Digitaalisen median sisältötuotanto luento 4:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalisen median sisältötuotanto luento 4: 1.10.2002"

Transkriptio

1 Digitaalisen median sisältötuotanto luento 4: Uusmediaprojektin toteutukseen liittyy monia asioita, joita teke mässä on useita eri henkilöitä. Kun projektin aloituspäätös on tehty, etenee projekti yleensä seuraavien työvaiheiden kautta: 1. suunnittelu, 2. materiaalituotanto, 3. koostaminen, 4. testaus ja 5. jakelu Uusmedia (tuotanto) projektit voivat olla hyvin erilaisia, joten niiden tuotantotavatkin vaihtelevat. Esimerkkeinä voidaan tarkastella multimediatuotantoa ja WWW-pohjaista tuotantoprojektia. Lisätietoa: Keränen, Lamberg, Penttinen: Multimedia, Docendo 2000 ja Uusmedian sisältötuotanto: 1 Sisältötuotannon arvoketju Lopullinen myynti Käyttäjät Sisällön luominen Palvelun tarjoamien Sisällön ja palvelun yhdistäminen Infrastruktuurin tarjoamien Lähde: Euroopan komissio,

2 Digitaalinen sisältötuotanto (1) Viite: AbcDigi Sisällöntuottajan käsikirja, Edita 2001 Sisällöllä tarkoitetaan verkotettua, päätelaitteen kautta tarjottavaa, tekijänoikeuslain alaista elämyshakuisuutta tai tiedonhankintaa tukevaa aineistoa. Palvelulla ymmärretään sovellusta, jolla asioidaan tai tehdään toimenpide verkotetulla päätelaitteella. Sovellus on atk-ohjelma, jolla palvelu tai sisältö saatetaan käyttäjälle. Sisällöistä ja palveluista haetaan sekä hyötyä että huvia ja elä myksiä. Sähköisissä palveluissa edetään vaiheittain rekisteröitymisestä vahvistamiseen. Huviin tai elämyksiin pohjautuvien verkkosisältöjen kohdalla kulutetaan aikaa ja hahmotetaan kokonaisuuksia. Sisältöjen ja palvelujen tuottajalle ja suunnittelijalle yllä mainittu erilainen sisällön tai palvelun pääsyyn tai käyttöön liittyvä ero on tärkeä, sillä työprosessit hyötypohjaisten palveluiden ja elämyksiin perustuvien sisältöjen kohdalla ovat erilaisia. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että sisältö- ja palvelutoiminta toteutuvat yhä enemmän samassa kokonaisuudessa 3 Digitaalinen sisältötuotanto (2) Tuotantoprosessi alkaa tarvekartoituksella. Siinä selvitetään mm. käyttäjien (tilaajan) tarpeet, tavoitteet, tekniset rajoitteet, resurssit liikkumavaroineen, vastuut ja toteuttajat, ylläpito, rahoitus ja mahdolliset kilpailevat tuotteet. Kartoitus ratkaisee, syntyykö tuotantoon tähtäävä toimeksianto. Seuraavaksi tarkistetaan ansaintamallit. Kannattavinta on tuottaa sisältöjä/palveluja, joita mahdollisimman moni tarvitsee usein, jotka ovat heti saatavissa ja joista ollaan valmiita maksamaan. Prosessi etenee käytettävyyden arviointiin; missä ja miten tuotetta käytetään. Kotona, työssä, matkoilla, kiinteän yhteyden kautta, mobiilisti? Mobiilipalveluissa (sisällöissä) on oltava tilanteeseen liittyvää lisäarvoa. Ratkaistava on myös päivitys. Onko se tosiaikaista, tapahtuuko se väliajoin vai onko kyseessä arkisto? Harvoin käytettävä palvelu opastaa jatkuvasti, usein käytettävä sallii omat oikopolut. Keskeinen kysymys on sovittaa toteutusidea erityyppisille päätelaitteille. Lähtökohta voi olla myös käänteinen: mitä päätelaitteet mahdollistavat? 4 2

3 Digitaalinen sisältötuotanto (3) Nykytilannetta vanhan ja uuden median välissä leimaa konvergenssi: median, tietotekniikan ja telealan tehtävät muuttuvat samankaltaisiksi, päällekkäisiksi tai rinnakkaisiksi. Jakelukanavien ja -välineiden yhteistyö kasvaa. Samalla laitteet hybridisoituvat, lainaavat toisiltaan ominaisuuksia. Muutos näkyy kaksisuuntaisuutena ja vuorovaikutteisuutena. Verkko sopii sekä yksityis- että massaviestintään. Parhaissa sovelluksissa ihmisen ja koneen välillä molemmat reagoivat toistensa palautteisiin ja tulos on ennalta aavistamaton. Huolimatta ominaisuuksien yhdistelemisestä eri laitteet säilyttävät asemiaan, jopa eriytyvät (divergenssi). 5 Käytettävyyden huomiointi sisältötuotannossa Digitaalisessa sisältötuotannossa käytettävyys on tärkeä näkökulma. Se ei ole vain yksittäinen metodi tai tuotantoprosessin vaihe. Se tulee huomioida tuotantoideasta ylläpitoon. Vanhan median sisältö ja asiointitavat eivät yleensä sovi uusiin päätelaitteisiin. On tunnettava laitteiden ominaisuudet, yhteysnopeudet, selainohjelman versiot, esitystavat ja tekniikat, käytön määrä ja luonne sekä käyttäjän taidot. Eksakteihin suorituksiin ja kyselyihin sopii merkkipohjaisuus. Mitä elämyksellisempää ja suunnistavampaa käyttö on, sitä soveltuvampi on virtuaalimaisema. Nopea yhteys ja iso näytön koko sallivat navigointia, vertailua ja elämyksiä. Hitaus ja pieni näyttö vaativat suoraviivaisuutta. 6 3

4 Jakelumediat Digitaalisen jakelun tekninen infrastruktuuri on heterogeeninen, mikä vaikeuttaa palvelujen tuottamista. CD/ROM tarjoaa tuottajalle verkkojakelua turvallisemman tavan sisällöntuotantoon. Sisältö voidaan monistaa konkreettiselle levylle, paketoida ja toimittaa käyttäjille. Rompun on oltava teknisesti ja sisällöltään virheetön. Testaus on olennaista. Nopeasti vanheneva tieto ei sovi rompulle. CD/ROM ja Internet voivat myös täydentää toisiaan. Erityisesti pelisovelluksissa (hybridituotteissa) osa sisällöstä on rompulla, osa verkossa ladattavissa (mieti esimerkkejä). Periaatteessa samalla tavoin toimii myöskin DVD-levyt jakelumediana. Mitä eroja jakelun kannalta on huomioitava esimerkiksi mediapalvelinten kautta tapahtuvassa jakelussa? 7 Liiketoiminta ja ansaintalogiikat Sisällöntuotantoalan rahoittajina on kolme tahoa: arvoketjussa toimivat jakelija -rahoittajat, yksityiset pääomasijoittajat sekä julkinen sektori ja yhteisöt. Rahoitusvaihtoehtojen määrä on viime vuosina moninkertaistunut. Tuotantosuunnittelussa on hahmotettava yrityksen paikka sisällöntuotannon arvoketjussa, joka ulottuu ideasta käyttäjälle. Sen perusteella selviää ansaintalogiikka, se, mistä tulovirtoja etsiä. Avaintekijöitä ovat suuren kustantajan löytäminen, vahvan kotimarkkinaaseman saavuttaminen, sarjatuotantoon yltäminen ja tunnetun tuotemerkin luominen. Mieti esimerkkinä vaikkapa Remedyn Max Payne peliä? Strategiset liitot ja verkostoituminen ovat kilpailuvaltti. Niillä voidaan saavuttaa synergiaa teknologiassa ja markkinoinnissa ja lisätä kannattavuutta. Sitoutuminen, keskittyminen omaan alueeseen, joustavuus ja kommunikaatio ovat toiminnassa keskeisiä tekijöitä. 8 4

5 Digitaalisen tuotannon markkinat Eri tunnuslukujen mukaan Ruotsi ja Suomi lienevät hivenen edellä digitaalisessa sisältötuotannossa Norjaa ja Tanskaa. Yleinen trendi on, että perinteiset, suuret kustantajat ja mediatalot ovat nopeasti valtaamassa asemia ja hyödyntämässä uutta teknologiaa digitaalisessa sisällöntuotannossa. Muuallakin Euroopassa sisällöntuottajien painopiste on langattoman ja erityisesti matkapuhelinverkoissa tapahtuvan tietoliikenteen, sen päätelaitteiden ja matkapuhelinten lisäarvopalveluiden kehittämisessä. Uudet teknologiat, kuten WAP, eivät ole sielläkään vastanneet kuluttajien odotuksia. Valtavat UMTS investoinnit ovat silti vahvistaneet odotuksia langattomiin palveluihin. Digitaalinen, interaktiivinen televisio on vasta tulossa Eurooppaan, mutta toistaiseksi televisiokaapeliverkon saavutettavuus on suurin Benelux-maissa ja Isossa-Britanniassa. Tarkastele uusia tuotekonsepteja ja niissä käytettävää teknologiaa Oulun seudulla: laajakaistaverkko, Octopussy, WLAN 9 Sisältötuotanto Voimme perustellusti kysyä, tarvitseeko korostaa sisältötuotannon erottamista käytettävästä tuotantotekniikasta? Ne ovat sisäisesti suhteessa toisiinsa, eikä tekniikka ole sisällön edellytys, vaan yksi sen tärkeimmistä ulottuvuuksista. On tietysti niin, että uusimman selaintekniikan hankkiminen itselle lisää mahdollisuuksia nauttia/päästä osalliseksi uusimmasta sisällöstä. Voimme käyttää videokuvaa, ääntä, animaatioita ja vuorovaikutteista multimediaa. Järjestelmän päivittäminen uutta tekniikkaa vastaavaksi on yleinen käytäntö tietoteknistyneessä yhteiskunnassamme. Koko ajan toimimme yhä uusien betaversioiden varassa. Mikä on tämän vaikutus varsinaiseen sisältöön? Tarkastele esimerkiksi sanomalehti/ sähköinen webbilehti. Edellä mainitut ajatukset on poimittu johdannoksi teemalle sisältötuotanto Tietoviikko -lehdestä /Janne Seppäsen ajatuksista 10 5

6 Sisältötuotannon kilpailukyky Suomessa Sisällöntuottajaksi katsotaan yritys tai sen osa, joka tuottaa kulttuuri-, opetus-, viihde-, dokumentti- tai markkinointiaineistoa tai näiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi perinteisessä tai digitaalisessa muodossa. Sisältötuotanto voidaan jakaa esim. seuraaviin ryhmiin: kuluttajiin kohdistuvaan sisältötuotantoon business-to-business -sisältötuotanto Sisältö voidaan jakaa: ydinsisältöön, joka on luovaan prosessiin tai tietoon perustuva ja kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi idea, visuaaliset hahmot muu visuaalinen muoto, ääni, käsikirjoitus, muu kuva-, ääni- tai tekstipohjainen kokonaisuus. ohjelmoituun sisältöön, joka on sisältöön olennaisesti kuuluvaa ohjelmistokoodia. Lisätietoa projektista löydät mainitusta Kauppa- ja teollisuusministeriön projektista löytyy osoitteesta: 11 Sisältötuotannon tuottajat Perinteiset mediat Tieto- ja viestintätekniikan valmistajat Ohjelmistotalot j ajärjestelmätoimittajat Teleoperaattorit Liikkeenjohdon konsultit Mainostoimistot AV-alan tuottajat Muut: käyttäjät itse... Katso: Ja myöskin IMU-projektin materiaali:

7 Sisältötuotanto toimialana Suomessa (http://www.te-keskus.fi/julkaisu/yritys197/juttu17.htm) Sisältötuotannolla (content creation industry) tarkoitetaan sekä perinteisille jakelukanaville että sähköisille viestimille tarkoitetun dokumentti-, kulttuuri-, viihdetai markkinointiviestinnällisen ohjelmasisällön tuottamista sekä siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämistä. Uusmedia-ala on Suomessa nuorta, ja sen markkinat ovat pienet. Yritysten henkilökunta on nuorta ja hyvin koulutettua.keski-ikä on 29 vuotta, ja yli puolella alalla työskentelevistä on akateeminen koulutus. Alan liikevaihto on kasvanut nopeasti. Se kasvoi vuoden 1995 noin 65 milj. markasta seuraavana vuonna jo 250 milj markkaan. Tälle vuodelle on budjetoitu noin 500 milj. markkaa. Tutkituista yrityksistä joka viides ilmoitti toimintansa olevan kannattamatonta. Alan kannattavuutta on heikentänyt yritysten harrastelijamaisuuden tai sivutoimisuuden lisäksi aloittavien yrittäjien tarve saada referenssitöitä ja hankkia osaamista, mikä on saanut ne hinnoittelemaan oman työnsä alle kannattavuusrajan. Yritykset pitävät tärkeimpinä kehitystavoitteinaan tuotekehityksen ja tietotaidon lisäämistä, toimintaprosessien parantamista ja yhteistyöverkostojen rakentamista. Lisäksi ne haluavat saada uusia markkinoita ja lisät kapasiteettia. Päättäjiltä yritykset odottavat mm. tietoliikenteen infrastruktuurin nopeaa kehittämistä sekä alan koulutuspaikkojen lisäämistä ja kehittämistä. (Lähde: KTM-tutkimus 1998) 13 MULTIMEDIAN TUOTANTOPROSESSI Multimedian tuotantoprosessi antaa hyvän kuvan, millaisia osaamisalueita hyvän tuotantotiimin tulisi hallita. Multimedian tuotantoprosessi alkaa tarvekartoituksella, jossa selvitetään mitä tehdään, kenelle tehdään sekä minkälaisessa ympäristössä ja millaisilla laitteilla tuotetta on tarkoitus käyttää. Seuraavaksi määritellään mitä kohteen on tarkoitus oppia tuotetta käyttäessään Tällöin päätetään mm. oppimisen tavoitteista, asiasisällöstä sekä oppimismallista. 14 7

8 MULTIMEDIAN TUOTANTOPROSESSI Tämän jälkeen suunnitellaan tuotteen interaktio, eli miten käyttäjä kommunikoi tuotteen kanssa. Tällöin määritellään toimintaperiaatteet, käyttöliittymän metaforat, käyttöliittymän toimintaperiaatteet, sisällön juoni, sisällön navigointikartta sekä näyttöjen perusasu. Vasta kun kaikki tämä on suunniteltu, alkaa varsinainen käsikirjoittaminen ja story boardien laatiminen. Näiden pohjalta seuraa varsinainen A/V tuotanto, joka muodostuu elokuvan teosta tutuista ennakkotuotanto-, tuotanto- ja jälkituotantovaiheista. Kun kaikki media-aineisto on saatu tuotettua alkaa sen yhdistäminen toimivaksi multimediatuotteeksi. Tämän jälkeen tuotteesta testataan ns. alpha ja beta -versiot, jonka jälkeen alkaa sen levitys Lähde: 15 Multimedia-ammattilaisen toimenkuvat Johtava tuottaja (executive producer) Tuottaja Lakimies Taloudellinen neuvonantaja Agentti Rekrytoija Markkinointivastaava Creative director Art director Käyttöliittymäsuunnittelija Pelin suunnittelija Käsikirjoittaja Päätoimittaja Sisällön asiantuntija Visuaalinen suunnittelija Animaattori (2D, 3D) Äänituottaja Muusikko/äänisuunnittelija Editoija Videotuottaja/-kuvaaja Esiintyjä/näyttelijä Valaistus. lavastus, rekvisiitta Ohjelmoija Testaaja Myyntihenkilöstö Käyttötuki 16 8

9 Digitaalisen sisällön suunnittelu- ja toteutusprosessi Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella Idea Sisällön suunnittelu Toteutuksen suunnittelu Toteuttajat: 1.Sisällön tuottaja 2.Projektiosaaja 3.Videokuvaaja 4.Editoija, visuaalinen suunnittelija 5.Tekninen toteuttaja 6.WWW-ohjelmoija 7.Muut tukiresurssit Taltiointi digitaaliseen muotoon Raakaeditointi Editointi ja materiaalin paketointi Siirto jakelumedialle Jakelu 17 Digitaaliset sisällöt opetuksessa Aloitusluento CD /Video/ mediaserveri Lopetusluento Suoritus Harjoitukset ja verkko-oppimisympäristö Luennot Streaming Videona, Web Radiolla, Harjoitukset videoituna ja / tai videoneuvotteluna Suoritus Materiaali ja tutorointi verkko-oppimisympäristössä 18 9

10 Tarvittavat tekniikat Tekstisisällön, kuvamateriaalin ja multi-/hypermedian tuottamisvälineet (PDF, HTML, Flash, ) Videokuvaus- ja taltiointivälineet ja tuotantoympäristöt Kuvan editointilaitteet ja ohjelmistot (MAC, PC) Editoidun materiaalin pakkausvälineet (ASF, MPEG4, MP3...) Jakelumateriaalin koostamisvälineet Paketointi ja siirto medialle (CD/ROM, DVD, Streaming) Jakelu ja käyttö esim. opetuksessa (mediapalvelimet, oppimisympäristöt, lähiverkko/internet, videoneuvottelu, webradio, muut webbitekniikat) 19 Sopimusmallit virtuaaliopetushankkeille Opetusministeriö on julkaissut seuraavat virtuaaliopetushankkeille tarkoitetut sopimusmallit: koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen virkatehtävää/työtehtävää koskeva sopimusmalli koulutuksen järjestäjän ja tekijän välinen sopimus aineiston valmistamisesta ja hyödyntämisestä ("ulkopuolinen toimeksianto") koulutuksen järjestäjien välinen sopimus yhteishankkeessa tuotettavasta verkkoopetuksen aineistosta koulutuksen järjestäjän ja verkko-opetukseen osallistuvan opiskelijan välinen sopimus oppimateriaalin käytöstä Sopimusmallit löytyvät seuraavasta linkistä: Opetusministeriö edellyttää, että jokaisessa opetusministeriön rahoittamassa virtuaali/verkko-opetushankkeessa laaditaan tarvittavat sopimukset aineistojen tekijöiden kanssa verkko-opetuksen aineiston tuottamisesta ja käyttöoikeuksista. Sopimusmalleja voidaan käyttää ja muokata tilanteen vaatimalla tavalla

11 Multimediamateriaalin tekijänoikeudet Yleissääntö on se, että Internetistä löytyvä kaikki materiaali on tekijän-oikeuksien alaista tavaraa siinä missä muutkin teokset, esim. painotuotteet. Selvitä itsellesi: Mikä on teos? -teoksen luojan tekijänoikeudet Kopiointi yksityiskäyttöön -teoksen lainaaminen Sähköpostiviestit -käännökset Mitä vapaasti kopioitavaa materiaalia on? Omat kotisivut ja tekijänoikeudet Malli: While you are free to download and save a copy on any of screens, you may not reproduce any of these copyrighted screens on your own computer or distribution to any other person. You may not modify, publish, transmit, create derivative works or in any way exploit any of the copyrighted material Lisätietoa: Pekka Salonpää, Digitaaliseen tietoon liittyvä lainsäädäntö 21 Virtuaaliyhteisö netissä Hotelli Kultakala (http://http://www.habbohotel.fi/habbo) Tutustu kyseiseen palveluun ja mieti seuraavia asioita: Kenelle palvelu on suunnattu? Mitä vuorovaikutteisia piirteitä siihen sisältyy? Mikä on palvelun ansaintalogiikka? Mitä teknisiä toteutusratkaisuja on taustalla? Mitä tietoturvariskejä tähän sisältyy, vai onko niitä? 22 11

12 Valtaako viihde Webin? Portaalien fuusioituminen viihdeteollisuuden kanssa lienee yksi merkki Webin viihteellistymisestä. Ostajina ja kumppaneina ovat media- ja viihdejätit, jotka hakevat sisältöteollisuudelleen reaaliaikaisia kasvavia markkinakanavia. Esimerkkeinä olkoon CBS Newsin ja American Onlinen yhteistyö. Time Warnerin yhteistyö Yahoon kanssa. ABC Newsin siirtyminen Infoseekille --->yhteinen go.com portaali Japanilainen Sony rakentaa viihdeportaalia liittolaisinaan AtHomen ostama Exciteja mahdollisesti vielä AOL Netcenter Kun studiot, TV-tuottajat ja levy-yhtiöt tulevat Internetiin, tietokoneiden sulautuminen viestintään saa uutta potkua, toteaa Jim Moloshok Warner Bros. Onlinesta Keväällä 1999 julkistetaan Entertaindomain-viihdekanava (http://www.warnerbros.com) Yhdysvalloissa uusi business leviää erityiseti kaapelimodeemiyhteyksille. Käyttäjämäärä on noin muutama miljoona, mutta potentiaali 21 miljoonaa käyttäjää. 23 Katsaus digitaalisiin tuotantovälineisiin Digitaalinen televisio (http://www.digitv.fi) nykytilanne Miten muuttaa tv- markkinoita? Kanavaniput ja ohjelmakaaviot Tv-yhtiöiden ja sisällöntuottajien roolit Ohjelmien lisäarvopalvelut Maksutavat Interaktiiviset/kohdennetut mainokset 24 12

13 DigiTV Useat pienet purot Formulat, muut tapahtumat, opetus Sähköposti, pankkipalvelut Sisäinen paine kehityksen edesauttajana Teksti/- multimediasisällön yhdistäminen TV ohjelmaan 25 Katsaus digitaalisiin tuotantovälineisiin Digitaalinen musiikki (http://www.mp3.com) Nykytilanne Miten muuttaa musiikkimarkkinoita? Napster, Aimster, Levy-yhtiöiden, musiikin tuottajien roolit Digitaalisen musiikin jakelumediat ja käyttöalustat Maksutavat Tekijänoikeudet ja piratismi 26 13

14 Katsaus digitaalisiin tuotantovälineisiin Digitaalinen video ja elokuva Nykytilanne Miten muuttaa elokuvamarkkinoita? Jakelukanavat Elokuvayhtiöiden roolit Digitaalisen elokuvan jakelumediat ja käyttöalustat Maksutavat Tekijänoikeudet ja piratismi 27 Sisältötuotannon tulevaisuus Jakelukanavien määrä moninkertaistuu ja yleisöt fragmentoituvat. Teemakanavien kautta tavoitellaan pieniäkin markkinasegmenttejä ja markkinointikustannukset kasvavat. AV-tuotteiden kysyntä kasvaa hitaasti ja sisältötuotantoyritykset hyötyvät markkinoiden muutoksesta. Kotimainen sisältö säilyttää merkityksensä TV-kanaville asiakaslojaliteetin ylläpitäjänä. Euroopasta tulee suurin markkina-alue. Julkisen palvelun TV toimii yhä moottorina AV-teollisuudelle. Markkinat polarisoituvat: Rajattu kysyntä kalliille tuotteille Kasvava kysyntä täyteohjelmatuotannolle ja niche-tuotteille. Sisällön lähetysoikeuksien hintasuhteet vaihtelevat. Tänään halpa sisältö voi kallistua huomenna ja päinvastoin

15 Sisältötuotannon tulevaisuus Maksu-TV; teemakanavat ja eurooppalainen sisältö yleistyvät. Mainostulojen merkitys pysyy maksu-tv:n tilaajamaksujen kasvusta huolimatta merkittävimpänä tulonlähteenä. Eurooppalainen elokuva elää uutta nousukautta. Digitaalinen media on sisältötuotannon nopeimmin kasvava ala. Interaktiivisen TV:n tuomien tulojen ennustetaan nousevan Euroopassa noin 90 miljardiin markkaan vuoteen 2005 mennessä. Internet on arkipäiväistymässä ja sen käyttäjien määrän kasvu jatkuu. Lähivuosina online-palvelujen liikevaihdon uskotaan moninkertaistuvan ja vuonna 2001 sen arvioidaan olevan jo n. 76,2 miljardia markkaa. Internetin ja TV:n sulautuminen toteutuu. Langaton viestintäteknologia muodostuu merkittäväksi sisällön jakelun kanavaksi. Brandit kilpailevat asiakkaiden luottamuksesta internetissä, mutta verkkoon mahtuu fyysiseen maailmaan verrattuna vain harvalukuinen määrä menestyksekkäitä brandeja. Aikaisessa vaiheessa brandin kehittävät yritykset rakentavat huomattavan arvon itselleen. Brandin rakentaminen ja riittävä rahoitus ovat entistä tärkeämpiä. Teemakanavien niche-markkinoille suunnattavan sisällön kysyntä luo mahdollisuuksia erikoistuneille sisältöyrityksille 29 Sisältötuotannon tulevaisuus Pientenkin yritysten on pystyttävä hyödyntämään suurtuotannon et uja. Menestyksekkäimmät yritykset pystyvät tuottamaan korkealaatuista sisältöä edullisesti. Tuote on rakennettava alusta alkaen asiakaslähtöisesti kansainvälisesti myytäväksi. Internet -kauppaan ja teknologiaan perustuvat muut liiketoimintasovellukset ja uudet jakelukanavat lisäävät sisällön kysyntää. Edullinen korkealaatuinen lokalisointi on voimakas kilpailuetu ja osa brandin kehitysprosessia. Brandituotelokalisoidaan parhaissa tuotteissa paikalliseksi brandiksi. Sisällön juridinen hallinta on entistä olennaisempi kilpailukykyyn ja kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Sisältötuotantoyrityksen organisaatiossa tuottajan rooli saa kasvavan merkityksen. Tuottajalta edellytetään poikkitieteellistä osaamista liiketoiminnallisen toimintatavan toteuttajana. Riskirahoitus erikoistuu ja sen saatavuus paranee. Sisältötuotantoyritysten älyllisen osaamis- ja sisältöpääoman merkitys korostuu liiketoiminnassa ja sen arvonmäärityksessä. Sisältötuotantoyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittava riskirahoitus edellyttää uskottavaa ja kiinnostavat tuottonäkymät sisältävää liiketoimintasuunnitelmaa

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä,

Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä, Flipped classroom (2op) Käänteinen opetus/luokkahuone Toinen lähipäivä, 26.10.2015 Learning services / OPIT Timo Ovaska 2. tapaamiskerta Verkkomateriaalit: mm. videot, itseopiskelumateriaalit (ja artikkelikokoelmat)

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

T Multimediatekniikka

T Multimediatekniikka T-111.2350 Multimediatekniikka Prof. Petri Vuorimaa Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio puh. 451 4794 email Petri.Vuorimaa@tkk.fi http://www.tml.hut.fi/~pv/ Agenda Aihe Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY Jorma Kaimio toimitusjohtaja CMD, 2003 2 Liikevaihto, milj. euroa EBITA, milj. euroa 80 70 60 2,6 1,1 1,1 16,1 1,3 1,4 5,0 12,7 50 40 30 20 10 0-10 1,6 1,0 13,4 11,8 17,0 15,1 14,7 31,3 44,2 29,2 37,9-6,6-6,7-5,9-7,9

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Säätytalo 17.8.2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 (28) Tehtävä Lähtökohdat Työkalut Aikataulu NABC Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2 (28) TEHTÄVÄ Luo liiketoimintasuunnitelma alan toimijalle,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjasto 1.5.2012 SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET Työryhmän kokoukset kerran

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Digitaalisen videonkäsittelyn perusteet Jukka Teuhola Turun yliopisto IT-laitos, Tietojenkäsittelytiede Syksy-2009 DVP-1 Teuhola 2009 1 1. Johdanto Yleistä Sisältösuunnitelma Materiaali Mistä on kysymys?

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Wood Broker to the World!

Wood Broker to the World! Woodmarketnet Oy Woodmarketnet Oy Venture Capital Day - 13.1.2000 Ydinbisneksemme on elektronisen kaupankäynnin ratkaisujen tuottaminen saha- ja puutavara-alan kansalliseen ja kansainväliseen kauppaan

Lisätiedot