Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita"

Transkriptio

1 Annamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia seuraavissa aiheissa. Kouluttajina on aiheen hallitsevat ja rutinoituneet ammattipätevät kouluttajat. 1. Ajo- ja lepoajat, digipiirturi ja kuormansidonta Koulutuksessa käsitellään kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman lastaus- ja purkutapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita Tavoitteena on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä lainsäädäntö 2. Ammattikuljettajan työhyvinvointi Koulutuksessa käsitellään yleisiä työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä niin yrityksen velvoitteisiin kuin henkilöstön omaehtoiseen toimintaan liittyen. Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja > saa valmiuksia oman työhyvinvointinsa parantamiseksi > tiedostaa omien elintapojensa sekä turvallisen ja ergonomisen työskentelyn merkityksen työhyvinvointinsa kannalta > saa valmiuksia työn kuormitustekijöiden ja tapaturmavaarojen hallintaan 3. Digipiirturin käyttö ja ajoneuvon mitat ja massat Koulutuksessa käsitellään digipiirturin käyttöä ja sen merkitystä viranomaisen näkökulmasta tarkastellen. Lisäksi käydään läpi tärkeimmät kuljettajan osaamisalueeseen kuuluvista toimista. Uusia ajoneuvomittoja ja massoja tarkastellaan tulleiden määräysten osalta sekä niiden merkitystä kuljetustaloudellisuuteen ja käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on lisätä tietoutta ja käsittelyvarmuutta digipiirturin oikean käytön osalta sekä mittojen ja massojen osalta tietoa niiden käytännön merkityksistä kuljetuksen suorittajalle. 4. Digitaalinen ajopiirturi ja kuljetusalan lainsäädäntö Koulutuksessa käsitellään digipiirturin käyttöä viranomaisen näkökulmasta tarkasteltuna, jotta vältyttäisiin oikean käytön puutteen tai tietämättömyyden aiheuttamilta seurauksilta. Lisäksi käsitellään ajo- ja leposäännösten poikkeussäännöksiä, niiden tulkintoja sekä väärinkäytöistä johtuvia seurauksia Tavaran kuljettamisen osalta käydään läpi tapahtuneiden mittojen ja massojen merkitystä kuljetusten käytännön suorittamiselle ja kuorman varmistamisen vastuista eri tahojen osalta. Tavoitteena on syventää ja parantaa kuljettajan tuntemusta ko asioista, jotta vältyttäisiin turhilta seurauksilta työtehtäviä suoritettaessa. 5. Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla Koulutuksessa käydään läpi raskaan kaluston ajamista ennakoivasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Eriteltyjä aiheita ovat tieliikenteen turvallisuus ja kehityspyrkimykset, kuljettajan ja ajoneuvo kunto ja ajovalmius, turvalliseen ajamiseen liittyvä havainnointi ja tekniikka, taloudelliseen ajamiseen liittyvät perustekijät sekä yleiset ennakoivaan ajamiseen liittyvät tekijät ja kuljettajan omat toimenpiteet. Tavoitteena on havahduttaa kuljettajat raskaan liikenteen nykytilaan ja onnettomuustilanteisiin ja

2 niiden seurauksiin, ennakoivan ajotavan vaikutuksesta niin turvallisuuteen kuin polttoaineen kulutukseen, sekä yleisen kuvan muodostumiseen niin yhteiskunnasta kuin maantiekuljetuksista. 6. Ennakoiva ajo Koulutuksessa käydään läpi tutkittuja taustatietoja kuljettajan, ajoneuvon ja kuormauksen merkitystä tieliikenteessä tapahtuviin vaaratekijöihin vaikuttavina seikkoina. Tarkastellaan nopeuden, kuormauksen, kuljettajan tilan merkitystä syntyneissä vakavissa onnettomuuksissa. Lisäksi tarkastellaan ajoneuvon vaikutusta kuljettajan oikeaan havainnoitiin. Tavoitteena on saada koulutettavat ymmärtämään ennakoivan ajon periaatteet ja hyödyt sekä selvittää kuljettajan henkisen, fyysisen ja terveydellisen suorituskyvyn merkitystä tieliikenteessä ja työssä. 7. Ennakoiva ja taloudellinen ajotapa Koulutuksessa käydään läpi Ennakoivan ja samalla sekä turvallisen ja taloudellisen ajamisen yleisiä periaatteita. Taloudellinen ajamisen osalta pohditaan ympäristövaikutuksia, ajotavan ja ajoneuvotekniikan merkitystä taloudellisuuteen. Ajotapaseurannan tekniikan osalta pohditaan, mitä sillä voidaan saavuttaa yrityksen ja kuljettajan kannalta tarkasteltuna sekä miten se vaikuttaa kokonaisturvallisuuteen. Koulutuksen tavoitteena on saada kuljettaja tunnistamaan työhönsä liittyviä riskejä ja valmistautumaan työhönsä turvallisuuslähtöisemmin. Koulutus antaa lisäksi valmiuksia välttää vaaratilanteita ennakoivalla ajotavalla sekä säästää polttoainetta ja ympäristövaikutuksia. 8. Ennakoiva ajotapa Ennakoivaa ajotapaa lähestytään selvittämällä viime vuosien raskaiden ajoneuvon onnettomuustilastoja, niihin vaikuttaneita kuljettajan, ajoneuvon, liikenneympäristön ja muiden tienkäyttäjien ja osallisten merkitystä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti nopeuden ja havainnoin merkitystä kyseisiin tilanteisiin ja yleiseen ajotapaan liittyen huomioiden tekniikan mukaantulo ja sen merkitystä kuljettajan ajotapahtumaan. Lopuksi todennetaan esimerkein ennakoivan ajotavan toteutumista liikenteessä ja sen merkitystä myös taloudellisuuteen. Tavoitteena on saada koulutettavat ymmärtämään ennakoivan ajon periaatteet ja hyödyt sekä selvittää kuljettajan omasta ajotavasta johtuvia riskejä joutua vaaratilanteisiin. 9. Kuljetusalan säädökset Käsitellään ajo- ja lepoaikasäännöksiä mm eri poikkeusäännösten osalta sekä työaikalakia. Kerrataan yleisimmät ohjeistukset ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Kuormauksen osalta käsitellään varmistamisen osalta yleisimmät säännökset ja tavat sekä eri toimijaosapuolten vastuita. Vaarallisten aineiden osalta käsitellään eri tahojen vastuita ja yleisiä kuljetukseen liittyviä ohjeita. Mittojen ja painojen osalta käsitellään voimaantulleita uusia säännöksiä. Viranomaisvalvonnasta käsitellään maantiellä tapahtuvia valvontoja, tapoja, rikkeitä ja niistä aiheutuvia seurauksia. Tavoitteena on, että kuljettajat tuntevat heitä koskevat lainsäädännön, erilaiset työtä valvovat ja rajoittavat säännökset sekä välttyisivät tietämättömyydestä johtuvista seurauksista työssään. 10. Liikenneturvallisuus ja muu turvallisuus Käsitellään ajo- ja lepoaikasäännöksiä mm eri poikkeusäännösten osalta sekä työaikalakia.

3 Kerrataan yleisimmät ohjeistukset ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Kuormauksen osalta käsitellään varmistamisen osalta yleisimmät säännökset ja tavat sekä eri toimijaosapuolten vastuita, sekä kuormauksen merkitystä liikenneturvallisuudelle Vaarallisten aineiden osalta käsitellään eri tahojen vastuita ja yleisiä kuljetukseen liittyviä ohjeita. Kuljetus turvallisuuden osalta käsitellään rikollisuuden merkitystä tavaraliikenteessä, mahdollisuuksia niitä estää kuljetusketjun ja erityisesti kuljettajan toimenpitein. Asiakirjaturvallisuus kuuluu myös osana koulutusaiheisiin. Tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää oman toimintansa merkityksen kuljetuksen turvallisuudelle ja sen vaikutuksen yleiselle ja liikenneturvallisuudelle. 11. Kuljetusten vastuut ja turvallisuus Käsitellään vastuun jakautuminen koko kuljetusketjun osalta. Erityisesti kartoitetaan epäselvyyksiä kuorman sitomisen ja varmistamisen sekä oikean kuljetusvälineen osalta. Kuljetusten turvallisuuden osalta käsitellään kuljetuksen kuormalle aiheuttamien vahinkojen torjumista ja vähentämistä oikeasoppisella toiminnalla. Kuljetusrikollisuuden osalta käsitellään turvallisuusriskejä, kuljetusrikollisuuden tunnistamista ennakkoon, kuljettajan. Kuorman ja asiakirjojen turvaamista niin yritysten kuin kuljettajan näkökulmasta. Tavoitteena on, että kuljettaja oman toimintansa vaikutukset osana kuljetusten turvaamista. Kuljettaja tietää kuljetussuorituksessa koko kuljetusketjun vastuut sekä tietää, millaisilla keinoilla kuljetusvahingot estetään. Kuljettaja osaa myös omalla käyttäytymisellään ja toiminnallaan torjumaan kuljetusrikollisuutta. 12. Matkustusturvallisuus Sisältää linja-auton teknisen rakenteen sisältämää turvallisuustietoutta, riskiä välttävää ajotapaa, turvalaitteiden käyttöä, toimintaa onnettomuustilanteessa sekä linja-auton evakuointiharjoituksen. Paloturvallisuuden osalta käsitellään auton teknisiä sammutusjärjestelmiä ja mahdollisuutta sammuttaa erilaisia linja-autopaloja. Sisältää lisäksi sammutusharjoituksen. Tavoitteena on, että kuljettaja pystyy toimimaan oikein onnettomuustilanteissa, linja-auton palotilanteissa ymmärtäen palon ennakkomerkit ja osaa aloittaa oikeaoppisen alkusammutuksen. Toiminnallaan lisää matkustusturvallisuutta. 13. Pelastustoiminnan perusteet henkilöliikenteessä Käsitellään raskaan kaluston suuronnettomuuksia ja palotilastoja ja niistä tehtyjä selvityksiä toimintaohjeineen. Käydään oikeaoppinen toiminta liikenneonnettomuustilanteessa, eri tahojen vastuut ja velvoitteet sekä harjoitellaan eri tasoisten henkilöstön evakuointia sekä autopalon alkusammutustoimintaa. Tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää raskaan kaluston onnettomuusriskit, osaa toimia oikein ja johdonmukaisesti onnettomuuspaikalla, arvioida tilannetta johdonmukaisesti,osaa käyttää autosta löytyviä pelastusvälineitä ja alkusammutusvälineitä sekä tarvittaessa evakuoida matkustajia 14. Pelastustoiminnan perusteet tavaraliikenteessä Käsitellään raskaan kaluston onnettomuuksia, käsitellään mm kuljettajasta, ajoneuvosta ja kuormasta johtuvia erilaisia turvallisuusriskejä. Opetellaan oikeaa ja johdonmukaista toimintaa onnettomuuspaikalla ottaen huomioon osallisena olevien turvallisuusriskit, selvitetään autopalojen syttymissyitä ja niiden ennaltaehkäisyä sekä harjoitellaan alkusammutustoimintaa. Tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää raskaan kaluston onnettomuusriskit, osaa toimia oikein ja johdonmukaisesti onnettomuuspaikalla, arvioida tilannetta johdonmukaisesti,osaa käyttää autosta

4 löytyviä pelastusvälineitä ja alkusammutusvälineitä. 15. Turvalliset kuljetukset Käsitellään osallistujien mukaan joko suomalaisen säädöksen mukaisesti tai eurooppalaisen (ulkomaanliikenteen)säädösten mukaisesti. Aihekokonaisuuksina on mitat ja massa, kuormaaminen ja kuorman varmistaminen, kuormatilat ja käsittelylaitteet, merkitseminen, ylikuorma ja sen vaikutukset ja seuraamukset, kuljetusasiakirjat (cmr). Kuljetusten ja kuorman turvallisuuden osalta aiheina on ilkivalta, ulkoiset uhat kuljettajaa ja kuormaa sekä ajoneuvoa kohtaan, niiden tunnistaminen ja toiminta vaaratilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää oman toiminnan merkityksen ennalta ehkäisevän tekijänä vaaratilanteisiin joutumiselle sekä mahdollisessa vaaratilanteessa osaa toimia oikein ja riskittömästi. 16. Ammattikuljettajan turvallisuuskoulutus matkailualalla Käsitellään matkailualan turvallisuuskäsitteitä ja tekijöitä, kuljetusturvallisuuden erityispiirteitä henkilöliikenteessä, lakeja ja säädöksiä sekä erilaisia määräyksiä koskien matkustusturvallisuutta. Lisäksi käsitellään kuljettajan riskienhallintaa matkan eri vaiheissa, yritysten säännöksiä ja ohjeita. Hätätilanteissa toimimista harjoitellaan koulutuskalustosta ja henkilöistä riippuen ajoneuvossa tai pienryhmissä. Voi sisältää myös evakuointiharjoituksen. Tavoitteena on, että kuljettaja toiminnallaan ja tiedoillaan pystyy parantamaan omaa ja matkustajien turvallisuutta, pystyy ennaltaehkäisemään vaaratilanteita sekä toimimaan johdonmukaisesti vaara ja hätätilanteissa. 17. Kuljetusalan lainsäädäntö, turvallisuus ja digipiirturi Käsitellään kuljetusalan keskeiset säännökset, kuten sosiaalilainsäädännön keskeisimmät kohdat ja poikkeusäännöt sekä niiden merkitys kuljetustoiminnan kannalta. Digipiirturin osalta käsitellään kuljettajan työn kannalta keskeisimmät erikoistoiminnat ja niiden merkitys ja käyttö kuljetuksen ja kuljettajan kannalta. Kuormauksen osalta käsitellään tärkeimmät kuorman varmistamiseen ja rakentamiseen liittyvät mitat ja massat, sidonta- ja varmistusäännökset. Kuljetusturvallisuuden osalta käsitellään kuljetusrikollisuutta, sen havainnointia, ehkäisyä sekä yleisiä turvallisuusriskejä Tavoitteena on, että koulutuksesta saatavan lisätiedon avulla kuljettaja voisi suorittaa työmatkansa ja tehtävänsä riskittömästi, turvallisesti eikä joutuisi vaara- ja hätätilanteisiin tietämättömyyden tai oman toimintansa takia. 18. Kuljettajien tieturvallisuus /Tieturva-1) Käsitellään pätevyysvaatimuksia tiellä tehtävässä työssä, velvoitteita ja vastuita ja tiellä työskentelyn ehtoja. Käsitellään tiellä työskentelyn vaaroja ja ongelmia kuljettajan näkökulmasta ja kuinka ko. tilanteita voidaan välttää, turvallisuuden varmistamista liikenteen järjestelyin, turvallisuuden varmistamista työkoneen kuljettajana sekä varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimista Tavoitteena on edistää kuljettajien tie-,liikenne ja työmaaturvallisuutta tiealueilla työskenneltäessä.

5 19. Kuljettajien ajoaika-, taloudellisuus- ja asiakaspalvelukoulutus. Käsitellään tieliikenteen sosiaalista ympäristöä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Taloudellisessa osiossa käsitellään ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia ja tekniikan tuomia mahdollisuuksia kuljetustaloudellisuuden lisäämiseksi sekä muita ajoneuvon huoltoon ja varusteluun liittyviä kustannustekijöitä Asiakaspalveluosiossa käsitellään yleisiä asiakaspalvelun hyviä tapoja, ohjeita ja toimintaa. Lisäksi käsitellään kuljettajan sisäistä yrittäjyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä Tavoitteena on, että kuljettaja ymmärtää asiakaspalvelunsa imagon merkityksen oman työnsä ja työpaikkansa etuna ja hyvinvointina. Ajoaikasäännösosion tavoitteena on lisätä kuljettajan ja yrityksen tietoutta säännösten tärkeimmistä merkityksistä, poikkeussäännösten merkityksistä sekä kuljetuksen rakentumiseen vastuiden osalta. Taloudellisen osion tavoitteena on vähentää yrityksen kulurakennetta ja kulujen pienenemisen lisäksi tuottaa ympäristöystävällistä kuljetustapahtumaa 20. Asiakaspalvelu, turvallisuus ja ergonomia Koulutus käsitellään asiakaspalveluosiossa käsitellään yleisiä asiakaspalvelun hyviä tapoja, ohjeita, toimintaa asiakkaan ja eri asiakasryhmien kohtaamisessa sekä reklamaatiotilanteissa. Lisäksi käsitellään kuljettajan sisäistä yrittäjyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä. Turvallisuusosiossa käsitellään eri liikennemuotojen järjestyshäiriöitä, toimintaa niissä sekä kuljetusrikollisuuden ilmenemistä ja sen ehkäisyä. Ergonomia osiossa käsitellään kuljettajan työpäivään liittyviä tekijöitä, miten jaksaa virkeänä työssä Sekä edistää työvireyttä. 21. Asiakaspalvelukoulutus; asiakaspalvelua käytännössä kuorma- ja linja- autonkuljettajalle Käsitellään asiakaspalvelun kaikki osatekijät kuten asiakaspalvelun merkitys yritykselle ja kuljettajalle, asiakaslähtöisyys ja viestintä asiakaspalvelussa, asiakaspalvelijan vaatimukset, määräyksiin ja säännöksiin suhtautuminen osana asiakaspalvelua sekä asiakaspalvelun merkitys yrityksen kilpailutekijänä Tavoitteena on, että kuljettajat ja yritykset ymmärtävät asiakaspalvelun merkityksen työssään ja eri toiminnoissaan. 22. Bussilla ulkomaille Käsitellään ulkomaanliikenteessä tarvittavia asiakirjoja, sääntötietoutta ja toimintaa eri maissa. Käydään läpi yleisimpiä eri kielialueilla tarvittavaa kuljetussanastoa sekä eri maiden sisäisiä sääntöjä ja määräyksiä Tavoitteena on, että kuljettaja tietää riittävästi ulkomaanliikenteessä esiintyvistä velvoitteista, Tavoista ja pystyisi toteuttamaan kuljetustehtävän turvallisesti ja asiakaslähtöisesti. 23. Liikenteen hätäensiapu Käsitellään toimintaa onnettomuuspaikalla ja onnettomuustilanteessa, mitä kuljettajan pitää pysyä tekemään matkustusturvallisuuden ja yleisen auttamisvelvollisuuden velvoittamana. Harjoitellaan yleisimmät ensiaputoimet onnettomuustilanteessa sekä käydään läpi ja harjoitellaan sairauskohtausten aiheuttamia tilanteita.

6 Tavoitteena on, että kuljettaja pystyy toimimaan johdonmukaisesti ja oikeaoppisesti kyseisissä tilanteissa. 23. Linja-autonkuljettajan turvallisuuskoulutus Käsitellään kuljettajalle kuuluvia eri säädöksiin perustuvia eritasoisia oikeuksia kuljettajana toimiessaan sekä päivitetään myös yleisiä liikennesäädöksiä ja määräyksiä sekä suhtautumista niiden velvoitteisiin. Käsitellään havainnointia, suhtautumista ja toimintaa hankalan, vaarallisen ja eri aineiden vaikutuksen alaisena olevien henkilöiden parissa toimiessa. Käsitellään oikeaoppista ja turvallista toimintaa liikenneonnettomuustilanteissa sekä turvallista ajotapaa. Tavoitteena on edistää kuljettajan kykyä toimi hankalissa asiakastilanteissa, antaa kuljettajalle tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista uhkaavassa asiakaspalvelu- ja väkivaltatilanteissa sekä edistää turvallista ja ennakoivaa ajotapaa liikenteessä. 25. Kuljetusalan työterveys ja -turvallisuus Käsitellään työterveyshuollon perusteita, yhteistoimintaa ja vastuuta työpaikalla. Kuljettajan turvallisuusosiossa käsitellään yleisimpiä työtapaturmia ja onnettomuuksia sekä niihin liittyen riskien hallintaa yrityksessä ja kuljettajan toiminnassa. Työhyvinvointiosiossa käsitellään työympäristön ja työyhteisön vaikutusta kuljettajan jokapäiväiseen hyvinvointiin, kuljettajan eritasoisia kuormittumistapoja sekä pohditaan henkilökohtaisen työhyvinvoinnin ja olon parantamista omaehtoisin keinoin. Tavoitteena on, että yritys ja kuljettaja tiedostaisivat työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen, asiakkaiden ja työntekijöiden osalta mahdollisuutena parantaa työkulttuuria, yrityksenmenestymistä ja kuljettajan jaksamista työssään. 26. Kuljettajan työympäristö ja työhyvinvointi Työympäristöosiossa käsitellään kuljettajan työ- ja toimenkuvaa sekä koko kuljetuskentän ja kaluston kehitysnäkymiä. Työhyvinvointiosiossa käsitellään kuljettajan eri tasoisia kuormitustekijöitä, niistä aiheutuvia seurauksia sekä pohditaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tavoitteena on että kuljettajat ymmärtäisivät työnantajan toimenpiteiden ohella myös omien toimintojen merkityksen työssä jaksamisen osatekijänä.

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto

Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto opas sisällön suunnitteluun ja toteutukseen Paula Kärmeniemi Jaana Laitinen Jari Latvala Seppo Olkkonen Markku Sainio Aira Ylä-Outinen Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet AJONEUVONOSTURIN- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 7/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2009 ISBN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot