TASEKIRJA. Espoo Talouspalvelut - liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Espoo Talouspalvelut - liikelaitos"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Espoo Talouspalvelut - liikelaitos

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus Tuloslaskelma 4 3. Rahoituslaskelma 5 2. Tase 6 4. Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitukset 11

3 TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Espoo Talouspalvelut -liikelaitos aloitti toimintansa Palveluliiketoimen toimialalla. Liikelaitos tuottaa sisäisiä talous- ja palkkahallinnon palveluja sekä hankintapalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Toimintaa kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Prosessien ja työtapojen muutoksilla saavutettiin merkittäviä toiminnallisia parannuksia. Toiminnan virtaavuutta saatiin nostettua ja se mahdollisti suurempien volyymien tekemisen samoilla henkilöresursseilla. Tilikauden aikana otettiin käyttöön palkanlaskennassa sähköinen palkka-ajon tarkastus ja ostolaskuissa tietosuojalaskujen sähköinen käsittely. Liikelaitoksella on käynnissä useita manuaaliprosesseja sähköistäviä projekteja, joiden odotetaan valmistuvan osittain tai kokonaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Hankintapalvelut palveluyksikkö teki vuoden aikana hankinta-alueiden uudelleen järjestelyn (kategorisoinnin) sekä aloitti sähköisen tilaamisen tehostamisprojektin. Hankinta- ja osto-osaamista laajennettiin rekrytoimalla lisää henkilöstöä ja järjestämällä koulutuksia yksikön sisällä sekä asiakkaiden keskuudessa. Liikelaitoksen tarina (Rahatoimistosta Espoo Talouspalvelut liikelaitokseksi) valmisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa ja se julkistettiin koko henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa Syksyllä valmisteltiin Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksesta ERP - järjestelmätuen ja siihen liittyvien neljän henkilön siirtoa Espoo Talouspalvelut liikelaitoksen Hankintapalvelut palveluyksikköön sekä ylityölaskennan siirtoa Palkanlaskenta palvelualueelle. Palveluiden ja henkilöiden siirto toteutettiin Talousarvion merkittävimmät poikkeamat ovat: Tulos: Liikelaitoksen tulos ylitti alkuperäisen sekä muutetun talousarvion 0,4 milj. euroa. Valtuusto päätti Talouspalvelut liikelaitoksen tuloksen parannuksen euroa (alkuperäinen tulostavoite oli 0 euroa). Muutos toteutettiin lisäämällä ulkoisia tuottoja euroa. Tuotot: Liikevaihto ylitti alkuperäisen sekä muutetun talousarvion 0,3 milj. euroa. Ylitys johtui pääosin arvioitua suuremmista volyymeista sekä asiakkaiden arvioitua hitaammasta siirtymisestä käyttämään edullisempia tuotteita. Muut tuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,3 milj. euroa ja muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa. Ylitys johtui verottajalta saadusta arvonlisäveropalautuksesta sekä arvioitua suuremmista perintätoiminnan tuotoista. Kulut: Palveluiden ostot ylittivät alkuperäisen sekä muutetun talousarvion 0,1 milj. euroa. Ylitys johtui arvioitua suuremmista posti- ja tietoliikennekustannuksista.

4 Sitovat tulostavoitteet ja niiden toteutuminen 2 Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia, tavoite toteutui Liikelaitoksen tulos on positiivinen, tavoite toteutui. Liikelaitoksen palvelutoiminnan arvioidaan jatkuvan pääosin vuoden vaihteen muutosten jälkeisessä laajuudessaan. Suomenkielisen aikuiskasvatuksen mahdollinen keskittäminen Omnia kuntayhtymään vuoden 2015 alusta lukien voi aiheuttaa myyntilaskujen sekä palkanlaskennan volyymien pienenemistä. Tämä saattaa aiheuttaa kustannuspaineita muiden palvelutuotteiden hintoihin. Kustannuspaineita voidaan pienentää nopeuttamalla manuaalisten prosessien sähköistämistä ja sopeuttamalla liikelaitoksen henkilöstömäärä uusien prosessien vaatimalle tasolle. Toiminnan kehittämistä jarruttaa epätietoisuus liikelaitoksen käytössä olevan, konsernihallinnon rahoitusyksikön omistaman, Oracle-ohjelmiston tulevaisuudesta. Ohjelmistoa käytetään kirjanpitoon, käyttöomaisuuskirjanpitoon, ostolaskujen käsittelyyn, reskontriin, matka- ja kululaskujen käsittelyyn, sähköisten tilausten tekemiseen sekä seurantaan. Järjestelmäkehityksen pysähtyminen heikentää liikelaitoksen tuottavuutta ja vaatii pitkittyessään henkilöresurssien lisäämistä volyymien jatkaessa kasvuaan. ORGANISAATIO Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtajana on toiminut Petteri Mussalo. Toimitusjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisenaan ovat toimineet Mervi Haukilahti, Marjo Eboreime, Paula Westerholm ja Julia Salmelin. Palveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet: Puheenjohtaja Johanna Horsma, Kok. Varapuheenjohtaja Seppo Huhta, PeruS/Sit. Jäsenet Kari Kuusisto, Kok. Janne Mikkola, Kok. Pirkko Sillanpää, Kok. Satu Soini, Kok. Päivi Salli, Vihr. Miia Kaukinen, Vihr. Teemu Leppänen, Vihr. Liisa Kivekäs, SDP Juhani Mäntylä, SDP Veikko Granqvist, PeruS/Sit. Marita Backman, SFP Kaupunginhallituksen edustajat Bjarne Häggman, PeruS/Sit. Pia Halttunen, Kok. Marjo Pihlman, PeruS/Sit. Eero Haapalehto, Kok. Juha-Pekka Salmi, Kok. Kirsi Koskinen, Kok. Merja Pursiainen, Kok. Leena Alanen, Vihr. Raili Raita-Ruponen, Vihr. Timo Lahti, Vihr. Aulikki Pentikäinen, SDP Arto Huhtala, SDP Raimo Rautio, PeruS/Sit. Gustav Båsk, SFP Jukka Kilpi, PeruS/Sit.

5 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 3 Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan yleisohjetta sisäisestä valvonnasta. Liikelaitoksessa toimintaa, tavoitteita ja taloutta sekä niiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti Palveluliiketoimen johtokunnalle sekä liikelaitoksen johtoryhmässä ja työpaikkakokouksissa. Sisäistä valvontaa on tukenut liikelaitokselle tehty tarkastus sisäisestä laskutuksesta osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja talouden ohjausta. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Liikelaitoksen tulos 0,4 milj. euroa muodostui tasaisesti eri palvelualueiden toiminnasta. Palvelualueiden liikevaihdot ylittivät talousarvion, kun taas kustannukset pysyivät talousarviossa. Poikkeuksen teki Hankintapalvelut palveluyksikkö, jonka kustannukset ylittivät talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Ylitys johtui rekrytoinneista, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Liikevaihdon ylitys johtui siitä, että asiakkaat ostivat arvioitua enemmän etenkin kalliimpia palvelutuotteita. TOIMINNAN RAHOITUS Liikelaitoksen aloittavassa taseessa peruspääomaksi kirjattiin euroa. Toiminta rahoitettiin sisäisillä palvelujen myynneillä sekä ulkoisilla tuotoilla. Investointeja ei tehty. HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli 162 (155). Näistä vakinaisia oli 144 (144), määräaikaisia 14 (7) ja työllistettyjä 4 (4). Kokoaikaisia oli 155 (144) ja osa-aikaisia 7 (11). TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Johtokunta lähettää tilinpäätöksen yhdistettäväksi Espoon kaupungin tilinpäätökseen ja esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan liikelaitoksen omaan pääomaan.

6 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Tuloslaskelma (euroa) 4 Liikevaihto ,03 Liiketoiminnan muut tuotot ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,70 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0,00 Palvelujen ostot , ,72 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,99 Henkilösivukulut Eläkekulut ,57 Muut henkilösivukulut , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,64 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut -307,07 Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut , ,57 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,85 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,85 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,85 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto -% 88,0 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto -% 88,0 Voitto -% 4,4

7 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA (euroa) 5 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) ,42 Rahoitustuotot ja -kulut , ,85 Toiminnan ja investointien rahavirta ,85 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta ,33 Saamisten muutos muilta ,53 Korottomien velkojen muutos muilta , ,85 Rahoituksen rahavirta ,85 Rahavarojen muutos 0,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Quick ratio 1,6 Current ratio 1,6

8 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS 6 TASE V A S T A A V A A C VAIHTUVAT VASTAAVAT ,71 II Saamiset ,71 Lyhytaikaiset saamiset ,71 1. Myyntisaamiset ,73 3. Saamiset kunnalta ,18 5. Siirtosaamiset ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,71 V A S T A T T A V A A A OMA PÄÄOMA ,85 I Peruspääoma ,00 V Tilikauden yli-/alijäämä ,85 E VIERAS PÄÄOMA ,86 II Lyhytaikainen ,86 7. Ostovelat , Siirtovelat ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,71 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 39,1 Suhteellinen velkaantuneisuus % 16,4 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 417

9 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS 7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. 1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa "Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista". Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Velkojen arvostus Velat on merkitty taseeseen nimellisarvoon. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain 2013 Hankintapalvelut ,01 Kirjanpitopalvelut ,94 Myyntilaskupalvelut ,45 Ostolaskupalvelut ,38 Palkanlaskentapalvelut ,35 Muut palvelut ,90 Toimintatuotot yhteensä ,03

10 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS 8 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät ,80 Tulojäämät yhteensä ,80 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä ,80 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 28) Oman pääoman erittely 2013 Peruspääoma ,00 Lisäykset ,00 Vähennykset 0,00 Peruspääoma ,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,85 Oma pääoma yhteensä ,85 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät ,06 Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset ,02 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä ,08 Siirtovelkojen olennaiset erät yhteensä ,08 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 44) Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) It- laitteiden leasingvastuut sisältyvät kaupungin tilinpäätökseen.

11 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS 9 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 48) Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä 162

12 10 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Kirjanpitokirjojen, tositelajien ja säilytystapojen osalta noudatetaan samaa käytäntöä Espoon kaupungin kanssa. TOSITELAJIT 208 Community laskutus 208 Community maksusuoritukset 208 Community sis.laskutus, Talouspalvelut 208 Kuukausipalkat, Talouspalvelut 208 Siivous, Talouspalvelut 208 Toimitilavuokrat, Talouspalvelut 208 Talouspalvelut adi muistio 208 Talouspalvelut muistio PK-adi muistio

13 ALLEKIRJOITUKSET 11 Espoossa Johanna Horsma Seppo Huhta Marita Backman Veikko Granqvist Miia Kaukinen Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Janne Mikkola Juhani Mäntylä Päivi Salli Pirkko Sillanpää Satu Soini Petteri Mussalo, toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta annetaan tilintarkastuskertomus Espoon kaupungin tilintarkastuksen yhteydessä.

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä

2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy tasekirja 31.12.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kymppivoima Hankinta Oy 2012 asiantuntemus auttoi selviytymään sähkömarkkinoiden ääri-ilmiöissä Kymppivoima Hankinta Oy on edellisen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 1 (21) TILINPÄÄTÖS tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 Kirjavälitys Oy 2014 2 (21) Sisältö 1 Toimintakertomus... 3 Katsaus yhtiön toimintaan... 3 Yleistä... 3 Myynti ja tulos... 3 Asiakkaat... 4 Riskit... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot