Miten APS toimii Suomessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten APS toimii Suomessa?"

Transkriptio

1 Miten APS toimii Suomessa? Valtakunnallisen kyselyn tulokset Sh Outi Saarelainen Akuutin kivun hoidon toimikunta Pe

2 Taustaa: Suositukset leikkauksen jälkeisen kivunhoidon järjestämisestä Suomessa Oikeus hyvään kivun hoitoon on perustavanlaatuinen ihmisoikeus Turvallinen ja tehokas kivun hoito edellyttää hoitohenkilökunnan koulutusta, selkeitä hoito-ohjeita, säännöllistä seurantaa ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä, sekä potilaan osallistumista ja informointia. ( IASP ) Pienet yksiköt: Nimetty vastuu APS-lääkäri ja - hoitaja Keskussairaala: väh. puolipäiväinen APS-hoitaja ja APSvastuulääkäri, Lääkäri hoitaja työpari, kir.vuodeosastoilla väh. 1 kipuvastaava. Yliopistosairaalat: Kokopäiväinen APS-hoitaja ja vuodeosastojen kipuvastaavat, kokopäiväinen akuutin kivun hoidon vastuulääkäri Päivystysyksiköissä tulee olla ohjeet virka-ajan ulkopuolisen akuutin kivun ongelmatilanteita varten ( SAY kivunhoidon jaosto, 2014 )

3 The Costs and Benefits of Extending the Role of the Acute Pain Service on Clinical Outcomes After Major Elective Surgery Anna Lee PhD et al 2010 Anesthesia& Analgesia Kustannukset ja hyödyt APS toiminnasta laajoissa toimenpiteissä tutkimuksessa 423 laajan toimenpiteen potilasta; puolet invasiivinen kivunhoitomenetelmä ja iv ja / tai im opioidit APS tiimi anest.lääk ja sh 1 pop ei eroavuutta verrokki ryhmän kanssa. Useamman päivän tehokkaan kivunlievityksen potilaat saivat paremman palvelun ja kivunlievityksen APS tiimiltä APS tiimin kustannukset kalliimmat, mutta kivunlievitys tehokkaampaa. Tutkimus herätti kysymyksen: ovatko potilaat valmiit maksamaan saamastaan kivunlievityksestä, jos se parantaa heidän elämän laatuaan kivunhoidollisesti.

4 Does an Acute Pain Service Improve Postoperative Outcome? Mads U. Werner MD, et al 2002 Anesthesia &Analgesia Onko näyttöä APS toiminnasta? Organization, Function and Implamentation of Acute Pain Service Narinder Rawal, Md, PhD SAJRA lehdessä 2005 APS tarjoaa koulutusta henkilökunnalle APS toiminta on parantanut eri invasiivisten kivunhoitomenetelmien käyttöä ja seurantaa kirurgisilla vuodeosastoilla Kysymys, onko APS toiminta kustannustehokasta? Hengitysvajaus, pneumoniariski ja suolilama vähentynyt epid.kivunhoidon tai iv- PCA hoidon myötä Sivuvaikutusten vähentyminen seurannan takia Potilaiden sedatoituminen vähentynyt APS myötä Kivunhoidon seuranta systemaattisempaa koulutuksen myötä Potilastyytyväisyys lisääntynyt paremman kivunhoidon myötä Vaikka APS toiminnasta tulee henkilöstökuluja, niin potilaat kotiutuvat aikaisemmin sairaalasta, siitä tulevat säästövaikutukset Systemaattisesta seurannasta komplikaatioiden ennaltaehkäisyssä ei ole voitu suoranaisesti osoittaa, mutta jonkinlaista näyttöä on. Vaatii lisätutkimusta.

5 APS toiminta Hollannissa Acute Pain Services and Postsurgical Pain Management in the Netherlands: A Survey Regina L.M.van Boekel, MSc, RN Monique A.H. Steegers MD, PhD et al ( 2014 ) Pain Practice Noin 90% sairaaloista APS palvelut, anest.johtoinen organisaatio APS : päivittäiset kierrot osastoilla, vain niitä potilaita joilla invasiivinen kivunhoito tai leikkauksen jälkeistä ongelmaa kivunhoidossa. APS tarjoaa henkilöstölle ja potilaille koulutus kivunhoidosta Suurin sairaaloista ( 87% ) oli kivunhoidon ohjeistus Tutkimusta kivunhoidosta varsin vähän ( 21% ) Tutkimus osoitti, ettei melkein puolessa sairaaloista ei ole tarjottu sairaalassa oleville potilasohjausta kivunhoidosta tai 13% jäi kokonaan paitsi ohjeita. Vastausprosentti kyselyyn erittäin hyvä ( 83% ) Jatkotutkimus: Haluavat jatkossa tutkia niitä potilaita, joita vain osaston henkilökunta seuraa kivunhoidollisesti verrattuna APS tarjoamaan kivunhoitoon.

6 USA tehty kyselytutkimus APS toiminnasta ( 2011 ) A Survey of Acute Pain Service Structure and Function in United States Hospitals Danwood Nasir et al ( 2011 ) Pain Researh and Treatment. Kysely 301 sairaalaa, 108 vastasi kyselyyn 74% sairaaloita APS toimintaa Anest.lääkäri + sh työpari, yleensä anestesiajohtoinen Systemaattinen kivun ja kivunhoidon arviointi ( 97%) Leikkauksen jälkeiselle kivunhoidolle laadittu ohjeistukset ( 59% ) Kirurgit ohjeistivat iv-pca hoitoja ja epiduraalinen kivunhoito oli anestesiologien huolena Iv-PCA hoitoja eniten invasiivisista kivunhoidoista Toimipistekoulutuksen myötä APS sh työkuva vaihteli invasiivisten kivunhoitomenetelmien säädöissä. Tutkimuksessa ei voitu osoittaa kustannustehokkuutta APS toiminnalla ja se vaatii laajempaa tutkimusta.

7 Miten APS toimii Suomessa? Kyselyn toteuttaminen: Sähköpostikysely touko-kesäkuussa 2014 Yliopistosairaalat, keskussairaalat, aluesairaalat, joissa tiedettiin olevan akuutin leikkauksen jälkeisen kivunhoidon tiimi tai vastaava ja pyydettiin yhtä vastuulääkäriä ja sairaanhoitajaa vastaamaan kyselyyn. Vastausprosentti hyvä: lääkärit 63% ( N=28) ja sairaanhoitajat 75% ( N=21) Otanta on pieni, joten vastaukset ovat suuntaa-antavia Kysely tehty aiemmin v. 2005, nyt kysymykset saman suuntaisia, hieman modifioituja.

8 Vastaajien taustat: Vastuulääkärit: 73% työskentelee joko yliopistosairaalassa tai keskussairaalassa anestesialääkärinä, loput alue- ja kaupungin sairaalassa APS toiminta OTO leikkaussali ja / tai PÄIKI toiminnan lisäksi. APS toimintaa 76% sairaaloista: Anestesialääkäri OTO ja APS-sh joko koko- tai osaaikaisena. Vastuu sairaanhoitajat: Työkokemus noin puolet vastaajista yli 10v kivunhoidon parissa, 6-10v 24% Koulutus: erikoistumisopinnot, kokemuksen kautta, erilaiset kotimaiset ja ulkomaiset koulutukset kivunhoidosta 2/3 kuuluu sairaalansa APS tiimiin 43% hoitajista työ on kokopäiväinen kivunhoidon parissa, 33% jolla 50% toimi. Usein ovat anestesiahoitajia. Vastaukset samansuuntaiset v kyselyyn

9 Preoperatiivinen käynti Lähes kaikissa sairaaloissa potilaat käyvät preoperatiivisella käynnillä 60% potilaista saa kirjalliset ohjeet leikkauksen jälkeisestä kivunhoidosta 2/3 potilasta saa myös kirjallisen ohjeen ja ohjeen kipulääkityksestä ja sen alasajosta. 1/3 ei saa kirjallisia ohjeista kivunhoidosta. Vastaukset samansuuntaiset kyselyyn 2005

10 Virka-ajan kivunhoito Vastuulääkäreille esitetty kysymys: Leikkauksen jälkeistä kipua virka-aikana hoitaa, kuka? Potilaan nukuttanut anestesialääkäri 82%, hoitava kirurgi tai muu nimetty anestesialääkäri anestesiayksiköstä. 25% vastaajista sanoi, että APS lääkäri Huom! Vastaajista 76% vastaa, että heidän sairaalassaan on nimetty APS-lääkäri ja sairaalassa on kipuhoitaja, lisäksi kipuvastaavat kir.vuodeosastoilla. Vrt kyselyssä APS toimintaa 33% - parannusta aikaisempaan kyselyyn

11 Heräämö Heräämötoiminta : Ympärivuorokautinen toiminta 36%, päivystystoimintaa vain 25% ~ 40 % toimii kahdessa vuorossa tai varallaolo-periaatteella tai osa viikosta pidennetty aukiolo Päivystävä anestesialääkäri sairaalassa 78%

12 Kuka vastaa kivunhoidosta päivystysaikaan? Päivystävä anestesialääkäri, tämän lisäksi kysytään ohjeita päivystävältä kirurgilta. Päivystysajan kivunhoito Kirjalliset ohjeet kivunhoidosta päivystysaikaan? Lääkäreille, leikkaussalihenkilökunnalle, vuodeosastohenkilökunnalla ( 75% ) Lisäksi ohjeistus tehon henkilökunnalle Kysymykset tehty vastuulääkäreille ja hoitajille Vastaukset samansuuntaiset v kyselyyn.

13 Kriteerit akuutin ja kroonisen kivun riskipotilaan tunnistamiselle Vastuulääkäreistä vain 15 % vastaajista sanoo, että tunnistuskriteerit on sairaalaan laadittu. Vastaava kysymys esitetty vastuuhoitajille : 1/20 sanoo, että tunnistuskriteerit on heidän sairaalassaan. 3/20 ei tiennyt, onko kriteerit laadittu. Niillä, joilla kriteerit on, kartoitetaan potilaan taustat, psyykkiset tekijät, leikkausta edeltävät kivut ja kipulääkitykset, kipukokemukset, pelot ja ahdistukset. Monet vastasivat, että ko kriteerit on suunnitteilla ja sillä voitaisiin jo ennakkoon tunnistaa riskipotilaat ja ohjata anestesiakonsultaatioon. Viimeistään APS-konsultaation yhteydessä bongataan riskipotilaat ja otetaan tarkempaan seuraan.

14 Kivun ja kivunhoidon arviointi Lääkärit ja hoitajat vastaavat: Kipu arvioidaan säännöllisesti heräämössä ( 90%) lääkäreiden mukaan, hoitajat arvioivat että puolelta potilaista arvioidaan kipua heräämössä. Vuodeosastoilla lääkärit arvioivat, että hoitohenkilökunnasta 61% arvioi kipua 1x työvuorossa tai kivussa tapahtuvissa muutoksissa. Vastaava luku hoitajilla 50%. Suositus kivun ja kivunhoidon arvioimiseksi on 1 x /työvuorossa tai 1x / 8h. ( HOTUS ja SAY Kivunhoidon jaosto )

15 Käytetäänkö vuodeosastoilla po opioidin lisäksi iv-opidia? Vastuulääkärit vastaavat: Syöpäpot % loppuvaiheen palliat pt % lapset 11 42,30 % muut kuin em pt post op kipuun % N=26

16 Käytetäänkö vuodeosastoilla systeemisiä ( iv / im/ sc/ po ) opioideja epiduraalisten / spinaalisten opioidien lisäksi samanaikaisesti? Systeemiset opioidien käyttö vuodeosastoilla Vastuuhoitajat vastasivat ( N=19 ) Kyllä = 42% Ei= 58% Vastuulääkärit vastasivat ( N= 28 ) Kyllä = 29% Ei = 71%

17 Vastuulääkärit vastaavat: Pitkävaikutteiset opioidien aloitus Aloitetaanko vuodeosastoilla pitkävaikutteisia peroraalisia opioideja leikkauksen jälkeiseen kivunhoitoon? Kyllä, toisinaan 100% ( N=26 )

18 MÄÄRÄTÄÄNKÖ LEIKKAUKSEN JÄLKEISEEN KIVUN KOTIHOITOON VAHVOJA OPIOIDEJA MUILLE KUIN SYÖPÄPOTILAILLE? N=28 Vastuulääkärit vastaavat: Opioidien seuranta E N T I E D Ä EI K Y L L Ä, S E U R A N T A A E I E R I K S E E N J Ä R J E S T E T Ä 18% 0 21% 25% K Y L L Ä J A S E U R A N T A J Ä R J E S T E T Ä Ä N 36%

19 Miten vahvojen opioidien seuranta kotihoidossa on järjestetty muille kuin syöpäpotilaille? Vastuulääkärit vastaavat: Miten opioidien seuranta järjestetty? en osaa sanoa ei määrätä kotihoitoon muille kuin syöpäpt TK lääkärin toteuttamana Leikk. Jälk. kivunhoidon pkl / ( APS-jälkipkl ) Kirurgin toteuttama jälkipkl yhteydessä 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

20 Vastuulääkärit vastaavat: Potilas kipeytyy kotiutumisen jälkeen Potilas kotiutuu, mihin hän ottaa yhteyttä? Voi valita monta vaihtoehtoa, N=28 Ensiapuun 75% Vuodeosastolle 68% Leikanneeseen kirurgiin 21% Muut Hoitaneeseen anest.lääkäriin APS jälkipkl Kipuklin. Ei osaa sanoa

21 Koulutuksen järjestäminen: Vastuulääkärit ja hoitajat vastaavat : Osastotunteja vuodeosastoille ja teholle ( > 80% ) Pienryhmäkoulutuksia kivunhoidon menetelmistä ja laitteista, koulutusta lääkäreille ( > 50 % ) Koulutusiltapäivä / -päivä sairaalan henkilökunnalle ( >60% ) Ei järjestä koulutusta lainkaan 7 % Saman suuntainen v kyselyyn

22 PÄIKI-potilaan kivunhoito: 1/ 3 potilaista lähtee kotiin jatkuvan puudutusinfuusion kanssa 77% saa kotiin vahvoja opioideja Leikkaavakirurgi kirjoittaa pääosin kipulääkereseptit ( 71% ) Soitetaan PÄIKI-potilaalle kotiin toimenpidettä seuraavana päivä? Kyllä 33% Ei 33% Toisinaan 24% En tiedä 10%

23 PÄIKIkivunhoito - 2 Saako PÄIKI-potilas kirjalliset ohjeet kivun hoidosta? Kyllä, toimenpiteen jälkeen 77% Ei 13 % Loput 10 % preop-käynnillä tai ei osaa sanoa PÄIKI-pot kotiutunut ja kipeytynyt, mihin ottaa yhteyttä? PÄIKI-yksikköön 73% Ensiapuun 60% Leikkaava kirurgi tai anest.lääkäri ( 18% )

24 Akuutin ja kroonisen kivun yhteistyö: Yhteistyö vaihtelee joustavasta tai ei ole lainkaan yhteistyötä. Kaikkea tältä välin. Eri toimialueilla toiminta hankaloittaa yhteistyötä Nykyään parempi yhteistyö Pitkittynyt akuutin kivun potilas ohjataan kipuklinikan hoidettavaksi. APS-jälkipoli on luonut sillan akuutin ja kroonisen kivunhoidon välille.

25 Summa summarum APS tiimi anestesialääkäri ja sairaanhoitaja- työpari Sairaanhoitajalla pitkätyökokemus, laaja työtehtävä ja osalle jopa maksetaankin palkanlisää tästä kokemuksesta. Anestesialääkäri tekee oman työnsä ohella APS-lääkärin tehtäviä Ohjeistuksia sairaalan akuutin kivun hoitamisesta on tehty, mutta erittäin paljon parannettavaa päivystysajan akuutin kivunhoidon kanssa. Samoin PÄIKI potilaiden kivunhoidon ohjeistuksen ja mihin ottavat yhteyttä kivunhoidon ongelmatilanteissa. Yllättävän paljon käytetään eri lääkkeenantoreittejä opioideille saman aikaisesti, joka lisää riskiä seurata haittavaikutuksia. Samoin vahvojen opioidien aloittaminen potilaalle ilman jatkoseurantaa 25% sanoi, ettei kotiin määrätyille opioideille järjestetä seurantaa. PÄIKI-pot 77% saa kotiin tmp jälkeen vahvoja opioideja Akuutin ja kroonisen kivun riskipotilaan tunnistamiskriteereitä ei oikeastaan ole vasta kehitteillä. Akuutin ja kroonisen kivunhoidon tiimien lähestyminen on orastava alku. Näyttää siltä, että meillä on vielä paljon tehtävää APS työn parissa

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat!

Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat! 1 LECTIO PRAECURSORIA 1.2.2013/Anja Hottinen Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat! No en mä nyt tiedä ei kai siit ollu kauheesti hyötyä. No toisaalt silleen et se on yx hyvä keino rauhottuu,

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tiedon riittämättömyys voi olla huonon kivunlievityksen

Tiedon riittämättömyys voi olla huonon kivunlievityksen Tieto yksin ei riitä kivun laadukkaaseen hoitoon tarvitaan myös taitoa ja asenteita Leila Niemi-Murola, Eija Kalso ja Reino Pöyhiä Vaikka ammatillinen täydennyskoulutus onkin tärkeää, pohja algologiselle

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot