Digitaalisen median sisältötuotanto luento 4:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalisen median sisältötuotanto luento 4: 1.10.2002"

Transkriptio

1 Digitaalisen median sisältötuotanto luento 4: Uusmediaprojektin toteutukseen liittyy monia asioita, joita teke mässä on useita eri henkilöitä. Kun projektin aloituspäätös on tehty, etenee projekti yleensä seuraavien työvaiheiden kautta: 1. suunnittelu, 2. materiaalituotanto, 3. koostaminen, 4. testaus ja 5. jakelu Uusmedia (tuotanto) projektit voivat olla hyvin erilaisia, joten niiden tuotantotavatkin vaihtelevat. Esimerkkeinä voidaan tarkastella multimediatuotantoa ja WWW-pohjaista tuotantoprojektia. Lisätietoa: Keränen, Lamberg, Penttinen: Multimedia, Docendo 2000 ja Uusmedian sisältötuotanto: 1 Sisältötuotannon arvoketju Lopullinen myynti Käyttäjät Sisällön luominen Palvelun tarjoamien Sisällön ja palvelun yhdistäminen Infrastruktuurin tarjoamien Lähde: Euroopan komissio,

2 Digitaalinen sisältötuotanto (1) Viite: AbcDigi Sisällöntuottajan käsikirja, Edita 2001 Sisällöllä tarkoitetaan verkotettua, päätelaitteen kautta tarjottavaa, tekijänoikeuslain alaista elämyshakuisuutta tai tiedonhankintaa tukevaa aineistoa. Palvelulla ymmärretään sovellusta, jolla asioidaan tai tehdään toimenpide verkotetulla päätelaitteella. Sovellus on atk-ohjelma, jolla palvelu tai sisältö saatetaan käyttäjälle. Sisällöistä ja palveluista haetaan sekä hyötyä että huvia ja elä myksiä. Sähköisissä palveluissa edetään vaiheittain rekisteröitymisestä vahvistamiseen. Huviin tai elämyksiin pohjautuvien verkkosisältöjen kohdalla kulutetaan aikaa ja hahmotetaan kokonaisuuksia. Sisältöjen ja palvelujen tuottajalle ja suunnittelijalle yllä mainittu erilainen sisällön tai palvelun pääsyyn tai käyttöön liittyvä ero on tärkeä, sillä työprosessit hyötypohjaisten palveluiden ja elämyksiin perustuvien sisältöjen kohdalla ovat erilaisia. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että sisältö- ja palvelutoiminta toteutuvat yhä enemmän samassa kokonaisuudessa 3 Digitaalinen sisältötuotanto (2) Tuotantoprosessi alkaa tarvekartoituksella. Siinä selvitetään mm. käyttäjien (tilaajan) tarpeet, tavoitteet, tekniset rajoitteet, resurssit liikkumavaroineen, vastuut ja toteuttajat, ylläpito, rahoitus ja mahdolliset kilpailevat tuotteet. Kartoitus ratkaisee, syntyykö tuotantoon tähtäävä toimeksianto. Seuraavaksi tarkistetaan ansaintamallit. Kannattavinta on tuottaa sisältöjä/palveluja, joita mahdollisimman moni tarvitsee usein, jotka ovat heti saatavissa ja joista ollaan valmiita maksamaan. Prosessi etenee käytettävyyden arviointiin; missä ja miten tuotetta käytetään. Kotona, työssä, matkoilla, kiinteän yhteyden kautta, mobiilisti? Mobiilipalveluissa (sisällöissä) on oltava tilanteeseen liittyvää lisäarvoa. Ratkaistava on myös päivitys. Onko se tosiaikaista, tapahtuuko se väliajoin vai onko kyseessä arkisto? Harvoin käytettävä palvelu opastaa jatkuvasti, usein käytettävä sallii omat oikopolut. Keskeinen kysymys on sovittaa toteutusidea erityyppisille päätelaitteille. Lähtökohta voi olla myös käänteinen: mitä päätelaitteet mahdollistavat? 4 2

3 Digitaalinen sisältötuotanto (3) Nykytilannetta vanhan ja uuden median välissä leimaa konvergenssi: median, tietotekniikan ja telealan tehtävät muuttuvat samankaltaisiksi, päällekkäisiksi tai rinnakkaisiksi. Jakelukanavien ja -välineiden yhteistyö kasvaa. Samalla laitteet hybridisoituvat, lainaavat toisiltaan ominaisuuksia. Muutos näkyy kaksisuuntaisuutena ja vuorovaikutteisuutena. Verkko sopii sekä yksityis- että massaviestintään. Parhaissa sovelluksissa ihmisen ja koneen välillä molemmat reagoivat toistensa palautteisiin ja tulos on ennalta aavistamaton. Huolimatta ominaisuuksien yhdistelemisestä eri laitteet säilyttävät asemiaan, jopa eriytyvät (divergenssi). 5 Käytettävyyden huomiointi sisältötuotannossa Digitaalisessa sisältötuotannossa käytettävyys on tärkeä näkökulma. Se ei ole vain yksittäinen metodi tai tuotantoprosessin vaihe. Se tulee huomioida tuotantoideasta ylläpitoon. Vanhan median sisältö ja asiointitavat eivät yleensä sovi uusiin päätelaitteisiin. On tunnettava laitteiden ominaisuudet, yhteysnopeudet, selainohjelman versiot, esitystavat ja tekniikat, käytön määrä ja luonne sekä käyttäjän taidot. Eksakteihin suorituksiin ja kyselyihin sopii merkkipohjaisuus. Mitä elämyksellisempää ja suunnistavampaa käyttö on, sitä soveltuvampi on virtuaalimaisema. Nopea yhteys ja iso näytön koko sallivat navigointia, vertailua ja elämyksiä. Hitaus ja pieni näyttö vaativat suoraviivaisuutta. 6 3

4 Jakelumediat Digitaalisen jakelun tekninen infrastruktuuri on heterogeeninen, mikä vaikeuttaa palvelujen tuottamista. CD/ROM tarjoaa tuottajalle verkkojakelua turvallisemman tavan sisällöntuotantoon. Sisältö voidaan monistaa konkreettiselle levylle, paketoida ja toimittaa käyttäjille. Rompun on oltava teknisesti ja sisällöltään virheetön. Testaus on olennaista. Nopeasti vanheneva tieto ei sovi rompulle. CD/ROM ja Internet voivat myös täydentää toisiaan. Erityisesti pelisovelluksissa (hybridituotteissa) osa sisällöstä on rompulla, osa verkossa ladattavissa (mieti esimerkkejä). Periaatteessa samalla tavoin toimii myöskin DVD-levyt jakelumediana. Mitä eroja jakelun kannalta on huomioitava esimerkiksi mediapalvelinten kautta tapahtuvassa jakelussa? 7 Liiketoiminta ja ansaintalogiikat Sisällöntuotantoalan rahoittajina on kolme tahoa: arvoketjussa toimivat jakelija -rahoittajat, yksityiset pääomasijoittajat sekä julkinen sektori ja yhteisöt. Rahoitusvaihtoehtojen määrä on viime vuosina moninkertaistunut. Tuotantosuunnittelussa on hahmotettava yrityksen paikka sisällöntuotannon arvoketjussa, joka ulottuu ideasta käyttäjälle. Sen perusteella selviää ansaintalogiikka, se, mistä tulovirtoja etsiä. Avaintekijöitä ovat suuren kustantajan löytäminen, vahvan kotimarkkinaaseman saavuttaminen, sarjatuotantoon yltäminen ja tunnetun tuotemerkin luominen. Mieti esimerkkinä vaikkapa Remedyn Max Payne peliä? Strategiset liitot ja verkostoituminen ovat kilpailuvaltti. Niillä voidaan saavuttaa synergiaa teknologiassa ja markkinoinnissa ja lisätä kannattavuutta. Sitoutuminen, keskittyminen omaan alueeseen, joustavuus ja kommunikaatio ovat toiminnassa keskeisiä tekijöitä. 8 4

5 Digitaalisen tuotannon markkinat Eri tunnuslukujen mukaan Ruotsi ja Suomi lienevät hivenen edellä digitaalisessa sisältötuotannossa Norjaa ja Tanskaa. Yleinen trendi on, että perinteiset, suuret kustantajat ja mediatalot ovat nopeasti valtaamassa asemia ja hyödyntämässä uutta teknologiaa digitaalisessa sisällöntuotannossa. Muuallakin Euroopassa sisällöntuottajien painopiste on langattoman ja erityisesti matkapuhelinverkoissa tapahtuvan tietoliikenteen, sen päätelaitteiden ja matkapuhelinten lisäarvopalveluiden kehittämisessä. Uudet teknologiat, kuten WAP, eivät ole sielläkään vastanneet kuluttajien odotuksia. Valtavat UMTS investoinnit ovat silti vahvistaneet odotuksia langattomiin palveluihin. Digitaalinen, interaktiivinen televisio on vasta tulossa Eurooppaan, mutta toistaiseksi televisiokaapeliverkon saavutettavuus on suurin Benelux-maissa ja Isossa-Britanniassa. Tarkastele uusia tuotekonsepteja ja niissä käytettävää teknologiaa Oulun seudulla: laajakaistaverkko, Octopussy, WLAN 9 Sisältötuotanto Voimme perustellusti kysyä, tarvitseeko korostaa sisältötuotannon erottamista käytettävästä tuotantotekniikasta? Ne ovat sisäisesti suhteessa toisiinsa, eikä tekniikka ole sisällön edellytys, vaan yksi sen tärkeimmistä ulottuvuuksista. On tietysti niin, että uusimman selaintekniikan hankkiminen itselle lisää mahdollisuuksia nauttia/päästä osalliseksi uusimmasta sisällöstä. Voimme käyttää videokuvaa, ääntä, animaatioita ja vuorovaikutteista multimediaa. Järjestelmän päivittäminen uutta tekniikkaa vastaavaksi on yleinen käytäntö tietoteknistyneessä yhteiskunnassamme. Koko ajan toimimme yhä uusien betaversioiden varassa. Mikä on tämän vaikutus varsinaiseen sisältöön? Tarkastele esimerkiksi sanomalehti/ sähköinen webbilehti. Edellä mainitut ajatukset on poimittu johdannoksi teemalle sisältötuotanto Tietoviikko -lehdestä /Janne Seppäsen ajatuksista 10 5

6 Sisältötuotannon kilpailukyky Suomessa Sisällöntuottajaksi katsotaan yritys tai sen osa, joka tuottaa kulttuuri-, opetus-, viihde-, dokumentti- tai markkinointiaineistoa tai näiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi perinteisessä tai digitaalisessa muodossa. Sisältötuotanto voidaan jakaa esim. seuraaviin ryhmiin: kuluttajiin kohdistuvaan sisältötuotantoon business-to-business -sisältötuotanto Sisältö voidaan jakaa: ydinsisältöön, joka on luovaan prosessiin tai tietoon perustuva ja kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi idea, visuaaliset hahmot muu visuaalinen muoto, ääni, käsikirjoitus, muu kuva-, ääni- tai tekstipohjainen kokonaisuus. ohjelmoituun sisältöön, joka on sisältöön olennaisesti kuuluvaa ohjelmistokoodia. Lisätietoa projektista löydät mainitusta Kauppa- ja teollisuusministeriön projektista löytyy osoitteesta: 11 Sisältötuotannon tuottajat Perinteiset mediat Tieto- ja viestintätekniikan valmistajat Ohjelmistotalot j ajärjestelmätoimittajat Teleoperaattorit Liikkeenjohdon konsultit Mainostoimistot AV-alan tuottajat Muut: käyttäjät itse... Katso: Ja myöskin IMU-projektin materiaali:

7 Sisältötuotanto toimialana Suomessa (http://www.te-keskus.fi/julkaisu/yritys197/juttu17.htm) Sisältötuotannolla (content creation industry) tarkoitetaan sekä perinteisille jakelukanaville että sähköisille viestimille tarkoitetun dokumentti-, kulttuuri-, viihdetai markkinointiviestinnällisen ohjelmasisällön tuottamista sekä siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämistä. Uusmedia-ala on Suomessa nuorta, ja sen markkinat ovat pienet. Yritysten henkilökunta on nuorta ja hyvin koulutettua.keski-ikä on 29 vuotta, ja yli puolella alalla työskentelevistä on akateeminen koulutus. Alan liikevaihto on kasvanut nopeasti. Se kasvoi vuoden 1995 noin 65 milj. markasta seuraavana vuonna jo 250 milj markkaan. Tälle vuodelle on budjetoitu noin 500 milj. markkaa. Tutkituista yrityksistä joka viides ilmoitti toimintansa olevan kannattamatonta. Alan kannattavuutta on heikentänyt yritysten harrastelijamaisuuden tai sivutoimisuuden lisäksi aloittavien yrittäjien tarve saada referenssitöitä ja hankkia osaamista, mikä on saanut ne hinnoittelemaan oman työnsä alle kannattavuusrajan. Yritykset pitävät tärkeimpinä kehitystavoitteinaan tuotekehityksen ja tietotaidon lisäämistä, toimintaprosessien parantamista ja yhteistyöverkostojen rakentamista. Lisäksi ne haluavat saada uusia markkinoita ja lisät kapasiteettia. Päättäjiltä yritykset odottavat mm. tietoliikenteen infrastruktuurin nopeaa kehittämistä sekä alan koulutuspaikkojen lisäämistä ja kehittämistä. (Lähde: KTM-tutkimus 1998) 13 MULTIMEDIAN TUOTANTOPROSESSI Multimedian tuotantoprosessi antaa hyvän kuvan, millaisia osaamisalueita hyvän tuotantotiimin tulisi hallita. Multimedian tuotantoprosessi alkaa tarvekartoituksella, jossa selvitetään mitä tehdään, kenelle tehdään sekä minkälaisessa ympäristössä ja millaisilla laitteilla tuotetta on tarkoitus käyttää. Seuraavaksi määritellään mitä kohteen on tarkoitus oppia tuotetta käyttäessään Tällöin päätetään mm. oppimisen tavoitteista, asiasisällöstä sekä oppimismallista. 14 7

8 MULTIMEDIAN TUOTANTOPROSESSI Tämän jälkeen suunnitellaan tuotteen interaktio, eli miten käyttäjä kommunikoi tuotteen kanssa. Tällöin määritellään toimintaperiaatteet, käyttöliittymän metaforat, käyttöliittymän toimintaperiaatteet, sisällön juoni, sisällön navigointikartta sekä näyttöjen perusasu. Vasta kun kaikki tämä on suunniteltu, alkaa varsinainen käsikirjoittaminen ja story boardien laatiminen. Näiden pohjalta seuraa varsinainen A/V tuotanto, joka muodostuu elokuvan teosta tutuista ennakkotuotanto-, tuotanto- ja jälkituotantovaiheista. Kun kaikki media-aineisto on saatu tuotettua alkaa sen yhdistäminen toimivaksi multimediatuotteeksi. Tämän jälkeen tuotteesta testataan ns. alpha ja beta -versiot, jonka jälkeen alkaa sen levitys Lähde: 15 Multimedia-ammattilaisen toimenkuvat Johtava tuottaja (executive producer) Tuottaja Lakimies Taloudellinen neuvonantaja Agentti Rekrytoija Markkinointivastaava Creative director Art director Käyttöliittymäsuunnittelija Pelin suunnittelija Käsikirjoittaja Päätoimittaja Sisällön asiantuntija Visuaalinen suunnittelija Animaattori (2D, 3D) Äänituottaja Muusikko/äänisuunnittelija Editoija Videotuottaja/-kuvaaja Esiintyjä/näyttelijä Valaistus. lavastus, rekvisiitta Ohjelmoija Testaaja Myyntihenkilöstö Käyttötuki 16 8

9 Digitaalisen sisällön suunnittelu- ja toteutusprosessi Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella Idea Sisällön suunnittelu Toteutuksen suunnittelu Toteuttajat: 1.Sisällön tuottaja 2.Projektiosaaja 3.Videokuvaaja 4.Editoija, visuaalinen suunnittelija 5.Tekninen toteuttaja 6.WWW-ohjelmoija 7.Muut tukiresurssit Taltiointi digitaaliseen muotoon Raakaeditointi Editointi ja materiaalin paketointi Siirto jakelumedialle Jakelu 17 Digitaaliset sisällöt opetuksessa Aloitusluento CD /Video/ mediaserveri Lopetusluento Suoritus Harjoitukset ja verkko-oppimisympäristö Luennot Streaming Videona, Web Radiolla, Harjoitukset videoituna ja / tai videoneuvotteluna Suoritus Materiaali ja tutorointi verkko-oppimisympäristössä 18 9

10 Tarvittavat tekniikat Tekstisisällön, kuvamateriaalin ja multi-/hypermedian tuottamisvälineet (PDF, HTML, Flash, ) Videokuvaus- ja taltiointivälineet ja tuotantoympäristöt Kuvan editointilaitteet ja ohjelmistot (MAC, PC) Editoidun materiaalin pakkausvälineet (ASF, MPEG4, MP3...) Jakelumateriaalin koostamisvälineet Paketointi ja siirto medialle (CD/ROM, DVD, Streaming) Jakelu ja käyttö esim. opetuksessa (mediapalvelimet, oppimisympäristöt, lähiverkko/internet, videoneuvottelu, webradio, muut webbitekniikat) 19 Sopimusmallit virtuaaliopetushankkeille Opetusministeriö on julkaissut seuraavat virtuaaliopetushankkeille tarkoitetut sopimusmallit: koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen virkatehtävää/työtehtävää koskeva sopimusmalli koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen sopimus aineiston valmistamisesta ja hyödyntämisestä ("ulkopuolinen toimeksianto") koulutuksen järjestäjien välinen sopimus yhteishankkeessa tuotettavasta verkkoopetuksen aineistosta koulutuksen järjestäjän ja verkko-opetukseen osallistuvan opiskelijan välinen sopimus oppimateriaalin käytöstä Sopimusmallit löytyvät seuraavasta linkistä: Opetusministeriö edellyttää, että jokaisessa opetusministeriön rahoittamassa virtuaali/verkko-opetushankkeessa laaditaan tarvittavat sopimukset aineistojen tekijöiden kanssa verkko-opetuksen aineiston tuottamisesta ja käyttöoikeuksista. Sopimusmalleja voidaan käyttää ja muokata tilanteen vaatimalla tavalla

11 Multimediamateriaalin tekijänoikeudet Yleissääntö on se, että Internetistä löytyvä kaikki materiaali on tekijän-oikeuksien alaista tavaraa siinä missä muutkin teokset, esim. painotuotteet. Selvitä itsellesi: Mikä on teos? -teoksen luojan tekijänoikeudet Kopiointi yksityiskäyttöön -teoksen lainaaminen Sähköpostiviestit -käännökset Mitä vapaasti kopioitavaa materiaalia on? Omat kotisivut ja tekijänoikeudet Malli: While you are free to download and save a copy on any of screens, you may not reproduce any of these copyrighted screens on your own computer or distribution to any other person. You may not modify, publish, transmit, create derivative works or in any way exploit any of the copyrighted material Lisätietoa: Pekka Salonpää, Digitaaliseen tietoon liittyvä lainsäädäntö 21 Virtuaaliyhteisö netissä Hotelli Kultakala (http://http://www.habbohotel.fi/habbo) Tutustu kyseiseen palveluun ja mieti seuraavia asioita: Kenelle palvelu on suunnattu? Mitä vuorovaikutteisia piirteitä siihen sisältyy? Mikä on palvelun ansaintalogiikka? Mitä teknisiä toteutusratkaisuja on taustalla? Mitä tietoturvariskejä tähän sisältyy, vai onko niitä? 22 11

12 Valtaako viihde Webin? Portaalien fuusioituminen viihdeteollisuuden kanssa lienee yksi merkki Webin viihteellistymisestä. Ostajina ja kumppaneina ovat media- ja viihdejätit, jotka hakevat sisältöteollisuudelleen reaaliaikaisia kasvavia markkinakanavia. Esimerkkeinä olkoon CBS Newsin ja American Onlinen yhteistyö. Time Warnerin yhteistyö Yahoon kanssa. ABC Newsin siirtyminen Infoseekille --->yhteinen go.com portaali Japanilainen Sony rakentaa viihdeportaalia liittolaisinaan AtHomen ostama Exciteja mahdollisesti vielä AOL Netcenter Kun studiot, TV-tuottajat ja levy-yhtiöt tulevat Internetiin, tietokoneiden sulautuminen viestintään saa uutta potkua, toteaa Jim Moloshok Warner Bros. Onlinesta Keväällä 1999 julkistetaan Entertaindomain-viihdekanava (http://www.warnerbros.com) Yhdysvalloissa uusi business leviää erityiseti kaapelimodeemiyhteyksille. Käyttäjämäärä on noin muutama miljoona, mutta potentiaali 21 miljoonaa käyttäjää. 23 Katsaus digitaalisiin tuotantovälineisiin Digitaalinen televisio (http://www.digitv.fi) nykytilanne Miten muuttaa tv- markkinoita? Kanavaniput ja ohjelmakaaviot Tv-yhtiöiden ja sisällöntuottajien roolit Ohjelmien lisäarvopalvelut Maksutavat Interaktiiviset/kohdennetut mainokset 24 12

13 DigiTV Useat pienet purot Formulat, muut tapahtumat, opetus Sähköposti, pankkipalvelut Sisäinen paine kehityksen edesauttajana Teksti/- multimediasisällön yhdistäminen TV ohjelmaan 25 Katsaus digitaalisiin tuotantovälineisiin Digitaalinen musiikki (http://www.mp3.com) Nykytilanne Miten muuttaa musiikkimarkkinoita? Napster, Aimster, Levy-yhtiöiden, musiikin tuottajien roolit Digitaalisen musiikin jakelumediat ja käyttöalustat Maksutavat Tekijänoikeudet ja piratismi 26 13

14 Katsaus digitaalisiin tuotantovälineisiin Digitaalinen video ja elokuva Nykytilanne Miten muuttaa elokuvamarkkinoita? Jakelukanavat Elokuvayhtiöiden roolit Digitaalisen elokuvan jakelumediat ja käyttöalustat Maksutavat Tekijänoikeudet ja piratismi 27 Sisältötuotannon tulevaisuus Jakelukanavien määrä moninkertaistuu ja yleisöt fragmentoituvat. Teemakanavien kautta tavoitellaan pieniäkin markkinasegmenttejä ja markkinointikustannukset kasvavat. AV-tuotteiden kysyntä kasvaa hitaasti ja sisältötuotantoyritykset hyötyvät markkinoiden muutoksesta. Kotimainen sisältö säilyttää merkityksensä TV-kanaville asiakaslojaliteetin ylläpitäjänä. Euroopasta tulee suurin markkina-alue. Julkisen palvelun TV toimii yhä moottorina AV-teollisuudelle. Markkinat polarisoituvat: Rajattu kysyntä kalliille tuotteille Kasvava kysyntä täyteohjelmatuotannolle ja niche-tuotteille. Sisällön lähetysoikeuksien hintasuhteet vaihtelevat. Tänään halpa sisältö voi kallistua huomenna ja päinvastoin

15 Sisältötuotannon tulevaisuus Maksu-TV; teemakanavat ja eurooppalainen sisältö yleistyvät. Mainostulojen merkitys pysyy maksu-tv:n tilaajamaksujen kasvusta huolimatta merkittävimpänä tulonlähteenä. Eurooppalainen elokuva elää uutta nousukautta. Digitaalinen media on sisältötuotannon nopeimmin kasvava ala. Interaktiivisen TV:n tuomien tulojen ennustetaan nousevan Euroopassa noin 90 miljardiin markkaan vuoteen 2005 mennessä. Internet on arkipäiväistymässä ja sen käyttäjien määrän kasvu jatkuu. Lähivuosina online-palvelujen liikevaihdon uskotaan moninkertaistuvan ja vuonna 2001 sen arvioidaan olevan jo n. 76,2 miljardia markkaa. Internetin ja TV:n sulautuminen toteutuu. Langaton viestintäteknologia muodostuu merkittäväksi sisällön jakelun kanavaksi. Brandit kilpailevat asiakkaiden luottamuksesta internetissä, mutta verkkoon mahtuu fyysiseen maailmaan verrattuna vain harvalukuinen määrä menestyksekkäitä brandeja. Aikaisessa vaiheessa brandin kehittävät yritykset rakentavat huomattavan arvon itselleen. Brandin rakentaminen ja riittävä rahoitus ovat entistä tärkeämpiä. Teemakanavien niche-markkinoille suunnattavan sisällön kysyntä luo mahdollisuuksia erikoistuneille sisältöyrityksille 29 Sisältötuotannon tulevaisuus Pientenkin yritysten on pystyttävä hyödyntämään suurtuotannon et uja. Menestyksekkäimmät yritykset pystyvät tuottamaan korkealaatuista sisältöä edullisesti. Tuote on rakennettava alusta alkaen asiakaslähtöisesti kansainvälisesti myytäväksi. Internet -kauppaan ja teknologiaan perustuvat muut liiketoimintasovellukset ja uudet jakelukanavat lisäävät sisällön kysyntää. Edullinen korkealaatuinen lokalisointi on voimakas kilpailuetu ja osa brandin kehitysprosessia. Brandituotelokalisoidaan parhaissa tuotteissa paikalliseksi brandiksi. Sisällön juridinen hallinta on entistä olennaisempi kilpailukykyyn ja kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Sisältötuotantoyrityksen organisaatiossa tuottajan rooli saa kasvavan merkityksen. Tuottajalta edellytetään poikkitieteellistä osaamista liiketoiminnallisen toimintatavan toteuttajana. Riskirahoitus erikoistuu ja sen saatavuus paranee. Sisältötuotantoyritysten älyllisen osaamis- ja sisältöpääoman merkitys korostuu liiketoiminnassa ja sen arvonmäärityksessä. Sisältötuotantoyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittava riskirahoitus edellyttää uskottavaa ja kiinnostavat tuottonäkymät sisältävää liiketoimintasuunnitelmaa

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi Käyttäjä mielessä Sisältötuotantoa käyttäjälle luento 13.10.04 / TTY sohvi.sirkesalo@tamk.fi teemat sisällöntuotanto - määrittelyä ideointi, ongelma, tuotekehitys vastaanottajasta käyttäjä tarveskenaario,

Lisätiedot

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 1 Kaksi näkökulmaa mediaan Tekniikka eri medialajeja ja koosteita käsittelevät algoritmit uudet teknologiat Sisältö mediatuotteiden käsittely valmiilla välineillä tuotantoprosessin

Lisätiedot

!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$

!?)&/&8-1)#)7#-2-> ! 2-778'+'0%/+-1#8'+'0%2/&-1#8'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&'+'%1$4##$6$ Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia?!!"#$%&'%()*#"(+,"-.! ($$/"#+*($0%1&(2&'+'#"#0%342+/(+,"-!!)*#"(+,"-56$/6+7#+*($#! 6-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-0%#-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#0% *)&1"##+*)0%2-*8+*)'*--#)0%

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO. Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media

Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO. Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media Verkkoviestintä 7 ov. Jyväskylän aikuisopisto, JAO Timo Pihlajamäki 2010 Mixmur Media Aikataulut ja sisältö 21.1. klo 8.15-11.30 yleisesittely / Verkkoviestintä / mahdollisesti projektinhallinta, lyhyt

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

-------- --~,.// ----...

-------- --~,.// ----... Digitaalisen viestinnän panostusalueet ~--- ( ' KAMU \ EP Kansallinen, Elektroninen multimedlaohjelma ) painoviestintä ~ ~ -------- --~,.// ----....~:::::::::::=::===--::--... Multimedian Terveydenhuollon

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu 24.9.2004 Virtuaalikampus-hanke yhteistyönä Tarkoitus: edistää langattoman teknologian sovelluksia

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto 3.12.2012 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Suomen Verkko-Opisto -hanke Suomen Verkko-Opisto 1 19.05.2011-31.12.2012 Taustojen selvitys,

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 9.9.2015 Copyright 2015 Esipuhe Tämä käsikirja on tehty videotuotantojen ostajalle, jotta ostaja saisi itselleen juuri sitä mitä haluaa:

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

T Multimediatekniikka

T Multimediatekniikka T-111.2350 Multimediatekniikka Prof. Petri Vuorimaa Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio puh. 451 4794 email Petri.Vuorimaa@tkk.fi http://www.tml.hut.fi/~pv/ Agenda Aihe Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Julkinen Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Sisältö DNA:n televisioliiketoiminta Televisiokatselun muutosten vaikutukset Antenniverkko osana DNA:n televisiotarjontaa Yhteenveto Julkinen /

Lisätiedot

Mikä mättää mobiilipalveluissa?

Mikä mättää mobiilipalveluissa? Mikä mättää mobiilipalveluissa? Diplomi-insinööri Mika Helenius Toimitusjohtaja 19.12.2005 Esitys Mermit lyhyesti Ekosysteemi Palvelut Kumppanit Tulevaisuus Diplomi-insinööri Mika Helenius s. 1966 Mermitin

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset ovat erilaisia Yritys tarvitsee maksavia asiakkaita heti tai keskipitkällä aikavälillä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä,

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä, Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä, 26.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska 2. tapaamiskerta Verkkomateriaalit: mm. videot, itseopiskelumateriaalit (ja artikkelikokoelmat)

Lisätiedot

Mitä apua arvoketjuajattelusta

Mitä apua arvoketjuajattelusta Missä arvoketjuissa puu voi menestyä tulevaisuudessa? Taru Peltola taru.peltola@joensuu.fi 1 Mitä apua arvoketjuajattelusta? 2 Tulevaisuusfoorumin arvoketjuselvitys 3 Konkreettisia esimerkkejä ja tuloksia

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Voitonjako Näkymät vuodelle 2010 2 Vuosi

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010 Media Clever / Music Finland 2012 Tutkimuksen tausta Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Työpaja-iltapäivä, Ubiikki uutismediassa-tilaisuus, Sokos Hotelli Pasila,

Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Työpaja-iltapäivä, Ubiikki uutismediassa-tilaisuus, Sokos Hotelli Pasila, Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Työpaja-iltapäivä, Ubiikki uutismediassa-tilaisuus, Sokos Hotelli Pasila, Helsinki Tiistai 19.3.2013 Eräs ubiikkiteknologisen

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot