NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Nastolan kunta Päivämäärä NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

2 NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS-HANKKEET Päivämäärä Laatija Tarkastaja Janne Rautio, Jani Saarinen Kimmo Heiniaho Ramboll PL 25 Säterinkatu ESPOO P F

3 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet SISÄLTÖ 1. Työn tausta ja tavoitteet 1 2. kohteet Kausantie Nykytila Toimenpide-ehdotukset Yhteenveto Kausantien toimenpiteistä Rakokiventie Nykytila Toimenpide-ehdotukset Yhteenveto toimenpiteistä Hollolantien asuinalue Mopoilu kevyen liikenteen väylillä 15

4 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 1 / TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Selvityksen tarkoituksena on ollut etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja Nastolan liikekeskuksen liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisiksi tunnistettuihin kohteisiin. Työ on luonteeltaan esiselvitys, jossa on kuvattu jatkosuunnittelutarpeet ja suositeltavat vaihtoehdot eri kohteisiin. Työstä on vastannut Ramboll Finland Oy:n työryhmä, johon kuuluivat Janne Rautio (projektipäällikkö), Kimmo Heiniaho, Jani Saarinen, Enni Seppänen ja Kai Hakala. Työtä on ohjannut Nastolan kunnasta Hans Forss. 2. KOHTEET Selvityksessä on tutkittu seuraavia Nastolan liikekeskuksen kohteita: 1. Kausantie / Rakokiventie, pääongelmana ajonopeudet sekä suojateiden ja liittymien järjestelyt (liikenneturvallisuus). Selvityksessä kohteet on jaettu omiin kokonaisuuksiinsa. 2. Hollolantien asuinalue, kävelyn ja pyöräilyn roolin korostaminen. 3. Toritie-Urheilukeskus / Toritie-Kangasvuokko, mopoilu kevyen liikenteen väylillä. 2.1 Kausantie Nykytila Kausantie on poikkileikkaukseltaan leveähkö ja kadun geometria on loiva. Tämä johtaa helposti ajonopeuksien kohoamiseen. Kadun nopeusrajoitus on nykyisellään 50 km/h taajamarajoitus. Kausantien tarkastelujaksolla (Rakokiventie-Karhusillantie) on yhteensä 9 suojatietä. Lähes kaikki suojatiet on toteutettu ajoratamerkinnöin ja liikennemerkein. Ainoastaan jakson länsipäässä oleva ensimmäinen, Kausantien suojatie on keskisaarekkeella varustettu. Suojateiden suurin ongelma on pitkän ylitysmatkan (ei keskisaareketta) ohella niiden heikko havaittavuus: ajoratamerkinnät ovat kuluneet ja liikennemerkkien havaittavuus on paikoin puutteellinen. Suojateistä osa on hyvin lähellä toisiaan, mutta suojateiden poistamiselle ei toisaalta löydy riittäviä perusteita. Suojateistä kuusi sijaitsee hyvin lähellä toisiaan, noin neljän sadan metrin matkalla Kausantien itäosassa: kolme itäisintä suojatietä ovat noin 160 m etäisyydellä toisistaan, viisi suojatietä mahtuu n. 250 m matkalle ja kuudes suojatie on noin 150 m päässä. Liikenneviraston Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen (2014) mukaan: Jalankulkuvyöhykkeellä ja muilla alueilla, joissa on paljon palveluja ja siten myös jalankulkijoiden määrä on suuri, suojateiden keskinäinen etäisyys samalla väylällä ei tule olla metriä lähempänä toisiaan.

5 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 2 / 15 Kuva 1. Ilmakuva Kausantieltä. (Nastolan karttapalvelu) Toimenpide-ehdotukset Tärkeimpänä muutoksena Kausantiellä nopeusrajoitus suositellaan alennettavaksi 40km/h Karhusillantien risteyksestä alkaen. Nopeusrajoituksen laskeminen 10 km/h nykyisestä 50 km/h:sta vähentää keskimäärin onnettomuuksia jopa 20 40%. Nopeusrajoituksen alentamisen lisäksi Kausantiellä nykyisin suojateistä varoittavat liikennemerkit esitetään poistettaviksi. Merkit ovat kummastakin ajosuunnasta katsottuna vasta ensimmäisten suojateiden jälkeen. Yleisesti taajama-alueen sisällä suojatiestä varoitetaan ainoastaan poikkeustapauksissa. Vaihtoehto 1. Huokotien liittymän suojatie on idästä tultaessa ensimmäinen ja suojatien erottuvuus on huono, lisäksi jalankulkijan ylitysmatka on todella pitkä linja-autopysäkin vuoksi. Suojatien länsipuolella oleva olakkeeton linja-autopysäkki toimii todennäköisesti osin myös oikeallekääntymiskaistana Huokotielle. Suojatiejakson ensimmäisen suojatien olisi hyvä olla autoilijan kannalta herättävä ja muusta tieympäristöstä selkeästi erottuva signaali siitä, että saavutaan jalankulkuvyöhykkeelle. Huokotien suojatien korottaminen ja liittymän kaventaminen rakentamalla linja-autopysäkin itäpäähän olake, parantaisivat havaittavuutta ja ennen kaikkea suojatien turvallisuutta. Vaihtoehto 2. Jos Kausantien risteykseen ei haluta korotettua suojatietä linja-autojen vuoksi, vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi olla heräteraidan lisääminen ennen suojatietä idästä tultaessa. Heräteraita ei ole yhtä tehokas ratkaisu korotettuun suojatiehen verrattuna, mutta kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi. Olake rakennettaisiin myös tässä vaihtoehdossa lyhentämään suojatien ylitystä.

6 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 3 / 15 Vaihtoehto 3. Kausantien osalta tutkittiin myös keskisaarekkeen rakentamista suojateille. Keskisaarekkeellisen suojatien turvallisuusvaikutus perustuu saarekkeen suojavaikutukseen sekä siihen, että saarekkeen aiheuttama sivusiirtymä oikein toteutettuna laskee ajoneuvojen nopeuksia suojatien kohdalla. Keskisaareke tulee toteuttaa riittävän leveänä, Liikenneviraston suunnitteluohjeen suosituksen mukaisesti, jossa keskisaarekkeen vähimmäisleveydeksi on määritelty 2,5 metriä. Nopeusrajoituksen ollessa 40km/h ajokaistan leveydeksi suositellaan m. Tämä tarkoittaa monen nykyisen kadun tai tien kohdalla sitä, että tietä tai katua joudutaan leventämään saarekkeen kohdalla pohjarakenteineen. Tien / kadun leventäminen on yksi suurimmista kustannustekijöistä keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamisessa ja kustannukset voivat vaihdella suuresti kohteesta riippuen noin euron välillä. Kausantien tapauksessa keskisaarekkeen toteuttaminen ei onnistu ilman nykyisen katurakenteen leventämistä (levennystarve 2-3 metriä). Osa suojateistä sijaitsee liittymäalueilla siten, että keskisaarekkeen toteuttaminen nykyisen suojatien kohdalle ei ole mahdollista. Toteutus edellyttäisi myös kevyen liikenteen yhteyksien siirtämistä, mikä nostaa kustannuksia. Suojatielle johtavien yhteyksien siirtäminen voi johtaa turvallisuuden kannalta väärään lopputulokseen: mikäli siirretty yhteys aiheuttaa kevyelle liikenteelle kiertoa, voivat ihmiset kulkea vanhasta tottumuksesta kadun yli suorinta reittiä pitkin suojatien ulkopuolella. Edellä mainituista syistä johtuen Kausantielle ei esitetä rakennettavaksi uusia keskisaarekkeita. K-Extralle kulkeminen estetään poistamalla nykyinen ulosmenoliittymä kaupan pihasta suoraan Kausantielle. Jatkossa sisään- ja uloskäynti tapahtuisi Huokotieltä. Nykyinen liittymä poistettaisiin kokonaan ja tilalle tulisi avo-ojaa. Tämän lisäksi jalankulku- ja pyörätien reunakivi tulisi uusia, jotta mahdollinen suojateiltä ajamisen mahdollisuus minimoitaisiin. Nämä toimenpiteet parantavat huomattavasti jalankulkijoiden- ja pyöräilijöiden turvallisuutta, sekä selkeyttävät liikennejärjestelyjä Kausantiellä. Kuva 2. Kausantien ja Huokotien risteysalue.

7 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 4 / 15 Kausantien kuuden suojatien kokonaisuuden kolme idänpuolimmaista suojatietä ovat todella lähellä toisiaan ja yhden suojatien poistaminen selkiyttäisi kokonaisuutta. Keskimmäinen kolmesta suojatiestä, Keskustien liittymän itäpuolisen suojatien poisto, aiheuttaisi jalankulkijoiden kulkureittien kannalta vähiten haittaa. Kuva 3. Poistettava Keskustien liittymän suojatie. Samaisen liittymän toisen suojatien havaittavuutta voidaan parantaa uusimalla ajoratamerkinnät sekä suojatiemerkit. Suojatiemerkkien pylväät tulee varustaa tehostinkapselein. Kuva 6. Liikennemerkin tehostinkapseli

8 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 5 / 15 Seuraava suojatie länteen mentäessä on epäselvä, lisäksi suojatien oikean reunan (ajosuunta länsi) merkinnät ulottuvat pientareen ulkopuolelle. Ajoratamerkintöjen täsmentäminen, suojatiemerkkien uusiminen sekä kerrostalon tonttiliittymä-linja-autopysäkki välin selkiyttäminen parantavat suojatien havaittavuutta. Suojatietä voidaan selkeyttää ajoratamaalauksin tai reunakivellä. Reunakiviratkaisussa pystytään tuomaan myös suojatien liikennemerkkiä lähemmäs ajorataa, joka tehostaa suojatien vaikutusta. Edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi voitaisiin lisätä heräteraita ennen suojatietä lännen suunnasta tultaessa. Kuva 4. Suojatien kaventaminen selkeyttää suojatien ympäristöä. Kausantien itäosan kuuden suojatien muodostaman kokonaisuuden viimeinen suojatie johtaa ulkoilureiteille, jolloin sen käyttäjämäärän voidaan olettaa olevan kohtalainen. Tämän suojatien käyttäjiä voi olla liikkeellä myös hämärään aikaan, jolloin kohteessa voisi harkita suojatien varoitusvaloa, joka aktivoituu jalankulkijan tai pyöräilijän lähestyessä suojatietä (esim. Signflash, Välkky Sign, See Me). Suojatien varoitusvalon hinta vaihtelee noin euron (Välkky Sign) ja reilun euron (See Me) välillä. Varoitusvalo toimii merkistä ja mallista riippuen paristolla, verkkovirralla tai aurinkopaneelilla ja ne ovat helppoja asentaa. Muina toimenpiteinä ovat suojatiemerkintöjen uusiminen (merkintöjen kaventaminen poistamalla nykyinen pientareen puolella oleva merkintä) sekä suojatiemerkkien uusiminen sekä liikennemerkkipylvään tehostinkapseli.

9 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 6 / 15 Kuva 5. Suojatie johtaa ulkoilureitille. Harjutien liittymän kohdalla olevan suojatien havaittavuutta voidaan parantaa uusimalla ajoratamerkinnät sekä suojatiemerkit. Suojatiemerkkien pylväät tulee varustaa tehostinkapselein.

10 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 7 / 15 Lukkarintien liittymän suojatien vastapuolella ei ole kevyen liikenteen väylää, joten suojatie johtaa nykyisin heikosti näkyvälle pinnoitteelle. Lyhyen päällystetyn yhteyden rakentaminen suojatieltä Lukkarintielle parantaa suojatien käytettävyyttä. Suojatien havaittavuutta voidaan parantaa uusimalla ajoratamerkinnät sekä suojatiemerkit. Suojatiemerkkien pylväät tulee varustaa tehostinkapselein. Lukkarintie Kuva 7. Kausantien ja Lukkarintien liittymän suojatie. Lukkarintien kohdalla oleva suojatie olisi myös mahdollista muuttaa keskisaarekkeelliseksi. Koska Lukkarintien puolella ei ole vastaanottavaa jalankulkuväylää ja suojatie johtaa vähäliikenteiselle tonttikadulle, ei keskisaarekkeen rakentaminen välttämättä ole kustannustehokkain vaihtoehto Etenkään erillisenä hankkeena. Mikäli Lukkarintielle toteutetaan joskus jalkakäytävä tai yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, kannattaa suojatie tässä yhteydessä muuttaa keskisaarekkeelliseksi.

11 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 8 / 15 Karhusillantien liittymän suojatien näkyvyyttä voidaan parantaa uusimalla ajoratamerkinnät sekä lisäämällä suojatiemerkki myös keskisaarekkeeseen. Lisäksi näkemät oikealle Karhusillantielle on hyvä avata harventamalla näkyvyyttä haittaavia puita ja pensaita. Kuva 8. Kausantien ja Karhusillantien risteys Yhteenveto Kausantien toimenpiteistä Kausantien suojateistä suositellaan tehtäväksi kokonaispaketti, jossa koko katujakson suojatiet käydään kerralla läpi. Vastaavanlaisista toimenpiteistä on hyviä kokemuksia Turengista, jossa Uudenmaan ELY-keskus ja kunta yhdessä paransivat noin 30 suojatietä. Vastaavanlainen suojateiden parantamishanke on parhaillaan käynnissä Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Lempäälässä, jossa parannettavia suojateitä on noin 15. Kokonaisvaltaisella parantamispaketilla vältytään myös siltä riskiltä, että parantamatta jääneiden suojateiden turvallisuus heikkenee. Kokonaispaketin hinta on noin euroa ja yli puolet kustannuksista tulee korotetuista suojateistä. Tärinäraita vaihtoehto on siis noin euroa Edullisin ratkaisu Kausantielle olisi ainoastaan maalauksien uusiminen ja suojatiemerkkien siirtäminen paremmille paikoille. Suojatieturvallisuuden paraneminen jää näillä muutoksilla vähäiseksi. Kustannukset ovat tässä vaihtoehdossa noin muutaman tuhannen euron luokkaa.

12 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 9 / Rakokiventie Nykytila Rakokiventie on Kausantien tavoin poikkileikkaukseltaan leveähkö ja kadun geometria on loiva. Liikekeskuksen kohdalla, erityisesti S-Marketin kohdalla katutila muuttuu sekavaksi. Kadulla on 40 km/h nopeusrajoitus, jota kuitenkin noudatetaan vaihtelevasti. Suojateitä Elementintien ja S- Marketin välillä on kuusi. Rakokiventiellä on havaittavissa kaksi selvästi erilaista toiminnallista jaksoa: Lyhyt Liikekeskus-jakso Laturitie-Lekatie välillä ja lähestymisjakso Lekatien ja Elementintien välillä Toimenpide-ehdotukset Nastopolin risteyksen kohdalle haluttiin kansalaisaloitteessa korotettu suojatie. Tämä on koululaisten turvallisuuden kannalta järkevä ratkaisu kyseiseen risteykseen. Ainoa huono puoli korotetuissa risteyksissä on busseihin korostuva hidastava vaikutus, korotus koulun läheisyydessä on kuitenkin hyvin perusteltua. Liikekeskus-jakson toimenpidekokonaisuudessa nykyinen katutila muotoillaan uusiksi ja toimintoja täsmennetään. Jakson päiden suojatiet korotetaan ja jaksolla olevat linja-autopysäkit muutetaan ajoratapysäkeiksi tai linja-autopysäkit selkeytetään nykyisestä. Liikekeskus-jakso sijoittuu Lekatien ja Laturintien välille. Lekatien suojatie korotetaan. Ajoratapysäkin kohdalle rakennetaan uusi suojatie, joka johtaa toriaukealle. Nykyinen linja-autopysäkkisyvennys voidaan muuttaa joko pysäköintipaikoiksi tai pysäkkitasku poistetaan kokonaan. Lekatien liittymähaaraa muotoillaan nykyistä kapeammaksi. Kuva 9. Rakokiventien ja Lekatien risteys.

13 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 10 / 15 Kuva 10. Keskisaarekkeen poistaminen ja kadun kaventaminen S-Marketin kohdalla oleva suojatie korotetaan. Vasemmallekääntymiskaista poistetaan ja katu kavennetaan, siten että kumpaankin suuntaan on vain yksi kaista. Nykyisen keskisaarekkeellisen suojatien keskisaareke poistetaan. Ravintolan edessä oleva nykyinen ajokaista muutetaan vihervyöhykkeeksi. Kuva 11. Korotettu suojatie S-Marketin kohdalla

14 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 11 / 15 Laturintie esitetään muutettavaksi yksisuuntaiseksi Kivitielle asti. Yksisuuntaisuus on perusteltua huonojen näkemien vuoksi Rakokiventielle. ajosuunta kadulla tulisi olemaan Rakokiventieltä Kivitielle. Laturintieltä palaaminen Rakokiventielle tapahtuisi Kivitien ja Rapparintien kautta. Yhtenä vaihtoehtona koko liikekeskusalueelle on tämän korottaminen. Tämä olisi visuaalisesti hieno, sekä hyvin aluetta rauhoittava ratkaisu, jos korotettu alue kivettäisiin. Ratkaisu on huomattavasti aiempia ratkaisuja kalliimpi, sillä pelkästään alueen kiveämisen kustannusarvio on yli euroa. Edullisempi ratkaisu Rakokiventielle voisi olla Nastopolin suojatien korottaminen, Rakokiventien liikekeskuksen päissä olevien suojateiden korottaminen ja muiden alueella olevien suojateiden maalauksien uusiminen. Näiden parannusten lisäksi myös S-marketin kohdan järjestelyjen (suojatie, kääntymiskaista) selkeyttäminen olisi suositeltava. Laturintie suositellaan myös tehtävän yksisuuntaiseksi. Vielä edullisempi ratkaisu olisi käyttää korotusten sijaan heräteraitoja. Liikekeskus-jakson länsipuolella olevien suojateiden havaittavuutta parannetaan uusimalla ajoratamerkinnät sekä suojatiemerkit. Suojatiemerkkien pylväät tulee varustaa tehostinkapselein. Liikekeskus-jakson itäpuolella sijaitsevat kolme suojatietä vaativat myös toimenpiteitä. Liikekeskuksesta itään oleva ensimmäinen suojatien tarve on kyseenalainen, sillä suojatie vie vain läheiselle pysäköintialueelle. Suojatien valaistus on huono ja havaittavuus heikohko. Suojatien poistamista suositellaan harkittavaksi. Mikäli suojatiellä on runsaasti käyttäjiä, eikä poistaminen näin ollen tule kyseeseen, tulee suojatien havaittavuutta parantaa uusimalla ajoratamaalaukset sekä liikennemerkit tehostinkapseleineen. Edellä mainitun suojatien kohdalla voidaan harkita myös suojatien varoitusvaloa. Kuva 12. Parkkipaikalle johtava suojatie

15 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 12 / 15 Parkkipaikalle johtavan suojatien itäpuolella on suojatiepari Muovitien liittymän molemmin puolin. Nykyistä 40 km/h aluerajoitusta suositellaan pidennettäväksi Muovitien liittymän itäpuolelle siten, että edellä mainitut suojatiet saadaan 40 km/h nopeusrajoitukselle. Muovitien liittymä on hyvin avara ja lännestä tultaessa ennen liittymää olevaa bussipysäkkiä käytetään oikeallekääntymiskaistana Muovitielle. Suojatien ylitysmatka on todella pitkä, sama pätee liittymän itäpuolella olevaan suojatiehen. Muovitien liittymän länsipuolen suojatietä suositellaan lyhennettäväksi rakentamalla olake bussipysäkille, millä samalla estetään pysäkin käyttö oikeallekääntymiskaistana. Suojatiemerkki tulee siirtää lähemmäs ajoradan reunaa. Kuva 13. Muovitien liittymän läntinen suojatie. Liittymän itäpuolisen suojatien osalta parantamistoimenpide on samankaltainen: Muovitieltä itään Rakokiventielle kääntyminen on avaran liittymäalueen vuoksi mahdollista tehdä normaalia suuremmalla tilannenopeudella. Liittymän kaventaminen pidentämällä Muovitien ja kevyenliikenteen väylän välistä välikaistaa sekä suojatiemerkintöjen uusiminen ja suojatiemerkin siirto lähemmäs tien reunaa parantavat suojatien turvallisuutta. Liittymän läheisyydessä on paloasema, mistä johtuen liittymäalueen tai suojateiden korotuksia ei suositella.

16 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 13 / 15 Kuva 14. Muovitien liittymän itäinen suojatie Yhteenveto toimenpiteistä Rakokiventien Liikekeskus-jaksosta tehdään rakennussuunnitelma ja sitä edeltävästä jaksosta suojateiden parantamissuunnitelmat. Kustannukset korotetuilla suojateillä on noin euroa, kustannusten määrä riippuu paljon ritiläkaivojen siirron tarpeesta. Ilman korotuksia kustannukset ovat hieman yli euroa.

17 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 14 / Hollolantien asuinalue Hollolantien asuinalueesta on toivottu jalankulku- ja kävelypainotteista aluetta, esimerkiksi muuttamalla alue liikennemerkein pihakaduksi. Alue soveltuisi periaatteessa hyvin yhteiseksi tilaksi (shared space), mutta nykyisellään katujen poikkileikkaus ja katutila itsessään eivät tue pihakaduksi muuttamista pelkillä liikennemerkkimuutoksilla. Kuva 15. Hollolantien asuinalueen sisääntulo Urheilutieltä. Hollolantien alueen käytettävissä oleva tila soveltuisi parhaiten ns. jäsentymättömään alueeseen, jossa eri liikennemuodot ovat samassa tilassa, mutta liikennettä ei ohjata erityisillä keinoilla. Yhteinen tila osoitettaisiin pihakatu-liikennemerkein. Yhteisen tilan rakentaminen edellyttäisi katujen rakentamista uudelleen siten, että sivuojia ei olisi ja katutilassa olisi ajoneuvoliikenteen nopeutta alentavia elementtejä kuten kiveystä. Tällaisten toimenpiteiden toteuttaminen erillisinä on suurehko investointi, joka kohdistuu suhteellisen pieneen alueeseen. Suositeltavaa olisi toteuttaa pihakaduksi muuttaminen mahdollisen muun katu-/kunnallistekniikkahankkeen yhteydessä (esim. avo-ojien muuttaminen salaojiksi tms.). Tieliikennelaissa on säädetty pihakadulle seuraavat liikennesäännöt: Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Ajonopeus oltava 20km/h ja sovitettava jalankulun mukaiseksi Kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku Pihakadulta tultaessa on aina väistettävä muuta liikennettä

18 Nastolan liikenneturvallisuus-hankkeet 15 / 15 Pienenä toimenpiteenä suositellaan aluenopeusrajoituksen alentamista 30 km/h ja aluepysäköintikieltomerkin asettamista. Alueen taloyhtiöillä on merkityt pysäköintialueet ja pysäköinti tapahtuu kiinteistöjen pihoilla. 2.4 Mopoilu kevyen liikenteen väylillä Mopoilu Toritie-Urheilukeskus / Toritie-Kangasvuokko alueen kevyen liikenteen väylillä ei nykyisin ole sallittu. Mopoilun kieltävien liikennemerkkien lisääminen ei ole perusteltua: periaatteena liikennemerkkien käytössä on, että kieltomerkkejä ei käytetä lisätehosteena asiassa, joka jo muutoinkin on kielletty. Mahdollisten lisämerkkien teho on erittäin kyseenalainen ja kiellon valvonta jäänee poliisin resurssien rajallisuuden vuoksi satunnaiseksi ja tehottomaksi. Kuva 16. Toritien pääty. Mopoliikennettä on hankala estää fyysiseen ympäristöön tehtävillä toimenpiteillä vaikuttamatta pyöräilyyn ja jalankulkuun. Alla muutama vaihtoehtoja ratkaisuksi mopoiluun liittyvään ongelmaan: Vaihtoehto1. Puomi/shikaani porttivaikutelma +Vähentää todennäköisesti mopoilua -Vaikeuttaa pyöräilyä Vaihtoehto 2. Kampanjointi ja poliisin valvonta +Vaikuttaa todennäköisesti vain hetkellisesti. Pysyvät vaikutukset edellyttäisivät poliisin viikoittaista valvomista alueella -Poliisin resurssit eivät riitä jatkuvaan mopoilun valvontaan

Tekninen lautakunta 47 24.06.2015. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet 1063/42.420/2015. Tekninen lautakunta 47

Tekninen lautakunta 47 24.06.2015. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet 1063/42.420/2015. Tekninen lautakunta 47 Tekninen lautakunta 47 24.06.2015 Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet 1063/42.420/2015 Tekninen lautakunta 47 Tekninen lautakunta on kokouksissaan 3.9.2013 77, 5.11.2013 106,

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014 Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat 3.10.2014 2 Alustavat liikenneympäristön parantamisesitykset

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SOKERITEHTAANTIELLÄ KIRKKONUMMI Pilvi Lesch 29.8.2018 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Sokeritehtaantie on Kantvikin asuinalueen pääkatu. Sokeritehtaantiellä kulkee nykyisin

Lisätiedot

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita

PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita PAKATINTIE TURVALLISUUSKÄVELY (HUOMIOT JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET) Taustaa: Pakatintien pyörätieyhteydestä on tehty valtuustolle useita aloitteita 6.5.2019 Kysymys lapsiystävälliselle Kittilälle. Esitys Sodankyläntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8046/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (1) 81 Asianro 8046/10.03.01.01/2016 Kuntalaisaloite / alikulkutunnelin rakentaminen Suurmäentien väestönsuojan eteen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN KÄÄRMENIEMENTIE LÄPIAJOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN 1. Lähtökohdat 2. Liikenteen rauhoittaminen 2 LÄHTÖKOHDAT Vetovoimakeskuksen kaavaluonnoksesta saadussa Liikenneviraston ja asukkaiden palautteessa on tuotu

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA. Joroinen

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA. Joroinen KeskiSavon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Joroinen Toimenpideehdotukset liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi Toimenpideohjelman muodostaminen Kärkikohteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde

Kuva 1. Liikenneturvallisuusselvityksen kohde Liikenneturvallisuusselvitys 1 (5) 25.4.2013 Vihdin kunta Jarkko Riipinen PISTEEN KIERTOLIITTYMÄN ALUE, LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS Suunnittelukohde Suunnittelukohde sijaitsee Vihdin kunnassa, Nummelan

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 49 Kuva 6.8. Periaatekuva keskisaarekkeesta. Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suojatiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla

Lisätiedot

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011 30.3.2011 YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 Osallistujat: Laina Komu (Pyöris Pyöräilynystävät ry), Paavo Haatainen (Pyöris), Kauko Kokkonen (Pyöris),

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi vastata väylän käyttötarkoitusta (tontti-, kokooja-

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Suojatieselvitys. Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Suojatieselvitys. Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Suojatieselvitys Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä suojateistä, selvittää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Heinävesi

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Heinävesi KeskiSavon liikenneturvallisuussuunnitelma 018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Heinävesi Toimenpideehdotukset liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi Toimenpideohjelman muodostaminen Kärkikohteiden

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LIIKENNETURVALLISUUSINSINÖÖRI JAAKKO KLANG VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA. Varkaus

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA. Varkaus Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018 LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Varkaus Toimenpide-ehdotukset liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi Toimenpide-ohjelman muodostaminen Kärkikohteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Lakeuden Maanrakennus Oy D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Maantien 11345 parantaminen välillä Arkadian yhteislyseon liittymä Kisatien liittymä Tommi Keso 9.6.2017 Sivu 2 1 RAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

Pihakatuhanke keskustassa

Pihakatuhanke keskustassa Pihakatuhanke keskustassa Kuva: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen liikennefoorumi 26.1.2016 Saara Aavajoki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 26.1.2016 Saara Aavajoki 1 Tausta ja tavoitteet Jyväskylän keskustan

Lisätiedot

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys TOIMENPIDERAPORTTI 3..20 Someron kaupunki Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys Tienpitäjä Turuntie (mt 280) välillä Rankkulantie - Kyttälän th Kevyen liikenteen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

SUTI. Suojateiden turvallisuus

SUTI. Suojateiden turvallisuus SUTI Suojateiden turvallisuus Suojatie Övergångsställe Pedestrian (zebra) crossing Fußgängerüberweg El paso cebra Le strisce zebra Keskusta 1965 Suojatie Keskusta 2007 Helsinki ( = Rautatieasema) Pariisi

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella 1 Liikenteen rauhoittamispolitiikka Tampereella LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPOLITIIKKA TAMPEREELLA Tampereen kaupungilla on ollut käytössä liikenteen rauhoittamista

Lisätiedot

ELY-keskus Kiireellisimmät 2 Sarpatintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 250000 0 2 Muut Kunta välille Nokianvaltatie-oleva KLV (1 km)

ELY-keskus Kiireellisimmät 2 Sarpatintie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 250000 0 2 Muut Kunta välille Nokianvaltatie-oleva KLV (1 km) TOIMENPIDEOHJELMA, NOKIA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. 1 VT 12 Ramppi X Nokianvaltatie Kevyen liikenteen väylän merkin siirtäminen 300 0 2505/8/4150 1 lähemmäs ramppia 2 Sarpatintie

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuuden parantaminen

Suojateiden turvallisuuden parantaminen RAPORTTEJA 0 Suojateiden turvallisuuden parantaminen Toimenpideselvitys, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Suojateiden turvallisuuden parantaminen Toimenpideselvitys Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu RAPORTTEJA 0

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8759/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 12.4.2017 144 Asianro 8759/10.03.01.02/2016 Liikennevalot Kellolahdentien ja Sisustajantien risteykseen sekä Kallantien ja Inkilänmäenkadun

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 2018 Mainospaikat 1 OHJEET JA PERIAATTEET Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Kouvolassa Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Nämä ohjeet ja periaatteet

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia.

HE 48/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. HE 48/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää

Lisätiedot

SUURLOHJANKADUN LIIKENNESUUNNITTELU (LAURINKATU KAUPPAKATU)

SUURLOHJANKADUN LIIKENNESUUNNITTELU (LAURINKATU KAUPPAKATU) SUURLOHJANKADUN LIIKENNESUUNNITTELU (LAURINKATU KAUPPAKATU) Hankkeen tavoitteet ja yleisesittely Hankkeen suunnittelualue on Suurlohjankatu välillä Laurinkatu Kauppakatu (mukaan lukien Laurintien länsipuoleinen

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 25.06.2014. 144 Asianro 2877/08.00.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 25.06.2014. 144 Asianro 2877/08.00.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 144 Asianro 2877/08.00.00/2014 Liikenneturvallisuuskohteet 2014 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Reposaarentie Reposaarentielle

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko Myyrmäki Pyöräliikenneverkko PYÖRÄLIIKENNE- VERKON HIERARKIA Myyrmäen alueen pyöräliikenneverkon muodostamisen periaatteena on ollut luoda suunnittelualueelle pyöräilyn kannalta kilpailukykyinen verkko.

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

-O KE01' KAUPUNKI KIRJALLINEN MUISTUTUS

-O KE01' KAUPUNKI KIRJALLINEN MUISTUTUS Juhani ja Leea-Liisa Axelsson KE01' KAUPUNKI =r G ilii?t `l p a k ' ' k e s k u s -O1-2017 Kemin kaupunki Tekni nen lautakunt a Val takatu 26 94100 Kemi KIRJALLINEN MUISTUTUS 31.12.2016 KIRJALLINEN MUISTUTUS

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

1(1) MUISTIO. Matti Jäntti Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Liite 2 VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE

1(1) MUISTIO. Matti Jäntti Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Liite 2 VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE ,$( 8/8 MUISTIO Matti Jäntti.8.00 () Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE b

Lisätiedot

5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ

5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ 39 5 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneympäristön parantamiskeinoja. 5.1 Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

HE 10/2006 vp. koskevan yleissopimuksen tunnelimääräyksiä.

HE 10/2006 vp. koskevan yleissopimuksen tunnelimääräyksiä. HE 10/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot