myös Henkilöstöpalveluiden kotisivuilta: intra.vsa.vaasa.fi/henkilostopalvelut/ tai Lisätietoja: Tyky-ryhmä valitsee osallistujat, ilmoittaa heille valinnasta ja järjestää myöhemmin erillisen infotilaisuuden. Kurssilainen voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa, joka on noin 66 % kurssilaisen palkasta. Kurssiin liittyy omavastuuaika eli kurssin ensimmäinen päivä. Kaupunki maksaa kuntoutuskustannuksista 75 % ja omavastuuosuuden, joka on 25 %, voi saada hakemuksesta SAL ry:ltä. Kurssille osallistuminen tapahtuu joko vuosilomalla, palkattomalla virkavapaalla/työlomalla tai muita vapaita hyväksi käyttäen. Kurssimatkan kurssilainen maksaa itse, muistakaa kimppakyyti. Lisätietoja antavat osastosihteeri työsuojeluvaltuutetut Liisa Siren puh. 1115, Vesa Isomöttönen puh. 1121, työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto puh ja osastosihteeri Eija Paananen puh Tyky-ryhmä 18

19 Koulutuskalenteri Vaasan Kaupungin järjestämän esimiespassikoulutussarjan Kick Off tilaisuus Silveriassa / Auditorio, klo klo : Esimiespassikoulutuksen Kick Off Silveriassa / Auditorio Tilaisuuden avaa vt. kaupunginjohtaja Häyry. Tohtori Tuula Eloranta Hgi:n yliopistosta pitää esitelmän aiheesta Esimiestyön ja henkilöstön kehittämisen haasteet ja henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Vaasan Kaupungin henkilöstöpalveluista kertoo esimiespassikoulutuksen sisällöstä ja tavoitteista. Klo tarjoilu klo. 9-12: Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, kouluttaja: asianajaja VT Kaija Kess, /Butzow OY Esimiestyön juridiikka vaikeissa työelämän tilanteissa: työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet (laki, KVTES, työpaikan oma ohjeistus, vakiintunut käytäntö) esimiehen työnjohto-oikeus vaikeissa työelämän tilanteissa (työpaikkakiusaaminen, syrjintä, työntekijän sopimattomuus työyhteisöön) esimiehen työnjohto-oikeus puutteellisen työsuorituksen tilanteissa (työstä kieltäytyminen, myöhästely, ylimääräiset tauot/liukumat, tupakointi, facebook) esimiehen työnjohto-oikeus puutteellisen osaamisen tilanteissa (todentaminen, koulutusvelvollisuus, irtisanomisperuste) varhaisen tuen mallin juridiset näkökohdat työntekijän velvollisuuksien laiminlyöntien seuraamukset (huomautus, varoitus, työsuhteen ehtojen muuttaminen, irtisanominen, purku, vahingonkorvausvelvollisuus) klo : TTES-koulutustilaisuus työnantajille, kouluttaja KT Suvi Kämäri paikka: Opistotalo/Auditorium ESIMIEHEN VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT , neljän päivän koulutussarja jatkuu esimiehille ja asiantuntijoille, kouluttajana FM Tero Eloranta, puhe -ja työyhteisöviestinnän kouluttaja, Viestintä Oy Prodictum. Jäljellä olevat koulutukset: klo.11-15: Varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin, osa 1, Sali F119/Fabriikki 7.6. klo.11-15: Varmuutta työelämän esiintymistilanteisiin, osa 2, Sali F118/Fabriikki Tarkemmat sisältökuvaukset kurssiohjelmassa. Koulutuksen järjestäjä: kesäyliopisto ATK-koulutuksia: POWERPOINT: suomenkieliset: 7.9. klo Opistotalo, h 216, kouluttaja Marika Lindqvist WORD: ruotsinkieliset: 8.9. & kl fortsättningskurs av textbehandlingsprogrammet Word. Plats: Arbis/rum 20, våning 2, lärare FM Christer Höglund Ilmoittautuminen koulutusohjelman kautta ja ilmoita samalla myös erikoisruokavaliosi. Vaasan kaupungin henkilöstö voi osallistua Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen suomen ja ruotsin kielen tunneille (ei oma äidinkieli) sekä englannin kursseille maksutta eli henkilöstöpalvelut maksaa osallistumismaksun. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee osoittaa, että on Vaasan kaupungin palveluksessa. Suosittelemme FinTandem koulutusta toisen kotimaisen opiskelussa. ATK-koulutuksista tulee tietoa kaupungin intranettiin. MERITUULI / HAVSVINDEN 19

20 Yhteistyössä / I samarbete med / In co-operation with 07/05 31/ Sisäsatama, Vaasa Inre hamnen, Vasa, (06) ti-su/sö 11-17, to 11-20, Saara Ekström / Limbus IV, 2011 pigmenttivedos / pigmentutskrift / pigment print, 150 x 150 cm. PHOTO: SAARA EKSTRÖM merituuli_1.indd :47:48

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista

No 1 ~ 2011. Perehdytys on osa työhyvinvointia. Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää. Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista No 1 ~ 2011 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 5 8 14 Perehdytys on osa työhyvinvointia Kuntoremonttikurssi kannattaa hyödyntää Kansalaiskioski palvelee kysyvää vaasalaista sisältö

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 4 ~ 2012. Kuntaliitos hyvässä vauhdissa. Energy Vaasa. Tunnelmia Eloriehasta VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 4 ~ 2012 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 4 Kuntaliitos hyvässä vauhdissa 6 Energy Vaasa 8 Tunnelmia Eloriehasta sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus Ledare 4 Kuntaliitosvalmistelut

Lisätiedot

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen

No 5 ~ 2010. 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5. Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen No 5 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 6 Varhainen tukeminen lisää työhyvinvointia 5 Esimiehet kaipaavat lisää aikaa ihmisjohtamiseen sisältö / innehåll 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin

No 5 ~ 2013. Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet. Tyky-päivät katkaisevat työarjen. Pitkään palvelleita juhlittiin No 5 ~ 2013 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 9 12 16 Lync - työskentelyn apuväline Lync - hjälpmedel i arbetet Tyky-päivät katkaisevat työarjen Pitkään palvelleita juhlittiin

Lisätiedot

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas

Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2010 Vesa Routamaan haastattelu - Vuoden työpaikka 2009 - RockWerstas 1/2010 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2008 Hyvää Joulua! God Jul! Vaasan perhetukikeskus - Yhteistoiminta Laihian ja Vähänkyrön kanssa 6/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto

Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 5-2008 Kouluruoka 60 vuotta - Pysäköinninvalvonta Vaasassa - Välinehuolto 5/2008 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville

Lisätiedot

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty

HOSPITAALI. Lastenklinikan hukan etsintä. Lastenklinikalla on tänä vuonna käynnistetty MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2011 H e n k i l ö s t ö l e h t i PERSONALTIDSKRIFT Michal Sopyllo TYKS Vakka-Suomen sairaalan uusi

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään

Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 6-2005 Tikanojan taidekoti - Hankalat hankinnat - Palkanlaskenta keskitetään 6/2005 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Toimitussihteeri

Lisätiedot

D ESIKO 2 / 2014. valkosipulia. KKI-hankkeesta vireyttä ja elinvoimaa. Työpaikkaohjaajien tärkeä rooli. PosiVire ja HUS-Desiko yhteistyössä.

D ESIKO 2 / 2014. valkosipulia. KKI-hankkeesta vireyttä ja elinvoimaa. Työpaikkaohjaajien tärkeä rooli. PosiVire ja HUS-Desiko yhteistyössä. 2 / 2014 D ESIKO o Desik S U H oksen t i a l e k lii i töleht s ö l i k hen KKI-hankkeesta vireyttä ja elinvoimaa Työpaikkaohjaajien tärkeä rooli PosiVire ja HUS-Desiko yhteistyössä vapaalla sivu 9 Kaksisataa

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg

HOSPITAALI 6 2010. Knappt en av tio får språktillägg MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 6 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TEEMANA opetus/koulutus Osaamisen

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s.

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s. MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 5 2012 Sairaanhoitopiiri sopeuttaa >> lue lisää s. 3 Vuoden menestyjiä

Lisätiedot

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2006 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Ratkaiseeko asenne nuorten tulevaisuudessa? 4 Keskiaika ei ole pimeää! 6 Työ kiertää 7 Lukijakysymys 7 Kortti vai kahvit

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 2 2014 Marianne Virrankivi kannustaa keskustelemaan 10 Nordea tehostaa Älä lannistu 4 Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 2 2014 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Yhteistyötä,

Lisätiedot