Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala"

Transkriptio

1 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala

2 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA Vammaistyö... 3 Sanasto Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka

3 3 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA Vammaistyön osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. Ennen kuin tutkinnon suorittaja voi mennä tämän osaamisalan tutkintotilaisuuteen, hänen pitää suorittaa pakolliset tutkinnon osat eli Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen. 1.1 Vammaistyö Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa arvioida sitä, millainen on eri-ikäisten ja eri tavalla vammaisten asiakkaiden toimintakyky ja millaista apua he tarvitsevat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten vammaisten yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta; toimii yhdessä asiakkaan kanssa moniammatillisessa työryhmässä suunnitella yhdessä vammaisen asiakkaan kanssa asuin- ja elinympäristön, joka sopii hänelle toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimia ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukea vammaista asiakasta niin, että hän voi osallistua vuorovaikutustilanteisiin käyttää tarvittaessa kommunikaatiomenetelmiä, jotka korvaavat ja tukevat puhetta ohjata ja tukea vammaista asiakasta päivittäisissä toiminnoissa niin, että ottaa huomioon hänen voimavaransa käyttää apuvälineitä kertoa asiakkaille, miten apuvälineitä käytetään tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä tukea ja ohjata vammaista asiakasta niin, että hän pärjää ja osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja tukea vammaisen asiakkaan mielenterveyttä kohdata asiakkaita, jotka käyttäytyvät haastavasti tai ovat päihderiippuvaisia huolehtia vammaisten asiakkaiden lääkehoidosta käyttää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa kun on saanut palautetta sekä arvioida omaa osaamistaan noudattaa säädöksiä ja säännöksiä, jotka ohjaavat vammaistyötä toimia vammaistyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan ja noudattaa työturvallisuusohjeita. valinnainen = sen voi valita kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus tutkintotilaisuus = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää pakollinen = pakko tehdä ammattitaitovaatimus = asiat, joita työssä täytyy osata vammainen = ihminen, jolla on jokin puute, vika eli vamma toteuttaa = tehdä valmiiksi kuntoutus = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason yksilöllinen = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia moniammatillinen = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö periaate = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet itsemääräämisoikeus = ihmisellä on oikeus osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä päivittäiset toiminnot = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen voimavara = asiat, jotka antavat ihmiselle voimaa elää ja toimia riski = vaara haitta = huono, negatiivinen tai jopa vaarallinen asia haastava = vaikea, aiheuttaa ongelmia päihteet = esim. alkoholi, huumeet päihderiippuvainen = ihminen, joka ei pysty lopettamaan päihteiden käyttöä, hänen on pakko käyttää päihteitä, esim. alkoholisti osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle säädös = laki säännös = määräys tai ohje, joka sisältyy lakiin

4 4 Arviointi Taulukossa ovat arvioinnin kohteet eli mitä arvioidaan sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle (tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä). arvot = asiat, joita elämässä pidetään hyvinä ja tärkeinä, arvomaailma eettinen = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai huonoa, esim. ammattieettinen arvioinnin kohde = asia, jota arvioidaan arviointikriteeri = millä tavalla täytyy jotakin osata ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin osaaminen Vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja arvioi asiakkaan arvioi asiakkaan arvioi asiakkaan toimintakykyä ja mitä hän toimintakykyä ja mitä hän toimintakykyä ja mitä hän tarvitsee, jotta voisi toimia tarvitsee, jotta voisi toimia tarvitsee, jotta voisi toimia kunnolla; arvioi, miten kunnolla; arvioi, miten kunnolla; arvioi, miten asiakas selviytyy asiakas selviytyy päivittäin asiakas selviytyy päivittäin ja päivittäin ja millaista apua ja millaista apua hän millaista apua hän tarvitsee; hän tarvitsee; osaa tarvitsee; osaa käyttää osaa käyttää monipuolisesti käyttää joitakin monipuolisesti arviointimenetelmiä, arviointimenetelmiä. arviointimenetelmiä havainnointia ja haastattelua; perustelee suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen; tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa; ymmärtää, että suunnitelmat ovat tärkeitä; arvioi sitä, miten suunnitelma toteutuu; työskentelee työryhmän jäsenenä. toimii vammaistyön hoitoja palvelujärjestelmässä; tuntee erilaisia palvelujen järjestäjiä; toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä. tietää yhteistyöverkostoja ja toimii verkostotyössä. huomaa asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan elinympäristön suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen; tekee yhteistyötä asiakkaan ja muun työryhmän kanssa, myös omaisten tai läheisten kanssa; arvioi sitä, miten suunnitelma toteutuu. toimii vammaistyön hoitoja palvelujärjestelmässä; tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät; ohjaa asiakkaita käyttämään palveluja. tietää yhteistyöverkostot ja eri vammaisjärjestöjen toimintaa; toimii erilaisissa verkostoissa. suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle elinympäristön, toimintaansa. suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen; tekee yhteistyötä vammaisen asiakkaan ja muun työryhmän myös omaisten ja läheisten kanssa; työskentelee itsenäisesti, arvioi ja kehittää toimintaa. toimii vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä; tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät; ohjaa asiakkaat käyttämään tarkoituksenmukaisia palveluja ja saamaan tukea; hyödyntää palveluohjausta. tekee yhteistyötä erilaisten verkostojen ja vammaisjärjestöjen kanssa. suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle elinympäristön,

5 5 Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu turvallisuuteen. ohjaa asiakasta yksilöllisessä asumisessa, joka voi olla itsenäistä tai ryhmämuotoista asumista; toimii työryhmän jäsenenä. ohjaa asiakasta niin, että asiakas saa kaiken tuen, jota yhteiskunta tarjoaa; toimii työryhmän jäsenenä. tukee asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa; tukee asiakasta itsenäisessä työssä, jossa hän saa tukea ja ohjausta; toimii työryhmän jäsenenä. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; toimii työryhmän jäsenenä. suunnittelee osaamisen tuotteistamista; tarvitsee ohjausta. joka on viihtyisä ja turvallinen. ohjaa ja tukee asiakasta yksilöllisessä asumisessa, joka voi olla itsenäistä tai ryhmämuotoista asumista. ohjaa asiakasta niin, että asiakas saa kaiken tuen, jota yhteiskunta tarjoaa. tukee asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa; tukee asiakasta itsenäisessä työssä, jossa hän saa tukea ja ohjausta. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. suunnittelee ja selvittää työssään, mitä mahdollisuuksia hänellä on oman osaamisen tuotteistamiseen. joka on viihtyisä, turvallinen ja edistävää asiakkaan toimintakykyä. tukee asiakkaan valmiuksia itsenäiseen asumiseen, jossa hän saa ohjausta, tukea ja apua; tukee asiakasta niin, että se edistää asiakkaan elämänhallintaa. ohjaa asiakasta ja hänen perhettään ja lähiyhteisöään niin, että he saavat kaiken tuen, jota yhteiskunta tarjoaa; varmistaa, että palvelut ovat jatkuvia. tukee, ohjaa ja motivoi asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa; tukee asiakasta itsenäisessä työssä, jossa hän saa tukea ja ohjausta. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti; ohjaa asiakkaita niin, että he tietävät miten toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä; arvioi realistisesti, mitä mahdollisuuksia hänellä on oman osaamisen tuotteistamiseen.

6 6 Tehtävä 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Kun arvioit asiakkaan toimintakykyä, mitä arviointimenetelmiä käytät? 2. Millaista voi olla vammaisen asiakkaan yksilöllinen hoito? 3. Millaisia vammaisille tarkoitettujen palvelujen järjestäjiä sinun paikkakunnallasi on? 4. Millaisia verkostoja vammaisella asiakkaalla voi olla? 5. Millainen elinympäristö on viihtyisä, turvallinen ja edistää vammaisen asiakkaan toimintakykyä? 6. Millaista tukea ja ohjausta annat vammaiselle asiakkaalle itsenäiseen asumiseen? 7. Miten tuet asiakasta niin, että se edistää asiakkaan elämänhallintaa? 8. Miten motivoit asiakasta kehityksessä ja oppimisessa? 9. Miten huomioit työssäsi kestävän kehityksen periaatteet? 10. Miten suunnittelet oman osaamisen tuotteistamista?

7 7 ARVIOINNIN KOHDE 2.Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö Ammatillinen vuorovaikutus Vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa. käyttää joitakin viestintämenetelmiä, jotka tukevat ja korvaavat puhetta. kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. tukee asiakkaita ja heidän läheisiään silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsen vammasta; toimii työryhmän jäsenenä. tukee ja ohjaa asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa; ottaa huomioon asiakkaan voimavarat; toimii työryhmän jäsenenä. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa annettujen ohjeiden mukaan; käyttää tarvittaessa apuvälineitä (esim. liikkumisen, siirtojen, kommunikaation, ympäristönhallinnan, aistien ja päivittäisten toimintojen toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa; perustelee toimintaansa, joka lähtee vammaisten asiakkaiden tarpeista. käyttää viestintämenetelmiä, jotka tukevat ja korvaavat puhetta; ohjaa asiakasta ilmaisemaan itseään. kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta; toimii niin, että asiakas pystyy tekemään valintoja, jotka liittyvät päivittäiseen elämään. tukee asiakkaita ja heidän läheisiään silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsen vammasta. tukee ja ohjaa asiakasta yksilöllisesti päivittäisissä perustoiminnoissa; ottaa huomioon asiakkaan voimavarat. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa; ohjaa vammaista asiakasta ja kertoo, miten apuvälineitä hankitaan ja käytetään; tekee yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa; perustelee monipuolisesti toimintaansa, joka lähtee vammaisten asiakkaiden tarpeista. käyttää monipuolisesti viestintämenetelmiä, jotka tukevat ja korvaavat puhetta; ohjaa ja kannustaa asiakasta käyttämään niitä kommunikaatiossa; kehittää asiakkaan kommunikaatioympäristöä. kunnioittaa ja tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta; kehittää asiakkaan mahdollisuuksia niin, että asiakas pystyy tekemään valintoja, jotka liittyvät päivittäiseen elämään. tukee ja ohjaa luontevasti asiakkaita ja heidän läheisiään silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsen vammasta; toimii tilanteen vaatimalla tavalla. tukee ja ohjaa itsenäisesti ja yksilöllisesti asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa; kannustaa ja rohkaisee asiakasta niin, että hän käyttää omia voimavarojaan. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa; huomaa, jos asiakas tarvitsee apuvälineitä; ohjaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä; ymmärtää, miten apuvälineet edistävät asiakkaan toimintakykyä.

8 8 Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen apuvälineet); ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä; toimii työryhmän jäsenenä. tukee ja ohjaa asiakasta elämänhallinnassa ja sellaisen arjen suunnittelussa, joka on järkevä ja jossa on virikkeitä. tukee asiakasta sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä. ottaa työssään huomioon sen, kuinka tärkeitä musiikki, liikunta ja kädentaidot ovat asiakkaalle; ohjaa toiminnallisia ryhmiä ja käyttää joitakin luovia ja terapeuttisia menetelmiä; toimii työryhmän jäsenenä. tukee ja ohjaa asiakasta niin, että - se edistää asiakkaan terveyttä; - se ehkäisee terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja (esim. yksinäisyys, syrjäytyneisyys, kaltoinkohtelu, perheja lähisuhdeväkivallan uhka ja mielenterveysja päihdeongelmat) - se auttaa asiakasta selviytymään; tekee yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa; toimii työryhmän jäsenenä. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita; tietää, kuinka paljon voi käyttää valtaa; noudattaa työyhteisön toimintaperiaatteita; tukee asiakasta elämänhallinnassa; tukee ja ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista arkea, joka on järkevä ja jossa on virikkeitä. tukee asiakasta sosiaalisten taitojen vahvistumisessa; kannustaa ja motivoi asiakasta osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. ottaa työssään huomioon sen, kuinka tärkeitä musiikki, liikunta ja kädentaidot ovat asiakkaalle; ohjaa toiminnallisia ryhmiä ja käyttää joitakin luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa asiakasta voimavaralähtöisesti niin, että - se edistää asiakkaan terveyttä; - se ehkäisee terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja - se auttaa asiakasta selviytymään; ohjaa asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi mielenterveys-, päihdetai kriisipalveluihin; käyttää asiantuntijaapua. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita; tietää, kuinka paljon voi käyttää valtaa; soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tukee asiakasta elämänhallinnassa; tukee, ohjaa ja motivoi asiakasta ja hänen lähiverkostoaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaista arkea, joka on järkevä ja jossa on virikkeitä. tukee monipuolisesti asiakasta sosiaalisten taitojen vahvistumisessa; kannustaa ja motivoi asiakasta osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. ohjaa ja kehittää luovasti ja persoonallisesti toiminnallisia ryhmiä (kuvallinen ilmaisu, kädentaidot, musiikki ja liikunta); käyttää luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa asiakasta voimavaralähtöisesti ja itsenäisesti niin, että - se edistää asiakkaan terveyttä; - se ehkäisee terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja - se auttaa asiakasta selviytymään; ohjaa ja motivoi asiakkaan tilanteen mukaan esim. mielenterveys-, päihde- tai kriisipalveluihin; käyttää monipuolisesti asiantuntija-apua. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita; tietää, kuinka paljon voi käyttää valtaa; ennaltaehkäisee haastavia tilanteita;

9 toimii työryhmän jäsenenä. tietää, että seksuaalisuus on osa asiakkaan identiteettiä ja persoonallisuutta. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa tavallisissa tilanteissa; ilmoittaa havainnoistaan. tarkkailee ja havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa; ilmoittaa havainnoistaan ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita (letkuruokinta ja gastrostooma). tunnistaa asiakkaan suunhoidon erityistarpeet; motivoi asiakasta suunhoidossa; toimii työryhmän jäsenenä. tunnistaa asiakkaan jalkojenhoidon erityistarpeet. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o. = per os eli suun kautta s.c. = sub cutem eli ihon alhaalla olevaan kudokseen rect. = rectalia eli peräsuolen kautta inh. = inhalaatio eli hengityksen kautta i.m. = intra musculum eli lihakseen) seuraa lääkkeiden vaikutusta; ilmoittaa havainnoistaan työryhmälle. tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana tämän identiteettiä ja persoonallisuutta. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä; ilmoittaa havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti. tarkkailee asiakkaan ravitsemustilaa; tunnistaa ja hoitaa siinä esiintyviä häiriöitä sekä ravitsemuksen erityistilanteita. havainnoi ja arvioi asiakkaan suun terveydentilaa; hoitaa siihen liittyviä ongelmia; motivoi asiakasta suunhoidossa. havainnoi ja arvioi asiakkaan jalkojen terveydentilaa; hoitaa jalkojenhoitoon liittyviä ongelmia. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.); seuraa lääkkeiden vaikutusta sekä niiden haitta- ja sivuvaikutuksia; ilmoittaa havainnoistaan työryhmälle. 9 soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana identiteettiä ja persoonallisuutta; antaa tarvittaessa turvataitokasvatusta; toimii työryhmän jäsenenä. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla; ilmoittaa havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti. tarkkailee, havainnoi ja hoitaa itsenäisesti asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita. havainnoi ja arvioi asiakkaan suun terveydentilaa; hoitaa ja ennaltaehkäisee siihen liittyviä ongelmia; motivoi asiakasta suunhoidossa. havainnoi ja arvioi asiakkaan jalkojen terveydentilaa; hoitaa ja ennaltaehkäisee jalkojenhoitoon liittyviä ongelmia. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.); tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja niiden haitta- ja sivuvaikutuksia; tarkkailee vammaisen henkilön lääkkeiden käyttöä; ilmoittaa havainnoistaan työryhmälle; ohjaa ja motivoi vammaista asiakasta ja hänen omaisiaan tarpeellisessa lääkkeiden käytössä.

10 10 Tehtävä 2. Pohdi seuraavia kysymyksiä. 1. Miten kehität vammaisen asiakkaan kommunikaatioympäristöä? 2. Miten tuet asiakkaita silloin, kun he ovat saaneet ensitiedon lapsensa vammasta? 3. Miten tuet ja ohjaat asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa? 4... Millaisia voimavaroja vammaisella asiakkaalla voi olla? 5... Mitä apuvälineitä käytät: - liikkumisen tukemiseen? - kommunikaatiossa? - aistien tukemiseen? - päivittäisissä toiminnoissa? 6. Millaisia virikkeitä voi käyttää vammaisen asiakkaan arjessa? 7. Miten tuet asiakasta sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä? 8. Mitä luovia ja terapeuttisia menetelmiä käytät kun ohjaat toiminnallisia ryhmiä? 9. Millaisia terveyden ja hyvinvoinnin haittoja voi vammaisella asiakkaalla olla? 10. Miten kohtaat haastavasti käyttäytyvän asiakkaan? 11. Miten hoidat ravitsemuksen erityistilanteita? 12. Miten motivoit asiakasta suun hoidossa? 13. Miten ennaltaehkäiset jalkojenhoitoon liittyviä ongelmia? 14. Miten otat huomioon turvallisuuden kun annostelet ja jaat lääkkeitä asiakkaille?

11 11 ARVIOINNIN KOHDE 3. Työhön liittyvän tiedon käyttö Vammaisuuden muotoja, syitä; vammaisen asiakkaan terveyteen liittyvän tiedon käyttö; hyvinvoinnin uhkiin liittyvän tiedon käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja tavallisimmista asiakkaiden vammaisuuden muodoista vammaisuuden (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, muodoista ja syistä sekä puhevammai- vammaisuuteen liittyvistä suus, liikuntavammaisuus, lisävammoista ja autismin kirjo sekä sairauksista; osaa erilaiset oireyhtymät); yleensä perustella tietää, mitkä ovat toimintaansa. vammaisuuden muotojen syyt. hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta ja niissä esiintyvistä häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista. vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista. hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta, häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista; osaa yleensä perustella toimintaansa.. vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista; perustelee toimintaansa. asiakkaiden vammaisuuden muodoista, syistä, lisävammoista ja sairauksista; perustelee monipuolisesti toimintaansa. hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta, häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista; perustelee monipuolisesti toimintaansa. vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista; perustelee monipuolisesti toimintaansa. Vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedon käyttö Hoito-, kasvatus- ja kuntoutusmenetelmiin liittyvän tiedon käyttö Lääkehoitoon liittyvän tiedon käyttö vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä. käyttää työssään kuntouttavaa työotetta ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä. tavallisimmista lääkkeistä, joita käytetään vammaistyössä; tietää lääkkeiden vaikutuksista ja väärinkäytöstä. vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä; perustelee toimintaansa. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä; perustelee toimintaansa. käyttää työssään kuntouttavaa työotetta ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä; perustelee toimintaansa. lääkkeistä, joita käytetään vammaistyössä; tietää lääkkeiden vaikutuksista sekä haitta- ja sivuvaikutuksista; tietää lääkkeiden väärinkäytöstä; perustelee toimintaansa. vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä; etsii aktiivisesti lisätietoa; perustelee monipuolisesti toimintaansa. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä; perustelee monipuolisesti toimintaansa. käyttää työssään kuntouttavaa työotetta ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä; käyttää eri vammaryhmiin liittyvää tietoa; perustelee toimintaansa. lääkkeistä, joita käytetään vammaistyössä; tietää lääkkeiden vaikutuksista sekä haitta- ja sivuvaikutuksista; tietää lääkkeiden väärinkäytöstä; perustelee monipuolisesti toimintaansa.

12 12 Normalisaatio, integraatio, inkluusio ja valtaistuminen Yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin liittyvän tiedon käyttö Yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen liittyvän tiedon käyttö Työehtosopimukseen, työnhakuasiakirjoihin ja työsopimukseen liittyvän tiedon käyttö Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon käyttö muunkielisillä Kielitaidon käyttö asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon käyttö vieraskielisessä koulutuksessa noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita. vammaistyön historiasta ja ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä. ottaa huomioon työssään sen, miten yhteiskunnan taloudelliset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan elämään. käyttää tutuissa työtilanteissa tietoa siitä, miten eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät suhtautuvat vammaisiin asiakkaisiin. käyttää ohjattuna työssään tietoa vammaistyön yrittäjyydestä, osaamisen tuotteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. tietää työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät lähihoitajan työhön; tietää, miten laaditaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä; selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä; auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita; perustelee toimintaansa. vammaistyön historiasta ja ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä; ymmärtää niiden merkityksen työssään. ottaa huomioon työssään sen, miten yhteiskunnan taloudelliset ja poliittiset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan elämään. siitä, miten eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät suhtautuvat vammaisiin asiakkaisiin. vammaistyön yrittäjyydestä, osaamisensa tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät lähihoitajan työhön; tietää, miten laaditaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee toimintaansa. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä; selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita; perustelee monipuolisesti toimintaansa. vammaistyön historiasta, ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä ja vammaistyön tulevaisuudesta; ymmärtää niiden merkityksen työssään. ottaa huomioon työssään sen, miten yhteiskunnan taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan ja hänen perheensä ja lähiyhteisönsä elämään. käyttää monipuolisesti työssään tietoa siitä, miten eri kulttuurit ja vähemmistöryhmät suhtautuvat vammaisiin asiakkaisiin. käyttää monipuolisesti työssään tietoa vammaistyön yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta; toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. tietää työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät lähihoitajan työhön; tietää, miten laaditaan työnhakuasiakirjoja ja työsopimuksia; perustelee monipuolisesti toimintaansa. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä; hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä; hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä.

13 13 Tehtävä 3. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1. Millä tavalla edistät vammaisen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia? 2. Mitä tarkoittaa kuntouttava työote? 3. Mitä kuntoutusmenetelmiä on olemassa? 4. Millaisia tavallisimpia lääkkeitä käytetään vammaishoidossa? 5. Millaisia haitta- ja sivuvaikutuksia niillä lääkkeitä voi olla? 6. Mitä tarkoittavat seuraavat termit: - normalisaatio? - integraatio? - inkluusio? - valtaistuminen? 7. Miten yhteiskunnan taloudelliset ja poliittiset tekijät vaikuttavat vammaisen asiakkaan elämään? 8. Tuo esimerkkejä, miten eri kulttuureissa suhtaudutaan vammaisiin. 9. Mitä tarkoittaa osaamisen tuotteistaminen? 10. Mitä mahdollisuuksia sinulla on toimia vammaistyön yrittäjänä? 11. Mitä tarkoittaa sisäinen yrittäjyys? 12. Mitkä ovat lähihoitajan oikeudet ja velvollisuudet?

14 14 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Tutkinnon suorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta; kun on saanut palautetta, kehittää toimintaansa; arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. tekee valintoja ja päätöksiä, jotka liittyvät omaan työhönsä; ratkaisee ongelmia. toimii vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä. työskentelee vammaistyön arvojen, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti. huolehtii omasta työkyvystään, turvallisuudestaan, työhyvinvoinnistaan ja terveydestään. suhtautuu positiivisesti työturvallisuuteen; noudattaa turvallisuutta koskevia ohjeita. Välttää työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. toimii työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti; huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan. ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta; kun on saanut palautetta, kehittää toimintaansa; arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan; pyytää tarvittaessa ohjausta. tekee itsenäisesti päätöksiä, jotka liittyvät omaan työhönsä; ratkaisee ongelmia; hankkii lisätietoa ratkaisuilleen. toimii vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti; ilmaisee näkökantojaan selkeästi. työskentelee vammaistyön arvojen, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti; perustelee toimintaansa niillä. huolehtii omasta työkyvystään; edistää omaa työkykyään ja terveyttään. havainnoi ja ennakoi vaaroja ja terveyshaittoja, jotka esiintyvät työympäristössä; huolehtii omasta ja asiakkaan turvallisuudesta. toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä. etsii, jäsentää ja arvioi tietoa; käyttää aiemmin opittua tietoa muuttuvissa työtilanteissa; huomaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan; antaa palautetta ja esittää rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja; pyytää ohjausta tarvittaessa. tekee itsenäisesti päätöksiä, jotka liittyvät työhönsä; ratkaisee ongelmia. Perustelee toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja hankkii tarvittaessa lisätietoa. toimii vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti, yhteistyökykyisesti ja kuten tilanne vaatii; ilmaisee näkökantojaan selkeästi ja rakentavasti. työskentelee vammaistyön arvojen, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti; perustelee monipuolisesti toimintaansa niillä. huolehtii omasta terveydestään ja työkyvystään; edistää omaa työkykyään; edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia. havainnoi ja ennakoi vaaroja ja terveyshaittoja, jotka esiintyvät työympäristössä. Kehittää työturvallisuutta ja poistaa riskejä, jotka liittyvät sekä oman että asiakkaan ja työyhteisön turvallisuuteen. käyttää aseptisen toiminnan periaatteita eri toimintaympäristöissä; perustelee toimintansa. työskentelee käyttää ergonomisesti työskentelee ergonomisesti

15 ergonomisesti oikein; ennaltaehkäisee työssä tapaturmia ja vammoja. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. oikeita työskentelytapoja; ennaltaehkäisee työssä tapaturmia ja vammoja. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. 15 oikein; hyödyntää asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä; kehittää työympäristön ergonomista toimivuutta. antaa ensiavun ja peruselvytyksen.

16 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa vammaistyön ammattitaitonsa vammaistyön toimintaympäristössä (esim. vammaisten palvelukoti). Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, ammatillinen vuorovaikutus, vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ja lääkehoito. Lisäksi tutkinnon suorittajan täytyy osata vammaistyöhön liittyvä tieto. Hänellä täytyy olla hyvä suomen kielen taito palvelutilanteissa, joka on kuvattu Arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa. Hänen täytyy myös tietää elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tutkinnon suorittajan täytyy tehdä työtä niin kauan, että hänen ammattitaitonsa vastaa ammattitaitovaatimuksia. Tutkintotilaisuudessa täytyy osoittaa vähintään työprosessin osaaminen kokonaan työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin käyttö, mutta ei ensitiedon saamisessa tukemista työhön liittyvän tiedon käyttö, mutta ei hermoston kehitystä, rakennetta eikä toimintaa elinikäisen oppimisen avaintaidot, mutta ei ensiapua eikä peruselvytystä 16 osoittaa = näyttää osoittamistapa = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa kokonaisuus = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus osaamisen tuotteistaminen = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle työmenetelmä = tapa, miten tehdään työtä työväline = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä ensiapu = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa elvytys = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää täydentää = tehdä lisää Jos tutkintotilaisuudessa tutkinnon suorittajan ammattitaito ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, hänen täytyy täydentää sitä muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi haastattelujen ja tehtävien avulla tai muulla tavalla.

17 17 Tehtävä 4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Mitkä ovat vahvuutesi lähihoitajana? 2. Tuo esimerkkejä vuorovaikutustilanteista, joissa olet toiminut. Arvioi omaa toimintaasi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 3. Mitä tarkoittaa vammaistyön ammattieettiset periaatteet? 4. Millä tavalla huolehdit omasta työkyvystäsi? 5. Miten edistät työyhteisön hyvinvointia? 6. Mitä tarkoittaa aseptinen työjärjestys? 7. Millä tavalla toimit, jotta asiakas tuntisi olonsa turvalliseksi? Miten ennakoit työympäristön vaaroja? 8. Kirjoita esimerkkejä vammaisen asiakkaan voimavaroista. 9. Millaista on ergonominen työskentely? 10. Miten hyödynnät työssäsi asiakkaan apuvälineitä?

18 18 A aisti Sanasto ajankohtainen ammattietiikka ammattitaitovaatimus annostella arvioinnin kohde arviointikriteeri arvot aseptinen aseptinen työjärjestys asiallinen, asiallisesti autismin kirjo E edistää eettinen eettiset periaatteet ehkäistä = tunne, kyky tehdä havaintoja, esim. näköaisti, kuuloaisti, makuaisti = asia, joka liittyy nykyhetkeen, päivän tapahtumiin, tapahtuu nyt = toimintatapa, jonka mukaan täytyy työssä toimia oikein ja hyvin, ottaa vastuu työstään = asiat, jotka työssä täytyy osata = tehdä annoksia, yksi annos yhdelle potilaalle, esim. ruoka-annos, lääkeannos = asia, jota arvioidaan = millä tavalla täytyy jotakin osata = asiat, joita elämässä pidetään hyvinä ja tärkeinä, arvomaailma = hyvin puhdas, ei ole mikrobeja, esim. bakteereita, viruksia = edetään puhtaasta likaiseen päin = oikeudenmukainen, oikea, sopiva = laaja-alaiset kehityshäiriöt = tukea, auttaa; viedä eteenpäin; parantaa = ajattelutapa, jonka mukaan ajattelemme, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai pahaa, esim. ammattieettinen = toimintaohje, jonka mukaan lähihoitajan täytyy työskennellä = estää, toimia niin, että jotakin ei tapahdu, esim. ehkäistä terveyshaittoja elämänhallinta elvytys, elvyttää ennakoida ennalta ennaltaehkäistä ensiapu ensitieto ergonomia, ergonominen, ergonomisesti esteettinen G gastrostooma H haastava haastavasti käyttäytyvä haitta haittavaikutus = ihminen ottaa vastuuta omasta elämästään, hän pystyy sopeutumaan elämään muutoksiin ja kohtaamaan vaikeuksia = palauttaa elintoiminnot, esim. jos sydän pysähtyy, ihmistä yritetään elvyttää = ottaa etukäteen huomioon, arvioida = etukäteen, tehdä jotakin aikaisemmin, esim. ennalta ehkäistä = ehkäistä tai estää jokin tapahtuma aikaisemmin = ensimmäinen apu, jota annetaan esim. onnettomuudessa = tieto, jonka vammaisen lapsen vanhemmat saavat ensimmäiseksi lapsensa vammasta tai sairaudesta; se sisältää myös tiedon kuntoutuksesta ja palveluista = hyvä työskentelyasento tai työtapa, että ei tulisi esim. selkäkipuja = kaunis, taiteellinen = mahalaukkuavanne eli aukko, joka menee mahalaukkuun ja jonka kautta ihmistä esim. ruokitaan = vaikea, aiheuttaa ongelmia = ihminen, joka aiheuttaa ongelmia ja jonka kanssa on vaikea kommunikoida, esim. humalassa oleva, joka on aggressiivinen = huono, negatiivinen tai jopa vaarallinen asia = huono, vaarallinen vaikutus, esim. lääkkeen haittavaikutus voi olla ripuli, ihottuma, väsymys tms.

19 19 hankkia hankinta havainnoida havainto hyödyntää I identiteetti inkluusio integraatio itsemääräämisoikeus J jäsen jäsentää K kaltoinkohtelu kestävän kehityksen periaatteet kohdata kohdella, kohtelu = ostaa, saada = ostaminen, saaminen = huomioida, tarkkailla = huomio = käyttää hyväkseen = käsitys itsestään eli mitä ihminen ymmärtää ja ajattelee itsestään, identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa koko elämän ajan = vammaisen ihmisen mukaan ottaminen normaaliin toimintaan, esim. opetukseen, palveluihin jne. = yhdistäminen, prosessi, jonka mukaan vammainen ihminen on luonteva osa yhteiskuntaa = ihmisellä on oikeus osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä = se, joka on mukana yhteistyössä, esim. työryhmän jäsen, perheenjäsen = analysoida, eritellä, ryhmittää osiin = ihmistä kohdellaan väärin, esim. ihmiselle ei anneta ruokaa tai häntä lyödään (fyysinen kaltoinkohtelu), ihmiselle ei anneta rakkautta tai häntä ei kuunnella (henkinen kaltoinkohtelu) = toimintatapa, joka säästää luontoa ja materiaaleja, esim. paperin, lasin ja metallin lajittelu ja keräys = nähdä, tavata, joutua tekemisiin jonkun kanssa = ihmisen kanssa puhuminen ja hänen kuunteleminen, voi olla hyvää kokonaisuus kokonaisvaltainen, kokonaisvaltaisesti kuntouttava työote kuntoutus L lainsäädäntö M menetelmä moniammatillinen N normalisaatio noudattaa näkökanta O osaamisen tuotteistaminen osoittaa osoittamistapa P pakollinen palaute tai huonoa kohtelua = asia, jossa on monta osaa tai asiaa, esim. opintokokonaisuus, työkokonaisuus = liittyy kokonaisuuteen, ottaa kaikki asiat huomioon = työn tekemisen periaate, jolla halutaan saada ihminen parempaan kuntoon = sairaudesta tai onnettomuudesta parantuminen; prosessi, jonka avulla lasta tuetaan niin, että hän saavuttaa hyvän fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen toiminnan tason = monta lakia yhdessä = metodi; tapa, miten toimitaan = eri ammattialojen ihmisten välinen yhteistyö = vammaisen ihmisen oikeus normaaliin elämään = toimia jonkin mukaisesti = mielipide, suhtautumistapa, asenne = kuva tiedoista ja taidoista, mitä osaa, osaamisen myyminen työnantajalle = näyttää = tapa, jolla henkilö voi näyttää, mitä hän osaa = pakko tehdä = tieto siitä, miten joku tehtävä tai työ

20 20 periaate persoonallisuus päihderiippuvainen päihteet päivittäiset toiminnot R ravitsemustila riski S sisäinen yrittäjyys sivuvaikutus sosiaaliteknologia soveltaa syrjäytyä, syrjäytyminen säädös säännös T tarkoituksenmukaisesti tavoite on mennyt = perusajatus, perusohje, esim. toimintaperiaatteet = ihmisen luonne, temperamentti, minäkäsitys; persoonallisuus kertoo, mistä ihminen pitää, miten hän käyttäytyy, mitä ajattelee asioista jne. = ihminen, joka ei pysty lopettamaan päihteiden käyttöä, hänen on pakko käyttää päihteitä, esim. alkoholisti = esim. alkoholi, huumeet = toiminnot, joita ihminen tekee joka päivä, esim. syöminen, peseytyminen = ihmisen olotila, joka kertoo, kuinka hyvin hän on saanut ruokaa ja mitä ruokaa hän tarvitsee lisää = vaara = ihminen on oma-aloitteinen, taloudellinen ja palveluhenkinen = jokin toinen, usein negatiivinen vaikutus, esim. lääkkeen sivuvaikutus = laitteet ja apuvälineet, esim. vammaisille tai vanhuksille = käyttää, toteuttaa käytännössä = ihminen jää yksin, jää pois työelämästä ja ulkopuoliseksi = laki = määräys tai ohje, joka sisältyy esim. lakiin = tarkoitukseen sopivalla tavalla, tilanteen mukaisesti = asia, jonka ihminen haluaa saada, esim. oppimistavoite on asia, mitä terapeuttinen terapia terveyshaitta toimenpide toimintaperiaate toteuttaa toteutus turvataitokasvatus tutkintotilaisuus täydentää työehtosopimus työmenetelmä työnhakuasiakirja työsopimus työväline U uhka V valinnainen valtaistuminen haluaa oppia = hoitoon liittyvä, hoidollinen, parantava tai terveyttä edistävä = sairauden oireiden helpottaminen, esim. fysioterapia = terveydelle vaarallinen asia = toiminta, esim. terveyskeskuksessa verikokeen ottaminen = periaate (ajatus, ohje), jonka mukaan toimitaan = tehdä valmiiksi = valmiiksi tekeminen = toimintatapa, joka vahvistaa lapsen omia voimavaroja ja erilaisia taitoja, esim. miten puolustaa itseään, itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja yms. = näyttökoe, joka kestää noin 5 päivää = tehdä lisää = työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus työehtoista (esim. palkka, lomat, työaika) = tapa, miten tehdään töitä = asiakirja, jolla haetaan työtä, esim. ansioluettelo eli CV, hakemus = yhden työntekijän ja työnantajan välinen sopimus = instrumentti, pieni kone, jolla tehdään työtä = vaara, paha, vahingollinen asia = sen voi valita = ihmisen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntyminen, mahdollisuus osallistua yhteiskunnassa päätöksentekoon

21 21 vammainen, vammaisuus verkosto verkosto, asiakkaan verkosto eli lähiverkosto verkostotyö viihtyisä virike, virikkeet voimavarat voimavaralähtöinen, voimavaralähtöisesti vuorovaikutus väkivalta Y yhteisö yksilöllinen, yksilöllisesti ylläpitää yrittäjyys = ihminen, jolla on jokin puute, vika eli vamma = työyhteisöt, jotka tekevät yhteistyötä = ihmiset, jotka ovat asiakkaan ympärillä ja jotka auttavat häntä, esim. läheiset, sosiaalityöntekijät, projektityöntekijät = yhteistyö, jota tehdään esim. asiakkaan verkoston tai muiden työyhteisöjen kanssa = kaunis ja hyvä, siinä on mukava olla = asia, joka aktivoi, tekee virkeäksi = asiat, jotka antavat ihmiselle voimaa elää ja toimia = asia, joka lähtee ihmisen voimavaroista, ottaa huomioon voimavarat = ihmisten välinen suhde, keskinäinen vaikutus, esim. puhujan ja kuulijan vuorovaikutus = esim. fyysinen väkivalta (lyöminen), henkinen väkivalta (sanoa pahasti) = ryhmä ihmisiä, joka tekee jotain yhdessä, esim. työkaverit, työyhteisö, organisaatio = persoonallinen, erikoinen, yhdelle ihmiselle ominainen asia = huolehtia, että jokin asia jatkuu, pysyy hyvänä = yrittäjänä toimiminen

22 22 Vammaistyön osaamisalan näyttötutkinnon perusteiden selkokielinen versio, jossa on myös pohdintatehtäviä.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ TUTKINNON OSAN

Lisätiedot

VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 päivitetty 15.4.2013 Sisällys Vammaistyön ammattitaitovaatimukset... 3 1 Asiakaslähtöisen vammaistyön

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa 1.8.2011 alkaen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisala 2 Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 1 Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 2 Sisällys 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA...

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma päivitetty 5.4.2013 1 Sisällys Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI VAMMAISTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys LUVUT 1-4.1 LÖYTYVÄT SOSIAALI-

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALASSA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA 30 ov

VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA 30 ov VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA 30 ov Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2011 1 Sisällys Vanhustyön ammattitaitovaatimukset...3 1. vanhustyön tietoperusta 12 ov.. 5 1.1. Vanhustyön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot