VUOLIJOEN KUNTA LAUSUNTO Hallintopalvelut Rintala Olavi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOLIJOEN KUNTA LAUSUNTO Hallintopalvelut Rintala Olavi 16.3.2005"

Transkriptio

1 VUOLIJOEN KUNTA LAUSUNTO Hallintopalvelut Rintala Olavi Valtiontalouden tarkastusvirasto Ylitarkastaja Sanna Ollila PL Oulu Valtiontalouden tarkastusviraston kysely kuntien harkinnanvaraisista rahoitusavustuksista Valtiontalouden tarkastusvirasto aloittaa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin liittyvän tarkastuksen. Tarkastuksen valmisteluun liittyen kysytään seuraavaa: 1. Miten arvioitte yleisesti harkinnanvaraista rahoitusavustusta kunnan talousongelmien tasapainottamisen välineenä? Harkinnanvaraisella rahoitusavustuksilla on ollut keskeinen merkitys Vuolijoen kunnan taloudellisen tilanteen helpottamisessa. Kunnan alijämämät olisivat huomattavasti nykyistä suuremmat, jos kunta ei olisi saanut harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia. Avustukset ovat täydentänyt kunnan omia toimenpiteitä taloutensa kuntoonsaattamisessa. 2. Miten kommentoitte myönnetyn rahoitusavustuksen suuruutta ja sen vaikuttavuutta kuntanne kannalta? Kunnille myönnettyjen rahoitusavustusten euromäärä vaihtelee vuosittain. Jos rahoitusavustus jaetaan tasaisesti suurelle kuntajoukolle, sen vaikuttavuus yhden kunnan taloudelle on vähäinen ja kunnan ongelmat jatkuvat. Parempi vaihtoehto olisi myöntää todellisissa talousvaikeuksissa oleville kunnille nykyistä suurempia avustuksia. Vuolijoen kohdalla myönnettyjen avustusten suuruus on ollut keskimäärin puolet kunnan arvioimasta avustuksen tarpeesta. Kunnan arvio avustustarpeesta on

2 perustunut talousarviovuoden todellisiin toteutumatietoihin. 3. Oletteko rahoituspäätöstä myönnettäessä saaneet mielestänne oikeudenmukaisen kohtelun? Sisäasianministeriön harkinnanvaraisten avustuspäätösten valmistelussa ja valtioneuvoston päätöksissä Vuolijoen kunta on saanut tähän mennessä oikeudenmukaisen kohtelun. 4. Millaisiin kuntanne kunnallistaloudellisiin vaikeuksiin avustusta on myönnetty? Harkinnnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemusten yhteydessä kunta on esittänyt yksityiskohtaiset perustelut niistä kunnallistalouden ongelmista, joihin avustusta on haettu. Kuten avustushakemuksista ilmenee Vuolijoella on monia kuntakohtaisia erityispiirteitä. Esimerkkeinä voi mainita hajanaisen yhdyskuntarakenteen ja kahden taajaman ongelmat, suuryrityksen rakentaman kunnallistekniikan siirtämisen kunnan ylläpidettäväksi, omien pohjavesivarojen puuttumisen, paikkakunnan suurteollisuuden rakennemuutokset ja säännöllisin väliajoin toteuttamat lomautukset ja irtisanomiset. Teollisuuden työsuhdeasuntojen luopumisesta ja muuttoliikkeestä johtuneet häiriöt paikallisilla asuntomarkkinoilla ja niistä aiheutunut tyhjien asuntojen ongelma, valtion ylläpitämän vankimielisairaahoidon hoitopäätökset, pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja pakolaismäärissä tapahtuneet vaihtelut, muuttotappio, korkea sairastavuus, yksipuolinen elinkeinorakenne ja korkea työttömyysaste jne..päätösten perusteella on vaikea arvioida, mitkä näistä tekijöistä ovat olleet ratkaisevia avustuksen myöntämisvaiheessa. 5. Miten arvioitte kuntanne erityispiirteiden tulleen huomioiduiksi rahoituspäätöksiä tehtäessä? Tilastoviive aiheuttaa ongelmia kuntaa kohdanneiden äkillisten muutosten kuten esim. lomautusten ja työttömyyden vaikutusten osoittamisessa. Kunnan taloudessa, työttömyysasteessa ja verotuloissa muutokset näkyvät viiveellä kun taas kunnan menokehitykseen muutokset heijastuvat välittömästi. Esim. verotulojen tasausjärjestelmä tunnistaa muutokset vasta kahden vuoden viiveellä. Tästä syystä tarvitaan harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen tapaisia avustusjärjestelmiä, jotka ottavat muutokset huomioon kohtuullisessa ajassa jo talousarviovuoden kuluessa. 6. Katsotteko, että kuntanne taloudelliset ongelmat johtuvat pääosin tulorahoituksen puutteesta? Tulorahoituksen puute on yksi Vuolijoen kuntatalouden ongelmista. Esim. valtionosuuksien leikkauksia koskevien päätösten yhteydessä ei oteta huomioon

3 kuntakohtaisia erityispiirteitä. Kunnilta leikataan valtionosuuksia saman prosentin mukaan kuntien taloudellisesta kantokyvystä riippumatta. Tällöin leikkaukset tuntuvat suhteessa raskaammilta heikossa taloudellisessa asemassa olevissa kunnissa. Verotulojen alenemisen tärkein syy on ollut valtion päätökset palkansaajille myönnetyistä verovähennyksistä. Vähennykset ovat viime vuosina laskeneet korkeasta tuloveroprosentista huolimatta kunnallisverotuksen tuottoa. Samaan suuntaan on toiminut myös kuntien yhteisöveron jako-osuuden alentaminen, joka kohdistuu elinkeinorakenteesta riippuen kuntiin eri tavoin. Myös kuntien menoja lisäävät tulopoliittiset palkkaratkaisut ovat kunnan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 7. Missä määrin kunnallistaloudelliset ongelmat johtuvat valtion toimenpiteitä? Valtion toimenpiteet kuten veroperusteiden muutokset, valtionosuuksien leikkaukset ja lakisääteisten tehtävien lisääminen ovat tärkein syy kuntien talouden nykyisiin ongelmiin. Vuolijoen kohdalla myös kunnan omat investointipäätökset ja palvelutarjonta ovat vaikuttavat kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Investoinnit ovat kuitenkin olleet välttämättömiä ja kohdistuneet kuntalaisten peruspalveluihin. 8. Miten suuren painoarvon arvioitte olleen pelkillä tilinpäätöstiedoilla rahoituspäätöksiä tehtäessä kuntanne kohdalla ja yleisesti? Tilinpäätöstiedoilla ja talousarvoin toteutumalla on tärkeä merkitys avustusta saavien kuntien valinnassa ja avustuksen määrästä päätettäessä. Vuolijoen kohdalla myös tilapäiset ja poikkeukselliset kuntakohtaiset tekijät on huomioitu kiitettävästi avustuksia myönnettäessä. 9. Onko avustuksesta muodostunut kunnallenne pysyvä rahoitusmuoto? Avustus ei ole pysyvä rahoitusmuoto. Sen vuoksi on tärkeä, että avustuksen määrä mitoitetaan alunperin kunnan tilanteen kannalta oikein. Kuntatalouden tervehdyttäminen vaikeassa taloustilanteessa olevissa kunnissa vaatii pitkäjänteisyyttä, joka tulee tiedostaa avustuspäätösten vaikuttavuutta arvioitaessa. 10. Onko rahoitusavustuksella saavutettu hyöty ollut kunnassanne tilapäistä? Avustuksen tuoma hyöty ei missään tapuksessa ole tilapäinen, vaan se on auttanut kuntaa muuttamaan talouskehityksen suuntaa ja saavuttamaan kestävän taloustasapainon pitkällä aikavälillä. Rahoitusavustusta saaneet kunnat eivät kasvata tietoisesti menoja kuten joskus julkisuudessa asiantuntemattomasti esitetään Miten kommentoitte yleisesti sitä, että tukea on myönnetty monille kunnille useana

4 vuonna, vaikka nimenomaan korostetaan poikkeuksellisia ja tilapäisiä kunnallistaloudellisia vaikeuksia? Kuntien talouden tasapainottaminen ei onnistu vuoden eikä kahden aikana vaan se vaatii pitemmän ajan. Avustusten nykytasolla vaikeimmassa asemassa olevien kuntien ongelmia ei kyetä ratkaisemaan yhden vuoden rahoitusavustuksella. Myös teollisuuden suhdanne- ja rakennevaihtelut toistuvat säänöllisesti ja kohdistuvat elinkeinorakenteesta riippuen eri tavoin eri kuntiin. 12. Mikäli kuntanne on vuosina saanut rahoitusavustusta vähintään neljä kertaa, mihin se on perustunut? Kuntien tilanne vaihtelee vuosittain ja myös avustushakemuksen perustelut. Vuolijoen kohdalla tarkein syy rahoitusavustuksen peräkkäiseen hakemiseen on ollut paikkakunnan suurimman yrityksen Talgon tilauskannan voimakkaat vaihtelut keskimäärin kahden vuoden välein ja siitä aiheutuvat äkilliset heijastusvaikutukset kunnan talouteen. Yritys tarjoaa puolet kunnan alueella olevista työpaikoista. 13. Onko avustuksen myöntämisprosessi ja myönnettyjen avustusten suuruuden määräytyminen mielestänne riittävän läpinäkyvää? Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen avustuspäätösten yhteydessä ei yleensä ole esitetty tarkempia perusteluja.avustuksen myöntämiselle. Tästä syystä kunnassa ei voi arvioida mikä painoarvo paikallisilla erityisolosuhteilla on ollut avustuspäätöksen syntymisessä. Avustusprosessi ja avustusten suuruuden määräytyminen eivät ole läpinäkyviä. 14. Jos vastaus kysymykseen on kielteinen, millä keinoin läpinäkyvyyttä voitaisiin lisätä? Perustelemalla avustuspäätökset tarkemmin. 15. Katsotteko saaneenne kunnan palvelurakenteita taloudellisemmaksi tai muutoin kehitettyä kuntataloutta kestävämmälle pohjalle? Mitkä ovat olleet pääkeinonne? Vuolijoen kunnan palvelrakenteita on saatu muutettua taloudellisemmaksi esim. kouluverkon, ruokahuollon ja vanhustenhuollon, materiaalihallinnon, kassavarojen hallinnan, työllisyyden hoidon ja kuljetusten osalta. Kunnan toimintakate pysyi esim. vuonna 2004 edellisen vuoden tasolla henkilöstömenoja kasvattaneesta tulopoliittisista ratkaisuista huolimatta. Käyttötalouden menot saatiin kaikkien hallinnonalojen osalta toteutumaan budjetoidulla tasolla. Velkamäärän kasvu on saatu pysähtymään ja investoinnit supistettua minimiin. Kunnan väkiluku kääntyi kasvuun. Kunnanvaltuuston hyväksymän kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaan talous muuttuu ylijäämäiseksi vuonna 2008 ja alijäämien kattaminen tapahtuu pidemmän aikavälin puitteissa kymmenen vuoden aikana. Ohjelman totutuminen edellyttää, että Kainuun hallintokokeilu onnistutaan toteuttamaan siten, ettei se lisää

5 tulevaisuudessa kuntien maksuosuuksia. Lisäksi talouden tasapainottaminen edellytää myös valtion mukaantuloa myös tulevaisuudessa tilanteissa, joissa kunnan tuloperustassa tapahtuu äkillisiä suuria muutoksia. Talouden tasapainottamisen pääkeinoja ovat olleet kouluverkon saneeraus, omaisuuden myynti, henkilöstön palkanleikkaukset ja useampaan kertaan totutetut lomautukset, koulujen ruokapalveluiden osto naapurikunnalta sekä laaja muu sopimusperusteinen yhteistoiminta Kajaanin kanssa, lainojen uudelleenjärjestely, investointien karsiminen.jne Mikäli ette ole vuodesta 1999 lukien jonain vuonna saaneet tukea hakemuksestanne huolimatta, miten olette tulleet toimeen? Välttämättömat lakisääteiset tehtävät on hoidettava. Rahoituksen turvaamiseksi kunnan palvelurakennetta on saneerattu, maksuja ja taksoja tarkistettu ja osittain lisätty velkamäärää. 17. Tulisiko rahoitusavustusta mielestänne täydentää jollain rahoitusvälineellä tai muulla tavoin? Kustannustason muutokset tulee ottaa huomioon täysimääräisesti valtionosuuksia myönnettäessä. Valtionosuusleikkauksista tulee luopua kokonaan. Kunnallisverotukseen kohdistuvat verovähennykset tulee kompensoida kunnille. Lisäksi tukisi harkita erillisavustuksia suurten alijäämien omaavien kuntien talouden tukemiseksi tai alijäämien kattamisvelvoitetta koskevan kuntalain kohdan muuttamista. 18. Onko Lex Karkkilaa vastaava säännös (laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, 658/1994) vastaava säädös tarpeen? Normaali kuntatalouden pitkäjänteinen tervehdyttäminen on kuntalaisten kannalta parempi vaihtoehto kuin Lex Karkkilan tapainen erillislaki. Kainuussa käynnistyi vuoden 2005 alussa Kainuun hallintokokeilu vuosille Lukioiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hallinnon tukipalveluiden siirtyminen maakuntahallinnolle helpottaa kuntien tilannetta pitkällä aikavälillä. Toisaalta siirtymäsäännökset kuntien välisten kustannusten jakamisessa sekä palvelurakenteiden muutoksen vaatima aika aiheuttavat sen, että hallintokokeilun taloudellinen vaikutus ei tunnu kokeilukunnissa täysimääräisesti ensimmäisinä vuosina hallintokokeilun käynnistyttyä. 19. Onko teillä joitakin sellaisia näkökohtia, joiden esille ottamista tarkastusviraston suorittamassa tarkastuksessa pidätte tärkeänä? Mitkä ne ovat ja millä perusteella haluatte tuoda ne esiin? Kuntalain alijäämien kattamisvelvoitteen ja perustuslain mukaisen palvelujen järjestämisvastuun välinen ristiriita tilanteissa, joissa kunnan taloudellinen tilanne on heikko.

6 Olavi Rintala Kunnanjohtaja Osmo Kurkinen Kunnansihteeri

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti

Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys. TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti Joensuun ja Outokummun kaupunkien, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien kuntajakoselvitys TALOUSTYÖRYHMÄN loppuraportti 1. TALOUSRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747 TYÖRYHMÄ Johanna Hietalahti (toim.), Kuntien takauskeskus, viestintäsuunnittelija, YTM, johanna.hietalahti@kuntientakauskeskus.fi, puh. +358 (0)9 6227 2880 Jaakko Kiander, Ilmarinen, johtaja, VTT, jaakko.kiander@ilmarinen.fi,

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Sodankylän kunta TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Sodankylän kunta TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kh 400, 05.11.2013, liite nro 1 Kv 127, 28.11.2013, liite nro 5 Kv 132, 02.12.2013, liite nro 5 Sodankylän kunta TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTATALOUDEN

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 1 1.1

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA Valtiovarainministeriä LAUSUNTO KUNTARAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Taustakysymykset Kuntanumero ja kunta 099 Honkajoki Maakunta Satakunta Kuntanne yhteyshenkilön tiedot OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON

Lisätiedot