Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala"

Transkriptio

1 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala

2 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA Vammaistyö... 3 Sanasto Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka

3 3 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA Vammaistyön osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. Ennen kuin tutkinnon suorittaja voi mennä tämän osaamisalan tutkintotilaisuuteen, hänen pitää suorittaa pakolliset tutkinnon osat eli Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. 1.1 Vammaistyö Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa arvioida sitä, millainen on eri-ikäisten ja eri tavalla vammaisten asiakkaiden toimintakyky ja millaista apua he tarvitsevat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten vammaisten yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta; toimii yhdessä asiakkaan kanssa moniammatillisessa työryhmässä suunnitella yhdessä vammaisen asiakkaan kanssa asuin- ja elinympäristön, joka sopii hänelle toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimia ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukea vammaista asiakasta niin, että hän voi osallistua vuorovaikutustilanteisiin käyttää tarvittaessa kommunikaatiomenetelmiä, jotka korvaavat ja tukevat puhetta ohjata ja tukea vammaista asiakasta päivittäisissä toiminnoissa niin, että ottaa huomioon hänen voimavaransa käyttää apuvälineitä kertoa asiakkaille, miten apuvälineitä käytetään tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä tukea ja ohjata vammaista asiakasta niin, että hän pärjää ja osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja tukea vammaisen asiakkaan mielenterveyttä kohdata asiakkaita, jotka käyttäytyvät haastavasti tai ovat päihderiippuvaisia huolehtia vammaisten asiakkaiden lääkehoidosta käyttää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa kun on saanut palautetta sekä arvioida omaa osaamistaan noudattaa säädöksiä ja säännöksiä, jotka ohjaavat vammaistyötä toimia vammaistyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan ja noudattaa työturvallisuusohjeita. valinnainen = sen voi valita kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus tutkintotilaisuus = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää pakollinen = pakko tehdä ammattitaitovaatimus = asiat, joita työssä täytyy osata vammainen = ihminen, jolla on jokin puute, vika eli vamma toteuttaa = tehdä valmiiksi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason yksilöllinen = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia moniammatillinen = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet itsemääräämisoikeus = ihmisellä on oikeus osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä päivittäiset toiminnot = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen voimavara = asiat, jotka antavat ihmiselle voimaa elää ja toimia riski = vaara haitta = huono, negatiivinen tai jopa vaarallinen asia haastava = vaikea, aiheuttaa ongelmia päihteet = esim. alkoholi, huumeet päihderiippuvainen = ihminen, joka ei pysty lopettamaan päihteiden käyttöä, hänen on pakko käyttää päihteitä, esim. alkoholisti osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle säädös = laki säännös = määräys tai ohje, joka sisältyy lakiin

4 4 Arviointi Taulukossa ovat arvioinnin kohteet eli mitä arvioidaan sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle (tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä). arvot = asiat, joita elämässä pidetään hyvinä ja tärkeinä, arvomaailma eettinen = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai huonoa, esim. ammattieettinen arvioinnin kohde = asia, jota arvioidaan arviointikriteeri = millä tavalla täytyy jotakin osata ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin osaaminen Vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja arvioi asiakkaan arvioi asiakkaan arvioi asiakkaan toimintakykyä ja mitä hän toimintakykyä ja mitä hän toimintakykyä ja mitä hän tarvitsee, jotta voisi toimia tarvitsee, jotta voisi toimia tarvitsee, jotta voisi toimia kunnolla; arvioi, miten kunnolla; arvioi, miten kunnolla; arvioi, miten asiakas selviytyy asiakas selviytyy päivittäin asiakas selviytyy päivittäin ja päivittäin ja millaista apua ja millaista apua hän millaista apua hän tarvitsee; hän tarvitsee; osaa tarvitsee; osaa käyttää osaa käyttää monipuolisesti käyttää joitakin monipuolisesti arviointimenetelmiä, arviointimenetelmiä. arviointimenetelmiä havainnointia ja haastattelua; perustelee suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen; tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa; ymmärtää, että suunnitelmat ovat tärkeitä; arvioi sitä, miten suunnitelma toteutuu; työskentelee työryhmän jäsenenä. toimii vammaistyön hoitoja palvelujärjestelmässä; tuntee erilaisia palvelujen järjestäjiä; toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä. tietää yhteistyöverkostoja ja toimii verkostotyössä. huomaa asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan elinympäristön suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen; tekee yhteistyötä asiakkaan ja muun työryhmän kanssa, myös omaisten tai läheisten kanssa; arvioi sitä, miten suunnitelma toteutuu. toimii vammaistyön hoitoja palvelujärjestelmässä; tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät; ohjaa asiakkaita käyttämään palveluja. tietää yhteistyöverkostot ja eri vammaisjärjestöjen toimintaa; toimii erilaisissa verkostoissa. suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle elinympäristön, toimintaansa. suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen; tekee yhteistyötä vammaisen asiakkaan ja muun työryhmän myös omaisten ja läheisten kanssa; työskentelee itsenäisesti, arvioi ja kehittää toimintaa. toimii vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä; tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät; ohjaa asiakkaat käyttämään tarkoituksenmukaisia palveluja ja saamaan tukea; hyödyntää palveluohjausta. tekee yhteistyötä erilaisten verkostojen ja vammaisjärjestöjen kanssa. suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle elinympäristön,

5 5 Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu turvallisuuteen. ohjaa asiakasta yksilöllisessä asumisessa, joka voi olla itsenäistä tai ryhmämuotoista asumista; toimii työryhmän jäsenenä. ohjaa asiakasta niin, että asiakas saa kaiken tuen, jota yhteiskunta tarjoaa; toimii työryhmän jäsenenä. tukee asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa; tukee asiakasta itsenäisessä työssä, jossa hän saa tukea ja ohjausta; toimii työryhmän jäsenenä. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; toimii työryhmän jäsenenä. suunnittelee osaamisen tuotteistamista; tarvitsee ohjausta. joka on viihtyisä ja turvallinen. ohjaa ja tukee asiakasta yksilöllisessä asumisessa, joka voi olla itsenäistä tai ryhmämuotoista asumista. ohjaa asiakasta niin, että asiakas saa kaiken tuen, jota yhteiskunta tarjoaa. tukee asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa; tukee asiakasta itsenäisessä työssä, jossa hän saa tukea ja ohjausta. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. suunnittelee ja selvittää työssään, mitä mahdollisuuksia hänellä on oman osaamisen tuotteistamiseen. joka on viihtyisä, turvallinen ja edistävää asiakkaan toimintakykyä. tukee asiakkaan valmiuksia itsenäiseen asumiseen, jossa hän saa ohjausta, tukea ja apua; tukee asiakasta niin, että se edistää asiakkaan elämänhallintaa. ohjaa asiakasta ja hänen perhettään ja lähiyhteisöään niin, että he saavat kaiken tuen, jota yhteiskunta tarjoaa; varmistaa, että palvelut ovat jatkuvia. tukee, ohjaa ja motivoi asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa; tukee asiakasta itsenäisessä työssä, jossa hän saa tukea ja ohjausta. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; ohjaa asiakkaita niin, että he tietävät miten toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä; arvioi realistisesti, mitä mahdollisuuksia hänellä on oman osaamisen tuotteistamiseen.

6 6 Tehtävä 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Kun arvioit asiakkaan toimintakykyä, mitä arviointimenetelmiä käytät? 2. Millaista voi olla vammaisen asiakkaan yksilöllinen hoito? 3. Millaisia vammaisille tarkoitettujen palvelujen järjestäjiä sinun paikkakunnallasi on? 4. Millaisia verkostoja vammaisella asiakkaalla voi olla? 5. Millainen elinympäristö on viihtyisä, turvallinen ja edistää vammaisen asiakkaan toimintakykyä? 6. Millaista tukea ja ohjausta annat vammaiselle asiakkaalle itsenäiseen asumiseen? 7. Miten tuet asiakasta niin, että se edistää asiakkaan elämänhallintaa? 8. Miten motivoit asiakasta kehityksessä ja oppimisessa? 9. Miten huomioit työssäsi kestävän kehityksen periaatteet? 10. Miten suunnittelet oman osaamisen tuotteistamista?

7 7 ARVIOINNIN KOHDE 2.Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö Ammatillinen vuorovaikutus Vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa. käyttää joitakin viestintämenetelmiä, jotka tukevat ja korvaavat puhetta. kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. tukee asiakkaita ja heidän läheisiään silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsen vammasta; toimii työryhmän jäsenenä. tukee ja ohjaa asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa; ottaa huomioon asiakkaan voimavarat; toimii työryhmän jäsenenä. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa annettujen ohjeiden mukaan; käyttää tarvittaessa apuvälineitä (esim. liikkumisen, siirtojen, kommunikaation, ympäristönhallinnan, aistien ja päivittäisten toimintojen toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa; perustelee toimintaansa, joka lähtee vammaisten asiakkaiden tarpeista. käyttää viestintämenetelmiä, jotka tukevat ja korvaavat puhetta; ohjaa asiakasta ilmaisemaan itseään. kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta; toimii niin, että asiakas pystyy tekemään valintoja, jotka liittyvät päivittäiseen elämään. tukee asiakkaita ja heidän läheisiään silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsen vammasta. tukee ja ohjaa asiakasta yksilöllisesti päivittäisissä perustoiminnoissa; ottaa huomioon asiakkaan voimavarat. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa; ohjaa vammaista asiakasta ja kertoo, miten apuvälineitä hankitaan ja käytetään; tekee yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa; perustelee monipuolisesti toimintaansa, joka lähtee vammaisten asiakkaiden tarpeista. käyttää monipuolisesti viestintämenetelmiä, jotka tukevat ja korvaavat puhetta; ohjaa ja kannustaa asiakasta käyttämään niitä kommunikaatiossa; kehittää asiakkaan kommunikaatioympäristöä. kunnioittaa ja tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta; kehittää asiakkaan mahdollisuuksia niin, että asiakas pystyy tekemään valintoja, jotka liittyvät päivittäiseen elämään. tukee ja ohjaa luontevasti asiakkaita ja heidän läheisiään silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsen vammasta; toimii tilanteen vaatimalla tavalla. tukee ja ohjaa itsenäisesti ja yksilöllisesti asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa; kannustaa ja rohkaisee asiakasta niin, että hän käyttää omia voimavarojaan. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa; huomaa, jos asiakas tarvitsee apuvälineitä; ohjaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä; ymmärtää, miten apuvälineet edistävät asiakkaan toimintakykyä.

8 8 Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen apuvälineet); ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä; toimii työryhmän jäsenenä. tukee ja ohjaa asiakasta elämänhallinnassa ja sellaisen arjen suunnittelussa, joka on järkevä ja jossa on virikkeitä. tukee asiakasta sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä. ottaa työssään huomioon sen, kuinka tärkeitä musiikki, liikunta ja kädentaidot ovat asiakkaalle; ohjaa toiminnallisia ryhmiä ja käyttää joitakin luovia ja terapeuttisia menetelmiä; toimii työryhmän jäsenenä. tukee ja ohjaa asiakasta niin, että - se edistää asiakkaan terveyttä; - se ehkäisee terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja (esim. yksinäisyys, syrjäytyneisyys, kaltoinkohtelu, perheja lähisuhdeväkivallan uhka ja mielenterveysja päihdeongelmat) - se auttaa asiakasta selviytymään; tekee yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa; toimii työryhmän jäsenenä. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita; tietää, kuinka paljon voi käyttää valtaa; noudattaa työyhteisön toimintaperiaatteita; tukee asiakasta elämänhallinnassa; tukee ja ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista arkea, joka on järkevä ja jossa on virikkeitä. tukee asiakasta sosiaalisten taitojen vahvistumisessa; kannustaa ja motivoi asiakasta osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. ottaa työssään huomioon sen, kuinka tärkeitä musiikki, liikunta ja kädentaidot ovat asiakkaalle; ohjaa toiminnallisia ryhmiä ja käyttää joitakin luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa asiakasta voimavaralähtöisesti niin, että - se edistää asiakkaan terveyttä; - se ehkäisee terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja - se auttaa asiakasta selviytymään; ohjaa asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi mielenterveys-, päihdetai kriisipalveluihin; käyttää asiantuntijaapua. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita; tietää, kuinka paljon voi käyttää valtaa; soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tukee asiakasta elämänhallinnassa; tukee, ohjaa ja motivoi asiakasta ja hänen lähiverkostoaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista arkea, joka on järkevä ja jossa on virikkeitä. tukee monipuolisesti asiakasta sosiaalisten taitojen vahvistumisessa; kannustaa ja motivoi asiakasta osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. ohjaa ja kehittää luovasti ja persoonallisesti toiminnallisia ryhmiä (kuvallinen ilmaisu, kädentaidot, musiikki ja liikunta); käyttää luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa asiakasta voimavaralähtöisesti ja itsenäisesti niin, että - se edistää asiakkaan terveyttä; - se ehkäisee terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja - se auttaa asiakasta selviytymään; ohjaa ja motivoi asiakkaan tilanteen mukaan esim. mielenterveys-, päihde- tai kriisipalveluihin; käyttää monipuolisesti asiantuntija-apua. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita; tietää, kuinka paljon voi käyttää valtaa; ennaltaehkäisee haastavia tilanteita;

9 toimii työryhmän jäsenenä. tietää, että seksuaalisuus on osa asiakkaan identiteettiä ja persoonallisuutta. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa tavallisissa tilanteissa; ilmoittaa havainnoistaan. tarkkailee ja havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa; ilmoittaa havainnoistaan ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita (letkuruokinta ja gastrostooma). tunnistaa asiakkaan suunhoidon erityistarpeet; motivoi asiakasta suunhoidossa; toimii työryhmän jäsenenä. tunnistaa asiakkaan jalkojenhoidon erityistarpeet. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o. = per os eli suun kautta s.c. = sub cutem eli ihon alhaalla olevaan kudokseen rect. = rectalia eli peräsuolen kautta inh. = inhalaatio eli hengityksen kautta i.m. = intra musculum eli lihakseen) seuraa lääkkeiden vaikutusta; ilmoittaa havainnoistaan työryhmälle. tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana tämän identiteettiä ja persoonallisuutta. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä; ilmoittaa havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti. tarkkailee asiakkaan ravitsemustilaa; tunnistaa ja hoitaa siinä esiintyviä häiriöitä sekä ravitsemuksen erityistilanteita. havainnoi ja arvioi asiakkaan suun terveydentilaa; hoitaa siihen liittyviä ongelmia; motivoi asiakasta suunhoidossa. havainnoi ja arvioi asiakkaan jalkojen terveydentilaa; hoitaa jalkojenhoitoon liittyviä ongelmia. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.); seuraa lääkkeiden vaikutusta sekä niiden haitta- ja sivuvaikutuksia; ilmoittaa havainnoistaan työryhmälle. 9 soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana identiteettiä ja persoonallisuutta; antaa tarvittaessa turvataitokasvatusta; toimii työryhmän jäsenenä. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla; ilmoittaa havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti. tarkkailee, havainnoi ja hoitaa itsenäisesti asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita. havainnoi ja arvioi asiakkaan suun terveydentilaa; hoitaa ja ennaltaehkäisee siihen liittyviä ongelmia; motivoi asiakasta suunhoidossa. havainnoi ja arvioi asiakkaan jalkojen terveydentilaa; hoitaa ja ennaltaehkäisee jalkojenhoitoon liittyviä ongelmia. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.); tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja niiden haitta- ja sivuvaikutuksia; tarkkailee vammaisen henkilön lääkkeiden käyttöä; ilmoittaa havainnoistaan työryhmälle; ohjaa ja motivoi vammaista asiakasta ja hänen omaisiaan tarpeellisessa lääkkeiden käytössä.

10 10 Tehtävä 2. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Miten kehität vammaisen asiakkaan kommunikaatioympäristöä? 2. Miten tuet asiakkaita silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsensa vammasta? 3. Miten tuet ja ohjaat asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa? 4... Millaisia voimavaroja vammaisella asiakkaalla voi olla? 5... Mitä apuvälineitä käytät: - liikkumisen tukemiseen? - kommunikaatiossa? - aistien tukemiseen? - päivittäisissä toiminnoissa? 6. Millaisia virikkeitä voi käyttää vammaisen asiakkaan arjessa? 7. Miten tuet asiakasta sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä? 8. Mitä luovia ja terapeuttisia menetelmiä käytät kun ohjaat toiminnallisia ryhmiä? 9. Millaisia terveyden ja hyvinvoinnin haittoja voi vammaisella asiakkaalla olla? 10. Miten kohtaat haastavasti käyttäytyvän asiakkaan? 11. Miten hoidat ravitsemuksen erityistilanteita? 12. Miten motivoit asiakasta suun hoidossa? 13. Miten ennaltaehkäiset jalkojenhoitoon liittyviä ongelmia? 14. Miten otat huomioon turvallisuuden kun annostelet ja jaat lääkkeitä asiakkaille?

11 11 ARVIOINNIN KOHDE 3. Työhön liittyvän tiedon käyttö Vammaisuuden muotoja, syitä; vammaisen asiakkaan terveyteen liittyvän tiedon käyttö; hyvinvoinnin uhkiin liittyvän tiedon käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja tavallisimmista asiakkaiden vammaisuuden muodoista vammaisuuden (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, muodoista ja syistä sekä puhevammai- vammaisuuteen liittyvistä suus, liikuntavammaisuus, lisävammoista ja autismin kirjo sekä sairauksista; osaa erilaiset oireyhtymät); yleensä perustella tietää, mitkä ovat toimintaansa. vammaisuuden muotojen syyt. hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta ja niissä esiintyvistä häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista. vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista. hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta, häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista; osaa yleensä perustella toimintaansa.. vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista; perustelee toimintaansa. asiakkaiden vammaisuuden muodoista, syistä, lisävammoista ja sairauksista; perustelee monipuolisesti toimintaansa. hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta, häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista; perustelee monipuolisesti toimintaansa. vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista; perustelee monipuolisesti toimintaansa. Vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon käyttö Hoito-, kasvatus- ja kuntoutusmenetelmiin liittyvän tiedon käyttö Lääkehoitoon liittyvän tiedon käyttö vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä. käyttää työssään kuntouttavaa työotetta ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä. tavallisimmista lääkkeistä, joita käytetään vammaistyössä; tietää lääkkeiden vaikutuksista ja väärinkäytöstä. vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä; perustelee toimintaansa. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä; perustelee toimintaansa. käyttää työssään kuntouttavaa työotetta ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä; perustelee toimintaansa. lääkkeistä, joita käytetään vammaistyössä; tietää lääkkeiden vaikutuksista sekä haitta- ja sivuvaikutuksista; tietää lääkkeiden väärinkäytöstä; perustelee toimintaansa. vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä; etsii aktiivisesti lisätietoa; perustelee monipuolisesti toimintaansa. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. käyttää työssään kuntouttavaa työotetta ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä; käyttää eri vammaryhmiin liittyvää tietoa; perustelee toimintaansa. lääkkeistä, joita käytetään vammaistyössä; tietää lääkkeiden vaikutuksista sekä haitta- ja sivuvaikutuksista; tietää lääkkeiden väärinkäytöstä; perustelee monipuolisesti toimintaansa.

12 12 Normalisaatio, integraatio, inkluusio ja valtaistuminen Yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin liittyvän tiedon käyttö Yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyvän tiedon käyttö Työehtosopimukseen, työnhakuasiakirjoihin ja työsopimukseen liittyvän tiedon käyttö Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon käyttö muunkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon käyttö vieraskielisessä koulutuksessa noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita. vammaistyön historiasta ja ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä. ottaa huomioon työssään sen, miten yhteiskunnan taloudelliset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan elämään. käyttää tutuissa työtilanteissa tietoa siitä, miten eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät suhtautuvat vammaisiin asiakkaisiin. käyttää ohjattuna työssään tietoa vammaistyön yrittäjyydestä, osaamisen tuotteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. tietää työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät lähihoitajan työhön; tietää, miten laaditaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä; selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä; auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita; perustelee toimintaansa. vammaistyön historiasta ja ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä; ymmärtää niiden merkityksen työssään. ottaa huomioon työssään sen, miten yhteiskunnan taloudelliset ja poliittiset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan elämään. siitä, miten eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät suhtautuvat vammaisiin asiakkaisiin. vammaistyön yrittäjyydestä, osaamisensa tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät lähihoitajan työhön; tietää, miten laaditaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee toimintaansa. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä; selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita; perustelee monipuolisesti toimintaansa. vammaistyön historiasta, ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä ja vammaistyön tulevaisuudesta; ymmärtää niiden merkityksen työssään. ottaa huomioon työssään sen, miten yhteiskunnan taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan ja hänen perheensä ja lähiyhteisönsä elämään. käyttää monipuolisesti työssään tietoa siitä, miten eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät suhtautuvat vammaisiin asiakkaisiin. käyttää monipuolisesti työssään tietoa vammaistyön yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät lähihoitajan työhön; tietää, miten laaditaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee monipuolisesti toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä; hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä.

13 13 Tehtävä 3. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1. Millä tavalla edistät vammaisen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia? 2. Mitä tarkoittaa kuntouttava työote? 3. Mitä kuntoutusmenetelmiä on olemassa? 4. Millaisia tavallisimpia lääkkeitä käytetään vammaishoidossa? 5. Millaisia haitta- ja sivuvaikutuksia niillä lääkkeitä voi olla? 6. Mitä tarkoittavat seuraavat termit: - normalisaatio? - integraatio? - inkluusio? - valtaistuminen? 7. Miten yhteiskunnan taloudelliset ja poliittiset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan elämään? 8. Tuo esimerkkejä, miten eri kulttuureissa suhtaudutaan vammaisiin. 9. Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen? 10. Mitä mahdollisuuksia sinulla on toimia vammaistyön yrittäjänä? 11. Mitä tarkoittaa sisäinen yrittäjyys? 12. Mitkä ovat lähihoitajan oikeudet ja velvollisuudet?

14 14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta; kun on saanut palautetta, kehittää toimintaansa; arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. tekee valintoja ja päätöksiä, jotka liittyvät omaan työhönsä; ratkaisee ongelmia. toimii vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä. työskentelee vammaistyön arvojen, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti. huolehtii omasta työkyvystään, turvallisuudestaan, työhyvinvoinnistaan ja terveydestään. suhtautuu positiivisesti työturvallisuuteen; noudattaa turvallisuutta koskevia ohjeita. Välttää työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. toimii työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti; huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan. ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta; kun on saanut palautetta, kehittää toimintaansa; arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan; pyytää tarvittaessa ohjausta. tekee itsenäisesti päätöksiä, jotka liittyvät omaan työhönsä; ratkaisee ongelmia; hankkii lisätietoa ratkaisuilleen. toimii vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti; ilmaisee näkökantojaan selkeästi. työskentelee vammaistyön arvojen, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti; perustelee toimintaansa niillä. huolehtii omasta työkyvystään; edistää omaa työkykyään ja terveyttään. havainnoi ja ennakoi vaaroja ja terveyshaittoja, jotka esiintyvät työympäristössä; huolehtii omasta ja asiakkaan turvallisuudesta. toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä. etsii, jäsentää ja arvioi tietoa; käyttää aiemmin opittua tietoa muuttuvissa työtilanteissa; huomaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan; antaa palautetta ja esittää rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja; pyytää ohjausta tarvittaessa. tekee itsenäisesti päätöksiä, jotka liittyvät työhönsä; ratkaisee ongelmia. Perustelee toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja hankkii tarvittaessa lisätietoa. toimii vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti, yhteistyökykyisesti ja kuten tilanne vaatii; ilmaisee näkökantojaan selkeästi ja rakentavasti. työskentelee vammaistyön arvojen, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti; perustelee monipuolisesti toimintaansa niillä. huolehtii omasta terveydestään ja työkyvystään; edistää omaa työkykyään; edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia. havainnoi ja ennakoi vaaroja ja terveyshaittoja, jotka esiintyvät työympäristössä. Kehittää työturvallisuutta ja poistaa riskejä, jotka liittyvät sekä oman että asiakkaan ja työyhteisön turvallisuuteen. käyttää aseptisen toiminnan periaatteita eri toimintaympäristöissä; perustelee toimintansa. työskentelee käyttää ergonomisesti työskentelee ergonomisesti

15 ergonomisesti oikein; ennaltaehkäisee työssä tapaturmia ja vammoja. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. oikeita työskentelytapoja; ennaltaehkäisee työssä tapaturmia ja vammoja. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. 15 oikein; hyödyntää asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä; kehittää työympäristön ergonomista toimivuutta. antaa ensiavun ja peruselvytyksen.

16 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa vammaistyön ammattitaitonsa vammaistyön toimintaympäristössä (esim. vammaisten palvelukoti). Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, ammatillinen vuorovaikutus, vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ja lääkehoito. Lisäksi tutkinnon suorittajan täytyy osata vammaistyöhön liittyvä tieto. Hänellä täytyy olla hyvä suomen kielen taito palvelutilanteissa, joka on kuvattu Arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa. Hänen täytyy myös tietää elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnon suorittajan täytyy tehdä työtä niin kauan, että hänen ammattitaitonsa vastaa ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuudessa täytyy osoittaa vähintään työprosessin osaaminen kokonaan työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö, mutta ei ensitiedon saamisessa tukemista työhön liittyvän tiedon käyttö, mutta ei hermoston kehitystä, rakennetta eikä toimintaa elinikäisen oppimisen avaintaidot, mutta ei ensiapua eikä peruselvytystä 16 osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle työmenetelmä = tapa, miten tehdään työtä työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä ensiapu = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa elvytys = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää täydentää = tehdä lisää Jos tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaito ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, hänen täytyy täydentää sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi haastattelujen ja tehtävien avulla tai muulla tavalla.

17 17 Tehtävä 4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat vahvuutesi lähihoitajana? 2. Tuo esimerkkejä vuorovaikutustilanteista, joissa olet toiminut. Arvioi omaa toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 3. Mitä tarkoittaa vammaistyön ammattieettiset periaatteet? 4. Millä tavalla huolehdit omasta työkyvystäsi? 5. Miten edistät työyhteisön hyvinvointia? 6. Mitä tarkoittaa aseptinen työjärjestys? 7. Millä tavalla toimit, jotta asiakas tuntisi olonsa turvalliseksi? Miten ennakoit työympäristön vaaroja? 8. Kirjoita esimerkkejä vammaisen asiakkaan voimavaroista. 9. Millaista on ergonominen työskentely? 10. Miten hyödynnät työssäsi asiakkaan apuvälineitä?

18 18 A aisti Sanasto ajankohtainen ammattietiikka ammattitaitovaatimus annostella arvioinnin kohde arviointikriteeri arvot aseptinen aseptinen työjärjestys asiallinen, asiallisesti autismin kirjo E edistää eettinen eettiset periaatteet ehkäistä = tunne, kyky tehdä havaintoja, esim. näköaisti, kuuloaisti, makuaisti = asia, joka liittyy nykyhetkeen, päivän tapahtumiin, tapahtuu nyt = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään = asiat, jotka työssä täytyy osata = tehdä annoksia, yksi annos yhdelle potilaalle, esim. ruoka-annos, lääkeannos = asia, jota arvioidaan = millä tavalla täytyy jotakin osata = asiat, joita elämässä pidetään hyvinä ja tärkeinä, arvomaailma = hyvin puhdas, ei ole mikrobeja, esim. bakteereita, viruksia = edetään puhtaasta likaiseen päin = oikeudenmukainen, oikea, sopiva = laaja-alaiset kehityshäiriöt = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai pahaa, esim. ammattieettinen = toimintaohje, jonka mukaan lähihoitajan täytyy työskennellä = estää, toimia niin, että jotakin ei tapahdu, esim. ehkäistä terveyshaittoja elämänhallinta elvytys, elvyttää ennakoida ennalta ennaltaehkäistä ensiapu ensitieto ergonomia, ergonominen, ergonomisesti esteettinen G gastrostooma H haastava haastavasti käyttäytyvä haitta haittavaikutus = ihminen ottaa vastuuta omasta elämästään, hän pystyy sopeutumaan elämään muutoksiin ja kohtaamaan vaikeuksia = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää = ottaa etukäteen huomioon, arvioida = etukäteen, tehdä jotakin aikaisemmin, esim. ennalta ehkäistä = ehkäistä tai estää jokin tapahtuma aikaisemmin = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa = tieto, jonka vammaisen lapsen vanhemmat saavat ensimmäiseksi lapsensa vammasta tai sairaudesta; se sisältää myös tiedon kuntoutuksesta ja palveluista = hyvä työskentelyasento tai työtapa, että ei tulisi esim. selkäkipuja = kaunis, taiteellinen = mahalaukkuavanne eli aukko, joka menee mahalaukkuun ja jonka kautta ihmistä esim. ruokitaan = vaikea, aiheuttaa ongelmia = ihminen, joka aiheuttaa ongelmia ja jonka kanssa on vaikea kommunikoida, esim. humalassa oleva, joka on aggressiivinen = huono, negatiivinen tai jopa vaarallinen asia = huono, vaarallinen vaikutus, esim. lääkkeen haittavaikutus voi olla ripuli, ihottuma, väsymys tms.

19 19 hankkia hankinta havainnoida havainto hyödyntää I identiteetti inkluusio integraatio itsemääräämisoikeus J jäsen jäsentää K kaltoinkohtelu kestävän kehityksen periaatteet kohdata kohdella, kohtelu = ostaa, saada = ostaminen, saaminen = huomioida, tarkkailla = huomio = käyttää hyväkseen = käsitys itsestään eli mitä ihminen ymmärtää ja ajattelee itsestään, identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa koko elämän ajan = vammaisen ihmisen mukaan ottaminen normaaliin toimintaan, esim. opetukseen, palveluihin jne. = yhdistäminen, prosessi, jonka mukaan vammainen ihminen on luonteva osa yhteiskuntaa = ihmisellä on oikeus osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä = se, joka on mukana yhteistyössä, esim. työryhmän jäsen, perheenjäsen = analysoida, eritellä, ryhmittää osiin = ihmistä kohdellaan väärin, esim. ihmiselle ei anneta ruokaa tai häntä lyödään (fyysinen kaltoinkohtelu), ihmiselle ei anneta rakkautta tai häntä ei kuunnella (henkinen kaltoinkohtelu) = toimintatapa, joka säästää luontoa ja materiaaleja, esim. paperin, lasin ja metallin lajittelu ja keräys = nähdä, tavata, joutua tekemisiin jonkun kanssa = ihmisen kanssa puhuminen ja hänen kuunteleminen, voi olla hyvää kokonaisuus kokonaisvaltainen, kokonaisvaltaisesti kuntouttava työote kuntoutus L lainsäädäntö M menetelmä moniammatillinen N normalisaatio noudattaa näkökanta O osaamisen tuotteistaminen osoittaa osoittamistapa P pakollinen palaute tai huonoa kohtelua = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus = liittyy kokonaisuuteen, ottaa kaikki asiat huomioon = työn tekemisen periaate, jolla halutaan saada ihminen parempaan kuntoon = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason = monta lakia yhdessä = metodi; tapa, miten toimitaan = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö = vammaisen ihmisen oikeus normaaliin elämään = toimia jonkin mukaisesti = mielipide, suhtautumistapa, asenne = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle = näyttää = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa = pakko tehdä = tieto siitä, miten joku tehtävä tai työ

20 20 periaate persoonallisuus päihderiippuvainen päihteet päivittäiset toiminnot R ravitsemustila riski S sisäinen yrittäjyys sivuvaikutus sosiaaliteknologia soveltaa syrjäytyä, syrjäytyminen säädös säännös T tarkoituksenmukaisesti tavoite on mennyt = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet = ihmisen luonne, temperamentti, minäkäsitys; persoonallisuus kertoo, mistä ihminen pitää, miten hän käyttäytyy, mitä ajattelee asioista jne. = ihminen, joka ei pysty lopettamaan päihteiden käyttöä, hänen on pakko käyttää päihteitä, esim. alkoholisti = esim. alkoholi, huumeet = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen = ihmisen olotila, joka kertoo, kuinka hyvin hän on saanut ruokaa ja mitä ruokaa hän tarvitsee lisää = vaara = ihminen on oma-aloitteinen, taloudellinen ja palveluhenkinen = jokin toinen, usein negatiivinen vaikutus, esim. lääkkeen sivuvaikutus = laitteet ja apuvälineet, esim. vammaisille tai vanhuksille = käyttää, toteuttaa käytännössä = ihminen jää yksin, jää pois työelämästä ja ulkopuoliseksi = laki = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin = tarkoitukseen sopivalla tavalla, tilanteen mukaisesti = asia, jonka ihminen haluaa saada, esim. oppimistavoite on asia, mitä terapeuttinen terapia terveyshaitta toimenpide toimintaperiaate toteuttaa toteutus turvataitokasvatus tutkintotilaisuus täydentää työehtosopimus työmenetelmä työnhakuasiakirja työsopimus työväline U uhka V valinnainen valtaistuminen haluaa oppia = hoitoon liittyvä, hoidollinen, parantava tai terveyttä edistävä = sairauden oireiden helpottaminen, esim. fysioterapia = terveydelle vaarallinen asia = toiminta, esim. terveyskeskuksessa verikokeen ottaminen = periaate (ajatus, ohje), jonka mukaan toimitaan = tehdä valmiiksi = valmiiksi tekeminen = toimintatapa, joka vahvistaa lapsen omia voimavaroja ja erilaisia taitoja, esim. miten puolustaa itseään, itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja yms. = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää = tehdä lisää = työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus työehtoista (esim. palkka, lomat, työaika) = tapa, miten tehdään töitä = asiakirja, jolla haetaan työtä, esim. ansioluettelo eli CV, hakemus = yhden työntekijän ja työnantajan välinen sopimus = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä = vaara, paha, vahingollinen asia = sen voi valita = ihmisen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntyminen, mahdollisuus osallistua yhteiskunnassa päätöksentekoon

21 21 vammainen, vammaisuus verkosto verkosto, asiakkaan verkosto eli lähiverkosto verkostotyö viihtyisä virike, virikkeet voimavarat voimavaralähtöinen, voimavaralähtöisesti vuorovaikutus väkivalta Y yhteisö yksilöllinen, yksilöllisesti ylläpitää yrittäjyys = ihminen, jolla on jokin puute, vika eli vamma = työyhteisöt, jotka tekevät yhteistyötä = ihmiset, jotka ovat asiakkaan ympärillä ja jotka auttavat häntä, esim. läheiset, sosiaalityöntekijät, projektityöntekijät = yhteistyö, jota tehdään esim. asiakkaan verkoston tai muiden työyhteisöjen kanssa = kaunis ja hyvä, siinä on mukava olla = asia, joka aktivoi, tekee virkeäksi = asiat, jotka antavat ihmiselle voimaa elää ja toimia = asia, joka lähtee ihmisen voimavaroista, ottaa huomioon voimavarat = ihmisten välinen suhde, keskinäinen vaikutus, esim. puhujan ja kuulijan vuorovaikutus = esim. fyysinen väkivalta (lyöminen), henkinen väkivalta (sanoa pahasti) = ryhmä ihmisiä, joka tekee jotain yhdessä, esim. työkaverit, työyhteisö, organisaatio = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia = huolehtia, että jokin asia jatkuu, pysyy hyvänä = yrittäjänä toimiminen

22 22 Vammaistyön osaamisalan näyttötutkinnon perusteiden selkokielinen versio, jossa on myös pohdintatehtäviä.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI VAMMAISTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimii aktiivisessa roolissa työryhmässä yksilöllisen ja laaja-alaisen kuntoutumisen

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimii aktiivisessa roolissa työryhmässä yksilöllisen ja laaja-alaisen kuntoutumisen Kuntoutus Sivu 1(14) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi lähihoitajan vastuualueella Tyydyttävä T1 Hyvä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Luonnos! 24.3.2015/ar

Luonnos! 24.3.2015/ar Luonnos! 24.3.2015/ar Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Määräys

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot