TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA"

Transkriptio

1 TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää sairauspoissaoloja, parantaa työn laatua ja tuottaa työnantajalle selvää kustannussäästöä. Olennaista on siirtyä ongelmia korjaavasta reagoinnista ennakoivaan toimintatapaan, jossa asiantuntijat ovat säännöllisesti mukana työhyvinvoinnin kehittämisessä. Physical Team Oy tarjoaa yrityksille asiantuntevaa ja tavoitteellista kumppanuutta työhyvinvoinnin suunnitteluun, seurantaan ja ylläpitoon. Tärkeänä osana on työergonomiasta huolehtiminen eli työntekijöiden työpisteiden ja työtilojen sovittaminen työntekijöille sopiviksi. Laadimme yhdessä asiakasyrityksen kanssa räätälöidyn työkyky-, työhyvinvointi- ja työfysioterapiasuunnitelman. Autamme yritystä hankkimaan tarpeidensa mukaiset työterveys- ja työhyvinvointipalvelut ja toimimme niin sovittaessa yhteyshenkilöinä työterveyshuoltoon. Lisäksi tarjoamme itse yrityksille työfysioterapiapalvelua. Physical Team Oy on kehittänyt yli 20 vuoden kokemuksella asiakasyrityksilleen tavoitteellisia toimintamalleja ja luonut erilaisia hankintakanavia. Suunnittelemme yrityskohtaiset, sopimuspohjaiset toimintamallit aina yhdessä yrityksen edustajan kanssa. Säännöllisissä tapaamisissa kartoitamme yrityksen työhyvinvointiin liittyviä tarpeita, ongelmia ja odotuksia, joiden pohjalta suunnittelemme toiminta- ja raportointimallit toimitettavaksi työterveyshuoltoon, jonne toimimme myös yhteyshenkilönä. Työfysioterapiapalvelut voi ostaa myös suoraan Physical Team Oy:sta ilman työterveyshuoltoa, jolloin lisäämme ne yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Koska yrityksillä ei aina riitä aikaa ja resursseja arvioida ja etsiä sopivia työterveyshuoltopalveluja, autamme arvioimaan näiden palvelujen laajuutta ja kustannustehokkuutta. Kokemuksemme mukaan monesti erityisesti työterveyshuollon ennaltaehkäisevässä toiminnassa on ollut puutteita; työterveyshuollolla ei ole ollut käytössä toimintamalleja tai raportteja tuloksekkuuden mittaamiseen ja usein ne ovat keskittyneet liiaksi sairaanhoidon palvelujen tuottamiseen ennaltaehkäisevän toiminnan sijasta. Ohessa on lyhyesti tietoja siitä, miten työkyky-, työhyvinvointi- ja työfysioterapiapalveluita voisi hyödyntää yrityksessänne. Mikäli olette kiinnostuneita kuulemaan lisää, tulen mielelläni esittelemään palveluitamme ja kertomaan tarkemmin yhteistyövaihtoehdoista ja toimintamalleista. Ystävällisin terveisin PHYSICAL TEAM OY/RIIHIMÄEN KUNTO-FYSIO Mika Friman työfysioterapeutti, tykycontroller, manipulatiivinen fysioterapeutti Maitland-concept, IFOMT puh , Riihimäen Kunto-Fysio, Hämeenkatu 24-26, Riihimäki, puh. (019) ,

2 TAVOITTEELLISIA JA SUUNNITELMALLISIA TYÖHYVINVOINTI- JA TYÖTERVEYSPALVELUITA Henkilöstön terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta kehitetään työhyvinvointi- ja työterveyspalveluiden muodostamalla kokonaisuudella. Yrityksen ja palveluntuottajan yhteistyön ydin on vuosittainen toimintasuunnitelma, jonka yhteydessä yhteistyön sisältö ja toimintatavat määritetään. Yritysten työterveysyhteistyössä tuleekin korostaa tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä käyttää laadullisesti järkeviä mittareita suunnitelmien seurantaan. Työterveyshuollon painopiste sairauksista työkyvyn ylläpitoon Työpaikkaselvitykset ovat tärkeä osa yhteistyön suunnittelua ja palveluiden kohdentamista. Työterveyshuollon uudistuvan asetuksen mukaan työpaikkaselvityksessä tulee selvittää työkykyä vaarantavat tekijät, jolloin esim. häiriökuormitukseen voidaan puuttua. Työterveyshuollon pitää tuottaa työnantajalle hyödyllistä tietoa koko yrityksen työkyvystä ja tehdä aktiivisesti ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Toimiva työterveysyhteistyö auttaa yritystä puuttumaan työkykyä uhkaaviin riskeihin riittävän ajoissa ja tehokkaasti. Jos työterveyden ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä kuntoutusta kohdistetaan samalla tehokkaammin riskiryhmiin, saadaan yrityksessä todennäköisesti sairauspoissaoloja vähennettyä. Näin yritys saavuttaa kustannussäästöjä ja työntekijöiden elämänlaatu paranee. Toimiva työterveysyhteistyö on tavoitteellista ja moniammatillista Lainsäädännöllä ja Kela-korvausten toimintaa ohjaavilla elementeillä on pyritty tiivistämään yritysten ja työterveyshuollon yhteistyötä ja tekemään siitä tavoitteellista. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin yksilölliset työterveyshuollon tarpeet, joita ei voi määritellä lainsäädännöllä. Jos yritys pystyy tunnistamaan omat tarpeensa riittävän hyvin, sillä on hyvät mahdollisuudet hankkia työterveyshuoltotarjonnasta juuri omaan tilanteeseensa sopivia työterveyspalveluja. Yrityksistä on usein puuttunut riittävää osaamista työhyvinvointipalveluiden ostamisessa. Monesti yritykset ostavat työterveyshuollon palveluita ilman, että tarkalleen tietävät mitä tarvitsevat ja mitä lopulta saavat; jos yrityksen tarpeet määrittelee vain työterveyshuolto palvelujen myyjänä, ei lopputuloksesta tule kovinkaan hyvä. Myös moniammatilliseen yhteistyöhön on panostettava; neuvotteluihin yrityksen kanssa tulee osallistua vastaavan työterveyslääkäri ja työterveyshoitajan lisäksi myös työergonomian asiantuntija, työfysioterapeutti. Riihimäen Kunto-Fysio, Hämeenkatu 24-26, Riihimäki, puh. (019) ,

3 TYÖERGONOMIA KUNTOON Ergonomia on työhön, työympäristöön ja työvälineisiin kohdistuvaa toimintaa, jolla pyritään sovittamaan työ ihmisten edellytysten ja vaatimusten mukaiseksi. Työpaikan ergonomisessa selvityksessä erityisen arvioinnin kohteena ovat: työmenetelmät, työn jaksottaminen ja tauotus, työtilat, kalusteet ja työvälineet. Selvitys toteutetaan haastattelemalla henkilöstöä ja havainnoimalla työn tekemistä. Tarvittaessa tehdään tarkempia mittauksia esimerkiksi lämpötilan tai valaistuksen osalta. Selvityksessä arvioidaan työolosuhteiden terveydellistä merkitystä ja sen perusteella tehdään toimenpideehdotuksia työolosuhteiden parantamiseksi. Toimenpide-ehdotusten toteuttamisesta sovitaan työnantajan kanssa. Tietoa hyvästä ergonomiasta ja työasentojen kuormittavuudesta voidaan antaa ennen varsinaista ergonomiaselvitystä joko etukäteismateriaalilla, pienryhmissä tai ergonomialuennolla. Tarvittaessa suunnittelemme yhteistyössä yrityksen kanssa mallin, jossa on projektien onnistumista ja kustannussäästöä seuraavia mittareita. Järjestelmä ja hankinnat ovat aina yritykselle taloudellisesti räätälöityjä. Kehittämämme työergonomiaan liittyvä toimintamalli Ergonomiaselvityksen tavoitteena on siis ennaltaehkäistä työperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen syntyä. Selvityksen yhteydessä työntekijöitä opastetaan itse arvioimaan ja kehittämään työympäristöään ja omia työskentelytapojaan. Omaan työhön liittyvä ergonomiaosaaminen on osa jokaisen työntekijän ammattitaitoa. Olemme kehittäneet työfysioterapian toimintamallin, jossa teorialuennolla motivoimme henkilöstöä tarkistamaan oman työpisteensä ja tekemään tarvittavat muutostyöt itsenäisesti antamiemme ohjeiden avulla. Tämän jälkeen teemme perusergonomia-yksilökäynnin, jossa tarkastamme työhuoneen tai -pisteen ja tarvittaessa autamme sen säädöissä. Samalla opetellaan työpisteessä toimimista sekä kerrataan istumisen ergonomiaa ja anatomiaa. Käynnillä arvioidaan myös ergonomisten apuvälineiden tarvetta. Käynnin jälkeen fysioterapeutti järjestää mahdolliset apuvälineet koekäyttöön. Koekäyttö on tärkeää, jotta päästään ergonomisesti oikeaan, yksilön tarpeet huomioivaan ratkaisuun. Apuvälineet tulee aina koekäyttää, sillä vääränlaisella apuvälineellä voi aiheuttaa myös haittaa. Järkeviä suosituksia ei ergonomisista apuvälineistä voi tehdä ilman yksilöllistä tarvekartoitusta ja koekäyttöä, joten edellytämme aina apuvälineiden koekäyttöä ennen suosituksen antamista. Tarjoamme yrityksille apua tavaravalinnoissa ja -hankinnoissa, ja mikäli yrityksellä ei vielä ole toimivaa hankintakanavaa, järjestämme sellaisen ostopaikan, josta välineitä on mahdollista saada koekäyttöön. Tarvittaessa laitamme työpisteen kuntoon kaikilta osin: teemme tarvittaessa esimerkiksi pöydän korkeussäädöt ja kiinnitämme roikkuvat johdot. Riihimäen Kunto-Fysio, Hämeenkatu 24-26, Riihimäki, puh. (019) ,

4 Parempi ergonomia säästää sekä lisää työkykyä ja -viihtyvyyttä Terveellinen ja turvallinen työympäristö edistää työntekijöiden työkykyä ja lisää työviihtyvyyttä. Oman työskentelyn jatkuva arviointi ja työtapojen kehittäminen parantavat työn sujuvuutta ja työtehoa. Kun ergonomiasuositukset otetaan huomioon jo uusia tiloja suunniteltaessa tai ennen kalustehankintoja, säästytään kalliilta korjaus- ja muutostöiltä. Työstä poissaolon hinta on toimialakohtaisesti euroa/päivä. Esimerkiksi 50 hengen yrityksessä 5 % sairauspoissaolo maksaa yritykselle euroa/vuosi (11 päivää/henkilö x 50 henkilöä = 550 x 350 euroa). Koska suurin osa sairauspoissaoloista johtuu niska-, hartia-, selkä- ja olkapää-yläraaja ongelmista, kannattaa ajoissa panostaa ongelmia vähentävään hyvään työergonomiaan. - Parantamalla ergonomiaa esimerkissä vähennetään poissaoloja jopa 50 %, jolloin investoinneilla säästetään esimerkkiyrityksessä euroa/vuosi. Riihimäen Kunto-Fysio, Hämeenkatu 24-26, Riihimäki, puh. (019) ,

5 Työterveyslaitos ja Guy Ahonen Hyvinvointia edistävä työpaikka parantaa suunnitelmallisesti henkilöstön työkykyä ja tyytyväisyyttä sekä työn tuottavuutta.

6 SÄHKÖINEN TERVEYSTARKASTUS - RAPORTTI :55:35 Terveyteen vaikuttavien elintapojesi puolesta kuulut niihin miehiin, jotka kuluttavat terveyttään selvästi muita enemmän ja siksi sairastuvat keskimääräistä useammin elintapojen aiheuttamiin sairauksiin. Jos haluat pitää huolta terveyttäsi suojaavista tekijöistä ja vähentää sitä kuluttavia tekijöitä, voit itse vähitellen muokata arkisia tottumuksiasi. Lue tarkemmin näistä mahdollisuuksista alla olevasta raportista. Eliniän ennuste Elintavat ja -olosuhteet vaikuttavat merkittävästi elinikään. Tilastojen mukaan sinun ikäryhmääsi kuuluvat ja elintavoiltaan samanlaiset miehet saavuttavat keskimäärin 66 vuoden eliniän. Jos muuttaisit kaikki elintapasi mahdollisimman terveellisiksi, sinulla olisi mahdollisuus lisätä vireitä elinvuosiasi 22 vuodella. Alla oleva kuva esittää keskimääräisen ennusteen elinvuosistasi sekä terveellisemmillä elintavoilla saavutettavissa olevista lisävuosista. Sairaat elinvuodet kuvaavat keskimääräistä elämänkaaren loppupäähän sijoittuvaa aikaa, jota sävyttää elämänlaatua heikentävät pitkäaikaissairaudet. Elinikäarviossa on otettu huomioon kaikki antamasi vastaukset. Sen sijaan alempana olevaan sairausriskiarvioon vaikuttavat vain elintapojasi koskevat vastaukset.

7 Sairastumisriskit Elinvuosia lyhentävät ja viimeisiä elinvuosia sävyttävät sairaudet, joiden todennäköisyyttä voidaan myös arvioida elintapojesi perusteella. Alla on kuvattu riskisi sairastua seuraavan 10 vuoden aikana sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen tai diabetekseen sekä 20 vuoden aikana dementiaan. Lisäksi on ilmoitettu kokonaisriski sairastua johonkin näistä tai elämänlaatua heikentävään syöpäsairauteen. Riski ilmoitetaan suhteellisena verrattuna samanikäisiin ja samaa sukupuolta olevien ryhmään. Joissakin ikä- ja sukupuoliryhmissä koko oman ryhmän mukainen sairastumisriski saattaa enimmilläänkin olla pieni. Tällöin vähäinenkin absoluuttinen riski voi näyttää suhteellisen riskin kuviossa suurelta. Sairausriskiä ei näytetä niistä sairauksista, joita olet ilmoittanut sairastavasi.

8 Perustiedot Sukupuoli Ikä Pituus Paino Mies 52 vuotta 176 cm 94 kg Painoindeksi Pituuden ja painon perusteella laskettava painoindeksi (BMI) on tärkeä terveyden arvioinnissa. Vyötärön ympärys 105 cm Painoindeksisi on 30.3, joka merkitsee 17.0 liikakiloa. Tämän asteinen ylipaino lisää selvästi vaaraa sairastua lihavuuden aiheuttamiin sairauksiin. Sairausriskin suuruus riippuu siitä, onko ylimääräinen rasva sijoittunut vyötärölle vai muualle. Vyötärönympärys Vyötärölihavuus eli liikakilojen kertyminen vyötärön seutuun lisää sairauksien vaaraa. Vyötärölihavuuden raja on miehillä 100 cm, ihanteellinen vyötärönympärys on alle 94 cm. Mitään hyppäystä sairauksien vaarassa ei näissä arvoissa tapahdu. Vyötärön ympärys 101 cm ei ole paljon haitallisempi kuin 99 cm. Mitä enemmän 100 cm ylittyy, sitä suurempi vaara on sairauksien kehittymiseen. Vyötärömittasi on vyötärölihavuuden alueella. Liikarasva vyötäröllä lisää diabeteksen muiden lihavuussairauksien vaaraa. Vyötärön kaventaminen laihduttamalla vähentää sairauksien vaaraa. Jo muutama sentti (ja muutama kilo) lisää mahdollisuuksiasi pysyä terveenä.

9 Terveystiedot Kokonaiskolesteroli HDL-kolesteroli Kolesteroli Jos ilmoitat kolesteroliarvosi, voit saada tarkemman arvion mahdollisesta valtimotautiriskistä. Mikäli kolesteroliarvoa ei ole mitattu viiteen vuoteen voit pyytää lähetettä tutkimukseen esimerkiksi terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Veren suurentunut kolesterolimäärä on yhteydessä sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen lisääntyneeseen riskiin. Kolesteroliarvoilla ei ole normaalin rajoja, mutta suositusten mukaan olisi hyvä, jos veren kokonaiskolesterolipitoisuus olisi pienempi kuin 5 mmol/l. Valtimosairauksilta suojaava "hyvä" HDLkolesterolipitoisuus taas olisi suositeltavaa olla yli 1,1 mmol/ l. Verenpaine Verenpaine Verenpaineesi olisi hyvä mitata, jotta voisit saada tarkemman arvion mahdollisesta valtimotautiriskistäsi. Verenpaineen voit mitata itse tai pyytää mittausta esimerkiksi terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Normaaliksi katsottavan verenpaineen ylärajat ovat lepopaineelle 85 mmhg ja pulssipaineelle 130 mmhg. Tätä suuremmat arvot lisäävät verisuonisairauksien riskiä. Verisuoniston kunnon kannalta on vain hyväksi, jos verenpaine on suositusrajoja alhaisempi. Alkoholi Keskimääräinen viikottainen alkoholin käyttö Humalahakuinen alkoholin käyttö 10 annosta viikossa ainakin kerran kuukaudessa Alkoholi Ilmoittamasi alkoholin kulutus ei muodosta terveydelle riskiä.

10 Tupakointi kyllä, päivittäin 10 kappaletta per päivä Tupakointi Päivittäinen tupakointisi aiheuttaa keuhkojen ahtautumista ja sydän- ja verisuonisairauksia sekä lisää syövän riskiä. Lisäksi se herkistää hengitystietulehduksille. Voit vähentää näitä vaaroja lopettamalla tupakoinnin. Keuhkojesi tilaa voidaan arvioida mittaamalla tupakoinnin jo aiheuttaman keuhkoputkien ahtauman hengityskokeella terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Jopa joka viidennellä tupakoitsijalla on keuhkoahtaumamuutoksia jo keski-iässä. Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista. Nikotiiniriippuvuus häviää parissa viikossa, ja vieroitukseen voi saada apua myös lääkkeistä. Sopeutuminen tilanteisiin, joissa on tottunut tupakoimaan, kestää kauemmin, mutta se onnistuu suunnittelemalla vaihtoehtoista tekemistä näihin hetkiin.

11 Ravitsemus Tuoreet kasvikset Hedelmät ja marjat Kokojyvätuotteet Kala harvemmin kuin kerran päivässä harvemmin kuin kerran päivässä 1-2 viipaletta päivässä 1-2 päivänä viikossa Terveellinen ravinto on monipuolista ja määrältään kohtuullista. Kaikkia ravintoaineita tarvitaan, mutta toisaalta minkään osatekijän liiallinen nauttiminen ei ole hyväksi. Päivittäisessä ravinnossasi on paljon varaa muuttaa terveellisempään suuntaan alla olevien ohjeiden mukaan. Lisäämällä kasvisten, hedelmien tai marjojen käyttöäsi voit lisätä terveitä elinvuosiasi. Nauttimalla päivittäin tuoreita kasviksia, hedelmiä tai marjoja suojaat itseäsi sydän- ja verisuonisairauksilta sekä vähennät diabeteksen ja syöpätautien vaaraa. Se myös auttaa verenpaineen ja painon hallinnassa sekä estää luukatoa. Suositeltava annos on noin 500 g kasviksia, hedelmiä tai marjoja päivässä. Esimerkiksi keskikokoinen tomaatti painaa noin 60 grammaa, omena noin 130 grammaa. Käytät päivittäin kokojyväleipää, ja se on hyväksi elimistöllesi. Siinä tapauksessa, että et käytä muita kokojyvätuotteita (esimerkiksi ruis- tai täysjyväleipää, tai puuroa), voisit jopa hieman lisätä näiden tuotteiden käyttöä. Kokojyvätuotteiden sisältämät kuidut pitävät kylläisenä ja auttavat suolen toimintaa. Parhaiten kuitua saa viljasta, erityisesti täysjyväleivästä. Täysjyväjauhoksi kutsutaan kokonaisista jyvistä jauhettua ruis-, vehnä- (graham), ohra- ja kaurajauhoa. Täysjyväjauhoissa on mukana runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävä jyvien pintakerros. Viikoittainen kalaruoan käyttösi on sinulle hyväksi. Kaksi ateriaa viikossa tuottaa pääosan kalan terveyseduista. Kalan syöminen lihan sijasta korvaa kovia rasvoja terveellisemmillä pehmeillä ja tuo ravintoon tarpeellista D-vitamiinia. Pari kala-ateriaa viikossa riittää tyydyttämään D-vitamiinitarpeen, mutta lihan korvaaminen kalalla kannattaa useamminkin. Liikunta

12 Yleensä luen, katselen televisiota ja suoritan askareita, joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti. Säännöllinen liikunta ei kuulu elämääsi. Liikunnan lisääminen on erittäin suotavaa. Liikunta suojaa sinua sydän- ja verisuonisairauksilta ja vähentää diabeteksen vaaraa sekä hidastaa näiden sairauksien etenemistä. Samalla liikunta auttaa painonhallinnassa, parantaa lihasten ja nivelten kuntoa, vähentää luukadon riskiä sekä kohentaa mielialaa. Liikunnalla on elimistöön lääkkeen kaltainen vaikutus. Motivoi itsesi liikkeelle ja yritä saada liikunnasta elämäntapa. Jo pienikin muutos parantaa kuntoasi. Alkuun vireys ja aktiivisuus lisääntyvät, kestävyys ja lihaskunto kohenevat sekä terveydentila paranee. Jatkossa kehosi mukautuu aktiivisempaan ja terveellisempään elämäntapaan, saat lisää elinvuosia ja parannat elämänlaatuasi.

13 Uni, stressi ja henkinen hyvinvointi Nukun keskimäärin 7 tuntia per yö Uni Unentarve on yksilöllinen. Ilmoittamasi vuorokautinen unimäärä on terveyden kannalta riittävä, jos aamuisin herääminen ei ole vaikeaa etkä tunne päiväaikaista väsymystä. Hyvä ja riittävä uni on välttämätöntä hyvinvoinnille, virkeydelle sekä työ- ja toimintakyvylle. Jatkuva unenpuute voi altistaa valtimosairauksille, lisätä haitallista stressiä, heikentää vastustuskykyä, altistaa onnettomuuksille ja johtaa liialliseen syömiseen, painonnousuun sekä tästä johtuviin ongelmiin. Stressi Kohtuullinen stressi kuuluu elämään, mutta jatkuvana se heikentää elämänlaatua ja lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Arkielämään liittyvää liiallista rasitusta voi vähentää rentouttavalla liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla ja monilla muilla toimilla. Stressin hallintaa voi myös parantaa harjoituksilla, joita on kuvattu alla olevassa linkissä ("Stressi"). Henkiset voimavarat Henkisen hyvinvoinnin kartoituksen pohjalta kuulut niihin ihmisiin, joilla on melko hyvät henkiset voimavarat. Tähän ryhmään kuuluvilla tavallisesti on terve luottamus tulevaisuuteen, ja elämä tuntuu merkitykselliseltä. Elämän tapahtumat kohdataan myönteisesti, ja kyky sietää vastoinkäymisiä on kohtalaisen hyvä. Tähän ryhmään kuuluvilla on myös keskimääräistä harvemmin ongelmia sosiaalisissa suhteissa ja parisuhteessa. Työ koetaan pikemmin palkitsevana kuin kuormittavana. Jos intoa riittää entisestään kartuttaa voimavaroja, henkisen hyvinvoinnin kehittämisestä voi olla hyötyä.

14 Parisuhde ja lapsiperheet Lapsista aiheutunut erityisiä vaikeuksia. joskus Olet löytänyt tavan elää sopuisasti lastesi kanssa, hienoa! Vahvista edelleen myönteisiä asioita kiinnittämällä niihin huomiota, niin löydätte yhteisen sävelen myös mahdollisissa vastoinkäymisissä. Vaikeuksia tulla joskus toimeen puolison kanssa. Positiivisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan tavallista huomaavaista käytöstä. Joskus käyttäydymme ventovieraiden kanssa paremmin kuin oman puolisomme kanssa. Erityisesti pitkissä parisuhteissa on mahdollista, että arkinen huomaavaisuus ja kohteliaisuus unohtuvat. Uusien toimintatapojen opetteleminen on mahdollista kaiken pituisissa parisuhteissa. Lisääntynyt huomaavaisuus rikastaa ja vahvistaa jokaista parisuhdetta.

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa yhdistysten harraste-ja liikuntatoiminta kunnan matalankynnyksen starttiryhmät liikuntaneuvonta Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa Liikunnan palveluketjulla edistetään kuntalaisten terveyttä liikunnan

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot