SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa alkaen Tark

2 2 (16) 1 JOHDANTO Vammaistyön koulutusohjelman tai osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hän vammaistyön tietoperustaa. Hän kunnioittaa vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osaa tukea hänen osallisuuttaan ja tunnistaa oman vallankäyttötapansa. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Hän osaa käyttää vammaistyön apuvälineitä ja ohjata asiakasta niiden turvallisessa käytössä. Hän osaa tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä sekä kohdata haastavasti käyttäytyviä asiakkaita. Vammaistyön koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa vammaiselle asiakkaalle viihtyisän ja turvallisen asuin- ja elinympäristön. Työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhteistyössä vammaisen itsensä, hänen läheistensä sekä moniammatillisen työryhmän kanssa. Työ vaatii luovaa ongelmanratkaisutaitoa sekä jatkuvaa oman työn kehittämistä. Tyypillisiä tämän koulutusohjelman tai osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat erilaiset vammaistyön toimintaympäristöt. 2 AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN JÄRJESTÄMINEN 2.1. VAMMAISTYÖ Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa arvioida eri-ikäisten eri tavalla vammaisten asiakkaiden toimintakykyä ja avuntarvetta suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavalla vammaisen asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta asiakkaan kanssa moniammatillisen työryhmän jäsenenä suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa vammaiselle asiakkaalle asuin- ja elinympäristön toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimia ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea vammaisen asiakkaan osallisuutta käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ohjata ja tukea vammaista asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ottaen huomioon hänen voimavaransa käyttää apuvälineitä ja ohjata asiakkaita niiden käytössä tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin riskien ja haittojen ehkäisemisessä ja niissä selviytymisessä tukea vammaisen asiakkaan mielenterveyttä ja kohdata haastavasti käyttäytyviä ja päihderiippuvaisia asiakkaita huolehtia vammaisten asiakkaiden lääkehoidosta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa

3 3 (16) suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan toimia vammaistyötä ohjaavien säädösten, säännösten, arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan ja noudattaa työturvallisuusohjeita. Ammatillinen peruskoulutus Opetuksen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3. vuosi Vammaistyön lähtökohdat Asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun ruotsi Näyttötutkinto, valmistava koulutus Vammaistyön lähtökohdat Asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun ruotsi Työssäoppiminen Työssäoppiminen HOPS Voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemman osaamisen perusteella. Henkilökohtaistaminen Peruskoulutuksen tutkinnon osan osat, laajuudet ja keskeiset sisällöt/ Valmistavan koulutuksen tutkinnon osan osat, laajuudet ja keskeiset sisällöt Vammaistyön lähtökohdat 10ov keskeinen käsitteistö: normalisaatio, integraatio, inkluusio, valtaistuminen, osallisuus, verkostonäkökulma vammaistyön historia, ajankohtaiset kysymykset ja tulevaisuuden haasteet yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutus elinoloihin: taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset tekijät vammaistyön säädökset ja säännökset: eri tahojen lakisääteiset järjestämisvelvollisuudet ja työnjako, asiakkaan oikeudet arvoperusta ja eettiset periaatteet vammaistyössä vallankäyttö: haastavat tilanteet ja haastavasti käyttäytyvät asiakkaat, vallankäytön rajojen tunnistaminen vammaisuus eri kulttuureissa ja vähemmistöryhmissä: mm. islamilainen, venäläinen ja burmalainen kulttuuri, romanit hoito- ja palvelujärjestelmä ja palveluohjaus: asumispalvelut (itsenäinen, ohjattu, tuettu, autettu asuminen), päivä- ja työtoiminta (itsenäinen, tuettu, ohjattu työ), koulutuspalvelut (mm. ammatillinen koulutus), liikuntapalvelut ja muut vapaa-ajan palvelut vammaisjärjestöt ja niiden palvelut, yhteistyöverkostot yhteiskunnan tarjoaman tuen saannissa ohjaaminen hätäensiapu

4 4 (16) työturvallisuus: työssäoppiminen yrittäjyys: osaamisen tuotteistaminen, yrittäjyysvalmiudet työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laatiminen, työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet kirjaaminen: työssäoppiminen kestävä kehitys: työssäoppiminen opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa Asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen 18 ov toimintakyvyn arviointimenetelmät> haastattelu, havainnointi, ADL- ja IADL-mittareita, kehon kuva, kipumittarit, fyysisen aktiivisuuden mittaaminen, kävelyn havainnointi, KE- TO, PSYTO, TOIMI tiedon hyödyntäminen hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä vammaisuuden muodot ja niiden syyt, lisävammat: osaamisen syventäminen ja laajentaminen mm. kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, puhevammaisuus, liikuntavammaisuus, aivovammat, autismin kirjo, erilaiset oireyhtymät (mm. Asperger, Tourette), pitkäaikaisairauksia kertauksena ja erityiskysymyksiä niissä mielenterveys- ja päihdeongelmat, riippuvuudet: aivovaurion ja aivojen toimintahäiriön (mm. ADHD, aivovammat) aiheuttamat mielenterveyden ongelmat, kehitysvammapsykiatria, päihde-, lääke- ja peliriippuvuus, geriatriset erityiskysymykset, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, pakko-oireinen häiriö, skitsofrenia puhetta tukevat ja korvaavat viestintämenetelmät: dialogi, selkokielisen materiaalin valmistaminen, isokirjoitus, tekstipuhelin, esine-, kuva- ja elekieli, viittomat yksilöllisen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi kuntouttavan työotteen mahdollisuudet ja haasteet vammaistyössä ensitieto: eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden asiakkaiden ja läheisten ensitiedon saantimahdollisuudet lääkehoito: turvallinen lääkehoito (lääkkeiden käsittely ja annostelu, vastuut ja velvollisuudet lääkehoidossa, lääkelaskut), vammaisen asiakkaan ja hänen läheisen ohjaaminen lääkehoidon toteutuksessa (lääkkeiden käyttö, säilyttäminen ja hävittäminen), lääkkeiden väärinkäyttö ja sen ehkäisy, yleisimmät vammaistyössä käytettävät lääkkeet; vaikutukset, yleisimmät haitta- ja sivuvaikutukset; psyykenlääkkeet (ahdistuneisuuden ja unettomuuden lääkehoito, masennuslääkkeet ja psykoosilääkkeet), neurologisten sairauksien lääkkeet (epilepsia, Parkinson ja MS-tauti), aivoverenkiertohäiriöiden lääkkeet (varfariini, ASA, klopidogreeli, dipyridamoli), spastisuuden lääkehoito asento- ja liikehoito: lepo- ja aktiiviset asennot, asentohoidon apuvälineet, passiivisen, avustetun ja aktiivisen liikehoidon periaatteet ja toteutus hoito-, kasvatus- ja kuntoutusmenetelmät: mm. neuropsykologinen kuntoutus, verkostotyö, palvelut ja palveluohjaus, sensorisen integraation terapia, multisensorinen työ, sensomotoriikka, liikunta ja erityisliikunta, rentousmenetelmät, fysikaalinen hoito, hieronta apuvälinepalvelut: osaamisen laajentaminen liikkumisen, siirtojen, kommunikaation, ympäristönhallinnan, aistien ja päivittäisten toimintojen apuvälineiden osalta, apuvälinetarpeen tunnistaminen viihtyisä, aktivoiva ja turvallinen elinympäristö ja sen suunnitteleminen

5 5 (16) kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa tukeminen päivittäisissä perustoiminnoissa ohjaaminen ja tukeminen toiminnallisten ryhmien ohjaaminen, luovien ja terapeuttisten menetelmien hyödyntäminen: kuvallinen ilmaisu, kädentaidot, musiikki, liikunta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin haittojen ja riskien ehkäiseminen: yksinäisyys, syrjäytyneisyys, kaltoinkohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka sosiaalisten taitojen vahvistumisessa tukeminen ja yhteiskunnan toimintaan kannustaminen seksuaalisuuden tukeminen ja turvataitokasvatus ravitsemus: ravitsemustilan arviointi, nestetasapaino, ravitsemuksen erityistilanteet (letkuruokinta, gastrostooma) suun terveys ja suunhoidon erityistarpeet, asiakkaan ohjaus suunhoidossa jalkojen terveys ja jalkahoidon erityistarpeet, asiakkaan ohjaus jalkojenhoidossa Asiakaspalvelun englanti 1 ov osaamisalaan/ koulutusohjelmaan liittyvää englanninkielistä ammattisanastoa ja asiakastilanteista selviytyminen englannin kielellä Asiakaspalvelun ruotsi 1 ov itsestä ja työtehtävistä kertominen, voinnin kysyminen (kehonosat, kysymyslause), yleisimmät sairaudet ja oireet, aikavarauksen tekeminen (järjestysluvut, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat), asiakkaan opastaminen sisätiloissa (prepositiot, tilat), ammattisanastoa, asiakaspalvelutehtävässä toimiminen (esim. asiakkaan vastaanottaminen, erilaiset toimenpiteet, päiväjärjestyksestä kertominen, ohjeiden antaminen) Työssäoppiminen Katso ammattitaitovaatimukset Opintoihin sisältyy ryhmänohjausta, jossa sisältöinä mm. ammatillinen kasvu, ammattietiikka ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Oppimisympäristöt Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, työyksiköt, asiakkaan koti Opetusmenetelmät Luento-opetus, oppimistehtävät, harjoitukset, multimediamateriaali, aidot asiakas- ja työtilanteet, työssäoppiminen, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettaja tai työpaikkaohjaaja käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Ryhmänohjaaja ja opiskelija

6 6 (16) käyvät kehityskeskusteluja opintojen edetessä. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon osan osat arvioidaan arviointikriteerein 1-3 ja tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää opettaja /opettajat. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa vammaistyön ammattitaitonsa toimimalla vammaistyön toimintaympäristössä. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, ammatillinen vuorovaikutus, vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ja lääkehoito. Lisäksi on hallittava vammaistyötä koskeva tieto ja kielitaito vammaistyössä kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammatti-osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. (Opetushallitus, määräys 17/011/2010: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2010) Ammattitaidon arviointi Ammattiosaamisen näyttö työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ottamatta ensitiedon saamisessa tukemista työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta hermoston kehitystä, rakennetta ja toimintaa elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja peruselvytystä Tutkintotilaisuus Kaikki osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa tutkinnon perusteissa määritetyn tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaan. Muu arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: Asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen ensitiedon saamisessa tukemisen osaaminen Arvioidaan suoritusmerkinnällä

7 7 (16) Työn perustana olevan tiedon hallinta: Vammaistyön lähtökohdat hermoston kehityksen, rakenteen ja toiminnan tiedonhallinta Arvioidaan arviointikriteerein 1-3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: ensiaputaidot Arvioidaan suoritusmerkinnällä Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi. Arvioijat Opettaja ja/tai työelämän edustaja Arvosanan muodostuminen Ammattiosaamisen näytöstä ja muusta arvioinnista Ammattiosaamisen näyttöön eteneminen edellyttää hyväksytysti suoritettua työssäoppimista. Arvosanan korottaminen, uusiminen Arvosanan voi korottaa ja hylätyn arvosanan uusia. Arvosanan korottaminen tai uusiminen edellyttää lisäopiskelua, lisäopintoja ja/tai harjoituksia. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta. Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta.

8 8 (16) Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja arvioi asiakkaan toimintatarpeita arvioi asiakkaan toi- arvioi käyttäen moni- ja - mintatarpeita ja -kykyä, puolisesti arviointime- kykyä, päivittäistä selviytymistä päivittäistä selviytymisnetelmiä sekä havain- sekä avun tä sekä avun tarvetta nointia ja haastattelua. tarvetta käyttäen joitakin käyttäen monipuolises- Perustelee toimintaanmiätarpeilla arviointimenetelti arviointimenetelmiä. sa asiakkaan toiminta- ja -kyvyllä, päivittäisellä selviytymisellä sekä avun tar- suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan kanssa ja työryhmän jäsenenä asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen sekä ymmärtää suunnitelmien merkityksen. Arvioi suunnitelman toteutumista. sen yhteistyössä vammaisen asiakkaan ja muun työryhmän sekä mahdollisesti omaisten ja läheisten kanssa sekä työskentelee itsenäisesti arvioiden ja kehittäen toimintaa. toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä ja tuntee sen erilaisia järjestäjiä. tietää yhteistyöverkostoja ja toimii verkostotyössä. tunnistaa asiakkaan elinympäristön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. ohjaa työryhmän jäsenenä asiakasta yksilöllisessä (itsenäisessä tai ryhmämuotoisessa) asumisessa. suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauksen yhteistyössä asiakkaan itsensä ja muun työryhmän kanssa sekä mahdollisesti omaisten tai läheisten kanssa. Arvioi suunnitelman toteutumista. toimii vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä ja tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät ja ohjaa asiakkaita palvelujen piiriin. tietää yhteistyöverkostot ja eri vammaisjärjestöjen toimintaa sekä toimii erilaisissa verkostoissa. suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle viihtyisän ja turvallisen elinympäristön. ohjaa ja tukee asiakasta yksilöllisessä (itsenäisessä tai ryhmämuotoisessa) asumisessa. peella. suunnittelee, toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen hoidon, tuen ja ohjauk- toimii vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä ja tuntee erilaiset palvelujen järjestäjät sekä ohjaa asiakkaat tarkoituksenmukaisen palvelun ja tuen piiriin palveluohjausta hyödyntäen. tekee yhteistyötä erilaisten verkostojen ja vammaisjärjestöjen kanssa. suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle viihtyisän, turvallisen ja asiakkaan toimintakykyä edistävän elinympäristön. tukee asiakkaan valmiuksia itsenäiseen, ohjattuun, tuettuun ja autettuun asumiseen.

9 9 (16) Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ohjaa työryhmän jäsenenä asiakasta yhteiskunnan tarjoaman tuen saannissa. tukee työryhmän jäsenenä asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa ja itsenäisessä, tuetussa ja ohjatussa työssä. toimii työryhmän jäsenenä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. suunnittelee ohjattuna osaamisen tuotteistamista. ohjaa asiakasta yhteiskunnan tarjoaman tuen saannissa. tukee asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa ja itsenäisessä, tuetussa ja ohjatussa työssä. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Tukee asiakasta hänen elämänhallintaansa edistävien muutosten aikaansaamiseksi. ohjaa asiakasta ja hänen perhettään ja lähiyhteisöään yhteiskunnan tarjoaman tuen saannissa ja varmistaa osaltaan palveluketjun katkeamattomuuden. tukee, ohjaa ja motivoi asiakasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa sekä ammatillisessa koulutuksessa ja itsenäisessä, tuetussa ja ohjatussa työssä. toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ohjaa asiakkaita niiden mukaiseen toimintaan. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Ammatillinen vuorovaikutus toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa. toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa ja vammaisten asiakkaiden tarpeista lähtien. toimii yksilöllisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa ja toimintaansa vammaisten asiakkaiden tarpeista lähtien.

10 10 (16) Vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen käyttää joitakin puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä. kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. tukee työryhmän jäsenenä eri-ikäisiä ja eri tavalla vammaisia asiakkaita ja heidän läheisiään ensitiedon saamisessa. tukee ja ohjaa työryhmän jäsenenä asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa ottaen huomioon hänen voimavaransa. toteuttaa työryhmän jäsenenä asiakkaan asento- ja liikehoitoa annettujen ohjeiden mukaan ja käyttää tarvittaessa apuvälineitä (esim. liikkumisen, siirtojen, kommunikaation, ympäristönhallinnan, aistien ja päivittäisten toimintojen apuvälineet) sekä ohjaa asiakasta niiden käytössä. tukee ja ohjaa asiakasta elämänhallinnassa ja mielekkään ja virikkeellisen arjen suunnittelussa. käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä sekä ohjaa asiakasta ilmaisemaan itseään. kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollistaa toiminnallaan asiakkaalle päivittäiseen elämään liittyvien valintojen teon. tukee asiakkaita ja heidän läheisiään ensitiedon saamisessa. tukee ja ohjaa asiakasta yksilöllisesti päivittäisissä perustoiminnoissa ottaen huomioon hänen voimavaransa. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa ja ohjaa tarvittaessa vammaista asiakasta apuvälineiden hankinnassa ja käytössä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. tukee asiakasta elämänhallinnassa sekä tukee ja ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan suunnittelemaan käyttää monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä sekä ohjaa ja kannustaa asiakasta käyttämään niitä tiedonvälityksessä ja tiedonsaannissa ja kehittää asiakkaan kommunikaatioympäristöä. kunnioittaa ja tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta sekä kehittää asiakkaan mahdollisuuksia päivittäiseen elämään liittyvien valintojen tekoon. tukee ja ohjaa luontevasti asiakkaita ja heidän läheisiään ensitiedon saamisessa tilanteen vaatimalla tavalla. tukee ja ohjaa itsenäisesti ja yksilöllisesti asiakasta päivittäisissä perustoiminnoissa sekä kannustaa ja rohkaisee häntä omien voimavarojen käyttöön. toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa ja havaitsee tarvittaessa asiakkaan apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä sekä ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä. tukee asiakasta elämänhallinnassa ja tukee, ohjaa ja motivoi häntä ja hänen lähiverkostoaan suunnitte-

11 11 (16) Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen tukee asiakasta sosiaalisten taitojen ylläpitämisessä. ottaa työssään huomioon musiikin, liikunnan ja kädentaitojen merkityksen asiakkaalle ja työryhmän jäsenenä ohjaa toiminnallisia ryhmiä hyödyntäen joitakin luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa työryhmän jäsenenä asiakasta terveyden edistämisessä ja sekä terveyden ja hyvinvoinnin riskien ja haittojen (yksinäisyys, syrjäytyneisyys, kaltoin kohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka ja mielenterveys- ja päihdeongelmat) ehkäisemisessä ja niissä selviytymisessä. Toimii yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. kohtaa työryhmän jäsenenä haastavasti käyttäytyviä asiakkaita, tunnistaa oman vallankäyttönsä rajat ja noudattaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tunnistaa seksuaalisuuden osaksi asiakkaan identiteettiä ja persoonallisuutta. ja toteuttamaan mielekästä ja virikkeellistä arkea. tukee asiakasta sosiaalisten taitojen vahvistumisessa ja kannustaa ja motivoi asiakasta osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. ottaa työssään huomioon musiikin, liikunnan ja kädentaitojen merkityksen asiakkaalle ja ohjaa toiminnallisia ryhmiä hyödyntäen joitakin luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa voimavaralähtöisesti asiakasta terveyden edistämisessä ja sekä terveyden ja hyvinvoinnin riskien ja haittojen ehkäisemisessä ja niissä selviytymisessä. Ohjaa asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi mielenterveys-, päihde- tai kriisipalveluihin ja hyödyntää asiantuntija-apua. kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita, tunnistaa oman vallankäyttönsä rajat ja soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana tämän identiteettiä ja persoonallisuutta. lemaan ja toteuttamaan mielekästä ja virikkeellistä arkea. tukee monipuolisesti asiakasta sosiaalisten taitojen vahvistumisessa ja kannustaa ja motivoi asiakasta osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. ohjaa ja kehittää luovasti ja persoonallisesti toiminnallisia ryhmiä (kuvallinen ilmaisu, kädentaidot, musiikki ja liikunta) sekä hyödyntää luovia ja terapeuttisia menetelmiä. tukee ja ohjaa voimavaralähtöisesti ja itsenäisesti asiakasta terveyden edistämisessä ja sekä terveyden ja hyvinvoinnin riskien ja haittojen ehkäisemisessä ja niissä selviytymisessä. Ohjaa ja motivoi asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi mielenterveys-, päihde- tai kriisipalveluihin ja hyödyntää monipuolisesti asiantuntija-apua. ennaltaehkäisee haastavia tilanteita sekä kohtaa haastavasti käyttäytyviä asiakkaita tunnistaen oman vallankäyttönsä rajat ja soveltaa työyhteisön toimintaperiaatteita. tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana identiteettiä ja persoonallisuutta sekä antaa tarvittaessa työryhmän jäsenenä turvataitokasvatusta.

12 12 (16) tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa tavallisissa tilanteissa ja osaa tiedottaa havainnoistaan. tarkkailee ja havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa ja tiedottaa havainnoistaan ja hoitaa työryhmän jäsenenä ravitsemuksen erityistilanteita (letkuruokinta ja gastrostooma). tunnistaa asiakkaan suunhoidon erityistarpeet ja motivoi asiakasta suunhoidossa. tunnistaa asiakkaan jalkojenhoidon erityistarpeet. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.) sekä seuraa lääkkeiden vaikutusta ja tiedottaa havainnoistaan työryhmälle. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja tiedottaa havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti. tarkkailee asiakkaan ravitsemustilaa ja tunnistaa ja hoitaa siinä esiintyviä häiriöitä sekä ravitsemuksen erityistilanteita. havainnoi ja arvioi asiakkaan suun terveydentilaa sekä hoitaa siihen liittyviä ongelmia ja motivoi asiakasta suunhoidossa. havainnoi ja arvioi asiakkaan jalkojen terveydentilaa sekä hoitaa siihen liittyviä ongelmia. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.), seuraa lääkkeiden vaikutusta sekä niiden haitta- ja sivuvaikutuksia sekä tiedottaa havainnoistaan työryhmälle. tarkkailee asiakkaan nestetasapainoa ja sen häiriöitä ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla sekä tiedottaa havainnoistaan kirjallisesti ja suullisesti. tarkkailee, havainnoi ja hoitaa itsenäisesti asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita. havainnoi ja arvioi asiakkaan suun terveydentilaa ja hoitaa ja ennaltaehkäisee siihen liittyviä ongelmia sekä motivoi asiakasta suunhoidossa. havainnoi ja arvioi asiakkaan jalkojen terveydentilaa sekä hoitaa ja ennaltaehkäisee siihen liittyviä ongelmia. käsittelee, annostelee ja antaa asiakkaalle lääkkeitä määräysten mukaan turvallisesti (p.o., s.c., rect., inh., i.m.) ja tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja niiden haitta- ja sivuvaikutuksia ja vammaisen henkilön lääkkeiden käyttöä ja tiedottaa havainnoistaan työryhmälle. Ohjaa ja motivoi vammaista asiakasta ja hänen omaisiaan tarpeellisessa lääkkeiden käytössä.

13 13 (16) Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Vammaisuuden muotoja, syitä sekä vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin uhkia koskevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tietoa tavallisimmista vammaisuuden muodoista ja niiden taustalla olevista syistä (kehitysvammaisuus, aistivammaisuus, puhevammaisuus, liikuntavammaisuus, autismin kirjo sekä erilaisia oireyhtymiä). perustelee pääsääntöisesti toimintaansa tiedoilla asiakkaiden vammaisuuden muodoista ja syistä sekä vammaisuuteen liittyvistä lisävammoista ja sairauksista. toimintaansa tiedoilla asiakkaiden vammaisuuden muodoista, syistä, lisävammoista ja sairauksista. tietoa hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta ja niissä esiintyvistä häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista. tietoa vammaisen asiakkaan mielenterveysja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista. perustelee pääsääntöisesti toimintaansa tiedoilla hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta, häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista. tiedolla vammaisen asiakkaan mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista. toimintaansa tiedoilla hermoston kehityksestä, rakenteesta, toiminnasta, häiriöistä sekä pitkäaikaissairauksista. toimintaansa tiedolla vammaisen asiakkaan mielenterveysja päihdeongelmista sekä riippuvuuksista. Vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan tiedon hallinta Hoito-, kasvatusja kuntoutusmenetelmiä koskevan tiedon hallinta tietoa vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. tietoa hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä menetelmistä. kuntouttavan työotteen periaatteita ja tavallisimpia kuntoutusmenetelmiä. hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvällä tiedolla. kuntouttavaan työotteeseen ja tavallisimpiin kuntoutusmenetelmiin liittyvällä tiedolla. tiedolla vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. toimintaansa tiedolla vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja hankkii aktiivisesti lisätietoa. toimintaansa hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvällä tiedolla. kuntouttavaan työotteeseen ja kuntoutusmenetelmiin ja eri vammaryhmiin liittyvällä tiedolla.

14 14 (16) Lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta Normalisaation, integraation ja inkluusion ja valtaistumisen periaatteita koskevan tiedon hallinta Yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä koskevan tiedon hallinta Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta tietoa tavallisimmista vammaistyössä käytettävistä lääkkeistä ja niiden vaikutuksista ja väärinkäytöstä. noudattaa työssään normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteita. tietoa vammaistyön historiasta ja ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä. ottaa huomioon työssään yhteiskunnan taloudellisten tekijöiden vaikutuksia vammaisen asiakkaan elinoloihin. hyödyntää tutuissa työtilanteissa tietoa eri kulttuurien ja vähemmistöryhmien suhtautumisesta vammaisiin asiakkaisiin. hyödyntää ohjattuna työssään tietoa vammaistyön yrittäjyydestä, osaamisen tuotteistamisesta ja sisäisen yrittäjyyden merkityksestä. osoittaa työssään tietonsa lähihoitajan työhön liittyvistä työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tiedolla vammaistyössä käytettävistä lääkkeistä, niiden vaikutuksista sekä haittaja sivuvaikutuksista sekä lääkkeiden väärinkäytön ilmiöistä. normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteilla. tietoa vammaistyön historiasta ja ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä ja ymmärtää niiden merkityksen työssään. ottaa huomioon työssään yhteiskunnan taloudellisten ja poliittisten tekijöiden vaikutukset vammaisen asiakkaan elinoloihin. tietoa eri kulttuurien ja vähemmistöryhmien suhtautumisesta vammaisiin asiakkaisiin. tietoa vammaistyön yrittäjyydestä, osaamisensa tuotteistamisesta sekä toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään toimintaansa tiedolla vammaistyössä käytettävistä lääkkeistä, niiden vaikutuksista sekä haitta- ja sivuvaikutuksista sekä lääkkeiden väärinkäytön ilmiöistä. toimintaansa normalisaation, integraation, inkluusion ja valtaistumisen periaatteilla. tietoa vammaistyön historiasta, ajankohtaisista vammaistyön kysymyksistä ja tulevaisuuden haasteista ja ymmärtää niiden merkityksen työssään. ottaa huomioon työssään yhteiskunnan taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutukset vammaisen asiakkaan ja hänen perheensä ja lähiyhteisönsä elinoloihin. hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa eri kulttuurien ja vähemmistöryhmien suhtautumisesta vammaisiin asiakkaisiin. hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa vammaistyön yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa

15 15 (16) työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja selviytyy auttavasti palvelutilanteesta yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa palvelutilanteessa asiakkaan eteenpäin yhdellä muulla kielellä. hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä ja selviytyy auttavasti toisella kotimaisella kielellä. hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. palvelee asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee asiakkaita koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen joustavasti yhdellä muulla kielellä. Arvioinnin kohde 4.Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. Pyytää tarvittaessa ohjausta. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongeltekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee on- ohjausta tarvittaessa. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongel-

16 16 (16) Vuorovaikutus yhteistyö ja mia. toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä. Ammattietiikka työskentelee vammaistyön arvoperustan, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky huolehtii omasta työkyvystään, turvallisuudestaan, työhyvinvoinnistaan ja terveydestään. asennoituu myönteisesti työturvallisuuteen sekä noudattaa turvallisuutta koskevia ohjeita. Välttää työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. toimii työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan. työskentelee ergonomisesti oikein ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. gelmia sekä hankkii lisätietoa ratkaisuilleen. toimii ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee näkökantojaan selkeästi. työskentelee vammaistyön arvoperustan, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti sekä perustelee toimintaansa niillä. huolehtii omasta työkyvystään sekä edistää sitä ja terveyttään. havainnoi ja ennakoi työympäristössä esiintyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä huolehtii omasta ja asiakkaan turvallisuudesta. toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. mia. Perustelee toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja hankkii tarvittaessa lisätietoa. toimii ammatillisesti, yhteistyökykyisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee näkökantojaan selkeästi ja rakentavasti. työskentelee vammaistyön arvoperustan, ammattieettisten periaatteiden ja toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaisesti ja toimintaansa niillä. huolehtii omasta terveydestään ja työkyvystään sekä edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia. havainnoi ja ennakoi työympäristössä esiintyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Kehittää työturvallisuutta poistamalla omia, asiakkaan ja työyhteisön turvallisuuteen liittyviä riskejä. soveltaa aseptisen toiminnan periaatteita eri toimintaympäristöissä ja perustelee toimintansa. käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja ja ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja. työskentelee ergonomisesti oikein hyödyntäen asiakkaan voimavaroja ja apuvälineitä sekä kehittää työympäristön ergonomista toimivuutta. antaa ensiavun ja peruselvytyksen.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ TUTKINNON OSAN

Lisätiedot

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 päivitetty 15.4.2013 Sisällys Vammaistyön ammattitaitovaatimukset... 3 1 Asiakaslähtöisen vammaistyön

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. mukaisesti, ottaa huomioon. toimi- ja vastuualueensa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys LUVUT 1-4.1 LÖYTYVÄT SOSIAALI-

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma päivitetty 5.4.2013 1 Sisällys Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

VAMMAISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI VAMMAISTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTYÖ TUTKINNON

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot