Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2012. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2012. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2012 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstömäärä ja -rakenne Työhyvinvointi Osaaminen ja aineeton pääoma Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Ulkopuolisten organisaatioiden tekemät tarkastukset Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen tarkastuksen tekemät tarkastukset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Nettoutetut tulot ja menot Arviomäärärahojen ylitykset Peruutetut siirretyt määrärahat Henkilöstökulujen erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Kansallis- ja käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Rahoitustuotot ja kulut Talousarviotaloudesta annetut lainat Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Taseen rahoituserät ja velat Valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Velan muutokset Velan maturiteettijakauma ja duraatio Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Allekirjoitus...56

3 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö laatii kirjanpitoyksikkönä tilinpäätösasiakirjan, johon sisältyy toimintakertomusosio. Rikosseuraamuslaitoksen kirjanpitoyksikköön kuuluivat vuonna 2011 keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta, valtakunnallinen terveydenhuoltoyksikkö (RTHY) ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK). Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö vastasi rikosseuraamusalueiden ja valtakunnallisten yksiköiden (RSKK ja RTHY) tulosohjauksesta. Rikosseuraamusalueet ja valtakunnalliset yksiköt ovat laatineet erilliset tulosraportit. 1 Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Vuosi 2011 oli edellisvuoden alussa toteutetun organisaatiomuutoksen jälkeen toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen aikaa. Rikosseuraamuslaitoksen strategia vahvistettiin vuoden 2011 alussa. Uutta strategiaa käsiteltiin monissa koulutustilaisuuksissa vuoden aikana ja sen jalkauttamista edistettiin sekä valtakunnallisesti että rikosseuraamusalueilla. Strategia on kiteytetty kolmeen keskeiseen avaintavoitteeseen, jotka ovat: "Polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä", "Turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa" ja "Mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö". Vuonna 2011 Rikosseuraamuslaitoksen painopistealueina olivat seuraamusten sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta sekä asiakkaita koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuuden lisääminen. Rikosseuraamusalueilla panostettiin toimintojen kehittämishankkeisiin, jotka aloitettiin muun muassa eri yksiköiden toimintojen nykytilan kartoituksella. Myös uudessa hallitusohjelmassa nousi esiin toimintojen kehittämiseen liittyvät sisällölliset asiat, esimerkiksi rangaistusajan suunnitelmien kehittäminen vankilatyötä ohjaavina välineinä ja vapauttamisen toteuttaminen suunnitellusti siten, että kuntoutus ja muut tukitoimet jatkuvat katkeamattomasti vapautumisen jälkeen. Tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstösäästötavoitteet saavutettiin. Tuottavuusohjelmakaudella saavutettiin 9,6 %:n henkilötyövuosivähennys, mitä on pidettävä merkittävänä tuloksena. Tulevien vuosien vaikeaan taloustilanteeseen varauduttiin vähentämällä suunnitelmallisesti Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosia. Pelson vankilan supistamisprosessi saatiin päätökseen ja Konnunsuon vankilan toiminta päättyi vuoden 2011 lopussa. Asetettu henkilötyövuositavoite vuonna 2011 oli 2914 ja toteuma Julkisen talouden alijäämän vuoksi valtiontaloudessa toteutettavat menoleikkaukset merkitsevät Rikosseuraamuslaitoksen taloustilanteen nopeaa heikkenemistä vuodesta 2012 lähtien. TTS-kauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen talous ajautuu kriisiin, mikäli toimintamenoja ei kyetä sopeuttamaan kehysrahoituksen tasolle. Tehty kehyspäätös (VN ) edellyttää Rikosseuraamuslaitokselta kehyskauden aikana yhteensä noin 16 miljoonan euron sopeuttamistoimia. Syksyllä 2011 käynnistettiin laajan sopeuttamissuunnitelman valmistelu. Talouden sopeuttamistoimia kartoitettiin kaikilla organisaation tasoilla. Muun muassa suunnitteilla olleet investointihankkeet päätettiin ottaa uuteen tarkasteluun ja tutkia 1

4 mahdollisuuksia vaihtoehtoisten, kustannuksiltaan taloudellisempien ja tehokkaampien ratkaisujen toteuttamiseen. Määrätietoisten ponnistelujen johdosta saavutettiin Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvän toimintamäärärahan lisääntyminen edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2011 siirtyvä toimintamenomääräraha oli noin 10 miljoonaa euroa eli 4,3 %. Rikosseuraamuslaitos pääsi valtion matkustusstrategian mukaiseen matkustamisesta aiheutuvien kustannusten vähentämistavoitteeseen. Vuoden 2008 tasosta vuoden 2011 loppuun mennessä Rikosseuraamuslaitoksen matkustuskulut vähenivät 4,2 % tavoitteen ollessa 4 %. Rikosseuraamuslaitoksen VMBaro työilmapiirimittauksen tulokset paranivat ja rikosseuraamusalan negatiivinen poikkeama valtion keskiarvosta väheni lähes puolella. Henkilöstövoimavarojen osalta suurin haaste on ollut alan runsaat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolojen analyysi paljasti, että yksiköiden välillä on suuria eroja. Analyysin seurauksena päätettiin keväällä 2012 toteutettavista yksikkökohtaisista toimista. Valvontarangaistusta koskeva laki tuli voimaan lukien. Valvontarangaistuksen käyttöönottoa valmisteltiin koko vuoden ajan sekä laitehankintojen, prosessien suunnittelun että normien ja koulutuksen osalta. Loppuvuodesta ei tullut vielä yhtään valvontarangaistusta täytäntöönpanoon, mutta syyttäjältä saatiin yli 300 valvontarangaistusselvityspyyntöä. Rikosseuraamuslaitos käynnisti sähköisen valvonnan kokeilun kolmessa avolaitoksessa. Rikosseuraamusalan asiakastietojärjestelmän kehittämishanke käynnistyi ja hankeorganisaatio aloitti työskentelynsä. Myös Tilaustenhallintajärjestelmä Tilhan käyttöönottoa valmisteltiin. Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhdessä laadittu kumppanuussopimusta täydentävä Toimitilat ja yhteistyö -sopimus valmistui. Vankiluvun lasku hidastui vuonna 2011 päivittäisen vankiluvun ollessa loppuvuodesta samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Yhdyskuntaseuraamusten määrän lasku jatkui vuonna 2011 aiempaa maltillisemmin. Ehdonalaisen vapauden valvonnassa olevien samoin kuin ehdollisesti rangaistujen nuorten päivittäinen keskimäärä laski yhdyskuntapalvelua suorittavien luvun noustessa hiukan. Nuorisorangaistusta suorittavien määrä on pysynyt pienenä. Uusi strategia tukee toiminnallisen tehokkuuden ja taloudellisuuden ajattelua. Toiminnallisen tehokkuuden näkökulmasta rangaistusten täytäntöönpano on selvästi (20 %) edullisempaa avolaitoksissa kuin suljetuissa laitoksissa. Valvottu koevapaus, samoin kuin yhdyskuntaseuraamusten käyttö, on vielä huomattavasti avolaitoksissa toteutettavaa täytäntöönpanoakin kustannustehokkaampi vaihtoehto, mikä on vaikuttavuuden rinnalla merkittävä peruste koevapauden ja avoseuraamusten käytölle. Yhdyskuntaseuraamuksen suorittaneet uusivat harvemmin kuin ehdottoman vankeuden suorittaneet. Palvelukykyyn ja laatuun liittyvät tulostavoitteet toteutuivat melko hyvin vuoden aikana lukuun ottamatta valvotussa koevapaudessa olevien määrällistä tavoitetta, joka jäi saavuttamatta. Rikosseuraamuslaitoksen strategisten linjausten mukaisesti avolaitoksissa olevien vankien määrää on kyetty lisäämään. 37 % rangaistusvangeista oli avolaitoksissa keskimäärin päivittäin. Vankeusrangaistusten vapauttamisvaihetta kehitettiin Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden ja sidosryhmien välisenä yhteistyönä. Avolaitoksista vapautui 40 % rangaistusvangeista. Rangaistusvankien toimintaan osallistumista kuvaava tavoite (61 %) ylittyi toteutuman ollessa 63 %. Myös rangaistusvankien rangaistusajan suunnitelmia koskeva tavoite (71 %) ylitettiin 2

5 toteutuman ollessa 75 %. Rangaistusajan suunnitelma laadittiin 87 %:lle yhdyskuntaseuraamusasiakkaista. Rikosseuraamuslaitos on lähtien laatinut nuorten rikoksentekijöiden henkilötutkinnat korvanneet seuraamusselvitykset, mikä on aiheuttanut sekä arviointikeskuksissa että osassa yhdyskuntaseuraamustoimistoja huomattavan työmäärän lisäyksen. Syyttäjän ja tuomioistuimen tekemien seuraamusselvitysten ja muiden asiantuntijalausuntopyyntöjen määrä kasvoi ennustettua huomattavasti enemmän. Seuraamuksiin liittyviä asiantuntijalausuntopyyntöjä oli yhteensä noin , lausuntopyyntöjen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta noin kappaleella. Turvallisuuden osalta tilanne säilyi hyvänä. Laitosten säilytysvarmuus pysyi edelleen varsin hyvällä tasolla, vaikka tavoitteesta hieman jäätiin. Tämä johtui avolaitoksista luvattomien poistumisten lisääntymisestä kesällä Siitä huolimatta avolaitossijoitusten onnistuminen parani. Avolaitossijoituksista onnistui 84 %. Valvotun koevapauden suoritti loppuun 84 % aloittaneista ja yhdyskuntapalvelun aloittaneista palvelun suoritti loppuun 85 %, molemmat paranivat hieman edellisestä vuodesta. Vankien välinen väkivalta lisääntyi hieman edellisestä vuodesta. Rikosseuraamuslaitos käytti vuoden 2011 aikana rangaistusten täytäntöönpanon määrärahoja 241,9 miljoonaa euroa, mikä oli 1,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenomäärärahaa käytettiin 220,3 miljoonaa euroa, joka on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna (216,6 milj. euroa). Avolaitosmäärärahaa käytettiin vuoden aikana 5 miljoonaa euroa ja muiden hallinnonalojen määrärahoja 0,3 miljoonaa euroa. Toiminnan tuottoja saatiin 14,7 miljoonaa euroa eli 1 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Siirtyvä toimintamenomääräraha vuonna 2011 kasvoi 4,3 %:iin ollen 10,0 miljoonaa euroa. Avolaitosmäärärahaa siirtyi 2,6 miljoonaa euroa muun muassa Suomenlinnan rakennuskohteiden viivästyessä toteutettavaksi seuraavana vuonna. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulut pysyivät liki ennallaan ollen 238,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut muodostivat kulurakenteessa suurimman erän (58 %). Henkilötyövuosien väheneminen laski henkilöstökuluja 2,1 %. Vuokrat, jotka muodostivat 18 % koko kirjanpitoyksikön kuluista, nousivat 10,1 %:lla. Toimitilavuokrien nousu johtui yleisen vuokrien nousun lisäksi Kuopion vankilan uudisrakennuksen käyttöönotosta, tehdyistä pienehköistä investointihankkeista ja vuokranantajalle maksettavien hoito- ja kunnossapitopalveluiden kirjauskäytännön muutoksesta. Ilman kirjauskäytännön muutosta vuokrat nousivat 4,8 %. Kirjauskäytännön muutos oli syynä palvelujen ostojen 4,7 % laskuun. Palvelujen ostot olivat 9,3 % kuluista. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjesti kaksi lähiesimiehille tarkoitettua johtamiskoulutusohjelmaa, ja kolmas alkoi loppuvuodesta. Koulutettavapäivillä kuvattaessa koulutuskeskuksen toiminnan painopiste siirtyi perustutkintokoulutuksesta täydennyskoulutukseen. Koulutustyöryhmän raportti valmistui. Sen mukaan alalletulokoulutusta ja täydennyskoulutusjärjestelmää kehitetään eri henkilöstöryhmät huomioivana kokonaisuutena vastaamaan rikosseuraamusalan muuttuneita haasteita. Työryhmän esityksen pohjalta koulutuskeskuksessa käynnistettiin opetussuunnitelmatyö. Työryhmä teki ehdotuksensa myös Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen hallinnollisen aseman järjestämisestä. Sen mukaan koulutuskeskus toimisi Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallisena yksikkönä. Uudistettava tutkintokoulutus ja koulutuskeskuksen aseman vahvistaminen edellyttävät lakimuutoksia. 3

6 Terveydenhuoltoyksikössä vaihtui kilpailutuksen jälkeen vuokrapalvelujen sopimuskumppani. Uusien vuokralääkäreiden perehdyttäminen kuormitti henkilöstöä. Vuonna 2010 käynnistynyt mittava laatuprojekti eteni suunniteltua hitaammin henkilöstöresurssivajeen takia. Tulostavoitetta, joka koski terveystarkastusten tekemistä 14 päivän sisällä vangin saapumisesta, ei saavutettu. Potilaskäynnit poliklinikalla vähenivät noin :lla edellisestä vuodesta. Samoin vähenivät hoitovuorokaudet sekä Vankisairaalassa että Psykiatrisessa vankisairaalassa. 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Oikeusministeriön hallinnonalalla erityisinä tavoitteina ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on lisätä rangaistusta suorittavan edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan. Tulostavoitteena vuonna 2011 oli selvittää uusintarikollisuuden asteet kaikkien seuraamusten osalta. Tarvittavat laskentamallit on kehitetty ja uusimisasteet kyetään laskemaan käyttötarpeiden mukaisilla määrittelyillä. Oheisessa taulukossa on esitetty ns. aito uusiminen vankeuden ja yhdyskuntapalvelun sekä vankeudesta koevapauden kautta vapautuneiden osalta kolmen vuoden seuranta-ajalla. Aidolla uusimisella tarkoitetaan sitä, että vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun päättymisen jälkeen on tehty rikos, josta on seurannut uusi tuomio ja uusi seuraamus seurantajakson aikana. Jatkossa seuranta-aikaa tullaan kasvattamaan viiteen vuoteen mm. tutkinnan ja oikeuskäsittelyn keston vaikutuksien eliminoimiseksi laskennassa. Uusimisprosentit ovat lyhyillä seuranta-ajoilla erittäin herkkiä laskennassa käytetyille määrittelyille. Vankilasta vapautuneiden tai yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneiden aito uusiminen kolmen vuoden seuranta-ajalla: Uusiminen 2010 % (2007 vapautuneet) 2011 % (2008 vapautuneet) Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 44,5 43,8 Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan tai yhdyskuntapalveluun Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan 19,2 18,8 Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan tai yhdyskuntapalveluun Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan tai yhdyskuntapalveluun 50,2 32,0 49,8 30,2 24,0 22,4 4

7 Uusimisasteet eivät ole nyt tarkasteltujen vuosien välillä merkittävästi muuttuneet. Vuoden 2011 toteumaluvut on aikataulusyistä laskettu noin kuukautta aiemmin kuin vuonna 2010, millä on vähäinen vaikutus uusimisasteisiin. Valvotun koevapauden kautta vapautuneiden osalta tullaan myöhemmin arvioimaan erikseen mm. sitä, kuinka joukon valikoituneisuus on vaikuttanut uusimisasteeseen. Asiakasarviointikokonaisuuden kehittämistä on jatkettu. Esitys siihen sisältyvästä alku- ja loppuarviointimenetelmästä, ns. asiakasarvioinnin perusosasta, valmistui. Sen käyttöönottoon liittyvät päätökset tehdään osana asiakasarvioinnin kokonaisuutta ja asiakastietojärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa koskevia linjauksia. Kertomusvuoden aikana on tehty tai käynnistetty väkivallan ja päihteiden käytön vähentämiseen liittyviä interventiotutkimuksia. Tulokset näistä on julkaistu tai tullaan julkaisemaan eri julkaisusarjoissa Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Virastolla ei ole siirto- ja sijoitusmenoja. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Vuonna 2011 oli vankeja henkilötyövuotta kohti hieman edellisvuotta enemmän. Tuottavuuden hienoinen nousu johtui vankiloiden, arviointikeskusten, aluekeskusten ja terveydenhuoltoyksikön henkilötyövuosimäärän laskusta, vaikka samalla myös vankimäärä väheni hieman. Myös yhdyskuntaseuraamustoimistojen htv-määrä laski toimeenpanossa olevia yhdyskuntaseuraamuksia enemmän, joten tuottavuusluku koheni hieman edellisvuodesta. Tunnusluvut Vangit keskimäärin päivässä/ htv Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv Toteuma 2009 Toteuma 2010 TA 2011 Tuso 2011 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 1,32 1,26 1,34 1,34 1,29 +0,03 16,2 16,6 ei määritelty 15,2 17,1 +0, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tuottavuus nousi hieman edellisen vuoden tasosta. Potilaskäyntien määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna laski merkittävästi terveydenhuoltoyksikön poliklinikoilla edelliseen vuoteen verrattuna, mihin vaikutti jossain määrin lääkärien vaihtuvuus ja sijaisten käytön vähentyminen. Lääkärikunnan vaihtuvuus nosti ulkopuolelta hankittujen terveyspalvelujen kustannuksia. Myös Psykiatrisen vankisairaalan tuottavuus aleni hiukan edelliseen vuoteen nähden. Vankisairaalan tuottavuus puolestaan parani hieman. 5

8 Tunnusluvut Toteuma 2009 Toteuma 2010 TA 2011 Tuso 2011 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 Koulutettavapäivät/htv* ei määritelty ei määritelty Potilaskäynnit poliklinikalla/htv** ei määritelty ei määritelty Hoitovuorokaudet Vankisairaalassa/htv*** ei määritelty ei määritelty Hoitovuorokaudet Psykiatrisessa sairaalassa/htv*** ei määritelty ei määritelty * Kaikki perus-, täydennys- ja amk-koulutuksen koulutettavapäivät (lähi- ja etä)/ RSKK:ssa opetukseen käytetyt htv:t. ** Potilaskäynnit (Effica) vuoden aikana/poliklinikoiden htv:t. *** Hoitovuorokaudet (Effica) vuoden aikana/vankisairaalan tai Psykiatrisen vankisairaalan (Turku ja Vantaa) htv:t Toiminnan taloudellisuus Rikosseuraamuslaitoksen taloudellisuutta kuvataan tässä luvussa toimintamenoina ja kustannuksina. Kustannukset sisältävät rangaistusten täytäntöönpanomomentin määrärahojen lisäksi myös ulkopuolisen rahoituksen kustannukset. Kustannukset (netto) sisältävät myös tulot. Vankia kohti laskettuun toimintamenojen 2 %:n nousuun vaikutti kiinteistövuokrien nousu. Yhdyskuntaseuraamusta kohti laskettuun toimintamenojen 15 %:n nousuun vaikutti pääasiassa yhdyskuntaseuraamuksia päivittäin suorittavien määrän lasku. Toimintamenot Toteuma 2009 Toteuma 2010 TA 2011 Tuso 2011 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 Toimintamenot vuodessa/vanki (netto) ,1 % Toimintamenot vuodessa/ yhdyskuntaseuraamusta ,1 % suorittava (netto) Vuoden 2009 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2010 organisaatiomuutoksesta johtuen. Aluevankiloiden yhteiset menot sisältyvät kokonaisuutena vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon v Vuonna 2010 aluekeskuksen toimintamenot on jaettu vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon kesken niiden htv:n suhteessa. 6

9 Rikosseuraamusalan nettokustannukset olivat 221,6 miljoonaa euroa vuonna Kustannukset laskivat edelliseen vuoteen nähden -0,1 %. Kustannukset (netto) Rikosseuraamusalan kokonaiskustannukset, josta - Keskushallintoyksikön kustannukset - Terveydenhuoltoyksikön kustannukset - Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kustannukset - Rikosseuraamusalueiden alueiden kustannukset yhteensä - Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen kustannukset - Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen kustannukset - Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen kustannukset - Rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset Muutos 2011/ ,1 % ,7 % ,9 % ,5 % ,2 % ,9 % ,9 % ,4 % ,1 % Rikosseuraamusalueet aloittivat vuonna Vuoden 2009 lukuja ei ole saatavissa. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) perustutkinnon opiskelijakohtaiset kustannukset laskivat huomattavasti, mikä johtui RSKK:n nettokustannusten vähentymisestä sekä hallinnon vyörytysten kohdentamisesta. Hallinto vyörytetään toteutuneiden koulutettavapäivien suhteessa, joten kustannukset kohdentuivat aikaisempaa enemmän täydennyskoulutukseen. Muutos Yksikkökustannukset /2010 (netto) Täytäntöönpanon kustannukset vuodessa /vanki ,7 % Täytäntöönpanon kustannukset vuodessa /yhdyskuntaseuraamusasiakas ,4 % Rikosseuraamusalan perustutkintokoulutuksen kustannukset ,4 % /aloittaneet opiskelijat* RSKK:n täydennyskoulutuksen kustannukset /koulutettavapäivä* % Psykiatrisen vankisairaalan hoitopäivän hinta /hoitopäivä ,3 % Vankisairaalan hoitopäivän hinta / hoitopäivä ,9 % * Hallinto jyvitetty toteutuneiden koulutettavapäivien suhteessa. 7

10 Eri seuraamusten täytäntöönpanon hinta vaihtelee. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano on huomattavasti edullisempaa kuin vankeusrangaistusten täytäntöönpano. Täytäntöönpano suljetussa laitoksessa tulee kalliimmaksi kuin avolaitoksessa tai koevapaudessa. Seuraamusten kustannukset (brutto) Työajankäytön jakauma 2011 Kustannusten jakautuminen 2011 Täytäntöönpanon hinta 2010 Täytäntöönpanon hinta 2011 N % Vankeja keskimäärin päivässä Suljetuissa laitoksissa % Avolaitoksissa % Valvotussa koevapaudessa % Yhteensä % Yhdyskuntaseuraamusten päivittäinen keskimäärä Ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia % Nuorisorangaistusta suorittavia 14 1 % Yhdyskuntapalvelua suorittavia % Ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot* % % Yhteensä % Kaikki Rikosseuraamuslaitoksen kustannukset (ml. keskushallintoyksikkö, RSKK, RTHY, aluekeskukset, 1181 alueiden yhteiset on vyörytetty seuraamuksille) * Seuraamuksiin liittyviä asiantuntijalausuntoja oli vuonna 2011 yhteensä kpl eli ko. luku ei ole päivittäinen keskimäärä. Huom! Toimintakertomuksen taulukoiden yhteensä rivien luvut on pyöristetty alkuperäisistä luvuista. Rikosseuraamusalan kokonaiskustannuksista (238,6 milj. euroa brutto, 221,6 milj. euroa netto) 25 % aiheutui kiinteistökustannuksista (24 % vuonna 2010) ja 23 % valvonnasta ja vanginkuljetuksesta (23 % vuonna 2010). Kiinteistökustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden yli 3 miljoonalla eurolla. Valvonnan ja vanginkuljetuksen kustannukset laskivat edellisestä vuodesta noin 1,7 miljoonalla eurolla, mikä johtui henkilötyövuosisäästöistä. Vangeille järjestettävä toiminta (koulutus, ohjelmatoiminta, työtoiminta, yksilötyö ja vapaaajan toiminta) maksoi vuonna 2011 yhteensä 17,5 miljoonaa euroa, mikä oli ainoastaan 8 % rikosseuraamusalan kokonaiskustannuksista. Vangeille järjestettävän toiminnan kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 7 %:lla (n. 1,3 milj. euroa). Tämä aiheutui erityisesti avolaitostyön ja muun ulkopuolisen työn kustannusten vähentymisestä, myös vankien koulutuksen ja työtoiminnan kustannukset alenivat edellisestä vuodesta. 8

11 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN KUSTANNUKSET Henk.kust Kok.kust Tulot Koku netto Henk.kust Kok.kust Tulot Koku netto Henk.kust Kok.kust Tukitoiminnot (sis. Kehan järjestämä henkilöstön koulutus) Kiinteistöt RSKK:n järjestämä koulutus Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano Asiantuntijalausunnot Vankeusrangaistusten täytäntöönpano Rangaistusajan suunnittelu Vankiloiden perushuolto Valvonta ja vangin kuljetus Vankien koulutus Ohjelmatoiminta Avolaitostyöt ja muu ulkopuolinen työ Työtoiminta Yksilötyö ja vapaa-aika Valvottu koevapaus Terveydenhuolto Poissaolot (eivät sisälly yllä oleviin) YHTEENSÄ Tiedot perustuvat Tarmo -järjestelmän tietoihin ja sisältävät tulot. Tulot Koku netto 9

12 1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus* TP 2010 TP 2011 TA 2011 TP Tuotot Erilliskustannukset Osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus % 59 % 55 % 54 % 56 % * Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja. Talousarviossa esitetty kustannusvastaavuus parani 2 % esitetystä 54 %:sta 56 %:n ja edellisestä vuodesta prosentin. Tuottoja kertyi arvioitua enemmän. Tuotot laskivat kuitenkin euroa ja kustannukset laskivat euroa. 10

13 Seuraavassa esitetään kustannusvastaavuuslaskelmat työtoiminnasta, laitosmyymälöistä (kanttiinit), palvelusuhdeasunnoista, henkilöstön ateriakorvauksista, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamusalan terveydenhuoltoyksikön maksullisesta toiminnasta. Työtoiminnan kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos 2011/ maksullisen toiminnan myyntituotot % - maksullisen toiminnan muut tuotot % Tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % - vankiloiden sisäinen käyttö % Erilliskustannukset yhteensä % KÄYTTÖJÄÄMÄ % Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - korot % Osuus yhteiskustannuksista yhteensä % Kokonaiskustannukset yhteensä % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) % KUSTANNUSVASTAAVUUS % 47 % 45 % 45 % 1 % Huom! Organisaatiomuutoksen vuoksi vuoden 2010 tukitoimintojen kustannukset eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2009 kanssa. Työtoiminnan tuotteiden maksullisuudesta on säädetty rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain (953/2009) 10 :ssä. Työtoiminnan tulot alenivat 3 %:lla ja erilliskustannukset 8 %:lla, minkä seurauksena käyttöjäämä kasvoi edellisvuodesta. Erillismenot laskivat kaikkien merkittävien menoerien kuten raaka-aineiden ja tarvikkeiden, maksulliseen toimintaan kirjattujen henkilöstömenojen sekä 11

14 vankien ansioiden osalta. Kustannusvastaavuuden lasku pysähtyi, sillä samalla myös työtoiminnan osuus yhteiskustannuksista aleni. Työtoiminnalle kohdistettu osuus kiinteistökustannuksista aleni, kun Konnunsuon vankilan kiinteistökustannuksia ei enää kertynyt samassa määrin kohdistettavaksi eikä uusien perusparannettujen vankiloiden kiinteistöistä vielä kertynyt merkittävässä määrin kohdistettavia kustannuksia. Vuonna 2011 työtoimintaan käytettiin yhteensä 127 henkilötyövuotta (10 htv:ta vähemmän kuin vuonna 2010), joista maksulliseen työtoimintaan kohdistui yhteensä 50 henkilötyövuotta. Vankityövuosia kertyi lähes saman verran kuin edellisenä vuotena. Laitosmyymälöiden kustannusvastaavuus Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot % - maksullisen toiminnan muut tuotot % Tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % Erilliskustannukset yhteensä % KÄYTTÖJÄÄMÄ % Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - korot % Osuus yhteiskustannuksista yhteensä % Kokonaiskustannukset yhteensä % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) % KUSTANNUSVASTAAVUUS % 87 % 87 % 87 % 0 % Laitosmyymälöiden tuotteiden maksullisuudesta on säädetty rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain (953/2009) 10 :ssä. Rikosseuraamusviraston ohjeen 25/011/2006 mukaan laitosmyymälässä tuotteet myydään vangille hankintahinnalla, johon sisältyvät ostohinta, rahtikulut ja muut vastaavat hankintakulut. 12

15 Kustannusvastaavuuslaskelmassa maksullisen toiminnan erilliskustannukset ilman henkilöstökustannuksia ovat 4,0 miljoonaa euroa, mikä alittaa maksullisen toiminnan tuotot eurolla. Tulot ja erilliskustannukset kasvoivat 2 %. Tulojen euron ja erilliskustannusten euron kasvua selittää yleinen hintojen nousu. Keskimääräinen suljettujen laitosten vankimäärä laski edellisestä vuodesta 60 vangilla. Laitosmyymälöiden käyttöjäämä heikkeni euroa. Palvelussuhdeasuntojen kustannusvastaavuus Toteuma 2008 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot % - maksullisen toiminnan muut tuotot % Tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % Erilliskustannukset yhteensä % KÄYTTÖJÄÄMÄ % Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - korot Osuus yhteiskustannuksista yhteensä % Kokonaiskustannukset yhteensä % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) % Käytetty eduskunnan päättämää vuokrien alentamistukea % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä eduskunnan päättämää vuokrien alentamistukea % Palvelussuhdeasuntojen tulot laskivat 2 % edelliseen vuoteen nähden. Lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut laskivat noin eurolla ja aineiden ja tarvikkeiden kustannukset noin eurolla, mikä laski erilliskustannuksia 13 %. Henkilöstökustannukset laskivat 31 %, koska palvelussuhdeasuntojen hoitoon käytettiin edellistä vuotta vähemmän työaikaa. Palvelusuhdeasuntoja remontoitiin vuonna 2011 edellisvuotta vähemmän, mikä puolestaan laski palve- 13

16 luiden ostokustannuksia 31 %. Muiden erilliskustannusten lasku (37 %) johtui mm. vankityövoiman käytön vähentymisestä sekä ympäristön hoito- ja ylläpitopalveluiden ja siivouspalveluiden kustannusten laskusta. Käyttöjäämä parani euroa ja alijäämä euroa. Ateriakorvausten kustannusvastaavuus TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos 2011/ maksullisen toiminnan myyntituotot % - maksullisen toiminnan muut tuotot % Tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % Erilliskustannukset yhteensä % KÄYTTÖJÄÄMÄ % Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - toimitilat % - poistot % - korot % Osuus yhteiskustannuksista yhteensä % Kokonaiskustannukset yhteensä % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) % KUSTANNUSVASTAAVUUS % 86 % 93 % 99 % 7 % 14

17 Kustannusvastaavuuslaskelma Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan aterioista on laadittu Valtiokonttorin määräyksen mukaisella tavalla ja se osoittaa euron alijäämää. Valtiovarainministeriön henkilöstöruokailua koskevien periaatteiden mukaan valtiotyönantaja tukee henkilöstöruokailua vastaamalla kaikista tilakustannuksista, mihin lasketaan vuokra-, energia- ja jätevesikulut sekä kalusto. Verohallinnon päätöksessä vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (1025/2010) 12 :ssä määritellään aterian välittömiksi kustannuksiksi aterian valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Saman päätöksen 11 :n mukaan ravintoedun arvona pidetään aterian välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää. Ateriaa ei pidetä luontoisetuna, kun henkilöstöltä peritään aterian hintana vähintään tämä määrä. Rikosseuraamusvirasto on määritellyt henkilöstöltä perittävän ateriakorvauksen mainitun verohallituksen päätöksen mukaisesti. Kustannusvastaavuuslaskelmassa on otettu huomioon seuraavat kustannuserät: aineet, tarvikkeet ja tavarat, henkilöstökustannukset, vankipalkat, palvelujen ostot ja tukitoimintojen kustannukset. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö määrittelee vuosittain tilinpäätöstietojen perusteella henkilöstöltä perittävän ateriakorvauksen seuraavalle vuodelle. Henkilöstöruokailun osuus kustannuksista oli yhteensä euroa. Kustannukset alittivat aterioiden myynnistä saadut tuotot eurolla. 15

18 RSKK:n amk- ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot % - maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % Erilliskustannukset yhteensä % KÄYTTÖJÄÄMÄ % Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - korot % Osuus yhteiskustannuksista yhteensä % Kokonaiskustannukset yhteensä % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) % KUSTANNUSVASTAAVUUS % 103 % 106 % 86 % -19 % Vuoden 2011 henkilöstökustannusten ja osin tukitoimintojen kustannukset eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Vuoden 2011 henkilöstökustannukset ovat toimintolaskentajärjestelmästä ja aikaisemmat vuodet vastuualueilta. Vuodesta 2011 lukien palkkoja ei ole kirjattu amk- ja maksullinen toiminta vastuualueelle. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) ja Laurea ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyössä rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulututkinto -koulutusohjelman. Laskelman tulot ovat RSKK:n ja Laurean välisestä laskutuksesta. Ammattikorkeakouluopetuksesta saatavat tulot perustuvat yhteistyösopimukseen, joten niiden tasossa ei ole vuosittaisia muutoksia. Vuonna 2011 RSKK:n kustannusvastaavuus huononi 19 %, sillä henkilöstökustannukset nousivat n eurolla ja tukitoimintojen kustannukset n eurolla. 16

19 Terveydenhuoltoyksikön maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Toteuma 2009 Toteuma 2010 Toteuma 2011 Muutos 2011/2010 TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot % - maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % Erilliskustannukset yhteensä % KÄYTTÖJÄÄMÄ % Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - korot % Osuus yhteiskustannuksista yhteensä % Kokonaiskustannukset yhteensä % YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) % KUSTANNUSVASTAAVUUS % 218 % 134 % 159 % 18 % Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksikön (RTHY) tulot koostuvat Psykiatrisen vankisairaalan tekemistä mielentilatutkimuksista sekä vaarallisuusarvioinneista. Mielentilatutkimuksia ja vaarallisuusarviointeja tehtiin 424 kpl. Tulot kasvoivat 19 %, mikä johtui edellisenä vuonna tehdystä hinnantarkistuksesta. Henkilöstökustannukset laskivat hieman. Käyttöjäämä kasvoi euroa edellisestä vuodesta euroon. Ylijäämä kasvoi euroa euroon. 17

20 1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuuslaskelmaa edellyttävää yhteisrahoitteista toimintaa ei varainhoitovuonna ollut. 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Vuodesta 2005 alkanut vankiluvun lasku jatkui aiempaa maltillisempana vuonna Loppuvuonna vankiluku oli suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna Vapaudesta vankilaan tulleita oli runsas 100 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Päivittäinen keskivankiluku laski noin 30 vangilla. Valvotussa koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 113 vankia. Tutkintavankien määrä pysyi samalla korkealla tasolla kuin edellisenä vuonna, mikä on näkynyt tilanahtautena tutkintavankiloissa. Sakon muuntorangaistuksiin tehtyjen lainsäädännöllisten muutosten vaikutuksesta sakkovankien päivittäinen keskimäärä on asettunut runsaan 50 vangin tasolle. Suoritettuja muuntorangaistuksia oli vuonna 2011 kuitenkin yli 1900 kappaletta. Vankien päivittäisestä keskimäärästä runsas 7 % oli naisia. Naisvankien osalta sekä absoluuttinen määrä että heidän suhteellinen osuutensa laski hivenen. Ulkomaalaisten vankien määrä kasvoi edelleen. Heidän päivittäinen keskimääränsä nousi 13 %:lla edellisestä vuodesta (394:stä 444:ään) ollen lähes 14 % kaikista vangeista. Merkittävää on erityisesti ulkomaalaisten tutkintavankien määrän kasvu viime vuosina. Vapautuneiden vankeusvankien keskimääräinen laitosaika (9,0 kk) piteni hieman ja tutkintavankeuden keskipituus (3,5 kk) pysyi lähes ennallaan. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien päivittäinen keskimäärä oli Naisten osuus oli vuoden lopussa 10,9 %. Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli keskimäärin 111 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos johtui etupäässä ehdonalaisessa vapaudessa olevien valvottavien (-139) vähenemisestä. Ehdollisesti rangaistuja nuoria oli valvonnassa 36 vähemmän kuin vuonna 2010, kun taas yhdyskuntapalvelua suorittavien määrä lisääntyi 62:lla. Vuonna 2011 tuli täytäntöönpantavaksi 4461 yhdyskuntaseuraamusta, 107 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen luku kasvoi täsmälleen samalla määrällä, mutta uudet yhdyskuntapalvelut vähenivät 149:llä ja ehdonalaiseen päästettyjen valvonnat 62:lla. Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvottavien määrän vähenemiseen on vaikuttanut niiden vankien määrän väheneminen, joilla on yli vuoden pituinen jäännösrangaistus jäljellä. Yhdyskuntapalvelutuomioiden määrään vaikuttaa yhdyskuntapalveluksi muuntokelpoisten vankeusrangaistusten (enintään 8 kk) väheneminen, joiden määrä vuonna 2004 oli kpl ja vuonna kpl. Selvimmin tähän on vaikuttanut törkeiden rattijuopumusten määrän väheneminen 4362:sta (vuonna 2004) 2984:ään (vuonna 2010). Yhdyskuntapalvelutuomioista yli puolessa päärikos on rattijuopumus. 18

21 Muutos, Suoritteiden määrät 2011 kpl 2009 TP 2010 TP 2011 TA Tuso 2011 TP Täytäntöönpantavaksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset Vapaudesta vankilaan tulleet Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin Vankeja keskimäärin vankeusvankeja ei määritelty sakkovankeja ei määritelty tutkintavankeja ei määritelty Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opiskelijamäärä ritelty ritelty ei mää- ei mää Terveydenhuoltoyksikön omien ei määritelty ritelty ei mää poliklinikoiden potilaskäynnit Hoitovuorokaudet Psykiatrisessa ei määritelty ritelty ei määvankisairaalassa ja vankisairaalassa Vuonna 2011 yhdyskuntapalveluun tuomitsemista varten pyydettyjen soveltuvuusselvitysten määrä oli noin 5600, mikä oli 136 kappaletta edellisvuotta vähemmän. Käsitellyistä soveltuvuusselvityksistä myönteinen soveltuvuuslausunto annettiin 66 %:ssa, soveltumattomaksi arvioitiin 11 % ja lausuntoa ei voitu laatia 23 %:ssa tapauksista. Vuoden lopulla pyydettiin valvontarangaistusta koskevan lainsäädännön tultua voimaan yli 300 valvontarangaistusselvitystä, joista huomattavaan osaan liittyi samalla soveltuvuusselvitys tai nuorta koskeva seuraamusselvitys taikka nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma. Valvontarangaistuslausuntoja käsiteltiin 127. Lausunnoista 13 %:ssa valvontarangaistukseen tuomitseminen arvioitiin perustelluksi. Puolet lausunnoista oli kielteisiä, ja yli kolmanneksessa tapauksista lausuntoa ei voitu laatia. Vuoden alusta voimaan tulleen nuorten seuraamusselvityksiä koskevan lain johdosta seuraamusselvityspyyntöjen määrä (5809) ylitti huomattavasti edellisen vuoden henkilötutkintapyyntöjen määrän (1767). Näiden lukujen lisäksi vuonna 2011 pyydettiin 572 kertaa samalla seuraamusselvitystä ja soveltuvuusselvitystä, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 534. Valvontaa pidettiin tarpeellisena 37 %:n seuraamusselvityksessä. Valvontaa ei nähty tarpeelliseksi 49 %:ssa selvityksiä. Lausuntoa ei voitu laatia 14 %:ssa tapauksia esimerkiksi siitä syystä, että nuorta ei tavoitettu. Yhteensä syyttäjiltä ja tuomioistuimilta saapui (6958) lausuntopyyntöä. Lausuntopyyntöjen suuri määrä aiheutti huomattavasti lisää työtä arviointikeskuksille ja yhdyskuntaseuraamustoimistoille. 19

22 Kuva 1. Vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat keskimäärin vuosina Lukumäärä Keskivankiluku Vuosi YKS-asiakkaita keskimäärin* *Vuosien YKS-asiakkaiden luvut perustuvat poikkileikkauspäivien tietoihin Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Toiminnan laatua ja palvelukykyä koskevat tulostavoitteet saavutettiin vuonna 2011 melko hyvin. Rikosseuraamuslaitoksen strategian painopisteenä olevaa kohti avoimempaa täytäntöönpanoa tavoitetta palveli valvontarangaistuksen käyttöönotto lukien. Loppuvuodesta ei kuitenkaan tullut vielä yhtään valvontarangaistusta täytäntöönpanoon. Asteittainen suunnitelmallinen vapauttaminen lisääntyi hieman avolaitosten ja valvotun koevapauden käytön kautta. Avolaitoksissa keskimäärin päivittäin olleiden rangaistusvankien osuus kasvoi edellisen vuoden 35 %:sta 37 %:iin. Avolaitoksen kautta vapautui kuten edellisenäkin vuonna 40 % vankeusvangeista. Onnistuneiden avolaitossijoitusten osuus kasvoi edellisen vuoden 82 %:sta 84 %:iin. Avolaitoksista poistui luvatta useampia vankeja (85) kuin edeltävänä vuonna (56). Suljetuista vankiloista karkasi seitsemän vankia (10 vuonna 2010). Kaiken kaikkiaan laitosten säilytysvarmuus säilyi hyvänä, vaikka se laski hieman edellisestä vuodesta. Avolaitospaikat jakautuvat alueellisesti epätasaisesti, minkä vuoksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelta sijoitetaan vankeja myös erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen avolaitoksiin. Sähköistä valvontaa kokeiltiin kolmessa avolaitoksessa. Valvotussa koevapaudessa olevien päivittäinen keskimäärä kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta koevapauden määrällistä tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Valvotuista koevapauksista suoritettiin loppuun 84 %. Tehostettua vapauttamistoimintaa suunniteltiin Etelä- ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueilla toteutettavaksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tarkoitus on sijoittaa lähiaikoina vapautuvia vankeja kahteen kilpailutettuun ulkopuoliseen laitokseen. Rikosseuraamuslaitoksen Oma koti hankkeessa kehitettiin vuosina

23 2011 yhteistyökäytäntöjä asunnottomien vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asuttamiseen ja asumisen edellyttämään tukeen. Hanke oli osa hallitusohjelmaan perustuvaa valtioneuvoston asettamaa Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa, joka toteutettiin 10 kaupungissa. Vapauttamisprosessista valmisteltiin vapauttamiskäsikirjaa, jossa otetaan huomioon vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen tarkoituksenmukainen työnjako sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa vapauttamisen ja valvonnan valmistelussa. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä. Tämä lisäsi seuraamusselvityspyyntöjen määrän yli kolminkertaiseksi verrattuna edellisen vuoden henkilötutkintapyyntöihin. Asiantuntijalausuntopyyntöjen määrän lisääntymiseen lähes 4000:lla vaikuttivat myös uudet valvontarangaistusselvitykset, joita syyttäjä pyysi yli 300, sekä jonkin verran lisääntyneet soveltuvuusselvityspyynnöt yhdyskuntapalveluun tuomitsemista varten. Lausuntoja tekevät arviointikeskukset ja osa yhdyskuntaseuraamustoimistoja, joiden työmäärä lisääntyi huomattavasti. Lisääntynyt lausuntojen määrä vähensi muuhun työhön käytettävissä olevaa työpanosta. Rikosseuraamuslaitoksessa on selvitetty tarvittavaa asiakasarviointikokonaisuutta sekä asiakasarviointiin ja rangaistusajan suunnitelmalliseen toteuttamiseen liittyvää prosessia. Arvioinnin toteuttaminen ratkaistaan osana asiakastietojärjestelmän prosessien ja koko toimintakokonaisuuden suunnittelua. Rangaistusajan suunnitelma laadittiin 87 %:lle yhdyskuntaseuraamusasiakkaista, mikä jäi hieman tavoitteesta. Toimeenpanosuunnitelman lisäksi 28 %:ssa yhdyskuntapalveluista tehtiin erityinen työskentelysuunnitelma, joiden osuus kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Suunnitelmien osuuden lisääntymiseen vaikutti lainmuutoksen mahdollistama suurempi tuntimäärä (30 tuntia) yhdyskuntapalvelun tukitoimiin. Rangaistusajan suunnitelma tehtiin yhtä usealle (75 %) vuoden aikana saapuneelle rangaistusvangille kuin edellisenä vuonna. Tavoite ylitettiin huolimatta syyttäjille ja tuomioistuimille tehdyn lausuntotyön lisääntyneestä määrästä arviointikeskuksissa. Suunnitelmallista työtä tehtiin erityisesti vankeusvankien kanssa, joista 96 %:lle tehtiin rangaistusajan suunnitelma. Vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos, joka lisäsi mahdollisuuksia liittää tukitoimenpiteitä yhdyskuntapalvelusta suoriutumiseen, ei kuitenkaan näkynyt työskentelyohjelmiin osallistumisen lisääntymisenä. Ohjelmiin osallistui lähes sama osuus yhdyskuntaseuraamusasiakkaista (4,4 %) kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan päihdehuollon palvelujen ja suoriutumisen tukemiseksi tarkoitettujen tuntien käyttö lisääntyi lähes joka neljännessä toimeenpanossa. Rangaistusvankien toimintaan osallistumista kuvaava tavoite (61 %) ylittyi toteutuman ollessa 63 %, joten toimintaan osallistuminen oli myös hieman yleisempää kuin edellisenä vuonna (62 %). Päihde- ja kuntoutusohjelmissa oli vangeista yhtä suuri osuus (5,4 %) kuin edellisenä vuonna. Päihdetyön linjauksia suunnitelleen työryhmän työ valmistui. Kaikilla rikosseuraamusalueilla jatkettiin toimintojen kehittämishanketta, jonka yhteydessä tehty eri yksiköiden toimintojen nykytilan kartoitus on pohjana toimintojen kehittämiselle. 21

24 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu -mittarit Lähityön osuus työajankäytöstä (vankeusrangaistukset) % Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olleista yhdyskuntaseuraamuksista Vankien terveystarkastus tehty viimeistään 14 päivän kuluessa saapumisesta, % vangeista Rangaistusvangeista aktiivitoiminnoissa keskimäärin päivässä, % Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus rangaistusta suorittavien vankien työajankäytöstä, % Työskentelyohjelmiin osallistuneet yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, % Rangaistusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %* Avolaitoksista vapautuneet vuoden aikana vapautuneista vankeusvangeista, % Toteuma Toteuma TA ei määritelty 84 Tuso Toteuma Muutos /2011 ei määritelty -1 %- 83 yksikköä ei määritelty ei määritelty ,6 5,4 4,9 4,9 ei määritelty ei määritelty ei määritelty ei määritelty 5,4 4, Avolaitossijoitusten onnistuminen, % Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä, henkilöä Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista ei määritelty ei määritelty ei määritelty ei määritelty ei määritelty %- yksikköä -1 %- yksikköä +7 %- yksikköä +1 %- yksikköä 0 %- yksikköä -0,5 %- yksikköä +2 %- yksikköä 0 %- yksikköä +2 %- yksikköä Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,3 99,2 99,2 99,0 Poistumisluvalta määräaikana palaamatta jääneet/vuoden aikana vankilassa olleet, % Väkivaltarikkomuksista määrätyt seuraamukset vankeinhoitolaitoksessa vankipäivää kohden enintään 1,9 2,5 9,5 12,2 ei määritelty ei määritelty ei määritelty ei määritelty * Vastaa noin 30 %:a kaikista vangeista. Huom! tutkintavankia ei voi sijoittaa avolaitokseen. 2,4 +1 %- yksikköä +2 %- yksikköä -0,3 %- yksikköä -0,1 %- yksikköä 13,9 +1,7 22

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2011. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2011. Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2011 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 15.3.2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 1/240/2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2013 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 15.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus.. 1 1.2 Vaikuttavuus..

Lisätiedot

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2010 Rikosseuraamusviraston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 15.3.2010 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Vaikuttavuus...6

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2014 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus..

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2015 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 13.3.2015 Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Rikosseuraamuslaitoksen strategisena tavoitteena on siirtyminen suljetun vankeuden käytöstä kohti

Lisätiedot

11.4.2013 1/010/2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

11.4.2013 1/010/2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 11.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Ylijohtaja Tuula Asikainen Rikosseuraamuslaitoksen strategia 2011-2020 Perustehtävä, arvot, visio ja keskeiset tavoitteet Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 23.10. 16/011/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Lintulahdenkuja 4 Lintulahdenkuja 4 029 56 88500 029 56 65440 kirjaamo.rise@om.fi

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle 2015

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle 2015 Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle 1 (13) Sisällysluettelo Rikosseuraamuslaitoksen toiminta-ajatus ja toimintaympäristön kuvaus... 2 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 5 2. Toiminnallinen

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS... 3

1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 7 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus... 7 1.3.2 Toiminnan tuottavuus... 8 1.3.3

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA... 27 3. TUOTTO- JA KULULASKELMA... 30 4. TASE... 31 5. LIITETIEDOT...

1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA... 27 3. TUOTTO- JA KULULASKELMA... 30 4. TASE... 31 5. LIITETIEDOT... Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 8 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus... 8 1.3.2 Toiminnan tuottavuus... 8 1.3.3

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne VAT-verkoston yhteistyöpäivät 25. 26.5.2016 Erikoistutkija Rikosseuraamuslaitos sasu.tyni@om.fi 1 Esityksen sisältö & rajaus Yleiskuvaus vapautuneiden vankien

Lisätiedot

Visiomme. Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi.

Visiomme. Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Visiomme Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos (RISE) vastaa rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 17.11.2009 1. JOHDON KATSAUS...2 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS...3 3. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA STRATEGISET LINJAUKSET...5 4. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN

Lisätiedot

TOIMINTOJEN MUUTOSNÄKYMIÄ. Kirsti Kuivajärvi Johdon työseminaari 19.3.2014

TOIMINTOJEN MUUTOSNÄKYMIÄ. Kirsti Kuivajärvi Johdon työseminaari 19.3.2014 TOIMINTOJEN MUUTOSNÄKYMIÄ Kirsti Kuivajärvi Johdon työseminaari 19.3.2014 SISÄLTÖ Sisältö 1.Lakimuutosten vaikutuksia 2.Toiminnalliset linjaukset antavat kehityshaasteita 3.Pitkän aikavälin tulostavoitteet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0

R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0 R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0 P e t e r B l o m s t e r H e n r i k L i n d e r b o r g M a r j a - L i i s a M u i l u v u o r i I r j a S a l o S a s u T y n

Lisätiedot

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS 10.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies

Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies MUISTIO Kriminaalipoliittinen osasto Anja Heikkinen 16.09.2010 OM 3/61/2010 Neuvotteleva virkamies VAPAUTUVAT VANGIT JA VAKAVAN VÄKIVALTARIKOKSEN UUSIMISRISKIN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Oikeusministeriössä

Lisätiedot

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS 5.11.2012 20/01112012 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Oheisena lähetämme Rikosseuraamuslaitoksen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA -SARJA ilmestyy vuosittain painettuna suomeksi sekä verkkojulkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET...4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 10.11.2014 1 (26) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet... 5 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen

Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen Rikosseuraamusalan neuvottelukunta 18.10.2012 Eeva-Leena Jaakkola johtaja, Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Vilppulan vankila Yhteistyön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA Miika Kaskinen LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA 19. 20.11.2015 Mikkeli Rikosseuraamuslaitoksen strategia Rangaistusta suorittavia valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja uusiin rikoksiin syyllistymisen

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

suuksia että uhkia. Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden

suuksia että uhkia. Medialla on aikaisempaa suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 1 2. RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET... 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS... 5 3.1. Julkisen talouden rahoitusongelmat... 5

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen päivitetty toimitilavisio

Rikosseuraamuslaitoksen päivitetty toimitilavisio Rikosseuraamuslaitoksen päivitetty toimitilavisio Toimenpiteet 2015-2018 30.10.2014 1 Suunnitelman lähtökohtia Rikosseuraamuslaitos pystyy suunnitelman avulla toteuttamaan kevään 2014 kehyspäätöksen mukaiset

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014 1 Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet Keskushallintoyksikkö PL 7252 01051 LASKUT Päivitetty 26.11.2014 Verkkolaskuosoite: 003703120817 Välittäjän tunnus: 003710948874

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 11.11.2013

Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 11.11.2013 Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisio vuoteen 2025 11.11.2013 1 SISÄLTÖ Sisältö 1. Vankimäärä ja paikkatilanne nyt ja v. 2025 2. Toiminnallisia linjauksia 3. Lähtökohdat laitoskannan kehittämiseksi 4.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7. Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7. Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005 TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7 Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet vuonna 2005 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2005:7 Rikosseuraamusviraston,

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

1.8.2010-31.12.2013. www.kiipula.fi/tekemallaoppii

1.8.2010-31.12.2013. www.kiipula.fi/tekemallaoppii 1.8.2010-31.12.2013 www.kiipula.fi/tekemallaoppii Projektipäällikkö Kirsi Ek, Kiipulan ammattiopisto kirsi.ek@kiipula.fi 050 420 4209 Projektityöntekijä Sirpa Rintala, Ammattiopisto Tavastia sirpa.rintala@kktavastia.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2015. 1069/2015 Laki. henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2015. 1069/2015 Laki. henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 2015 1069/2015 Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös 2005

Rikosseuraamusviraston tilinpäätös 2005 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 4 / 2006 Rikosseuraamusviraston tilinpäätös 2005 15.3.2006 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKATSAUS...3 1.1. TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ...3

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Päihdetyön linjaukset vuosille 2012-2016

Päihdetyön linjaukset vuosille 2012-2016 Päihdetyön linjaukset vuosille 2012-2016 RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2012 ESIPUHE Päihdetyö on yksi tärkeimmistä keinoista uusintarikollisuuden vähentämisessä ja pyrittäessä edistämään rikosseuraamusalan asiakkaiden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Vankilaopetuksen nykytila ja haasteet Vankilaopetuspäivät 7.10.2015 Kati Sunimento Rise/Keha

Vankilaopetuksen nykytila ja haasteet Vankilaopetuspäivät 7.10.2015 Kati Sunimento Rise/Keha Vankilaopetuksen nykytila ja haasteet Vankilaopetuspäivät 7.10.2015 Kati Sunimento Rise/Keha Opiskelevien vankien määrä keskimäärin päivässä rikosseuraamusalueittain vuonna 2014 Rikosseuraamusalue Opiskelevia

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS 18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS Helsinki 2004 29.88 Arkistolaitos 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

RANGAISTUKSESTA VAPAUTUVAN K U N T O U T U J A N ASEMA. Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila

RANGAISTUKSESTA VAPAUTUVAN K U N T O U T U J A N ASEMA. Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila RANGAISTUKSESTA VAPAUTUVAN K U N T O U T U J A N ASEMA Marjatta Kaurala, Veikko Kylämarttila Kriminaalihuollon tukisäätiö Raportteja 2/2010 Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asema ISBN 978-952-67170-8-1

Lisätiedot

Alustava luonnos ALUEVANKILAN (MALLI)TYÖJÄRJESTYS. 1 luku Yleisiä säännöksiä. 1 Soveltamisala

Alustava luonnos ALUEVANKILAN (MALLI)TYÖJÄRJESTYS. 1 luku Yleisiä säännöksiä. 1 Soveltamisala Liite 2 Alustava luonnos ALUEVANKILAN (MALLI)TYÖJÄRJESTYS 1 luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Aluevankila on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva, Rikosseuraamusviraston tulosohjaama virasto.

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Lainrikkojien psykososiaalinen kuntoutus Kannattaako huonotapaisia auttaa?

Lainrikkojien psykososiaalinen kuntoutus Kannattaako huonotapaisia auttaa? Lainrikkojien psykososiaalinen kuntoutus Kannattaako huonotapaisia auttaa? Päihdealan sosiaalityön päivä 21.11.2013 Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö Huonotapaisuus ja sosiaalityö Suomessa ei ole (enää)

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Esitys 13.1.2015 Otanvastuun.fi infotilaisuus/pela Yliopettaja, psykologi Nina Nurminen Rikosseuraamuslaitos/ Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

HE 89/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rikosseuraamusalan suoritteiden ja laitosmyynnin tuot-

HE 89/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rikosseuraamusalan suoritteiden ja laitosmyynnin tuot- Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 :n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vankien oppimisen ja opiskelun ohjaus Vanajan vankilassa

Vankien oppimisen ja opiskelun ohjaus Vanajan vankilassa Vankien oppimisen ja opiskelun ohjaus Vanajan vankilassa Projektisosiaalityöntekijä Erja Pietilä Kriminaalihuollon tukisäätiö / Vanajan vankila 16.11.2011 1 Vanki Suvi Suvi on vankilassa ensimmäistä kertaa,

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Yhdistymisen aika RIKOSSEURAAMUSLAITOS BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN RIKOSSEURAAMUSALAN VUOSIKERTOMUS I 2009

Yhdistymisen aika RIKOSSEURAAMUSLAITOS BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN RIKOSSEURAAMUSALAN VUOSIKERTOMUS I 2009 Yhdistymisen aika RIKOSSEURAAMUSALAN VUOSIKERTOMUS I 2009 RIKOSSEURAAMUSLAITOS BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN RIKOSSEURAAMUSALAN VUOSIKERTOMUS 2009 Rikosseuraamuslaitos syntyi Vankeinhoitolaitos ja Kriminaalihuoltolaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 4 Väestönkehitys 4 Rikollisuustilanne 4 Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot