DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN"

Transkriptio

1 DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

2 INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg Påfyldning af salt Justering af øverste kurv Placering af service Information til testlaboratorier Påfyldning af opvaskemiddel Typer af opvaskemiddel Påfyldning af afspændingsmiddel Rensning af filter Praktiske råd Normal rengøring og vedligeholdelse Beskrivelse af betjeningspanel Tekniske data Valg af programmer og specielle funktioner Program oversigt Afhjælpning af mindre fejl Fig. A side 3 side 4 side 8 side 9 side 10 side 11 side 13 side 14 side 15 side 16 side 17 side 18 side 19 side 20 side 20 side 21 side 24 side Læs omhyggeligt denne instruktionsbog. Den indeholder vigtig information vedr. installation, brug og vedligeholdelse. Instruktionsbogen giver gode tips or råd, så De får det bedst mulige resultat ud af Deres maskine. Gem instruktionsbogen til senere brug, den er rar at have ved hånden ved fremtidige tvivls spørgsmål. 2

3 SIKKERHEDSREGLER Der er visse sikkerheds regler der bør iagttages. Installation Kontroller at stikket der er monteret på maskinen, passer til installationens stik, hvis dette ikke er tilfældet kontakt da Aut. El-Installatør. Kontroller at opvaskeren ikke står på, eller klemmer kablet. Brug ikke adaptere eller multistik, og anvend ikke forlængerledninger. Er det nødvendigt at udskifte for syningskablet, kontakt da Serviceafdelingen. Sikkerhed Rør aldrig ved maskinen, hvis dine hænder eller fødder er våde eller fugtige. Betjen ikke maskinen med bare fødder. Fjern aldrig stikket fra netspændingskontakten ved at trække i netledningen eller i selve maskinen. Efterlad ikke maskinen så den udsættes for regn eller direkte sol. Denne maskine er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner samt sanser eller af personer med manglende erfaring eller viden, medmindre disse har modtaget vejledning eller instruktion i anvendelsen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Drik ikke det vand, som findes i maskinen eller på servicet ved afslutningen af et opvaskeprogram. Luk altid lågen for at undgå potentielle farer (f.eks. at falde over den). Undlad at hvile på eller sætte Dem på den åbne låge, da maskinen i så fald kan tippe. ADVARSEL! Knive og andre køkkenredskaber med skarpe spidser skal placeres i kurven med spidserne nedad eller i lodret position. Daglig brug Denne maskine er udelukkende beregnet til almindeligt husholdningsbrug. Opvaskemaskinen er beregnet til normale køkkenredskaber. Service der har været udsat for petroleum, benzin, maling, aggressive kemikalier, må ikke kommes i opvaskeren. Nogle huse har installeret vandblødgørings-anlæg, hvis dette er tilfældet er det ikke nødvendigt at bruge salt i maskinen. For at opnå det bedste opvaskeresultat bør bestik anbringes i bestikkurven med håndtaget nedad. Hvis maskinen går i stykker, eller ikke virker ordentligt, afbryd strømmen, og luk for vandet. Forsøg aldrig selv at reparere maskinen, men kontakt Aut. Service teknikker. Anvend altid originale reservedele. Følg nøje ovenstående anvisninger, da fravigelse kan have alvorlige konsek venser for apparatets sikkerhed. Bortskaffelse Opvaskeren er lavet af materialer der kan genbruges. Hvis du ønsker at opbevare en opvasker der ikke skal bruges, fjern eller fikser lågen, så børn ikke kan blive lukket inde. Afmonter netspændingsledningen, når stikket fra netspændingskontakten er fjernet. 3

4 OPSÆTNING OG FORBINDELSE AF MASKINEN (Tekniske data) Fjern indpakningen, og monter de to forreste skrueben. Juster benene til den korrekte højde, og spænd dem fast med de to kontramøtrikker. For at opvaskemaskinen kan fungere ordentligt, skal den stå vandret, juster de forreste ben, således åt maskinen ikke hælder mere end max. 2 grader. Hvis det er nødvendigt at flytte maskinen, må der ikke løftes ved at tage fat under lågen. Følg instruktionen som vist i fig. Åben lågen, og løft maskinen ved at tage fat i maskinens topplade. Elektrisk forbindelse ADVARSEL: Maskinen skal jordforbindes jævnfør stærkstrømsreglementet. Denne maskine overholder alle nationale og internationale sikkerhedsregler. Maskinen skal tilsluttes af aut. EL - Installatør. Det elektriske kabel på maskinen indeholder tre ledninger: GRØN/GUL JORD BLÅ NUL BRUN FASE Før maskinen tilkobles strømforsyning, er det vigtigt at kontrollere følgende: 1. At strømkilden er forsvarligt jordforbundet, og at fejlstrømsrelæ virker. 2. At strømforsyningen har den nødvendige kapacitet. Se typeskiltet på maskinen. ADVARSEL! Sørg for, at maskinen er korrekt jordforbundet. I tilfælde af utilstrækkelig jordforbindelse kan der forekomme elektrisk dispergering ved berøring af maskinens metalliske dele på grund af en radiostøjdæmper. VIGTIGT Når apparatet skal stå på et tæppe, skal det kontrolleres at den naturlige ventilation under apparatet ikke blokeres. Kontroller at cet er mulig at komme til maskinens stik efter installationen. Fabrikant og importør er uden ansvar for skader, der skyldes forkert tilslutning og installation. Denne maskine oppfylder Direktiv 73/23/EEC og 89/336/EEC (kompensert med 2006/95/EC og 2004/108/EC) med efterfølgende ændringer. 4

5 Tilslutning af vand VIGTIGT Brug nye slangesæt ved tilslutning af maskinen til hovedvandledningen. De gamle slangesæt bør ikke genbruges. 1 Vandtilgang og afløb, kan føres både til højre og venstre for maskinen. VIGTIGT Opvaskemaskinen kan tilkobles enten koldt eller varmt vand, når bare ikke temperaturen overstiger 60 C. Vandtrykket til maskinen skal være mellem 0,08 og 0,8 MPa. Hvis vandtrykket er under 0,08 MPa, kontakt da vort servicecenter for nærmere vejledning. 2 Vandtilgangen skal tilsluttes en hane, således at vandforsyningen kan afbrydes, når maskinen ikke er i brug (fig. 1 B). Opvaskeren er forsynet med en 3/4 gevindtilgang (fig. 2). Tilgangs slangen A skal forbindes til 3/4 gevind B, og forskruningen spændes godt til. Hvis det er nødvendigt, kan tilgangsrøret forlænges med op til 2,5 m. Forlængerrøret kan rekvireres hos vort servicecenter. 3 Hvis der i vandet findes kalkaflejringer eller sand, tilrådes det at rekvirere det korrekte filter, varenummer , fra vort servicecenter (fig. 3). Filtret "D" placeres mellem hanen "B" og tilgangsslangen "A". Husk at montere spændeskiven "C". Hvis opvaskemaskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været benyttet i lang tid, skal vandet løbe i et par minutter, inden tilgangsslangen tilsluttes. Derved undgås, at vandtilstrømningsfiltret tilstoppes af sand- eller rustaflejringer. 5

6 Tilslutning af afløb Afløbsslangen kan kobles til under vasken, hvis afløbet på denne er forberedt for dette. Afløbsslangen kan hænges over kanten på en vask, eller hægtes i et afløbsrør (fig. 4). Afløbsrøret skal være mindst 40 cm over gulvhøjde, og skal have en indvendig diameter på mindst 4 cm. Det anbefales at forsyne afløbet med vandlås (fig. 4X). Slangen kan hængtes fast over vaskens side, men den må ikke nedsænkes i vand. Dette er for at forhindre, at der ledes vand tilbage til maskinen, når denne er i brug (fig. 4Y). Hvis maskinen skal indbygges under eksisterende bordplade, skal afløbs slangen hænges op på vægen i størst mulig højde under bordpladen (fig. 4Z). Kontroller at der ikke er knæk på slangerne. Hvis det er nødvendigt, kan afløbsslangen forlænges med op til 2,5 m under forudsætning af, at den placeres højst 85 cm over gulvhøjde. Forlængerrøret kan rekvireres hos vort servicecenter. 4 6

7 MONTERING UNDER KØKKENBORD 2 Juster højden på opvaskemaskinen, så den passer med den eksisterende højde A (Max. 900 mm). Fig. 2. Juster de bageste ben, så maskinen står vandret (fig. 3). Monter det selvklæbende folie under køkkenbordet, som (fig. 1). Skub opvaskemaskinen på plads, og træk samtidigt forsigtigt i slangerne (fig. 2). Tilslut maskinen til EL, vand og afløb, som beskrevet i instruktionsbogen. Finjustering af højden kan gøres med de forreste ben. Opvaskemaskinen fastgøres til bordpladen, ved hjælp af de to skruer A 30 mm Iange (fig. 4). Maskinens fodspark kan justeres, således at der opnås en perfekt afslutning mellem maskine og gulv Åbning af låge Sæt hånden ind i udsparingen, og træk til. Hvis maskinen åbnes under brug, slår en elektrisk sikkerhedsafbryder automatisk alt fra. Lukning af låge Lågen lukkes ved at trykke let på den til låsen går i indgreb. Husk at kontrollere at spulerarmene ikke er blokeret, men frit kan dreje rundt. VIGTIGT Skulle dette imidlertid ske, er maskinen forsynet med en sikkerhedsafbryder der omgående afbryder alle funktioner. 7

8 BLØDGØRINGSANLÆGGET Indholdet af mineraler og kalk i vandet varierer fra område til område. Hvis dette kalk ikke fjernes fra vandet, vil det efterlade skjolder og hvide pletter på service og glas. Vandets indhold af kalk udtrykkes i hårdhedsgrader, jo mere kalk, jo større hårdhed. Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, som ved brug af regenereringssalt sørger for at afkalke vandet til opvasken. Oplysning om vandets hårdhedsgrad kan fås hos det lokale vandværk. Justering af blødgøringsanlægget Blødgøringsanlægget kan behandle vand med en hårdhed op til 90 fh (franske grader) eller 50 dh (tyske grader) 6 indstillinger. Følgende tabel angiver indstillingen af blødgøringsanlægget afhængig af vandet hårdhed. Niveau *3 4 5 Vandets hårdhedsgrad fh (fransk) dh (tysk) Brug af salt NEJ Indstilling af blødgøringsanlæg Ingen lys Lys 1 Lys 1,2 Lys 1,2,3 Lys 1,2,3,4 Lys 1,2,3,4 blinker * Blødgøringsanlægget er fra fabrikken indstillet til 3, da dette niveau dækker langt de fleste behov. Alt efter vandets hårdhedsgrad indstilles blødgøringsanlægget som følger: VIGTIGT Opvaskemaskinen SKAL være slukket, inden denne procedure startes. 1. Tryk på den knappen PROGRAMVALG og hold den nede, samtidig med at du tænder opvaskemaskinen ved at trykke på knappen "TÆND/SLUK" (der afgives ét kort lydsignal). 2. Fortsæt med at holde knappen "PROGRAMVALG" nede i mindst 5 sekunder, INDTIL der afgives et lydsignal. Nogle "PROGRAMVALG"-indikatorlys tændes for at angive det aktuelle indstillingsniveau for blødgøringsmidlet. 3. Tryk på den samme knap igen for at vælge det ønskede niveau for blødgøringsmidlet: Hver gang knappen trykkes ned, tændes et indikatorlys (niveauet for blødgøringsmidlet angives med det antal lys, der er tændt). Ved niveau 5 blinker 4 lys, og ved niveau 0 er alle lys slukket. 4. Sluk opvaskemaskinen ved at trykke på knappen "TÆND/SLUK" for at bekræfte den nye indstilling. ADVARSEL! Hvis der opstår problemer, skal du slukke opvaskemaskinen ved at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen og gentage hele proceduren (fra TRIN 1). "PROGRAMVALG"-indikatorlys "TÆND/SLUK"-knappen "PROGRAMVALG"-knappen 8

9 PÅFYLDNING AF SALT Nederst i maskinen findes en beholder til salt til regenerering af blødgøringsanlægget. VIGTIGT (Kun ved ibrugtagning første gang) Første gang maskinen benyttes, efter at saltbeholderen er blevet fuldstændigt påfyldt, er det nødvendigt at tilføje vand, indtil beholderen flyder over. Det er vigtigt kun at benytte salt, der er specielt beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt indeholder små mængder uopløselige partikler, der over tid kan have indvirkning på og forringe blødgøringsanlæggets ydeevne. Salt påfyldes ved at skrue låget af beholderen nederst i maskinen og derefter fylde salt i beholderen. Under denne handling vil der løbe lidt vand ud, men bliv ved med at tilføje salt, indtil beholderen er fuld. Fjern alt overskydende salt, når beholderen er fuld, og skru låget på igen. Efter påfyldning af salt anbefales det at køre en hel vaskecyklus eller programmet KOLD AFSKYLNING. Saltbeholderen har en kapacitet på mellem 1,5 og 1,8 kg, og for effektiv brug af maskinen bør den fra tid til anden påfyldes i henhold til instruktionerne for blødgøringsanlægget. Indikator for saltpåfyldning Denne model er forsynet med et elektrisk system, der med en kontrollampe viser hvornår det er nødvendigt at påfylde salt. VIGTIGT Hvis der opstår hvide pletter på tallerkener og glas er det et sikkert tegn på at der skal påfyldes salt. 9

10 HØJDE REGULERING AF OVERKURV Såfremt der normalt bruges cm tallerkener, isættes disse i underkurven efter at overkurven er placeret i øverste stilling på følgende måde: 1. Drei stopstykkerne A til siden; 2. Tag overkurven helt ud og genindsæt denne ved brug af det nederste hjulsæt på kurven; A 3. Drej stopstykkerne A tilbage igen for låsning. Service der er større end 20 i diameter kan herefter ikke længere isættes øverste kurv. De nedfældelige plastic hylder er heller ikke brugbare når kurven står i i denne stilling. A 10

11 FORBEREDELSE OG PLACERING AF SERVICE En almindelig standardfyldning er vist i fig. 1, 2 og 3. Fyldning af øverste kurv Den øverste kurv er forsynet med flytbare holdere, som monteres på kurvens sider i to forskellige stillinger: lodret og sænket. I sænket stilling kan holderne bruges til te- og kaffekopper, knive og skeer. Vinglas kan placeres sikkert i holderne. Glas, kopper, underkopper og desserttallerkener kan placeres under holderne. I lodret stilling giver holderne mulighed for at placere flade og dybe tallerkener. Tallerkener skal anbringes lodret med undersiden ind mod opvaskemaskinens bagside med tilstrækkeligt rum imellem sig, så vandet kan passere uhindret. Øverste kurv (fig. 1) A = Dybe tallerkener B = Flade tallerkener C = Dessert tallerkener D = Underkopper E = Kopper F = Glas 1 A B C F D E Det kan anbefales at placere tallerkener i samme størrelse ved siden af hinanden for at udnytte pladsen i kurven maksimalt. Tallerkener kan stilles i en enkelt række, eller i to rækker. Det anbefales at placere store tallerkener (ca. 27 cm eller derover), så de skråner let bagover for derved at gøre det lettere at placere kurven i maskinen. Fade og skåle kan også placeres i den øverste kurv, husk at anbringe skåle med bunden opad. Den øverste kurv er designet til at give mest mulig plads, optimal fleksibilitet, og bedst mulige udnyttelse. Kurven kan rumme 24 tallerkener i to rækker, eller 30 glas i fem rækker, eller blandet fyldning. 11 Øverste kurv (fig. 2) A = Dybe tallerkener B = Flade tallerkener C = Dessert tallerkener D = Underkopper E = Kopper F = Glas G = Enkelt sektion af bestikkurv 2 A C B F D E F G

12 Øverste kurv (fig. 3) A = Glas B = Underkopper C = Kopper D = Lille skål E = Medium skål F = Stor skål G = Serveringsskeer 3 G A C F A D B E A C C Fyldning af nederste kurv G En korrekt og rationel fyldning af opvaskemaskinen, giver det bedste opvaskeresultat, og mest økonomiske udnyttelse. En almindelig standardfyldning er vist i fig. 4 og 5. Nederste kurv (fig. 4) A = Mellem stor gryde B = Stor gryde C = Stege pande D = Grydelåg E = Terrin og serveringsfad F = Bestik G = Varmefast fade 4 D B F A G E C Kasseroller, ovnfaste fade, terriner, salatskåle, låg, serveringsfade, middagstallerkener, dybe tallerkener og grydeskeer kan placeres i den nederste kurv. Placer bestikket i bestikplastkurven med skafterne opad. Placer bestikkurven på den nederste kurv (fig. 4 og 5), og kontroller, at bestikket ikke berører de roterende arme. VIGTIGT Den nederste kurv er udstyret med en sikkerhedsstandsningsenhed, der gør det sikkert at trække kurven ud. Den er især også nyttig i forbindelse med en fuld maskinvask. Ved påfyldning af salt, rengøring af filter og almindelig vedligeholdelse er det nødvendigt, at kurven kan trækkes helt ud. 12 Nederste kurv (fig. 5) A = Dybe tallerkener B = Flade tallerkener C = Dessert tallerkener D = Serveringsfad E = Bestik 5 A A E A D B C B

13 Bestikkurv (fig. 6) Bestikkurven er sammensat at to dele, og giver derfor forskellige placeringsmuligheder. De to dele skilles ved at presse de to sektioner sidevejs fra hinanden. 6 Den øverste del af bestikkurven kan afmonteres, hvilket giver forskellige muligheder for fyldning af maskinen. INFORMATIONER TIL TESTLABORATORIER Du kan få de nødvendige oplysninger til sammenligning af testresultater og støjniveauer i henhold til europæiske normer på følgende adresse: Ved henvendelse bedes du venligst oplyse nummer og model på opvaskemaskinen (se mærkepladen). 13

14 PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL Opvaskemidlet VIGTIGT Det er vigtigt kun at anvende sæbe der er beregnet til maskinopvask, enten i pulverform, flydende eller i tabletform. "NEOPHOS" giver meget gode resultater og bliver nemt optaget. Uegnede opvaskemidler (som de, der bruges til opvask i hånden) indeholder ikke de ingredienser, der skal bruges i en opvaskemaskine, og de forhindrer opvaskemaskinen i at fungere korrekt. B Når opvaskemidlet er placeret i beholderen, lukkes låget ved først at skubbe låget på plads (1) og derefter trykke på det (2), indtil du hører et klik. Påfyldning i sæbebeholderen Sæbebeholderen er placeret i lågen (fig. A 2 ). Hvis beholderens låg er lukket, åbnes låget ved at trykke på knappen (A). Efter endt opvaskeprogram vil beholderen altid være åben. ADVARSEL! Når du fylder den nederste kurv, skal du sørge for, at tallerkener og andet service ikke blokerer sæbebeholderen. Mængden af sæbe der skal anvendes, varierer med tilsmudsnings graden, og typen af service. Vi anbefaler g sæbe i sæbebeh olderens rum til sæbe (B). Ikke alle sæbemidler er de samme, og derfor kan anvisningerne på pakkerne svinge en del. Hvis der anvendes for lidt sæbe vil det gå ud over resultatet, men hvis der anvendes for meget sæbe, vil der være tale om et spild, da mere sæbe ikke forbedre resultatet. VIGTIGT Undlad at bruge for meget opvaskemiddel, og begræns samtidigt miljømæssige skader. A 14

15 TYPER AF OPVASKEMIDDEL Opvasketabletter Opvasketabletter fra forskellige producenter opløses med forskellige hastigheder. Derfor vil nogle opvasketabletter ikke være fuld effektive på korte programmer, fordi de ikke bliver fuldstændig opløst. Hvis disse produkter bruges, anbefaler vi at køre længere programmer for at være sikker på, at opvasketabletten opløses helt. VIGTIGT! Hvis du vil opnå et tilfredsstillende vaskeresultat, skal tabletterne anbringes i vaskesektionen i sæbebeholderen, og ikke direkte i maskinen. Koncentreret opvaskemiddel Brug af koncentreret opvaskemiddel med reduceret alkaliholdighed og med neutrale enzymer sammen ved opvaskeprogrammer på 50 C er mindre skadeligt for miljøet og beskytter opvasken og opvaskemaskinen. Vaskeprogrammerne på 50 C udnytter enzymernes snavsopløsende egenskaber, og du kan derfor ved brug af koncentrerede opvaskemidler opnå de samme resultater som ved programmer på 65 C, men ved en lavere temperatur. Kombinerede opvaskemidler Opvaskemidler, som også indeholder afspændingsmiddel skal anbringes i vaskesektionen i sæbebeholderen. Beholderen til afspændingsmiddel skal være tom (hvis den ikke er tom, skal du indstille indikatoren på den laveste position, før du benytter kombinerede opvaskemidler). Kombinerede vaskemidler "ALL in 1" Hvis man beslutter sig for at anvende kombinerede vaskemidler "ALL in 1" ("3 i 1"/"4 i 1"/"5 i 1", etc ), der kan gøre brug af salt og/eller afspændingsmiddel overflødig, skal man omhyggeligt overholde følgende anvisninger: læs omhyggeligt, og følg producentens vejledning på pakningen; 15 effektiviteten af opvaskemidler med indbygget afspændingsmiddel og salt afhænger af vandets hårdhed. Kontroller, at vandets hårdhed i dit lokalområde ligger indenfor det effektivitetsområde, som er angivet på pakken. Når du anvender denne produkttype og ikke opnår tilfredsstillende opvaskeresultater, skal du kontakte producenten af opvaskemidlet. Under visse omstændigheder kan brug af kombinerede opvaskemidler forårsage: kalkrester på opvasken eller i opvaskemaskinen; reduceret vaske- eller tørreevne. VIGTIGT! De problemer, som eventuelt opstår som direkte resultat af brugen af disse produkter, er ikke dækket af garantien. Bemærk, at ved brug af "ALL in 1" - kombinerede opvaskemidler, er indikatorene (bruges kun på bestemte modeller) for afspændingsmiddel og salt overflødige, så du kan ignorere dem. Hvis der opstår vaske- og/eller tørreproblemer, anbefaler vi, at du går tilbage til at bruge de traditionelle separate produkter (salt, opvaskemiddel og afspændingsmiddel). Dette sikrer, at opvaskemaskinens vandblødningsenhed fungerer korrekt. I dette tilfælde anbefaler vi, at du: påfylder både salt og afspændingsmiddel; kører en normal vask med en tom maskine. Bemærk, at når du igen benytter normalt salt, skal opvaskemaskinen køre nogle maskiner igennem, før systemet bliver fuldt effektivt igen.

16 PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL Afspændingsmiddel Afspændingsmidlet, der automatisk frigives under den sidste afskylningscyklus, hjælper tallerkenerne med hurtigere at tørre og forhindrer dannelsen af pletter og misfarvninger. Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel C Beholderen til afspændingsmidlet er placeret til venstre for sæbebeholderen (fig. A "3"). Åbn låget ved at trykke på markeringen og samtidigt trække op i låget ved hjælp af betjeningsknappen.det anbefales altid at benytte afspændingsmiddel, der er specielt beregnet til opvaskemaskiner. Kontroller afspændingsmiddelniveauet via kontrolhullet (C), der er placeret på låget. FULD TOM Mørk Lys Dosering af afspændingsmiddel kan reguleres fra 1 til 6 Regulatoren (D) er placeret under låget og kan drejes ved hjælp af en mønt. Anbefalet indstilling er 4. Kalkindholdet i vandet (vandets hårhed) har betydning for vaskeresultatet. Hvis der efter vask opstår klare striber på service og glas justeres doseringen et tal ned. Hvis der opstår en hvid hinde på service og glas, justeres doseringen et tal op. D 16

17 RENSNING AF FILTER Filterenheden (fig. A 4 ) består af: en filterkop, som opsamler de største urenheder; 1 en filterplade som hele tiden filtrerer vandet under opvasken; et mikrofilter under filterpladen som filtrerer vandet og opsamler selv de mindste urenheder og sikrer et perfekt opvaskeresultat. For at opnå det bedst mulige opvaskeresultat bør filteret kontrolleres og rengøres efter hver opvask. Filterenheden tages ud ved at dreje håndtaget mod uret (fig.1). For at lette rengøringen kan filterkoppen tages ud (fig. 2). 2 Fjern filterpladen (fig. 3) og skyl hele filterenheden under rindende vand. Brug om nødvendigt en stiv børste. Det selvrensende mikrofilter kræver mindre vedligeholdelse, og kontrol er kun påkrævet hver fjortende dag. Det anbefales dog efter hver opvask at kontrollere at filterkoppen og filterpladen ikke er tilstoppede. ADVARSEL! Efter rengøring af filterenheden, skal man sørge for at den er korrekt samlet og placeret rigtigt i bunden af maskinen. Kontroller at filtret er skruet fast, mod uret, i filterpladen. Er filterenheden ikke sat ordentligt på plads og fastspændt, kan det indvirke negativt på maskinens effektivitet. 3 VIGTIGT Brug ikke maskinen uden isat filter. 17

18 GODE RÅD Sådan opnås et perfekt opvaske resultat Fjern madrester (ben, skaller, kød- og grøntsagsstykker, kaffegrums, frugtskræl, cigaretaske, tandstikkere osv.) etc. to, inden tallerkenerne placeres i opvaskemaskinen, for at undgå at blokere filtrene, vandudtaget og spulearmsdyserne. Undlad at skylle tallerkenerne af, inden de placeres i opvaskemaskinen. Kasseroller og ovnfaste fade med fastbrændte madrester bør stilles i blød, inden de vaskes. Placer tallerkener sådan at de har overfladen nedad. Forøg at placere tallerkener således at disse ikke rører hinanden. Når maskinen er fyldt, kontroller at spule armene kan dreje frit. Pander og service med indtørret madrester, eller fastbrændt fedt. bør stille i blød, med en smule opvaskemiddel inden opvask. Sølvtøj vaskes på følgende måde: a) skyl sølv af umiddelbart efter brug, især hvis det har været brugt til maoynaise, æg, fisk ect; b) kom ikke sæbepulver direkte på sølv; c) hold sølv adskilt fra andre metaller. Sådan opnås besparelser Placer tallerkenerne i opvaskemaskinen efter hvert måltid, hvis opvaskemaskinen skal køre en komplet vask, og vælg eventuelt cyklussen KOLD AFSKYLNING for at blødgøre madrester og fjerne større madpartikler fra tallerkenerne. Start det komplette vaskecyklusprogram, når opvaskemaskinen er fuld. Vælg et ENERGISPAR-program, hvis tallerkenerne ikke er særlig beskidte, eller hvis kurvene ikke er fyldte, idet du følger instruktionerne på programlisten. Det bør ikke kommes i maskinen Husk på at ikke alt service er egnet for maskinopvask. Det frarådes at bruge opvaskemaskinen til emner af termoplastic, bestik med greb af træ eller ben, stegepander med træ håndtag, emner af aluminium eller krystal, med mindre fabrikanten anbefaler maskinopvask. Visse former for dekorationer kan bleges af opvask i maskine, det er derfor en god ide at prøveopvaske en enkelt ting, inden alt kommes i maskinen. Det er en god ide ikke at have sølvtøj i maskinen, samtidigt med dele af ikke rustfrit stål, da der kan dannes kemisk forbindelse mellem disse ting. VIGTIG Når der indkøbes nyt service, eller bestik, spørg da om det tåler maskinopvask. Gode råd Fjern den nederste kurv først for at undgå, at det drypper ned i den fra den øverste kurv. 18 Lad lågen stå på klem, hvis tallerkenerne skal blive stående i maskinen et stykke tid, for at få luften til at cirkulere og for at forbedre tørreevnen.

19 RENGØRING OG VEDLI GEHOLDELSE Undlad at bruge opløsningsmidler (affedtning) og slibemidler ved udvendig rengøring af opvaskemaskinen, men kun en klud vredet op med vand. Opvaskemaskinen kræver ingen speciel vedligeholdelse, da tanken er selvrensende. Tør regelmæssigt lågetætningen af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle madrester eller afspændingsmiddel. Det anbefales at fjerne kalkaflejringer eller snavs regelmæssigt ved at køre en tom vask. Hæld et glas eddike ned i bunden af tanken, og vælg den hurtige vask. Hvis man, trods normal rensning af filtrene, bemærker at tallerkener og gryder ikke er ordentligt vasket eller skyllet, bør man kontrollere, at dyserne på spulearmene (fig. A 5 ) ikke er tilstoppede. Hvis de er tilstoppede, bør de rengøres på følgende måde: 1. Den øverste spulearm afmonteres, ved at man drejer den til den er ud for stopmærket, der er markeret med en pil (fig. 1b). Skub den opad (fig. 1) og hold den skubbet ind, mens den drejes med uret til den kommer fri. Spulearmen monteres på samme måde, blot at den drejes mod uret. Den nederste spulearm afmonteres blot ved at trække den opad (fig. 2). 2. Vask spulearmene under rindende vand til dyserne er helt rene. 3. Derefter sættes spulearmene tilbage på deres oprindelige plads, idet man skal huske at anbringe den øverste spulearm ved stopmærket og dreje den helt på plads. Både låge- og tankbeklædningen er i rustfrit stål. Men skulle der forekomme anløbningspletter, skyldes dette sandsynligvis et højt niveau af jernsalte i vandet. Pletterne kan fjernes med et mildt slibemiddel. Brug aldrig klorbaserede materialer, ståluld osv. 1 2 EFTER VASK Når maskinen er færdig, afbrydes på Tænd/Sluk knappen. Hvis maskinen skal stå ubrugt i en periode gøres følgende: 1. Lad maskinen køre et program igennem, med sæbe, uden service, for at rense og rengøre maskinen indvendig. 2. Afbryd strømforsyningen til maskinen. 3. Luk for vandtilgangen. 4. Fyld afspændingsmiddel-beholderen. 5. Lad lågen stå på klem. 1b 6. Hold maskinen ren indvendigt. 7. Hvis maskinen placeres på steder, hvor temperaturen er under 0 C, kan vandet i rørene fryse. Vent, indtil temperaturen kommer op over nul grader, og vent derefter omkring 24 timer, inden opvaskemaskinen startes. 19

20 BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL A "TÆND/SLUK"-knappen B "PROGRAMVALG"-knappen C "UDSKUDT START"-knappen D "START"/"RESET"-knappen (programigangsætning/-annullering) E "SUPER ECO"-funktionsknappen F "ALL in 1"-funktionsknappen G "ACTION PRO"-knappen H "PROGRAMVALG"-indikatorer I Kontrollampe for "MANGLER SALT" L "PROGRAMSTATUS"-indikatorer / "UDSKUDT"-indikatorer M "FUNKTIONSVALG"-indikatorer N "ACTION PRO"-indikatorer O Programvejledning DIMENSLONER: Højde Dybde Bredde Dybde med åben låge TEKNISKE DATA: Kapacitet EN kuverter Kapacitet med gryder og service Nødvendigt vandtryk Forsikring Max. effekt Tilslutningsspænding cm cm cm cm , personer 8 personer Min. 0,08 - Max 0,8 MPa (se type skilt) (se type skilt) (se type skilt) 20

21 VALG AF PROGRAMMER OG SPECIELLE FUNKTIONER (Bruges sammen med programvejledningen) VIGTIGT Opvaskemaskinen råder over to meget nyttige funktioner: - et "anbefalet" program (fabriksindstillet og ideelt til daglig brug ved fuld opvaskemaskine) til en hurtig og sikker markering; - en funktion, der lagrer det sidst anvendte program, så det ikke er nødvendigt at gentage programmeringen hver gang man anvender den samme vaskecyklus, hvilket sparer tid. "ACTION PRO"-knappen Tryk på knappen "ACTION PRO" for at vælge denne indstilling Tryk på den tilsvarende knap for at vælge en indstilling (indikatoren lyser). Valgknapperne kan vælges eller fravælges INDEN FOR ét minut efter programstart. Tryk på knappen "START" (det valgte programs kontrollampe skifter fra at blinke til at være kontinuerligt tændt). Når lågen er lukket, og efter der har lydt et lydsignal, starter programmet automatisk. INDENFOR ét minut fra vaskecyklussens igangsætning kan man vælge et andet program blot ved at trykke på knappen "PROGRAMVALG (det er også muligt at ændre indstillingen for knappen "ACTION PRO"). Denne knap gør det muligt at regulere vaskeintensiteten, afhængig af hvor snavsede tallerkenerne er. Vasketiden og -temperaturen ændres. Tryk på knappen for at øge vaskeintensiteten (indikatoren lyser) eller for at reducere vaskeintensiteten og forkorte vasketiden betydeligt (indikatoren lyser). Kombinationen af denne knap og de fire hovedvaskeprogrammer giver yderligere otte vaskeprogrammer (i alt 12 vaskeprogrammer). VIGTIGT Når du tænder opvaskemaskinen, vises den senest anvendte indstilling. Programindstillinger Åbn lågen, og placer de snavsede tallerkener i opvaskemaskinen. Tryk på "TÆND/SLUK"-knappen. Kontrollampen til det "anbefalede" program, eller den til det sidst anvendte program, blinker. Du vælger et andet program ved at trykke på knappen "PROGRAMVALG". Programafbrydelse Det anbefales ikke at åbne lågen under kørslen af et program, især under hovedvasken og den afsluttende varme afskylning. Dog stopper maskinen automatisk, hvis lågen åbnes, mens et program kører (f.eks. for at tilføje tallerkener). Luk lågen uden at trykke på nogen knapper. Cyklussen genoptages fra det punkt, hvor den blev afbrudt. VIGTIGT Et program, der kører, kan afbrydes uden at åbne lågen ved at trykke på "TÆND/SLUK"-knappen. Tryk blot på "TÆND/SLUK"-knappen endnu en gang for at starte cyklussen igen fra det punkt, hvor den blev afbrudt. ADVARSEL! Hvis lågen åbnes under tørrecyklussen, høres et signal, der indikerer, at tørrecyklussen endnu ikke er fuldført. 21

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Side 2 Sidan 21 Sivu 40 Side 59 Pag. 78

Side 2 Sidan 21 Sivu 40 Side 59 Pag. 78 D SV FI NO EN Installation - Brug - Vedligeholdelse Installation - nvändning - Skötsel sennus - Käyttö - Hoito Montering - Bruk - Vedlikehold Installation - Use - Maintenance Side Sidan Sivu 40 Side 59

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine FI Käyttöohje 22 Astianpesukone SV Bruksanvisning 42 Diskmaskin FAVORIT VI0P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine FI Käyttöohje 22 Astianpesukone SV Bruksanvisning 42 Diskmaskin FAVORIT VI0P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine FI Käyttöohje 22 Astianpesukone SV Bruksanvisning 42 Diskmaskin FAVORIT 76520 VI0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

ESL2400RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 20 SV Diskmaskin Bruksanvisning 38

ESL2400RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 20 SV Diskmaskin Bruksanvisning 38 ESL2400RO DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Astianpesukone Käyttöohje 20 SV Diskmaskin Bruksanvisning 38 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56

DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 ESF 8000W ESF 8000X DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

QB6051W DA FI NO SV. Brugsanvisning 2 Käyttöohje 19 Bruksanvisning 36 Bruksanvisning 53

QB6051W DA FI NO SV. Brugsanvisning 2 Käyttöohje 19 Bruksanvisning 36 Bruksanvisning 53 QB6051W DA FI NO SV Brugsanvisning 2 Käyttöohje 19 Bruksanvisning 36 Bruksanvisning 53 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4.

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53

FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 EN3601MOW DA KØLE-/FRYSESKAB FI JÄÄPAKASTIN NO KOMBISKAP SV KYL-FRYS BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 36 BRUKSANVISNING 53 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje Lysgiver Ljusindikator Valohälytin Your local dealer: europe: +45 397 70 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-00 008 004/Rev. C 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje other resources

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food Food Sealer Supreme Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer marinate Keeps food fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Roll storage

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49

[da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 [da] Brugs- og monteringsvejledning 3 [fi] Käyttö- ja asennusohje 19 [no] Bruks- og monteringsveiledning 34 [sv] Bruks- och monteringsanvisning 49 EH...BM..., EH..BL..., EH...BE..., EH...BA... Kogesektion

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 16 Bruksveiledning... 29 Bruksanvisning... 42 EH...FE.. Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...FE... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Lisätiedot

ESI 8710RAX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 21 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 40 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 59

ESI 8710RAX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 21 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 40 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 59 ESI 8710RAX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 21 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 40 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 59 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51

EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 EDH3674PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 35 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

L6FBN842G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL

L6FBN842G. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL L6FBN842G DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine FI Käyttöohje 35 Pesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVELSE...9

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

EW 81611F. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23

EW 81611F. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23 EW 81611F DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 23 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot