5 TALOUDELLISET RESURSSIT (1000 ) 16 LIITTEET TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 4 Väestönkehitys 4 Rikollisuustilanne 4 Kansainvälistyminen 4 Seuraamusjärjestelmän kehittäminen 5 Tietoyhteiskunta ja teknologinen kehitys 5 Julkisen talouden rahoitusongelmat 5 Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työ- ja toimintakyky sekä koulutustausta 6 Muut toimintaympäristön muutokset 6 Toiminnan laajuus 6 4 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN KESKEISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA Toiminnallinen tehokkuus Toimitila- ja investointihankkeet Tietojärjestelmähankkeet ja tietotekniikan hyödyntäminen seuraamusjärjestelmän kehittämisessä Tuotokset ja laadunhallinta 12 Arviointimenetelmien kehittäminen 12 Toiminnan kehittäminen 12 Turvallisuuden kehittäminen Henkilöstövoimavarat 13 Alalle tulokoulutuksen uudistaminen 13 Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi 13 Henkilöstösuunnittelun kehittäminen 14 5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 Toiminnan tulot ja menot 15 Toiminnan rahoitus 15 Avolaitostyöhön varattavat määrärahat (1000 ) 16 LIITTEET 16 Liite 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 Liite 2. TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 21 Liite 3. AVOLAITOSMÄÄRÄRAHAN KEHYKSEN NOSTAMINEN 23 2

3 1 TIIVISTELMÄ Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on kuvattu Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristössä suunnittelukaudella tapahtuvat muutokset, arvio toiminnan laajuudesta sekä keskeiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät hankkeet. TTS asiakirjaa hyödynnetään oikeusministeriön kehysvalmistelussa, minkä vuoksi keskeisistä investointi- ja kehittämishankkeista, joita ei voida toteuttaa nykyisellä kehysrahoituksella, on laadittu erilliset muistiot. Rikosseuraamuslaitoksen visiona on tehdä vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitoksen strategia on kiteytetty kolmeen peruspilariin, jotka ovat polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä, turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa ja mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Suunnittelukaudella näitä linjauksia viedään käytäntöön henkilöstön osaamiseen, työprosesseihin ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen liittyvien hankkeiden kautta. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuvaavat hyvin sitä toimintakentän moninaisuutta, jonka osana Rikosseuraamuslaitos toimii. Kumppanuuksien hyödyntäminen ja verkostoituminen erilaisten palveluntuottajien kanssa tulee entistä tärkeämmäksi. Yhteiskuntaan integroivien polkujen rakentamisessa onnistuminen ratkaisee viime kädessä sen, miten hyvin Rikosseuraamuslaitos onnistuu tavoitteessaan ehkäistä uusintarikollisuutta. Kuntatalouden rahoitusvaikeudet ja taloudellinen taantuma lisäävät kuntoutusjatkumoiden ja kumppanuuksien rakentamisen haasteellisuutta. Kansainvälistyminen ja tietoyhteiskunnan teknologinen kehitys tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että uhkia. Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden tunteeseen. Julkisen sektorin rahoitusvajeen vuoksi merkittävää kehysmäärärahan kasvua rangaistusten täytäntöönpanotyölle ei ole odotettavissa. Rikosseuraamuslaitoksen on jatkettava toiminnan tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä myös vuoden 2011 lopussa päättyvän tuottavuusohjelmakauden jälkeen, jotta tehtävä työ kohdentuu perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. Teknisiä järjestelmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskittyä varsinaiseen rangaistusten täytäntöönpanotyöhön ja sen sisällön kehittämiseen. Tekniset ratkaisut, kuten sähköinen valvonta ja uusi asiakastietojärjestelmä, lisäävät henkilöstön työn sujuvuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta. Rikollisuustilannetta koskevat arviot viittaavat siihen, että suunnittelukauden aikana vankilassa rangaistusta suorittavien määrä voi laskea nykyisestä. Vankeuslain keskeisen periaatteen mukaisesti vaiheittain ja hallitusti tapahtuvaa vapauttamista voidaan lisätä nykyisestä. Valvottuun koevapauteen on tarkoitus sijoittaa suunnittelukauden aikana päivittäin 200 vankia. Suunnittelukauden alussa otettaneen käyttöön myös valvontarangaistus, jonka vaikutuksia vankipaikkojen tarpeeseen voidaan arvioida lähivuosina. Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan suunnittelukaudella säilyvän suunnilleen nykyisellä tasolla, joskin valvontarangaistuksen määrän ennustaminen on ennen toimintakäytäntöjen muotoutumista hankalaa. Yhdyskunta- 1

4 seuraamuksiin liittyy monia etuja verrattuna erityisesti suljettuun laitostäytäntöönpanoon. Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä johdonmukaisesti työtä yhdyskuntaseuraamusten tunnettuisuuden ja yleisen hyväksynnän lisäämiseksi. Suunnittelukauden aikana uudistetaan yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö. Täytäntöönpanotyön sisällöllistä kehittämistä ohjaa uusimisriskin vähentämistavoite. Suunnittelukauden aikana keskeisiä toiminnallisia kehittämishaasteita ovat asiakasarviointimenetelmien kehittäminen, uuden asiakastietojärjestelmän rakentaminen sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistaminen. Suunnittelukauden alussa valmistuvat Kuopion ja Mikkelin rakennushankkeet. Toimitila- ja investointihankkeiden suunnittelussa lähtökohtana on se, että rikosseuraamusasiakkaat voitaisiin sijoittaa lähelle kotikuntansa palveluita. Vankien suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän verkostotyön edistämiseksi perustetaan vapauttamisyksiköitä ja kehitetään vapauttamista tukevaa toimintaa. Investointiratkaisuilla on haettu myös toimitilojen käytön kustannustehokkuutta. Hämeenlinnan, Keravan ja Helsingin vankiloiden investointihankkeiden myötä Rikosseuraamuslaitoksen vankitilat saataisiin vastaamaan kansainvälisiä normeja. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu hyvään johtamiseen, monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtävänkuviin, järkeviin työprosesseihin, töiden priorisointiin ja oikeudenmukaiseen työnjakoon. Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja oman työn sisältöön vaikuttamiseen ovat tärkeitä. Suunnittelukauden aikana erityistä huomiota kiinnitetään esimieskoulutukseen ja laaditaan pitemmän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jonka tarkoituksena on ennakoida rikosseuraamusalan henkilöstömuutoksia ja tarpeita. 2

5 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET Rikosseuraamuslaitoksen strategialuonnoksessa vuosille on kuvattu visio ja keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävä on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten vaikuttava ja oikeudenmukainen täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Rikosseuraamuslaitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vähentämällä tuomittujen uusintarikollisuutta. Visiona on, että Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Vision saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään työn sisältöä, työmenetelmiä, prosesseja ja henkilöstön osaamista sekä panostetaan yhteistyöhön muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Keskeiset toimintalinjaukset on kiteytetty kolmeen tavoitteeseen, joita kohti suunnittelukaudella edetään jäljempänä esitettyjen toiminnalliseen tehokkuuteen, tuotosten ja laadun sekä henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvien hankkeiden kautta. Kaavio 1. Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävä, visio ja keskeiset tavoitteet 3

6 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS Väestönkehitys Seuraavassa on kuvattu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin ja toimintaedellytyksiin suunnittelukaudella. Suomi on kansainvälisessä vertailussa alhaisen rikollisuuden maa. Tulevaisuudessa rikollisuutta vähentää jonkin verran se, että väestö ikääntyy ja nuorille tyypillisten massarikosten määrä sen myötä laskee. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta ongelmia kasautuu melko pienelle vähemmistölle, jolla on suuri syrjäytymisriski. Rikollisuus ja väkivaltakokemukset kasaantuvat pienelle vähemmistölle. Tämä saattaa vaikuttaa tuleviin asiakas- ja vankimääriin, mutta ei merkittävästi. Väestö kaupungistuu ja keskittyy entistä harvemmille alueille. Tämä vaikuttaa rikosten alueelliseen esiintymiseen. Myös palveluiden tarjonta ja tarve keskittyy kasvukeskuksiin. Tämä heijastuu Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen kehittämistarpeisiin ja palveluiden hankintaan. Rikollisuustilanne Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana, ja tilastoitujen rikosten kokonaismäärä on 2000 luvun alkuvuosista hieman vähentynyt. Rikokset ovat vähentyneet lähes kaikissa rikostyypeissä. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kannalta keskeisten rikostyyppien osalta ei suunnittelukauden aikana ole ennakoitavissa nousua. Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin vaikuttavat lähinnä rattijuopumus-, väkivalta- ja vakavan huumerikollisuuden kehityksessä tapahtuneet muutokset. Kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen alhainen. Henkirikosten määrä on Euroopan maiden keskiarvoa korkeampi, mutta trendi on kuitenkin ollut laskeva. Poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrät ovat vähentyneet vuodesta 2007 lähtien. Tilastoitujen seksuaalirikosten määrät ovat viime vuosina kasvaneet, mutta vuonna 2009 tapausten määrät vähenivät. Taloudellisen taantuman johdosta verorikokset ja velallisen rikokset ovat lisääntyneet, mutta omaisuusrikokset selvästi vähentyneet. Turvallisuustekniikan kehittyminen ja lisääntyvä käyttöönotto on vähentänyt osaltaan omaisuusrikoksia. Suomalaiseen rikollisuuteen vaikuttaa keskeisesti runsas alkoholin käyttö. Poliisin tietoon tulleet törkeät rattijuopumukset ovat vähentyneet vuodesta 2004 ja palautuneet vuosikymmenen alun tasolle. Törkeiden huumausainerikosten määrä on viime vuosikymmenen aikana vaihdellut ilman selvää suuntaa. Kansainvälistyminen Kansainvälistymisen myötä tulevia uhkia ovat mm. järjestäytyneen rikollisuuden kasvu, konfliktit valtaväestöön kuuluvien ryhmien ja maahanmuuttajaryhmien välillä, maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytyminen sekä väkivaltainen radikalisoituminen. Ulkomaalaisten tekemät varkausrikossarjat ja suunnittelua edellyttävät suurimittaiset omaisuusrikokset saattavat lisääntyä. Kansainvälistyminen näkyy rajat ylittävinä oikeusjuttuina, kansainvälisen virka-avun lisääntymisenä ja ulkomaalaisten vankien ja erityisesti tutkintavankien määrän kasvuna. 4

7 Ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten tuomittujen määrän lisääntyminen edellyttää entistä suuremman huomion kiinnittämistä heidän erityistarpeisiinsa niin vankiloissa kuin yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanotyössä. Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille suunnattujen toimintojen räätälöintiin ja toteuttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Asiakaskunnan monikulttuuristuminen edellyttää uusia osaamisvaatimuksia rikosseuraamusalan henkilöstöltä ja luo haasteita rekrytoinnille. Toisaalta kansainvälistymisen avulla saadaan paljon arvokasta tietoa vaikuttavan työn sisältöjen kehittämiseen mm. muualla tehtyjen tutkimusten ja saatujen kokemusta myötä. Euroopan neuvoston puitepäätös mahdollistaa EU-maista kotoisin olevien vankien siirtämisen rangaistuksen täytäntöönpanoa varten kotimaahansa nykyistä useammissa tapauksissa. Puitepäätöstä vastaava lainsäädännön muutos tulee voimaan suunnittelukauden alkuun mennessä, mikä mahdollistaa arviolta joidenkin kymmenien ulkomaalaisvankien siirtämisen suorittamaan rangaistusta kotimaahansa. Seuraamusjärjestelmän kehittäminen Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi oikeusministeriön tavoitteena on lisätä yhdyskuntaseuraamusten käyttöä laitosseuraamusten sijaan. Valvontarangaistus otettaneen käyttöön lukien. Mikäli valvontarangaistusta käytetään vankeuden sijasta, arvioidaan sen vähentävän päivittäistä vankilukua noin 130:llä suunnittelukauden aikana. Rangaistusten täytäntöönpanossa tulevat korostumaan yhteiskunnassa yleisesti tarjolla olevien palveluiden hyödyntäminen, verkottunut työtapa sekä yhteiskuntaan integroivien jatkumoiden ja polkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä kehitetään. Tietoyhteiskunta ja teknologinen kehitys Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden tunteeseen. Oikean ja asiallisen tiedon välittäminen ja avoin kansalaisviestintä rikosseuraamusalan työmenetelmistä ja toiminnasta on tärkeää. Tietoyhteiskunta ja verkkomaailma edellyttävät hallinnolta yhä nopeampaa reagointia ja verkkoviestinnän mahdollisuuksien hyödyntämistä. Teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia käyttää tietojärjestelmiä ja sähköisiä järjestelmiä lähityön tukena. Esimerkkeinä ovat yhteinen asiakastietojärjestelmä, valtion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, sähköinen asianhallinta, vankien ja asiakkaiden sähköinen valvonta sekä mahdollisuudet hyödyntää viranomaispalveluita ja opiskella verkon välityksellä. Julkisen talouden rahoitusongelmat Valtiontalouden näkymät ovat taloudellisen taantuman ja sen vaatimien julkisen talouden sopeuttamistoimien vuoksi pitkään vaikeat. Tuottavuuden parantamista on sen vuoksi jatkettava, vaikka nykyisen tuottavuusohjelman mukainen henkilötyövuosien säästötavoite saavutetaan Rikosseuraamuslaitoksessa suunnittelukauden alussa. Tuot- 5

8 tavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseuraamuslaitoksen kannalta olennaisiin asioihin, mikä edellyttää rakenteiden ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä ja resurssien uudelleen kohdennusta. Kuntatalouden heikkeneminen näkyy suunnittelukaudella palveluresurssien vähenemisenä, mikä hankaloittaa niin asiakkaiden kuntoutusjatkumoiden turvaamista kuin kumppanuuksien rakentamista erityisesti kunnallisten ja kuntien ostopalveluihin sidoksissa olevien järjestöjen päihdepalveluiden kanssa. Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työ- ja toimintakyky sekä koulutustausta Tiedot rikosseuraamusasiakkaiden terveydestä, työkyvyn alenemisesta ja hoidon tarpeista on otettava huomioon toimintoja suunniteltaessa. Rikosseuraamusasiakkaat muodostavat marginaalisen huono-osaisten ihmisten ryhmän, jonka koulutustausta, sosiaalinen asema ja ammatillinen ura on selkeästi heikompi kuin muulla väestöllä. Jokin päihderiippuvuus on noin yhdeksällä kymmenestä rikosseuraamusasiakkaasta, kahdella kolmasosalla alkoholi- ja kahdella viidesosalla amfetamiiniriippuvuus. Lähes kaikilla (94 %) rikosseuraamusasiakkailla on todettu jossakin elämän vaiheessa jokin mielenterveyden häiriö. Somaattinen sairastavuus on hieman lisääntynyt aikaisemman terveystutkimuksen tuloksiin nähden. Noin puolet rikosseuraamusasiakkaista on kuitenkin työkykyisiä. Muut toimintaympäristön muutokset Henkilöstön ikärakenteen kehitys ja suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä vaikuttaa jo suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstösuunnitteluun. Toisaalta se avaa mahdollisuuden tarkastella kriittisesti henkilöstön määrää suhteessa ydintehtäviin ja helpottaa tuottavuustavoitteiden saavuttamista, toisaalta tuo haasteen, kuinka säilyttää osaaminen tulevaisuudessakin rikosseuraamusalalla. Toiminnan laajuus Suunnittelukauden alussa otettaneen käyttöön uusi yhdyskuntaseuraamus, valvontarangaistus lukien. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrien on arvioitu TTS kaudella nousevan hieman valvontarangaistuksen ansiosta. Valvontarangaistuksen suorittamisen aloittaa suunnittelukauden lopussa arviolta 750 henkilöä vuosittain. Rangaistuksen keskimääräisen keston ollessa 103 päivää, rangaistusta suorittaisi päivittäin noin 130 henkilöä. Valvontarangaistuksen on arvioitu suunnittelukauden lopussa vähentävän päivittäistä vankilukua 130:llä, koska lain mukaan se määrättäisiin ehdottoman vankeuden sijasta. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten väheneminen edelleen vuoden 2010 aikana viittaa siihen, että toimeenpantavaksi tulevien yhdyskuntapalvelujen määrä jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Poliisihallituksesta saatujen arvioiden mukaan kyseessä on törkeiden rattijuopumusten todellinen väheneminen. Yhdyskuntapalvelun määrälliseen kehitykseen vaikuttaa lisäksi se, missä määrin valvontarangaistusta tullaan tuomitsemaan yhdyskuntapalveluun soveltuvuuden rajatapauksissa. Toimeenpantavaksi tulleiden ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen pitkään jatkunut väheneminen taittui vuonna Poliisin tietoon tulleiden varkauksien, pa- 6

9 hoinpitelyjen ja rattijuopumusten viime vuosien määrissä ei ilmene sellaisia suuntia, joiden perusteella voisi ennakoida valvontamäärien muutoksia suunnittelukaudella. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan kasvavan lainmuutosten seurauksena. Valvontarangaistuslainsäädäntö ohjaa asiantuntijalausuntojen laatimiseen myös niistä, jotka eivät oletettavasti suoriutuisi yhdyskuntapalvelusta. Kaikkien alle 18-vuotiaita koskevien lausuntojen laatimisen siirtyminen Rikosseuraamuslaitokselle saattaa lisätä tapauksia, joissa nuori tuomitaan valvontaan tai nuorisorangaistukseen. Ehdonalaisesti valvontaan vapautuneiden määrissä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, koska vankiluvun ei enää oleteta merkittävästi vähentyvän suunnittelukaudella. Vankilassa olevien vankien määrän ennakoitu aleneminen perustuu valvotun koevapauden käytön lisäämiseen sekä valvontarangaistuksen käyttöönottoon. Vankiluku on laskenut vuosien 2009 ja 2010 aikana ennakoitua nopeammin. Huolestuttavana trendinä on ollut pitkäaikaisvankien, ulkomaalaistaustaisten vankien, tutkintavankien ja naisvankien määrän kasvu, eikä näiden ryhmien osalta ole näkyvissä laskua suunnittelukauden aikana. Vankimäärän oletetaan suunnittelukaudella pysyvän vuosien tasolla, mikäli vankilukuun nostavasti vaikuttavia uusia lainsäädännöllisiä toimia ei tehdä 1. Oikeusministeriön asettaman tutkintavankeustyöryhmän ehdotukset aiheuttavat tarpeen selvittää tutkintavankien sijoittamista Rikosseuraamuslaitoksessa. Työryhmän yhtenä ehdotuksena tullee olemaan, että poliisivankiloissa neljä viikkoa säilytettävien tutkintavankien säilytysaika tulisi lyhenemään kahteen viikkoon, mikä nostaisi tutkintavankiloiden vankilukua joillakin kymmenillä. Käytännössä muutos edellyttää tutkintavankeuslain muutoksen. Taustalla on CPT:n huomautus siitä, ettei tutkintavankien säilytysvastuun ja esitutkintavastuun erottaminen toteudu riittävän hyvin. Tutkintavankien, erityisesti ulkomaalaisten tutkintavankien, määrä on ollut jatkuvasti nousussa. 1 Tässä vaiheessa vankilukuennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia vaikutuksia suunnitelluista lainmuutoksista, jotka koskevat rangaistuskäytäntöjen muutoksia lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Mahdolliset muutokset vaikuttaisivat vankilukuun suunnittelukaudella. 7

10 Taulukko 1. Toiminnan laajuus Toteuma 2009 Arvio 2010 Arvio 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 Toiminnan laajuus Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset Vapaudesta vankilaan tulleet Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot* Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin Vankeja keskimäärin Vankeja vankilassa Vankeja valvotussa koevapaudessa * Valvontarangaistusselvitysten määrän vaikutusta asiantuntijalausuntojen kokonaismäärään voidaan täsmällisesti arvioida vasta, kun saadaan kokemusta siitä, miten paljon syyttäjät pyytävät ko. lausuntoja. Kts. tarkemmin liitteenä oleva taulukko Tuloksellisuus/Toiminnan laajuus. 8

11 4 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN KESKEISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA 4. 1 Toiminnallinen tehokkuus Tavoite: Joustavat ja turvalliset rakenteet ja seuraamusprosessit mahdollistavat ja tukevat avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa. Suunnittelukaudella ei ole nähtävissä julkisen sektorin rahoitusvajeen vuoksi rangaistusten täytäntöönpanotyön merkittävää kehysmäärärahan kasvua. Rikosseuraamuslaitoksessa on jatkettava toiminnan tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä myös vuoden 2011 lopussa päättyvän tuottavuusohjelmakauden jälkeen. Resursseja kohdennetaan henkilöstön osaamisen, työprosessien ja teknisen toimintaympäristön kehittämiseen. Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että tehtävä työ kohdentuu Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävän ja vision kannalta olennaisiin asioihin. Rikosseuraamuslaitoksella on suunnittelukauden aikana käytettävissään 2914 henkilötyövuotta. Henkilöstöresursseja kohdennetaan siihen työhön, joka edistää avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa ja joka edellyttää oman koulutetun henkilöstön osaamista. Henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi yksityistämistä harkitaan niissä toiminnoissa, joissa se on tarkoituksenmukaista vaikuttavuuden tai kustannustehokkuuden kannalta ja joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Teknisiä järjestelmiä ja tietotekniikkaa hyödynnetään siten, että henkilöstö voi keskittyä varsinaiseen rangaistusten täytäntöönpanotyöhön. Tekniset ratkaisut lisäävät henkilöstön työn sujuvuutta, mielekkyyttä ja turvallisuutta. Hankintatoimen toimintamalleja kehitetään. Rakenteellista kehittämistä jatketaan Toimitila- ja investointihankkeet Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen tulee olla sellainen, että: rikosseuraamusasiakkaat on mahdollista sijoittaa ja/tai he saavat palveluja niiltä alueilta, jolta ovat kotoisin tutkintavankeuden toimeenpano on mahdollista hoitaa lähellä tuomioistuimia suunnitelmallinen ja hallittu vapauttaminen, verkostoyhteistyö ja yhteiskunnan normaalipalveluiden käyttö on mahdollista lähellä kotikunnan palveluita sijoittaminen on mahdollista tehdä riskien ja valvonnan tarpeen mukaisesti eri tyyppisiin laitoksiin toimitilat vastaavat kansainvälisiä normeja ja toimitilojen käyttö on kustannustehokasta Nämä tavoitteet ohjaavat suunnittelukauden investointihankkeita, uudisrakentamista ja olemassa olevien tilojen korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä. Väestönkehitys otetaan huomioon vankipaikkoja suunniteltaessa ja uusia investointeja kohdistettaessa. Erityisten ryhmien, joiksi on katsottu ulkomaalaisvangit, nuoret vangit ja naisvangit sijoittamisesta voidaan päättää myös valtakunnallisena kysymyksenä. 9

12 Rikosseuraamusalan strategisena tavoitteena on siirtää painopistettä vapaudessa täytäntöönpantaviin seuraamuksiin ja suljetuista vankiloista avolaitoksiin. Avolaitospaikkojen määrää lisätään siten, että suunnittelukauden lopussa 35 % kaikista vankipaikoista on avolaitospaikkoja. Loputkin ns. paljusellit (222) poistuvat käytöstä peruskorjausohjelman myötä. Vankien suunnitelmallisen vapauttamisen ja siihen liittyvän verkostotyön edistämiseksi tehostetaan vapauttamista tukevaa toimintaa erityisesti niillä paikkakunnilla, joihin vankeja eniten vapautuu. Uusien vapauttamisyksiköiden perustamista muutamiin kaupunkikeskuksiin selvitetään suunnittelukauden aikana ensimmäisistä vapauttamisyksiköistä saatavien kokemusten pohjalta. Osa vapauttamisyksiköistä tulee toiminaan joko vankilan välittömässä läheisyydessä vankilan alaisuudessa tai yhdyskuntaseuraamustoimiston alaisuudessa ja osassa vapauttamisyksiköitä vankien asuminen ja ohjaustoiminta hankitaan ostopalveluna ulkopuoliselta palvelunjärjestäjältä Rikosseuraamuslaitoksen vastatessa valvonnasta. Uusien vapauttamisyksiköiden valvonnassa käytetään hyväksi sähköisen valvonnan mahdollisuuksia. Ulkopuolisten tuki- ja ohjauspalveluiden käyttöä pidetään tärkeänä kaikkien vapauttamisyksiköiden toiminnassa mm. sen vuoksi, että yhteistyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa helpottaa vapautumisen jälkeisten palveluiden järjestämistä ja jatkumoiden toteutumista. Suunnittelukauden alussa valmistuu Kuopion vankilan peruskorjaushanke (2011) ja Mikkelin vankilan uudisrakennus- ja peruskorjaushanke ( ). Konnunsuon vankila suljetaan vuoden 2011 lopussa ja Pelson vankilan toimintaa supistetaan. Suunnittelukauden aikana toteutetaan Keravan, Hämeenlinnan ja Helsingin vankiloiden investointihankkeet mikäli hankkeisiin saadaan niiden vuokravaikutuksia vastaava kehyskorotus. (Katso tarkemmin liite 1.) Tietojärjestelmähankkeet ja tietotekniikan hyödyntäminen seuraamusjärjestelmän kehittämisessä Uusi asiakastietojärjestelmä Suunnittelukaudella otetaan käyttöön nykyisen Vati- ja Tyyne järjestelmän korvaava uusi asiakastietojärjestelmä. Ennen suunnittelukauden alkua toteutetaan nykyisiin tietojärjestelmiin vain pakolliset lainsäädäntöhankkeisiin liittyvät kehittämistoimet. Uusi asiakastietojärjestelmä tulee mahdollistamaan myös toimeenpanoasiakirjojen sähköisen arkistoinnin. Asiakastietojärjestelmähanke ajoittuisi vuosille Asiakastietojärjestelmähanketta ei ole mahdollista toteuttaa ilman kehykseen saatavaa erillisrahoitusta (katso tarkemmin liite 2). 10

13 Valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät Kieku -tietojärjestelmähankkeen myötä Rikosseuraamuslaitos siirtyy arviolta toukokuussa 2013 uuteen tietojärjestelmään, joka kokoaa ja yhtenäistä valtionhallinnossa käytössä olevat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät uudelle SAP pohjaiselle alustalle. Uusi tietojärjestelmä tuo muutoksia myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin. Rikosseuraamuslaitoksella on käytössä monia substanssitoimintaan liittyviä sovelluksia (esim. Sonet, Vankiraha kanttiini, VankiPrima, Aromi), joita Kiekuun ei tule. Näiden osalta selvitetään, onko nykyisistä järjestelmistä mahdollisuus tehdä suorat integroinnit Kieku järjestelmään. Tämä edellyttää nykytilan kuvauksia sekä prosesseista että käytettävistä sovelluksista. Lisäksi selvitetään, millainen raportointi- ja sisäisen laskennan järjestelmä Kiekussa tulee olemaan ja tehdään päätös BO-Planning ja raportointijärjestelmän sekä Tarmo -järjestelmän jatkokäytöstä. Tilha tilaustenhallinta-järjestelmän käyttöönotto alkaa Rikosseuraamuslaitoksessa toukokuussa 2011 ja se otetaan käyttöön suunnittelukauden alussa. Tilhan käyttöönottoon liittyy hankintatoimen prosessien kuvaus sekä Hanselin ja omien sopimustoimittajien läpikäynti. Sähköinen valvonta Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon, koevapauden sekä poistumis-, opinto- ja siviilityölupien valvontaa varten otetaan käyttöön sähköinen valvontajärjestelmä ja perustetaan valtakunnallinen keskusvalvomo. Valvontarangaistus toteutetaan ns. pantavalvontana, jolloin tietojärjestelmä valvoo rangaistusta suorittavan saapumista ja lähtemistä asunnoltaan, mitä rajoitetaan toimeenpanosuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Sähköistä pantavalvontaa käytetään myös valvotun koevapauden valvonnan tukena. Tämä mahdollistaa riskialttiimpien vankien sijoittamisen valvottuun koevapauteen ja erityisesti suljetusta vankilasta vapautuvien pitempiaikaisten vankien hallitun vapauttamisen niissä tapauksissa, joissa avolaitoksen kautta vapauttaminen ei ole mahdollista. Koevapaudessa olevien liikkumista ja toimintavelvoitepaikoilla tapahtuvaa seurantaa voidaan tarvittaessa riskiarvioon perustuen tehostaa rf pannan lisäksi myös paikannustekniikan avulla. Pantavalvontaa voidaan tarvittaessa käyttää vankien paikalla olemisen, saapumisen ja lähtemisen valvontaan myös avolaitoksissa ja perustettavissa vapauttamisyksiköissä. Tällä voidaan tukea vankien vapaa-aikana tapahtuvaa laitosvalvontaa ja laitosalueella pysymistä, mikä mahdollistaa aikaisempaa riskialttiimpien vankien sijoittamisen avolaitokseen. Suunnittelukauden alkuun mennessä pantavalvontaa kokeillaan kolmessa avovankilassa. 11

14 Muut tietojärjestelmähankkeet Suunnittelukauden alussa käynnistetään projekti, jossa tutkitaan miten rangaistusaikojen koneelliseen laskentaan siirrytään osana uutta asiakastietojärjestelmää. Tämä edellyttää myös lakiin tehtäviä muutoksia. Suunnittelukauden aikana otetaan käyttöön hallintoasioiden sähköinen asianhallintaja arkistointijärjestelmä. Vankien mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia viranomaispalveluja, muita vapautumisen valmistelua edistäviä verkkosivuja ja oppimispalveluja kehitetään. 4.2 Tuotokset ja laadunhallinta Tavoite: Rangaistusten täytäntöönpanon sisältö ja yhteistyö muiden viranomaisten, tuomitun lähiverkoston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisää tuomittujen valmiuksia yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Arviointimenetelmien kehittäminen Asiakasarviointia kehitetään ottamalla suunnittelukauden aikana käyttöön yhtenäinen arviointikokonaisuus. Suunnittelukauden alussa aletaan käyttää kattavasti yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien alku- ja loppuarviointia. Asiakasarviointikokonaisuuden kaikki osiot valmistuvat suunnittelukauden alkuvuosina. Vaikuttavuuden arviointi käynnistyy suunnittelukauden alussa asiakkaiden alku- ja loppuarvioinnista saatavien tietojen pohjalta. Toiminnan kehittäminen Suunnittelukaudella uudistetaan yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö yhdyskuntaseuraamustoimikunnan linjausten mukaisesti. Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita nykyistä enemmän tukea tarvitseville. Tämän vuoksi lisätään omaa ohjelmatoimintaa ja yhteistyössä yhteiskunnan palvelujärjestelmän kanssa järjestettyä toimintaa. Suunnittelukauden alussa valmistuvat rikosseuraamusalueiden toimintojen kehittämissuunnitelmat. Vankiloiden työtoimintaa kehitetään suunnittelukaudella omaa toimintaa tehostamalla ja ulkopuolista yhteistyötä lisäämällä. Ohjelmatoiminnan laatua tehostetaan käyttämällä vain akkreditoituja ohjelmia ja muuta hyväksyttyä kuntoutusta. Vankien päihdekuntoutuksessa lisätään ulkopuolisten ostopalveluiden käyttöä. Polku vapauteen rakennetaan suunnitelmallisesti verkostojen palveluita käyttäen. Vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille suunnatulla kyselyllä kerätään palautetta, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vangit ovat muuta väestöä sairaampia ja tarvitsevat runsaasti terveydenhuollon palveluja. Vankiloiden terveydenhuollon siirtäminen osaksi yleistä terveydenhuoltojärjestelmää selvitetään. 12

15 Turvallisuuden kehittäminen Rikosseuraamuslaitos edistää yhteiskuntaturvallisuutta lisäämällä rangaistusaikana niitä valmiuksia, jotka tukevat rikoksetonta elämää ja edistävät elämänhallintaa. Täytäntöönpanon tavoitteena on lisäksi estää rikosten tekeminen rangaistusaikana. Toiminnallinen turvallisuus perustuu rikosseuraamusasiakkaiden ja vankien tuntemukseen sekä keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tuomitun oikea arviointi on turvallisuuden perusta. Rikoksesta tuomitun oikealla sijoittelulla, hyvin organisoidulla valvonta- ja tiedustelutyöllä ja viranomaisyhteistyöllä turvataan vankilan sisäinen järjestys ja estetään rangaistuksen aikainen rikollisuus. Toimiva laitosjärjestys ja turvallisuus on edellytys kuntouttavan ja vaikuttavan toiminnan järjestämiselle vankiloissa. Turvallisuusstrategian tavoitteita ovat lisäksi rikoksesta tuomitun oikeus turvalliseen ja häiriöttömään rangaistuksen suorittamiseen sekä henkilöstön työturvallisuus. Suunnittelukauden alussa otetaan käyttöön turvallisuuden laatukäsikirja kaikissa laitoksissa. Vankilaan sijoittamisen apuvälineenä otetaan käyttöön vankitilojen määrittely valvonnaltaan erilaisiin luokkiin Henkilöstövoimavarat Tavoite: Rikosseuraamuslaitos on arvostettu ja luotettava organisaatio, jonka osaava ja motivoitunut henkilöstö tekee mielekästä työtä. Alalle tulokoulutuksen uudistaminen Rikosseuraamusalan koulutustyöryhmän ehdotuksen alalle tulevan henkilöstön koulutuksesta, henkilöstön osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen asemasta on määrä valmistua vuoden 2010 loppuun mennessä. Alalle tulokoulutuksen suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet rangaistusten täytäntöönpanotyön yhdistäminen yhden organisaation tehtäväksi, täytäntöönpanotyön sisällön kehittäminen uusintarikollisuuteen vaikuttamisen näkökulmasta sekä strateginen linjaus avoimemmasta täytäntöönpanosta. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi Rikosseuraamuslaitoksessa työhyvinvoinnin perusteena ovat: hyvä johtaminen monipuoliset ja mielekkäät tehtävänkuvat ja järkevät työprosessit töiden priorisointi ja oikeudenmukainen työnjako ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja oman työn sisältöön vaikuttamiseen Suunnittelukaudella Rikosseuraamuslaitoksen työantajakuvaa ja kilpailukykyä työnantajana parannetaan esimiestyötä kehittämällä. Laadukas henkilöstöjohtaminen on osa kokonaisjohtamista ja tukee Rikosseuraamuslaitoksen strategian toteuttamista. Kaikille esimiehille järjestetään johtamiskoulutusta. 13

16 Toimia sairauspoissaolojen vähentämiseksi jatketaan. Työterveydenhuollossa keskitytään ennaltaehkäisevään toimintaan. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ylläpitää eri yksiköiden vahva ammattitaito sekä ennakoida toiminnan muutosten edellyttämät uudet vaatimukset ja niihin vastaamisen keinot. Vähentyneiden resurssien tilanteessa analysoidaan työtehtävien sisältöä ja keskitytään Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtäviin. Työn sisältöä ja tehtävänkuvia monipuolistetaan. Suunnittelukauden alussa laaditaan henkilöstösuunnitelma rikosseuraamusalan henkilöstömuutosten ja kehittämistarpeiden ennakoimiseksi. Suunnitelmassa tarkastellaan minkälaisiin tehtäviin henkilöstöä tarvitaan, kuinka paljon ja millaisia valmiuksia henkilöstöllä tulee olla, jotta Rikosseuraamuslaitoksen tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidettua. Henkilöstön eläköitymiseen ja poistuvan henkilöstön osaamisen siirtämiseen varaudutaan. 14

17 5 TALOUDELLISET RESURSSIT Toiminnan tulot ja menot TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 Tot Ennuste 2010 TAE 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS Tulot yhteensä maksullinen toiminta muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat* Senaatin pääomavastike Muut vuokrat palvelujen ostot muut toiminnan menot * Laskelman toimitilamenoissa ei ole huomioitu kehykseen erikseen esitettäviä investointihankkeita eikä asiakastietojärjestelmähanketta. Toiminnan rahoitus TOIMINNAN RAHOITUS, 1000 Tot Ennuste 2010 TAE 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS toimintamenomomentille budj. tulot toimintamenomomentille budj. menot Toimintamenorahoitus, netto josta siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle talousarvio (TA+LTA) käytettävissä RISEN ESITYS KEHYSTEN TARKISTUKSESTA TAE 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TAE 2011 ja sen mukaisesti korjattu kehyspäätös Viraston ehdotus kehyksen korotuksesta Investointihankkeista aiheutuvat vuokrankorotukset yhteensä (katso liite 1.) Asiakastietojärjestelmä -hanke, 2 vuoden rahoitus (katso liite 2.)

18 Avolaitostyöhön varattavat määrärahat (1000 ) Rikosseuraamuslaitoksella on käytettävissä määrärahaa avolaitosvankien työllistämis-, ylläpito- ym. menoihin suunnittelukauden alussa 6,025 miljoonaa euroa, jonka jälkeen määrärahataso putoaa 5,4 miljoonaan euroon, kun Suomenlinnan kohteisiin varattu omien asuinrakennusten uudistamiseen tarkoitettua määrärahaa ( euroa) ei enää ole käytettävissä. Suomenlinnan hoitokunnan suunnitteluohjelmassa vuosille esitetään uutena vankityökohteena Suomenlinnan Vallisaaren kunnostukseen oikeusministeriöltä rahoitusta vuodesta 2013 alkaen euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Rikosseuraamuslaitos esittää, että tämä korotus hyväksyttäisiin avolaitostyöhön varatussa määrärahakehyksessä. (Katso tarkemmin liite 3.) Arvio TAE TTS TTS TTS TTS AVOLAITOSTYÖT Talousarviomääräraha Viraston esitys kehyksen tarkistuksesta (katso liite 3.) LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Toimitila- ja investointihankkeiden vaikutukset kehyksiin Tietojärjestelmähankkeiden vaikutukset kehyksiin Esitys avolaitosmäärärahakehyksen nostamisesta Liitetaulukot erillisessä Excel tiedostossa. 16

19 Liite 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN Investointiohjelmahankkeet Suunnittelukauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen laitosrakenteen kehittämistä jatketaan laaditun taustaselvityksen mukaisesti toteuttamalla Keravan vankilan uudisrakennus- ja perusparannushanke sekä Hämeenlinnan vankilan peruskorjaushanke. Keravan vankilan avo-osaston uudisrakennus- ja perusparannushanke, johon sisältyy myös monitoimikeskuksen perusparannus, ajoittuisi vuosille 2012 ja Hankkeen myötä Etelä- Suomen rikosseuraamusalueelle saataisiin etelästä puuttuvat avolaitospaikat. Etelä-Suomen alueen vankien hallittu vapauttaminen ja avolaitokseen sijoittaminen ei toteudu yhdenvertaisella tavalla, koska alueelta puuttuu riittävä määrä avolaitospaikkoja. Rikosseuraamuslaitoksen kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa strategiaa ei pystytä toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa ilman Keravan vankilan uudisrakennuksen avolaitospaikkoja. Myös nykyinen avo-osasto on huonokuntoinen ja remontin tarpeessa. Keravan vankilan päärakennuksen perusparannus toteutettaisiin viimeisessä vaiheessa. Keravan vankilan hanke valmistuisi kokonaisuudessaan vuoteen 2015 mennessä. Hämeenlinnan vankilan peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2012 aikana ja saadaan tehtyä vuoden 2015 puoliväliin mennessä. Hämeenlinnan vankilan hankesuunnitelmaan sisältyy myös uusien tilojen korjaaminen vankisairaalalle nykyisen päälaitoksen yhteyteen ja nykyisen vankisairaala-rakennuksen ottaminen naisvankien käyttöön. Suunnittelukauden tavoitteena on poistaa kokonaan ns. paljuselliongelma. Hämeenlinnan vankilan peruskorjauksen ohella vuodelle 2013 suunnitellun Helsingin vankilan peruskorjaushankkeen myötä saataisiin länsiselliosastolle sellikohtaiset wc-tilat, jonka jälkeen Rikosseuraamuslaitoksella ei olisi käytössä enää paljusellejä. Pienehköt investointihankkeet Senaatti kiinteistöt varaavat vuosittain Rikosseuraamuslaitoksen pienehköjä investointeja varten 3,3 miljoonaa euroa investointirahoitusta, josta aiheutuu vuosittain Rikosseuraamuslaitokselle euron vuokravaikutus. Pienehköjen investointihankkeiden myötä yksiköissä toteutetaan toimenpiteitä, joiden avulla voidaan tehdä pienempiä vankiloiden tarpeista lähteviä toiminnallisia muutoksia esim. käyttötarkoituksen muutoksia henkilökunnan asunnoista vankien vapauttamisyksiköiksi. Elvytyshankkeet Rikosseuraamuslaitos toteuttaa ns. elvytystoimina Helsingin vankilan keittiö- ja liikuntarakennuksen perusparannuksen suunnittelukauden alkuun mennessä sekä Pelson vankilan laitoskeittiön ja ruokailurakennuksen peruskorjauksen sekä sellirakennusten julkisivujen uusimisen. Vuokravaikutuksina hankkeiden vaikutukset näkyvät vuodesta 2012 eteenpäin. Rikosseuraamuslaitos esitti elvytyshankkeena myös Keravan vankilan uudisrakennushanketta, Pyhäselän vankilan kosteus-, putki-, ja sellisaneerausta sekä huonokuntoisten vankilamuurien kunnostamista. Näihin hankkeisiin ei kuitenkaan saatu kehyspäätöksellä rahoitusta, joten niitä ei voida elvytyshankkeina toteuttaa. 17

20 Lisäksi kehyspäätöksessä saatiin määräraha elvytystoimina toteutettaviin pieniin kunnossapitoluonteisiin hankkeisiin, jotka toteutettiin vuosien 2009 ja 2010 ja joiden vuokravaikutukset jakautuvat kuudelle vuodelle vuoteen 2015 asti. Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2010 lisätalousarviossa 2,5 miljoonan euron korvamerkinnän avovankiloiden perusparannuksiin. Toteutus suunnataan kohteisiin, joissa työt voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Valtiovarainvaliokunta katsoo, että tulisi huolehtia siitä, että kunnostettavien avovankiloiden vuokriin varataan tulevissa talousarvioesityksissä riittävä määräraha. Peruskorjauskohteita, joista aiheutuvia vuokravaikutuksia tulee suunnittelukaudelle, ovat Ylitornion vankilan tilamuutos- ja rakentamishanke, Vanajan vankilan Ojoiston osaston kartanorakennuksen käyttötarkoituksen muutoshanke sekä Laukaalla tehtävät pienemmät turvatekniset muutostyöt. Investointihankkeiden rahoitusvaikutukset: Investointikauden alussa valmistuvien Kuopion ja Mikkelin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden kustannukset katetaan Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvillä määrärahoilla ja Konnunsuon vankilan säästyvillä vuokramäärärahoilla. Kehyspäätökseen vuosille ( ) sisältyy elvytyshankkeina toteutettavien investointien kustannuskorotukset ja Suomenlinnan vankilan uusien majoitusrakennusten vuokramenot. Rikosseuraamuslaitos esittää, että kehyspäätöksessä vuosille huomioitaisiin eduskunnan lisätalousarviossa 2010 hyväksymien korvamerkittyjen avovankiloiden perusparannushankkeiden lisävuokravaikutukset sekä investointiohjelmaan sisällytettyjen Keravan, Hämeenlinnan ja Helsingin vankiloiden hankkeet, joilla edettäisiin Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisesti ja saataisiin vuoteen 2015 mennessä poistettua viimeisetkin ns. paljusellit käytöstä. Lisäksi kehyskorotuksena pitäisi huomioida pienehköjen investointihankkeiden vuokravaikutukset. 18

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Naisjohtajat Risessä 13.6.2016 Ylijohtaja Tuula Asikainen ORGANISAATIO Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

suuksia että uhkia. Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden

suuksia että uhkia. Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 1 2. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET... 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS... 5 3.1. Julkisen talouden rahoitusongelmat... 5

Lisätiedot

19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Rikosseuraamuslaitoksen strategisena tavoitteena on siirtyminen suljetun vankeuden käytöstä kohti

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Selvitysosa: itu toiminnan laajuus Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrissä ei lähivuosina ilman uusien yhdyskuntaseuraamusten

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 17.11.2009 1. JOHDON KATSAUS...2 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS...3 3. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA STRATEGISET LINJAUKSET...5 4. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa yhtymäkohtia LAPEEn Tiina Vogt-Airaksinen Erityisasiantuntija Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikök Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallinnosta,

Lisätiedot

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS 5.11.2012 20/01112012 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Oheisena lähetämme Rikosseuraamuslaitoksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Ylijohtaja Tuula Asikainen Rikosseuraamuslaitoksen strategia 2011-2020 Perustehtävä, arvot, visio ja keskeiset tavoitteet Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET...4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 10.11.2014 1 (26) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet... 5 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

11.4.2013 1/010/2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

11.4.2013 1/010/2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 11.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSALAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 1

RIKOSSEURAAMUSALAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 1 RIKOSSEURAAMUSALAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 20.4.2017 Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 1 Rikosseuraamuslaitos (RISE) on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen päivitetty toimitilavisio

Rikosseuraamuslaitoksen päivitetty toimitilavisio Rikosseuraamuslaitoksen päivitetty toimitilavisio Toimenpiteet 2015-2018 30.10.2014 1 Suunnitelman lähtökohtia Rikosseuraamuslaitos pystyy suunnitelman avulla toteuttamaan kevään 2014 kehyspäätöksen mukaiset

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020 13.11.2015 1 (7) Sisällysluettelo 1. Toimintaympäristön analyysi... 2 1.1. Viraston perustehtävä... 2 1.2. Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011 1.10.2010 Dnro 17/013/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03 (09) 1606 7730 oikeusministerio@om.fi

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

TOIMINTOJEN MUUTOSNÄKYMIÄ. Kirsti Kuivajärvi Johdon työseminaari 19.3.2014

TOIMINTOJEN MUUTOSNÄKYMIÄ. Kirsti Kuivajärvi Johdon työseminaari 19.3.2014 TOIMINTOJEN MUUTOSNÄKYMIÄ Kirsti Kuivajärvi Johdon työseminaari 19.3.2014 SISÄLTÖ Sisältö 1.Lakimuutosten vaikutuksia 2.Toiminnalliset linjaukset antavat kehityshaasteita 3.Pitkän aikavälin tulostavoitteet

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS 13.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS R SE RKOSSEURAAMUSLATOS 17.10.2012 17/011/2012 RKOSSEURAAMUSLATOKSEN TULOSSOPMUS VUODELLE 2013 Käyntiosoite Albertinkatu 25 00180 HELSNK Postiosoite PL319 00181 HELSNK Puhelin 0295688500 Telekopio 0295688440

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 11.11.2013

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 11.11.2013 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 11.11.2013 1 SISÄLTÖ Sisältö 1. Vankimäärä ja paikkatilanne nyt ja v. 2025 2. Toiminnallisia linjauksia 3. Lähtökohdat laitoskannan kehittämiseksi 4.

Lisätiedot

Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen

Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen Rikosseuraamusalan neuvottelukunta 18.10.2012 Eeva-Leena Jaakkola johtaja, Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Vilppulan vankila Yhteistyön

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA YHDYSKUNTASEURAAMUKSET

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA YHDYSKUNTASEURAAMUKSET VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA 29.3.2017 YHDYSKUNTASEURAAMUKSET RIKOSSEURAAMUSLAITOS: arvot Arvot Rise sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 23.10. 16/011/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Lintulahdenkuja 4 Lintulahdenkuja 4 029 56 88500 029 56 65440 kirjaamo.rise@om.fi

Lisätiedot

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue -- VKV Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuonna 2014 Lähtökohtana: 1) Koevapauteen sijoitettujen lisääminen vastuullisesti: ---) Valvontavastuun

Lisätiedot

Rise Jyväskylän kampus

Rise Jyväskylän kampus Rise Jyväskylän kampus Kaupunginvaltuusto 20.2.2017, johtaja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Laukaan vankila Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallinnosta, täytäntöönpanoyksiköstä,

Lisätiedot

Visiomme. Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi.

Visiomme. Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Visiomme Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos (RISE) vastaa rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies MUISTIO Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies VAPAUTUVAT VANGIT JA VAKAVAN VÄKIVALTARIKOKSEN UUSIMISRISKIN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Oikeusministeriössä

Lisätiedot

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Vapautuvien asumisen tuen verkosto 18.11.2015 Apulaisjohtaja Risto Huuhtanen Rikosseuraamustyöntekijä Kari Lägerkrantz Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto Määritelmät:

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus rikosseuraamuksissa

Sosiaalinen kuntoutus rikosseuraamuksissa Sosiaalinen kuntoutus rikosseuraamuksissa Sosiaalinen osallisuus tulee, oletko valmis? Sosiaalisen kuntoutuksen ensiaskeleita hanketyössä 7.10.2015 Tuula Tarvainen Sisältö Rikosseuraamukset Rikosseuraamusten

Lisätiedot

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne VAT-verkoston yhteistyöpäivät 25. 26.5.2016 Erikoistutkija Rikosseuraamuslaitos sasu.tyni@om.fi 1 Esityksen sisältö & rajaus Yleiskuvaus vapautuneiden vankien

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2012. Rikosseuraamusasiakkaat

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2012. Rikosseuraamusasiakkaat R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2012 Rikosseuraamusasiakkaat 1.5.2012 11.6.2012 Sisällysluettelo Muutokset aikaisempiin kartoituksiin verrattuna... 3 Käytettyjä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Rikosseuraamusasiakkaat

Rikosseuraamusasiakkaat Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2010 Rikosseuraamusasiakkaat 1.5.2010 17.6.2010 Sisällysluettelo Muutokset aikaisempiin kartoituksiin verrattuna... 3 Käytettyjä lyhenteitä... 4 RIKOSSEURAAMUSASIAKKAAT...7

Lisätiedot

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS 10.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle 2015

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle 2015 Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle 1 (13) Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen toiminta-ajatus ja toimintaympäristön kuvaus... 2 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 5 2. Toiminnallinen

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

Rikostaustainen ja hänen perheensä tulevan maakunnan asiakkaana!

Rikostaustainen ja hänen perheensä tulevan maakunnan asiakkaana! Rikostaustainen ja hänen perheensä tulevan maakunnan asiakkaana! Rise-Sote-yhteistyö OM:n ja Risen tulossopimus 2018-2021: Rikosseuraamuslaitos laatii maakuntien ja sotealueiden kanssa tehtävälle yhteistyölle

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Vangit aluevankiloittain ja vankiloittain

Vangit aluevankiloittain ja vankiloittain RIKOSSEURAAMUSVIRASTO Rikosseuraamusviraston monisteita 3/2009 Vangit aluevankiloittain ja vankiloittain 1.5.2009 Marja-Liisa Muiluvuori 15.6.2009 Sisällysluettelo OSA I. VANGIT ALUEVANKILOITTAIN...5 Vankeusvankien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNIN HAASTEITA RIKOSSEURAAMUKSISSA

TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNIN HAASTEITA RIKOSSEURAAMUKSISSA TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNIN HAASTEITA RIKOSSEURAAMUKSISSA Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Esitys 13.1.2015 Otanvastuun.fi infotilaisuus/pela Yliopettaja, psykologi Nina Nurminen Rikosseuraamuslaitos/ Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

VALMENNAMME RIKOKSETTOMAAN ELÄMÄÄN TURVALLISESTI KOHTI AVOIMEMPAA TÄYTÄNTÖÖNPANOA

VALMENNAMME RIKOKSETTOMAAN ELÄMÄÄN TURVALLISESTI KOHTI AVOIMEMPAA TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMENNAMME RIKOKSETTOMAAN ELÄMÄÄN TURVALLISESTI KOHTI AVOIMEMPAA TÄYTÄNTÖÖNPANOA TOIMINTA RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN (RISE) ensisijainen tehtävä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2022 9.11.2017 1 (12) Sisällysluettelo 1. Toimintaympäristön analyysi... 2 1.1. Viraston perustehtävä... 2 1.2. Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2015 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 13.3.2015 Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2021 11.11.2016 1 (12) Sisällysluettelo 1. Toimintaympäristön analyysi... 2 1.1. Viraston perustehtävä... 2 1.2. Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Vankien oppimisen ja opiskelun ohjaus Vanajan vankilassa

Vankien oppimisen ja opiskelun ohjaus Vanajan vankilassa Vankien oppimisen ja opiskelun ohjaus Vanajan vankilassa Projektisosiaalityöntekijä Erja Pietilä Kriminaalihuollon tukisäätiö / Vanajan vankila 16.11.2011 1 Vanki Suvi Suvi on vankilassa ensimmäistä kertaa,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija YHDYSKUNTASEURAAMUKSET Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija Historiaa 19.1.1869 julkistettiin Fängelseförening i Finland nimisen yhdistyksen perustajajäsenet ja periaatteet. Yhdistyksen sääntöjen

Lisätiedot

Vangit vankiloittain ja vankeinhoitoalueittain

Vangit vankiloittain ja vankeinhoitoalueittain R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 6/2004 Vangit vankiloittain ja vankeinhoitoalueittain 1.5.2004 Marja-Liisa Muiluvuori 27.5.2004 Sisällysluettelo OSA I. VANGIT

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA 7.2.2014 Kati Sunimento PERUSTEET LAPSI- JA PERHETYÖLLE YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan: lapsella on oikeus molempien

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA Miika Kaskinen LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA 19. 20.11.2015 Mikkeli Rikosseuraamuslaitoksen strategia Rangaistusta suorittavia valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja uusiin rikoksiin syyllistymisen

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 1/240/2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2013 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 15.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus.. 1 1.2 Vaikuttavuus..

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2012. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2012. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2012 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 15.3.2012 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus...1

Lisätiedot

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus Vankeuslaki 1:2 Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2010 Rikosseuraamusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 15.3.2010 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Vaikuttavuus...6

Lisätiedot

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT. Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT. Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014 KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014 Toiminta 2014 KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tutkimus- ja kehittämistoiminta Asiantuntijatyö Koulutusyhteistyö Järjestötyö VIESTINTÄ JA TIETOHALLINTOYKSIKKÖ

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Rikosseuraamukset ja päihdekuntoutus Rikosseuraamusalan neuvottelukunta 18.10.2012. Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö

Rikosseuraamukset ja päihdekuntoutus Rikosseuraamusalan neuvottelukunta 18.10.2012. Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö Rikosseuraamukset ja päihdekuntoutus Rikosseuraamusalan neuvottelukunta 18.10.2012 Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö Järjestöjen rooli päihdehuollon tuottamisessa Kasvanut 90-luvun puolivälistä alkaen nyt

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi 25 MUISTIO Kriminaalipoliittinen osasto Hallitusneuvos Paulina Tallroth 20.3.2017 HE 268/2016 vp Eduskunnan lakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Vankilasta kotiin vai kavereille. Minttu Rautio Erityisohjaaja Ylitornion vankila

Vankilasta kotiin vai kavereille. Minttu Rautio Erityisohjaaja Ylitornion vankila Vankilasta kotiin vai kavereille Minttu Rautio Erityisohjaaja Ylitornion vankila 1 Tulovaiheen havainnot : Vangeilla on huonot taidot hoitaa talouttaan Kela saattaa katkaista tulot vankeuden alussa Ei

Lisätiedot

Asetuksenantovaltuudet perustuvat vankeuslain 8 luvun 15 :ään ja 9 luvun 10 :ään sekä tutkintavankeuslain 5 luvun 9 :ään.

Asetuksenantovaltuudet perustuvat vankeuslain 8 luvun 15 :ään ja 9 luvun 10 :ään sekä tutkintavankeuslain 5 luvun 9 :ään. OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 27.11.2017 Juho Martikainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI VANKEUDESTA ANNETUN VAL- TIONEUVOSTON ASETUKSEN JA TUTKINTAVANKEUDESTA ANNETUN VALTIO- NEUVOSTON

Lisätiedot