Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007"

Transkriptio

1 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä

2 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Sisällysluettelo: Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys Johdanto Tulokset Yrityksen kehittämiskohteet Koulutustarpeet Johdon koulutustarpeet Toimihenkilöiden koulutustarpeet Työntekijöiden koulutustarpeet Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet Osallistuminen kehittämisohjelmaan Kasvu Yritysten kasvuhalu Kasvusuunnitelmat liikevaihdon mukaan Kasvusuunnitelmat henkilökunnan mukaan Arvio kasvunedellytyksistä Miten taloudelliset resurssit turvataan Toivomukset yrityskehittäjille kasvun tukemiseksi Tarve toimitilojen laajennukselle Eläkkeelle jäävien määrä Kansainvälistymissuunnitelmat Minkälaisille kansainvälistymispalveluille yrityksellänne on tarvetta? Omistajanvaihdos, lopettaminen InnoDiileri-palvelu Oppilaitosten palvelutarjonnan kehittäminen Toiveita Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle Yhteenveto ja johtopäätökset Suositukset...17 Liitteet Liite 1. Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet Liite 2. Miten oppilaitosten nykyistä palvelutarjontaa tulisi kehittää, jotta se paremmin vastaisi yrityksenne työvoimatarpeita?... 20

3 2 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys Johdanto Forssan seudulla on käynnistetty klusteriohjelma, joka osaltaan linjaa ja ohjaa seudun yritystoiminnan kehittämistä vuosina Hankkeen eri vaiheissa kartoitettiin elintarvike-, elektroniikka-, ympäristö-, metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialat. Tämän hankkeen tavoitteena oli kartoittaa potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä kerätä tietoa niiden tavoitteista, kehittämistarpeista ja toimenpiteistä, joilla yritysten ja toimialojen kasvua voidaan edistää. Samalla kerätään myös tietoa henkilöstön koulutus- ja osaamistarpeita, jotta koulutustoimintaa voidaan kehittää yritysten tarpeiden mukaan. Koulutustarve- ja kasvuyritysselvityksen on laatinut BN Consulting Oy:n ja Innolink Research Oy:n yhteenliittymä. Käytännön työstä ovat vastanneet Kari Ventola BN Consulting Oy:stä ja Mikko Kesä Innolink Research Oy:stä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Katja Rantakeisu ja Mejiu Mäkelä Innolink Research Oy:stä. Forssan seudun kehittämiskeskuksen puolesta työtä ovat ohjanneet Timo Lindvall, Kirsi Sippola, Esa Sairanen ja Ossi Stenholm. Kysymysten suunnittelussa hyödynnettiin aikaisemmassa klusteriselvityksessä saatuja kokemuksia (Ventola & al. 2007). Koska osa kysymyksistä oli samoja kuin metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvityksessä, siihen kyselyyn vastanneille laadittiin oma lyhennetty vastauslomake. Tutkimukseen valittiin FSKK:n toimesta n. 220 yritystä, joista ensisijaisiksi kohteiksi, joilta toivottiin vastausta, nimettiin 96 yritystä. Haastattelut tehtiin puhelimitse ja suunnattiin toimitusjohtajille tai yksikönvetäjille. Kysely tehtiin elosyyskuussa Vastauksia saatiin 100 kpl. Vastanneitten yritysten toimialajakautuma on esitetty taulukossa 1. Pääosa vastanneista yrityksistä on metalli- ja rakennustuoteteollisuudesta. Elintarvike-, elektroniikka- ja ympäristöalan yritysten lukumäärä on alhainen, mutta se on suhteessa alan yritysten kokonaismäärään. Otos vastaa siten hyvin Forssan seudun yritysten toimialajakautumaa. Muut-ryhmässä on eri toimialojen, mm. erilaisia rakennusalan ja puutuotealan yrityksiä.

4 3 Yritykset toimialoittain N = 100 kpl Elintarviketeollisuus Elektro niikkateollisuus Ra kennustuo teteo ll. Metalliteollisuus Taulukko 1. Vastanneet yritykset toimialoittain 2. Tulokset 2.1. Yrityksen kehittämiskohteet Kehittämiskohteita mainitsi 37 vastaaja eli vajaat 40 % yrityksistä. Kiinnostus ja tarve yritystoiminnan kehittämiseen on siten korkea. Kehittämiskohde Kpl tuotanto 16 myynti 15 markkinointi 13 taloushallinto 9 henkilöstöhallinto 8 vienti 8 viestintä 8 johtaminen 6 tuotekehitys 6 muut 5 toimitusketjun hallinta 5 projektihallinta 4 asiakaspalvelu 2 strategia 2 tutkimus 2

5 4 Kehittämistarpeet Kpl tuotanto myynti markkinointi taloushallinto vienti johtaminen tuotekehitys muut toimitusketjun projektihallinta asiakaspalvelu strate gia tutkimus Kehittämiskohteet voidaan ryhmittää eri toimintoihin, jolloin huomataan, että suurimmat kehittämistarpeet koetaan olevan asiakasrajapinnassa. Tuotantotoiminnan ja yleisjohtamisen kehitystarpeet ovat samaa suuruusluokkaa. Kehittämiskohde Kpl Kehittämiskohde Kpl vienti 8 tuotanto 16 myynti 15 toimitusketjun hallinta 5 markkinointi 13 projektihallinta 4 viestintä 8 Tuotanto yht. 25 asiakaspalvelu 2 Asiakastyö yht. 46 taloushallinto 9 henkilöstöhallinto 8 tutkimus 2 johtaminen 6 tuotekehitys 6 strategia 2 Kehitys yht. 8 Yleisjohtaminen yht. 25 Muut Koulutustarpeet Johdon koulutustarpeet Avoimessa kysymyksessä vastaajat saattoivat mainita erilaisia koulutustarpeita: - ATK opetusta. - Johtamiskoulutusta. - Kansainvälisestä liiketoiminnasta puuttuu tietoa.

6 - Kielikoulutuksia. - Projektipäällikölle projektijohtamisen koulutus. Työnjohtajalle koulutusta. - Talouspuolen koulutusta. - Turvallisuuskoulutus. - Yrittäjille enemmän ajankohtaista täsmäkoulutusta, esimerkiksi jos muutoksia muun muassa verotuksessa, kirjanpidossa, yhtiömuodoissa, yritysjuridiikassa, työsuhdekuvioissa Toimihenkilöiden koulutustarpeet Vastaajat luettelivat erilaisia koulutustarpeita: - Kielikoulutuksia. - Markkinointi, myynti, kielitaito. - Sähkösuunnittelujärjestelmät, 3D-suunnittelua. - Taloushallinnon ohjelmien koulutuspalveluita hankitaan ohjelman toimittajalta. - Tietotekniikan sovellusohjelmien koulutus. Liikunnan ohjausta erimuodoissa, jotta saataisiin ihmiset liikkumaan enemmän. Yleisen hyvinvoinnin kehittämistä ja elämäntapahallintaa. - Tuotannonohjausta ja työelämänkehitys TYKES koulutusta ollaan ostamassa täsmäkoulutuksena. - Turvallisuuskoulutus, englannin kielen koulutusta. - Työsopimusasiat, myynti. - Työturvallisuus, palokoulutus, trukkikoulutus, taloushallinto Työntekijöiden koulutustarpeet Usea haastateltava mainitsi, että koulutus on jo menossa. Esimerkkeinä koulutustarpeista mainittiin: - Asennuksiin liittyvää koulutusta. - Työntekijöille eli asentajapareille voisi olla vastuun kantajana toimimiskoulutusta. - CNS-ohjemointia. - Esimieskoulutus - Hitsausluokkien ajo. - Höyläyskurssi. - Koko ajan koulutetaan, mm. tuoteturvallisuus, ympäristöasiat ja laatu. - Tietotekniikan sovellusohjelmien koulutus. - Liikunnan ohjausta erimuodoissa, jotta saataisiin ihmiset liikkumaan enemmän. Yleisen hyvinvoinnin kehittämistä ja elämäntapahallintaa. - Tulityökortti. - Turvallisuuskoulutus. - Työstökoneiden käyttökoulutusta hankitaan koneen toimittajalta. - Työturvallisuus, palokoulutus, trukkikoulutus

7 Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet Vastaajat saivat mainita tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeita. Kovin tarkasti ei vaatimuksia pystytty määrittelemään. Kun huomattava osa haastatelluista yrityksistä oli metallialalta, metallialan peruskoulutus mainittiin 13 vastauksessa. Yhdeksässä yrityksessä vaatimuksena oli joku rakennusalan tutkinto. Tehtävien mukaan koulutustasovaatimus vaihteli ammattikoulun tutkinnosta ammattikorkeakoulun tutkintoon. Muina valmiuksina mainittiin työkokemus ja aktiivisuus, kuorma-autokortti, kielitaito, ja kyky lukea piirustuksia. Avoimet vastaukset on esitetty liitteessä Osallistuminen kehittämisohjelmaan Osallistuminen kehittämisohjelmaan Kpl Kyllä Ei Yrityksistä 44 eli lähes puolet ilmoitti kiinnostuksensa osallistua kehittämisohjelmaan. Yritykset eivät kuitenkaan osanneet arvioida summaa tai työpanosta, jolla ne osallistuisivat kehittämisohjelmaan.

8 Kasvu Yritysten kasvuhalu Kasvuhalu Kpl Kyllä Ei Yrityksistä 44 kpl ilmoitti kasvuhalustaan. Kasvuhalu on erittäin suuri, sillä normaalisti kasvuhaluisia on vain muutaman prosentin verran. Korkeaan lukuun on osin ehkä vaikuttanut otannan suuntaaminen potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Kasvuhalukkuuspotentiaali on niin korea, että se tarjoaa hyvän mahdollisuuden rakentaa hanketoimintaa kasvuyritysten ympärille. Kasvun realistisuuteen kannattaa suhtautua varauksella. Kasvu mielletään ehkä vastaajien keskuudessa eri tavalla, sillä vastaajista suurin osa ilmoittaa liikevaihdon ja henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kasvu on ehkä vain inflaation mukanaan tuomaa kasvua, ei reaalista Kasvusuunnitelmat liikevaihdon mukaan Liikevaihdon muutos (kpl) v v Kasvaa Ennallaan Vähenee 3 3

9 8 Liikavaihdon muutos Kpl Kasvaa Ennallaan Vähenee v v Kasvusuunnitelmat henkilökunnan mukaan Henkilökunnan muutos (kpl) v v Kasvaa Ennallaan Vähenee 6 6

10 9 Henkilökunnan muutos Kpl Kasvaa Ennallaan Vähenee v v Arvio kasvunedellytyksistä Arvio kasvun edellytyksistä Markkinamahdollisuuksia Sitoutuminen Riskinottokyky Taloudelliset resurssit Osaaminen Henkilöstöresurssit Kpl kyllä ei Heikoimmaksi yritykset arvioivat hyödyntämättömät markkinointimahdollisuudet (27 kpl) eli näiden kasvuyritysten on etsittävä uusia markkinointimahdollisuuksia. Osaamisen ja henkilöresurssit (32 / 31 kpl) yritykset arvioivat hieman paremmiksi. Taloudelliset resurssit, riskinottokyvyn ja sitoutumisen (39 /

11 39 / 40 kpl) yritykset arvioivat useimmiten riittäväksi. Haastatelluista 16 vastaisi kaikkiin kysymyksiin resurssien riittävyydestä myönteisesti Miten taloudelliset resurssit turvataan Kasvun vaatiman liikepääoman kasvuun on varauduttu, joskaan suunnitelmat eivät ole kovin selvät vapaiden kommenttien mukaan. - Ei investoida liikoja. - Ei ole vielä suunnitelmaa. - En ole tähän vielä ehtinyt perehtyä. Tämä on toiminut oman rahoitukseni varassa. Alkaa vaan rahkeet loppumaan kohta. Tietysti verkostoitumisesta olisi varmasti hyötyä tai jos ottaa tähän osakkaita. - En ole valmis kertomaan tarkemmista suunnitelmista. - Olemme melko vakavarainen yritys. Meidän on kuitenkin turvattava riittävä kasvu ja kate koviin kasvupyrkimyksiimme päästäksemme. Meillä on hyvin tiukasti ohjatut hankintaresurssit. - Olemme suuri kansainvälinen pörssiyhtiö. - Teemme parempia ostosopimuksia sekä pankit on saatu mukaan ja sitä kautta on myös rahoitusvaihtoehdot kunnossa. - Tämähän se ongelma on ollutkin, yritämme kokoajan neuvotella näistä asioista monella eri taholla, mitä kannattaisi tehdä Toivomukset yrityskehittäjille kasvun tukemiseksi Esimerkkejä toiveista yrityskehittäjille: - Apua Forssan seudun yrittäjien EU-määräraha tukihakemusten hakuun ja täyttämiseen. - Kanssakäyminen on ollut melko vähäistä. Aktiivisesti sieltä on toimintaa tarjottu, eikä heitä voi ainakaan moittia mistään. Ei ole mitään konkreettista tarvetta, mutta uskallan sanoa, että tuotannon puoli on se, missä kehitystä eniten kaivataan. - Hyötyisimme kaikille yrityksille järjestettävistä yleishyödyllisistä koulutuksista ja kursseista. Kiinnostavia aiheita ovat muun muassa liike-elämää yleisesti koskettavat aiheet, kunto ja terveys. Apua kaipaamme myös kausiluonteisen henkilöstön löytymiseen. Kesällä oli vaikea löytää opiskelijoita kesätöihin. - Maakaasuputki Forssaan. - Mahdollisimman auttavaista toimintaa, neuvoa mitä ja miten kannattaa tehdä. - Markkinointipuoleen ei itsellä resursseja ole. - Minua kiinnostaa verkostoituminen. Olisi hienoa saada asiakkaat saman pöydän ääreen. - Tuntuisi siltä, että suunniteltu metallialan klusteri olisi hyvä juttu. Saisi astetta syvällisemmin paikallista alihankinta toimintaa ja verkostoitumista ajettua. - Yhteistyö verkostoitumisen ja alihankinta verkoston parantamiseksi.

12 Tarve toimitilojen laajennukselle Vastaajista seitsemän ilmoitti toimitilojen laajennuksen tarpeelliseksi vuonna Laajennustarpeen arveltiin ajoittuvan vuoteen 2013 kuudessa yrityksessä. Runsaat 10 % yrityksistä on investoimassa ja pääosa investoinneista tulee nopealla aikataululla Eläkkeelle jäävien määrä Yrityksistä noin kolmannes osasi ottaa kantaa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrään ja uuden henkilökunnan tarpeeseen. Eläkkeelle 2013 Uutta henkilöstöä 2013 Yht. henkilöä N Yht. henkilöä N Työntekijöitä Toimihenkilöitä Yhteensä Lukuja ei voida suhteuttaa yritysten nykyiseen henkilöstömäärään, kun sitä ei kysytty tässä selvityksessä Kansainvälistymissuunnitelmat Yhdeksän yritystä halusi laajentaa vientiään. Neljä halusi käynnistää viennin ja kaksi yritystä valmisti alihankkijoina tuotteita vientimarkkinoille. Puolet yrityksistä toimii kahdella tai kolmella markkina-alueella. Maa Kpl Pietari 5 muu Venäjä 6 Viro 4 Latvia 3 Liettua 3 Iso-Britannia 2 Eurooppa 2 Kiina 1 Saksa 1 USA 1 Espanja. 1 Kanada 1 Pohjoismaat 1

13 12 Vientialueet muu Venäjä Pietari Viro Liettua Latvia Iso-Britannia Eurooppa USA Saksa Pohjoismaat Kiina Kanada Espanja Kpl Pääosa vientiponnistuksista suunnataan luonnollisesti lähimarkkina-alueille, mutta osa kohdemaista on etäämmälläkin Minkälaisille kansainvälistymispalveluille yrityksellänne on tarvetta? Kymmenen yritystä vastasi tähän kohtaan. Konkreettisina asioina nousi esille syvällisemmän tiedon saanti markkinoista (3 kpl): - 50 % tuotannostamme menee jo vientiin ja näin on toimittu jo 25 vuotta. Jotain tukea kai asiaan olisi hyvä saada, muttei välttämättä koulutusta. - Kansainvälisellä puolella homma on melko hyvin hanskassa. Ainoa, että varahenkilöitä kaivataan siihen puoleen välillä. - Ongelma on, ettei tavara riitä. - Messuilla ja muilla tutustumiskäynneillä on ainakin tarpeeksi jo käyty. - On saatukin palveluja ja apua, messuilta esimerkiksi. Lähinnä kaipaisin rekistereitä eri maista, eri jälleenmyyjistä ja muista. - Tuntuu, että tarjolla on vain pintatietoa. Kaivattaisiin syvällisempää palvelua ja keskittymistä asiaan.

14 Omistajanvaihdos, lopettaminen Omistajanvaihdos Kpl yrityksen lopettaminen yrityksen myyminen sukupolvenvaihdos kyllä ei Yrittäjät kaavailevat lopettavansa toiminnan kolmen vuoden sisällä. Myyntiä kaavailevat suunnittelevat toimenpidettä kolmen vuoden sisällä ja vain pari yritystä tähtää 4-7 vuoden päähän. Sukupolven vaihdosta suunnittelee kahdeksan yrittäjää, joista puolet arvelee sen tapahtuvan kolmen vuoden sisällä. Omistajanvaihdos tulee suunnitella hyvissä ajoin, jotta toimenpide on hallittu ja veroseuraamukset voidaan minimoida. Suunnittelutoimenpiteiden käynnistämisellä on siten kiire InnoDiileri-palvelu Innovaatiosetelin käyttö N Ostaa patentteja / tuoteideoita 16 Toimii rahoittajana 2 Myy patentteja / tuoteideoita 6

15 14 Innovaatioseteli Kpl Ostaa patentteja / tuoteideoita Toimii rahoittajana Myy patentteja / tuoteideoita 2.9. Oppilaitosten palvelutarjonnan kehittäminen Vastaajat saivat avoimissa vastauksissa antaa palautetta. Vastaukset luokiteltiin eräiden avainsanojen mukaan: Aihe Kpl Työmoraali, vastuunkanto, työelämän pelisäännöt 7 Metallimiehet, hitsarit, peltiseppä 7 Ammattitaito, piirustusten luku 6 Oppilaitos-yritys-yhteistyö 4 Työelämän tarpeet 2 Työlainsäädäntö 1 Asiakaspalvelu 1 Täydennyskoulutus 1 ATK 1 Hitsarit 1 Peltiseppä 1 Piirustusten luku 1 Maalaus. ruiskumaalaus 1 Koneteknikko 1 Trukkikuski 1 Elintarvikesiivooja 1 Automaation, konetekniikan ja prosessitekniikan opetusohjelmat 1 Tietotekniikan osaajia, logistiikkainsinöörejä liikaa 1 Rakennuspuoli 1

16 Vastauksissa korostui työmoraalin ja työelämän pelisääntöjen tuntemisen merkitys. Parempaa ammattitaitoa kaivattiin. Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön tärkeyttä korostettiin. Toisaalta Hamkin toimintaa ja erikoistöiden tekemistä kiitettiin parissa vastauksessa. Etenkin ammattitaitoisten metallimiesten saannista oltiin huolissaan, mutta myös muilta ammattialoilta ilmoitettiin koulutustarpeita. Vastaukset on esitetty liitteessä 2. Esimerkkejä avoimista vastauksista: -. Tärkeää olisi oppilaitoksissa opettaa työelämän pelisääntöjä myös niitä kirjoittamattomia asioita. Työlainsäädännön perusteet pitäisi olla selvillä, samoin joka päiväinen töihin saapuminen, vastuun kanto ja ilmoittamisasiat.. - Asiakaspalvelua tulisi opettaa nuorille ihmisille lisää. Tärkeää olisi myös saada nuoret ymmärtämään, että palkka ei ole mikään etuoikeus eli se ei riitä, että työpaikalle vaan tullaan; työt täytyy myös tehdä! - Ei ole nykyisillä kuljettajilla ammattitaitoa. Työmoraali myös heikko, ei olla selvin päin. Kalliit koneet eivät voi vaan seistä ja odottaa, koska kuljettajat selviävät humalastaan. - Meillä on ollut ammattikoululaisia työharjoittelussa ja heillä on kyllä aika huonot eväät ohutlevypuolelle. Koulutus on keskittynyt enemmän järeämpään metalliin. - Oppilaitosten pitäisi tarkemmin seurata tulevaisuuden työelämän tarpeita. Poistumaa on tietyillä aloilla, mutta koulutusvaihtoehdot eivät välttämättä aina seuraa tarpeita ennakoivasti. - Oppilasaineksesta seulonta on nykyään tärkeämpää. Varteenotettavien hakijoiden määrä pienenee. Syynä on metallialan likainen imago ja nuorten mielikuvat alasta vähän houkuttelevana. Se on pitkän linjan prosessi sitä parantaa Toiveita Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle. Poimintoja avoimista vastauksista: - Forssan Seudun Yrittäjien hallituksessa olemme asiaa pohtineet ja on koettu, että koulutus on jäänyt vähemmälle. Kaivataan juuri ajankohtaista täsmäkoulutusta, eikä pintapuolista asiaa. Forssan Seudun Kehittämiskeskus on vähän kaikessa mukana, joten tieto ja osaaminen jää melko pintapuoliseksi. Pitäisi hankkia syvällisempää tietoa ja keskittyä asiaan. Määrä ei korvaa laatua. Yleensä osallistumme mielellämme toiminnan kehittämiseen ja toimintaan, mutta en tiedä on syksy meille oikea ajankohta. Talven aikana palaset vasta loksahtelevat kohdillensa. - Kaikki on aina mahdollista. Raha ratkaisee monta projektia. Monella yrityksellä voi olla pelko siitä, että homma on itseltä pois, jos asioita aletaan yhdessä kehittelemään. - Kunhan tästä päästään ensin jaloilleen, voi alkaa miettiä muutakin toimintaa, esimerkiksi tuotekehitystä. - Materiaalia palvelutarjonnasta saa lähettää. Kiinnostuminen riippuu ihan tarjonnasta. - Otamme kyllä itse yhteyttä, jos tarvitsemme apua/neuvoa. Emme halua osallistua tällaisiin kyselyihin nimellä. - Otan itse yhteyttä, jos näen tarvetta palveluille tai neuvonnalle.

17 - Verkostoitumista on jo lähinnä sanattomina sopimuksina, joista molemmat hyötyvät. Verkostoituminen on hyvä idea, mutta käytännössä hankalaa, koska raha ratkaisee niin paljon. - Yrittäjille rahallista tukea henkilöstön koulutuksiin Yhteenveto ja johtopäätökset 1. Yritykset ovat tiedostaneet tarpeen kehittää liiketoimintaansa. Keittämistarve ja halu on suuri. 2. Kehittämistarpeita on kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, mutta eniten niitä on asiakasrajapinnassa. 3. Osallistumishalukkuus kehittämishankkeisiin on suuri, 44 yritystä. 4. Kasvuhalukkaiksi ilmoittautuu 44 % kaikista yrityksistä. Reaalinen kasvu on kuitenkin pienempää sillä vain vajaat 20 % yrityksistä ilmoittaa liikevaihtonsa ja noin 15 % henkilöstömääränsä kasvavan. 5. Markkinointimahdollisuudet on hyödynnetty melko hyvin. Osaaminen ja henkilöresurssit koetaan melko hyviksi. Taloudelliset resurssit ja sitoutuminen kasvuun koettiin vahvimmiksi. Yritysjoukosta on löydettävissä yrityksen kasvuyritysjoukko. 6. Kasvun vaatima pääomatarve on tiedostettu. Rahoitusvaihtoehdot ovat kuitenkin avoinna. 7. Yrityksistä noin 10 % tarvitsee toimitilalaajennuksia, jotka tulevat lyhyellä aikaviiveellä. 8. Henkilöstön rekrytointitarve on arvioitu n. 150 henkilöksi vuoteen 2013 mennessä, mikä sisältää eläkkeelle siirtyvän henkilöstön ja yrityskasvun vaatiman tarpeen. 9. Yhdeksän yritystä haluaa laajentaa vientiään ja neljä yritystä aloittaa viennin. Vienti suuntautuu pääasiassa lähialueille. Viennin edistämiseksi kaivataan konkreettista markkina ym. tietoa. 10.Omistajanvaihdoksia on tulossa n. 10 % yrityksistä, pääosin kolmen vuoden sisällä. 11. InnoDiileri-palvelu kiinnostaa yrityksiä. Valmiuksia on sekä ostaa että myydä patentteja tai tuoteideoita. 12.Oppilaitosten palvelutarjonnan kehittämiseksi nostettiin ammattinimikkeiden osalta erityisesti metallialan osaajat. Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön tiivistämistä korostettiin. Erittäin voimakkaasti vastauksissa nousi esille työmoraali, vastuunkanto ja työelämän pelisääntöjen tuntemus.

18 17 4. Suositukset 1. Suuri kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä klusteriohjelmalla tarjoaa hyvän pohjan kehittämishankkeiden rakentamiseen. 2. Yrityskannasta joukosta on määritettävissä yrityksen kasvuyritysten ydinjoukko, joilla on halu kasvaa ja resurssit kunnossa. 3. Klusteripohjalta liiketoiminnan kehittäminen tukee hyvin kasvuyritystoimintaa. Kehittämistarpeita on kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, mutta erityisesti asiakasrajapinnassa. 4. FSKK selvittää kyselyn tulosten perusteella yrityskohtaisesti onko yrityksillä erityistarpeita toimitilalaajennusten kohdalla. 5. FSKK selvittää kyselyn tulosten perusteella yrityskohtaisesti ovatko omistajan- tai sukupolvenvaihdosta suunnitelleet yritykset erityisneuvonnan tarpeessa. 6. Kansainvälistyvien yritysten kanssa kannattaa laatia konkreettinen kansainvälistymissuunnitelma, jossa kartoitetaan yrityksen resurssien riittävyys, osaaminen, tuotteen sopivuus markkinoille, asiakaskohderyhmä, jakelukanavat yms.. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen kehittämisessä kannattaa arvioida liittymistä maakunnallisen kansainvälistymisohjelmaan. Yritykset kaipaavat konkreettisia räätälöityjä kansainvälistymispalveluita. 7. Yrityksillä oli kiinnostusta ostaa tuoteideoita. Monet yritykset ilmoittivat olevansa valmiit myymään ideansa tai patenttinsa. Jotkut yritykset olivat valmiit toimiaan rahoittajina. Useiden yritysten kiinnostus luo hyvän pojan Innodiileri-toiminnan kehittämiseen. 8. Koulu- ja oppilaitosten kanssa järjestetään neuvottelu, miten oppilaitosten koulutusohjelmat saadaan paremmin vastaamaan yrityselämän tarpeita. Erityisesti on tarvetta parantaa työmoraaliin ja motivaatioon liittyviä valmiuksia. 9. Luodaan käytäntö, jolla oppilaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta tiivistetään sekä luodaan tapaamisista pysyvä käytäntö.

19 18 Liitteet Liite 1. Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet - Meillä on hyvin järjestetty yhtiön sisäinen koulutus. Muovialan osaajat ovat etusijalla. Päätoimipaikassa teemme paljon yhteistyötä alan oppilaitoksen kanssa. Lvi-alan koulutus on hyödyksi, putkia kun teemme. - Ruiskumaalari. - Kädentaitaja. - Seuraajaa kaivataan jossain vaiheessa itseni tilalle. Pieni yrityshän tämä on, isä ja poika. Pojanpoikaa yritetään kovasti tähän houkutella ja kouluttaa. Metallipuolen osaajia konepajapuolelle tarvitaan. CAD- ohjelma on meillä käytössä. - Koulutuksella ei ole niin suurta väliä. Täytyisi osata paria vierasta kieltä ja olla jonkin asteista korkeampaa puualan koulutusta kuten metsäteknikon koulutusta. Tytäryhtiöstä löytyy kyllä tarpeen tullen enemmän oppia. - Hitsareita ja muita tekniikan alan osaajia tarvitaan. Toimihenkilöillä, joilla on viennin kanssa tekemistä tarvitaan kielitaitoa. - Autokoulu täytyy olla käytynä ja kuorma-autokortti. - Puupuolen koulutus. - Kielitaitoa tulee olla. - Tärkeintä on työkokemus ja aktiivisuus. - Tuotannon puolella ei ole juuri vaatimuksia. Tekninen koulutus, esimerkiksi rakennusinsinööri on hyödyksi tuotannon johdossa ja myynnissä. Laboratorio puolella laboratorioteknikon koulutuksesta on etua. - Insinööristä ylöspäin. - Suunnitteluohjelman hallinta. - Vankka pohja hitsareille ja koneistajille. - Automaation, konetekniikan ja prosessitekniikan osaajia kaivataan. - Ei ole vielä ollut ajankohtaista pohtia asiaa. - Teoriassa toiveena on rakennusalan ammattitutkinto. - Insinööri. - Toimihenkilöille ammattikorkeakoulututkinto tai vähintään teknikon koulutus. Työntekijöillä arvostetaan ammatillista koulutusta, vaikkei se välttämättömyys olekaan. - Oppisopimusoppilaita meillä on paljon. - Metallialan koulutus, hitsari. - Ammattikorkea koulusta ylöspäin, insinööritason osaamista toimihenkilöille. - Metallialan koulutus. - Meillä on yli 250 työntekijää, joten vaatimukset riippuvat aivan työtehtävästä. Jokaiseen tehtävään on omat kriteerinsä. Alaan sopivasta pohjakoulutuksesta on apua. - Ei ole mitään erityisvaatimuksia. Itse olemme työntekijöitä kouluttaneet. - Metallimies. - LVI-suunnittelija, insinööri, projektipäällikkö. - Metallin peruskoulutus. - Metallialan koulutus. - Tekniskaupallisen koulutuksen saanutta väkeä aiomme tulevaisuudessa palkata, seuraavan vuoden sisällä. - Meillä ei ole mitään pohjakoulutusvaatimusta, kunhan osaa työnsä ja myös tekee sen. - Jonkuntyyppinen metallialan tuntemus olisi hyvä olla. - Asentajakoulutus, myynti- ja markkinointipuolen koulutusta ja osaamista.

20 - Auton-ja koneasentajan ammattitutkinto - Leikkaajat ja teurastajat. - Elintarvike osaaminen, ammattikoulupohjainen, sekä elintarvikeinsinööri. - Katsotaan aina tilanteen mukaan. - Tietotekniikka mekaanikko. - Tekninen koulu. - Että osaisi lukea piirustuksia! Oppilaitoksista valmistuvat eivät osaa. - Tämä on niin spesiaali ala, ettei ole valmista koulutusta. Pitää tietää kunnossapidossa ja tietokoneista samaan aikaan. - Metalliala. - Metallialan koulutus. - Insinööri. - Panostajan pätevyys. - Metallipuoli ammattikoulussa. - Sähköasentaja. - Ei löydy osaavia henkilöitä lainkaan. - Katsotaan aina tilanne kohtalaisesti. - Riippuu niin ihmisestä, pitää kohdata henkilökemiat. - Höyläystaito. - Putkimies. - Rakennuspuoli ammattikoulussa. - Raskaan kaluston ajokortti. - Tietokonehuolto ja ammattikoulun metallipuoli. - Ammattikoulun rakennuspuoli - Vaihtelee niin paljon, kun on monta eri työtehtävää. - Ammattikoulun sähköasentaja puoli. - Rakennus-, metalli- ja puuteollisuus puolet ammattikoulussa. 19

21 20 Liite 2. Miten oppilaitosten nykyistä palvelutarjontaa tulisi kehittää, jotta se paremmin vastaisi yrityksenne työvoimatarpeita? - Forssan seudulla on vaikea löytää henkilökuntaa. Asia tulee ajankohtaiseksi ajan mittaan, kun henkilöstö vanhenee. Olisi hyvä hyödyntää oppilaitosten pitkiä harjoittelujaksoja työelämässä. Yhteistyötä olisi hyvä lisätä tässä suhteessa. Osaavalle porukalle löytyisi tulevaisuudessa helpommin töitä. - Oppilaat ovat niin nuoria ja kokemattomia, ettei siinä vaiheessa koulu ja työelämän tarpeet välttämättä kohtaa. Täytyy muistaa, että mahtaako sellaista opiskelemaansa työtä edes valmistumisen jälkeen olla tarjolla. Uskon, että työ tekijänsä opettaa. Harjoittelijoiden käyttö ja yhteistyö oppilaitosten kanssa on joskus mielessä käynyt. - Suurin puute on, ettei Forssan alueella ole eikä järjestetä maalaus- eikä ruiskumaalauskoulutusta eikä -kursseja. - En ole huomannut sellaisia puutteita, joihin osaisin ottaa kantaa. - Paljonhan siellä oppia saa. Niin paljon riippuu oppilaasta itsestään ja kyvystä omaksua asioita. - Tämä on niin uniikki ala, etten osaa sanoa. - Jokamiehen ATK-taidot korostuvat nykypäivänä. - Kyllä työ opettaa. Paljon meillä on ollut harjoittelijoita käsityöoppilaitoksesta. - Ammatillisiin valmiuksiin tulee panostaa. - Nykynuoriso on liian laiskaa. Pitäisi kannustaa aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Laittaa nuoret itse asialle. Vaikea mainostaa hyviä työntekijöitä, kun nuoret vaan itse odottaa passausta ja polttelee tupakkaa. - Teknistä koulutusta kaivataan rakennuspuolelle. Esimerkiksi rakennusmestarikoulutus olisi meille hyödyksi. Koneteknikon ja trukkikuskin koulutusta saaneita kaivattaisiin myös. Ylipäänsä olisi hyvä, jos ymmärrettäisiin koneiden päälle, eikä heti tarvitsisi soittaa erikoismiestä paikalle. - Itse olen insinööriksi valmistunut ja aikaisemmin on voinut luottaa, että koulu on huolehtinut osaamisesta. Nyt tuntuu, että sen porukan osaamiseen, joka on juttusilla käynyt, ei voi enää ollenkaan luottaa. Mietityttää miten ja miksi opiskellaan. Onko oppilaat oikeasti kiinnostuneita. Töitä olisi. Eihän sitä koulusta valmista odotakaan, mutta kun valmiuksia ei ole lainkaan. - Oppilasaineksesta seulonta on nykyään tärkeämpää. Varteenotettavien hakijoiden määrä pienenee. Syynä on metallialan likainen imago ja nuorten mielikuvat alasta vähän houkuttelevana. Se on pitkän linjan prosessi sitä parantaa. - Forssan seudun koulutuspalveluista on häipynyt vallan automaation, konetekniikan ja prosessitekniikan opetusohjelmat. Sen sijaan tietotekniikan osaajia on Forssan seudulla enemmän kuin töitä tarjolla. Ja logistiikkainsinöörejä on aivan muissa töissä. Lopputyöntekijöitä meillä käy paljon ja se toimii hyvin. - Ylipäätään täytyy sanoa, että tieto tarpeista ja tarjonnasta liikkuu huonosti koulujen ja työnantajien välillä. - Ei ole toiveita siihen suuntaan. - Ammatilliset asiat kyllä oppii täälläkin. Paljon kuitenkin palkkaamme nuoria työntekijöitä ja tämä on monille ensimmäinen työpaikka. Tärkeää olisi oppilaitoksissa opettaa työelämän pelisääntöjä myös niitä kirjoittamattomia asioita. Työlainsäädännön perusteet pitäisi olla selvillä, samoin joka päiväinen töihin saapuminen, vastuun kanto ja ilmoittamisasiat. Ne eivät nuorilla ole ihan hanskassa. - Ei ole mitään erityistä mielessä. - Kyllä Forssan seudulla varmasti ollaan tietoisia, että hitsareista ja metallimiehistä on pulaa.

22 - Meidän alalle ei ole mitään erityistä koulutusta, kun on niin speciaaliala. - Kyllä sieltä peruskoulutuksen saa. Innokkuus onkin sitten aivan eri asia. - En tunne oppilaitosten tarjontaa tarpeeksi vastatakseni kysymykseen. - Parhaansa he varmasti yrittävät tehdä. Ei ole mitään yhtä selkeää tarvetta. - Metallimiehiä saisi kouluttaa enemmän. Niistä on pulaa tällä alueella ja koko Etelä- Suomessakin. - Teemme jo tiiviisti yhteistyötä Forssan ammattikoulun kanssa. Harjoittelijoita tulee paljon. Tärkeintä olisi saada nuorisoa kiinnostumaan metallialasta. - Oppilaitosten pitäisi tarkemmin seurata tulevaisuuden työelämän tarpeita. Poistumaa on tietyillä aloilla, mutta koulutusvaihtoehdot eivät välttämättä aina seuraa tarpeita ennakoivasti. - Paljonkin on kehittämistä, etenkin Forssan metallipuolella. Muualla asiat ovat paremmin. - Meillä on ollut ammattikoululaisia työharjoittelussa ja heillä on kyllä aika huonot eväät ohutlevypuolelle. Koulutus on keskittynyt enemmän järeämpään metalliin. Peltisepän koulutus olisi hyvä. - Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä ja mielestäni resursseihin nähden palvelutarjonta on aika hyvä. - Asiakaspalvelua tulisi opettaa nuorille ihmisille lisää. Tärkeää olisi myös saada nuoret ymmärtämään, että palkka ei ole mikään etuoikeus eli se ei riitä, että työpaikalle vaan tullaan; työt täytyy myös tehdä! - Mielestäni on ihan riittävät nämä nykyiset, pitkällä aikavälillä ainakin. Aikuiskoulutuksen kanssa jotain yhteistyötä ollutkin. - Kunhan kouluttavat myös aloille, joille oikeasti on tarvetta, eikä vain "seksikkäille" aloille. - Jo valmiille työntekijöille enemmän koulutusmahdollisuuksia. - Elintarvikesiivoojille ei löydy koulutusta Forssan seudulla. Tämä on kuitenkin ala, jossa on tiukat vaatimukset. Itse käytämme ulkopuolisia elintarvikesiivoojia, mutta ongelma on se, ettei löydy ammattitaitoisia ihmisiä. - Tällä seudulla ei oikein ole tämän alan oppilaitoksia. Jos olisi esimerkiksi oppisopimus opiskelijan ottaminen kiinnostaisi. - Opetettaisiin piirrustusten luku. - Ei ole nykyisillä kuljettajilla ammattitaitoa. Työmoraali myös heikko, ei olla selvinpäin. Kalliit koneet eivät voi vaan seistä ja odottaa, koska kuljettajat selviävät humalastaan. - Vääristynyt käsitys arjesta. Ajatukset eivät koossa nykyihmisillä. 21

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Ennakointityön tulokset 05.04.2016 Minna Heikkinen YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ MIKSI? Kehittämistyössä tarve ennakoida yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Kanta-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Kanta-Häme, n=248 24 Forssan seutu, n=60 13 Hämeenlinnan seutu, n=120

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Päijät-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Päijät-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Päijät-Häme, n=220 28 Lahti, n=220 28 26 28 32 34 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Etelä-Karjala 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Etelä-Karjala, n=135 24 Imatra, n=49 16 Lappeenranta, n=86 30 0 20

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö

Peer Haataja. Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö 16.3.2016 Peer Haataja Työelämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteistyö Osaamistarveselvitys 2015 - tavoitteet Työelämän osaamistarveselvitys sai alkunsa tunnistetusta tarpeesta selvittää, kuinka

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Etelä-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Etelä-Savo, n=4 Mikkeli, n=87 37 Savonlinna, n=63 Pieksämäki, n=34 32

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS

KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS MAAILMALLA TARVITAAN POIKKEUKSELLISEN HYVIÄ TUOTTEITA JA PALVELUITA KANSAINVÄLISYYSKARTOITUS POHJOISKARJALAISISSA YRITYKSISSÄ Lisätiedot: erikoissuunnittelija, i itt FT Anneli Airola anneli.airola@pkamk.fi,

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Pirkanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Pirkanmaa, n=652 Etelä-Pirkanmaa, n=77 35 35 Lounais-Pirkanmaa, n=60 41

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot