SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2015 metsänomistajat Koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma... 3 10. 2. Viestintäsuunnitelma...11. 3. Koulutus 2015 metsänomistajat...11. 4. Koulutus 2015..."

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 215

2 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 215 metsänomistajat Koulutus a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat 5. Työmäärät a) Puukaupalliset palvelut b) Metsänhoitopalvelut c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut 2

3 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 215 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 213 Mhy:n jäsenten omistama metsäala v kpl ha SISÄLTÖ 1. Markkinanäkymä vuodelle Toiminnan painopistealueet 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta 5. Toiminnan voimavarat Talouden tarkastelu 7. Toimitusmaksujen perusteet 8. Talousarvio 9. Liitetaulukot MHY Päijät-Hämeen toiminta-ajatus: Toimimme jäsentemme tavoitteiden mukaisesti heidän metsätaloutensa parhaaksi ja autamme monipuolisesti jäseniämme ja muita metsänomistajia metsätalouden harjoittamisessa ja metsäomaisuuden hallinnassa. 3

4 1. Markkinanäkymät vuodelle 215 Maailmantalouden vaikeuksista huolimatta metsäalan markkinanäkymä on kohtuullinen Vuonna 215 Suomen talous kehittyy suhdannelaitosten ennusteiden perusteella vaatimattomasti. Ukrainan kriisin laajeneminen sekä Lähi-idän levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta ja vaikuttavat kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymisten kautta talouden yleiskuvaan. Metsäteollisuuden päämarkkinoilla euroalueella kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan ensi vuonna, joskin kasvu pysyy edelleen hitaana ja maakohtaiset erot ovat suuria. Euroalueen ulkopuolisessa Euroopassa taloudet kasvavat huomattavasti euroaluetta nopeammin. USA:ssa ja Aasiassa talouskasvu on myös selvästi euroaluetta nopeampaa. Tämän seurauksena euron ennakoidaan heikentyvän USA:n dollariin verrattuna, mikä osaltaan parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuuden antamat investointi-ilmoitukset vaikuttavat positiivisesti koko suomalaiseen metsäsektoriin jo vuonna 215. Metsäteollisuuden vienti vetää hyvin Massa- ja paperiteollisuudessa sellun ja kartongin maailmanmarkkinoilla kysyntä jatkuu hyvänä, mutta painopaperien osalta kysyntä ja hinnat ovat edelleen lasku-uralla. Vuonna 215 paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vientimäärä pienenee Metlan ennusteen perusteella pari prosenttia. Paperin keskimääräinen vientihinta laskee prosentin. Kartongin tuotantomäärä nousee pari ja vientimäärä puolestaan kolme prosenttia vuonna 215. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee Metlan arvion mukaan prosentin vuonna 215. Sellun keskimääräinen vientihinta nousee Metlan mukaan prosentin vuonna 215. Myös sellun tuotanto ja vientimäärään Metla ennakoi lievästi positiivista kehitystä. Rakentamisen näkymien synkentyminen Euroopassa heijastuu useissa maissa havusahatavaran ja -vanerin kysyntään ensi vuonna. Näiden tuotteiden osalta Suomen viennin kasvu Eurooppaan jää kuluvaa vuotta hitaammaksi. Kotimaassa uudisrakentaminen on poikkeuksellisen vähäistä. Euroopan ulkopuolisista markkinoista myös Aasiassa kasvu on hidastumassa. Kasvumahdollisuuksia puutuotteiden viennille on erityisesti Pohjois-Afrikassa, jossa pidemmän aikavälin tarve rakennuskannan korjaamiselle ja uudisrakentamiselle sekä infrastruktuurin parantamiselle lisää sahatavaran kysyntää myös vuonna 215. Suomen sahatavaran viennin Metla ennustaa vuonna 215 kasvavan prosentin ja vanerin viennin pari prosenttia. Myös sahatavaran ja vanerin viennin yksikköhintojen Metla odottaa hieman vahvistuvan. 4 Metsätaloudessa ei ennakoida tapahtuvan isoja muutoksia vuonna 215 Metsäntutkimuslaitos arvioi metsäteollisuuden puun käytön vuonna 215 olevan 65 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuonna 214. Kotimaisen puun osuus käytöstä on 56 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Mikäli Metlan ennuste toteutuu, tuontipuun osuus ei ole 2-luvulla kertaakaan ollut yhtä pieni kuin 215. Tukin markkinahakkuut ovat Metlan ennusteen mukaan 25 miljoonaa ja kuitupuun hakkuut 31 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien markkinahakkuiden Metla ennustaa olevan vajaa 45 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 215 metsähakkeen käyttömäärä ei Metlan arvion mukaan kasva, eli on vajaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Puun ostomäärissä ei ennusteiden mukaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Puun hintakehitys vuonna 215 määräytyy metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinanäkymien perusteella. Metla arvioi tukkien ja mäntykuidun nimellisten hintojen nousevan pari prosenttia, kuusikuidun hinta nousee prosentin, mutta koivukuidun hinnassa ei tapahdu muutosta. Yksityismetsien puukaupoista maksetaan metsänomistajille bruttokantorahatuloja Metlan ennusteen mukaan vuonna 215 noin 1,6 miljardia euroa. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettotuloksen Metla arvioi pysyvän samana kuin vuosina Toiminnan painopistealueet 215 Erno Järvinen tutkimuspäällikkö MTK Metsälinja 1. Mhy-jäsenyys, tavoitteet ja talous Jäsenyyden etujen esiintuominen ja jatkuva viestintä Tavoitteena 8% jäsenmäärä alueen metsänomistajista Kohdistettujen säästötoimenpiteiden jatkaminen Henkilökohtainen yhteydenotto kaikkiin jäseniin Töiden henkilökohtainen markkinointi ja myynti Strategian vahvistaminen Talouden ja tuloksen pitäminen vahvasti positiivisena 2. Puukaupan edunvalvonta Tarjonnan ja myynnin tasapainon säilyttäminen Kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Jäsenten puunmyyntisuunnitelmista Mhy:n kautta 85 % Jäsenten puukaupan toimeksiantojen osuus puunmyyntisuunnitelmista 85 % Hinta- ja katkonnanseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Runkohinnoitteluun perustuvien puukauppatapojen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen Puunkorjuupalvelun lisääminen sekä energiapuukaupan edelleen kehittäminen

5 3. Metsänhoitopalveluiden tarjonta ja kehittäminen Työmäärien lisääminen Kaikkien metsänhoitotöiden henkilökohtainen ja kohdistettu markkinointi Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta ja aktivointi metsänhoitotyössä Oman työvoiman, yrittäjien sekä metsuriryhmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen oikea-aikaisten hoitotöiden avulla Metsävaratietojen ylläpito ja hallinnointi sekä uuden tekniikan hyödyntäminen Uusien hankkeiden täysimääräinen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus Tavoitteet 215 Koulutukset, kurssit, kilpailut ja tapahtumat metsänomistajille, hallinnolle, työntekijöille ja toimihenkilöille toteutetaan liitteenä olevien koulutus- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti. Kotimetsä-lehti ilmestyy 2 kertaa vuoden 215 aikana. Kotimetsikkö-tiedote ilmestyy 2-4 kertaa vuoden 215 aikana kohdistuen erityisesti hanketiedotukseen. Paikallis-, alue- ja valtakunnan tason lehtijuttuja saadaan läpi yli 1 kpl vuoden aikana sekä alueradiota ja alue-tv:tä käytetään tiedotuskanavana. Sähköisiä tiedotteita lähetään metsänomistajille, lehdistölle ja muille sidosryhmille 1 kpl/kk. Sisäinen tiedotus hoidetaan Lynx:n, serverin, sähköisen toimintajärjestelmän ja sähköpostin kautta. Työntekijöillemme lähetetään tiedotuskirjeitä 2-3 kpl/vuosi. Kotisivuja päivitetään viikoittain. Metsänhoitotyöt, metsälaki, metsätuholaki ja kemera Metsänhoitotöiden markkinointiin panostetaan monin tavoin. Metsänhoitotöiden kokonaismäärää nostetaan edelleen. Taimikon varhaisperkauksen määrää lisätään entisestään samoin kuin pohjalukemissa pieneen nousuun lähtenyttä metsänviljelyä. Muokkauksessa pyritään Bräcke-laikutuksen määrä säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuonna 214 voimaan tullut metsälain muutos huomioidaan yhdistyksen palveluissa ja palveluiden tarjonnassa. Metsälakia on uudistettu, koska metsänomistajat ja koko metsäala näkivät metsien hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi. Metsien monipuolisen käytön odotetaan lisäävän metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi voimassa oleva laki vastaa tämän hetkistä paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia. Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään kevään aikana täysimäärisesti valtion tuet, metsänhoitotöiden ja uudistamisen laadun seurantaa vahvistetaan mhy:ssä). Valmistaudutaan talven ja kevään aikana kemera -tukien muutokseen ja uuden kemera -lain voimaantuloon. Uusi kemera -laki tulee todennäköisesti voimaan Jatketaan aikaisempien vuosien toimenpiteitä; eli metsänhoitopalveluiden tarjontaa ja kehittämistä Varhaisperkauksen lisääminen kohdistetun markkinoinnin kautta Taimikonhoidon oikea-aikainen markkinointi ja tekeminen => kannattavuus paranee Hoitotyökeskittymien etsiminen ja hyödyntäminen Metsuriyrittäjien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsänhoitoyhdistyksen ATK-järjestelmän hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa Metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen Oikean ja kustannustehokkaan muokkausmenetelmän tarjoaminen Laadukkaan metsänviljelymateriaalin varmistaminen Lannoituskeskitysten markkinointi ja toteutus Valtion antamien tukien hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen metsänomistajille Hanketoiminta 215 EU:n rahoituksen uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 215 aikana. Todennäköisesti uusia hankkeita voidaan käynnistää omalla vastuulla vuoden alkupuoliskolla. Uuteen hankekauteen varaudutaan selvittämällä eri rahastojen (maaseuturahasto, sosiaalirahasto (ESR), aluekehitysrahasto (EAKR)) tarjoamia mahdollisuuksia metsäisissä hankkeissa. Hämeen ELY-keskuksen laatiman Hämeen maaseutustrategian painopisteitä ovat mm. biotalous, metsä- ja puutuoteala, metsäenergia, matkailu. Näistä etsitään tartuntapintoja mhy:n toimintaan. Hankkeissa tavoitellaan vuositasolla 2 rahoitusta. Hankkeiden rahoituskanavia pyritään laajentamaan ja uusia hankeyhteistyökumppaneita etsitään. Osa hankkeista on pienehköjä omalla porukalla toteutettavia, osa laajempia eri yhteistyökumppaneita vaativia. Hankkeiden tarkoituksena on aktivoinnilla kannustaa metsänomistajien metsien käyttöä ja hoitoa, kehittää mhy:n omaa toimintaa sekä osaltaan suomalaista metsätaloutta ja metsien hoitoa. Rahoituksen on saanut v. 216

6 loppuun asti toteutettava Erirakenteinen metsänkasvatus tutuksi metsänomistajille-hanke. Katsaus markkinointiin 215 Vuonna 215 lisätään markkinoinnin ja tiedottamisen linjaa. Painopistealueina tulee olemaan jäsenyys, puukauppa, hankkeet, varhaisperkaus, metsäenergia ja metsäomaisuuden hallintapalvelut. Yksi pääpainopiste on jäsenyys ja sen edut. Puukauppaa tullaan edelleen aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen sekä hankkeiden avulla. Metsäenergia- ja metsänhoitohankkeita tuodaan esille metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja tiedottamisessa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot, joilla edelleen tavoitellaan jäseniä. Apuna toimivat hankkeiden lisäksi yhdistyksen Kotimetsä-lehti ja Kotimetsikkö-tiedotteet. Lehtiä tuetaan sähköisen uutisoinnin, kotisivujen, tapahtumien ja median saumattomalla yhteistyöllä. Liitteet: koulutus-, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma Erikoispalvelut ja muu toiminta Katsaus erikoispalveluihin 215 Metsäomaisuuden hallintapalveluita tarjotaan täyden palvelun metsätalossa. Perunkirjoituksia, sukupolvenvaihdos (SPV)-kauppoja, kauppakirjojen laatimisia, perinnönjakoja, yhteishallintasopimusten laatimista ja muita metsäomaisuuden hallintaan liittyviä palveluita jatketaan. SPV-tiimi: Timo Hannonen, Markku Nieminen, Jyrki Mäkiranta ja Piia Sahramies vastaavat pääasiassa näiden palveluiden tuottamisesta yhdistyksen alueella. Metsäkiinteistöjen välitys on keskeinen osa metsäomaisuuden hallintapalveluita. Tavoitteena välitettävien tilojen osalta on ylläpitää johtava markkina-asema koko yhdistyksen alueella tapahtuvasta metsäkiinteistöjen välityksestä. Välitämme myös muita maaseudun kohteita. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Etelä- Suomen Metsätilat LKV:n kanssa. Metsänomistajien edunvalvonta kaava- ja ympäristöasioissa hoidetaan tiimikohtaisesti nimetyiden vastuuhenkilöiden kautta. Mhy:llä on keskeinen asema METSO-asioiden esilletuomisessa metsänomistajille. Palvelemme metsänomistajia kaikissa METSOon liittyvissä kysymyksissä. Muu toiminta 215 Mhy seuraa ja vaikuttaa edelleen aktiivisesti alueen hirvikannan kehittymiseen. Mhy vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti Mhy Palvelu Oy:n käytännön toimintaan ja kehittämiseen. Mhy toteuttaa alueellaan tiedottamisen ja toiminnan kautta metsien sertifioinnin määrittelemät tavoitteet 5. Toiminnan voimavarat 215 Henkilöstö Toimihenkilöt 45, 41, 35,5 34,5 33, Metsäneuvojat 2, 2, 18, 17, 16, Energiapuuneuvojat 7,5 7,5 5, 5, 5, Metsäsuunnittelijat 4, 4, 4, 4, 4, Erikoishenkilöt 9, 5, 4, 4, 4, Hallinto- ja toimisto 4,5 4,5 4,5 4,5 4, Metsätyöntekijät 21, 19, 17, 17, 16, Yhteensä 66, 6, 52,5 51,5 49, Lisäksi yhdistys työllistää vuosittain n. 4 kausivakinaista ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa metsätyöntekijää. Yrittäjämetsureita alueellamme on käytettävissä N. 2 sekä 5 metsuriryhmää ja tallia (45 6 metsuria). Kaivinkone- sekä muokkausurakoitsijoita on n. 15. Energiapuu-, moto- ja metsäkuljetusurakoitsijoita on n. 7. Lyhytaikaisissa urakointisuhteissa käytettävissä lisäksi n. 15 urakoitsija/yrittäjää. 6. Talouden tarkastelu Vuoden 215 budjetissa on varauduttu metsänhoitomaksun poistumiseen ja jäsenmaksujen korvaavaan rooliin. Vuonna 212 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta sekä eläköitymisten johdosta henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 2,5 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 214. Liiketoiminnan kannattavuutta nostamalla ja yleiskuluja vähentämällä pyritään turvaamaan positiivinen tulos myös vuodelle 215. Vuoden 215 budjetti pohjautuu realistisiin työmääriin. Liikevaihtotavoite kasvaa edellisien vuosien toteutumasta lähinnä korjuupalvelun ansiosta. Lisääntyneet laitos- ja tehdastoimitukset kasvattavat osaltaan korjuupalvelun liikevaihtoa. Liikevaihtotavoite vuodelle 215 on 1 milj. euroa, josta 6 % tulee korjuupalvelusta. Kiinteät kulut vähenevät vuoden 214 tasosta n. 5 % pääasiassa edelleen pienentyvien leasingmaksujen ansiosta. Liiketoiminnan euromääräinen kate tulee kasvamaan lähinnä korjuupalvelun volyymin kasvun ja lisääntyvien asiantuntijapalveluiden ansiosta. Tulostavoite vuodelle 215 on 161 tuhatta euroa. 6

7 Liiketoiminnan liikevaihto Enn. 214 Bud

8 7. Toimitusmaksujen perusteet Taksaperusteet vuodelle PUUKAUPALLISET PALVELUT Puunmyyntisuunnitelman teko Ostotarjousten välittäminen Puukaupan toimeksianto Korjuun valvonta Hankintapalvelu 2. METSÄNHOITOPALVELUT Metsänviljely Muokkaus Muut mh-työt Nuoren metsän hoito Alle 2 ha:n raivaussahatyöt Materiaalien välitys 3. MUUT PALVELUT Arviointi Metsäsuunnittelu Tilatut selvitys- ja tilakäynnit Muu välityspalvelu Valmistelu-, paperi- ja toimistotyö Muut työt PERUSTE: perusmaksu ja /tunti (maksuton valtakirjakaupan yhteydessä) /m³ /m³ /h /m³ /ha /ha /ha tai kate-% /ha /h kate-% ja/tai centtiä/kpl /h /ha /käynti kate-% /h /h 4. PALVELUT EDUT JÄSENILLE alennus asiantuntijapalveluista ja materiaaleista -1% puunvälityksessä jäsenetu +2,5 /m 3 5. JÄSENMAKSU /verotusyksikkö 5 /kannatusjäsen 1 /liittymismaksu eroamisen jälkeen 8

9 8. Talousarvio Talousarvio 215 VARSINAINEN TOIMINTA ( ) BUD 215 ENN 214 TOT 213 TUOTOT Edistämistoiminta KULUT Henkilöstökulut Muut kulut Poistot KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ LIIKETOIMINTA Tuotot Kulut LIIKETOIMINNAN TULOS VARAINHANKINTA Metsänhoitomaksut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TILIKAUDEN TULOS PAKOLLISET VARAUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TALOUDEN KEHITTYMINEN 1 TOT TOT TOT TOT TOT ENN BUD BRUTTOTUOTOT Jäsen-/metsänhoitomaksut Muut varsinaisen toiminnan tuotot Liiketoiminnan liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ BRUTTOKULUT Varsinaisen toiminnan kulut Liiketoiminnan kulut KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos -479 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Liitetaulukot 9

10 1. Liitetaulukot m 6 m Puunmyyntisuunnitelmat Puunmyyntisuunnitelmat Enn. 214 Bud Valtakirjakauppojen osuus 213 Enn. 214 Bud. 215 Valtakirjakauppojen osuus 2 Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot ha 1 ha Enn. 214 Bud Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 213 Enn. 214 Bud. 215 Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 1

11 Korjuupalvelun välittämä puumäärä m Enn. 214 Bud. 215 Energiapuu Ainespuu Maanmuokkaus ja metsänviljely 2 15 ha Enn. 214 Bud. 215 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset

12 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset ha Enn. 214 Bud

13 9. Liitetaulukot 2. Viestintäsuunnitelma vuodelle 215 AIKA ASIA KOHDERYHMÄ VÄLINEET VASTUUHLÖ KUST./TYÖAIKA SEURANTA Koko vuosi Ajankohtaista/ Asiakkaat/sidosryhmät Kotisivut tj, hp, pr 1 mtpv/v, Viikottain, yleistietoa mhy:stä päivitys ajankohtaisuus Toimintatiedote Hallitus, varajäsenet Sähköposti, hp ja tj 5 mtpv/v Hallituksen kirjeet kokoukset Erikoismarkkinointi/ Metsänomistajat, uudet Paik.media, Tiimit, t.hlöt, 1 mtpv/v, Palaute segmentointi metsänomistajat, kirjeet, s-posti, henk. koht. 1 /tiimi työtilausten yht. jäsenet, naismetsän- mainokset ym. vastuu omistajat kutsuvierastil. Ajankohtaistiedotus Metsänomistajat Paik. lehdet, tj, pr 1 mtpv Palaute heti ym. mediat, median ilm. jälk. sähk.uutiskirje Valmius kriisitiedotukseen erillisen suunnitelman mukaan. Kuukausittain Hallintotiedote Valtuusto Sähköposti, hp ja tj 4 mtpv/v Valtuuston kok. kirjeet Yleiset asiat Metsurit/yrittäjät Palkkatieto Tstohlöt 1 mtpv/v Palaute mets./ ym. erit.tieto yritt.tilaisuuksissa postin mukana Viikottain Ajankohtaiset Toimihenkilöt, hallitus Sähköposti, tj, hp, pr, 1 mtpv Viikkopalaverit, tapahtumat sis. tiedotus timit, tsto kuukausipalaverit, Lync Toiminnan Toimihenkilöt Vkopalaveri, Tiimit, tj, hp 1 mtpv Seuraava palaveri suunnittelu Lync, tj ja hp kiertää viikko Metsänomistajat Metsänomistajat, yleisö Tapahtumat, tj, pr + thlöt 2 mtpv, Palaute heti -viikko median kautta avoimet ovet, 1 tapahtuman jälk. kutsut, media Huhtikuu, Yleis-/ajankohtais- Metsänomistajat, sidos- Kotimetsä 2 mtpv/v + Palaute, seur. nron Syyskuu tietoa ryhmät, hlöstö, yrittäjät -jäsenlehti 22 /v suunnittelu (apuna Kotimetsikkö 2-4 krt/vuodessa) Joulukuu Valitut tuotteet Metsänomistajat, kalenteri 5 mtp/v + Palaute, sidosryhmät 1 e/v tuotekohtainen myynnin seuranta tj=toiminnanjohtaja, hp=hallintopäällikkö pr= projektipäällikkö 3. Metsänomistajien koulutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT KOKOUKSET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT TIEDOTUS Tammikuu Erirakenteisen kasvatuksen (Kotimetsikkö) koulutukset x 3 Helmikuu Veropäivät kunnittain Maaliskuu MHYP:n tilaisuudet, Helsinki valtuuston kevät- Metsänomistajan lauantai lehtijutut, s-uutiskirje, www kevät x 3 kokous Huhtikuu Kotimetsä-jäsenlehti Toukokuu KEMERA muuttuu MO ulkomaanmatka lehtijutut, s-uutiskirje, www Kesäkuu Kasvinsuojeluaineet Metsätaitokilpailut lehtijutut, s-uutiskirje, www (Kotimetsikkö) Heinäkuu Hallinnon kesäretki MO kesäretki lehtijutut, s-uutiskirje, www Elokuu Metsäiltamat lehtijutut, s-uutiskirje, www Syyskuu Metsänhoitotoimet ja Toiminnan SM-metsätaito, Kotimetsä-jäsenlehti niiden kannattavuus suunnittelupäivä MO-viikko Puukauppa ja korjuunäytökset Lokakuu (Kotimetsikkö) Marraskuu Mhy-jäsenyyden edut Helsingin metsämessut lehtijutut, s-uutiskirje, www Joulukuu Koko vuoden Valtuuston Jouluglögit toimistoilla lehtijutut, s-uutiskirje, www, palvelutoimisto Helsingissä syyskokous kalenteri 13

14 4. a) Toimihenkilöiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT Tammikuu Vuoden vaihteen muutokset 1 krt/2 kk koko mhy:n videoneuv. vkopalaverin yht., LYNC-palaverit Helmikuu ATK-koulutus, hlöstö myynti- Strategiaseminaari valmennus Maaliskuu Sertifiointi Maastopäivä, metsätaitoilu Huhtikuu Ensiapu-koulutukset Toimihenkilöpäivä Kuntopäivä, Vierumäki Toukokuu KEMERA-muutokset Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Henkilöstöpäivä, Metsäiltamat Syyskuu Toiminnansuunnittelu-päivät Lokakuu Mitä muuttui 215 -seminaari Marraskuu Joulukuu Satunnaisesti tiimeittäin Pikkujoulut viikkopalaveri 4. b) Metsurien ja urakoitsijoiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT metsurit urakoitsijat Tammikuu Metsälaki Metsälaki Helmikuu Korjuujälki Maaliskuu Sertifiointi Sertifionti Kuntopäivä, Vierumäki Huhtikuu Ensiapu-koul. Toukokuu Taimet, muokkaus Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Omavalvonta Omavalvonta Metsäiltamat Syyskuu Henkilöstöpäivä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pikkujoulut 14

15 5. a) Puukaupalliset palvelut PUUNMYYNTISUUNNITELMAT, M 3 - Mäntytukki - Kuusitukki - Koivutukki - Muu tukki Tukkipuuta yhteensä, m 3 - Mäntykuitu - Kuusikuitu - Koivukuitu - Muu kuitu Kuitupuuta yhteensä, m 3 Yhteensä, m 3 Yhteensä, kpl PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN HAKKUUTAVAT, HA - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, ha - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, ha Muut hakkuut, ha Hakkuuala yhteensä, ha PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN PUUMÄÄRÄT, M 3 - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, m 3 - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, m 3 Muut hakkuut, m 3 Puumäärät yhteensä, m 3 PUUKAUPPAPALVELUT - Puukaupan toimeksiannot (=valtakirjakaupat), m 3 - Korjuupalvelu, m 3 - Korjuupalvelu, ha - Kesäkauden aikaiset hakkuut ( ), ha - Juurikäävän biologinen torjunta uudistushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta kasvatushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta yhteensä, ha - Muu puukaupan avustaminen, m 3 - Puutavaran mittaus, m 3 - Hakkuun ja mittauksen valvonta, kpl - Energiapuutoimitukset (kaikki kohteet), m 3 TOT. -13 ARV. -14 TAV Ilman metsänomistajan ennakkovaltakirjaa toimitettu puu - Pienyrityksille (alle 6 m 3 ), m 3 - Energiapuu, m 3 15

16 5. b) Metsänhoitopalvelut METSÄNUUDISTAMINEN TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 mhy tehnyt tai teettänyt Uudistusalojen raivaus, ha Maanmuokkaus, ha - Laikutus Äestys Ojitus- ja laikkumätästys Säätöauraus - Pellon muokkaus Maanmuokkaus yhteensä, ha Kulotus, ha 1 1 Metsänviljely, ha - Männynkylvö Kuusenkylvö - Koivunkylvö 5 5 Kylvö yhteensä, ha Kylvöstä konekylvöä, ha Istutus, ha - Männyn istutus Kuusen istutus Koivun istutus Muiden kotim. puulajien istutus Ulkomaisien puulajien istutus Istutus yhteensä, ha Istutuksesta pellonmetsitystä, ha Metsänviljely yhteensä, ha Täydennysviljely (ei sis. viljelyalaan), ha Mhy:n toimittamat siemenet, kg Mhy:n toimittamat taimet, kpl Heinäntorjunta, ha Heinäntorjunnasta kemiallisesti, ha NUOREN METSÄN HOITO Taimikonhoito, ha Nuoren metsän kunnostus, ha Taimikon hoito ja NMK yhteensä, ha Energiapuun korjuu, k-m Energiapuun haketus, i-m Pystykarsinta, ha Kemiallinen vesakontorjunta, ha Kasvatushakk. ennakkoraivaus, ha MUUT TYÖT Lannoitus, ha Kunnostusojitus, km Metsäteiden rakennus, km Metsäteiden perusparannus, km Kantojen nosto ei-kemera-kohteilta, ha

17 5. c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIPALVELUT TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 Ajantasaisen metsäsuunnittelun kokonaispinta-ala, ha Metsäsuunnittelu, ha (mhy:n tekemät) Metsäsuunnittelu, kpl (mhy:n tekemät) Metsäsuunnitelmien päivitys, ha (mhy) Metsäsuunnitelmien päivitys, kpl (mhy) Tila-arviot, ha Tila-arviot, kpl Tuhoarviot, ha Tuhoarviot, kpl Ympäristötukisopimukset, kpl Metsäluonnon hoitohankkeet, kpl 5 METSÄNOMISTAJIEN NEUVONTA JA KOULUTUSSUUNNITELMA Metsänomistajien lukumäärä henkilökohtaisessa neuvonnassa, kpl Muu neuvonta (ryhmäneuvonta, kilpailut, retkeilyt ym.) - Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Metsänomistajien koulutus (tutkinto- ja muut kurssit) - Koulutustilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Lasten ja nuorten metsäosaaminen Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä TIEDOTUSSUUNNITELMA Jäsentiedotteiden ja -lehtien lukumäärä (ei levikkimäärä) HENKILÖSTÖKOULUTUSOHJELMA Toimihenkilöt - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Koulutukseen osallistuvien lukumäärä Metsurit - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Yrittäjät ja urakoitsijat - Koulutukseen osallistuvien kukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Hallinto (ei sääntömääräiset kokoukset) - Hallituksen koulutus/tilaisuudet, kpl Valtuuston koulutus/tilaisuudet, kpl

18 18

19 19

20 Metsänhoitoyhdistys PÄIJÄT-HÄME ry Päätoimisto: Väihkyläntie 2, 197 Sysmä puh. (3) faksi (3) Kuvat: Mhy Päijät-Häme Taitto: Stailimainos TeKo Ky 11/214

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry. Toimintasuunnitelma 2017 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo Sivut 1. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2017 4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry. Toimintasuunnitelma 2016 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo Sivut 1. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2016 4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2013 metsänomistajat Koulutus

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2013 metsänomistajat Koulutus Toimintasuunnitelma 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 10 2. Viestintäsuunnitelma...11 3. Koulutus 2013 metsänomistajat...11 4. Koulutus 2013...12 a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat

Lisätiedot

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila,

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. erno.jarvinen@mtk.fi

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana Puuta liikkeelle seminaari Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana 14.03.2016 kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Metsänhoitoyhdistysten rooli Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttui (osin siirtymäaikoja)

Lisätiedot

MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa

MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa MTI:en AMK-opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Mhy Etelä-Karjala konserni Mhy Etelä-Karjalan konserni Emoyhtiö: Mhy

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Jari Hynynen & Saija Huuskonen Luonnonvarakeskus Natural Resources Institute Finland Johdanto Talousnäkökulma metsänkasvatukseen ottaen huomioon se, että Metsien

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2011 2012 Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen 20.10.2011 Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden näkymät

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tavoitteena on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn.

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tavoitteena on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn. Toimintakertomus 211 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/8 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 211 heidän

Lisätiedot

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Esityksen sisällys 2 Lain tausta Lain tavoitteet Toimintaympäristö Muutokset lakitekstissä Muutosten vaikutukset - Metsänomistajille - Metsänhoitoyhdistyksille Lain

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2012 2013 Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen 18.10.2012 Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma MIKSI METSÄNHOITOON KANNATTAA PANOSTAA? Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu 1948 Julkilausuma Jokainen metsäammattimies tietää, että metsiemme metsänhoidollinen tila antaa monissa suhteissa

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Venäjän tullipolitiikan vaikutus Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan

Venäjän tullipolitiikan vaikutus Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan Venäjän tullipolitiikan vaikutus Suomen ja Venäjän väliseen metsäsektorin kauppaan Lasse Jutila (esitettävä materiaali pohjautuu valmisteilla olevaan tutkimusraporttiin, jota ovat olleet laatimassa esittäjän

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste Yksityismetsien alueellinen käyttöaste Panu Pingoud, Jarmo Hämäläinen & Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy Heimo Karppinen, Helsingin yliopisto Harri Hänninen, Metsäntutkimuslaitos 13/2010 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa?

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Saija Huuskonen Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Metsikön kasvatusketju: Puuston kehitystä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke. Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen yhteismetsähanke Jari Yli-Talonen Mhy Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta?

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? BIOSERV hanke Metsätutkimuslaitos 1 Energiapuukaupan toimintaympäristö metsänomistajan näkökulmasta, tilannekuvaus v1.0 luontojärjestöt energiateollisuus metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät. Päättäjien 34. Metsäakatemian maastojakso Olli Äijälä

Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät. Päättäjien 34. Metsäakatemian maastojakso Olli Äijälä Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät Päättäjien 34. Metsäakatemian maastojakso 22-24.5.2013 Olli Äijälä Tasaikäisen eli jaksollisen metsän kasvatus 2 Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus eli jatkuvakasvatus

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi?

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Helsinki 26.3.2015 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Metsäpolitiikan ohjaus 2. Lyhyesti metsälainsäädännöstä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Metsänhoidon tuet ja toimijat. Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA!

Metsänhoidon tuet ja toimijat. Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA! Metsänhoidon tuet ja toimijat Metsänomistajien talvipäivä 7.2.2009 Vantaa TERVETULOA! 1 METSÄKESKUS HÄME-UUSIMAA VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSIKKÖ MIKKO KALLIOINEN ESITTELIJÄ, METSÄTALOUSINSINÖÖRI mikko.kallioinen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Mikkeli 17.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Kuortaneen ajantasaistushanke

Kuortaneen ajantasaistushanke Kuortaneen ajantasaistushanke 2006-2008 Eri-ikäisen metsävaratiedon ajantasaistaminen yksityismetsissä eri toimijoiden tuottaman toteutustiedon hyödyntäminen suuralueella Kuortaneen seminaari 10.9.2007

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Tervetuloa Metsään peruskurssille!

Tervetuloa Metsään peruskurssille! Tervetuloa Metsään peruskurssille! 11.9.2013 Sonja Nurmi koulutusasiantuntija Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Pirkanmaa Metsäalan toimintaympäristö Metsätalouden tunnuslukuja Suomalainen metsänomistaja

Lisätiedot

Kärkihankkeet 2013. Luonnos 15.1.2013

Kärkihankkeet 2013. Luonnos 15.1.2013 Kärkihankkeet 2013 Luonnos 15.1.2013 Ajankohtaista edunvalvonnassa 2013 Mitat & massat Polttoaineveron palautusjärjestelmä Tiemäärärahat ja Ollilan työryhmä Tavaraliikennelain voimaantulo Työaikadirektiivin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitustuet

Kestävän metsätalouden rahoitustuet Kestävän metsätalouden rahoitustuet 2012 2 Sisällys 1. TUKIEN KOKONAISKÄYTTÖ 3 2. TUKIEN KÄYTTÖ TYÖLAJEITTAIN 6 2.1 Uudistaminen 6 2.2 Haketus 7 2.3 Energiapuun korjuu 8 2.4 Nuoren metsän hoito 9 2.5 Terveyslannoitus

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

PEFC edistää kestävyyttä koko yhteiskunnassa. Syksy 2016

PEFC edistää kestävyyttä koko yhteiskunnassa. Syksy 2016 PEFC edistää kestävyyttä koko yhteiskunnassa Syksy 2016 1 Metsäsertifiointi - seuraa mukana metsästä kuluttajalle Metsäsertifiointi on markkinalähtöinen menetelmä, jolla osoitetaan, että tuotteeseen on

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

KEMERA - valmisteilla olevat muutokset Kemera-järjestelmään

KEMERA - valmisteilla olevat muutokset Kemera-järjestelmään KEMERA - valmisteilla olevat muutokset Kemera-järjestelmään Maa- ja metsätalousministeriö Helmikuu 2016 Sanna Paanukoski Marja Hilska-Aaltonen Kaisa Pirkola Kemera-laki Uusi kemera-laki tuli voimaan 1.6.2015.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Onnistunut metsänuudistaminen

Onnistunut metsänuudistaminen Onnistunut metsänuudistaminen MMT Timo Saksa Mikkeli11.9.2012 Suonenjoen toimintayksikkö Siemenviljelmät / -metsiköt Kustannustehokkuus Teknologia / talous Käpy- ja siemenhuolto Taimikasvatus / -huolto

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Olli Salminen Nuutinen, T., Hirvelä, H.,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot