RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016"

Transkriptio

1 /003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL HELSINKI HELSINKI

2 2(32) SISÄLLYSLUETTELO 1 Talouden sopeuttamissuunnitelman taustatiedot Rikosseuraamusalan toimintameno- ja kustannusrakenne 4 2 Toimintamenomäärärahojen sopeuttamistarve Talouden kehittyminen ilman sopeuttamistoimia TTS tehdyt sopeuttamistoimia koskevat linjaukset 6 3 Seuraamusjärjestelmän rakenteiden ja toimipaikkaverkoston kehittäminen Seuraamusjärjestelmän kehittäminen ja vankiluvun hallinta Vanki- ja asiakasmäärien kehitys Vankipaikkojen tarve ja toimipaikkaverkoston supistaminen Toimitilarakenteen kehittäminen ja toimitilojen käytön tehostamistoimet Vankitilojen luokittelun käyttöönotto Toimitilaverkostoselvitys Energiakulutuksen vähentäminen Kiinteistöhuollon ja kunnossapidon kehittäminen Toimitilojen käytön tehostaminen Henkilökunnan asuntojen määrän vähentäminen Toimitila- ja investointihankkeet Keravan vankilan uudisrakennus- ja peruskorjaushanke Hämeenlinnan vankilan ja vankisairaalan peruskorjaushanke Helsingin vankilan paljusellit 20 4 Työmääriin vaikuttavat toimenpiteet ja säästöt Toimintojen kehittäminen rikosseuraamusalalla Uusi asiakastietojärjestelmä Vankien toimintaraha- ja palkkausjärjestelmäuudistus Muodollisen täytäntöönpanon kehittäminen Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien keventäminen Mahdollisuuksia vaikuttaa sopeuttamistoimien suuruuteen Lomarahan vaihtaminen vapaaksi Sairauspoissaolojen vähentäminen Työkyvyttömyyseläköitymisen ja työtapaturmien vähentäminen Työvuorojärjestelyt ja ylitöiden vähentäminen Lomauttaminen Hankintatoimen tehostaminen 27 5 Tulonlähteet ja tulot Työtoiminnan tuotot Henkilökunnan asuntotuotot RSKK:n ja RTHY:n maksullisen toiminnan tuotot 30 6 Esitysten kustannusvaikutukset vuosina

3 3(32) 1 Talouden sopeuttamissuunnitelman taustatiedot Julkisen talouden alijäämän vuoksi valtiontaloudessa toteutettavat menoleikkaukset merkitsevät Rikosseuraamuslaitoksen taloustilanteen nopeaa heikkenemistä vuodesta 2012 lähtien. TTS-kauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen talous ajautuu kriisiin, mikäli toimintamenoja ei kyetä sopeuttamaan kehysrahoituksen tasolle. Tehty kehyspäätös (VN ) edellyttää Rikosseuraamuslaitokselta kehyskauden aikana yhteensä noin 16 miljoonan euron sopeuttamistoimia, jotta vuodelle 2016 siirtyisi määrärahoja 4,5 miljoonaa euroa (2 %). Oikeusministeriön pysyvänä tavoitteena olevan 6 %:n siirtyvän erän saavuttaminen ei kehyskauden aikana ole realistista. Rikosseuraamuslaitos ja oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ovat tulossopimuksessa sopineet, että Rikosseuraamuslaitos laatii mennessä talouden sopeuttamissuunnitelman, jonka linjausten perusteella toiminta voidaan sovittaa TTS -kauden toimintamenomäärärahakehykseen. Osana sopeuttamissuunnitelmaa pyrittiin tekemään myös uudelleenarviointi suunnitteilla olevista ja keskeneräisistä korjaus- ja uudisrakennushankkeista sekä saavuttamaan päätöksentekovalmius hankkeiden jatkosta. Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehtävä perusteellinen toimitilaselvitys valmistuu mennessä. Vasta tämän jälkeen voidaan pitkällä tähtäimellä arvioida keinot kiinteistömenojen kasvun hillitsemiseksi toimitilaverkostoa koskevilla kehittämistoimilla. Vankitilojen luokitteluhankkeen toteutuksesta saatavat säästövaikutukset täsmentyvät sitä koskevan selvityksen valmistuttua huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Sopeuttamissuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään syksyn 2012 aikana, jolloin em. toimenpiteistä saatavat säästövaikutukset voidaan luotettavammin arvioida. Tässä suunnitelmassa esitettyjä sopeuttamistoimenpiteitä tehdään kaikilla organisaatiotasoilla. Vastuu jakautuu eri toimenpiteiden osalta seuraavasti: valtakunnalliset toimenpiteet, joiden vetovastuu on keskushallintoyksikössä keskushallintoyksikön, rikosseuraamusalueiden ja valtakunnallisten yksiköiden yhteiset toimenpiteet erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti yksiköissä itsenäisesti hoidettavat toimenpiteet, joista sovitaan esim. yksiköiden tulossopimuksissa (toimintasuunnitelmissa). Sopeuttamissuunnitelmaan on otettu mukaan myös toimenpiteitä, joiden kustannusvaikutukset ovat suunnittelukauden aikana pieniä, mutta jotka ovat osa Rikosseuraamuslaitoksen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelman toteuttamista pitemmällä aikavälillä. Mm. uuden asiakastietojärjestelmän myötä saatavat henkilöstösäästöt realisoituvat suurimmalta osin vasta suunnitelmakauden jälkeen. Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmä toimii sopeuttamissuunnitelman toimeenpanon ohjausryhmänä, joka osoittaa tarvittavat resurssit toimenpiteiden toteuttamiseksi ja varmistaa toimenpiteiden etenemisen. Toimenpiteistä sovitaan yhdessä oikeusministeriön kanssa. Kevään 2012 aikana laaditaan sopeuttamisen toimeenpanosuunnitelma, jota seurataan Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmässä koko sopeuttamiskauden ajan. Myös toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

4 4(32) 1.1 Rikosseuraamusalan toimintameno- ja kustannusrakenne Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot jakaantuivat vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvassa 1 esitetyn mukaisesti. Suuruusluokaltaan merkittävien toimintamenosäästöjen toteuttaminen edellyttää suurimpia säästöjä henkilöstömenoissa ja toimitilavuokrissa. Muiden menojen osuus ja kokonaisvaikutus on pieni. Muissa toimintamenoissa säästöjä on mahdollista saada lähinnä energiankulutuksessa ja hankinnoissa. Palvelukeskusmaksujen osuus muista toimintamenoista on 20 %. Kuva 1. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot vuonna 2011 Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (2011) 26 % 56 % Palkat Kiinteistövuokrat Muut menot 18 %

5 5(32) Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätöksessä 2010 on esitetty nettokustannukset toiminnoittain Tarmo -tietojen perusteella kuvan 2 mukaisesti. Kuva 2. Rikosseuraamuslaitoksen nettokustannukset vuonna 2010 Rikosseuraamuslaitoksen nettokustannukset (2010) 3% 9% 1% 44% 5% 16% Yhdyskuntaseuraamusten tp. Vankeusrangaistusten tp. Toimitilat ja kiinteistöt Tukitoiminnot ja hallinto Vankien terveydenhuolto RSKK:n perus- ja täydennyskoulutus Poissaolot 23% Valtaosa kustannuksista koostuu vankeusrangaistusten täytäntöönpanon ns. lähityön kustannuksista. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanotyön kustannukset ovat vain 3 % kustannuksista. Kuvassa 2 on esitetty erikseen toimitila- ja kiinteistökustannukset sekä tukitoimintojen ja hallinnon kustannukset 1. Tukitoimintojen kustannuksiin sisältyvät varsinaisen hallinnon lisäksi myös OTTK:n ja Palkeiden palvelukeskusmaksut. Poissaolojen kustannuksia (20 miljoonaa euroa) ei ole vyörytetty toiminnoille, vaan ne on esitetty kokonaisuutena. Poissaoloihin sisältyvät vuosilomat sekä muut poissaolot ml. sairauspoissaolot. 1 Yhdyskuntaseuraamusten tp. = toimintoketjut 51 yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano ja 50 asiantuntijalausunnot. Vankeusrangaistusten tp = toimintoketjut 32 rangaistusajan suunnittelu, 33 rangaistusajan hallinta vankilassa, 13 ruokahuolto ammattityövoimalla, 20 peruspalvelut, 21 valvonta, 25 kuljetustehtävien tuki, 22 vankien koulutus, 24 ohjelmatoiminta, 24 avolaitostyöt ja muu ulkopuolinen työ, työtoiminta, 29 yksilötyö, 30 vapaa-ajantoiminnot, 34 valvottu koevapaus. Toimitilat ja kiinteistöt = toimintoketju 19 toimitilat. Tukitoiminnot ja hallinto= toimintoketjut 10 rangaistusten täytäntöönpano, tuomitun oikeusturva ja laillisuusvalvonta, 11 rikosseuraamusalan ohjaus, 12 viestintä, 14 henkilöstön kehittäminen, 15 hallinto, 16 asiakirja- ja käännöspalvelut, 17 tietohallinto. RSKK:n perus- ja täydennyskoulutus = toimintoketjut 90 tutkintokoulutus, 91 täydennyskoulutus 92 AMK- ja maksullinen toiminta. Lähde Tarmo laskentajärjestelmä

6 6(32) 2 Toimintamenomäärärahojen sopeuttamistarve 2.1 Talouden kehittyminen ilman sopeuttamistoimia Rikosseuraamuslaitokselle on kohdennettu kehyspäätöksessä toimintamenosäästöjä ja säästöjä yhteishankintojen lisäämisestä vuodesta 2012 lähtien. Samanaikaisesti toimitilavuokrat nousevat jo tehtyjen investointipäätösten ja indeksikorotusten vuoksi. Rikosseuraamuslaitos on ajautumassa tilanteeseen, jossa jo vuonna 2013 toimintamenot ylittävät käytettävissä olevat määrärahat lähes 1,8 miljoonalla eurolla ja rahoitusalijäämä heikkenee erittäin nopeasti mikäli sopeuttamistoimiin ei ryhdytä välittömästi. Laskelmassa ei ole huomioitu inflaation vaikutusta. Laskelmassa on huomioitu jo sidottujen investointihankkeiden vuokravaikutukset 2, mutta menoihin ei ole sisällytetty esitettyjä uusia investointihankkeita. Toimintamenoihin ei myöskään ole sisällytetty Rikosseuraamuslaitoksen uuden asiakastietojärjestelmän (AJT) kustannuksia, joiden arvioidaan olevan noin 9 milj. euroa. Taulukko 1. Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehitys ilman talouden sopeuttamistoimia Palkat Kiinteistövuokrat Muut menot Tulot Menot yhteensä Toimintamenomääräraha Siirtyvä määräraha Määrärahat yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle TTS tehdyt sopeuttamistoimia koskevat linjaukset Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille tehtiin laskelma siitä, minkälaisin toimin laitos voisi sovittaa menonsa kehykseen. Sopeuttamistoimien suunnittelun alkuvaiheissa menoleikkaukset kohdennettiin vain palkkamenoihin. Henkilötyövuosien vähentäminen olisi toteutettava nopeasti, sillä mikäli vähennykset liukuvat TTS-kauden loppuun, henkilöstön vähennystar- 2 Laskelmassa on huomioitu seuraavien sidottujen investointihankkeiden vuokravaikutus: - Mikkeli/uudisrak/valmis 11/ Mikkeli/peruspar/arvioitu valmistumisaika 2013 alussa - Kuopio/peruspar/valmis 11/ Helsinki/keittiörakennus peruspar, valmis 12/ Suomenlinna/majoitusrak./valmis 12/ Vanaja/Ojoisten kartanorakennuksen muutoshanke, valmis 6/2011

7 7(32) ve nousee olennaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta tehtiin päätös siitä, että kaikkien eläköitymisen ja luonnollisen poistuman kautta avoimeksi tulevien virkojen osalta tutkitaan mahdollisuudet hoitaa ne olemassa olevalla henkilöstöllä työprosessien tuottavuutta kehittämällä, laajentamalla henkilöstön työnkuvia sekä keskittämällä tukipalvelutehtäviä. Joistakin toiminnoista joudutaan myös luopumaan. Valtioneuvoston antamassa valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille todetaan: Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siirtämällä rangaistusten painopistettä hienokseltaan laitosseuraamuksista vapaudessa täytäntöönpantaviin seuraamuksiin, ja rangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin. Sähköisen valvonnan käyttöä laajennetaan. Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa, henkilöstömäärää ja vankilukua sopeutetaan kehyspäätöksen mukaisen määrärahatason edellyttämällä tavalla. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintakykyä parannetaan toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä kehittämällä. Rikosseuraamuslaitoksen TTS laskelmissa on lähdetty siitä, että talouden sopeuttamistoimiin on ryhdyttävä välittömästi. Mitä nopeammin sopeuttamistoimia kyetään toteuttamaan, sitä pienempi on henkilötyövuosien vähennystarve. 3 Seuraamusjärjestelmän rakenteiden ja toimipaikkaverkoston kehittäminen 3.1 Seuraamusjärjestelmän kehittäminen ja vankiluvun hallinta Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tavoitteena on lisätä yhdyskuntaseuraamusten käyttöä laitosseuraamusten sijaan. Rikosseuraamuslaitos ei pysty säätelemään sitä, kuinka paljon ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomitaan. Kaikki vankilukua lisäävät toimet vaikeuttavat sopeuttamissuunnitelman toimeenpanoa. Rikosseuraamuslaitoksen strategia vahvistettiin vuoden 2011 alussa. Strategia on kiteytetty kolmeen peruspilariin, jotka ovat: * polku rikoksettomaan elämään aktiivisella verkostoyhteistyöllä, * turvallisesti kohti avoimempaa ja vaikuttavampaa täytäntöönpanoa sekä * mielekäs työ, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Rikosseuraamuslaitoksen strategia edistää tiukasta taloustilanteesta selviämistä, koska avoimemmat seuraamusmuodot ovat myös edullisempia. Rikosseuraamuslaitos voi omilla toimillaan edesauttaa sitä, että vankiloissa olevien määrää saadaan vähennettyä mm. lisäämällä vapauttamisvaiheen tukitoimia ja verkostoyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä laajentamalla valvotun koevapauden käyttöä. Rikosseuraamuslaitoksen esitys: Rikosseuraamuslaitos esittää oikeusministeriölle, että valmisteilla olevassa laissa valvotusta koevapaudesta laajennettaisiin koevapauden käyttö ensisijaiseksi vapauttamismenettelyksi aina silloin, jos vanki täyttää laissa määritellyt edellytykset koevapauteen päästämiseen, ellei se ole esimerkiksi rangaistuksen lyhyyden vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Rikosseuraamuslaitoksen esityksen mukaan valvottu koevapaus tulisi edellytysten täyttyessä kyseeseen pitkien, vähintään kuuden kuukauden rangaistusta suorittavien kohdalla. Arviolta valvottuun koevapauteen päästettäviä olisi vuosittain noin 850-

8 8(32) 1000 vankia. Osalla vangeista koevapaus voisi olla varsin lyhyt. Mutta heilläkin se olisi tärkeä harjoitteluvaihe siviiliin siirryttäessä. Valvottu koevapaus mahdollistaa suunnitelmallisen, vaiheittaisen vapauttamisen ts. vapautuvan sopeutumisen siviilielämään tuetusti ja kontrolloidusti. Se vaatii sekä vankilalta että vangilta merkittävää panostusta vapautumisen kannalta kriittisen alkuvaiheen sujumiseksi. Vapauttamisen valmistelu tehdään perusteellisesti ja verkostoja sitouttaen. Koevapauteen päästetyllä on toimintavelvollisuus ja päihteettömyysvelvoite. Valmisteilla oleva laki mahdollistaa sähköisen pantavalvonnan käyttöönoton koevapaudessa. Vapautuvan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta koevapaus on perinteistä vapautumista vaikuttavampi Vanki- ja asiakasmäärien kehitys Rikosseuraamuslaitoksen menoista yli kaksi kolmasosaa koostuu vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta ja sen toimitilamenoista. Siksi on tärkeää, että vankipaikkojen määrä ja laatu vastaavat niiden tarvetta. Vankipaikkojen investointipäätökset ovat kustannusvaikutuksiltaan kauaskantoisia, samoin päätökset paikoista luopumisesta. Siksi on tärkeää, että vankipaikkojen tarvetta tarkastellaan mahdollisimman hyvän ja tulevaisuutta ennakoivan tiedon perusteella. Esitetyt arviot vanki- ja asiakasmäärien kehityksestä perustuvat Rikosseuraamuslaitoksen TTS-arvioihin. Vankien määrän ennakoidaan hieman nousevan suunnittelukauden aikana. Vankilassa olevien vankien määrän alenemiseen vaikuttavat valvotun koevapauden käytön laajentaminen sekä valvontarangaistuksen käyttöönotto. Valvontarangaistus otettiin käyttöön marraskuussa Valvontarangaistuksen odotetaan laskevan päivittäistä vankilukua portaittain 30:stä noin sataan vankiin vuoteen 2016 mennessä. Toisaalta kesäkuussa 2011 voimaan tullut rikoslain muutos ankaroitti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia siten, että muutoksen arvioidaan nostavan päivittäistä vankilukua portaittain vuodesta 2013 lähtien. Muutoksen vaikutus vankilukuun on suunnittelukauden lopussa noin 120 vankia enemmän päivittäin. Tutkintavankien päivittäisen keskimäärän arvioidaan nousevan noin 40:llä, mikäli tutkintavankeja pidetään poliisin tiloissa lyhyemmän ajan. EU-puitepäätökseen perustuvan lain mukaisesti toisen EU-jäsenvaltion kansalaisen siirto suorittamaan rangaistustaan kotimaahansa helpottuu, minkä arvioidaan vähentävän päivittäistä vankilukua noin 10:llä. Sakon muuntorangaistuksen uudistustarpeita selvitetään yhdyskuntaseuraamustoimikunnassa. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi selvittää, olisiko perusteltua kehittää seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin liittää lyhyt ehdoton rangaistusjakso. Kahden viimeisen toimenpiteen vaikutuksia vankimääriin ei ole vielä voitu arvioida.

9 9(32) Edellä esitetyt seikat huomioiden ennusteet asiakasmäärien kehityksestä ovat seuraavanlaiset: Taulukko 2. Vanki- ja asiakasmäärät TOIMINNAN LAAJUUS TP 2011 Tujo 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS 2016 Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset Vapaudesta vankilaan tulleet Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin ehdollisesti rangaistut nuoret nuorisorangaistus yhdyskuntapalvelu ehdonalaisesti vapautuneet valvontarangaistus Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot Vankeja keskimäärin vankeusvankeja sakkovankeja tutkintavankeja vankeja vankilassa vankeja koevapaudessa Vankeja ulkopuoliseen laitokseen sijoitettuna Vankirakennekartoituksessa kerätään vuosittain poikkileikkaustieto vankien asuinmaakunnista. Vankien määrä on laskenut vuosien aikana nopeimmin Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, jos rikosseuraamusalueita tarkastellaan kokonaisuutena. Absoluuttinen vähennys on ollut suurin Uudenmaan maakunnasta kotoisin olevien vankien määrässä. Samanaikaisesti ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut, mikä on pitänyt etelän vankilat täynnä. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnista kotoisin olevien yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä on laskenut nopeimmin vuosina Myös Uudellamaalla yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä on laskenut. Vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakasmäärien kehitys on liitteenä (LIIT- TEET 1 ja 2) Vankipaikkojen tarve ja toimipaikkaverkoston supistaminen Suunnittelukauden aikana vankiloissa tulee olemaan vankeja keskimäärin päivittäin hieman alle Vankipaikkoja tulee olemaan ilman lisäinvestointipäätöksiä Optimaalinen vankiloiden käyttöaste olisi 95 %, koska vankiluku vaihtelee vuoden aikana. Vankipaikkoja tarvittaisiin tähän tavoitteeseen pääsemiseksi noin Vankeusvangeille ja tutkintavangeille tulee olla riittävät sijoitusmahdollisuudet. Seuraavassa on esitetty 95 %:n käyttöasteella miesten ja naisten vankipaikkatarpeet.

10 10(32) Taulukko 3. Vankipaikkatarve 95 %:n täyttöasteella Miehet Naiset Yhteensä Tutkintavangeille Vankeusvangeille Yhteensä Miesvangeille tarvitaan noin 620 tutkintavankeuspaikkaa. Tutkintavankien määrän on arvioitu TTS -laskelmissa nousevan keskimäärin 640:een, mutta määrän kehitystä on syytä seurata, sillä vankilukuilmoituksen mukaan tutkintavankien määrä on jo noussut ennakoituun 640:een. Miesvankeusvangeille tarvitaan lisäksi noin 2360 paikkaa. Kaiken kaikkiaan miesvangeille tarvitaan noin 2980 vankipaikkaa. Valvonnan intensiivisyysluokituksen perusteella ratkaistaan paikkojen suljettuisuus/avoimuus, minkä vuoksi tässä ei oteta kantaa suljettujen ja avopaikkojen määrään. Naisvangeille on käytössä Mikkelin vankilan peruskorjauksen valmistuttua yhteensä 270 paikkaa, joista 169 (63 %) on suljettuja ja 101 (37%) avopaikkoja 3. Suljetuista paikoista noin 50 tarvitaan naistutkintavangeille. Naisten avolaitospaikkoja lisätään siten, että Vanajan vankilan Vanajan osastolle perustetaan 18 uutta avolaitospaikkaa Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueiden naisille. Vanajan uudet paikat tulevat käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen naisia varten tavoitteena on ottaa käyttöön lukien Laukaan vankilaan 12- paikkainen naisosasto ja lukien Kestilän vankilaan 12 -paikkainen naisosasto. Satakunnan vankilan Köyliön osaston muuttaminen suljetuksi vähentää 10 naisten avolaitospaikkaa, jotka korvautuvat Vanajan vankilan uusilla paikoilla. Vankipaikkojen määrän vähentäminen johtaisi ajoittaiseen yliasutustilanteeseen suunnittelukauden aikana. Vankipaikkojen vähennyspotentiaali on maksimissaan noin 120 vankipaikkaa 100 %:n keskimääräisellä käyttöasteella. Mikäli suunnitellut investoinnit saavat lisärahoituksen, vähennysmahdollisuus vuonna 2016 olisi 100 %:n kuormituksella noin 235 vankipaikkaa ja 95 %:n optimaalisella kuormituksella noin 70 vankipaikkaa. (Katso tarkemmin taulukko 4.) 3 Naisten suljetut vankipaikat: Häv. nykyiset 94 p., Turku 26 p., Vaasa 3p., Kuopio 8 p., Mikkeli tulevat 11 p., Pyhäselkä 17 p., Oulu 10 p. ja Pelso 10 p. Avopaikat: Vanaja 73 p., Kestilä 12 p., Laukaa 12 p. ja Ylitornio 4 p.

11 11(32) Taulukko 4. Vankipaikkatarpeet ja vankipaikkojen vähentämispotentiaali Vankeja keskimäärin vankeja vankilassa Vankipaikat, ilman lisäinvestointeja: Avolaitoksissa Suljetuissa vankiloissa yhteensä vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 33,2 32,8 33,1 33,1 33,1 95 % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin Vankipaikat, jos suunnitellut investoinnit toteutetaan: Avolaitoksissa Suljetuissa vankiloissa yhteensä vankipaikkoja avolaitoksissa, % osuus 33,2 32,8 33,8 33,1 34,4 95 % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin % käyttöasteella vankipaikkoja tarvittaisiin Vankipaikkojen alueelliseen tarpeeseen vaikuttavat ennusteet väestönkehityksestä. Alueiden väestörakenteen polarisoitumisen ennustetaan jatkuvan valtakunnallisesti. Suuret kaupunkikeskittymät vahvistuvat. Myös palvelujen tarjonta keskittyy kasvukeskuksiin. Rikosseuraamuslaitoksen verkostokumppaneita on tulevaisuudessa hankala löytää kasvukeskusten ulkopuolelta. Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan väestön määrä kasvaa nopeimmin suurimmissa kasvukeskuksissa ja niissä maakunnissa, jotka ovat etelän ja lännen rikosseuraamusalueilla. Lännen alueella ainoastaan Satakunnan maakunta on taantuvan väestönkehityksen alue. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella väestö taas kasvaa ainoastaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa Oulun ja Jyväskylän seutukuntien ansiosta. Eniten väestötappiota tulevat kokemaan Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi. Väestönkehitys vaikuttaa myös rikosten määrään. Vankien määrä asukasta kohti on vaihdellut huomattavasti eri alueilla. Taantuvilla alueilla ikääntyvän väestön osuus kasvaa merkittävästi, jolloin myös aktiivisessa rikoksentekoiässä olevien määrä vähenee. Vuonna 2020 lapsia ja vanhuksia työikäisiä kohti ennustetaan olevan alle 60 % ainoastaan Uudellamaalla ja alle 70 % Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta- Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Maakuntien väestöennusteiden perusteella seuraavaan taulukkoon on laskettu maakunnittainen vankimääräennuste vuosille 2015, 2020, 2030 ja Laskelmassa on peilattu vankimäärän kehitystä suhteessa vuotiaiden miesten määrään. Ennuste ei luonnollisesti huomioi lainsäädännöllisten toimien vaikutusta vankien määrään, minkä vuoksi TTS -arviot vankien kokonaismääristä ovat suuremmat. Ennusteen perusteella voi hyvin ennakoida alueellisen kehityksen suuntaa. 4 Väestöennuste 2009 iän ja sukupuolen mukaan alueittain , Tilastokeskus ( vuotiaat miehet).

12 12(32) Taulukko 5. Maakuntien vankikertymäennusteet vuosina suhteutettuna vuotiaiden miesten määrään Maakunta ESRA Maakunnan työikäinen miesväestö 2010 Maakunnasta kotoisin vankeja Vankeja/ asukasta vuonna 2010 Maakunnan vankiennuste 2015 Maakunnan vankiennuste Uusimaa Itä-Uusimaa Yhteensä LSRA Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Pirkanmaa Ahvenanmaa Yhteensä IPRA Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Maakuntien väestöennusteet ja väestölliset huoltosuhteet (LIITTEET 3 ja 4) Maakunnan vankiennuste 2030 Maakunnan vankiennuste 2040 Muutos Johtopäätökset: Vankipaikkojen alueellinen jakautuminen ei vastaa vankikertymää. Väestörakenteen muutos näkyy jo nyt tilanahtautena etelän ja lännen vankiloissa. Vankiloiden peruskorjausten kohdentaminen on perusteltua niille alueille, joista vankeja tulee paljon. Peruskorjaukset ja lisäinvestoinnit ovat menopäätöksiä, joilla sidotaan resursseja pitkälle tulevaisuuteen. Kaikkien uusien investointien osalta tilojen käytön elinkaari on pohdittava tarkasti. Koska Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteessa ei tapahdu nopeita muutoksia, on selvää, että kotipaikkaläheisyysperiaatteesta joudutaan suunnittelukauden aikana edelleenkin osittain joustamaan. Paikkamäärän alueellisen jakauman muutokseen tähtääviä toimia on kuitenkin tarkasteltava osana toimitilaverkostoselvitystä. Edellä olevien seuraamusjärjestelmän kehitystä ja vankimäärän kehitystä koskevan tarkastelun perusteella on todettavissa, että säästöjen aikaansaanti vankipaikkamäärää oleellisesti vähentämällä johtaisi vankiloiden yliasutukseen. Toisaalta tarvittavien nopeasti vaikuttavien säästöjen saavuttaminen ilman vankipaikkojen ja niihin sidottujen resurssien vähentämistä ei vaikuta mahdolliselta. Vankipaikkojen vähennyksen säästövaikutukset toteutuvat parhaiten, jos lakkauttaminen kohdistetaan kokonaiseen vankilaan. Suljetuista laitospaikoista on pulaa kaikilla rikosseuraamusalueille ja tutkintavankien määrä on kasvussa. Itä- ja Pohjois-Suomen avolaitoksissa käyttöasteet ovat useissa laitoksissa viime vuosina jääneet selvästi alle 100 %:n. Näin ollen avolaitospaikkojen maltillinen vähentäminen tältä alueelta tehostaa resurssien käyttöä aiheuttamatta yliasutusta tai muita vankien sijoittamiseen liittyviä ongelmia. Tällä perusteella Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue sai tehtäväkseen tehdä esityksen

13 13(32) alueelta lakkautettavasta avolaitoksesta. Lakkautettavaksi esitettävän yksikön valinnassa on painotettu taloudellisten säästöjen aikaansaamisen lisäksi yksikön merkitystä osana rangaistusten alueellista täytäntöönpanoprosessia. Arvioinnissa on otettu huomioon Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyössä laatiman toimitilaverkostoselvityksen välituloksia yksiköiden tulevista peruskorjaustarpeista, niiden kustannuksista ja vuokravaikutuksista. Tilojen elinkaarta on arvioitu TTS-kautta pidemmältä ajanjaksolta. Muita arvioinnissa huomioituja seikkoja olivat: - ennusteet maakunnan väestönkehityksestä ja vankipaikkojen tarpeesta TTS-kauden jälkeen, - yksiköiden taloudellisuusmittarit (toimintamenot/vanki), - yksiköiden tuottavuusmittarit (htv/vanki) ja - henkilöstöresurssien tehokas käyttö. Rikosseuraamuslaitoksen esitys: Edellä esitetyn ja liitteenä olevasta Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen muistiosta (LIITE 5) ilmenevin perustein Rikosseuraamuslaitos esittää, että Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueelta lakkautetaan Haminan vankila, jossa on 32 avolaitospaikkaa. Alueelle jää edelleen riittävä määrä vankipaikkoja. Haminan vankilan käyttöaste oli viime vuonna 97% (pl. valvottu koevapaus 78%). Kohtuuttomien henkilöstövaikutusten estämiseksi ja alueelle vapautuvien vankien vapautumisprosessin varmistamiseksi Kouvolan yhdyskuntaseuraamustoimistoon kehitetään vapautumista tukevia toimintamuotoja. Käytettävissä ovat Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeusministeriön henkilöstöpoliittisten linjausten mukaiset toimenpiteet, joista ensisijaisena työn tarjoaminen vakituiselle henkilökunnalle muusta Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä. Muita tukimuotoja ovat mm. valtion virkamieslain 20 :n mukainen siirtäminen muun työnantajan palvelukseen, määräaikaisen korvauksen maksaminen työmatkan pitenemisestä sekä irtisanomiskorvaus. Vankipaikat esitettyjen ratkaisujen ja toimipaikkaverkoston supistamisen jälkeen liitteenä (LIITE 6). Säästöpotentiaali: Haminan vankilan lakkauttamisella saadaan toimintamenosäästöjä euroa, josta henkilöstömenojen osuus on euroa, toimitilavuokrien euroa ja muiden menojen euroa. Lakkauttaminen vähentää Rikosseuraamuslaitoksen tuloja euroa. Haminan vankilan avolaitosmäärärahanosuus on ollut euroa. Lakkauttamispäätöksen tekeminen kevään 2012 aikana mahdollistaa säästöjen toteutumisen jo vuonna 2013.

14 14(32) 3.2 Toimitilarakenteen kehittäminen ja toimitilojen käytön tehostamistoimet Vankitilojen luokittelun käyttöönotto Nykyiset vankipaikat (3092) jakautuvat suljettuihin ja avopaikkoihin. Suljettuja vankipaikkoja oli vuoden 2011 lopussa 2062 (67 %) ja avopaikkoja 1030 (33 %). Rikosseuraamuslaitos laatii kevään 2012 aikana vankitilojen luokittelun, jonka tavoitteena on jakaa vankipaikat useampaan kuin kahteen luokkaan valvonnan intensiivisyyden mukaan. Nykyistä tarkemmasta vankitilojen määrittelystä saadaan apuväline toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen, toimitila- ja investointikysymyksiin, hankintapäätöksiin sekä henkilöstön mitoituksen suunnitteluun. Vankiloiden erilaisuus ja ainoastaan kahden kategorian olemassaolo saattaa luoda epäoikeudenmukaisuutta vankien kohteluun, mm. sijoitteluun. Tavoitteena on mitoittaa henkilöstöresurssit sen mukaan, mihin luokkaan vankipaikat kuuluvat kussakin vankilassa tai osastolla. Lähtökohtana on se, ettei vankia sijoiteta suljetumpiin olosuhteisiin kuin turvallisuustekijät huomioiden on pakko. Vankitilojen luokitteluprojektin toimeksiantoon sisältyy velvoite laatia ehdotus kunkin luokan henkilöstömitoituksesta (htv/vankipaikat). Vankitilojen luokittelun myötä saadaan henkilöstösäästöjä, jos luokittelu toteutetaan siten, että nykyisiä hyvin suljettuja vankipaikkoja muutetaan toiminnallisesti ns. puolisuljetuiksi tai puoliavoimiksi. Muutokset edellyttävät myös työvuorojärjestelyjen läpikäymistä. Vuonna 2010 suljetuissa vankiloissa oli keskimäärin 0,79 henkilötyövuotta vankia kohti ja avolaitoksissa 0,43 henkilötyövuotta vankia kohti. Esimerkkilaskelmassa vankiloissa olisi 3100 vankia ja valvotussa koevapaudessa 200 vankia. Vankitilat on jaettu neljään luokkaan siten, että niihin on arvioitu nykyisten eri tyyppisten laitosten ja Samuli Laulumaan laatiman selvityksen 5 perusteella keskimääräiset htv:t. Suljettuun laitokseen on mitoitettu 0,79 henkilötyövuotta, ns. puolisuljettuun 0,66 henkilötyövuotta (tyyppiä Satakunnan vankila), ns. puoliavoimeen 0,6 henkilötyövuotta (tyyppiä Naarajärven vankila) ja avolaitokseen 0,47 henkilötyövuotta per vanki. Valvottua koevapautta varten on arvioitu 0,3 henkilötyövuotta per vanki. Mitoitukset ovat viitteellisiä ja tarkistetaan Anna Arola-Järven jatkotoimeksiannon valmistuttua. Lähtökohtaoletuksena on lisäksi käytetty sitä, että nykyistä suurempi osa vangeista voitaisiin sijoittaa suljetun vankilan sijaan ns. puolisuljettuun tai puoliavoimeen vankilaan. Nykyisen kaltaisissa perinteisissä avolaitoksissa olevien määrää on lisätty nykytilanteeseen nähden hyvin maltillisesti. Esimerkkilaskelman mukaan 3100 vankilassa olevaa ja 200 koevapaudessa olevaa vankia sitoisi henkilötyövuosia yhteensä Vuonna 2010 vastaava määrä oli 2261 henkilötyövuotta. Vankilarakenteen keventäminen toisi esitetyillä arvioilla 46 henkilötyövuoden säästön vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna. Säästöjä syntyy myös hankinnoissa, kun voidaan selkeämmin harkita, minkälaisia turvateknisiä ratkaisuja erityyppisissä vankiloissa tarvitaan. Keskittämällä korkean uusimis- ja laitosriskin vankeja alueen yhteen laitokseen, voidaan samalla keskittää turvateknisiä ratkaisuja tarkoituksenmukaisemmin. 6 5 Samuli Laulumaa : Selvitys vankilatilojen määrittelystä valvonnan intensiivisyyden mukaan. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/ Laulumaa, s. 14.

15 15(32) Taulukko 6. Vankilarakenteen keventäminen HTV/ vanki (vuonna 2010) Suljettu Avo 0,79 0,43 Vaihteluväli 0,62-0,96 0,28-0,66 Htv:t yhteensä Vankeja keskimäärin päivässä HTV/ vanki (vuonna 2015) Suljettu "Puolisuljettuavo" "Puoli- Avo Vankilat Koevapaus yhteensä 0,79 0,66 0,6 0,47 0,3 Htv:t yhteensä Vankeja keskimäärin päivässä Säästöpotentiaali: Vankitilojen luokittelun perusteella vähennetään yhteensä 45 henkilötyövuotta, mistä muodostuisi noin 2,1 miljoonan euron henkilöstömenosäästö. Vuodelle 2013 kohdentuisi 15 henkilötyövuoden säästö, millä saadaan noin euron säästö. Vuosien säästömäärä täsmennetään myöhemmin vuoden 2012 aikana Toimitilaverkostoselvitys Senaatti-kiinteistöt laatii yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa mennessä kattavan toimitilaverkostoselvityksen, jossa käydään läpi kaikki Rikosseuraamuslaitoksen toimitilat, niiden elinkaari ja tulevaisuuden tarve. Toimitilaverkostoselvityksen perusteella laaditaan investointisuunnitelmat vuoteen 2025 asti. Selvityksen perusteella laaditaan myös suunnitelma tarpeettomista tiloista luopumiseksi. Tavoitteena on saada haltuun Rikosseuraamuslaitoksen vuokramenojen kehitys ja hillitä menoja investointitarpeista huolimatta. Säästöpotentiaali: Säästöjä saadaan luopumalla tarpeettomista kiinteistöistä. Katso myös kohta henkilökunnan asuntojen määrän vähentäminen Energiankulutuksen vähentäminen Tavoitteena on laskea vankiloiden kokonaisenergiankulutusta ja energiakustannuksia. Lämmön- ja sähkönkulutukset yksiköissä ovat vankiloiden toiminnan ominaispiirteet huomioidenkin huomattavan korkeat verrattuna keskimääräiseen kulutukseen Senaatin omistamissa kiinteistöissä. Kulutusta on mahdollista laskea ylläpidollisilla ja taloteknisillä toimenpiteillä. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa energiansäästökartoitukset yksiköissä vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 toimintamenomäärärahoilla maksettiin vankiloissa lämmityksestä, sähköstä ja vedestä noin 7 miljoonaa euroa. Energiakustannukset/vanki vaihtelevat merkittävästi eri vankiloissa. Keskimäärin lämmityksestä maksettiin vuoden aikana 1100 euroa/ vanki, sähköstä 900 euroa/vanki ja vedestä 90 euroa/vanki. Noin 10 %:n säästö kustannuksissa vastaisi euron säästöä.

16 16(32) Vankiloiden energiaselvitykset aloitetaan kahdella pilottikohteella, jotka ovat Helsingin ja Jokelan vankilat. Pilottikohteiden avulla on tarkoitus laatia yksinkertainen malli energiaselvitysten ja säästötoimenpiteiden kartoittamiseksi. Selvitysten valmistuttua toimenpidesuositukset kootaan ja energiansäästötoimenpiteet luokitellaan energiansäästön ja investoinnin takaisinmaksuajan perusteella. Senaatti-kiinteistöt vastaa projektin kustannuksista ( euroa). Mikäli projektista muodostuu takaisinmaksuajaltaan järkeviä hankkeita jyvitetään tarkastusten kustannukset toteutettaville hankkeille vankilakohtaisesti. Säästöt alkavat realisoitua vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Projektin yhteydessä laaditaan myös suunnitelma ekotehokas vankila -mallin laajentamisesta. Ekotehokas vankila mallin myötä mm. yksiköiden jätteiden lajittelu tehostuu. Säästöpotentiaali: Energiakustannusten nousu ja pienet talotekniset investoinnit huomioiden säästöpotentiaali on noin euroa. Säästöä vuodelle 2012 kohdentuu euroa ja vuodelle euroa Kiinteistönhuollon ja kunnossapidon kehittäminen Kiinteistönhuoltoon ja kunnossapitoon sitoutui vuonna 2010 Rikosseuraamuslaitoksen omaa työaikaa 48 htv. Tavoitteena on neuvotella Senaatti-kiinteistöjen kanssa jaettuun tai kokonaisvuokramalliin siirtymisestä oman kiinteistönhuollon henkilöstön eläköityessä. Rikosseuraamuslaitoksen tulee käyttää vuosittain vankiloiden kunnossapitoon noin 3,6 miljoonaa euroa. Talotekniset ja turvatekniset järjestelmät ovat lisääntyneet uudisrakennetuissa ja peruskorjatuissa kohteissa. Huoltotarpeet ovat sen myötä lisääntyneet ja huoltokustannukset kasvaneet. Turvatekniikan huollot on tarkoitus jatkossa hankkia ostopalveluna. Niissä vankiloissa, joissa ollaan siirrytty tai siirrytään jaettuun vuokraan tai kokonaisvuokraan, Senaatti-kiinteistöt sisällyttää laskelmiinsa ko. vankilan kunnossapitotarpeen mukaiset kustannukset ja toteuttaa kunnossapidon suunnitellun ohjelman mukaan. Niissä vankiloissa, jotka eivät ole jaetulla vuokralla tai kokonaisvuokralla vuosittaisiin huoltotoimenpiteisiin tulee varata vankiloittain erillinen rahoitus. Se tulee määritellä vuosittain, sillä eripituisten huoltovälien johdosta huoltotarpeet ja kustannukset vaihtelevat vuosittain. Vankilat laativat huoltotoimenpiteistä suunnitelmat, joiden pohjalta kustannukset saadaan tulo- ja menoarvioon. Kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden lisäksi vankiloissa on mm. toiminnan muutoksista aiheutuvia tilamuutostarpeita. Ne tulee toteuttaa yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja erillisellä investointirahoituksella. Ne ovat myös pääsääntöisesti luvanvaraisia toimenpiteitä. Tilamuutokset ovat aina vuokravaikutteisia. Turvajärjestelmien käyttöikä on pääsääntöisesti alle 15 vuotta. Niiden osalta on päätetty, että Senaatti-kiinteistöt tekee hankinnan uudis- ja peruskorjausvaiheessa ja vuokravaikutus on niiden osalta 12 %. Ko. vuokra poistuu 15 vuoden kuluttua. Uusiminen on Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla. Ne tulee toteuttaa investointirahoituksella ja se on vuokravaikutteista. Ainoa rahoitusmuoto tällä hetkellä on Senaatti-kiinteistöjen pienehkö investointirahoitus. Säästöpotentiaali: Suunnitelmallisilla kunnossapitotoimilla pystytään myöhentämään vuokravaikutteisia investointitarpeita. Säästöjen realisoituminen TTS-kauden aikana ei ole todennäköistä.

17 17(32) Toimitilojen käytön tehostaminen Toimitilakustannuksia hillitään tehostamalla nykyisten toimitilojen käyttöä. Toimitilojen käytön seuranta helpottuu Optimaze -tilanhallintajärjestelmän avulla. Tavoitteena on, että keskushallintoyksikössä, aluekeskuksissa, arviointikeskuksissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa on vuonna 2015 tilaa käytössään enintään 25 htm²/työntekijä. Uusia tiloja otetaan käyttöön, mikäli ne ovat myös kokonaiskustannuksiltaan nykyisiä edullisempia. Keskushallintoyksikössä on irtisanottu vuoden 2013 alusta lukien 5. kerroksen tilat sekä kaksi varastotilaa. Tilaa on käytössä muutoksen jälkeen 34 htm²/työntekijä. Kustannussäästö on noin euroa/vuosi. Senaatti-kiinteistöt kartoittavat vuoden 2012 alkuvuoden aikana mahdollisia vaihtoehtoisia tilankäytöltään ja kustannuksiltaan tehokkaampia toimitilavaihtoehtoja keskushallintoyksikölle nykyisen kiinteistön ulkopuolelta. Keskushallintoyksikön nykyinen vuokra on noin euroa/vuosi. Säästöpotentiaali on arviolta noin euroa/vuosi. Rikosseuraamusalueet käyvät läpi omat toimitilansa ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin toimitilojen käytön tehostamiseksi ja/tai uusien toimitilojen hankkimiseksi linjauksen mukaisesti. Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimitilojen yhteiskäyttöä laajennetaan keskittämällä toimitilat Oulussa, Mikkelissä ja Helsingissä ns. Kuopion mallin mukaisesti vankilan yhteyteen. Henkilökunnan asuntona käytössä olleisiin tiloihin tehdään käyttötarkoituksen muutokset, jotka edellyttävät pieniä vuokravaikutteisia investointeja. Vankilan ulkopuolella olevat toimistotilat voidaan irtisanoa (suora kustannusvaikutus). Synergiaetuja saadaan myös henkilöstön yhteiskäytöstä. Oulun vankilan hanke toteutetaan vuosien aikana pienehköllä investointirahoituksella. Muurin ulkopuolisiin peruskorjaustarpeessa oleviin entisiin henkilökunnan asuntoihin korjataan tiloja vangeille (avoyksikkö ja vapauttamisyksikkö), täytäntöönpanoyksikön sivutoimipisteelle, arviointikeskuksen työntekijöille ja yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Tilat ovat vankilan turva-alueella ja niille on vaikea löytää muuta käyttöä. Oulun yhdyskuntaseuraamustoimisto maksaa vuokraa nykyisistä toimitiloistaan euroa/vuosi. Koko hankkeen investointikustannuksen lisävuokra on euroa/vuosi. Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston nykyiset toimitilat irtisanotaan lukien. Mikkelin vankilan yhteydessä olevasta kerrostalorakennuksesta, jossa sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen täytäntöönpanoyksikön ja arviointikeskuksen toimipaikka, laaditaan hankesuunnitelmaa. Kerrostalosta maksetaan Senaatti-kiinteistöille vuokraa euroa. Kerrostaloon keskitettäisiin myös Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston tilat. Investointikustannus on hankesuunnitelman mukaisesti 2,7 miljoonaa euroa, jonka vuokravaikutus on arviolta euroa. Rakennukseen jää joitakin asuintiloja tilapäiskäyttöön sekä neuvottelutiloja, joita käyttää myös Mikkelin vankila. Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimiston nykyiset toimitilat kaupungilla maksavat euroa vuodessa. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue selvittää vuoden 2012 aikana, voidaanko nykyisin henkilökunnan asuntokäytössä olevaan Ristikkokadulla Helsingin vankilan yhteydessä sijaitsevaan kiinteistöön sijoittaa jatkossa tilat arviointikeskuksen ja yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijöille. Nykyisistä yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimitiloista kaupungilla maksetaan vuokraa euroa/vuosi. Vuokrasopimus on voimassa saakka. Käyttötarkoituksen muutos Ristikkokadulla sijaitsevaan nykyiseen henkilökunnan asuntoon aiheuttaisi arviolta noin euron lisävuokran/vuosi. Investointi maksaisi itsensä takaisin yhden vuoden aikana. Nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta ennen irtisanomisajan päättymistä neuvotellaan.

18 18(32) Henkilökunnan asuntoja muutetaan vankitiloiksi Vanajan ja Satakunnan vankiloissa. Hämeenlinnan vankilan peruskorjaushankkeen yhteydessä selvitetään mahdollisuus muuttaa osa asunnoista vankien avoyksiköksi. Yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimitilat on käyty läpi toimitilaverkostoselvityksen yhteydessä. Senaatti-kiinteistöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhdessä laatiman selvityksen mukaan lähes kaikissa toimistoissa on tiloja asetettua tavoitetasoa enemmän. Kun lasketaan toimistotilan tarve 25 m²/htv -tavoitetason mukaisesti saadaan kunkin toimipisteen neliövuokralla kerrottuna tavoitevuokraksi noin euroa. Nykyisistä yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimitiloista maksetaan vuokraa 1,7 miljoonaa euroa. Säästöpotentiaali, joka on mahdollista saavuttaa siirtymällä uusiin toimitiloihin on varovaisesti arvioiden euroa, joka jaksottuu seuraavien viiden vuoden ajalle. Toimitilojen muutosta aiheutuviin kustannuksiin ja mahdollisiin investointikustannuksiin on tässä arviossa laskennallisesti jätetty noin euroa varausta. Yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimitilakustannukset ovat liitteenä (LIITE 7). Senaatti-kiinteistöt alkaa keväästä 2012 lähtien systemaattisesti etsiä uusia toimitiloja yhdyskuntaseuraamustoimistoille vuokrasopimusten irtisanomisaikojen mukaisesti valtion omistamista kiinteistöistä. Toimitilojen hankkiminen tehdään tiiviissä yhteistyössä yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja aluekeskusten kanssa. Säästöpotentiaali: Toimitilojen yhteiskäytöllä, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja keskushallintoyksikön tilankäytön tehostamisella saadaan vuosina noin euron säästö. Vuonna 2013 yhdyskuntaseuraamustoimistojen tilankäytön tehostamisella saadaan n euron säästö ja keskushallintoyksikön vuokramenoista n euron säästö Henkilökunnan asuntojen määrän vähentäminen Rikosseuraamuslaitoksella oli vuonna 2010 käytössään Senaatti-kiinteistöiltä jälleenvuokraamia henkilökunnan asuntoja noin 460 kpl, joista maksettiin Senaatti-kiinteistöille vuokraa 2,2 miljoonaa euroa. Henkilökunnan asunnot on jo aiemmin kokonaan irtisanottu Turun, Vaasan ja Kylmäkosken vankiloissa. Myös Jokelan ja Sukevan vankiloissa osasta asuntoja on luovuttu. Asuntotyöryhmän esitysten mukaisesti Rikosseuraamuslaitos luopuu muista kuin toiminnallisesti välttämättömistä vuokra-asunnoista ja muista niihin liittyvistä tiloista asuntojen säilyttämis-, muuttamis- tai irtisanomisperusteista laaditut linjaukset huomioon ottaen. Rikosseuraamusalueet irtisanovat tarpeettomia asuntoja vuodesta 2012 lähtien. Osa asunnoista on sellaisia, joissa luopuminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmässä vaiheessa, kun niiden merkittävät peruskorjaustarpeet realisoituvat. Säästöpotentiaali: Asuntotyöryhmän linjausten perusteella odotetaan kiinteistövuokramenojen säästöä yhteensä noin 1,8 milj. euroa. Vuonna 2013 säästöä kertyy n euroa.

19 19(32) 3.3 Toimitila- ja investointihankkeet Rikosseuraamuslaitos on pyrkinyt selvittämään vaihtoehtoisia ns. kevennettyjä suunnitelmia TTS -kauden toimitila- ja investointihankkeiden toteuttamisesta. Alla esitettyjen Keravan, Hämeenlinnan ja Helsingin vankiloiden investointihankkeiden jatkosta päätetään syksyllä 2012 vankitilojen luokitteluselvityksen ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyössä laadittavan toimitilaverkostoselvityksen valmistuttua. Hämeenlinnan vankilan ja vankisairaalan peruskorjaushankkeeseen vaikuttavat myös mahdolliset päätökset vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriölle Keravan vankilan uudisrakennus- ja peruskorjaushanke Keravan vankilan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeesta on laadittu hankesuunnitelma. Hanke on ollut Rikosseuraamuslaitoksen kärkihankkeena kehysehdotuksissa. Hankkeen kustannusarvio on 30 milj. euroa, jonka vuokravaikutus olisi 2,2 milj. euroa. Uudisrakennus edellyttäisi lisäkaavoittamista vankilan tontille 7. Ilman uudisrakentamista Keravan hanke tulisi olemaan kallis ja sen toiminnallisuus huono. Keravan vankilan peruskorjauksen ja uudisrakentamisen toteuttaminen alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti edellyttäisi noin htv:n lisäystä. Rikosseuraamuslaitos antoi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle toimeksiannon selvittää osana sopeuttamissuunnitelmaa Keravan ja Helsingin investointihankkeiden vaihtoehtoiset ja edullisemmat toteuttamisvaihtoehdot siten, että esitetty ratkaisu turvaa etelän alueelle riittävästi suljettuja ja avopaikkoja ja on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Selvityksessä käytiin läpi koko alueen kiinteistökanta ja sen mahdollisuudet lisätä vankipaikkoja. Arviointia ohjaavina näkökulmina olivat: olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen, toiminnallisesti perustellut kokonaisuudet, maltilliset vuokravaikutukset ja realistiset henkilöstöresurssiodotukset. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen selvitys vaihtoehdoista on liitteenä (LIITTEET 8 a ja b) Hämeenlinnan vankilan ja vankisairaalan peruskorjaushanke Hämeenlinnan vankilan hankkeesta on laadittu tarveselvitys. Hanke on ollut Rikosseuraamuslaitoksen investointiehdotuksissa. Hämeenlinnan vankilassa on ns. paljusellejä naisvankien käytössä. Vankilan yhteydessä sijaitsee vankisairaala. Senaatin ja Rikosseuraamuslaitoksen edustajista koostuvalle työryhmälle annettiin toimeksianto Hämeenlinnan peruskorjauksen kevyemmän vaihtoehdon suunnittelusta, mutta oleellisesti edullisempaa suunnitelmaa ei ole pystytty laatimaan. Työryhmän esitys Hämeenlinnan vankilan perusparannuksesta liitteenä (LIITE 9). Vankien somaattisen sairaanhoidon kustannuksia ilman vankisairaalaa selvittäneen konsulttitoimisto FCG Finland oy:n vankisairaalan toiminnan kustannus- ja vertailuselvitys on liitteenä (LIITE 10). 7 Keravan kaupunginhallitus on päättänyt, että Keravan vankilan avo-osaston alueen asemakaavan laatiminen laitetaan vireille.

20 20(32) Helsingin vankilan paljusellit Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi poistaa viimeisetkin nk. paljusellit käytöstä hallituskauden aikana. Paljusellejä oli käytössä kaikkiaan 222, joista 73 Helsingin vankilassa, 123 Hämeenlinnan vankilassa ja 26 Mikkelin vankilassa. Helsingin vankilan 73 käytössä olevaa nk. paljupaikkaa sijaitsevat läntisellä selliosastolla. Helsingin vankilan pohjoinen selliosasto on ollut pois käytöstä, mutta vankilan kapasiteetin käytön tehostamiseksi myös se tulisi saada käyttöön. Helsingin vankilan käytön tehostamiseksi on tarkasteltu pohjoisen selliosaston pois käytöstä olevia 2 x 27 (Pohjoinen selliosasto 2 ja 3) nk. paljupaikkoja. Vankila on arvioinut, millä ehdoin olisi mahdollista ottaa selliosastot käyttöön turvaten riittävä toiminnallisuus ja ympärivuorokautinen wc:hen pääsy. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arvion mukaan pikaisesti toteutettuna käyttöönotto merkitsisi osastojen vankipaikkamäärän supistamista, jotta voitaisiin turvata mahdollisimman avoin päiväjärjestys. Lisäksi tarvittaisiin viiden henkilötyövuoden lisäys. Alueen arvion mukaan osastolla olisi ennen käyttöönottoa tarpeen tehdä kevyt peruskorjaus (viemäröinti, ilmastointi sekä sähköt). Koska wc:hen pääsy kaikkina vuorokaudenaikoina on mahdollista turvata toiminnallisin ratkaisuin, perusparannus ei sisältäisi sellien varustamista wc- ja pesutiloin. Ennen pohjoisen selliosaston käyttöönottoa tehtävällä kohtuullisella investoinnilla poistettaisiin tarve peruskorjata lähivuosina kyseistä osastoa. Myös läntisen selliosaston ns. paljusellikysymys on pitkälti mahdollista ratkaista toiminnallisin muutoksin ja kohtuullisella resurssilisällä.

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS 10.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA -SARJA ilmestyy vuosittain painettuna suomeksi sekä verkkojulkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0

R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0 R I K O S S E U R A A M U S L A I T O K S E N T I L A S T O J A 2 0 1 0 P e t e r B l o m s t e r H e n r i k L i n d e r b o r g M a r j a - L i i s a M u i l u v u o r i I r j a S a l o S a s u T y n

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot