MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE"

Transkriptio

1 Asiakirjatyyppi Luontoselvitys LIITE 10 Päivämäärä MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA

2 TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Emilia Osmala, Lotta Sundström Kirsi Lehtinen Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA SISÄLTÖ 1. TAUSTA 1 2. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA Suunnittelualueen yleiskuvaus Rakentamisalueiden kuvaukset 4 3. LÄHTEET 18

4 1. TAUSTA Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimahankkeen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä on laadittu monivaiheisesti tuulivoimahankkeen sijoitussuunnitelmien etenemisen ja vuodenaikaisvaatimusten mukaisesti sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn että osayleiskaavoituksen aikana. Suunnittelualueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset aloitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana kesäkaudella 2010 ja 2011 ja ne on esitetty kesäkuussa 2012 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Ramboll Finland Oy 2012). Tuulivoimahankkeen liityntävoimajohdon luontoarvot on selvitetty heinäkuussa 2012 valmistuneessa sähkömarkkinalain mukaisessa 110 kv voimajohdon ympäristöselvityksessä (FCG 2012). YVA-menettelyn päättymisen ja osayleiskaavaluonnosvaiheen jälkeen tuulivoimahankkeen rakentamisalueiden sijoitussuunnitelmia on päivitetty. Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä täydennettiin elokuussa 2012 ja edelleen toukokuussa ja elokuussa Toukokuussa 2013 selvitettiin kaavaehdotuksen (Kuva 1-1) mukaiset tuulivoimaloiden ja huoltoteiden rakentamisalueet, jotka olivat sijainniltaan muuttuneet tai laajentuneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikaiseen sijoitussuunnitelmaan nähden. Huhti-toukokuun 2014 vaihteessa selvitettiin vielä 2 kaavaehdotuksen tv-alueen 1 eteläinen laajennusosa. Selvityksissä tarkasteltiin rakentamisalueiden metsätyyppejä ja lajistoa, sekä kiinnitettiin erityistä huomiota luonnonsuojelulain 29 :n mukaisiin luontotyyppeihin, metsälain 10 :n mukaisiin arvokkaisiin elinympäristöihin, vesilain 11 :n mukaisiin kohteisiin ja uhanalaisiin luontotyyppeihin. Lisäksi rakentamiseen osoitetuilla alueilla tarkistettiin uhanalaisen (VU), luontodirektiivin liitteen II ja IV(a) lajin liito-oravan esiintyminen. Osayleiskaava-alueella tehty liito-oravaselvitys on raportoitu osana ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet FM, biologi Emilia Osmala ja FM, biologi Lotta Sundström Ramboll Finland Oy:stä. Raportointiin on osallistunut lisäksi FM, luonnonmaantieteilijä Kirsi Lehtinen.

5 Kuva 1-1. Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden sijoitussuunnitelma 2. osayleiskaavaehdotuksessa. Tuulivoimaloiden numerointi perustuu osayleiskaavakartan mukaisiin tv-alueiden numeroihin.

6 2. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALU- EILLA 2.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus Suunnittelualueen metsät ovat enimmäkseen intensiivisesti metsätaloustoimin hoidettuja (Ramboll Finland Oy 2012). Metsärakenne on monin paikoin erittäin pirstaleinen sarkamaisesta tilajaosta johtuen. Puuston keski-ikä on alueella alhainen. Etenkin suunnittelualueen pohjoisosassa on myös runsaasti taimikko- ja avohakkuualoja. Vallitsevia metsätyyppejä suunnittelualueella ovat puolukkatyypin (VT) kuivahkot kankaat ja mustikkatyypin (MT) tuoreet kankaat. Kangasmetsien puusto on tavallisimmin nuorta talousmännikköä, mutta nuoria ja varttuneita kuusikoitakin esiintyy suhteellisen yleisesti. Laajimmat yhtenäiset kuusikot sijoittuvat sekä pohjoisessa, että etelässä peltojen lähiympäristöön. Kuusikot ovat kasvupaikkatyypiltään yleensä tuoretta kangasta (MT), harvemmin lehtomaista kangasta (OMT). Rehevimmillä metsäalueilla kasvaa toisinaan sekapuuna koivua, haapaa ja pihlajaa. Lehtipuuvaltaiset alueet ovat vähäisiä ja niitä tavataan taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien muodossa lähinnä suunnittelualueen pohjoisosissa. Rehevimpien metsätyyppien osuus vaikuttaisi olevan suurempi suunnittelualueen etelä- ja länsipuolella kuin itse suunnittelualueella. Suunnittelualueen kaakkoiskulmaan sijoittuvan Kräsmosannevan pohjois- ja kaakkoisreunoja on ojitettu, mutta keskeisiltä osiltaan suo on ojittamaton. Suunnittelualueella on myös useita pienialaisia korpisoistumia. Korpilaikut ovat kuitenkin poikkeuksetta ojitettu ja rahkasammalet enemmän tai vähemmän korvautuneet metsäsammalilla. Suunnittelualueen korpimuuttumat ovat tyypiltään puolukkakorpia, mustikkakorpia ja kangaskorpia. Metsätalouskäytössä olevat karut korpimuuttumat ja turvekankaat ovat yleensä aluskasvillisuudeltaan niukkoja ja vähälajisia. Metsäojien kuivattamien korpien lisäksi suunnittelualueella esiintyy pieninä laikkuina korpiräme-, kangasräme- ja isovarpurämemuuttumia sekä turvekankaita. Koillisessa suunnittelualue rajautuu laajaan Kaakkurinnevan ja Mankanevan suoalueeseen. Kalliopaljastumat ovat suunnittelualueella vähäisiä ja pienikokoisia. Rannikkoalueelle tyypilliset kivikot ja louhikot ovat epäyhtenäisiä, harvalohkareisia ja sammalpeitteisiä. Metsänhoitotoimet ovat ulottuneet myös kivikoiden ja louhikoiden alueelle. Suunnittelualueen virtavedet, kuten Teinijärvenoja latvavesineen sekä Korpijärvenoja, eivät ole säilyneet luonnontilaisina, vaan uomia on suoristettu ja perattu ja niiden ympäristö on metsätaloustoimin hoidettua. Virtavesien tarjoama elinympäristöjen kirjo ja erityisluonteisuus on vähäinen verrattuna luonnontilaisten purojen ja jokien monimuotoisuusvaikutuksiin.

7 2.2 Rakentamisalueiden kuvaukset Tuulivoimaloiden ja huoltoteiden suunnitelluilla rakentamisalueilla ei sijaitse luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia luontotyyppejä tai metsälain 10 :n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä. Alueilla ei myöskään tehty havaintoja uhanalaisista kasvilajeista. Paikallisesti arvokkaat luontokohteet ovat pienialaisia ja sijoittuvat rakentamisalueiden ulkopuolelle (Ramboll Finland Oy 2012). Tuulivoimalat ja huoltotiet sijoittuvat metsätalousalueille, joissa metsien ekologiset ominaispiirteet ovat laadultaan heikentyneet luonnontilaisiin metsiin verrattuna. Rakentamisalueilla ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Tuulivoimaloiden, huoltoteiden ja sähköaseman rakentamisalueiden kuvaukset on esitetty ohessa. Tuulivoimaloiden alue 1 Tv-alueen pohjoisosassa kasvaa mustikkatyypin (MT) vaihtelevanikäistä kuusitaimikkoa ja nuorta kuusikkoa. Koivu vesoo paikoin runsaana. Mustikan lisäksi kenttäkerroksessa kasvavat mm. puolukka ja metsätähti. Alueen itäosassa on tehty laaja metsänuudistus ja länsiosassa kasvaa turvekankaalle istutettu nuori kuusitaimikko. Alueella on kunnostusojitetut ojat. Tv-alueen keskiosa on rehevää ja eri-ikäisrakenteista tuoreen ja lehtomaiseman kankaan (MT, OMT) kuusivaltaista sekametsää, jossa on joitakin kosteampia painanteita. Aivan itäisimmässä osassa kuusimetsä vaihettuu mäntyvaltaiseksi rämeeksi. Kuviolla on myös jonkin verran lahopuuta ja järeitä haapoja. Kasvillisuudessa valtalajeina ovat mustikka, käenkaali, metsäalvejuuri, metsätähti, oravanmarja, suo-orvokki, metsäimarre ja kosteammilla paikoilla myös rentukka, koiranheisi ja tervaleppä. Kuva 2-1. Tv-alueen pohjoisosaa. Kuva 2-2. Tv-alueen läntistä eteläosaa.

8 Tv-alueen eteläosassa vanhalla metsänuudistusalueella kasvaa varttunutta kuusitaimikkoa, jonka pohja on heinittynyt ja pensoittunut, sekä varttunutta ojitettua mustikkatyypin kuusikkoa. Kuva 2-3. Tv-alueen eteläistä osaa. Huoltotieyhteys on suunniteltu rakennettavan Kirkkotien metsätieltä koilliseen kiinteistörajan myötäisesti. Huoltotieyhteys sijoittuu pääasiassa taimikkoalueille. Ainoastaan Karjakorvenojan ympäristö on puustoinen. Karjakorven ojaa reunustava kuusikko on harvennushakattu ja maasto on paikoin hakkuutähteiden peitossa. Karjakorvenojan läheisyydessä aluskasvillisuus on ympäröiviä alueita rehevämpää. Kenttäkerroksen lajistoon kuluu muun muassa mesiangervo, kortteita, käenkaali, suo-ohdake, rentukka, lehtovirmajuuri, vadelma, oravanmarja, imarteita ja rehevänpaikan heiniä kuten esimerkiksi tesmaa. Huoltotien lounaisosa sijoittuu kuivahkon kankaan (VT) varttuneeseen mäntytaimikkoon. Soistunut koillisosa on istutettu kuuselle. Tuulivoimaloiden alue 6 Tv-aluetta luonnehtii nuori, kuivan kankaan kuusitaimikko, kuivahkon kankaan mäntytaimikko sekä ojitettu isovarpuräme, jossa kasvaa varttuneempaa mäntyä. Kuusi- ja mäntytaimikoiden kenttäkerroksessa kasvavat mm. puolukka, kanerva, kevätpiippo sekä mustikka. Pensaskerroksessa on myös koivun taimia. Isovarpurämeellä kasvaa suopursua, juolukkaa, puolukkaa, mustikkaa sekä maitohorsmaa. Tuulivoimala-alueen länsiosassa on männylle ja kuuselle istutettu taimikko, jossa on myös vesasyntyistä koivua. Alueen kenttäkerroksessa vallitsevat metsäkastikka, kevätpiippo, metsätähti, vadelma, maitohorsma, metsäalvejuuri, puolukka, lillukka sekä oravanmarja. Kuva 2-4. Tv-alueen sekapuutaimikkoa.

9 Tuulivoimaloiden alue 7 Tv-alue sijoittuu nuoreen kasvatusmännikköön. Kasvatusmännikkö on harvennushakattu ja maassa on runsaasti hakkuutähteitä. Lännempänä soistuneella laikulla varttunut puusto on mäntyvaltaista. Tv-alueen länsilaidalla sijaitsee pienen mäntytaimikon ja varttuneen taimikon raja. Mäntyä ja koivua kasvava varttunut taimikko on harvennettu ja maassa on runsaasti hakkuutähteitä. Huoltotieyhteys tv-alueelle on suunniteltu rakennettavan Kirkkotien metsätieltä länteen. Kirkkotien metsätien länsipuolella on tuoreen kankaan (MT) varttunutta kuusikkoa, joka on harvennushakattu. Kuva 2-5. Tv-alueen sekapuutaimikkoa. Tuulivoimaloiden alue 9 Aluetta luonnehtii nuori, harvennettu kuivahkon kankaan kasvatusmännikkö. Alueen itäosassa kasvaa hieman varttuneempaa kuivahkoa istutusmännikköä. Nuoria vesasyntyisiä koivuja on kaadettu maahan. Pohja on nuorten koivun vesojen sekä hakkuutähteiden peittämää ja aluskasvillisuus niukkaa. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. mustikka, puolukka, metsätähti, metsäkastikka, kevätpiippo, riidenlieko, vanamo, oravanmarja sekä kanerva. Metsäkoneen ajourilla kasvaa metsäalvejuurta, metsäkastikkaa, metsäkortetta ja vadelmaa. Alueella ei ole tarvetta erillisen huoltotieyhteyden rakentamiselle. Kuva 2-6. Tv-alueen itäosan varttunutta ja avointa mäntymetsää.

10 Tuulivoimaloiden alue 10 Tv-alueella kasvaa nuorta kuivahkon kankaan (VT) kasvatusmännikköä ja alikasvoksena koivua. Kenttäkerroksessa esiintyy kanervaa, puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Kuusi runsastuu alueen eteläosassa. Tv-alueen länsiosassa on metsäuudistusalue. Huoltotieyhteys tvalueelle sijoitetaan Mankiluodon metsätietä pitkin. Kuva 2-7. Tv-alueen nuorta ja tiheäkasvuista mäntymetsää. Tuulivoimaloiden alue 11 Tv-alueella kasvaa varttunutta mustikkatyypin (MT) sekametsää. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, mustikkaa, metsäalvejuurta, käenkaalia ja metsätähteä. Tv-alueen itäosassa kasvaa kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä ja lounais- ja pohjoispuolella nuorta koivutaimikkoa. Luoteisosaa luonnehtii harventamaton varttunut kuusitaimikko. Tv-alueiden 10, 11 ja 12 välille rakennetaan uusi tieyhteys. Tie sijoittuu kuivahkoon mäntymetsään (VT), harventamattomaan kuusitaimikkoon, nuoreen koivutaimikkoon sekä kasvatusmännikköön. Kuva 2-8. Tv-alueen nuorta tiheäkasvuista mäntymetsää.

11 Tuulivoimaloiden alue 12 Tv-alue sijoittuu lehtomaisen kankaan (OMT) nuoreen talousmetsään. Valtapuuston muodostavat kuusi ja koivu. Alueen eteläosa on vanhempaa harvennettua, rehevää OMT-kuusikkoa. Vesasyntyistä koivua on paikoin kaadettu maahan. Heinät ja ruohot hallitsevat kenttäkerrosta. Runsaslukuisempia lajeja ovat käenkaali, oravanmarja, metsätähti, metsäimarre, vadelma, metsäalvejuuri, kevätpiippo, metsäkastikka ja nurmilauha. Aukkoisessa lehtikarikkeen peittämässä pohjakerroksessa kasvaa suikerosammalia. Voimalapaikalla sijaitsevan ojan ympäristössä rehevässä kenttäkerroksessa esiintyy myös lehtolajeja kuten tesmaa, hiirenporrasta ja lehtotähtimöä. Voimala sijoittuu kirkkotien metsätien viereen eikä erillistä huoltotietä tarvita. Kuva 2-9. Tv-alueen lehtomaista kangasta. Tuulivoimaloiden alue 13 Tv-alueen länsiosa on varttunutta mäntytaimikkoa. Heinävaltaisen kenttäkerroksen runsaslukuisempia lajeja ovat metsäkastikka, metsälauha ja vadelma. Lisäksi esiintyy oravanmarjaa, metsäimarretta ja metsäalvejuurta. Alueen itäosa on pääosin nuorta MT-tyypin kuusikkoa, jonka sekapuuna kasvaa paikoin runsaasti koivua, myös hieman mäntyä. Alue on ojitettu. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat: mustikka, puolukka, metsätähti, kevätpiippo, metsäkastikka, metsämaitikka, vadelma, oravanmarja, lillukka sekä hiirenporras. Kirkkotien metsätien vieressä huoltotie sijoittuu tuoreen kankaan (MT) varttuneeseen kuusikkoon. Lännempänä huoltotiereitti kulkee nuoren kasvatusmännikön poikki. Puolukkatyypin (VT) kangasmetsään on nousemassa kuusialikasvos. Metsäojien läheisyydessä on talouskuusikkoa ja varttunutta kuusitaimikkoa. Läntisin osuus huoltotietä sijoittuu nuoreen soistuneeseen kangasmetsään, jonka mäntyvaltainen puusto on erittäin tiheää. Huoltotie ylittää useita metsäojia. Kuva Tv-alueen itäosan tuoreen kankaan sekapuustoista kuusikkoa.

12 Tuulivoimaloiden alue 16 Tv-alueen pohjoisosassa kasvaa kuivahkon kankaan mäntymetsää. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. puolukkaa, mustikkaa, oravanmarjaa, metsäalvejuurta, metsäimarretta sekä metsätähteä. Valtaosa tv-alueesta sijoittuu soistuneelle mustikkatyypin (MT) tuoreelle kankaalle, joka kasvaa nuorta ja varttunutta kuusta sekä hieskoivua. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja oravanmarja. Vähäisempänä tavataan käenkaalia, metsätähteä, pallosaraa, metsäalvejuurta, viitakastikkaa, metsäkortetta ja talvikkeja. Pohjakerroksen muodostavat seinäsammal, kerrossammal, korpikarhunsammal, rämerahkasammal ja korpirahkasammal. Lyhyt huoltotieyhteys sijoittuu samalle metsäkuviolle kuin tv-alue. Kuva Tv-alueen varttunutta kuusikkoa. Tuulivoimaloiden alue 17 Tv-sijoittuu rehevään (MT) istutusmännikköön. Mustikan lisäksi kenttäkerroksen kasveja ovat mm. oravanmarja, käenkaali, vanamo, metsäkastikka, metsäimarre, puolukka, riidenlieko, vadelma, metsäalvejuuri, metsätähti sekä suo-orvokki. Pensaskerroksessa vallitsevat pihjalan, koivun ja kuusen taimet. Alueen länsilaidalla metsittynyt peltoalue, jossa kasvaa tiheää nuorta kuusta, koivua ja mäntyä. Osin peltomaalla puusto ei ole vielä sulkeutunutta ja kenttäkerroksen kasvillisuus on heinä ja ruohovaltaista. Runsaslukuisimpia lajeja ovat nurmilauha, lehtotähtimö ja mesimarja. Alueen itäosa on kokonaisuudessaan rehevää (MT) istutusmännikköä. Huoltoyhteyden järjestämisessä hyödynnetään osin olemassa olevaa tiepohjaa Kirkkotien metsätieltä länteen. Tietä reunustavat pääasiassa nuorta mäntyä ja kuusta kasvavat havusekametsät. Länsiosistaan huoltotiereitti sijoittuu nuorta koivua ja mäntyä kasvavaan talousmetsään. Reheväkasvuisen kenttäkerroksen yleisimpiä lajeja ovat vadelma, metsäalvejuuri, käenkaali, oravanmarja, metsäkastikka ja metsätähti. Maassa on runsaasti hakkuutähteitä. Huoltotiereitti ylittää lännessä Trolssinjoen. Trolssinjoen länsipuolella huoltotiereitillä on metsittynyttä peltoa. Kuva Tv-alueen itäosan tuoreen kankaan mäntymetsää.

13 Tuulivoimaloiden alue 19 Tv-alue sijoittuu vuoden ikäiseen mäntymetsään, joka on metsätyypiltään puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta. Tiheäpuustoisessa metsässä puolukan varvusto on harvaa ja pohjakerros on heikosti kehittynyt. Puolukan lisäksi tavataan metsälauhaa ja kevätpiippoa. Pensaskerroksessa on runsaasti koivun vesoja. Huoltotie on suunniteltu rakennettavan Mankaluodon metsätieltä itään. Huoltotie sijoittuu itäosistaan samalle nuorelle metsäkuviolle kuin tv-alue. Lännessä huoltotie kulkee pitkin kuusta, mäntyä ja koivua kasvavaa pientä taimikkoa. Taimikko on länsiosistaan soistunut. Huoltotien keskiosissa on tuoreen kankaan (MT) varttunutta havusekametsää. Kuva Tv-alueen kuivahkon kankaan mäntymetsää. Tuulivoimaloiden alue 20 Tv-alueen itäosassa kasvaa varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Metsänpohjaa peittävät kerros-, seinä ja karhunsammalet sekä valoisissa kohdin mustikka, käenkaali sekä puolukka. Tvalueen länsiosa sijoittuu kuivahkon kankaan (VT) nuoreen kasvatusmännikköön, jossa on sekapuuna vähän kuusta vuotiaan männyn läpimitta rinnankorkeudelta on noin 10 senttimetriä. Kenttäkerroksessa esiintyy puolukan lisäksi varsin yleisesti mustikkaa. Varvusto on harvahkoa. Pohjakerroksen muodostavat seinä- ja kerrossammal. Uusi huoltotieyhteys sijoittuu kokonaisuudessaan tv-alueen metsikkökuvioille. Kuva Tv-alueen tuoreen kankaan kuusikkoa ja kuivahkon kankaan mäntymetsää.

14 Tuulivoimaloiden alue 22 Tv-alueen itäosa sijoittuu nuoreen kuusivaltaiseen talousmetsään, joka on kasvupaikkatyypiltään tuoretta kangasta (MT). Harvennushakatussa metsikössä on maassa hakkuutähteitä. Tv-alueen länsiosa on kuivahkon kankaan mäntymetsää. Sekapuuna kasvaa myös kuusen ja koivun taimia. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. puolukka, mustikka, kevätpiippo, metsätähti ja oravanmarja. Tuulivoimalalle rakennettava huoltotie sijoittuu mäntykankaalle metsäkoneajouralle. Kuva Tv-alueen kuivahkon kankaan mäntymetsää. Kuva Tv-alueen länsiosan tiheää kasvatuskuusikkoa. Tuulivoimaloiden alue 24 Tv-alue sijoittuu ojitetulle varputurvekankaalle. Varttuneiden mäntyjen alikasvoksena kasvaa nuoria koivuja ja yksitäisiä kuusia. Aluskasvillisuudessa vallitsevat suopursu, kanerva ja puolukka. Tv-alueen itäosaa luonnehtii varttunut kuivahkon kankaan (VT) mäntytaimikko, jossa kasvaa runsaasti vesasyntyistä koivua. Lännessä tv-alue rajautuu nuoreen tiheäkasvuiseen mäntymetsään. Huoltotieyhteys sijoittuu varttuneeseen mäntytaimikkoon, jonka aukkopaikoilla kasvaa runsaasti koivua.

15 Kuva Tv-alueen ojitettua varputurvekangasta ja itäosan varttunutta mäntytaimikkoa. Tuulivoimaloiden 25 alue Tv-alueen itäosassa kasvaa mäntyvaltainen tuoreen kankaan metsä, jossa kasvaa myös uudistuskypsiä kuusia ja koivuja. Koivua esiintyy myös alikasvoksena. Myös pihlajan ja haavan taimia esiintyy. Metsän pohjalla kasvaa puolukkaa, mustikkaa, oravanmarjaa, metsätähteä, metsäkortetta, metsämaitikkaa ja metsäalvejuurta. Itäosassa kasvaa ympäröivistä alueista poiketen lisäksi pallosaraa, metsäkortetta, nuokkutalvikkia, metsäalvejuurta ja muutamia hieskoivuja maaston painanteessa. Lisäksi mustikka ja kuusi ovat runsaslukuisempia kuin lähiympäristön männyn hallitsemassa metsässä. Puolukkavaltaisessa kenttäkerroksessa kasvaa myös metsälauhaa, vanamoa, metsätähteä ja hieman oravanmarjaa. Seinäsammalvaltainen pohjakerros on osin karhunja rahkasammalten soistamaa. Puusto on varttunutta. Huoltoyhteyden toteutuksessa hyödynnetään vanhaa heinittynyttä tiepohjaa, joka haarautuu Korpimatintieltä itään. Tietä reunustavat pääasiassa nuorta ja varttunutta mäntyä kasvavat puolukkatyypin (VT) kuivahkot kankaat. Tien eteläpuolella sijaitsee myös varttuneita taimikoita. Pienialaisena esiintyy rehevämpääkin kasvillisuutta ojien ympäristössä, tien keskivaiheilla. Ojien ympäristössä puusto on molemmin puolin tietä kuusivaltaista ja varttunutta. Sekapuuna kasvaa hieskoivua. Tv-alueen länsiosa sijoittuu metsänuudistusalueelle nuoren ja varttuneen kasvatuskuusikon reunaan. Tv-alueen länsiosassa on lisäksi kuivahkon kankaan mäntykangasta. Tv-alueen keskiosissa kasvaa uudistuskypsää mustikkatyypin (MT) kuusimetsää, joka vaihettuu itää kohti varttuneeksi sekametsäksi. Kuva Tv-alueen länsiosan nuorta koivutaimikkoa.

16 Tuulivoimaloiden alue 27 Tv-alueen länsiosa sijoittuu puolukkatyypin (VT) kuivahkolle kankaalle. Kenttäkerroksessa kasvaa vähälukuisempana vanamoa, mustikkaa, kevätpiippoa, metsätähteä, metsälauhaa ja metsäkastikkaa. Pohjakerros on seinäsammalvaltainen. Varttuneessa männikössä on kuusialikasvos. Pensaskerroksessa tavataan joitakin virpapajun ja hieskoivun vesoja. Huoltoyhteyden toteutuksessa hyödynnetään Susinevan metsätietä. Susinevan metsätien lounaispuolella huoltotie sijoittuu nuoreen kasvatusmännikköön, joka on kasvupaikkatyypiltään kuivahkoa kangasta. Tv-alueen itäpuolisella alueella on puolukkatyypin (VT) osin harvennettua mäntykangasta, jossa kasvaa koivua alikasvoksena. Maastossa on irtolohkareita. Tv-alueen itäosissa kuusi ja koivu runsastuvat laikuittain. Kuva Tv-alueen länsiosan varttunutta mäntymetsää. Tuulivoimaloiden alue 28 Tv-alueen puusto on pääosin varttunutta mäntyä. Sekapuuna ja alikasvoksena kasvaa kuusia ja koivuja. Aluskasvillisuutta hallitsevat puolukka ja mustikka, lisäksi kasvaa hieman juolukkaa, metsämaitikkaa ja kanervaa. Uusi tieyhteys sijoittuu mäntyvaltaiselle turvekankaalle, jossa kasvaa uudistuskypsää mäntyä harvakseltaan. Kenttäkerrosta hallitsee suopursu ja juolukka. Myös mustikkaa, puolukkaa, suomuurainta, tupasvillaa, kanervaa ja variksenmarjaa esiintyy. Kuva Tv-alueen tuoreen kankaan avointa ja varttunutta mäntymetsää.

17 Tuulivoimaloiden alue 29 Tv-alueen länsiosassa sijaitsee pieni, ojitettu suopainanne. Suolaikulla kasvaa kookkaamman hieskoivun lisäksi kuusen ja männyn taimia sekä virpapajua. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasvillaa, isokarpaloa, kurjenjalkaa ja metsäkortetta. Soistumaa ympäröivät talousmetsäalueet ovat nuorta mäntyä kasvavaa puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta. Tv-alueen itäosa sijoittuu puolukkatyypin (VT) kasvatusmännikköön sekä osin pellolle. Tv-alueelle johtavan huoltotieyhteyden rakentamisessa voidaan hyödyntää Kirkkotieltä haarautuvaa metsätietä eikä erillistä huoltotietä tarvita. Kuva Tv-alueen kuivahkon kankaan mäntymetsää. Tuulivoimaloiden alue 30 Tv-alueen länsiosa sijoittuu varttuneeseen mäntytaimikkoon. Maasto on kallioista ja taimikon pohjalla kasvaa kanervaa, juolukkaa, suopursua, variksenmarjaa ja puolukkaa. Alueella ja etenkin sen länsilaidalla esiintyy suokasveja, kuten tupasvillaa ja suokukkaa. Tv-alueen itäosassa kasvaa koivua, vadelmaa ja maitohorsmaa edellä mainittujen lisäksi. Huoltotieyhteyden toteutuksessa hyödynnetään Susinevan metsätieltä länteen johtavaa vanhaa tiepohjaa. Tiepohja on heinittynyt ja osin pensoittunut. Tietä reunustavat taimikkoalueet sekä havupuuvaltaiset karut kasvatusmetsät. Kuva Tv-alueen varttunutta mäntytaimikkoa.

18 Tuulivoimaloiden alue 32 Tv-alue sijoittuu nuoreen harvennushakattuun kasvatusmännikköön, joka on metsätyypiltään puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta. Noin 30 vuoden ikäisen männikön pensaskerroksessa vesoo koivu. Kenttäkerroksessa kasvaa harvahkon puolukan varvuston seassa vähän mustikkaa, metsälauhaa ja soistuneilla paikoilla myös pallosaraa. Maassa on hakkuutähteitä. Huoltotieyhteys on suunniteltu rakennettavan Kirkkotien metsätieltä koilliseen kiinteistörajan mukaisesti. Huoltotie sijoittuu lounaisosistaan kuivahkon kankaan (VT) varttuneeseen mäntytaimikkoon. Taimikon vesasyntyiset koivut on kaadettu maahan. Tiheään ojitetulla alueella varttunut taimikko kasvaa koivua sekä paikasta riippuen myös kuusta ja mäntyä. Huoltotien koillisosa sijoittuu samalle nuorta mäntyä kasvavalle metsäkuviolle kuin Tv-alue. Kuva Tv-alueen varttunutta harvennettua kasvatusmännikköä. Tuulivoimaloiden alue 33 Tv-alue sijoittuu varttuneeseen kasvatusmännikköön, jossa kasvaa alikasvoksena koivua. Mustikka, puolukka ja kanerva hallitsevat kenttäkerrosta. Tuulivoimalan rakennuspaikalle vie metsätie. Metsätie on heinittynyt ja kulkee sekä uudistuskypsän kuusikon että kasvatusmännikön halki. Kuva Tv-alueen varttunutta harvennettua kasvatusmännikköä.

19 Tuulivoimaloiden alue 34 Tv-alue sijoittuu tuoreen kankaan (MT) varttuneeseen kuusivaltaiseen metsään, pienen taimikon reunaan. Harvennushakatun metsikön puustossa on kuusen lisäksi mäntyä, koivua ja haapaa. Aukkoisessa kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa yhtä runsaana kuin mustikkaa. Pohjakerroksen muodostavat seinä-, kerros- ja kynsisammalet. Huoltotieyhteys on suunniteltu toteutettavan Mankaluodon metsätieltä länteen. Huoltotie ylittää kaksi vesasyntyistä koivua kasvavaa pientä mäntytaimikkoa ja sivuaa varttunutta havusekametsää. Huoltotien itäosa on mäntyvaltaista nuorta kangasmetsää. Kuva Tv-alueen varttunutta tuoreen kankaan kuusivaltaista metsää. Tuulivoimaloiden alue 36 Tv-alue on varttunutta VT-tyypin kasvatusmännikköä. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. puolukkaa, mustikkaa, kanervaa, variksenmarjaa, juolukkaa ja kevätpiippoa. Alueen itäpuolella on myös joitain matalia jäkäläkallioita, joissa kasvaa mm. poronjäkäliä ja hirvenjäkälää. Kuva Tv-alueen kuivahkon kankaan mäntymetsää.

20 Tuulivoimaloiden alue 37 Tv-alueella kasvaa varttunut koivutaimikko. Taimikon reunoilla kasvaa myös kuusen ja pihlajan taimia. Metsän uudistuksessa alueelle on jätetty muutama siemenpuumänty, jättöhaapa ja kelo. Tv-alue sijaitsee Kirkkotien metsätien varressa, eikä erillistä huoltotieyhteyttä tarvita. Kuva Tv-alueen varttunutta koivutaimikkoa. Sähköasema Sähköasema sijoittuu kuivahkon kankaan mäntymetsään, jossa kulkee metsäkoneen ajouria. Kuva Sähköaseman alueen varttunutta mäntymetsää.

21 3. LÄHTEET FCG 2012: Ylikylä-tuulipuisto 110 kv voimajohto ympäristöselvitys. Empower Oy Metsälaki 1996/1093 Ramboll Finland Oy 2012: Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus. Suomen Hyötytuuli Oy, EPV Tuulivoima Oy ja Tuuliwatti Oy Rassi P., Hyvärinen E., Juslen A., & Mannerkoski I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. Raunio, A. Schulman, A. & T. Kontula (toim.): Suomen luonnon luontotyyppien uhanalaisuus. Osat 1 ja 2. Vesilaki 2011/587 Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu: wwws.ymparisto.fi

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokohteet 1 2.1

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 16.12.2013 Viite 1510005264-003 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä 12.9.2012 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS TAALERITEHTAAN

Lisätiedot

TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013

TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013 Vastaanottaja: EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 13.11.2013 TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013 TEUVAN TUULIVOIMAHANKE Päivämäärä 13/11/2013 Laatija

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2..2014 Laatija

Lisätiedot

LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2.2014 Laatija

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Työnumero 1510012239 AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE LUONTOSELVITYKSET 2012-2014 MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE Päivämäärä 9.10.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOTARKISTUS

KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja SABA Tuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOTARKISTUS 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI-

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2013 Viite 1510006535 KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- MAHANKKEEN LUONTOSELVITYSTEN PÄIVITYS 2013 1 Päivämäärä 23.9.2013

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 101/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ. Vastaanottaja Rääkkylän kunta. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys

RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ. Vastaanottaja Rääkkylän kunta. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.12.2014 RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ Päivämäärä 8.12.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA Luontoselvitys 2012 Markku Nironen 2012 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AIEMMAT LUONTOSELVITYKSET JA LAJISTOTIEDOT... 3 3. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS...

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen

Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen 13.12.2010 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com Kannen kuva: teeren poikanen Timo Metsänen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 2 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 4 LUONTOTYYPIT

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

TALVIVAARA PURKUPUTKEN LUONTOSELVITYS

TALVIVAARA PURKUPUTKEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 23.9.2014 TALVIVAARA PURKUPUTKEN LUONTOSELVITYS 1 / 23 Päivämäärä 23.9.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Katariina

Lisätiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Kuvio Pvm 1 29.8.2011 EMT 2 mä, ko, ku Rinteen alla lähes tasamaalla kuivahkoa kangasta, joka harvennettu melko avoimeksi.

Lisätiedot

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Tuulivoimala 1 Rakentamisalueen puusto on pääosin vanhaa mäntyvaltaista kalliolakimetsää. Kallioalueiden välissä esiintyy kangasmaita

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 28.12.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lähtöaineistot ja menetelmät...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011 SOININ KUNNAN METSIEN METSO--INVENTOINTI INVENTOINTI 2011 18.10.2011 Raimo Laurila Kellojankuja 26 62100 Lapua LAKEUDEN LUONTOKARTOITUS p. 040 5243 281 info@lakeudenluontokartoitus.fi SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011 MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI- JA SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPURAPORTTI 2011 SISÄLLYS Esipuhe Etelä-Savon metsäkeskus: METSO kohteet Mikkelin metsäsuunnitelman laadinnassa Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET

KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 KANGASTUULI OY/ELEMENT POWER KANGASTUULEN TUULIVOIMAPUISTON VOIMALAPAIKKAKOHTAISET LUONTOSELVITYKSET Päivämäärä 6..5 Laatija Tarkastaja Pekka Majuri, Antje Neumann, Niina Onttonen Erika

Lisätiedot

NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS

NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja NCC Industry Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 6.6.2018 Viite 1510037192 NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 17.1.2019 Viite 1510045839 TETOMIN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä 17.1.2019 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Päivämäärä 11.10.2011 VALTATIEN 13 PARANTAMINEN MYTTIÖMÄEN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

Päivämäärä 11.10.2011 VALTATIEN 13 PARANTAMINEN MYTTIÖMÄEN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 11.10.2011 VALTATIEN 13 PARANTAMINEN MYTTIÖMÄEN KOHDALLA LUONTOSELVITYS VALTATIEN 13 PARANTAMINEN MYTTIÖMÄEN KOHDALLA LUONTOSELVITYS A Versio Päivämäärä 11.10.2011 Laatinut Emilia Saarivuo Hyväksynyt

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ VESISTÖT... 3 4 KASVILLISUUS...

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 Mäntsälän kunta Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan Kapulin asemakaavan laajennusalue sijaitsee Kapulin työpaikka-alueen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.12.2013 WPD FINLAND OY OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS WPD FINLAND OY Päivämäärä 9.12.2013 Laatija Antje Neumann, Riitta Kalliokoski ja Hilkka Heikkilä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Koskenkylän ja Mantereen osayleiskaava -metsäalueiden luontoselvitys 2009

VESILAHDEN KUNTA Koskenkylän ja Mantereen osayleiskaava -metsäalueiden luontoselvitys 2009 VESILAHDEN KUNTA Koskenkylän ja Mantereen osayleiskaava -metsäalueiden luontoselvitys 2009 FM Kati Skippari Ympäristösuunnittelija Vesilahden kunta Tekninen toimi 2 TYÖN TAUSTAA Vesilahden Koskenkylän

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys Sami Mäkikyrö 13.8.2013 Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari Luontoselvitys 2 SISÄLLYS 1. Johdanto.. 3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat 3 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat.. 3 2.2. Luonnonsuojelu-,

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista Nurmijärvi 23.5.2018 Lausunto Mika Selin rakennuttamissuunnittelija mika.selin@nuorisosaatio.fi gsm 0400 416 695 NUORISOSÄÄTIÖ I NUORISOASUNTOJEN ISÄNNÖINTI OY Lausunto Espoon Ylämyllyntie 7 luontoarvoista

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot