SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2015 metsänomistajat Koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma... 3 10. 2. Viestintäsuunnitelma...11. 3. Koulutus 2015 metsänomistajat...11. 4. Koulutus 2015..."

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 215

2 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 215 metsänomistajat Koulutus a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat 5. Työmäärät a) Puukaupalliset palvelut b) Metsänhoitopalvelut c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut 2

3 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 215 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 213 Mhy:n jäsenten omistama metsäala v kpl ha SISÄLTÖ 1. Markkinanäkymä vuodelle Toiminnan painopistealueet 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta 5. Toiminnan voimavarat Talouden tarkastelu 7. Toimitusmaksujen perusteet 8. Talousarvio 9. Liitetaulukot MHY Päijät-Hämeen toiminta-ajatus: Toimimme jäsentemme tavoitteiden mukaisesti heidän metsätaloutensa parhaaksi ja autamme monipuolisesti jäseniämme ja muita metsänomistajia metsätalouden harjoittamisessa ja metsäomaisuuden hallinnassa. 3

4 1. Markkinanäkymät vuodelle 215 Maailmantalouden vaikeuksista huolimatta metsäalan markkinanäkymä on kohtuullinen Vuonna 215 Suomen talous kehittyy suhdannelaitosten ennusteiden perusteella vaatimattomasti. Ukrainan kriisin laajeneminen sekä Lähi-idän levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta ja vaikuttavat kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymisten kautta talouden yleiskuvaan. Metsäteollisuuden päämarkkinoilla euroalueella kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan ensi vuonna, joskin kasvu pysyy edelleen hitaana ja maakohtaiset erot ovat suuria. Euroalueen ulkopuolisessa Euroopassa taloudet kasvavat huomattavasti euroaluetta nopeammin. USA:ssa ja Aasiassa talouskasvu on myös selvästi euroaluetta nopeampaa. Tämän seurauksena euron ennakoidaan heikentyvän USA:n dollariin verrattuna, mikä osaltaan parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuuden antamat investointi-ilmoitukset vaikuttavat positiivisesti koko suomalaiseen metsäsektoriin jo vuonna 215. Metsäteollisuuden vienti vetää hyvin Massa- ja paperiteollisuudessa sellun ja kartongin maailmanmarkkinoilla kysyntä jatkuu hyvänä, mutta painopaperien osalta kysyntä ja hinnat ovat edelleen lasku-uralla. Vuonna 215 paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vientimäärä pienenee Metlan ennusteen perusteella pari prosenttia. Paperin keskimääräinen vientihinta laskee prosentin. Kartongin tuotantomäärä nousee pari ja vientimäärä puolestaan kolme prosenttia vuonna 215. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee Metlan arvion mukaan prosentin vuonna 215. Sellun keskimääräinen vientihinta nousee Metlan mukaan prosentin vuonna 215. Myös sellun tuotanto ja vientimäärään Metla ennakoi lievästi positiivista kehitystä. Rakentamisen näkymien synkentyminen Euroopassa heijastuu useissa maissa havusahatavaran ja -vanerin kysyntään ensi vuonna. Näiden tuotteiden osalta Suomen viennin kasvu Eurooppaan jää kuluvaa vuotta hitaammaksi. Kotimaassa uudisrakentaminen on poikkeuksellisen vähäistä. Euroopan ulkopuolisista markkinoista myös Aasiassa kasvu on hidastumassa. Kasvumahdollisuuksia puutuotteiden viennille on erityisesti Pohjois-Afrikassa, jossa pidemmän aikavälin tarve rakennuskannan korjaamiselle ja uudisrakentamiselle sekä infrastruktuurin parantamiselle lisää sahatavaran kysyntää myös vuonna 215. Suomen sahatavaran viennin Metla ennustaa vuonna 215 kasvavan prosentin ja vanerin viennin pari prosenttia. Myös sahatavaran ja vanerin viennin yksikköhintojen Metla odottaa hieman vahvistuvan. 4 Metsätaloudessa ei ennakoida tapahtuvan isoja muutoksia vuonna 215 Metsäntutkimuslaitos arvioi metsäteollisuuden puun käytön vuonna 215 olevan 65 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuonna 214. Kotimaisen puun osuus käytöstä on 56 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Mikäli Metlan ennuste toteutuu, tuontipuun osuus ei ole 2-luvulla kertaakaan ollut yhtä pieni kuin 215. Tukin markkinahakkuut ovat Metlan ennusteen mukaan 25 miljoonaa ja kuitupuun hakkuut 31 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien markkinahakkuiden Metla ennustaa olevan vajaa 45 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 215 metsähakkeen käyttömäärä ei Metlan arvion mukaan kasva, eli on vajaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Puun ostomäärissä ei ennusteiden mukaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Puun hintakehitys vuonna 215 määräytyy metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinanäkymien perusteella. Metla arvioi tukkien ja mäntykuidun nimellisten hintojen nousevan pari prosenttia, kuusikuidun hinta nousee prosentin, mutta koivukuidun hinnassa ei tapahdu muutosta. Yksityismetsien puukaupoista maksetaan metsänomistajille bruttokantorahatuloja Metlan ennusteen mukaan vuonna 215 noin 1,6 miljardia euroa. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettotuloksen Metla arvioi pysyvän samana kuin vuosina Toiminnan painopistealueet 215 Erno Järvinen tutkimuspäällikkö MTK Metsälinja 1. Mhy-jäsenyys, tavoitteet ja talous Jäsenyyden etujen esiintuominen ja jatkuva viestintä Tavoitteena 8% jäsenmäärä alueen metsänomistajista Kohdistettujen säästötoimenpiteiden jatkaminen Henkilökohtainen yhteydenotto kaikkiin jäseniin Töiden henkilökohtainen markkinointi ja myynti Strategian vahvistaminen Talouden ja tuloksen pitäminen vahvasti positiivisena 2. Puukaupan edunvalvonta Tarjonnan ja myynnin tasapainon säilyttäminen Kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Jäsenten puunmyyntisuunnitelmista Mhy:n kautta 85 % Jäsenten puukaupan toimeksiantojen osuus puunmyyntisuunnitelmista 85 % Hinta- ja katkonnanseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Runkohinnoitteluun perustuvien puukauppatapojen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen Puunkorjuupalvelun lisääminen sekä energiapuukaupan edelleen kehittäminen

5 3. Metsänhoitopalveluiden tarjonta ja kehittäminen Työmäärien lisääminen Kaikkien metsänhoitotöiden henkilökohtainen ja kohdistettu markkinointi Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta ja aktivointi metsänhoitotyössä Oman työvoiman, yrittäjien sekä metsuriryhmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen oikea-aikaisten hoitotöiden avulla Metsävaratietojen ylläpito ja hallinnointi sekä uuden tekniikan hyödyntäminen Uusien hankkeiden täysimääräinen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus Tavoitteet 215 Koulutukset, kurssit, kilpailut ja tapahtumat metsänomistajille, hallinnolle, työntekijöille ja toimihenkilöille toteutetaan liitteenä olevien koulutus- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti. Kotimetsä-lehti ilmestyy 2 kertaa vuoden 215 aikana. Kotimetsikkö-tiedote ilmestyy 2-4 kertaa vuoden 215 aikana kohdistuen erityisesti hanketiedotukseen. Paikallis-, alue- ja valtakunnan tason lehtijuttuja saadaan läpi yli 1 kpl vuoden aikana sekä alueradiota ja alue-tv:tä käytetään tiedotuskanavana. Sähköisiä tiedotteita lähetään metsänomistajille, lehdistölle ja muille sidosryhmille 1 kpl/kk. Sisäinen tiedotus hoidetaan Lynx:n, serverin, sähköisen toimintajärjestelmän ja sähköpostin kautta. Työntekijöillemme lähetetään tiedotuskirjeitä 2-3 kpl/vuosi. Kotisivuja päivitetään viikoittain. Metsänhoitotyöt, metsälaki, metsätuholaki ja kemera Metsänhoitotöiden markkinointiin panostetaan monin tavoin. Metsänhoitotöiden kokonaismäärää nostetaan edelleen. Taimikon varhaisperkauksen määrää lisätään entisestään samoin kuin pohjalukemissa pieneen nousuun lähtenyttä metsänviljelyä. Muokkauksessa pyritään Bräcke-laikutuksen määrä säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuonna 214 voimaan tullut metsälain muutos huomioidaan yhdistyksen palveluissa ja palveluiden tarjonnassa. Metsälakia on uudistettu, koska metsänomistajat ja koko metsäala näkivät metsien hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi. Metsien monipuolisen käytön odotetaan lisäävän metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi voimassa oleva laki vastaa tämän hetkistä paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia. Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään kevään aikana täysimäärisesti valtion tuet, metsänhoitotöiden ja uudistamisen laadun seurantaa vahvistetaan mhy:ssä). Valmistaudutaan talven ja kevään aikana kemera -tukien muutokseen ja uuden kemera -lain voimaantuloon. Uusi kemera -laki tulee todennäköisesti voimaan Jatketaan aikaisempien vuosien toimenpiteitä; eli metsänhoitopalveluiden tarjontaa ja kehittämistä Varhaisperkauksen lisääminen kohdistetun markkinoinnin kautta Taimikonhoidon oikea-aikainen markkinointi ja tekeminen => kannattavuus paranee Hoitotyökeskittymien etsiminen ja hyödyntäminen Metsuriyrittäjien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsänhoitoyhdistyksen ATK-järjestelmän hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa Metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen Oikean ja kustannustehokkaan muokkausmenetelmän tarjoaminen Laadukkaan metsänviljelymateriaalin varmistaminen Lannoituskeskitysten markkinointi ja toteutus Valtion antamien tukien hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen metsänomistajille Hanketoiminta 215 EU:n rahoituksen uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 215 aikana. Todennäköisesti uusia hankkeita voidaan käynnistää omalla vastuulla vuoden alkupuoliskolla. Uuteen hankekauteen varaudutaan selvittämällä eri rahastojen (maaseuturahasto, sosiaalirahasto (ESR), aluekehitysrahasto (EAKR)) tarjoamia mahdollisuuksia metsäisissä hankkeissa. Hämeen ELY-keskuksen laatiman Hämeen maaseutustrategian painopisteitä ovat mm. biotalous, metsä- ja puutuoteala, metsäenergia, matkailu. Näistä etsitään tartuntapintoja mhy:n toimintaan. Hankkeissa tavoitellaan vuositasolla 2 rahoitusta. Hankkeiden rahoituskanavia pyritään laajentamaan ja uusia hankeyhteistyökumppaneita etsitään. Osa hankkeista on pienehköjä omalla porukalla toteutettavia, osa laajempia eri yhteistyökumppaneita vaativia. Hankkeiden tarkoituksena on aktivoinnilla kannustaa metsänomistajien metsien käyttöä ja hoitoa, kehittää mhy:n omaa toimintaa sekä osaltaan suomalaista metsätaloutta ja metsien hoitoa. Rahoituksen on saanut v. 216

6 loppuun asti toteutettava Erirakenteinen metsänkasvatus tutuksi metsänomistajille-hanke. Katsaus markkinointiin 215 Vuonna 215 lisätään markkinoinnin ja tiedottamisen linjaa. Painopistealueina tulee olemaan jäsenyys, puukauppa, hankkeet, varhaisperkaus, metsäenergia ja metsäomaisuuden hallintapalvelut. Yksi pääpainopiste on jäsenyys ja sen edut. Puukauppaa tullaan edelleen aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen sekä hankkeiden avulla. Metsäenergia- ja metsänhoitohankkeita tuodaan esille metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja tiedottamisessa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot, joilla edelleen tavoitellaan jäseniä. Apuna toimivat hankkeiden lisäksi yhdistyksen Kotimetsä-lehti ja Kotimetsikkö-tiedotteet. Lehtiä tuetaan sähköisen uutisoinnin, kotisivujen, tapahtumien ja median saumattomalla yhteistyöllä. Liitteet: koulutus-, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma Erikoispalvelut ja muu toiminta Katsaus erikoispalveluihin 215 Metsäomaisuuden hallintapalveluita tarjotaan täyden palvelun metsätalossa. Perunkirjoituksia, sukupolvenvaihdos (SPV)-kauppoja, kauppakirjojen laatimisia, perinnönjakoja, yhteishallintasopimusten laatimista ja muita metsäomaisuuden hallintaan liittyviä palveluita jatketaan. SPV-tiimi: Timo Hannonen, Markku Nieminen, Jyrki Mäkiranta ja Piia Sahramies vastaavat pääasiassa näiden palveluiden tuottamisesta yhdistyksen alueella. Metsäkiinteistöjen välitys on keskeinen osa metsäomaisuuden hallintapalveluita. Tavoitteena välitettävien tilojen osalta on ylläpitää johtava markkina-asema koko yhdistyksen alueella tapahtuvasta metsäkiinteistöjen välityksestä. Välitämme myös muita maaseudun kohteita. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Etelä- Suomen Metsätilat LKV:n kanssa. Metsänomistajien edunvalvonta kaava- ja ympäristöasioissa hoidetaan tiimikohtaisesti nimetyiden vastuuhenkilöiden kautta. Mhy:llä on keskeinen asema METSO-asioiden esilletuomisessa metsänomistajille. Palvelemme metsänomistajia kaikissa METSOon liittyvissä kysymyksissä. Muu toiminta 215 Mhy seuraa ja vaikuttaa edelleen aktiivisesti alueen hirvikannan kehittymiseen. Mhy vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti Mhy Palvelu Oy:n käytännön toimintaan ja kehittämiseen. Mhy toteuttaa alueellaan tiedottamisen ja toiminnan kautta metsien sertifioinnin määrittelemät tavoitteet 5. Toiminnan voimavarat 215 Henkilöstö Toimihenkilöt 45, 41, 35,5 34,5 33, Metsäneuvojat 2, 2, 18, 17, 16, Energiapuuneuvojat 7,5 7,5 5, 5, 5, Metsäsuunnittelijat 4, 4, 4, 4, 4, Erikoishenkilöt 9, 5, 4, 4, 4, Hallinto- ja toimisto 4,5 4,5 4,5 4,5 4, Metsätyöntekijät 21, 19, 17, 17, 16, Yhteensä 66, 6, 52,5 51,5 49, Lisäksi yhdistys työllistää vuosittain n. 4 kausivakinaista ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa metsätyöntekijää. Yrittäjämetsureita alueellamme on käytettävissä N. 2 sekä 5 metsuriryhmää ja tallia (45 6 metsuria). Kaivinkone- sekä muokkausurakoitsijoita on n. 15. Energiapuu-, moto- ja metsäkuljetusurakoitsijoita on n. 7. Lyhytaikaisissa urakointisuhteissa käytettävissä lisäksi n. 15 urakoitsija/yrittäjää. 6. Talouden tarkastelu Vuoden 215 budjetissa on varauduttu metsänhoitomaksun poistumiseen ja jäsenmaksujen korvaavaan rooliin. Vuonna 212 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta sekä eläköitymisten johdosta henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 2,5 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 214. Liiketoiminnan kannattavuutta nostamalla ja yleiskuluja vähentämällä pyritään turvaamaan positiivinen tulos myös vuodelle 215. Vuoden 215 budjetti pohjautuu realistisiin työmääriin. Liikevaihtotavoite kasvaa edellisien vuosien toteutumasta lähinnä korjuupalvelun ansiosta. Lisääntyneet laitos- ja tehdastoimitukset kasvattavat osaltaan korjuupalvelun liikevaihtoa. Liikevaihtotavoite vuodelle 215 on 1 milj. euroa, josta 6 % tulee korjuupalvelusta. Kiinteät kulut vähenevät vuoden 214 tasosta n. 5 % pääasiassa edelleen pienentyvien leasingmaksujen ansiosta. Liiketoiminnan euromääräinen kate tulee kasvamaan lähinnä korjuupalvelun volyymin kasvun ja lisääntyvien asiantuntijapalveluiden ansiosta. Tulostavoite vuodelle 215 on 161 tuhatta euroa. 6

7 Liiketoiminnan liikevaihto Enn. 214 Bud

8 7. Toimitusmaksujen perusteet Taksaperusteet vuodelle PUUKAUPALLISET PALVELUT Puunmyyntisuunnitelman teko Ostotarjousten välittäminen Puukaupan toimeksianto Korjuun valvonta Hankintapalvelu 2. METSÄNHOITOPALVELUT Metsänviljely Muokkaus Muut mh-työt Nuoren metsän hoito Alle 2 ha:n raivaussahatyöt Materiaalien välitys 3. MUUT PALVELUT Arviointi Metsäsuunnittelu Tilatut selvitys- ja tilakäynnit Muu välityspalvelu Valmistelu-, paperi- ja toimistotyö Muut työt PERUSTE: perusmaksu ja /tunti (maksuton valtakirjakaupan yhteydessä) /m³ /m³ /h /m³ /ha /ha /ha tai kate-% /ha /h kate-% ja/tai centtiä/kpl /h /ha /käynti kate-% /h /h 4. PALVELUT EDUT JÄSENILLE alennus asiantuntijapalveluista ja materiaaleista -1% puunvälityksessä jäsenetu +2,5 /m 3 5. JÄSENMAKSU /verotusyksikkö 5 /kannatusjäsen 1 /liittymismaksu eroamisen jälkeen 8

9 8. Talousarvio Talousarvio 215 VARSINAINEN TOIMINTA ( ) BUD 215 ENN 214 TOT 213 TUOTOT Edistämistoiminta KULUT Henkilöstökulut Muut kulut Poistot KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ LIIKETOIMINTA Tuotot Kulut LIIKETOIMINNAN TULOS VARAINHANKINTA Metsänhoitomaksut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TILIKAUDEN TULOS PAKOLLISET VARAUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TALOUDEN KEHITTYMINEN 1 TOT TOT TOT TOT TOT ENN BUD BRUTTOTUOTOT Jäsen-/metsänhoitomaksut Muut varsinaisen toiminnan tuotot Liiketoiminnan liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ BRUTTOKULUT Varsinaisen toiminnan kulut Liiketoiminnan kulut KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos -479 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Liitetaulukot 9

10 1. Liitetaulukot m 6 m Puunmyyntisuunnitelmat Puunmyyntisuunnitelmat Enn. 214 Bud Valtakirjakauppojen osuus 213 Enn. 214 Bud. 215 Valtakirjakauppojen osuus 2 Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot ha 1 ha Enn. 214 Bud Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 213 Enn. 214 Bud. 215 Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 1

11 Korjuupalvelun välittämä puumäärä m Enn. 214 Bud. 215 Energiapuu Ainespuu Maanmuokkaus ja metsänviljely 2 15 ha Enn. 214 Bud. 215 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset

12 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset ha Enn. 214 Bud

13 9. Liitetaulukot 2. Viestintäsuunnitelma vuodelle 215 AIKA ASIA KOHDERYHMÄ VÄLINEET VASTUUHLÖ KUST./TYÖAIKA SEURANTA Koko vuosi Ajankohtaista/ Asiakkaat/sidosryhmät Kotisivut tj, hp, pr 1 mtpv/v, Viikottain, yleistietoa mhy:stä päivitys ajankohtaisuus Toimintatiedote Hallitus, varajäsenet Sähköposti, hp ja tj 5 mtpv/v Hallituksen kirjeet kokoukset Erikoismarkkinointi/ Metsänomistajat, uudet Paik.media, Tiimit, t.hlöt, 1 mtpv/v, Palaute segmentointi metsänomistajat, kirjeet, s-posti, henk. koht. 1 /tiimi työtilausten yht. jäsenet, naismetsän- mainokset ym. vastuu omistajat kutsuvierastil. Ajankohtaistiedotus Metsänomistajat Paik. lehdet, tj, pr 1 mtpv Palaute heti ym. mediat, median ilm. jälk. sähk.uutiskirje Valmius kriisitiedotukseen erillisen suunnitelman mukaan. Kuukausittain Hallintotiedote Valtuusto Sähköposti, hp ja tj 4 mtpv/v Valtuuston kok. kirjeet Yleiset asiat Metsurit/yrittäjät Palkkatieto Tstohlöt 1 mtpv/v Palaute mets./ ym. erit.tieto yritt.tilaisuuksissa postin mukana Viikottain Ajankohtaiset Toimihenkilöt, hallitus Sähköposti, tj, hp, pr, 1 mtpv Viikkopalaverit, tapahtumat sis. tiedotus timit, tsto kuukausipalaverit, Lync Toiminnan Toimihenkilöt Vkopalaveri, Tiimit, tj, hp 1 mtpv Seuraava palaveri suunnittelu Lync, tj ja hp kiertää viikko Metsänomistajat Metsänomistajat, yleisö Tapahtumat, tj, pr + thlöt 2 mtpv, Palaute heti -viikko median kautta avoimet ovet, 1 tapahtuman jälk. kutsut, media Huhtikuu, Yleis-/ajankohtais- Metsänomistajat, sidos- Kotimetsä 2 mtpv/v + Palaute, seur. nron Syyskuu tietoa ryhmät, hlöstö, yrittäjät -jäsenlehti 22 /v suunnittelu (apuna Kotimetsikkö 2-4 krt/vuodessa) Joulukuu Valitut tuotteet Metsänomistajat, kalenteri 5 mtp/v + Palaute, sidosryhmät 1 e/v tuotekohtainen myynnin seuranta tj=toiminnanjohtaja, hp=hallintopäällikkö pr= projektipäällikkö 3. Metsänomistajien koulutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT KOKOUKSET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT TIEDOTUS Tammikuu Erirakenteisen kasvatuksen (Kotimetsikkö) koulutukset x 3 Helmikuu Veropäivät kunnittain Maaliskuu MHYP:n tilaisuudet, Helsinki valtuuston kevät- Metsänomistajan lauantai lehtijutut, s-uutiskirje, www kevät x 3 kokous Huhtikuu Kotimetsä-jäsenlehti Toukokuu KEMERA muuttuu MO ulkomaanmatka lehtijutut, s-uutiskirje, www Kesäkuu Kasvinsuojeluaineet Metsätaitokilpailut lehtijutut, s-uutiskirje, www (Kotimetsikkö) Heinäkuu Hallinnon kesäretki MO kesäretki lehtijutut, s-uutiskirje, www Elokuu Metsäiltamat lehtijutut, s-uutiskirje, www Syyskuu Metsänhoitotoimet ja Toiminnan SM-metsätaito, Kotimetsä-jäsenlehti niiden kannattavuus suunnittelupäivä MO-viikko Puukauppa ja korjuunäytökset Lokakuu (Kotimetsikkö) Marraskuu Mhy-jäsenyyden edut Helsingin metsämessut lehtijutut, s-uutiskirje, www Joulukuu Koko vuoden Valtuuston Jouluglögit toimistoilla lehtijutut, s-uutiskirje, www, palvelutoimisto Helsingissä syyskokous kalenteri 13

14 4. a) Toimihenkilöiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT Tammikuu Vuoden vaihteen muutokset 1 krt/2 kk koko mhy:n videoneuv. vkopalaverin yht., LYNC-palaverit Helmikuu ATK-koulutus, hlöstö myynti- Strategiaseminaari valmennus Maaliskuu Sertifiointi Maastopäivä, metsätaitoilu Huhtikuu Ensiapu-koulutukset Toimihenkilöpäivä Kuntopäivä, Vierumäki Toukokuu KEMERA-muutokset Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Henkilöstöpäivä, Metsäiltamat Syyskuu Toiminnansuunnittelu-päivät Lokakuu Mitä muuttui 215 -seminaari Marraskuu Joulukuu Satunnaisesti tiimeittäin Pikkujoulut viikkopalaveri 4. b) Metsurien ja urakoitsijoiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT metsurit urakoitsijat Tammikuu Metsälaki Metsälaki Helmikuu Korjuujälki Maaliskuu Sertifiointi Sertifionti Kuntopäivä, Vierumäki Huhtikuu Ensiapu-koul. Toukokuu Taimet, muokkaus Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Omavalvonta Omavalvonta Metsäiltamat Syyskuu Henkilöstöpäivä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pikkujoulut 14

15 5. a) Puukaupalliset palvelut PUUNMYYNTISUUNNITELMAT, M 3 - Mäntytukki - Kuusitukki - Koivutukki - Muu tukki Tukkipuuta yhteensä, m 3 - Mäntykuitu - Kuusikuitu - Koivukuitu - Muu kuitu Kuitupuuta yhteensä, m 3 Yhteensä, m 3 Yhteensä, kpl PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN HAKKUUTAVAT, HA - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, ha - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, ha Muut hakkuut, ha Hakkuuala yhteensä, ha PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN PUUMÄÄRÄT, M 3 - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, m 3 - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, m 3 Muut hakkuut, m 3 Puumäärät yhteensä, m 3 PUUKAUPPAPALVELUT - Puukaupan toimeksiannot (=valtakirjakaupat), m 3 - Korjuupalvelu, m 3 - Korjuupalvelu, ha - Kesäkauden aikaiset hakkuut ( ), ha - Juurikäävän biologinen torjunta uudistushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta kasvatushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta yhteensä, ha - Muu puukaupan avustaminen, m 3 - Puutavaran mittaus, m 3 - Hakkuun ja mittauksen valvonta, kpl - Energiapuutoimitukset (kaikki kohteet), m 3 TOT. -13 ARV. -14 TAV Ilman metsänomistajan ennakkovaltakirjaa toimitettu puu - Pienyrityksille (alle 6 m 3 ), m 3 - Energiapuu, m 3 15

16 5. b) Metsänhoitopalvelut METSÄNUUDISTAMINEN TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 mhy tehnyt tai teettänyt Uudistusalojen raivaus, ha Maanmuokkaus, ha - Laikutus Äestys Ojitus- ja laikkumätästys Säätöauraus - Pellon muokkaus Maanmuokkaus yhteensä, ha Kulotus, ha 1 1 Metsänviljely, ha - Männynkylvö Kuusenkylvö - Koivunkylvö 5 5 Kylvö yhteensä, ha Kylvöstä konekylvöä, ha Istutus, ha - Männyn istutus Kuusen istutus Koivun istutus Muiden kotim. puulajien istutus Ulkomaisien puulajien istutus Istutus yhteensä, ha Istutuksesta pellonmetsitystä, ha Metsänviljely yhteensä, ha Täydennysviljely (ei sis. viljelyalaan), ha Mhy:n toimittamat siemenet, kg Mhy:n toimittamat taimet, kpl Heinäntorjunta, ha Heinäntorjunnasta kemiallisesti, ha NUOREN METSÄN HOITO Taimikonhoito, ha Nuoren metsän kunnostus, ha Taimikon hoito ja NMK yhteensä, ha Energiapuun korjuu, k-m Energiapuun haketus, i-m Pystykarsinta, ha Kemiallinen vesakontorjunta, ha Kasvatushakk. ennakkoraivaus, ha MUUT TYÖT Lannoitus, ha Kunnostusojitus, km Metsäteiden rakennus, km Metsäteiden perusparannus, km Kantojen nosto ei-kemera-kohteilta, ha

17 5. c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIPALVELUT TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 Ajantasaisen metsäsuunnittelun kokonaispinta-ala, ha Metsäsuunnittelu, ha (mhy:n tekemät) Metsäsuunnittelu, kpl (mhy:n tekemät) Metsäsuunnitelmien päivitys, ha (mhy) Metsäsuunnitelmien päivitys, kpl (mhy) Tila-arviot, ha Tila-arviot, kpl Tuhoarviot, ha Tuhoarviot, kpl Ympäristötukisopimukset, kpl Metsäluonnon hoitohankkeet, kpl 5 METSÄNOMISTAJIEN NEUVONTA JA KOULUTUSSUUNNITELMA Metsänomistajien lukumäärä henkilökohtaisessa neuvonnassa, kpl Muu neuvonta (ryhmäneuvonta, kilpailut, retkeilyt ym.) - Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Metsänomistajien koulutus (tutkinto- ja muut kurssit) - Koulutustilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Lasten ja nuorten metsäosaaminen Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä TIEDOTUSSUUNNITELMA Jäsentiedotteiden ja -lehtien lukumäärä (ei levikkimäärä) HENKILÖSTÖKOULUTUSOHJELMA Toimihenkilöt - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Koulutukseen osallistuvien lukumäärä Metsurit - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Yrittäjät ja urakoitsijat - Koulutukseen osallistuvien kukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Hallinto (ei sääntömääräiset kokoukset) - Hallituksen koulutus/tilaisuudet, kpl Valtuuston koulutus/tilaisuudet, kpl

18 18

19 19

20 Metsänhoitoyhdistys PÄIJÄT-HÄME ry Päätoimisto: Väihkyläntie 2, 197 Sysmä puh. (3) faksi (3) Kuvat: Mhy Päijät-Häme Taitto: Stailimainos TeKo Ky 11/214

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat.

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivu 3 Eskon puumerkki

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti IA Itella Posti Oy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti / Toiminnanjohtajan kynästä s. Uusi metsälaki lisää vapautta ja vastuuta s. Uudet kotisivut avattu s. Maratoonarista metsänomistajaksi

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa MetsäSanoma 1/2013 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat 1/2015 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2015 Puukauppa

Lisätiedot

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007 Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 12.10.2007 Tekijä Jussi Suurinkeroinen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana 2/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012 Puukauppa

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTA Laatijat

YRITYSTOIMINTA Laatijat T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU PORTFOLIO YRITYSTOIMINTA Laatijat Metsätalouden koulutusohjelma Marraskuu 2009 T AMPERE 2009 JOHDANTO Tämä on Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden yritystoiminnan kurssin

Lisätiedot

Karhu. Metsänomistajat Karhun jäsenlehti 1/2014 4.4.2014. Metsänhoitoyhdistys Karhu ry p. 02-572 3540 karhu@mhy.fi www.mhy.

Karhu. Metsänomistajat Karhun jäsenlehti 1/2014 4.4.2014. Metsänhoitoyhdistys Karhu ry p. 02-572 3540 karhu@mhy.fi www.mhy. Karhu Metsänomistajat Karhun jäsenlehti 1/2014 4.4.2014 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksien tarve tulevaisuudessa sivu 4 Veli Eromäki

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2015 KYLLÄ SUOMESSA PUUTA RIITTÄÄ s. 4 Savon Sellu myötätuulessa s. 7 Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden s. 10 www.harvestia.fi

Lisätiedot

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010 Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. MetsäPäijänne KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3 Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 1/7.5.2010 Luonto muutti suunnitelmia Yhdistyksen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun ISBN-13: 978-951-40-1995-1 (PDF) ISBN-10: 951-40-1995-4 (PDF) ISSN 1795-150X Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun Pertti Harstela, Pekka Helenius, Juho Rantala, Kaija Kanninen

Lisätiedot

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7 Lehti sinulle metsänomistaja SYKSY 2013 Tuhkalannoituksella turvemaat kasvukuntoon s. 4 Lisää kasvua metsän terveyslannoituksella s. 7 viidessä vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi puunostajaksi s.

Lisätiedot

Sanoma. Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2011. Mikko Mäkelä 0400 285 943

Sanoma. Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2011. Mikko Mäkelä 0400 285 943 Metsä Sanoma 2/2011 II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI 1 Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2011 Pelissä

Lisätiedot

etsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteollisuuteen keskittynyt suomalainen konserni. Yhtymä toimii Euroopassa ja markkinoi tuotteitaan

etsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteollisuuteen keskittynyt suomalainen konserni. Yhtymä toimii Euroopassa ja markkinoi tuotteitaan Vuosikertomus 1998 M etsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteollisuuteen keskittynyt suomalainen konserni. Yhtymä toimii Euroopassa ja markkinoi tuotteitaan kaikkiin maanosiin. Metsäliitto-Yhtymän vahvuus

Lisätiedot

MetsäPäijänne. Puusuksi ei kadonnut!

MetsäPäijänne. Puusuksi ei kadonnut! Lähde iloiselle metsänomistajamatkalle Skotlantiin, sivu 9 Metsätalous ei ole vain historiaa, vaan sillä on vahva tulevaisuus Suomessa MetsäPäijänne Nyt kannattaa laittaa tukki- ja energiapuuleimikot myyntiin

Lisätiedot