SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2015 metsänomistajat Koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma... 3 10. 2. Viestintäsuunnitelma...11. 3. Koulutus 2015 metsänomistajat...11. 4. Koulutus 2015..."

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 215

2 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 215 metsänomistajat Koulutus a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat 5. Työmäärät a) Puukaupalliset palvelut b) Metsänhoitopalvelut c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut 2

3 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 215 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 213 Mhy:n jäsenten omistama metsäala v kpl ha SISÄLTÖ 1. Markkinanäkymä vuodelle Toiminnan painopistealueet 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta 5. Toiminnan voimavarat Talouden tarkastelu 7. Toimitusmaksujen perusteet 8. Talousarvio 9. Liitetaulukot MHY Päijät-Hämeen toiminta-ajatus: Toimimme jäsentemme tavoitteiden mukaisesti heidän metsätaloutensa parhaaksi ja autamme monipuolisesti jäseniämme ja muita metsänomistajia metsätalouden harjoittamisessa ja metsäomaisuuden hallinnassa. 3

4 1. Markkinanäkymät vuodelle 215 Maailmantalouden vaikeuksista huolimatta metsäalan markkinanäkymä on kohtuullinen Vuonna 215 Suomen talous kehittyy suhdannelaitosten ennusteiden perusteella vaatimattomasti. Ukrainan kriisin laajeneminen sekä Lähi-idän levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta ja vaikuttavat kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymisten kautta talouden yleiskuvaan. Metsäteollisuuden päämarkkinoilla euroalueella kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan ensi vuonna, joskin kasvu pysyy edelleen hitaana ja maakohtaiset erot ovat suuria. Euroalueen ulkopuolisessa Euroopassa taloudet kasvavat huomattavasti euroaluetta nopeammin. USA:ssa ja Aasiassa talouskasvu on myös selvästi euroaluetta nopeampaa. Tämän seurauksena euron ennakoidaan heikentyvän USA:n dollariin verrattuna, mikä osaltaan parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuuden antamat investointi-ilmoitukset vaikuttavat positiivisesti koko suomalaiseen metsäsektoriin jo vuonna 215. Metsäteollisuuden vienti vetää hyvin Massa- ja paperiteollisuudessa sellun ja kartongin maailmanmarkkinoilla kysyntä jatkuu hyvänä, mutta painopaperien osalta kysyntä ja hinnat ovat edelleen lasku-uralla. Vuonna 215 paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vientimäärä pienenee Metlan ennusteen perusteella pari prosenttia. Paperin keskimääräinen vientihinta laskee prosentin. Kartongin tuotantomäärä nousee pari ja vientimäärä puolestaan kolme prosenttia vuonna 215. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee Metlan arvion mukaan prosentin vuonna 215. Sellun keskimääräinen vientihinta nousee Metlan mukaan prosentin vuonna 215. Myös sellun tuotanto ja vientimäärään Metla ennakoi lievästi positiivista kehitystä. Rakentamisen näkymien synkentyminen Euroopassa heijastuu useissa maissa havusahatavaran ja -vanerin kysyntään ensi vuonna. Näiden tuotteiden osalta Suomen viennin kasvu Eurooppaan jää kuluvaa vuotta hitaammaksi. Kotimaassa uudisrakentaminen on poikkeuksellisen vähäistä. Euroopan ulkopuolisista markkinoista myös Aasiassa kasvu on hidastumassa. Kasvumahdollisuuksia puutuotteiden viennille on erityisesti Pohjois-Afrikassa, jossa pidemmän aikavälin tarve rakennuskannan korjaamiselle ja uudisrakentamiselle sekä infrastruktuurin parantamiselle lisää sahatavaran kysyntää myös vuonna 215. Suomen sahatavaran viennin Metla ennustaa vuonna 215 kasvavan prosentin ja vanerin viennin pari prosenttia. Myös sahatavaran ja vanerin viennin yksikköhintojen Metla odottaa hieman vahvistuvan. 4 Metsätaloudessa ei ennakoida tapahtuvan isoja muutoksia vuonna 215 Metsäntutkimuslaitos arvioi metsäteollisuuden puun käytön vuonna 215 olevan 65 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuonna 214. Kotimaisen puun osuus käytöstä on 56 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Mikäli Metlan ennuste toteutuu, tuontipuun osuus ei ole 2-luvulla kertaakaan ollut yhtä pieni kuin 215. Tukin markkinahakkuut ovat Metlan ennusteen mukaan 25 miljoonaa ja kuitupuun hakkuut 31 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien markkinahakkuiden Metla ennustaa olevan vajaa 45 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 215 metsähakkeen käyttömäärä ei Metlan arvion mukaan kasva, eli on vajaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Puun ostomäärissä ei ennusteiden mukaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Puun hintakehitys vuonna 215 määräytyy metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinanäkymien perusteella. Metla arvioi tukkien ja mäntykuidun nimellisten hintojen nousevan pari prosenttia, kuusikuidun hinta nousee prosentin, mutta koivukuidun hinnassa ei tapahdu muutosta. Yksityismetsien puukaupoista maksetaan metsänomistajille bruttokantorahatuloja Metlan ennusteen mukaan vuonna 215 noin 1,6 miljardia euroa. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettotuloksen Metla arvioi pysyvän samana kuin vuosina Toiminnan painopistealueet 215 Erno Järvinen tutkimuspäällikkö MTK Metsälinja 1. Mhy-jäsenyys, tavoitteet ja talous Jäsenyyden etujen esiintuominen ja jatkuva viestintä Tavoitteena 8% jäsenmäärä alueen metsänomistajista Kohdistettujen säästötoimenpiteiden jatkaminen Henkilökohtainen yhteydenotto kaikkiin jäseniin Töiden henkilökohtainen markkinointi ja myynti Strategian vahvistaminen Talouden ja tuloksen pitäminen vahvasti positiivisena 2. Puukaupan edunvalvonta Tarjonnan ja myynnin tasapainon säilyttäminen Kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Jäsenten puunmyyntisuunnitelmista Mhy:n kautta 85 % Jäsenten puukaupan toimeksiantojen osuus puunmyyntisuunnitelmista 85 % Hinta- ja katkonnanseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Runkohinnoitteluun perustuvien puukauppatapojen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen Puunkorjuupalvelun lisääminen sekä energiapuukaupan edelleen kehittäminen

5 3. Metsänhoitopalveluiden tarjonta ja kehittäminen Työmäärien lisääminen Kaikkien metsänhoitotöiden henkilökohtainen ja kohdistettu markkinointi Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta ja aktivointi metsänhoitotyössä Oman työvoiman, yrittäjien sekä metsuriryhmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen oikea-aikaisten hoitotöiden avulla Metsävaratietojen ylläpito ja hallinnointi sekä uuden tekniikan hyödyntäminen Uusien hankkeiden täysimääräinen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus Tavoitteet 215 Koulutukset, kurssit, kilpailut ja tapahtumat metsänomistajille, hallinnolle, työntekijöille ja toimihenkilöille toteutetaan liitteenä olevien koulutus- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti. Kotimetsä-lehti ilmestyy 2 kertaa vuoden 215 aikana. Kotimetsikkö-tiedote ilmestyy 2-4 kertaa vuoden 215 aikana kohdistuen erityisesti hanketiedotukseen. Paikallis-, alue- ja valtakunnan tason lehtijuttuja saadaan läpi yli 1 kpl vuoden aikana sekä alueradiota ja alue-tv:tä käytetään tiedotuskanavana. Sähköisiä tiedotteita lähetään metsänomistajille, lehdistölle ja muille sidosryhmille 1 kpl/kk. Sisäinen tiedotus hoidetaan Lynx:n, serverin, sähköisen toimintajärjestelmän ja sähköpostin kautta. Työntekijöillemme lähetetään tiedotuskirjeitä 2-3 kpl/vuosi. Kotisivuja päivitetään viikoittain. Metsänhoitotyöt, metsälaki, metsätuholaki ja kemera Metsänhoitotöiden markkinointiin panostetaan monin tavoin. Metsänhoitotöiden kokonaismäärää nostetaan edelleen. Taimikon varhaisperkauksen määrää lisätään entisestään samoin kuin pohjalukemissa pieneen nousuun lähtenyttä metsänviljelyä. Muokkauksessa pyritään Bräcke-laikutuksen määrä säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuonna 214 voimaan tullut metsälain muutos huomioidaan yhdistyksen palveluissa ja palveluiden tarjonnassa. Metsälakia on uudistettu, koska metsänomistajat ja koko metsäala näkivät metsien hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi. Metsien monipuolisen käytön odotetaan lisäävän metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi voimassa oleva laki vastaa tämän hetkistä paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia. Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään kevään aikana täysimäärisesti valtion tuet, metsänhoitotöiden ja uudistamisen laadun seurantaa vahvistetaan mhy:ssä). Valmistaudutaan talven ja kevään aikana kemera -tukien muutokseen ja uuden kemera -lain voimaantuloon. Uusi kemera -laki tulee todennäköisesti voimaan Jatketaan aikaisempien vuosien toimenpiteitä; eli metsänhoitopalveluiden tarjontaa ja kehittämistä Varhaisperkauksen lisääminen kohdistetun markkinoinnin kautta Taimikonhoidon oikea-aikainen markkinointi ja tekeminen => kannattavuus paranee Hoitotyökeskittymien etsiminen ja hyödyntäminen Metsuriyrittäjien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsänhoitoyhdistyksen ATK-järjestelmän hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa Metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen Oikean ja kustannustehokkaan muokkausmenetelmän tarjoaminen Laadukkaan metsänviljelymateriaalin varmistaminen Lannoituskeskitysten markkinointi ja toteutus Valtion antamien tukien hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen metsänomistajille Hanketoiminta 215 EU:n rahoituksen uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 215 aikana. Todennäköisesti uusia hankkeita voidaan käynnistää omalla vastuulla vuoden alkupuoliskolla. Uuteen hankekauteen varaudutaan selvittämällä eri rahastojen (maaseuturahasto, sosiaalirahasto (ESR), aluekehitysrahasto (EAKR)) tarjoamia mahdollisuuksia metsäisissä hankkeissa. Hämeen ELY-keskuksen laatiman Hämeen maaseutustrategian painopisteitä ovat mm. biotalous, metsä- ja puutuoteala, metsäenergia, matkailu. Näistä etsitään tartuntapintoja mhy:n toimintaan. Hankkeissa tavoitellaan vuositasolla 2 rahoitusta. Hankkeiden rahoituskanavia pyritään laajentamaan ja uusia hankeyhteistyökumppaneita etsitään. Osa hankkeista on pienehköjä omalla porukalla toteutettavia, osa laajempia eri yhteistyökumppaneita vaativia. Hankkeiden tarkoituksena on aktivoinnilla kannustaa metsänomistajien metsien käyttöä ja hoitoa, kehittää mhy:n omaa toimintaa sekä osaltaan suomalaista metsätaloutta ja metsien hoitoa. Rahoituksen on saanut v. 216

6 loppuun asti toteutettava Erirakenteinen metsänkasvatus tutuksi metsänomistajille-hanke. Katsaus markkinointiin 215 Vuonna 215 lisätään markkinoinnin ja tiedottamisen linjaa. Painopistealueina tulee olemaan jäsenyys, puukauppa, hankkeet, varhaisperkaus, metsäenergia ja metsäomaisuuden hallintapalvelut. Yksi pääpainopiste on jäsenyys ja sen edut. Puukauppaa tullaan edelleen aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen sekä hankkeiden avulla. Metsäenergia- ja metsänhoitohankkeita tuodaan esille metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja tiedottamisessa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot, joilla edelleen tavoitellaan jäseniä. Apuna toimivat hankkeiden lisäksi yhdistyksen Kotimetsä-lehti ja Kotimetsikkö-tiedotteet. Lehtiä tuetaan sähköisen uutisoinnin, kotisivujen, tapahtumien ja median saumattomalla yhteistyöllä. Liitteet: koulutus-, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma Erikoispalvelut ja muu toiminta Katsaus erikoispalveluihin 215 Metsäomaisuuden hallintapalveluita tarjotaan täyden palvelun metsätalossa. Perunkirjoituksia, sukupolvenvaihdos (SPV)-kauppoja, kauppakirjojen laatimisia, perinnönjakoja, yhteishallintasopimusten laatimista ja muita metsäomaisuuden hallintaan liittyviä palveluita jatketaan. SPV-tiimi: Timo Hannonen, Markku Nieminen, Jyrki Mäkiranta ja Piia Sahramies vastaavat pääasiassa näiden palveluiden tuottamisesta yhdistyksen alueella. Metsäkiinteistöjen välitys on keskeinen osa metsäomaisuuden hallintapalveluita. Tavoitteena välitettävien tilojen osalta on ylläpitää johtava markkina-asema koko yhdistyksen alueella tapahtuvasta metsäkiinteistöjen välityksestä. Välitämme myös muita maaseudun kohteita. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Etelä- Suomen Metsätilat LKV:n kanssa. Metsänomistajien edunvalvonta kaava- ja ympäristöasioissa hoidetaan tiimikohtaisesti nimetyiden vastuuhenkilöiden kautta. Mhy:llä on keskeinen asema METSO-asioiden esilletuomisessa metsänomistajille. Palvelemme metsänomistajia kaikissa METSOon liittyvissä kysymyksissä. Muu toiminta 215 Mhy seuraa ja vaikuttaa edelleen aktiivisesti alueen hirvikannan kehittymiseen. Mhy vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti Mhy Palvelu Oy:n käytännön toimintaan ja kehittämiseen. Mhy toteuttaa alueellaan tiedottamisen ja toiminnan kautta metsien sertifioinnin määrittelemät tavoitteet 5. Toiminnan voimavarat 215 Henkilöstö Toimihenkilöt 45, 41, 35,5 34,5 33, Metsäneuvojat 2, 2, 18, 17, 16, Energiapuuneuvojat 7,5 7,5 5, 5, 5, Metsäsuunnittelijat 4, 4, 4, 4, 4, Erikoishenkilöt 9, 5, 4, 4, 4, Hallinto- ja toimisto 4,5 4,5 4,5 4,5 4, Metsätyöntekijät 21, 19, 17, 17, 16, Yhteensä 66, 6, 52,5 51,5 49, Lisäksi yhdistys työllistää vuosittain n. 4 kausivakinaista ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa metsätyöntekijää. Yrittäjämetsureita alueellamme on käytettävissä N. 2 sekä 5 metsuriryhmää ja tallia (45 6 metsuria). Kaivinkone- sekä muokkausurakoitsijoita on n. 15. Energiapuu-, moto- ja metsäkuljetusurakoitsijoita on n. 7. Lyhytaikaisissa urakointisuhteissa käytettävissä lisäksi n. 15 urakoitsija/yrittäjää. 6. Talouden tarkastelu Vuoden 215 budjetissa on varauduttu metsänhoitomaksun poistumiseen ja jäsenmaksujen korvaavaan rooliin. Vuonna 212 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta sekä eläköitymisten johdosta henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 2,5 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 214. Liiketoiminnan kannattavuutta nostamalla ja yleiskuluja vähentämällä pyritään turvaamaan positiivinen tulos myös vuodelle 215. Vuoden 215 budjetti pohjautuu realistisiin työmääriin. Liikevaihtotavoite kasvaa edellisien vuosien toteutumasta lähinnä korjuupalvelun ansiosta. Lisääntyneet laitos- ja tehdastoimitukset kasvattavat osaltaan korjuupalvelun liikevaihtoa. Liikevaihtotavoite vuodelle 215 on 1 milj. euroa, josta 6 % tulee korjuupalvelusta. Kiinteät kulut vähenevät vuoden 214 tasosta n. 5 % pääasiassa edelleen pienentyvien leasingmaksujen ansiosta. Liiketoiminnan euromääräinen kate tulee kasvamaan lähinnä korjuupalvelun volyymin kasvun ja lisääntyvien asiantuntijapalveluiden ansiosta. Tulostavoite vuodelle 215 on 161 tuhatta euroa. 6

7 Liiketoiminnan liikevaihto Enn. 214 Bud

8 7. Toimitusmaksujen perusteet Taksaperusteet vuodelle PUUKAUPALLISET PALVELUT Puunmyyntisuunnitelman teko Ostotarjousten välittäminen Puukaupan toimeksianto Korjuun valvonta Hankintapalvelu 2. METSÄNHOITOPALVELUT Metsänviljely Muokkaus Muut mh-työt Nuoren metsän hoito Alle 2 ha:n raivaussahatyöt Materiaalien välitys 3. MUUT PALVELUT Arviointi Metsäsuunnittelu Tilatut selvitys- ja tilakäynnit Muu välityspalvelu Valmistelu-, paperi- ja toimistotyö Muut työt PERUSTE: perusmaksu ja /tunti (maksuton valtakirjakaupan yhteydessä) /m³ /m³ /h /m³ /ha /ha /ha tai kate-% /ha /h kate-% ja/tai centtiä/kpl /h /ha /käynti kate-% /h /h 4. PALVELUT EDUT JÄSENILLE alennus asiantuntijapalveluista ja materiaaleista -1% puunvälityksessä jäsenetu +2,5 /m 3 5. JÄSENMAKSU /verotusyksikkö 5 /kannatusjäsen 1 /liittymismaksu eroamisen jälkeen 8

9 8. Talousarvio Talousarvio 215 VARSINAINEN TOIMINTA ( ) BUD 215 ENN 214 TOT 213 TUOTOT Edistämistoiminta KULUT Henkilöstökulut Muut kulut Poistot KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ LIIKETOIMINTA Tuotot Kulut LIIKETOIMINNAN TULOS VARAINHANKINTA Metsänhoitomaksut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TILIKAUDEN TULOS PAKOLLISET VARAUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TALOUDEN KEHITTYMINEN 1 TOT TOT TOT TOT TOT ENN BUD BRUTTOTUOTOT Jäsen-/metsänhoitomaksut Muut varsinaisen toiminnan tuotot Liiketoiminnan liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ BRUTTOKULUT Varsinaisen toiminnan kulut Liiketoiminnan kulut KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos -479 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Liitetaulukot 9

10 1. Liitetaulukot m 6 m Puunmyyntisuunnitelmat Puunmyyntisuunnitelmat Enn. 214 Bud Valtakirjakauppojen osuus 213 Enn. 214 Bud. 215 Valtakirjakauppojen osuus 2 Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot ha 1 ha Enn. 214 Bud Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 213 Enn. 214 Bud. 215 Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 1

11 Korjuupalvelun välittämä puumäärä m Enn. 214 Bud. 215 Energiapuu Ainespuu Maanmuokkaus ja metsänviljely 2 15 ha Enn. 214 Bud. 215 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset

12 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset ha Enn. 214 Bud

13 9. Liitetaulukot 2. Viestintäsuunnitelma vuodelle 215 AIKA ASIA KOHDERYHMÄ VÄLINEET VASTUUHLÖ KUST./TYÖAIKA SEURANTA Koko vuosi Ajankohtaista/ Asiakkaat/sidosryhmät Kotisivut tj, hp, pr 1 mtpv/v, Viikottain, yleistietoa mhy:stä päivitys ajankohtaisuus Toimintatiedote Hallitus, varajäsenet Sähköposti, hp ja tj 5 mtpv/v Hallituksen kirjeet kokoukset Erikoismarkkinointi/ Metsänomistajat, uudet Paik.media, Tiimit, t.hlöt, 1 mtpv/v, Palaute segmentointi metsänomistajat, kirjeet, s-posti, henk. koht. 1 /tiimi työtilausten yht. jäsenet, naismetsän- mainokset ym. vastuu omistajat kutsuvierastil. Ajankohtaistiedotus Metsänomistajat Paik. lehdet, tj, pr 1 mtpv Palaute heti ym. mediat, median ilm. jälk. sähk.uutiskirje Valmius kriisitiedotukseen erillisen suunnitelman mukaan. Kuukausittain Hallintotiedote Valtuusto Sähköposti, hp ja tj 4 mtpv/v Valtuuston kok. kirjeet Yleiset asiat Metsurit/yrittäjät Palkkatieto Tstohlöt 1 mtpv/v Palaute mets./ ym. erit.tieto yritt.tilaisuuksissa postin mukana Viikottain Ajankohtaiset Toimihenkilöt, hallitus Sähköposti, tj, hp, pr, 1 mtpv Viikkopalaverit, tapahtumat sis. tiedotus timit, tsto kuukausipalaverit, Lync Toiminnan Toimihenkilöt Vkopalaveri, Tiimit, tj, hp 1 mtpv Seuraava palaveri suunnittelu Lync, tj ja hp kiertää viikko Metsänomistajat Metsänomistajat, yleisö Tapahtumat, tj, pr + thlöt 2 mtpv, Palaute heti -viikko median kautta avoimet ovet, 1 tapahtuman jälk. kutsut, media Huhtikuu, Yleis-/ajankohtais- Metsänomistajat, sidos- Kotimetsä 2 mtpv/v + Palaute, seur. nron Syyskuu tietoa ryhmät, hlöstö, yrittäjät -jäsenlehti 22 /v suunnittelu (apuna Kotimetsikkö 2-4 krt/vuodessa) Joulukuu Valitut tuotteet Metsänomistajat, kalenteri 5 mtp/v + Palaute, sidosryhmät 1 e/v tuotekohtainen myynnin seuranta tj=toiminnanjohtaja, hp=hallintopäällikkö pr= projektipäällikkö 3. Metsänomistajien koulutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT KOKOUKSET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT TIEDOTUS Tammikuu Erirakenteisen kasvatuksen (Kotimetsikkö) koulutukset x 3 Helmikuu Veropäivät kunnittain Maaliskuu MHYP:n tilaisuudet, Helsinki valtuuston kevät- Metsänomistajan lauantai lehtijutut, s-uutiskirje, www kevät x 3 kokous Huhtikuu Kotimetsä-jäsenlehti Toukokuu KEMERA muuttuu MO ulkomaanmatka lehtijutut, s-uutiskirje, www Kesäkuu Kasvinsuojeluaineet Metsätaitokilpailut lehtijutut, s-uutiskirje, www (Kotimetsikkö) Heinäkuu Hallinnon kesäretki MO kesäretki lehtijutut, s-uutiskirje, www Elokuu Metsäiltamat lehtijutut, s-uutiskirje, www Syyskuu Metsänhoitotoimet ja Toiminnan SM-metsätaito, Kotimetsä-jäsenlehti niiden kannattavuus suunnittelupäivä MO-viikko Puukauppa ja korjuunäytökset Lokakuu (Kotimetsikkö) Marraskuu Mhy-jäsenyyden edut Helsingin metsämessut lehtijutut, s-uutiskirje, www Joulukuu Koko vuoden Valtuuston Jouluglögit toimistoilla lehtijutut, s-uutiskirje, www, palvelutoimisto Helsingissä syyskokous kalenteri 13

14 4. a) Toimihenkilöiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT Tammikuu Vuoden vaihteen muutokset 1 krt/2 kk koko mhy:n videoneuv. vkopalaverin yht., LYNC-palaverit Helmikuu ATK-koulutus, hlöstö myynti- Strategiaseminaari valmennus Maaliskuu Sertifiointi Maastopäivä, metsätaitoilu Huhtikuu Ensiapu-koulutukset Toimihenkilöpäivä Kuntopäivä, Vierumäki Toukokuu KEMERA-muutokset Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Henkilöstöpäivä, Metsäiltamat Syyskuu Toiminnansuunnittelu-päivät Lokakuu Mitä muuttui 215 -seminaari Marraskuu Joulukuu Satunnaisesti tiimeittäin Pikkujoulut viikkopalaveri 4. b) Metsurien ja urakoitsijoiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT metsurit urakoitsijat Tammikuu Metsälaki Metsälaki Helmikuu Korjuujälki Maaliskuu Sertifiointi Sertifionti Kuntopäivä, Vierumäki Huhtikuu Ensiapu-koul. Toukokuu Taimet, muokkaus Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Omavalvonta Omavalvonta Metsäiltamat Syyskuu Henkilöstöpäivä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pikkujoulut 14

15 5. a) Puukaupalliset palvelut PUUNMYYNTISUUNNITELMAT, M 3 - Mäntytukki - Kuusitukki - Koivutukki - Muu tukki Tukkipuuta yhteensä, m 3 - Mäntykuitu - Kuusikuitu - Koivukuitu - Muu kuitu Kuitupuuta yhteensä, m 3 Yhteensä, m 3 Yhteensä, kpl PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN HAKKUUTAVAT, HA - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, ha - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, ha Muut hakkuut, ha Hakkuuala yhteensä, ha PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN PUUMÄÄRÄT, M 3 - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, m 3 - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, m 3 Muut hakkuut, m 3 Puumäärät yhteensä, m 3 PUUKAUPPAPALVELUT - Puukaupan toimeksiannot (=valtakirjakaupat), m 3 - Korjuupalvelu, m 3 - Korjuupalvelu, ha - Kesäkauden aikaiset hakkuut ( ), ha - Juurikäävän biologinen torjunta uudistushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta kasvatushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta yhteensä, ha - Muu puukaupan avustaminen, m 3 - Puutavaran mittaus, m 3 - Hakkuun ja mittauksen valvonta, kpl - Energiapuutoimitukset (kaikki kohteet), m 3 TOT. -13 ARV. -14 TAV Ilman metsänomistajan ennakkovaltakirjaa toimitettu puu - Pienyrityksille (alle 6 m 3 ), m 3 - Energiapuu, m 3 15

16 5. b) Metsänhoitopalvelut METSÄNUUDISTAMINEN TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 mhy tehnyt tai teettänyt Uudistusalojen raivaus, ha Maanmuokkaus, ha - Laikutus Äestys Ojitus- ja laikkumätästys Säätöauraus - Pellon muokkaus Maanmuokkaus yhteensä, ha Kulotus, ha 1 1 Metsänviljely, ha - Männynkylvö Kuusenkylvö - Koivunkylvö 5 5 Kylvö yhteensä, ha Kylvöstä konekylvöä, ha Istutus, ha - Männyn istutus Kuusen istutus Koivun istutus Muiden kotim. puulajien istutus Ulkomaisien puulajien istutus Istutus yhteensä, ha Istutuksesta pellonmetsitystä, ha Metsänviljely yhteensä, ha Täydennysviljely (ei sis. viljelyalaan), ha Mhy:n toimittamat siemenet, kg Mhy:n toimittamat taimet, kpl Heinäntorjunta, ha Heinäntorjunnasta kemiallisesti, ha NUOREN METSÄN HOITO Taimikonhoito, ha Nuoren metsän kunnostus, ha Taimikon hoito ja NMK yhteensä, ha Energiapuun korjuu, k-m Energiapuun haketus, i-m Pystykarsinta, ha Kemiallinen vesakontorjunta, ha Kasvatushakk. ennakkoraivaus, ha MUUT TYÖT Lannoitus, ha Kunnostusojitus, km Metsäteiden rakennus, km Metsäteiden perusparannus, km Kantojen nosto ei-kemera-kohteilta, ha

17 5. c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIPALVELUT TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 Ajantasaisen metsäsuunnittelun kokonaispinta-ala, ha Metsäsuunnittelu, ha (mhy:n tekemät) Metsäsuunnittelu, kpl (mhy:n tekemät) Metsäsuunnitelmien päivitys, ha (mhy) Metsäsuunnitelmien päivitys, kpl (mhy) Tila-arviot, ha Tila-arviot, kpl Tuhoarviot, ha Tuhoarviot, kpl Ympäristötukisopimukset, kpl Metsäluonnon hoitohankkeet, kpl 5 METSÄNOMISTAJIEN NEUVONTA JA KOULUTUSSUUNNITELMA Metsänomistajien lukumäärä henkilökohtaisessa neuvonnassa, kpl Muu neuvonta (ryhmäneuvonta, kilpailut, retkeilyt ym.) - Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Metsänomistajien koulutus (tutkinto- ja muut kurssit) - Koulutustilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Lasten ja nuorten metsäosaaminen Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä TIEDOTUSSUUNNITELMA Jäsentiedotteiden ja -lehtien lukumäärä (ei levikkimäärä) HENKILÖSTÖKOULUTUSOHJELMA Toimihenkilöt - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Koulutukseen osallistuvien lukumäärä Metsurit - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Yrittäjät ja urakoitsijat - Koulutukseen osallistuvien kukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Hallinto (ei sääntömääräiset kokoukset) - Hallituksen koulutus/tilaisuudet, kpl Valtuuston koulutus/tilaisuudet, kpl

18 18

19 19

20 Metsänhoitoyhdistys PÄIJÄT-HÄME ry Päätoimisto: Väihkyläntie 2, 197 Sysmä puh. (3) faksi (3) Kuvat: Mhy Päijät-Häme Taitto: Stailimainos TeKo Ky 11/214

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry. Toimintasuunnitelma 2016 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo Sivut 1. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2016 4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

Metsikkötietojen päivityskäytännöt

Metsikkötietojen päivityskäytännöt Metsikkötietojen päivityskäytännöt Metsikkötietojen ajantasaistusseminaari 21.4.2009/Jari Yli-Talonen Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan,

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

METKA hanke Energiaseminaari Ener 23.4.10

METKA hanke Energiaseminaari Ener 23.4.10 METKA hanke Energiaseminaari 23.4.10 Hanke Perustettu vuoden 2007 lopussa Tavoiteltu loppuraportointi 2011 loppuun Hankkeen hallinnoija mhy Kanta Häme Hankkeen toteuttajaosapuolena mhy Päijät Häme Hankekumppaneina

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

ENERGIASEMINAARI 23.4.10. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja

ENERGIASEMINAARI 23.4.10. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja ENERGIASEMINAARI 23.4.10 1 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme (2009) 2 Metsänomistajia jäseninä noin 7200 Jäsenien metsäala on noin 250 000

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana Puuta liikkeelle seminaari Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana 14.03.2016 kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Metsänhoitoyhdistysten rooli Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttui (osin siirtymäaikoja)

Lisätiedot

MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa

MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa MTI:en AMK-opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Mhy Etelä-Karjala konserni Mhy Etelä-Karjalan konserni Emoyhtiö: Mhy

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen?

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen? Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 9 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen? Juha Hakkarainen Metsäjohtaja, MTK metsälinja juha.hakkarainen@mtk.fi PEFC/-44- Metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsä sijoituskohteena Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Jarmo Lahdenmaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Esityksen sisältö Taustatietoa MHY Etelä-Pohjanmaasta Sijoittamisesta yleensä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tavoitteena on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn.

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tavoitteena on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn. Toimintakertomus 211 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/8 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 211 heidän

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Jari Hynynen & Saija Huuskonen Luonnonvarakeskus Natural Resources Institute Finland Johdanto Talousnäkökulma metsänkasvatukseen ottaen huomioon se, että Metsien

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008 Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus Ritva Toivonen Tapio 11/2008 1 Metsäala murroksessa (2005)08 Massa- ja paperiteollisuus: Vuosikymmenien kasvu taittuu laskuun: pysyvämpi

Lisätiedot

Päättäjien 35. Metsäakatemia LUUMÄKI. Hakkuu- ja taimikonhoitokohde 25.9.2013

Päättäjien 35. Metsäakatemia LUUMÄKI. Hakkuu- ja taimikonhoitokohde 25.9.2013 Päättäjien 35. Metsäakatemia LUUMÄKI Hakkuu- ja taimikonhoitokohde 25.9.2013 Mhy Etelä-Karjala Tervetuloa Etelä-Karjalaan, Luumäelle Kohteen teemana on metsien käsittely: Monipuolistuvat metsänkäsittely

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2011 2012 Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen 20.10.2011 Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden näkymät

Lisätiedot

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Sisältö Stora Enso ja Stora Enso Metsä Puukauppa: Kauppamuodot ja hakkuutavat Puukaupan vaiheet Puukaupan hinnoittelutekijät Ennakkoraivaus Puukauppalomakkeen läpikäynti

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma MIKSI METSÄNHOITOON KANNATTAA PANOSTAA? Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu 1948 Julkilausuma Jokainen metsäammattimies tietää, että metsiemme metsänhoidollinen tila antaa monissa suhteissa

Lisätiedot

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Arto Rummukainen Jarmo Mikkola Markku Penttinen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Koneyrittäjien Syysriihi Rovaniemi 30.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsätieteenpäivä Helsinki 4.11.2009 Juho Rantala METLA Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu - tutkimus- ja kehittämisohjelma

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2012 2013 Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen 18.10.2012 Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat seminaari Helsinki 14.2.212 Sisällys Lopputuotemarkkinoiden

Lisätiedot

Metsänomistajien koulutus

Metsänomistajien koulutus koulutus EME-hanke Mari Sarvaala aktivointi Hankesuunnitelmassa todettu: menetelminä viestintä, koulutus ja henkilökohtainen neuvonta metsänomistajia autetaan tiedostamaan metsänsä arvo ja kannattavan

Lisätiedot

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Esityksen sisällys 2 Lain tausta Lain tavoitteet Toimintaympäristö Muutokset lakitekstissä Muutosten vaikutukset - Metsänomistajille - Metsänhoitoyhdistyksille Lain

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

METSÄHAKE JA METSÄN VARHAISHOITO. Prof. Pertti Harstela METLA Suonenjoen toimintayksikkö

METSÄHAKE JA METSÄN VARHAISHOITO. Prof. Pertti Harstela METLA Suonenjoen toimintayksikkö METSÄHAKE JA METSÄN VARHAISHOITO Prof. Pertti Harstela METLA Suonenjoen toimintayksikkö Nuoren metsän kunnostus (NMK) hakelähteenä NMK:n on jouduttu, kun taimikonhoito on jäänyt tekemättä tai tehty puutteelisesti

Lisätiedot

Metsäenergian hyödyntämisen organisointi kuntatasolla

Metsäenergian hyödyntämisen organisointi kuntatasolla Metsäenergian hyödyntämisen organisointi kuntatasolla Manu Purola Toiminnanjohtaja 24.11.2009 2 Metsänhoitoyhdistys Keskipohja TOIMIALUE Veteli, Halsua, Perho, Toholampi Lestijärvi, Himanka, Lohtaja Kälviä,

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2014

Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2014 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.214 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa, MEJA. Pekka Hyvönen Kari T. Korhonen

Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa, MEJA. Pekka Hyvönen Kari T. Korhonen Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa, MEJA Pekka Hyvönen Kari T. Korhonen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Taustaa Nykyinen

Lisätiedot

Tehokkuutta taimikonhoitoon

Tehokkuutta taimikonhoitoon Tehokkuutta on TAIMIKONHOITOKOULUTUS Timo Saksa, METLA Metsänuudistamisen laatu Etelä-Suomi Pienten taimikoiden tila kohentunut - muutokset muokkausmenetelmissä - muokkauksen laatu - viljelymateriaalin

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Seinäjoki 2.12.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit KEMERA OHJELMAPÄVTYS 7.15 /2010 LTE 1 kustannuslajit 1 KEMERA-JÄRJESTELMÄ Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, teet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit Metsänuudistamin

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuus ja laatu. Lappi

Metsätalouden kannattavuus ja laatu. Lappi Metsätalouden kannattavuus ja laatu Lappi 2012-2015 seuranta Lappi Metsätalouden kannattavuus ja laatu 2013 Metsätalouden kannattavuus ja laatu Yksityismetsätalouden nettotulos (15 /ha) oli edellisen vuoden

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Seinäjoki 22.10.2014

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Seinäjoki 22.10.2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki 22.10.2014 Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne

Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne Metka-koulutus / Energiapuukauppa / Luontokeskus Haltia 4.10.2014 Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne Arto Kettunen TTS (Työtehoseura ry) 1. Energiapuun hintakehitys

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

Tervetuloa Metsään peruskurssille!

Tervetuloa Metsään peruskurssille! Tervetuloa Metsään peruskurssille! 11.9.2013 Sonja Nurmi koulutusasiantuntija Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsäalan toimintaympäristö Metsätalouden tunnuslukuja Suomalainen metsänomistaja

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Kajaani 18.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

Kansi ja sisällysluettelo 1-3. Hallituksen katsaus 4. Yhdistyksen yleistiedot 5. Metsätalous ja puumarkkinat 6-7. Puukauppa yhdistyksen alueella 8

Kansi ja sisällysluettelo 1-3. Hallituksen katsaus 4. Yhdistyksen yleistiedot 5. Metsätalous ja puumarkkinat 6-7. Puukauppa yhdistyksen alueella 8 SISÄLLYSLUETTELO sivut Kansi ja sisällysluettelo 1-3 Hallituksen katsaus 4 Yhdistyksen yleistiedot 5 Metsätalous ja puumarkkinat 6-7 Puukauppa yhdistyksen alueella 8 Puukaupallinen toiminta 9-11 Puukaupallinen

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

ELINVOIMAA METSISTÄ Padasjoen tiedotustilaisuus

ELINVOIMAA METSISTÄ Padasjoen tiedotustilaisuus ELINVOIMAA METSISTÄ Padasjoen tiedotustilaisuus Padasjoen Kuntala, Kellosalmentie 20 19.3.2013 Metsäsektorin merkitys aluetaloudessa Pekka Salonen, kuntien edustaja ohjausryhmässä Metsävarat ja niiden

Lisätiedot

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa?

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Saija Huuskonen Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Metsikön kasvatusketju: Puuston kehitystä

Lisätiedot

Taimikonhoidon laatu ja laadun. Kouvola 2.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011

Taimikonhoidon laatu ja laadun. Kouvola 2.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Taimikonhoidon laatu ja laadun hallinta Ville Kankaanhuhta Kouvola 2.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus ja kehittämisverkosto http://www.metla.fi/metinfo/metsanhoitopalvelut/

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Metsäsektorin tulevaisuus ja Metsäalan strateginen ohjelma Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Kolme tulevaisuuden kuvaa 1.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus

Omavalvonta. Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa. Luonnonvarakeskus. Suonenjoki. Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskus Omavalvonta Ville Kankaanhuhta, Lauri Haataja, Timo Saksa Luonnonvarakeskus Suonenjoki Omavalvonta Tarkoittaa metsurin, koneenkuljettajan tai omatoimisen metsänomistajan tekemää laadunseurantaa työn aikana

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot 1 Puheenaiheet tänään Miksi metsää pitäisi hakata? Viiden kohdan puukauppa Puunmyyntiin liittyvät verot ja vähennykset Pääomatulovero Arvonlisävero Metsätilan

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät?

Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät? Uudenmaan metsävarat energiakäyttöön, mihin metsät riittävät? Uudenmaan metsäenergiaselvitys Hyvinkää 27.9.2013 Olli-Pekka Koisti Sivu 1 Uusimaa lukuina pinta-ala n. 910 000 ha (2,7% Suomen p-alasta) metsämaata

Lisätiedot

Puukaupan sanastoa (1)

Puukaupan sanastoa (1) PUUKAUPPA OSIO 2 yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot metsänomistajan rooli puukaupassa 1 Puukaupan sanastoa

Lisätiedot

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6. Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.2014 1 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta-ajatus Turvaamme

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta

Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta Vaikuttavuusarvion Laatija: metsätalousinsinööriopiskelija Tommi Kivimäki Hankkeen toteutusaika: 1.6.2008 31.5.2013. Toiminta-alue: Pirkanmaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Puun energiakäyttö. Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä -seminaari 7.9.2010. Toiminnanjohtaja Pasi Ruuska Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme

Puun energiakäyttö. Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä -seminaari 7.9.2010. Toiminnanjohtaja Pasi Ruuska Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme Puun energiakäyttö Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä -seminaari 7.9.2010 Toiminnanjohtaja Pasi Ruuska Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme Riittääkö raaka-ainetta? Energiametsät Harvennusten, peltojen, peltoheittojen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012

KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA. Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA Mikko Höykinpuro Vapo Oy 12.1.2012 Metsähakkeen alueellinen saatavuus Päätehakkuiden latvusmassa Päätehakkuiden kuusen kannot Nuorten metsien

Lisätiedot

Metsänuudistaminen nyt ja tulevaisuudessa

Metsänuudistaminen nyt ja tulevaisuudessa Metsänuudistaminen nyt ja tulevaisuudessa Erikoistutkija Timo Saksa, Metla Metla Suonenjoki 45 vuotta metsäntutkimusta takana, mitä edessä? Suonenjoki 27.10.2014 Taimikoiden laatu VMI:n mukaan 53% 34%

Lisätiedot

Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat

Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat Oulun kaupungin Haukiputaan Ulkometsän alueen tilusjärjestelytoimituksen toimituskokous 31. toukokuuta

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat Kohti puukauppaa Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä 1 Hakkuutavat Päätehakkuu = uudistuskypsän metsän hakkuu. Avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Uudistamisvelvoite!

Lisätiedot

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi

Jari Viitanen ja Riitta Hänninen. etunimi.sukunimi@metla.fi Venäjä, Suomi ja metsä teollisuuden markkinanäkymät Jari Viitanen ja Riitta Hänninen etunimi.sukunimi@metla.fi Metsäsektorin liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä, Joensuu 26.1.211 Esityksen sisältö Suomen

Lisätiedot

BITTEJÄ, MOTTEJA, MEGOJA Teollisuuden näkökulma sähköiseen asiointiin

BITTEJÄ, MOTTEJA, MEGOJA Teollisuuden näkökulma sähköiseen asiointiin BITTEJÄ, MOTTEJA, MEGOJA Teollisuuden näkökulma sähköiseen asiointiin 26.3.2013 Lahti UPM Metsä Samuli Hujo metsäasiakaspäällikkö Toimintaympäristön muutokset 1. Sähköisten palvelujen yleistyminen, datanatiivit

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa. Hinnat määräytyvät jatkuvasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella

Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa. Hinnat määräytyvät jatkuvasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella Puunjalostus ja Aluetalous Tommi Ruha Kuhmo Oy Sahatavaran Maailmanmarkkinat Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa selvästi alle 20 % tuotannosta Hinnat määräytyvät jatkuvasti

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Metsien käytön kehitys. Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013

Metsien käytön kehitys. Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013 Metsien käytön kehitys Maarit Kallio, Metla Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus 2.12.2013 Skenaariot Baseline Baseline80 Jatkuva kasvu Säästö Muutos Pysähdys Baseline ja Baseline80 Miten

Lisätiedot