KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide"

Transkriptio

1 > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Kuvataiteen taiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. Molemmat oppimäärät tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvailmaisuun, nykytaiteeseen, median kuviin, muotoiluun, taidehistoriaan, rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Opetus on luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet. Yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus muodostuu perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä 10 opintokokonaisuutta. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja. Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Yleisen oppimäärän mukaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnoissa tarkastellaan taiteen ja arjen kuvia, tutustutaan muotoiluun ja ympäristöön sekä kehitetään oppilaan kulttuurin tuntemusta. Oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä. Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on tuntia. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet. Laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista. Ne voivat sisältää myös muiden visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoja. Opetuksen tarjonta, suoritettavat kurssit ja työpajat määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Kuvataiteen laajan oppimäärä luo edellytyksiä jatko-opinnoille. Opinnoissa korostuu opintojen pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus, työpajamaisuus ja oman visuaalisen ilmaisun kehittäminen. Ne tukevat oppilaan persoonallisuuden ja luovan ongelmaratkaisukyvyn kehittymistä. Keskeisiä oppisisältöjä ovat luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt, kuvataiteen ilmenemismuodot, media ja kulttuuriperintö. Opinnot ohjaavat oppilasta analysoimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan visuaalista kulttuuria.

2 Yleinen oppimäärä RAKENNE JA LAAJUUS Kuvataiteen yleisen oppimäärän tasolta toiselle etenevä opetus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta; 6 perusopintojen ja 4 työpajaopintojen opintokokonaisuutta. Mahdollisista varhaisiän opinnoista päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. Kuvataiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Mahdollisia varhaisiän kasvatuksen opintoja ei lueta em. 500 tuntiin. Oppimäärän laajuuden laskennassa käytettävän oppitunnin pituus on 45 min. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät. Oppimäärän laajuus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta. Näiden 10 opintokokonaisuuden tarjonta ja järjestys määritellään koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa paikallisesti ja paikalliset tarpeet huomioiden. Opintokokonaisuuksien laajuus voi vaihdella. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet. Koulutuksen järjestäjä määrittelee omassa kuvataiteen opetussuunnitelmassaan kullekin opintokokonaisuudelle nimet, tavoitteet, sisällöt ja laajuuden. Opetuksen järjestämisen muodosta päättää koulutuksen järjestäjä. Opetusta voidaan antaa muun muassa lukukausi-, kurssi- tai periodimuotoisena tai monimuoto-opetuksena. Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opintonsa aloittaneelle oppilaalle mahdollisuus koko kuvataiteen yleisen oppimäärän suorittamiseen. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden taiteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden taiteenalojen opintoja. Muiden taiteenalojen opintojen sisältyminen oppimäärään määritellään koulutuksen järjestäjän laatimassa ja hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoihin tulee olla määritelty koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa. OPETUSSUUNNITELMA Koulutuksen järjestäjä hyväksyy oppilaitokselle opetussuunnitelman, jonka tulee noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää opetussuunnitelman perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö, säätiö tai valtion oppilaitos. OPETUKSEN LUONNE Kuvataiteen opetuksessa on keskeistä oppilaan visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Opetus on ongelmakeskeistä ja vuorovaikutuksellista. Opinnoissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla: piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri ja ympäristösuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, tekstiili, valokuva, elokuva ja video, sarjakuva, ympäristö- ja yhteisötaide, performanssi ja kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot ja taidehistoria. Oppiminen tapahtuu opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Oppilasta ohjataan tulkitsemaan, arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työskentelyä sekä töitä. Kuvataideopetus on luonteeltaan keskustelevaa, vuorovaikutteista ja oppilaan yksilöllisyyden huomioivaa.

3 OPPILASARVIOINTI Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissaan. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilaalle tulee tiedottaa arvioinnista ja sen kohteista. Perus- ja työpajaopintojen arvioinnin kohteet 1. Kuvailmaisu, visuaaliset valmiudet Kuvallisten ilmaisukeinojen hallinta Materiaalien ja välineiden hallinta 2. Kuvan ja ympäristön tarkastelun ja kulttuurisuhteen kehittyminen 3. Työskentelytaidot ja itsearviointi, arviointikyvyn kehittyminen Arvioinnin muodot Yleisessä oppimäärässä oppilas saa koko opintojensa ajan monipuolista palautetta suullisesti ja/tai sanallisesti oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Oppilaalle annetaan palautetta myös oppitunneilla. Arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Numeroarviointia ei käytetä. Todistukset Oppilaitos/koulu ylläpitää rekisteriä oppilaista ja heidän opintosuorituksistaan, jotta todistusten antaminen on mahdollista. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan kymmenen opintokokonaisuutta. Todistuksesta on käytävä selville, minkä visuaalisten taiteiden oppimäärän (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide tai käsityö) opinnot oppilas on suorittanut. Päättötodistus sisältää kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärän. Osallistumistodistus Oppilaalle annetaan pyydettäessä esim. opintojen keskeytyessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.

4 Laaja oppimäärä RAKENNE JA LAAJUUS Visuaalisten taiteiden kuvataiteen laaja oppimäärä muodostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Mahdollisista varhaisiän opinnoista päätetään koulutuksen järjestäjän hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Kuvataiteen laajan oppimäärän perusopintojen laskennallinen laajuus on 540 tuntia, syventävien opintojen 760 tuntia, ja koko oppimäärän laajuus tuntia. Oppimäärän laajuuden laskennassa käytettävän oppitunnin pituus on 45 min. Mahdollisia varhaisiän opintoja ei lueta em tuntiin. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät. Kuvataiteen lisäksi taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri ja käsityö. Visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset tavoitteet että taiteenalakohtaiset tavoitteet. Koulutuksen järjestäjä määrittelee hyväksymässään kuvataiteen opetussuunnitelmassaan opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmassa tulee määritellä kullekin suoritettavalle kurssille ja työpajalle nimi, tavoitteet ja sisällöt. Opetuksen järjestämisen muodosta päättää koulutuksen järjestäjä. Opetusta voidaan antaa muun muassa lukukausi-, kurssi- tai periodimuotoisena tai monimuoto-opetuksena. Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opintonsa aloittaneelle oppilaalle mahdollisuus koko kuvataiteen laajan oppimäärän suorittamiseen. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisten taiteiden taiteenalakohtaiset opinnot voivat sisältää muiden laajan oppimäärän visuaalisten taiteiden taiteenalojen opintoja. Muiden visuaalisten taiteiden taiteenalojen opintojen sisältyminen oppimäärään määritellään koulutuksen järjestäjän laatimassa ja hyväksymässä opetussuunnitelmassa. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoihin tulee olla määritelty koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa. OPETUSSUUNNITELMA Koulutuksen järjestäjä hyväksyy oppilaitokselle opetussuunnitelman, jonka tulee noudattaa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää opetussuunnitelman perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö, säätiö tai valtion oppilaitos. OPETUKSEN LUONNE Laajan oppimäärän opinnoissa korostuu opintojen pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus, työpajamaisuus ja visuaalisen ilmaisun kehittäminen. Opetus on ongelmakeskeistä, luonteeltaan keskustelevaa, yksilöllisyyden huomioivaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa. Opetukseen sisältyy jatkuvaa palautetta ja oppilaan itsearviointia. Keskeistä opetuksessa on oppilaan visuaalisen yleissivistyksen, ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition ja aistitiedon merkitys. Oppiminen tapahtuu opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Oppilasta ohjataan tulkitsemaan, arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työskentelyä sekä töitä. Opiskelu sisältää myös ohjattuja kotitehtäviä. Oppilaitos/koulu ylläpitää rekisteriä oppilaista ja heidän opintosuorituksistaan, jotta todistusten antaminen on mahdollista. Oppilaitos pitää oppilaan suorituksista rekisteriä, esimerkiksi opintokirjat johon merkitään oppilaan suorittamien opintojen lisäksi esimerkiksi näyttelykäynnit, kulttuuritapahtumat sekä koulun kansainväliset projektit.

5 Perusopintojen päätteeksi oppilas tekee opinnoistaan portfolion. Perusopintojen suorittamisen jälkeen oppilas voi aloittaa syventävät opinnot. Syventävissä opinnoissa oppilaan valinnat omissa opinnoissaan lisääntyvät. Hän syventää tietojaan ja taitojaan yhdellä tai useammalla kuvataiteen osa-alueella. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas osoittaa osaamistaan tekemällä päättötyön. SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PÄÄTTÖTYÖ Syventävien opintojen päätteeksi oppilas tekee itsenäisesti päättötyön. Päättötyö sisältää teoksen tai teossarjan, portfolion ja itsearvioinnin. Päättötyön tekeminen aloitetaan pääsääntöisesti noin 16-vuotiaana ja sitä edeltää noin 3 vuoden syventävät opinnot siltä kuvataiteen osa-alueelta, jolta päättötyö tehdään. Päättötyön suorittamiseen kuluva aika vaihtelee. Pääsääntöisesti päättötyön tekemiseen kuluu noin yksi lukuvuosi. Päättötyössä oppilas osoittaa osaamistaan, valitsee aiheen ja tekee päättötyön opinnoissaan aiemmin oppimillaan tekniikoilla, menetelmillä ja materiaaleilla. Päättötyön tekeminen on vapaaehtoista, mutta se edellytetään, mikäli oppilas haluaa syventävien opintojen päättötodistuksen. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän suorittamisesta. Päättötyön ja sitä edeltävien syventävien opintojen yhteenlaskettu tuntimäärä on 760 tuntia. Päättötyön laskennallisessa laajuudessa on oppilaitoskohtaista vaihtelua. Päättötyön laajuudesta päätetään koulutuksen järjestäjän hyväksymässä oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Päättötyöhön käytettävään tuntimäärään sisältyy kaikki siihen liittyvä työskentely esim. työsuunnitelman laatiminen, päättötyötapaamiset, luokkatyöskentely, omalla ajalla tapahtuva työskentely, asiantuntijaohjaus, välipalaverit, päättötyön esittely ja päättötyönäyttely. Päättötyön laajuuteen vaikuttavat osaltaan myös oppilaan työssään käyttämät materiaalit, tekniikat ja työtavat. OPPILASARVIOINTI Arvioinnin tehtävä on tukea ja kannustaa oppimista, oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä ja kehittää edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin. Oppilaalle tiedotetaan arvioinnin perusteista taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla. Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta omasta oppimisestaan. Keskustelut opettajan, oppilaan ja ryhmän kesken keskeneräisistä sekä valmiista töistä ovat oleellinen osa arviointia ja oppimista. Oppilaalle annetaan vuosittain sanallinen arviointi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Ennen siirtymistään syventäviin opintoihin oppilas saa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen suoritettuaan laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot (540 tuntia). Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen oppilas saa suoritettuaan laajan oppimäärän mukaiset syventävät opinnot (760 tuntia). Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän suorittamisesta.

6 Perus- ja syventävien opintojen arvioinnin kohteet 1. Kuvailmaisu, visuaaliset valmiudet Kuvallisten ilmaisukeinojen hallinta - osaa ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja havaintojaan kuvin - osaa käyttää työskentelyssään hyväkseen luonnostelua ja havaintojaan - tuntee ja osaa käyttää kuvataiteen käsitteitä - hyödyntää työskentelyssään omia kokemuksiaan ja mielikuviaan - tekee itsenäisiä ja rohkeita ratkaisuja Materiaalien ja välineiden hallinta - osaa käyttää monipuolisesti kuvataiteen työvälineitä ja materiaaleja - osaa valita työskentelyynsä tarkoituksenmukaiset työvälineet ja materiaalit - soveltaa monipuolisesti valitsemiaan työtapoja - osaa huoltaa työvälineensä 2. Kuvan ja ympäristön tarkastelu, kulttuurisuhteen kehittyminen - Osaa kertoa, mikä kuvassa kiinnostaa ja koskettaa - Osaa tulkita jonkin verran television, elokuvan, mainonnan, lehdistön ja internetin välittämien kuvaviestien sisältöä ja ilmaisua - Osaa tarkastella ja tulkita luonnon ja rakennetun ympäristön visuaalisia ilmiöitä - Ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen ja oman mahdollisuutensa vaikuttaa siihen 3. Työskentelytaidot ja itsearviointi, arviointikyvyn kehittyminen - kykenee keskittyneeseen työskentelyyn - pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhteistyöhön muiden kanssa - antaa muille työrauhan - osaa arvioida omaa työtään ja työskentelyprosessiaan: mitä on oppinut, missä onnistunut ja missä epäonnistunut - Perusopintojen portfolion arvioinnin kohteet Perusopintojen päätteeksi oppilas tekee portfolion laajan oppimäärän mukaisista opinnoistaan. Portfolion arviointi kohdistuu perusopintojen oppimisprosessin dokumentointiin, kuvaukseen ja itsearviointiin. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan kuvataideharrastustaan ja kehittymään siinä. Päättötyön arvioinnin kohteet Päättötyössä arvioidaan valmis kuvataiteellinen teos, työprosessia kuvaava portfolio ja oppilaan kyky arvioida itse päättötyötään (itsearviointi). Oppilaalle tulee ilmoittaa etukäteen arvioinnin kohteet ja kriteerit. Oppilas saa päättötyöstä sanallisen ja numeroarvioinnin. Arvioinnin suorittaa vähintään kaksi arvioijaa. Arvioijat ja päättötyön tekijät kohtaavat keskustelevassa arviointitapaamisessa ja laativat tältä pohjalta arvionsa. Arvioinnit tulevat oppilaan päättötodistuksen liitteiksi. Olennainen osa päättötyön suorittamista on oppilaan oma arviointi työstään. Itsearvioinnin pohjana on työkirja, joka sisältää työsuunnitelman ja työskentelyaikataulun lisäksi otteita työprosessin aikana syntyneistä muistiinpanoista, prosessikuvauksen teoksen valmistumisesta ja työn toteuttamiseen liittyvää pohdintaa ja arviointia. Työkirja sisältää kuva-, luonnos- ja havaintomateriaalia. Oppilaalle voidaan antaa työkirjaa varten tukikysymykset. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan kuvataideharrastustaan ja kehittymään siinä. Arvioinnin kriteerit annetaan oppilaalle etukäteen. Arvioinnin oikaisemisesta ja arvosanan korottamisesta on ohjeet asetuksessa taiteen perusopetuksesta.

7 Päättötyön arviointikriteerit Päättötyö arvioidaan asteikolla 5 1. Numeroarvioinnin lisäksi päättötyöstä annetaan sanallinen arviointi. Arvosanojen perusteet on määritelty arvosanoille erinomainen (5), hyvä (3) ja hyväksytty (1). Arvosanat kiitettävä (4) ja tyydyttävä (2) sijoittuvat näiden väliin. Erinomainen (5) Työ on hallittu kokonaisuus, josta ilmenee tekijän itsenäinen ajattelu, luovuus ja ilmaisuvoima. Oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan kuvallisin keinoin ja hallitsee käyttämänsä materiaalit erinomaisesti. Hän on sitoutunut työskentelyprosessiin ja pitää aktiivisesti työpäiväkirjaa. Hän esittää rohkeasti näkökulmansa ja kykenee arvioimaan omaa työtään. Suunnittelu- ja työskentelyprosessi sekä materiaalien ja tekniikoiden käyttö ovat onnistuneessa suhteessa aiheen valintaan. Työ tarjoaa katsojalle aiheita teeman prosessointiin. Hyvä (3) Työ on hyvä taiteellinen kokonaisuus. Tekijä osoittaa käyttämiensä materiaalien ja tekniikoiden hallintaa. Kuvalliset ratkaisut osoittavat persoonallista ja tarkoituksenmukaista ajattelua. Oppilas ottaa vastuun työskentelystään ja pysyy aikataulussa. Hän pitää prosessistaan työpäiväkirjaa ja kykenee arvioimaan omaa työskentelyään. Suunnittelu- ja työskentelyprosessi sekä materiaalien ja tekniikoiden käyttö ovat suhteessa aiheen valintaan. Hyväksytty (1) Päättötyön aiheen sisältö on suppea ja työ on rakenteeltaan hajanainen. Materiaalien ja kuvallisten keinojen käyttö on rajoittunutta. Oppilas on sitoutunut heikosti suunnittelu- ja työskentelyprosessiin ja työpäiväkirjan pito on satunnaista. Tekijän omakohtaiset tavoitteet eivät välity työstä selkeästi. Työ on kuitenkin suoritettu loppuun ja siinä on omakohtaisia havaintoja ja näkökulmia. Todistukset Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamaa visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Oppilaitos ylläpitää rekisteriä oppilaista ja heidän opintosuorituksistaan, jotta todistusten antaminen on mahdollista. Oppilaitos pitää oppilaan suorituksista rekisteriä, esimerkiksi opintokirjat johon merkitään oppilaan suorittamien opintojen lisäksi esimerkiksi näyttelykäynnit, kulttuuritapahtumat sekä koulun kansainväliset projektit. Vuosittainen sanallinen arviointi Oppilaalle annetaan vuosittain sanallinen arviointi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus Oppilaan suorittamista perusopinnoista annetaan päättötodistus. Perusopintojen päättötodistuksessa oppilas saa kahden arvioitsijan sanallisen arvioinnin suorittamistaan perusopinnoista ja niihin kuuluvasta portfoliosta. Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus Oppilaan suorittamista syventävistä opinnoista annetaan päättötodistus. Päättötodistuksen saaminen edellyttää 760 tunnin syventäviä opintoja, mihin tuntimäärään sisältyy päättötyön tekeminen. Päättötodistus sisältää oppilaan suorittamat opinnot, joista suoritetut kuvataiteen laajan oppimäärän opinnot muodostuvat. Syventävien opintojen päättötodistuksessa oppilas saa numeroarvosanan ja sanallisen arvioinnin päättötyöstään. Päättötyön arvioi vähintään kaksi arvioitsijaa. Päättötyön sanallinen arviointi tulee päättötodistuksen liitteeksi. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän suorittamisesta. Osallistumistodistus Pyydettäessä, esim. opintojen keskeytyessä, oppilaalle annetaan osallistumistodistus.

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle

Vihdin Kuvataidekoulu. Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen loppuvaiheessa. Työn

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN?

AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? 31.8.2012 AIOTKO TEHDÄ PÄÄTTÖTYÖN? ESPOON KUVATAIDEKOULUN PÄÄTTÖTYÖOHJEET OPPILAILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ PÄÄTTÖTYÖ ON? 3 KOSKA PÄÄTTÖTYÖN VOI SUORITTAA 3 MITEN PÄÄTTÖTYÖ SUORITETAAN

Lisätiedot

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu Kuvataiteen syventävien opintojen päättötyö Opetussuunnitelman perusteet ( Opetushallitus / Maarays 39/01L/2002 ) Saadakseen päättötodistuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5.

PÄÄTTÖTYÖ. Päättötyö arvioidaan sanallisesti sekä numeroasteikolla 1-5. LV 2015 2016 PÄÄTTÖTYÖ On itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava kokonaisuus, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyö ilmentää tekijänsä taiteellisia vahvuuksia ja ilmaisuvoimaa sekä

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA KUVATAITEEN PERUSOPETUS HAMINAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUSSA 1. Toiminta-ajatus Haminan lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Vihdin Kuvataidekoulu

Vihdin Kuvataidekoulu Hyväksytty 31.8.2015 Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Vihdin Kuvataidekoulu Päättötyöohjeet oppilaalle Perustietoa Päättötyön voi suorittaa vähintään 16- vuoden iässä syventävien opintojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall

KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall KAUNIAISTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kauniaisten kuvataidekoulu: Odenwall 0 SISÄLTÖ 1. Kauniaisten kuvataidekoulun toiminta-ajatus 3 2. Opetuksen arvot ja yleiset tavoitteet 3 Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS. yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taidekoulu Oiva KUVATAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Nimi: Seinäjoen kansalaisopisto Osoite: Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki Puhelin: Opisto 06-4162463,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN KOULU Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI Puhelin 08 615 52381, email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

MEDIAN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:5a

MEDIAN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:5a MEDIAN LUKIODIPLOMIN OHJEET lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille Määräykset ja ohjeet 2017:5a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:5a ISBN 978-952-13-6363-4 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä)

Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2003 (tiivistelmä) Kaukametsän opisto, Koskikatu 4 B, 87 200 KAJAANI http://www.kaukametsa.fi Puhelin 08-6155 2381 Lisätiedot

Lisätiedot

Aiotko tehdä PALETIN?

Aiotko tehdä PALETIN? Aiotko tehdä PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet oppilaille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma

6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma Vapaa-aikaltk 14.6.2011, liite 5 6. Visuaaliset taiteet: Kuvataiteen opetussuunnitelma 6.1. Kuvataiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet Kuvataiteen perusopetus on lapsille ja nuorille

Lisätiedot

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet

TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet TAITEENALAKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMATYÖPAJAT Visuaaliset taiteet Mikko Hartikainen Opetushallitus TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Esityksen rakenne

Lisätiedot

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS Opetushallitus on vahvistanut eri taiteenalojen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet 30.3.2005. Taiteen alat ovat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet

Lisätiedot

Ideoita ja konkretiaa

Ideoita ja konkretiaa Ideoita ja konkretiaa Miten liikkeelle opetussuunnitelmatyössä? Mikko Hartikainen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:2a

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:2a KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN OHJEET lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille Määräykset ja ohjeet 2017:2a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:2a ISBN 978-952-13-6360-3 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunta 21.5.2008 40 Koulutuslautakunta 14.6.2006 50 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA VISUAALISET TAITEET Kuvataide/Kuvataidekoulu Värikäs Käsityö/Käsityökoulu Taituri

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2011 2012 Määräykset ja ohjeet 2011:7 Opetushallitus

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa

Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin toteuttaminen perusopetuksessa Erja Vitikka & Eija Kauppinen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU

VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUS KEURUUN KANSALAISOPISTOSSA KUVATAIDEKOULU JA KÄSITYÖKOULU TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ VISUAALISET TAITEET: KUVATAIDE JA KÄSITYÖ OPETUSSUUNNITELMA 16.2.2011

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Opetushallitus. Viherjuuren Ilme Oy ISBN 952 13 1379 X

Opetushallitus. Viherjuuren Ilme Oy ISBN 952 13 1379 X MÄÄRÄYS 39/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 KÄSITYÖ, KUVATAIDE, MUSIIKKI PUULAN SEUTUOPISTO Sisältö Johdanto 2 1. Käsityö ja kuvataideopinnot (Taidekoulu) 3 1.1 Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1 SOTKAMON KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sotkamon kansalaisopiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen 30.3.2005 vahvistamia

Lisätiedot

Lukiodiplomi Käsityö 2009 2010

Lukiodiplomi Käsityö 2009 2010 Lukiodiplomi Käsityö 2009 2010 Sisältöä 1 Yleiset lähtökohdat 3 2 Käsityön opiskelu lukiossa 3 Osaamisen tunnustaminen 3 Käsityön lukiodiplomin suorittaminen 5 3.1 Portfolio 5 3.2 Käsityötuote tai -teos

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus

Sisällysluettelo. Toiminta-ajatus Sisällysluettelo Toiminta-ajatus 1. Taidekoulun arvot ja opetuksen yleiset tavoitteet 1 1.1. Kulttuurinen pääoma 1 1.2. Lapsilähtöisyys 1 1.3. Yksilön rohkaiseminen 1 1.4. Visuaalinen yleissivistys 2 1.5.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry

Käsityön taiteen perusopetus. Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma. Yleinen oppimäärä. Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry Käsityön taiteen perusopetus Taito -käsityökoulun opetussuunnitelma Yleinen oppimäärä Taito Itä-Suomi ry Taito Ylä-Savo ry SISÄLTÖ 1. JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 2. TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTO

LAUKAAN KANSALAISOPISTO LAUKAAN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen toiminta Laukaassa perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA

Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA Aino Puukka: Suurkaupunki 2011 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TOIMINTA- AJATUS JA ARVOT 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Rauman kaupungissa 1.8.2006 alkaen Leena Haapio-Lehti (pj.) apulaisrehtori, Rauman kaupungin kansalaisopisto Olli Hyppölä lehtori, Rauman

Lisätiedot

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen?

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? Junnu Kataja 18.11.2015 OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA SISÄLTÖ On sitä ennenkin

Lisätiedot

KÄSITYÖN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:3a

KÄSITYÖN LUKIODIPLOMIN OHJEET. lukio-opintonsa jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Määräykset ja ohjeet 2017:3a KÄSITYÖN LUKIODIPLOMIN OHJEET lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille Määräykset ja ohjeet 2017:3a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:3a ISBN 978-952-13-6361-0 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ PERUSTEET 2017/ALUSTAVAA LUONNOSTEKSTIÄ 15.12.2016 OPETUSHALLITUS LUONNOS 15.12.2016 TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 YLEINEN OPPIMÄÄRÄ SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN 1 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Heinäveden kunta 2 KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä Sisältö 1. Johdanto 3 2.Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 Määräykset ja ohjeet 2017:12a Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2017:12a ISBN 978-952-13-6420-4 (nid.) ISBN 978-952-13-6421-1

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot