DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN"

Transkriptio

1 DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

2 INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg Påfyldning af salt Justering af øverste kurv Placering af service Information til testlaboratorier Påfyldning af opvaskemiddel Typer af opvaskemiddel Påfyldning af afspændingsmiddel Rensning af filter Praktiske råd Normal rengøring og vedligeholdelse Beskrivelse af betjeningspanel Tekniske data Valg af programmer og specielle funktioner Program oversigt Afhjælpning af mindre fejl Fig. A side 3 side 4 side 8 side 9 side 10 side 11 side 13 side 14 side 15 side 16 side 17 side 18 side 19 side 20 side 20 side 21 side 24 side Læs omhyggeligt denne instruktionsbog. Den indeholder vigtig information vedr. installation, brug og vedligeholdelse. Instruktionsbogen giver gode tips or råd, så De får det bedst mulige resultat ud af Deres maskine. Gem instruktionsbogen til senere brug, den er rar at have ved hånden ved fremtidige tvivls spørgsmål. 2

3 SIKKERHEDSREGLER Der er visse sikkerheds regler der bør iagttages. Installation Kontroller at stikket der er monteret på maskinen, passer til installationens stik, hvis dette ikke er tilfældet kontakt da Aut. El-Installatør. Kontroller at opvaskeren ikke står på, eller klemmer kablet. Brug ikke adaptere eller multistik, og anvend ikke forlængerledninger. Er det nødvendigt at udskifte for syningskablet, kontakt da Serviceafdelingen. Sikkerhed Rør aldrig ved maskinen, hvis dine hænder eller fødder er våde eller fugtige. Betjen ikke maskinen med bare fødder. Fjern aldrig stikket fra netspændingskontakten ved at trække i netledningen eller i selve maskinen. Efterlad ikke maskinen så den udsættes for regn eller direkte sol. Denne maskine er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner samt sanser eller af personer med manglende erfaring eller viden, medmindre disse har modtaget vejledning eller instruktion i anvendelsen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Drik ikke det vand, som findes i maskinen eller på servicet ved afslutningen af et opvaskeprogram. Luk altid lågen for at undgå potentielle farer (f.eks. at falde over den). Undlad at hvile på eller sætte Dem på den åbne låge, da maskinen i så fald kan tippe. ADVARSEL! Knive og andre køkkenredskaber med skarpe spidser skal placeres i kurven med spidserne nedad eller i lodret position. Daglig brug Denne maskine er udelukkende beregnet til almindeligt husholdningsbrug. Opvaskemaskinen er beregnet til normale køkkenredskaber. Service der har været udsat for petroleum, benzin, maling, aggressive kemikalier, må ikke kommes i opvaskeren. Nogle huse har installeret vandblødgørings-anlæg, hvis dette er tilfældet er det ikke nødvendigt at bruge salt i maskinen. For at opnå det bedste opvaskeresultat bør bestik anbringes i bestikkurven med håndtaget nedad. Hvis maskinen går i stykker, eller ikke virker ordentligt, afbryd strømmen, og luk for vandet. Forsøg aldrig selv at reparere maskinen, men kontakt Aut. Service teknikker. Anvend altid originale reservedele. Følg nøje ovenstående anvisninger, da fravigelse kan have alvorlige konsek venser for apparatets sikkerhed. Bortskaffelse Opvaskeren er lavet af materialer der kan genbruges. Hvis du ønsker at opbevare en opvasker der ikke skal bruges, fjern eller fikser lågen, så børn ikke kan blive lukket inde. Afmonter netspændingsledningen, når stikket fra netspændingskontakten er fjernet. 3

4 OPSÆTNING OG FORBINDELSE AF MASKINEN (Tekniske data) Fjern indpakningen, og monter de to forreste skrueben. Juster benene til den korrekte højde, og spænd dem fast med de to kontramøtrikker. For at opvaskemaskinen kan fungere ordentligt, skal den stå vandret, juster de forreste ben, således åt maskinen ikke hælder mere end max. 2 grader. Hvis det er nødvendigt at flytte maskinen, må der ikke løftes ved at tage fat under lågen. Følg instruktionen som vist i fig. Åben lågen, og løft maskinen ved at tage fat i maskinens topplade. Elektrisk forbindelse ADVARSEL: Maskinen skal jordforbindes jævnfør stærkstrømsreglementet. Denne maskine overholder alle nationale og internationale sikkerhedsregler. Maskinen skal tilsluttes af aut. EL - Installatør. Det elektriske kabel på maskinen indeholder tre ledninger: GRØN/GUL JORD BLÅ NUL BRUN FASE Før maskinen tilkobles strømforsyning, er det vigtigt at kontrollere følgende: 1. At strømkilden er forsvarligt jordforbundet, og at fejlstrømsrelæ virker. 2. At strømforsyningen har den nødvendige kapacitet. Se typeskiltet på maskinen. ADVARSEL! Sørg for, at maskinen er korrekt jordforbundet. I tilfælde af utilstrækkelig jordforbindelse kan der forekomme elektrisk dispergering ved berøring af maskinens metalliske dele på grund af en radiostøjdæmper. VIGTIGT Når apparatet skal stå på et tæppe, skal det kontrolleres at den naturlige ventilation under apparatet ikke blokeres. Kontroller at cet er mulig at komme til maskinens stik efter installationen. Fabrikant og importør er uden ansvar for skader, der skyldes forkert tilslutning og installation. Denne maskine oppfylder Direktiv 73/23/EEC og 89/336/EEC (kompensert med 2006/95/EC og 2004/108/EC) med efterfølgende ændringer. 4

5 Tilslutning af vand VIGTIGT Brug nye slangesæt ved tilslutning af maskinen til hovedvandledningen. De gamle slangesæt bør ikke genbruges. 1 Vandtilgang og afløb, kan føres både til højre og venstre for maskinen. VIGTIGT Opvaskemaskinen kan tilkobles enten koldt eller varmt vand, når bare ikke temperaturen overstiger 60 C. Vandtrykket til maskinen skal være mellem 0,08 og 0,8 MPa. Hvis vandtrykket er under 0,08 MPa, kontakt da vort servicecenter for nærmere vejledning. 2 Vandtilgangen skal tilsluttes en hane, således at vandforsyningen kan afbrydes, når maskinen ikke er i brug (fig. 1 B). Opvaskeren er forsynet med en 3/4 gevindtilgang (fig. 2). Tilgangs slangen A skal forbindes til 3/4 gevind B, og forskruningen spændes godt til. Hvis det er nødvendigt, kan tilgangsrøret forlænges med op til 2,5 m. Forlængerrøret kan rekvireres hos vort servicecenter. 3 Hvis der i vandet findes kalkaflejringer eller sand, tilrådes det at rekvirere det korrekte filter, varenummer , fra vort servicecenter (fig. 3). Filtret "D" placeres mellem hanen "B" og tilgangsslangen "A". Husk at montere spændeskiven "C". Hvis opvaskemaskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været benyttet i lang tid, skal vandet løbe i et par minutter, inden tilgangsslangen tilsluttes. Derved undgås, at vandtilstrømningsfiltret tilstoppes af sand- eller rustaflejringer. 5

6 Tilslutning af afløb Afløbsslangen kan kobles til under vasken, hvis afløbet på denne er forberedt for dette. Afløbsslangen kan hænges over kanten på en vask, eller hægtes i et afløbsrør (fig. 4). Afløbsrøret skal være mindst 40 cm over gulvhøjde, og skal have en indvendig diameter på mindst 4 cm. Det anbefales at forsyne afløbet med vandlås (fig. 4X). Slangen kan hængtes fast over vaskens side, men den må ikke nedsænkes i vand. Dette er for at forhindre, at der ledes vand tilbage til maskinen, når denne er i brug (fig. 4Y). Hvis maskinen skal indbygges under eksisterende bordplade, skal afløbs slangen hænges op på vægen i størst mulig højde under bordpladen (fig. 4Z). Kontroller at der ikke er knæk på slangerne. Hvis det er nødvendigt, kan afløbsslangen forlænges med op til 2,5 m under forudsætning af, at den placeres højst 85 cm over gulvhøjde. Forlængerrøret kan rekvireres hos vort servicecenter. 4 6

7 MONTERING UNDER KØKKENBORD 2 Juster højden på opvaskemaskinen, så den passer med den eksisterende højde A (Max. 900 mm). Fig. 2. Juster de bageste ben, så maskinen står vandret (fig. 3). Monter det selvklæbende folie under køkkenbordet, som (fig. 1). Skub opvaskemaskinen på plads, og træk samtidigt forsigtigt i slangerne (fig. 2). Tilslut maskinen til EL, vand og afløb, som beskrevet i instruktionsbogen. Finjustering af højden kan gøres med de forreste ben. Opvaskemaskinen fastgøres til bordpladen, ved hjælp af de to skruer A 30 mm Iange (fig. 4). Maskinens fodspark kan justeres, således at der opnås en perfekt afslutning mellem maskine og gulv Åbning af låge Sæt hånden ind i udsparingen, og træk til. Hvis maskinen åbnes under brug, slår en elektrisk sikkerhedsafbryder automatisk alt fra. Lukning af låge Lågen lukkes ved at trykke let på den til låsen går i indgreb. Husk at kontrollere at spulerarmene ikke er blokeret, men frit kan dreje rundt. VIGTIGT Skulle dette imidlertid ske, er maskinen forsynet med en sikkerhedsafbryder der omgående afbryder alle funktioner. 7

8 BLØDGØRINGSANLÆGGET Indholdet af mineraler og kalk i vandet varierer fra område til område. Hvis dette kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade skjolder og hvide pletter på service og glas. Vandets indhold af kalk udtrykkes i hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større hårdhed. Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, som ved brug af regenereringssalt sørger for at afkalke vandet til opvasken. Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan fås hos det lokale vandværk. Justering af blødgøringsanlægget Blødgøringsanlægget kan behandle vand med en hårdhed op til 90 fh (franske grader) eller 50 dh (tyske grader) 6 indstillinger. Følgende tabel angiver indstillingen af blødgøringsanlægget afhængig af vandet hårdhed. Niveau *3 4 5 Vandets hårdhedsgrad fh (fransk) dh (tysk) Brug af salt NEJ Indstilling af blødgøringsanlæg Ingen lys Lys 1 Lys 1,2 Lys 1,2,3 Lys 1,2,3,4 Lys 1,2,3,4 blinker * Blødgøringsanlægget er fra fabrikken indstillet til 3, da dette niveau dækker langt de fleste behov. Alt efter vandets hårdhedsgrad indstilles blødgøringsanlægget som følger: VIGTIGT Opvaskemaskinen SKAL være slukket, inden denne procedure startes. 1. Tryk på den knappen PROGRAMVALG og hold den nede, samtidig med at du tænder opvaskemaskinen ved at trykke på knappen "TÆND/SLUK" (der afgives ét kort lydsignal). 2. Fortsæt med at holde knappen "PROGRAMVALG" nede i mindst 5 sekunder, INDTIL der afgives et lydsignal. Nogle "PROGRAMVALG"-indikatorlys tændes for at angive det aktuelle indstillingsniveau for blødgøringsmidlet. 3. Tryk på den samme knap igen for at vælge det ønskede niveau for blødgøringsmidlet: Hver gang knappen trykkes ned, tændes et indikatorlys (niveauet for blødgøringsmidlet angives med det antal lys, der er tændt). Ved niveau 5 blinker 4 lys, og ved niveau 0 er alle lys slukket. 4. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på knappen "TÆND/SLUK" for at bekræfte den nye indstilling. ADVARSEL! Hvis der opstår problemer, skal du slukke opvaskemaskinen ved at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen og gentage hele proceduren (fra TRIN 1). "PROGRAMVALG"-indikatorlys "TÆND/SLUK"-knappen "PROGRAMVALG"-knappen 8

9 PÅFYLDNING AF SALT Nederst i maskinen findes en beholder til salt til regenerering af blødgøringsanlægget. VIGTIGT (Kun ved ibrugtagning første gang) Første gang maskinen benyttes, efter at saltbeholderen er blevet fuldstændigt påfyldt, er det nødvendigt at tilføje vand, indtil beholderen flyder over. Det er vigtigt kun at benytte salt, der er specielt beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt indeholder små mængder uopløselige partikler, der over tid kan have indvirkning på og forringe blødgøringsanlæggets ydeevne. Salt påfyldes ved at skrue låget af beholderen nederst i maskinen og derefter fylde salt i beholderen. Under denne handling vil der løbe lidt vand ud, men bliv ved med at tilføje salt, indtil beholderen er fuld. Fjern alt overskydende salt, når beholderen er fuld, og skru låget på igen. Efter påfyldning af salt anbefales det at køre en hel vaskecyklus eller programmet KOLD AFSKYLNING. Saltbeholderen har en kapacitet på mellem 1,5 og 1,8 kg, og for effektiv brug af maskinen bør den fra tid til anden påfyldes i henhold til instruktionerne for blødgøringsanlægget. Indikator for saltpåfyldning Denne model er forsynet med et elektrisk system, der med en kontrollampe viser hvornår det er nødvendigt at påfylde salt. VIGTIGT Hvis der opstår hvide pletter på tallerkener og glas er det et sikkert tegn på at der skal påfyldes salt. 9

10 HØJDE REGULERING AF OVERKURV Såfremt der normalt bruges cm tallerkener, isættes disse i underkurven efter at overkurven er placeret i øverste stilling på følgende måde: 1. Drei stopstykkerne A til siden; 2. Tag overkurven helt ud og genindsæt denne ved brug af det nederste hjulsæt på kurven; A 3. Drej stopstykkerne A tilbage igen for låsning. Service der er større end 20 i diameter kan herefter ikke længere isættes øverste kurv. De nedfældelige plastic hylder er heller ikke brugbare når kurven står i i denne stilling. A 10

11 FORBEREDELSE OG PLACERING AF SERVICE En almindelig standardfyldning er vist i fig. 1, 2 og 3. Fyldning af øverste kurv Den øverste kurv er forsynet med flytbare holdere, som monteres på kurvens sider i to forskellige stillinger: lodret og sænket. I sænket stilling kan holderne bruges til te- og kaffekopper, knive og skeer. Vinglas kan placeres sikkert i holderne. Glas, kopper, underkopper og desserttallerkener kan placeres under holderne. I lodret stilling giver holderne mulighed for at placere flade og dybe tallerkener. Tallerkener skal anbringes lodret med undersiden ind mod opvaskemaskinens bagside med tilstrækkeligt rum imellem sig, så vandet kan passere uhindret. Øverste kurv (fig. 1) A = Dybe tallerkener B = Flade tallerkener C = Dessert tallerkener D = Underkopper E = Kopper F = Glas 1 A B C F D E Det kan anbefales at placere tallerkener i samme størrelse ved siden af hinanden for at udnytte pladsen i kurven maksimalt. Tallerkener kan stilles i en enkelt række, eller i to rækker. Det anbefales at placere store tallerkener (ca. 27 cm eller derover), så de skråner let bagover for derved at gøre det lettere at placere kurven i maskinen. Fade og skåle kan også placeres i den øverste kurv, husk at anbringe skåle med bunden opad. Den øverste kurv er designet til at give mest mulig plads, optimal fleksibilitet, og bedst mulige udnyttelse. Kurven kan rumme 24 tallerkener i to rækker, eller 30 glas i fem rækker, eller blandet fyldning. 11 Øverste kurv (fig. 2) A = Dybe tallerkener B = Flade tallerkener C = Dessert tallerkener D = Underkopper E = Kopper F = Glas G = Enkelt sektion af bestikkurv 2 A C B F D E F G

12 Øverste kurv (fig. 3) A = Glas B = Underkopper C = Kopper D = Lille skål E = Medium skål F = Stor skål G = Serveringsskeer 3 G A C F A D B E A C C Fyldning af nederste kurv G En korrekt og rationel fyldning af opvaskemaskinen, giver det bedste opvaskeresultat, og mest økonomiske udnyttelse. En almindelig standardfyldning er vist i fig. 4 og 5. Nederste kurv (fig. 4) A = Mellem stor gryde B = Stor gryde C = Stege pande D = Grydelåg E = Terrin og serveringsfad F = Bestik G = Varmefast fade 4 D B F A G E C Kasseroller, ovnfaste fade, terriner, salatskåle, låg, serveringsfade, middagstallerkener, dybe tallerkener og grydeskeer kan placeres i den nederste kurv. Placer bestikket i bestikplastkurven med skafterne opad. Placer bestikkurven på den nederste kurv (fig. 4 og 5), og kontroller, at bestikket ikke berører de roterende arme. VIGTIGT Den nederste kurv er udstyret med en sikkerhedsstandsningsenhed, der gør det sikkert at trække kurven ud. Den er især også nyttig i forbindelse med en fuld maskinvask. Ved påfyldning af salt, rengøring af filter og almindelig vedligeholdelse er det nødvendigt, at kurven kan trækkes helt ud. 12 Nederste kurv (fig. 5) A = Dybe tallerkener B = Flade tallerkener C = Dessert tallerkener D = Serveringsfad E = Bestik 5 A A E A D B C B

13 Bestikkurv (fig. 6) Bestikkurven er sammensat at to dele, og giver derfor forskellige placeringsmuligheder. De to dele skilles ved at presse de to sektioner sidevejs fra hinanden. 6 Den øverste del af bestikkurven kan afmonteres, hvilket giver forskellige muligheder for fyldning af maskinen. INFORMATIONER TIL TESTLABORATORIER Du kan få de nødvendige oplysninger til sammenligning af testresultater og støjniveauer i henhold til europæiske normer på følgende adresse: Ved henvendelse bedes du venligst oplyse nummer og model på opvaskemaskinen (se mærkepladen). 13

14 PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL Opvaskemidlet VIGTIGT Det er vigtigt kun at anvende sæbe der er beregnet til maskinopvask, enten i pulverform, flydende eller i tabletform. "NEOPHOS" giver meget gode resultater og bliver nemt optaget. Uegnede opvaskemidler (som de, der bruges til opvask i hånden) indeholder ikke de ingredienser, der skal bruges i en opvaskemaskine, og de forhindrer opvaskemaskinen i at fungere korrekt. B Når opvaskemidlet er placeret i beholderen, lukkes låget ved først at skubbe låget på plads (1) og derefter trykke på det (2), indtil du hører et klik. Påfyldning i sæbebeholderen Sæbebeholderen er placeret i lågen (fig. A 2 ). Hvis beholderens låg er lukket, åbnes låget ved at trykke på knappen (A). Efter endt opvaskeprogram vil beholderen altid være åben. ADVARSEL! Når du fylder den nederste kurv, skal du sørge for, at tallerkener og andet service ikke blokerer sæbebeholderen. Mængden af sæbe der skal anvendes, varierer med tilsmudsnings graden, og typen af service. Vi anbefaler g sæbe i sæbebeh olderens rum til sæbe (B). Ikke alle sæbemidler er de samme, og derfor kan anvisningerne på pakkerne svinge en del. Hvis der anvendes for lidt sæbe vil det gå ud over resultatet, men hvis der anvendes for meget sæbe, vil der være tale om et spild, da mere sæbe ikke forbedre resultatet. VIGTIGT Undlad at bruge for meget opvaskemiddel, og begræns samtidigt miljømæssige skader. A 14

15 TYPER AF OPVASKEMIDDEL Opvasketabletter Opvasketabletter fra forskellige producenter opløses med forskellige hastigheder. Derfor vil nogle opvasketabletter ikke være fuld effektive på korte programmer, fordi de ikke bliver fuldstændig opløst. Hvis disse produkter bruges, anbefaler vi at køre længere programmer for at være sikker på, at opvasketabletten opløses helt. VIGTIGT! Hvis du vil opnå et tilfredsstillende vaskeresultat, skal tabletterne anbringes i vaskesektionen i sæbebeholderen, og ikke direkte i maskinen. Koncentreret opvaskemiddel Brug af koncentreret opvaskemiddel med reduceret alkaliholdighed og med neutrale enzymer sammen ved opvaskeprogrammer på 50 C er mindre skadeligt for miljøet og beskytter opvasken og opvaskemaskinen. Vaskeprogrammerne på 50 C udnytter enzymernes snavsopløsende egenskaber, og du kan derfor ved brug af koncentrerede opvaskemidler opnå de samme resultater som ved programmer på 65 C, men ved en lavere temperatur. Kombinerede opvaskemidler Opvaskemidler, som også indeholder afspændingsmiddel skal anbringes i vaskesektionen i sæbebeholderen. Beholderen til afspændingsmiddel skal være tom (hvis den ikke er tom, skal du indstille indikatoren på den laveste position, før du benytter kombinerede opvaskemidler). Kombinerede vaskemidler "ALL in 1" Hvis man beslutter sig for at anvende kombinerede vaskemidler "ALL in 1" ("3 i 1"/"4 i 1"/"5 i 1", etc ), der kan gøre brug af salt og/eller afspændingsmiddel overflødig, skal man omhyggeligt overholde følgende anvisninger: læs omhyggeligt, og følg producentens vejledning på pakningen; 15 effektiviteten af opvaskemidler med indbygget afspændingsmiddel og salt afhænger af vandets hårdhed. Kontroller, at vandets hårdhed i dit lokalområde ligger indenfor det effektivitetsområde, som er angivet på pakken. Når du anvender denne produkttype og ikke opnår tilfredsstillende opvaskeresultater, skal du kontakte producenten af opvaskemidlet. Under visse omstændigheder kan brug af kombinerede opvaskemidler forårsage: kalkrester på opvasken eller i opvaskemaskinen; reduceret vaske- eller tørreevne. VIGTIGT! De problemer, som eventuelt opstår som direkte resultat af brugen af disse produkter, er ikke dækket af garantien. Bemærk, at ved brug af "ALL in 1" - kombinerede opvaskemidler, er indikatorene (bruges kun på bestemte modeller) for afspændingsmiddel og salt overflødige, så du kan ignorere dem. Hvis der opstår vaske- og/eller tørreproblemer, anbefaler vi, at du går tilbage til at bruge de traditionelle separate produkter (salt, opvaskemiddel og afspændingsmiddel). Dette sikrer, at opvaskemaskinens vandblødningsenhed fungerer korrekt. I dette tilfælde anbefaler vi, at du: påfylder både salt og afspændingsmiddel; kører en normal vask med en tom maskine. Bemærk, at når du igen benytter normalt salt, skal opvaskemaskinen køre nogle maskiner igennem, før systemet bliver fuldt effektivt igen.

16 PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL Afspændingsmiddel Afspændingsmidlet, der automatisk frigives under den sidste afskylningscyklus, hjælper tallerkenerne med hurtigere at tørre og forhindrer dannelsen af pletter og misfarvninger. Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel C Beholderen til afspændingsmidlet er placeret til venstre for sæbebeholderen (fig. A "3"). Åbn låget ved at trykke på markeringen og samtidigt trække op i låget ved hjælp af betjeningsknappen.det anbefales altid at benytte afspændingsmiddel, der er specielt beregnet til opvaskemaskiner. Kontroller afspændingsmiddelniveauet via kontrolhullet (C), der er placeret på låget. FULD TOM Mørk Lys Dosering af afspændingsmiddel kan reguleres fra 1 til 6 Regulatoren (D) er placeret under låget og kan drejes ved hjælp af en mønt. Anbefalet indstilling er 4. Kalkindholdet i vandet (vandets hårhed) har betydning for vaskeresultatet. Hvis der efter vask opstår klare striber på service og glas justeres doseringen et tal ned. Hvis der opstår en hvid hinde på service og glas, justeres doseringen et tal op. D 16

17 RENSNING AF FILTER Filterenheden (fig. A 4 ) består af: en filterkop, som opsamler de største urenheder; 1 en filterplade som hele tiden filtrerer vandet under opvasken; et mikrofilter under filterpladen som filtrerer vandet og opsamler selv de mindste urenheder og sikrer et perfekt opvaskeresultat. For at opnå det bedst mulige opvaskeresultat bør filteret kontrolleres og rengøres efter hver opvask. Filterenheden tages ud ved at dreje håndtaget mod uret (fig.1). For at lette rengøringen kan filterkoppen tages ud (fig. 2). 2 Fjern filterpladen (fig. 3) og skyl hele filterenheden under rindende vand. Brug om nødvendigt en stiv børste. Det selvrensende mikrofilter kræver mindre vedligeholdelse, og kontrol er kun påkrævet hver fjortende dag. Det anbefales dog efter hver opvask at kontrollere at filterkoppen og filterpladen ikke er tilstoppede. ADVARSEL! Efter rengøring af filterenheden, skal man sørge for at den er korrekt samlet og placeret rigtigt i bunden af maskinen. Kontroller at filtret er skruet fast, mod uret, i filterpladen. Er filterenheden ikke sat ordentligt på plads og fastspændt, kan det indvirke negativt på maskinens effektivitet. 3 VIGTIGT Brug ikke maskinen uden isat filter. 17

18 GODE RÅD Sådan opnås et perfekt opvaske resultat Fjern madrester (ben, skaller, kød- og grøntsagsstykker, kaffegrums, frugtskræl, cigaretaske, tandstikkere osv.) etc. to, inden tallerkenerne placeres i opvaskemaskinen, for at undgå at blokere filtrene, vandudtaget og spulearmsdyserne. Undlad at skylle tallerkenerne af, inden de placeres i opvaskemaskinen. Kasseroller og ovnfaste fade med fastbrændte madrester bør stilles i blød, inden de vaskes. Placer tallerkener sådan at de har overfladen nedad. Forøg at placere tallerkener således at disse ikke rører hinanden. Når maskinen er fyldt, kontroller at spule armene kan dreje frit. Pander og service med indtørret madrester, eller fastbrændt fedt. bør stille i blød, med en smule opvaskemiddel inden opvask. Sølvtøj vaskes på følgende måde: a) skyl sølv af umiddelbart efter brug, især hvis det har været brugt til maoynaise, æg, fisk ect; b) kom ikke sæbepulver direkte på sølv; c) hold sølv adskilt fra andre metaller. Sådan opnås besparelser Placer tallerkenerne i opvaskemaskinen efter hvert måltid, hvis opvaskemaskinen skal køre en komplet vask, og vælg eventuelt cyklussen KOLD AFSKYLNING for at blødgøre madrester og fjerne større madpartikler fra tallerkenerne. Start det komplette vaskecyklusprogram, når opvaskemaskinen er fuld. Vælg et ENERGISPAR-program, hvis tallerkenerne ikke er særlig beskidte, eller hvis kurvene ikke er fyldte, idet du følger instruktionerne på programlisten. Det bør ikke kommes i maskinen Husk på at ikke alt service er egnet for maskinopvask. Det frarådes at bruge opvaskemaskinen til emner af termoplastic, bestik med greb af træ eller ben, stegepander med træ håndtag, emner af aluminium eller krystal, med mindre fabrikanten anbefaler maskinopvask. Visse former for dekorationer kan bleges af opvask i maskine, det er derfor en god ide at prøveopvaske en enkelt ting, inden alt kommes i maskinen. Det er en god ide ikke at have sølvtøj i maskinen, samtidigt med dele af ikke rustfrit stål, da der kan dannes kemisk forbindelse mellem disse ting. VIGTIG Når der indkøbes nyt service, eller bestik, spørg da om det tåler maskinopvask. Gode råd Fjern den nederste kurv først for at undgå, at det drypper ned i den fra den øverste kurv. 18 Lad lågen stå på klem, hvis tallerkenerne skal blive stående i maskinen et stykke tid, for at få luften til at cirkulere og for at forbedre tørreevnen.

19 RENGØRING OG VEDLI GEHOLDELSE Undlad at bruge opløsningsmidler (affedtning) og slibemidler ved udvendig rengøring af opvaskemaskinen, men kun en klud vredet op med vand. Opvaskemaskinen kræver ingen speciel vedligeholdelse, da tanken er selvrensende. Tør regelmæssigt lågetætningen af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle madrester eller afspændingsmiddel. Det anbefales at fjerne kalkaflejringer eller snavs regelmæssigt ved at køre en tom vask. Hæld et glas eddike ned i bunden af tanken, og vælg den hurtige vask. Hvis man, trods normal rensning af filtrene, bemærker at tallerkener og gryder ikke er ordentligt vasket eller skyllet, bør man kontrollere, at dyserne på spulearmene (fig. A 5 ) ikke er tilstoppede. Hvis de er tilstoppede, bør de rengøres på følgende måde: 1. Den øverste spulearm afmonteres, ved at man drejer den til den er ud for stopmærket, der er markeret med en pil (fig. 1b). Skub den opad (fig. 1) og hold den skubbet ind, mens den drejes med uret til den kommer fri. Spulearmen monteres på samme måde, blot at den drejes mod uret. Den nederste spulearm afmonteres blot ved at trække den opad (fig. 2). 2. Vask spulearmene under rindende vand til dyserne er helt rene. 3. Derefter sættes spulearmene tilbage på deres oprindelige plads, idet man skal huske at anbringe den øverste spulearm ved stopmærket og dreje den helt på plads. Både låge- og tankbeklædningen er i rustfrit stål. Men skulle der forekomme anløbningspletter, skyldes dette sandsynligvis et højt niveau af jernsalte i vandet. Pletterne kan fjernes med et mildt slibemiddel. Brug aldrig klorbaserede materialer, ståluld osv. 1 2 EFTER VASK Når maskinen er færdig, afbrydes på Tænd/Sluk knappen. Hvis maskinen skal stå ubrugt i en periode gøres følgende: 1. Lad maskinen køre et program igennem, med sæbe, uden service, for at rense og rengøre maskinen indvendig. 2. Afbryd strømforsyningen til maskinen. 3. Luk for vandtilgangen. 4. Fyld afspændingsmiddel-beholderen. 5. Lad lågen stå på klem. 1b 6. Hold maskinen ren indvendigt. 7. Hvis maskinen placeres på steder, hvor temperaturen er under 0 C, kan vandet i rørene fryse. Vent, indtil temperaturen kommer op over nul grader, og vent derefter omkring 24 timer, inden opvaskemaskinen startes. 19

20 BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL A "TÆND/SLUK"-knappen B "PROGRAMVALG"-knappen C "UDSKUDT START"-knappen D "START"/"RESET"-knappen (programigangsætning/-annullering) E "SUPER ECO"-funktionsknappen F "ALL in 1"-funktionsknappen G "ACTION PRO"-knappen H "PROGRAMVALG"-indikatorer I Kontrollampe for "MANGLER SALT" L "PROGRAMSTATUS"-indikatorer / "UDSKUDT"-indikatorer M "FUNKTIONSVALG"-indikatorer N "ACTION PRO"-indikatorer O Programvejledning DIMENSLONER: Højde Dybde Bredde Dybde med åben låge TEKNISKE DATA: Kapacitet EN kuverter Kapacitet med gryder og service Nødvendigt vandtryk Forsikring Max. effekt Tilslutningsspænding cm cm cm cm , personer 8 personer Min. 0,08 - Max 0,8 MPa (se type skilt) (se type skilt) (se type skilt) 20

21 VALG AF PROGRAMMER OG SPECIELLE FUNKTIONER (Bruges sammen med programvejledningen) VIGTIGT Opvaskemaskinen råder over to meget nyttige funktioner: - et "anbefalet" program (fabriksindstillet og ideelt til daglig brug ved fuld opvaskemaskine) til en hurtig og sikker markering; - en funktion, der lagrer det sidst anvendte program, så det ikke er nødvendigt at gentage programmeringen hver gang man anvender den samme vaskecyklus, hvilket sparer tid. "ACTION PRO"-knappen Tryk på knappen "ACTION PRO" for at vælge denne indstilling Tryk på den tilsvarende knap for at vælge en indstilling (indikatoren lyser). Valgknapperne kan vælges eller fravælges INDEN FOR ét minut efter programstart. Tryk på knappen "START" (det valgte programs kontrollampe skifter fra at blinke til at være kontinuerligt tændt). Når lågen er lukket, og efter der har lydt et lydsignal, starter programmet automatisk. INDENFOR ét minut fra vaskecyklussens igangsætning kan man vælge et andet program blot ved at trykke på knappen "PROGRAMVALG (det er også muligt at ændre indstillingen for knappen "ACTION PRO"). Denne knap gør det muligt at regulere vaskeintensiteten, afhængig af hvor snavsede tallerkenerne er. Vasketiden og -temperaturen ændres. Tryk på knappen for at øge vaskeintensiteten (indikatoren lyser) eller for at reducere vaskeintensiteten og forkorte vasketiden betydeligt (indikatoren lyser). Kombinationen af denne knap og de fire hovedvaskeprogrammer giver yderligere otte vaskeprogrammer (i alt 12 vaskeprogrammer). VIGTIGT Når du tænder opvaskemaskinen, vises den senest anvendte indstilling. Programindstillinger Åbn lågen, og placer de snavsede tallerkener i opvaskemaskinen. Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen. Kontrollampen til det "anbefalede" program, eller den til det sidst anvendte program, blinker. Du vælger et andet program ved at trykke på knappen "PROGRAMVALG". Programafbrydelse Det anbefales ikke at åbne lågen under kørslen af et program, især under hovedvasken og den afsluttende varme afskylning. Dog stopper maskinen automatisk, hvis lågen åbnes, mens et program kører (f.eks. for at tilføje tallerkener). Luk lågen uden at trykke på nogen knapper. Cyklussen genoptages fra det punkt, hvor den blev afbrudt. VIGTIGT Et program, der kører, kan afbrydes uden at åbne lågen ved at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på "TÆND/SLUK"-knappen endnu en gang for at starte cyklussen igen fra det punkt, hvor den blev afbrudt. ADVARSEL! Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen, høres et signal, der indikerer, at tørrecyklussen endnu ikke er fuldført. 21

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 27 Pesukone F 76184 LW 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning...

PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18. [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... PIB...N... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...18 [no] Bruksveiledning... 33 [sv] Bruksanvisning... 48 PIB...N... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot