Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohtaja Marja Anttalainen

2 Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, Viheralan koulutusohjelma, Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma, Puutarhuri Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Puutarhatalouden perustutkinnon muodostuminen ja opintojen ajoitus... 3 Tutkinnon... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 4 Paremman palvelun osaaja... 5 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 5 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset... 5 Tutkinnon rakenne Tutkinnon osien toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Viheralan koulutusohjelma, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma, puutarhuri Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valitussa tutkinnon osassa työssäoppimista 5-10 ov) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat Liitteet Puutarhatalouden perustutkinnon perusteet (OPH) sivuston opetussuunnitelmat kansio, josta löytyvät: Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteisen osan liitteet Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelmat Aikuisten näyttötutkintotoiminnan suunnitelma

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Etelä-Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savon koulutus OY: n toimintaa ohjaavat strategiat. Puutarhatalouden perustutkinnon ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on kuvattu tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma (tämä asiakirja), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen ja opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt sekä menetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma sisältää ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelmat. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus- tai ammattitutkinnoista, valita lukio-opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelijan opintoja ohjaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskelija opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman ja opiskelijan omien tavoitteiden ja valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valintoja sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ja ne järjestelyt, joita opiskelijan opintojen ja työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden ja opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muotoja ja opetusmenetelmiä ovat mm. lähi- ja etäopetus, monimuoto-opetus, verkko-opetus ja työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen ja oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä ja henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä ja tavoista käyttää näitä.

4 2 Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään ryhmänohjaaja, joka on opiskelijan lähin tukihenkilö opintojen ajan. Hän perehdyttää opiskelijan opintoihin, seuraa läsnäoloja, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä-Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet ja sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisijaisesti ryhmänohjaajat, opettajat, erityisopetusvastaavat ja ammatilliset erityisopettajat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Etelä-Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan mahdollisuudet työllistyä kapea-alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilölliset opiskeluvalmiudet ja elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä-Savon ammattiopiston Opetussuunnitelman yhteisessä osassa.

5 3 3 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS TUTKINNON KUVAUS Puutarhuri toimii monipuolisissa puutarha-alan työtehtävissä. Hän tunnistaa kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kukka- ja puutarhakaupassa. Hän tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä puutarhatuotteita alan sääntöjä noudattaen. Puutarhuri tekee ympäristöä suojelevia valintoja ja edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa työtehtävissään ja toimii taloudellisesti. Hän ottaa huomioon toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja elinympäristöjen säilyttämiselle. Puutarhuri toimii yhteistyössä muiden puutarhaalan ammattilaisten sekä alan sidosryhmien kanssa. Hän osaa toimia asiakaspalvelutehtävissä sekä seurata alan markkinoita ja muutoksia. Puutarhurin työtehtävissä korostuu joustavuus, muutoksen sietokyky sekä hyvä fyysinen ja henkinen kunto. Puutarhuri osaa ennakoida ja tarpeen mukaan suojautua työhönsä ja työympäristöönsä liittyviltä vaaroilta ja terveyshaitoilta. Hän noudattaa työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita ja osaa ylläpitää toiminta- ja työkykyään. Puutarhurin asenne työhön ilmenee vastuullisena ja aktiivisena työotteena työyhteisössään. Hän tuntee ja osaa käyttää työympäristönsä teknisiä turvallisuusjärjestelmiä. Puutarhuri kehittää osaamistaan alan tulevaisuuden ja haasteet tiedostaen. Hän arvostaa oman ammattialansa ja lähialueensa kulttuuria ja osaa toimia viestintätaitoisesti myös monikulttuurisessa työympäristössä. Puutarhatuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut puutarhuri työskentelee kasvihuoneessa tai avomaalla tuottaen korkealaatuisia puutarha-alan tuotteita tieto- ja viljelytekniikkaa hyödyntäen. Hän tunnistaa puutarhatuotannon kasvit suomalaisilla ja tieteellisillä nimillä, osaa valita tuotantotavan, viljelymenetelmän ja työtavat kasvien mukaan. Hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Työssään puutarhuri käyttää luontevasti viljelykasveista suomalaisia ja tieteellisiä nimiä tiedon hankinnassa. Hän osaa kauppakunnostaa, lajitella, pakata ja merkitä tuotteet määräysten mukaisesti, toimia taloudellisesti, kustannustietoisesti, laatujärjestelmien mukaisesti sekä ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Työskennellessään puutarhatuotannon töissä hän työskentelee turvallisesti, ergonomisesti sekä ympäristöä säästäen. Tutkinnon suorittanut osaa kehittää liikeidean ja tehdä liiketoimintasuunnitelman. Hän toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti. Hän osaa perustaa yrityksen asiantuntijan avustuksella sekä suunnitella yrityksen markkinointia, toimintaa ja kannattavuutta. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan puutarha-alan eri ammateissa, kuten puutarhurina kasvihuone- tai avomaaviljelmällä, taimitarhalla tai puutarhamyymälässä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. Viheralan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut puutarhuri rakentaa ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää ympäristöä. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja ominaisuudet ja osaa käsitellä niitä. Hän tunnistaa viherrakentamisen kasvit suomalaisilla ja tieteellisillä nimillä ja tietää kasvien kasvupaikkavaatimukset. Hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa tulkita viherrakentamisen suunnitelmia ja noudattaa rakentamisen laatuvaatimuksia.

6 4 Tutkinnon suorittanut osaa kehittää työllistämisen mahdollistavan liikeidean ja toimivan liiketoimintasuunnitelman. Hän toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti. Hän osaa perustaa yrityksen asiantuntijan avustuksella sekä suunnitella yrityksen markkinointia, toimintaa ja kannattavuutta. Hän osaa laskea viheralan töiden materiaali-, kone- ja työkustannuksia. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan puutarha-alan eri ammateissa, kuten puutarhurina viheralueiden rakentamisessa ja ylläpitotöissä, hautausmailla, erityisviheralueilla ja puistometsien hoidossa. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Hän tunnistaa kukka- ja puutarhakaupan kasvit suomalaisilla ja tieteellisillä nimillä ja osaa neuvoa asiakkaita leikko- ja ruukkukasvien sekä pihan kasvivalinnoissa ja kasvien hoidossa. Hän käsittelee ja hoitaa myynnissä olevia tuotteita ja erityisesti eläviä materiaaleja siten, että ne säilyvät myyntikelpoisina. Hän tekee ekologisesti kestäviä valintoja ja käyttää paikallisia luonnonmateriaaleja määräyksiä noudattaen. Hän toimii joustavasti, palveluhenkisesti ja tuottavasti ja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelutilanteissa. Päivittäisissä töissään hän hoitaa, somistaa ja pitää järjestyksessä myyntitilaa, asettaa tuotteet myyvästi esille sekä tekee itsenäisesti myymälän ajankohtaiset työt. Hän esittelee, myy ja hinnoittelee sidontatöitä. Hän tekee, huoltaa ja pakkaa kukkakaupan tavanomaisia sidontatöitä sekä välttää hävikkiä sidontamateriaalia käsitellessään. Tutkinnon suorittanut toimii asiakaslähtöisesti yrittäjyyden periaatteiden mukaan. Hän osaa kehittää yritysideoista liikeideoita ja tehdä liiketoimintasuunnitelman. Hän osaa perustaa yrityksen asiantuntijan avustuksella, toimia yrittäjänä ja seurata yrityksen kannattavuutta. Hän soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja työssään. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan puutarha-alan eri ammateissa, kuten puutarhurina kukkakaupoissa, puutarhamyymälöissä joko yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Puutarhatalouden perustutkinnossa kaikille pakollisena tutkinnon osana on Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov, mikä opetuksellisesti toteutetaan vaiheittain läpi opiskeluajan seuraavina osaamiskokonaisuuksina: Yrittäjyys (Yrittäjyyden perusteet) 2 ov, mikä sijoittuu 1. opintovuodelle ja toteutetaan opettajajohtoisesti. Toiminnan suunnittelu 2 ov pitää sisällään mm. osallistumista opetuspuutarhan ja Otavan koulutilan toimintaan projektityöskentelynä, esimerkkinä vuotuiset kevätpäivät. Yrityksen toiminta 2 ov varmistaa kolmantena opintovuotena ammattitaitovaatimusten saavuttamisen tutkinnon perusteiden mukaisena ottaen huomioon myös yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen oppilaitoksessa valitun linjan mukaisena. Lisäksi tutkinnon osasta toteutetaan 4 ov opiskelijan työssäoppimisena, jolloin opiskelija kokee koulutusohjelmansa mukaisessa työpaikassaan asemansa yrityksessä työntekijän näkökulmasta ja perehtyy myös työnantajan asemaan. Omaa osaamistaan vahvasti yrittäjyyteen suuntaavalla opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan laajemmin yrittäjyyteen muiden valinnaisten tutkinnon osien (4.6.1 Yrittäjyys, 10 ov) tai vapaasti valittavien tutkinnon osien (6) kautta.

7 5 PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle-oppimisympäristössä ja työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu ja laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt ja hyvät käytöstavat. Opiskelija saa kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaaja todistuksen ja rintamerkin. Puutarhatalouden perustutkintoon palveluosaamista sisältyy kaikille pakollisiin tutkinnon osiin Työskentely puutarha-alalla sekä Yrittäminen puutarha-alalla. Työskentely puutarha-alalla tutkinnon osassa opiskellaan Asiakaspalvelun osaamiskokonaisuus (1 ov), jossa toteutustapa on käytännönläheinen toiminnallinen teoria aiheena palveluosaaminen. Yrittäminen puutarha-alalla tutkinnon osassa opitaan laatimaan tarjouksia, markkinoimaan ja hinnoittelemaan tuotteita ja palveluita, toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa sekä seuraamaan alalla yhteistyömahdollisuuksia. Osan näistä opinnoista (1 ov) toteutamme Moodlessa alakohtaisia tehtäviä tehden ja nykytekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi varmistamme jokaisen opiskelijan työssäoppimisjaksojen yhteyteen Paremman palvelun osaajaksi kehittymistä (1 ov). Opiskelijan valinnoista johtuen palveluosaaminen voi saada tätä peruspakettia laajemmankin painotuksen. Esimerkiksi kaikille valinnaisten tutkinnon osien joukosta on valittavissa mm. tutkinnon osa Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä, missä palveluosaaminen on keskeistä. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Puutarha-alan opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua ESEDUn kaikille opiskelijoille suunnattuun vaihtoon. Otavan koulutilalla on vakiintunutta vaihtotoimintaa mm. Viroon ja Italiaan. Ulkomaiset vaihto-opiskelijat asuvat koulutilan opiskelija-asuntolassa ja koulutilan työssäoppimisen aikana puutarha-alan opiskelijat voivat vapaa-ajallaan tutustua vaihto-opiskelijoihin. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Puutarha-alalla ja puutarha-alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: allergia astma epilepsia näön heikkous vakava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

8 6 TUTKINNON RAKENNE Puutarhatalouden perustutkinnon opinnot ajoittuvat kolmelle opintovuodelle. Puutarha-alan toiminnot ja työelämälähtöisyys edellyttävät opintojen järjestämistä myös kesäisin. Tutkinnon suoritusaika lyhenee vastaavasti siten, että tutkinnosta valmistutaan noin kolmea kuukautta muita aloja varhemmin. Puutarhatalouden perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi tutkintoon voidaan yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat tai syventävät suoritettavaa tutkintoa. Opiskelija voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi opiskelija voi valita lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa puutarhatalouden perustutkinnon perusteita. Koko tutkinnon suorittaminen on ensisijainen tavoite. Opiskelija voi suorittaa myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijalla on joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. hjeellinen opintojen ajoitus koskee koulutusta, joka järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena. Ylioppilaspohjaisten tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille koulutusaika on lyhyempi ja noudattaa näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen laadittavaa ajoitusta. Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen kautta. PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI, 120 OV Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 24 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Työskentely puutarha-alalla, 20 ov Yrittäminen puutarha-alalla, 10 ov x x x x 4.2 Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Puutarhakasvien tuottaminen, 30 ov x x 4.3 Viheralan koulutusohjelma, puutarhuri Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen, 30 ov x x 4.4 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma, puutarhuri Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa, x x

9 7 30 ov 4.5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat: Valittava yhteensä 30 ov tutkinnon osista Taimitarhakasvien tuottaminen, 10 ov Paikallisesti valitun kasvin tuottaminen, 10 ov Viheralueiden kivitöiden tekeminen, 10 ov Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa, 10 ov Puuvartisten kasvien hoitaminen, 10 ov Kukkasidontatöiden tekeminen, 10 ov Tilojen ja tapahtumien koristelu- ja näyttelytoiminta, 10 ov Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt, 10 ov Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä, 10 ov Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov 4.6 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lukio-opinnot, 0-10 ov x x x 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat osat) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.8 Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa x x 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ( yhteiset opinnot ), 20 ov x x 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0 4

10 Toinen kotimainen kieli 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Toinen kotimainen kieli, suomi 2 ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten opintojen valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto 0 4 ( 2 ) Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ( 2 ) Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta v 4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov x x Tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain

11 9 4 TUTKINNON OSIEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT TYÖSKENTELY PUUTARHA-ALALLA (20 OV) Ammattitaitovaatimukset tunnistaa alan töissä puutarhakasveja lisätä ja istuttaa puutarhakasveja hoitaa tavanomaisia puutarhakasveja toimia asiakaspalvelutilanteessa puutarha-alan eri tehtävissä käyttää päivittäisissä ja kausittaisissa puutarhatöissä koneita, laitteita ja työkaluja kuten traktoria, jyrsintä, ruohon- ja siimaleikkuria sekä pientyövälineitä huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta jätehuollosta tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden ylläpitää työkykyä käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla omaa työtään ja tekemällä turvallisesti koneita, laitteita, välineitä ja materiaaleja hyödyntäen ajankohtaisia puutarha-alan lisäys-, hoito- ja asiakaspalvelutehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan kokonaan - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja suunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Kasvintuntemus, 3 ov Kasvu, kasvun ohjailu ja kasvutekijät, 3 ov Kasvien hoito, 3 ov Toimintaympäristöt, 3 ov

12 10 Kestävän kehityksen käytännöt, 1 ov Työterveys ja työturvallisuus, 1 ov Kasvi, 1 ov Tekniikka ja laitteet, 2 ov Asiakaspalvelu, 1 ov Ryhmäjakoinen opetus, 2 ov KASVINTUNTEMUS 3 OV Opiskelija tunnistaa alan töissä tarvittavia puutarhakasveja monipuolisesti ja osaa niiden tieteelliset kasvisuvut ja lajit. Opetus toteutetaan lähiopintoina. Oppimisympäristöinä ovat toimipisteen opetuspuutarhan kasvillisuusalueet ja näytemaat. Oppiminen tapahtuu opettajajohtoisesti, tarvittaessa ryhmäjakoisesti. Paneutuminen itsenäiseen opiskeluun on hyödyllistä. Oman alan kirjallisuus ja muut tietolähteet. Kasvilistat tunnistettavista kasveista. Osa opintojakson opiskelusta sijoittuu kesälukukausille. Osaaminen tarkistetaan tunnistettavista kasveista pidettävien kasvitenttien avulla (ks. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelma, osanäyttö). Yleisesti: 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON KASVU, KASVUN OHJAILU JA KASVUTEKIJÄT 3 OV Opiskelija osaa puutarhakasvien hoitotöitä tehdessään ottaa huomioon ilmastollisten kasvutekijöiden ja kasvinsuojelun tarpeen merkityksen, sekä osaa soveltaa työtehtävissään kasvibiologian ja -fysiologian perustietoja. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu opetuspuutarhan työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä. Osa opiskelusta tapahtuu kesälukukaudella.

13 11 Oman alan kirjallisuus, muut tietolähteet ja monisteet. Opetuspuutarha. Ei erityispiirteitä 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON KASVIEN HOITO 3 OV Opiskelija osaa tehdä kasvien kylvö-, istutus- ja hoitotöitä vaihtelevissa työtilanteissa ja ottaa niissä huomioon tilanteen mukaan tuotteiden laadun ja varastoinnin vaatimukset sekä ympäristön kuormittumisen riskin. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu opetuspuutarhan työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä. Oman alan kirjallisuus, muut tietolähteet ja monisteet. Opetuspuutarha. Osa opiskelusta toteutuu kesälukukaudella. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON TOIMINTAYMPÄRISTÖT 3 OV Opiskelija tuntee puutarha-alan kokonaisuuden, osaa suunnitella oman työnsä toimintaympäristössään, vastata toimintansa turvallisuudesta, toimia asianmukaisesti ohjeiden mukaan sekä arvioida omaa työtään. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu opetuspuutarhan työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä. Opetusta toteutetaan myös pienryhmissä (kukkasidonta)

14 12 Oman alan kirjallisuus, muut tietolähteet ja monisteet. Osa opetuksesta toteutuu kesälukukaudella 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄYTÄNNÖT 1 OV Opiskelija osaa toimia kestävällä tavalla vastuullaan olevissa puutarhatöissä. Mitä on kestävä kehitys? Jätteiden lajittelu Otavan koulutilalla, kestävän kehityksen ohjelma, keke-sertifioinnin periaatteet, yhteisöllisyys. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu opetuspuutarhan työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä. Oman alan kirjallisuus, muut tietolähteet ja monisteet. Opetuspuutarha ja sen toiminnot toimipisteen kestävän kehityksen työn näkökulmasta. Okka-säätiön keke-sertifioinnin materiaaleja. Ei erityispiirteitä 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS 1 OV Opiskelija osaa tehdä työtehtäviään turvallisesti saamiensa ohjeiden mukaan, jolloin hän osaa tunnistaa terveyttään ja toimintakykyään vaarantavat tekijät, ilmoittaa havaitsemiaan vikoja sekä toimia luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisössään. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu toimipisteen työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä.

15 13 Työturvallisuuskortin opiskelumateriaali, EA 1-tason ensiaputaitojen materiaali, toimipisteen käytännöt. Työssäoppimista koskeviin sopimuksiin kirjataan eri osapuolia velvoittavat turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON KASVI 1 OV Opiskelija osaa soveltaa puutarhakasvien hoitotöissä ja tuotteiden varastoinnissa kasvibiologian ja -fysiologian perustietoja. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu opetuspuutarhan työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä. Osa opetuksesta pienryhmätyöskentelynä. Oman alan kirjallisuus, muut tietolähteet ja monisteet. Mikroskoopit. Osa opetuksesta toteutuu kesälukukaudella. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON TEKNIIKKA JA LAITTEET 2 OV Opiskelija osaa käyttää turvallisesti tavallisimpia puutarhatöissä tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja sekä osaa tarkastaa niiden käyttökuntoisuuden. Opiskelijalla on tai hän hankkii T-ajokortin ja osaa ajaa traktoria turvallisesti. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Osa opetuksesta toteutuu pienryhmäopetuksena ja kokonaisuuteen kuuluu myös opetuspuutarhan työtehtäviä

16 14 Koneita ja laitteita käsittelevät soveltuvat materiaalit (käyttöohjeet), muut tietolähteet. Opetuspuutarhan koneet, laitteet ja työkalut. Osa opetuksesta toteutuu kesälukukaudella. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON ASIAKASPALVELU 1 OV Opiskelija osaa palvella asiakkaita puutarha-alan erilaisissa tehtävissä. Hän on ystävällinen ja omatoiminen, käyttää kassakonetta ja osaa myydä sekä pakata tuotteita olosuhteiden ja tuotteen edellyttämällä tavalla. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu toimipisteen työtehtäviä, luokkaopetusta ja oppimistehtäviä, joita toteutetaan ottaen huomioon kaikkiin oppilaitoksen tutkintoihin sisältyvä Paremman palvelun osaaja kokonaisuus. Oman alan kirjallisuus, muut tietolähteet ja monisteet. Opetuspuutarhan myymälät. Ei erityispiirteitä 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON RYHMÄJAKOINEN OPETUS 2 OV Opiskelija oppii ajamaan ja käyttämään turvallisesti traktoria ja puistonhoitokoneita, ymmärtämään kasvien sisärakennetta sekä tekemään kukkasidonnan perustöitä. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa.

17 15 Opetuspuutarhan koneet, välineet ja tarvittavat materiaalit Työskentely puutarha-alalla tutkinnon osan valituissa osaamisalueissa ryhmäjakoinen opetuksen toteutus. 2) osaamisen on määritelty liitteessä AON YRITTÄMINEN PUUTARHA-ALALLA (10 OV) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa arvostaa ammattiaan ja ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan tuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan puutarha-alan palveluja hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä kehittää itsensä työllistämiseen tähtääviä asiakaslähtöisiä yritysideoita kilpailuttaa ja laatia tarjouksia perustaa yrityksen suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta laatia yrityksen veroilmoituksen asiantuntijan avulla laatia yritykselleen ympäristöä säästävän toimintasuunnitelman markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä toimia työntekijänä tai työnantajana käyttää työterveyshuollon palveluja seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä puutarhayrityksen liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmassa osoitetaan kriteerien mukaisesti ainakin omien vahvuuksien ja heikkouksien pohdintaa oman liikeidean kehittäminen ja yrityksen toimintaympäristön kartoittamista tarvittavat resurssit riskien analysointi markkinointisuunnitelma investointi ja / tai kustannuslaskelmat Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta yrityksen perustaminen sekä tuotannon suunnitteleminen ja kustannustehokkaan toiminnan arvioiminen työn perustana olevan tiedon hallinnasta kustannus- ja kannattavuuslaskennan hyödyntäminen

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2014 2015 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORILLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot