SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2015 metsänomistajat Koulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma... 3 10. 2. Viestintäsuunnitelma...11. 3. Koulutus 2015 metsänomistajat...11. 4. Koulutus 2015..."

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 215

2 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 215 metsänomistajat Koulutus a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat 5. Työmäärät a) Puukaupalliset palvelut b) Metsänhoitopalvelut c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut 2

3 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 215 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 213 Mhy:n jäsenten omistama metsäala v kpl ha SISÄLTÖ 1. Markkinanäkymä vuodelle Toiminnan painopistealueet 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus 4. Erikoispalvelut ja muu toiminta 5. Toiminnan voimavarat Talouden tarkastelu 7. Toimitusmaksujen perusteet 8. Talousarvio 9. Liitetaulukot MHY Päijät-Hämeen toiminta-ajatus: Toimimme jäsentemme tavoitteiden mukaisesti heidän metsätaloutensa parhaaksi ja autamme monipuolisesti jäseniämme ja muita metsänomistajia metsätalouden harjoittamisessa ja metsäomaisuuden hallinnassa. 3

4 1. Markkinanäkymät vuodelle 215 Maailmantalouden vaikeuksista huolimatta metsäalan markkinanäkymä on kohtuullinen Vuonna 215 Suomen talous kehittyy suhdannelaitosten ennusteiden perusteella vaatimattomasti. Ukrainan kriisin laajeneminen sekä Lähi-idän levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta ja vaikuttavat kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymisten kautta talouden yleiskuvaan. Metsäteollisuuden päämarkkinoilla euroalueella kasvun ennakoidaan hieman nopeutuvan ensi vuonna, joskin kasvu pysyy edelleen hitaana ja maakohtaiset erot ovat suuria. Euroalueen ulkopuolisessa Euroopassa taloudet kasvavat huomattavasti euroaluetta nopeammin. USA:ssa ja Aasiassa talouskasvu on myös selvästi euroaluetta nopeampaa. Tämän seurauksena euron ennakoidaan heikentyvän USA:n dollariin verrattuna, mikä osaltaan parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä. Metsäteollisuuden antamat investointi-ilmoitukset vaikuttavat positiivisesti koko suomalaiseen metsäsektoriin jo vuonna 215. Metsäteollisuuden vienti vetää hyvin Massa- ja paperiteollisuudessa sellun ja kartongin maailmanmarkkinoilla kysyntä jatkuu hyvänä, mutta painopaperien osalta kysyntä ja hinnat ovat edelleen lasku-uralla. Vuonna 215 paino- ja kirjoituspaperin tuotanto ja vientimäärä pienenee Metlan ennusteen perusteella pari prosenttia. Paperin keskimääräinen vientihinta laskee prosentin. Kartongin tuotantomäärä nousee pari ja vientimäärä puolestaan kolme prosenttia vuonna 215. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee Metlan arvion mukaan prosentin vuonna 215. Sellun keskimääräinen vientihinta nousee Metlan mukaan prosentin vuonna 215. Myös sellun tuotanto ja vientimäärään Metla ennakoi lievästi positiivista kehitystä. Rakentamisen näkymien synkentyminen Euroopassa heijastuu useissa maissa havusahatavaran ja -vanerin kysyntään ensi vuonna. Näiden tuotteiden osalta Suomen viennin kasvu Eurooppaan jää kuluvaa vuotta hitaammaksi. Kotimaassa uudisrakentaminen on poikkeuksellisen vähäistä. Euroopan ulkopuolisista markkinoista myös Aasiassa kasvu on hidastumassa. Kasvumahdollisuuksia puutuotteiden viennille on erityisesti Pohjois-Afrikassa, jossa pidemmän aikavälin tarve rakennuskannan korjaamiselle ja uudisrakentamiselle sekä infrastruktuurin parantamiselle lisää sahatavaran kysyntää myös vuonna 215. Suomen sahatavaran viennin Metla ennustaa vuonna 215 kasvavan prosentin ja vanerin viennin pari prosenttia. Myös sahatavaran ja vanerin viennin yksikköhintojen Metla odottaa hieman vahvistuvan. 4 Metsätaloudessa ei ennakoida tapahtuvan isoja muutoksia vuonna 215 Metsäntutkimuslaitos arvioi metsäteollisuuden puun käytön vuonna 215 olevan 65 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuonna 214. Kotimaisen puun osuus käytöstä on 56 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Mikäli Metlan ennuste toteutuu, tuontipuun osuus ei ole 2-luvulla kertaakaan ollut yhtä pieni kuin 215. Tukin markkinahakkuut ovat Metlan ennusteen mukaan 25 miljoonaa ja kuitupuun hakkuut 31 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsien markkinahakkuiden Metla ennustaa olevan vajaa 45 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 215 metsähakkeen käyttömäärä ei Metlan arvion mukaan kasva, eli on vajaat yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Puun ostomäärissä ei ennusteiden mukaan tapahdu merkittäviä muutoksia. Puun hintakehitys vuonna 215 määräytyy metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinanäkymien perusteella. Metla arvioi tukkien ja mäntykuidun nimellisten hintojen nousevan pari prosenttia, kuusikuidun hinta nousee prosentin, mutta koivukuidun hinnassa ei tapahdu muutosta. Yksityismetsien puukaupoista maksetaan metsänomistajille bruttokantorahatuloja Metlan ennusteen mukaan vuonna 215 noin 1,6 miljardia euroa. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen nettotuloksen Metla arvioi pysyvän samana kuin vuosina Toiminnan painopistealueet 215 Erno Järvinen tutkimuspäällikkö MTK Metsälinja 1. Mhy-jäsenyys, tavoitteet ja talous Jäsenyyden etujen esiintuominen ja jatkuva viestintä Tavoitteena 8% jäsenmäärä alueen metsänomistajista Kohdistettujen säästötoimenpiteiden jatkaminen Henkilökohtainen yhteydenotto kaikkiin jäseniin Töiden henkilökohtainen markkinointi ja myynti Strategian vahvistaminen Talouden ja tuloksen pitäminen vahvasti positiivisena 2. Puukaupan edunvalvonta Tarjonnan ja myynnin tasapainon säilyttäminen Kestävien hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Jäsenten puunmyyntisuunnitelmista Mhy:n kautta 85 % Jäsenten puukaupan toimeksiantojen osuus puunmyyntisuunnitelmista 85 % Hinta- ja katkonnanseurantajärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Runkohinnoitteluun perustuvien puukauppatapojen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen Puunkorjuupalvelun lisääminen sekä energiapuukaupan edelleen kehittäminen

5 3. Metsänhoitopalveluiden tarjonta ja kehittäminen Työmäärien lisääminen Kaikkien metsänhoitotöiden henkilökohtainen ja kohdistettu markkinointi Metsänomistajien henkilökohtainen neuvonta ja aktivointi metsänhoitotyössä Oman työvoiman, yrittäjien sekä metsuriryhmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen oikea-aikaisten hoitotöiden avulla Metsävaratietojen ylläpito ja hallinnointi sekä uuden tekniikan hyödyntäminen Uusien hankkeiden täysimääräinen hyödyntäminen Korkean asiakastyytyväisyyden säilyttäminen 3. Tiedotus, markkinointi, neuvonta ja koulutus Tavoitteet 215 Koulutukset, kurssit, kilpailut ja tapahtumat metsänomistajille, hallinnolle, työntekijöille ja toimihenkilöille toteutetaan liitteenä olevien koulutus- ja tiedotussuunnitelmien mukaisesti. Kotimetsä-lehti ilmestyy 2 kertaa vuoden 215 aikana. Kotimetsikkö-tiedote ilmestyy 2-4 kertaa vuoden 215 aikana kohdistuen erityisesti hanketiedotukseen. Paikallis-, alue- ja valtakunnan tason lehtijuttuja saadaan läpi yli 1 kpl vuoden aikana sekä alueradiota ja alue-tv:tä käytetään tiedotuskanavana. Sähköisiä tiedotteita lähetään metsänomistajille, lehdistölle ja muille sidosryhmille 1 kpl/kk. Sisäinen tiedotus hoidetaan Lynx:n, serverin, sähköisen toimintajärjestelmän ja sähköpostin kautta. Työntekijöillemme lähetetään tiedotuskirjeitä 2-3 kpl/vuosi. Kotisivuja päivitetään viikoittain. Metsänhoitotyöt, metsälaki, metsätuholaki ja kemera Metsänhoitotöiden markkinointiin panostetaan monin tavoin. Metsänhoitotöiden kokonaismäärää nostetaan edelleen. Taimikon varhaisperkauksen määrää lisätään entisestään samoin kuin pohjalukemissa pieneen nousuun lähtenyttä metsänviljelyä. Muokkauksessa pyritään Bräcke-laikutuksen määrä säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuonna 214 voimaan tullut metsälain muutos huomioidaan yhdistyksen palveluissa ja palveluiden tarjonnassa. Metsälakia on uudistettu, koska metsänomistajat ja koko metsäala näkivät metsien hoidon ja käytön monipuolistamisen tarpeelliseksi. Metsien monipuolisen käytön odotetaan lisäävän metsistä saatavaa hyvinvointia. Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi voimassa oleva laki vastaa tämän hetkistä paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia. Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään kevään aikana täysimäärisesti valtion tuet, metsänhoitotöiden ja uudistamisen laadun seurantaa vahvistetaan mhy:ssä). Valmistaudutaan talven ja kevään aikana kemera -tukien muutokseen ja uuden kemera -lain voimaantuloon. Uusi kemera -laki tulee todennäköisesti voimaan Jatketaan aikaisempien vuosien toimenpiteitä; eli metsänhoitopalveluiden tarjontaa ja kehittämistä Varhaisperkauksen lisääminen kohdistetun markkinoinnin kautta Taimikonhoidon oikea-aikainen markkinointi ja tekeminen => kannattavuus paranee Hoitotyökeskittymien etsiminen ja hyödyntäminen Metsuriyrittäjien mahdollisuuksien hyödyntäminen Metsänhoitoyhdistyksen ATK-järjestelmän hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa Metsänomistajien omatoimisuuden lisääminen Oikean ja kustannustehokkaan muokkausmenetelmän tarjoaminen Laadukkaan metsänviljelymateriaalin varmistaminen Lannoituskeskitysten markkinointi ja toteutus Valtion antamien tukien hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen metsänomistajille Hanketoiminta 215 EU:n rahoituksen uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 215 aikana. Todennäköisesti uusia hankkeita voidaan käynnistää omalla vastuulla vuoden alkupuoliskolla. Uuteen hankekauteen varaudutaan selvittämällä eri rahastojen (maaseuturahasto, sosiaalirahasto (ESR), aluekehitysrahasto (EAKR)) tarjoamia mahdollisuuksia metsäisissä hankkeissa. Hämeen ELY-keskuksen laatiman Hämeen maaseutustrategian painopisteitä ovat mm. biotalous, metsä- ja puutuoteala, metsäenergia, matkailu. Näistä etsitään tartuntapintoja mhy:n toimintaan. Hankkeissa tavoitellaan vuositasolla 2 rahoitusta. Hankkeiden rahoituskanavia pyritään laajentamaan ja uusia hankeyhteistyökumppaneita etsitään. Osa hankkeista on pienehköjä omalla porukalla toteutettavia, osa laajempia eri yhteistyökumppaneita vaativia. Hankkeiden tarkoituksena on aktivoinnilla kannustaa metsänomistajien metsien käyttöä ja hoitoa, kehittää mhy:n omaa toimintaa sekä osaltaan suomalaista metsätaloutta ja metsien hoitoa. Rahoituksen on saanut v. 216

6 loppuun asti toteutettava Erirakenteinen metsänkasvatus tutuksi metsänomistajille-hanke. Katsaus markkinointiin 215 Vuonna 215 lisätään markkinoinnin ja tiedottamisen linjaa. Painopistealueina tulee olemaan jäsenyys, puukauppa, hankkeet, varhaisperkaus, metsäenergia ja metsäomaisuuden hallintapalvelut. Yksi pääpainopiste on jäsenyys ja sen edut. Puukauppaa tullaan edelleen aktiivisesti edistämään ja puun markkinoille tuloa vauhdittamaan tiedotuksen sekä hankkeiden avulla. Metsäenergia- ja metsänhoitohankkeita tuodaan esille metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja tiedottamisessa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen markkinoinnin kulmakivenä säilyvät henkilökohtaiset yhteydenotot, joilla edelleen tavoitellaan jäseniä. Apuna toimivat hankkeiden lisäksi yhdistyksen Kotimetsä-lehti ja Kotimetsikkö-tiedotteet. Lehtiä tuetaan sähköisen uutisoinnin, kotisivujen, tapahtumien ja median saumattomalla yhteistyöllä. Liitteet: koulutus-, tiedotus- ja viestintäsuunnitelma Erikoispalvelut ja muu toiminta Katsaus erikoispalveluihin 215 Metsäomaisuuden hallintapalveluita tarjotaan täyden palvelun metsätalossa. Perunkirjoituksia, sukupolvenvaihdos (SPV)-kauppoja, kauppakirjojen laatimisia, perinnönjakoja, yhteishallintasopimusten laatimista ja muita metsäomaisuuden hallintaan liittyviä palveluita jatketaan. SPV-tiimi: Timo Hannonen, Markku Nieminen, Jyrki Mäkiranta ja Piia Sahramies vastaavat pääasiassa näiden palveluiden tuottamisesta yhdistyksen alueella. Metsäkiinteistöjen välitys on keskeinen osa metsäomaisuuden hallintapalveluita. Tavoitteena välitettävien tilojen osalta on ylläpitää johtava markkina-asema koko yhdistyksen alueella tapahtuvasta metsäkiinteistöjen välityksestä. Välitämme myös muita maaseudun kohteita. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Etelä- Suomen Metsätilat LKV:n kanssa. Metsänomistajien edunvalvonta kaava- ja ympäristöasioissa hoidetaan tiimikohtaisesti nimetyiden vastuuhenkilöiden kautta. Mhy:llä on keskeinen asema METSO-asioiden esilletuomisessa metsänomistajille. Palvelemme metsänomistajia kaikissa METSOon liittyvissä kysymyksissä. Muu toiminta 215 Mhy seuraa ja vaikuttaa edelleen aktiivisesti alueen hirvikannan kehittymiseen. Mhy vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti Mhy Palvelu Oy:n käytännön toimintaan ja kehittämiseen. Mhy toteuttaa alueellaan tiedottamisen ja toiminnan kautta metsien sertifioinnin määrittelemät tavoitteet 5. Toiminnan voimavarat 215 Henkilöstö Toimihenkilöt 45, 41, 35,5 34,5 33, Metsäneuvojat 2, 2, 18, 17, 16, Energiapuuneuvojat 7,5 7,5 5, 5, 5, Metsäsuunnittelijat 4, 4, 4, 4, 4, Erikoishenkilöt 9, 5, 4, 4, 4, Hallinto- ja toimisto 4,5 4,5 4,5 4,5 4, Metsätyöntekijät 21, 19, 17, 17, 16, Yhteensä 66, 6, 52,5 51,5 49, Lisäksi yhdistys työllistää vuosittain n. 4 kausivakinaista ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa metsätyöntekijää. Yrittäjämetsureita alueellamme on käytettävissä N. 2 sekä 5 metsuriryhmää ja tallia (45 6 metsuria). Kaivinkone- sekä muokkausurakoitsijoita on n. 15. Energiapuu-, moto- ja metsäkuljetusurakoitsijoita on n. 7. Lyhytaikaisissa urakointisuhteissa käytettävissä lisäksi n. 15 urakoitsija/yrittäjää. 6. Talouden tarkastelu Vuoden 215 budjetissa on varauduttu metsänhoitomaksun poistumiseen ja jäsenmaksujen korvaavaan rooliin. Vuonna 212 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta sekä eläköitymisten johdosta henkilöstömäärä vähenee vuoden loppuun mennessä 2,5 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen 214. Liiketoiminnan kannattavuutta nostamalla ja yleiskuluja vähentämällä pyritään turvaamaan positiivinen tulos myös vuodelle 215. Vuoden 215 budjetti pohjautuu realistisiin työmääriin. Liikevaihtotavoite kasvaa edellisien vuosien toteutumasta lähinnä korjuupalvelun ansiosta. Lisääntyneet laitos- ja tehdastoimitukset kasvattavat osaltaan korjuupalvelun liikevaihtoa. Liikevaihtotavoite vuodelle 215 on 1 milj. euroa, josta 6 % tulee korjuupalvelusta. Kiinteät kulut vähenevät vuoden 214 tasosta n. 5 % pääasiassa edelleen pienentyvien leasingmaksujen ansiosta. Liiketoiminnan euromääräinen kate tulee kasvamaan lähinnä korjuupalvelun volyymin kasvun ja lisääntyvien asiantuntijapalveluiden ansiosta. Tulostavoite vuodelle 215 on 161 tuhatta euroa. 6

7 Liiketoiminnan liikevaihto Enn. 214 Bud

8 7. Toimitusmaksujen perusteet Taksaperusteet vuodelle PUUKAUPALLISET PALVELUT Puunmyyntisuunnitelman teko Ostotarjousten välittäminen Puukaupan toimeksianto Korjuun valvonta Hankintapalvelu 2. METSÄNHOITOPALVELUT Metsänviljely Muokkaus Muut mh-työt Nuoren metsän hoito Alle 2 ha:n raivaussahatyöt Materiaalien välitys 3. MUUT PALVELUT Arviointi Metsäsuunnittelu Tilatut selvitys- ja tilakäynnit Muu välityspalvelu Valmistelu-, paperi- ja toimistotyö Muut työt PERUSTE: perusmaksu ja /tunti (maksuton valtakirjakaupan yhteydessä) /m³ /m³ /h /m³ /ha /ha /ha tai kate-% /ha /h kate-% ja/tai centtiä/kpl /h /ha /käynti kate-% /h /h 4. PALVELUT EDUT JÄSENILLE alennus asiantuntijapalveluista ja materiaaleista -1% puunvälityksessä jäsenetu +2,5 /m 3 5. JÄSENMAKSU /verotusyksikkö 5 /kannatusjäsen 1 /liittymismaksu eroamisen jälkeen 8

9 8. Talousarvio Talousarvio 215 VARSINAINEN TOIMINTA ( ) BUD 215 ENN 214 TOT 213 TUOTOT Edistämistoiminta KULUT Henkilöstökulut Muut kulut Poistot KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ LIIKETOIMINTA Tuotot Kulut LIIKETOIMINNAN TULOS VARAINHANKINTA Metsänhoitomaksut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TILIKAUDEN TULOS PAKOLLISET VARAUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TALOUDEN KEHITTYMINEN 1 TOT TOT TOT TOT TOT ENN BUD BRUTTOTUOTOT Jäsen-/metsänhoitomaksut Muut varsinaisen toiminnan tuotot Liiketoiminnan liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ BRUTTOKULUT Varsinaisen toiminnan kulut Liiketoiminnan kulut KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos -479 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Liitetaulukot 9

10 1. Liitetaulukot m 6 m Puunmyyntisuunnitelmat Puunmyyntisuunnitelmat Enn. 214 Bud Valtakirjakauppojen osuus 213 Enn. 214 Bud. 215 Valtakirjakauppojen osuus 2 Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot Metsäsuunnittelu, tila- ja vahinkoarviot ha 1 ha Enn. 214 Bud Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 213 Enn. 214 Bud. 215 Metsäsuunnittelu Tila- ja vahinkoarviot 1

11 Korjuupalvelun välittämä puumäärä m Enn. 214 Bud. 215 Energiapuu Ainespuu Maanmuokkaus ja metsänviljely 2 15 ha Enn. 214 Bud. 215 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset

12 Maanmuokkaus Metsänviljely Taimikon- ja NM-hoito ja ensiharvennukset ha Enn. 214 Bud

13 9. Liitetaulukot 2. Viestintäsuunnitelma vuodelle 215 AIKA ASIA KOHDERYHMÄ VÄLINEET VASTUUHLÖ KUST./TYÖAIKA SEURANTA Koko vuosi Ajankohtaista/ Asiakkaat/sidosryhmät Kotisivut tj, hp, pr 1 mtpv/v, Viikottain, yleistietoa mhy:stä päivitys ajankohtaisuus Toimintatiedote Hallitus, varajäsenet Sähköposti, hp ja tj 5 mtpv/v Hallituksen kirjeet kokoukset Erikoismarkkinointi/ Metsänomistajat, uudet Paik.media, Tiimit, t.hlöt, 1 mtpv/v, Palaute segmentointi metsänomistajat, kirjeet, s-posti, henk. koht. 1 /tiimi työtilausten yht. jäsenet, naismetsän- mainokset ym. vastuu omistajat kutsuvierastil. Ajankohtaistiedotus Metsänomistajat Paik. lehdet, tj, pr 1 mtpv Palaute heti ym. mediat, median ilm. jälk. sähk.uutiskirje Valmius kriisitiedotukseen erillisen suunnitelman mukaan. Kuukausittain Hallintotiedote Valtuusto Sähköposti, hp ja tj 4 mtpv/v Valtuuston kok. kirjeet Yleiset asiat Metsurit/yrittäjät Palkkatieto Tstohlöt 1 mtpv/v Palaute mets./ ym. erit.tieto yritt.tilaisuuksissa postin mukana Viikottain Ajankohtaiset Toimihenkilöt, hallitus Sähköposti, tj, hp, pr, 1 mtpv Viikkopalaverit, tapahtumat sis. tiedotus timit, tsto kuukausipalaverit, Lync Toiminnan Toimihenkilöt Vkopalaveri, Tiimit, tj, hp 1 mtpv Seuraava palaveri suunnittelu Lync, tj ja hp kiertää viikko Metsänomistajat Metsänomistajat, yleisö Tapahtumat, tj, pr + thlöt 2 mtpv, Palaute heti -viikko median kautta avoimet ovet, 1 tapahtuman jälk. kutsut, media Huhtikuu, Yleis-/ajankohtais- Metsänomistajat, sidos- Kotimetsä 2 mtpv/v + Palaute, seur. nron Syyskuu tietoa ryhmät, hlöstö, yrittäjät -jäsenlehti 22 /v suunnittelu (apuna Kotimetsikkö 2-4 krt/vuodessa) Joulukuu Valitut tuotteet Metsänomistajat, kalenteri 5 mtp/v + Palaute, sidosryhmät 1 e/v tuotekohtainen myynnin seuranta tj=toiminnanjohtaja, hp=hallintopäällikkö pr= projektipäällikkö 3. Metsänomistajien koulutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT KOKOUKSET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT TIEDOTUS Tammikuu Erirakenteisen kasvatuksen (Kotimetsikkö) koulutukset x 3 Helmikuu Veropäivät kunnittain Maaliskuu MHYP:n tilaisuudet, Helsinki valtuuston kevät- Metsänomistajan lauantai lehtijutut, s-uutiskirje, www kevät x 3 kokous Huhtikuu Kotimetsä-jäsenlehti Toukokuu KEMERA muuttuu MO ulkomaanmatka lehtijutut, s-uutiskirje, www Kesäkuu Kasvinsuojeluaineet Metsätaitokilpailut lehtijutut, s-uutiskirje, www (Kotimetsikkö) Heinäkuu Hallinnon kesäretki MO kesäretki lehtijutut, s-uutiskirje, www Elokuu Metsäiltamat lehtijutut, s-uutiskirje, www Syyskuu Metsänhoitotoimet ja Toiminnan SM-metsätaito, Kotimetsä-jäsenlehti niiden kannattavuus suunnittelupäivä MO-viikko Puukauppa ja korjuunäytökset Lokakuu (Kotimetsikkö) Marraskuu Mhy-jäsenyyden edut Helsingin metsämessut lehtijutut, s-uutiskirje, www Joulukuu Koko vuoden Valtuuston Jouluglögit toimistoilla lehtijutut, s-uutiskirje, www, palvelutoimisto Helsingissä syyskokous kalenteri 13

14 4. a) Toimihenkilöiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT Tammikuu Vuoden vaihteen muutokset 1 krt/2 kk koko mhy:n videoneuv. vkopalaverin yht., LYNC-palaverit Helmikuu ATK-koulutus, hlöstö myynti- Strategiaseminaari valmennus Maaliskuu Sertifiointi Maastopäivä, metsätaitoilu Huhtikuu Ensiapu-koulutukset Toimihenkilöpäivä Kuntopäivä, Vierumäki Toukokuu KEMERA-muutokset Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Henkilöstöpäivä, Metsäiltamat Syyskuu Toiminnansuunnittelu-päivät Lokakuu Mitä muuttui 215 -seminaari Marraskuu Joulukuu Satunnaisesti tiimeittäin Pikkujoulut viikkopalaveri 4. b) Metsurien ja urakoitsijoiden koulutussuunnitelma vuodelle 215 KOULUTUS JA KURSSIT PALAVERIT JA AIHEET TAPAHTUMAT JA KILPAILUT metsurit urakoitsijat Tammikuu Metsälaki Metsälaki Helmikuu Korjuujälki Maaliskuu Sertifiointi Sertifionti Kuntopäivä, Vierumäki Huhtikuu Ensiapu-koul. Toukokuu Taimet, muokkaus Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Omavalvonta Omavalvonta Metsäiltamat Syyskuu Henkilöstöpäivä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pikkujoulut 14

15 5. a) Puukaupalliset palvelut PUUNMYYNTISUUNNITELMAT, M 3 - Mäntytukki - Kuusitukki - Koivutukki - Muu tukki Tukkipuuta yhteensä, m 3 - Mäntykuitu - Kuusikuitu - Koivukuitu - Muu kuitu Kuitupuuta yhteensä, m 3 Yhteensä, m 3 Yhteensä, kpl PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN HAKKUUTAVAT, HA - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, ha - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, ha Muut hakkuut, ha Hakkuuala yhteensä, ha PUUNMYYNTISUUNNITELMIEN PUUMÄÄRÄT, M 3 - Ensiharvennukset - Muut harvennukset - Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä, m 3 - Avohakkuut - Siemenpuuhakkuut - Suojuspuuhakkuut - Kaistale- ym. hakkuut - Luontaisen uudistamisen hakkuut yhteensä Uudistushakkuut yhteensä, m 3 Muut hakkuut, m 3 Puumäärät yhteensä, m 3 PUUKAUPPAPALVELUT - Puukaupan toimeksiannot (=valtakirjakaupat), m 3 - Korjuupalvelu, m 3 - Korjuupalvelu, ha - Kesäkauden aikaiset hakkuut ( ), ha - Juurikäävän biologinen torjunta uudistushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta kasvatushakkuissa, ha - Juurikäävän biologinen torjunta yhteensä, ha - Muu puukaupan avustaminen, m 3 - Puutavaran mittaus, m 3 - Hakkuun ja mittauksen valvonta, kpl - Energiapuutoimitukset (kaikki kohteet), m 3 TOT. -13 ARV. -14 TAV Ilman metsänomistajan ennakkovaltakirjaa toimitettu puu - Pienyrityksille (alle 6 m 3 ), m 3 - Energiapuu, m 3 15

16 5. b) Metsänhoitopalvelut METSÄNUUDISTAMINEN TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 mhy tehnyt tai teettänyt Uudistusalojen raivaus, ha Maanmuokkaus, ha - Laikutus Äestys Ojitus- ja laikkumätästys Säätöauraus - Pellon muokkaus Maanmuokkaus yhteensä, ha Kulotus, ha 1 1 Metsänviljely, ha - Männynkylvö Kuusenkylvö - Koivunkylvö 5 5 Kylvö yhteensä, ha Kylvöstä konekylvöä, ha Istutus, ha - Männyn istutus Kuusen istutus Koivun istutus Muiden kotim. puulajien istutus Ulkomaisien puulajien istutus Istutus yhteensä, ha Istutuksesta pellonmetsitystä, ha Metsänviljely yhteensä, ha Täydennysviljely (ei sis. viljelyalaan), ha Mhy:n toimittamat siemenet, kg Mhy:n toimittamat taimet, kpl Heinäntorjunta, ha Heinäntorjunnasta kemiallisesti, ha NUOREN METSÄN HOITO Taimikonhoito, ha Nuoren metsän kunnostus, ha Taimikon hoito ja NMK yhteensä, ha Energiapuun korjuu, k-m Energiapuun haketus, i-m Pystykarsinta, ha Kemiallinen vesakontorjunta, ha Kasvatushakk. ennakkoraivaus, ha MUUT TYÖT Lannoitus, ha Kunnostusojitus, km Metsäteiden rakennus, km Metsäteiden perusparannus, km Kantojen nosto ei-kemera-kohteilta, ha

17 5. c) Koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalvelut SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIPALVELUT TOT. -13 ARV. -14 TAV. -15 Ajantasaisen metsäsuunnittelun kokonaispinta-ala, ha Metsäsuunnittelu, ha (mhy:n tekemät) Metsäsuunnittelu, kpl (mhy:n tekemät) Metsäsuunnitelmien päivitys, ha (mhy) Metsäsuunnitelmien päivitys, kpl (mhy) Tila-arviot, ha Tila-arviot, kpl Tuhoarviot, ha Tuhoarviot, kpl Ympäristötukisopimukset, kpl Metsäluonnon hoitohankkeet, kpl 5 METSÄNOMISTAJIEN NEUVONTA JA KOULUTUSSUUNNITELMA Metsänomistajien lukumäärä henkilökohtaisessa neuvonnassa, kpl Muu neuvonta (ryhmäneuvonta, kilpailut, retkeilyt ym.) - Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Metsänomistajien koulutus (tutkinto- ja muut kurssit) - Koulutustilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä Lasten ja nuorten metsäosaaminen Tilaisuuksien lukumäärä Osanottajien lukumäärä TIEDOTUSSUUNNITELMA Jäsentiedotteiden ja -lehtien lukumäärä (ei levikkimäärä) HENKILÖSTÖKOULUTUSOHJELMA Toimihenkilöt - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Koulutukseen osallistuvien lukumäärä Metsurit - Koulutukseen osallistumispäivien lukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Yrittäjät ja urakoitsijat - Koulutukseen osallistuvien kukumäärä Sertifiointikriteerien mukaiseen koulutukseen osall. lukumäärä Hallinto (ei sääntömääräiset kokoukset) - Hallituksen koulutus/tilaisuudet, kpl Valtuuston koulutus/tilaisuudet, kpl

18 18

19 19

20 Metsänhoitoyhdistys PÄIJÄT-HÄME ry Päätoimisto: Väihkyläntie 2, 197 Sysmä puh. (3) faksi (3) Kuvat: Mhy Päijät-Häme Taitto: Stailimainos TeKo Ky 11/214

Mhy Pohjois-Pirkka. Pauliina Salin, metsäasiantuntija

Mhy Pohjois-Pirkka. Pauliina Salin, metsäasiantuntija Mhy Pohjois-Pirkka Pauliina Salin, metsäasiantuntija Metsänhoitoyhdistykset 2016 Maanlaajuinen organisaatio 77 itsenäistä metsänhoitoyhdistystä 1.000 toimihenkilöä, 700 metsuria, urakoitsijat Hallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2014 metsänomistajat Koulutus

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2014 metsänomistajat Koulutus Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 10 2. Viestintäsuunnitelma...11 3. Koulutus 2014 metsänomistajat...11 4. Koulutus 2014...12 a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry. Toimintasuunnitelma 2017 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo Sivut 1. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2017 4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13

MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry. Toimintasuunnitelma 2016 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/13 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo Sivut 1. MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2016 4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2013 metsänomistajat Koulutus

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2013 metsänomistajat Koulutus Toimintasuunnitelma 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 10 2. Viestintäsuunnitelma...11 3. Koulutus 2013 metsänomistajat...11 4. Koulutus 2013...12 a) Toimihenkilöt b) Metsurit & urakoitsijat

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot

Metsikkötietojen päivityskäytännöt

Metsikkötietojen päivityskäytännöt Metsikkötietojen päivityskäytännöt Metsikkötietojen ajantasaistusseminaari 21.4.2009/Jari Yli-Talonen Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan,

Lisätiedot

Suometsien puunkorjuu. MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi

Suometsien puunkorjuu. MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi Suometsien puunkorjuu MHY Lakeus, Antti Väisälä Jalasjärvi 26.11.2014 Metsänhoitoyhdistys Lakeus Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Teuva Perustettu 1.1.2004 n. 5 850 jäsentä Metsämaanpinta-ala 160 000 ha Hakkuusuunnite

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2011 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 14.4.2011 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito- ja metsänparannustöiden

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

METKA hanke Energiaseminaari Ener 23.4.10

METKA hanke Energiaseminaari Ener 23.4.10 METKA hanke Energiaseminaari 23.4.10 Hanke Perustettu vuoden 2007 lopussa Tavoiteltu loppuraportointi 2011 loppuun Hankkeen hallinnoija mhy Kanta Häme Hankkeen toteuttajaosapuolena mhy Päijät Häme Hankekumppaneina

Lisätiedot

kannattava elinkeino?

kannattava elinkeino? Onko huomisen metsänomistus kannattava elinkeino? Päättäjien 28. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Metsänomistajaryhmien

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana

Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana Puuta liikkeelle seminaari Metsänhoitoyhdistykset puun hankkijana 14.03.2016 kenttäpäällikkö Pauli Rintala MTK Metsälinja Metsänhoitoyhdistysten rooli Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttui (osin siirtymäaikoja)

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 24/2009 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 8.6.2009 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Ensiharvennusten ala ennätykselliset

Lisätiedot

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila,

Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Kannattavuus metsänomistuksen ydinkysymyksenä Päättäjien 29. Metsäakatemia Maastojakso, Nakkila, Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. erno.jarvinen@mtk.fi

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2013 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 22.5.2013 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

ENERGIASEMINAARI 23.4.10. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja

ENERGIASEMINAARI 23.4.10. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja ENERGIASEMINAARI 23.4.10 1 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Elias Laitinen Energiapuuneuvoja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme (2009) 2 Metsänomistajia jäseninä noin 7200 Jäsenien metsäala on noin 250 000

Lisätiedot

Metsäalan työllisyysnäkymät & mhy:t työnantajana

Metsäalan työllisyysnäkymät & mhy:t työnantajana Metsäalan työllisyysnäkymät & mhy:t työnantajana Heureka, 23.3.2017 Lasse Lahtinen MTK / metsälinja 24.3.2017 Metsäalan työvoimatarve ennuste - Savotta 2025 -hanke (Metsäteho 2016) - Metsäalan työvoimatarve

Lisätiedot

MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa

MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa MTI-opetuksen tulevaisuus - yhdessä tehden Työelämätaidot metsäalan muutoksessa MTI:en AMK-opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Mhy Etelä-Karjala konserni Mhy Etelä-Karjalan konserni Emoyhtiö: Mhy

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsä sijoituskohteena Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Jarmo Lahdenmaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Esityksen sisältö Taustatietoa MHY Etelä-Pohjanmaasta Sijoittamisesta yleensä

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen?

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen? Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 9 Sahaukseen ja energiantuotantoon: riittääkö raaka-aine kaikkeen? Juha Hakkarainen Metsäjohtaja, MTK metsälinja juha.hakkarainen@mtk.fi PEFC/-44- Metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

Suometsien hoitohankkeet yksityismetsissä

Suometsien hoitohankkeet yksityismetsissä Suometsien hoitohankkeet yksityismetsissä Tapion seminaari Helsinki 26.4.2017 MHY Pirkanmaa ry - avainlukuja Metsäomistajien yhdistys 6098 jäsentä 174 000 hehtaaria metsää Hakkuusuunnite 1,2 Mm3 Myyntimäärä

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitos Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen. *

METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitos Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen. * METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2009 2010 2010 Metsäntutkimuslaitos 30.10.2009 Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen * riitta.hanninen@metla.fi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008

Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus. Ritva Toivonen Tapio 11/2008 Metsätalouden näkymät Suomessa Metsätalous on maatiloille mahdollisuus Ritva Toivonen Tapio 11/2008 1 Metsäala murroksessa (2005)08 Massa- ja paperiteollisuus: Vuosikymmenien kasvu taittuu laskuun: pysyvämpi

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen

Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Metsätalouden kannattavuuden parantaminen Jari Hynynen & Saija Huuskonen Luonnonvarakeskus Natural Resources Institute Finland Johdanto Talousnäkökulma metsänkasvatukseen ottaen huomioon se, että Metsien

Lisätiedot

- Metsämaata ha - Kitumaata ha - Joutomaata tms ha Yksityismetsien kokonaispinta-ala

- Metsämaata ha - Kitumaata ha - Joutomaata tms ha Yksityismetsien kokonaispinta-ala TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 2 3 Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry YLEISTIEDOT YKSITYISMETSÄT Pinta-ala - Metsämaata 438 000 ha - Kitumaata 30 000 ha - Joutomaata tms. 14 500 ha Yksityismetsien kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tavoitteena on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn.

Toiminta-ajatus: Yhdistyksen tavoitteena on auttaa metsänomistajia saamaan metsistään mahdollisimman suuren ja kestävän hyödyn. Toimintakertomus 211 MAANMITTAUSLAITOS Lupa nro 264/MML/8 Toimialue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä Täyttä mh-maksua maksavia v. 211 heidän

Lisätiedot

Metsänomistajien koulutus

Metsänomistajien koulutus koulutus EME-hanke Mari Sarvaala aktivointi Hankesuunnitelmassa todettu: menetelminä viestintä, koulutus ja henkilökohtainen neuvonta metsänomistajia autetaan tiedostamaan metsänsä arvo ja kannattavan

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2011 2012 Riitta Hänninen, Jussi Leppänen ja Jari Viitanen 20.10.2011 Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden näkymät

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Juho Rantala 29.11.2011 Joensuu Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Käsitteitä Tuottavuus on mittari sille, kuinka tehokkaasti resursseja käytetään

Lisätiedot

Päättäjien 35. Metsäakatemia LUUMÄKI. Hakkuu- ja taimikonhoitokohde 25.9.2013

Päättäjien 35. Metsäakatemia LUUMÄKI. Hakkuu- ja taimikonhoitokohde 25.9.2013 Päättäjien 35. Metsäakatemia LUUMÄKI Hakkuu- ja taimikonhoitokohde 25.9.2013 Mhy Etelä-Karjala Tervetuloa Etelä-Karjalaan, Luumäelle Kohteen teemana on metsien käsittely: Monipuolistuvat metsänkäsittely

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

Ajankohtaista puumarkkinoilta

Ajankohtaista puumarkkinoilta Ajankohtaista puumarkkinoilta Jukka Hujala metsäasiantuntija MTK metsälinja Karstula-Kyyjärven mhy 12.9.2015 Metsäpolitiikan ohjaus kohti vuotta 2050 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäpoliittinen selonteko

Lisätiedot

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Juho Rantala 21.11.2011 Jyväskylä Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Käsitteitä Tuottavuus on mittari sille, kuinka tehokkaasti resursseja käytetään

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2012 metsänomistajat Koulutus

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Toimintasuunnitelma Viestintäsuunnitelma Koulutus 2012 metsänomistajat Koulutus Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. Toimintasuunnitelma... 3 17 2. Viestintäsuunnitelma...18 3. Koulutus 2012 metsänomistajat...18 4. Koulutus 2012...20 21 a) Toimihenkilöt b) Metsurit &

Lisätiedot

Raaka-ainekatsaus. STMY 90v Jorma Länsitalo, Stora Enso

Raaka-ainekatsaus. STMY 90v Jorma Länsitalo, Stora Enso Raaka-ainekatsaus STMY 90v Jorma Länsitalo, Stora Enso Raaka-ainekatsauksesta vuodelta 1927 Hakkuut 37 milj m3 Teollisuuden raaka -aine n.10 milj m3 Kotitalouksien tarve- ja polttopuu n.15 milj m3 2 Raaka-ainekatsauksesta

Lisätiedot

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma MIKSI METSÄNHOITOON KANNATTAA PANOSTAA? Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu 1948 Julkilausuma Jokainen metsäammattimies tietää, että metsiemme metsänhoidollinen tila antaa monissa suhteissa

Lisätiedot

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015

Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Puukauppa Metsään ABC 5.9.2015 Sisältö Stora Enso ja Stora Enso Metsä Puukauppa: Kauppamuodot ja hakkuutavat Puukaupan vaiheet Puukaupan hinnoittelutekijät Ennakkoraivaus Puukauppalomakkeen läpikäynti

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Juho Rantala 17.11.2011 Mikkeli Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Käsitteitä Tuottavuus on mittari sille, kuinka tehokkaasti resursseja käytetään

Lisätiedot

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa

Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa Juho Rantala 27.10.2011 Rovaniemi Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Käsitteitä Tuottavuus on mittari sille, kuinka tehokkaasti resursseja käytetään

Lisätiedot

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa.

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Puun ostot ja hinnat heinäkuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 28.8.1998 448 Puukauppa vilkastui heinäkuussa Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi

Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat tulevaisuuden ennakointia Riitta Hänninen ja Jari Viitanen etunimi.sukunimi@metla.fi Itämeren alueen puumarkkinat seminaari Helsinki 14.2.212 Sisällys Lopputuotemarkkinoiden

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Esityksen sisällys 2 Lain tausta Lain tavoitteet Toimintaympäristö Muutokset lakitekstissä Muutosten vaikutukset - Metsänomistajille - Metsänhoitoyhdistyksille Lain

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsänhoitotöiden koneellistamisen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Metsätieteenpäivä Helsinki 4.11.2009 Juho Rantala METLA Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu - tutkimus- ja kehittämisohjelma

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Arto Rummukainen Jarmo Mikkola Markku Penttinen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Koneyrittäjien Syysriihi Rovaniemi 30.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen

METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen METSÄSEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2012 2013 Metsäntutkimuslaitoksen suhdannetyöryhmä Jari Viitanen 18.10.2012 Sisällys Maailmantalous ja vientimarkkinat Sahateollisuuden näkymät Massa ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

METSÄHAKE JA METSÄN VARHAISHOITO. Prof. Pertti Harstela METLA Suonenjoen toimintayksikkö

METSÄHAKE JA METSÄN VARHAISHOITO. Prof. Pertti Harstela METLA Suonenjoen toimintayksikkö METSÄHAKE JA METSÄN VARHAISHOITO Prof. Pertti Harstela METLA Suonenjoen toimintayksikkö Nuoren metsän kunnostus (NMK) hakelähteenä NMK:n on jouduttu, kun taimikonhoito on jäänyt tekemättä tai tehty puutteelisesti

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa, MEJA. Pekka Hyvönen Kari T. Korhonen

Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa, MEJA. Pekka Hyvönen Kari T. Korhonen Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa, MEJA Pekka Hyvönen Kari T. Korhonen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Taustaa Nykyinen

Lisätiedot

Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne

Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne Metka-koulutus / Energiapuukauppa / Luontokeskus Haltia 4.10.2014 Energiapuun markkinatilanne Energiapuulajit / kysyntä / tarjonta / kilpailutilanne Arto Kettunen TTS (Työtehoseura ry) 1. Energiapuun hintakehitys

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Seinäjoki 2.12.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Metsäenergian hyödyntämisen organisointi kuntatasolla

Metsäenergian hyödyntämisen organisointi kuntatasolla Metsäenergian hyödyntämisen organisointi kuntatasolla Manu Purola Toiminnanjohtaja 24.11.2009 2 Metsänhoitoyhdistys Keskipohja TOIMIALUE Veteli, Halsua, Perho, Toholampi Lestijärvi, Himanka, Lohtaja Kälviä,

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit KEMERA OHJELMAPÄVTYS 7.15 /2010 LTE 1 kustannuslajit 1 KEMERA-JÄRJESTELMÄ Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, teet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit Metsänuudistamin

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2014

Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2014 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.214 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tehokkuutta taimikonhoitoon

Tehokkuutta taimikonhoitoon Tehokkuutta on TAIMIKONHOITOKOULUTUS Timo Saksa, METLA Metsänuudistamisen laatu Etelä-Suomi Pienten taimikoiden tila kohentunut - muutokset muokkausmenetelmissä - muokkauksen laatu - viljelymateriaalin

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuus ja laatu. Lappi

Metsätalouden kannattavuus ja laatu. Lappi Metsätalouden kannattavuus ja laatu Lappi 2012-2015 seuranta Lappi Metsätalouden kannattavuus ja laatu 2013 Metsätalouden kannattavuus ja laatu Yksityismetsätalouden nettotulos (15 /ha) oli edellisen vuoden

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Kajaani 18.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Seinäjoki 22.10.2014

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Seinäjoki 22.10.2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Seinäjoki 22.10.2014 Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot