1 Klassisen koulukunnan organisaatioteoreetikoiksi voidaan lukea mm. Max Weber ja Peter Drucker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Klassisen koulukunnan organisaatioteoreetikoiksi voidaan lukea mm. Max Weber ja Peter Drucker."

Transkriptio

1 2014 AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina Väittämät 1 Klassisen koulukunnan organisaatioteoreetikoiksi voidaan lukea mm. Max Weber ja Peter Drucker. 2 Klassisen organisaatioteorian mukainen kapea valvontajänne ilmenee organisaatiossa pieninä valtaetäisyyksinä. 3 Weberin määrittelemää byrokratiaa voidaan verrata biologiseen organismiin. 4 Kaikki seuraavat voidaan lukea byrokratian haitoiksi: byrokratia ei mahdollista henkilöstön kehittymistä byrokratian hierarkkinen rakenne vääristää viestintää organisaatiossa byrokratia muovaa henkilöstöstä mm. tasapäistä organisaatiolle uskollista joukkoa 5 Frederick Taylorin (1915) mukaan tieteellisen analyysin perusteella työskentelyä voitiin tehostaa ja kehittää paras tapa tehdä kyseistä työtä. 6 Henry Fayolin mukaan organisaation toiminnot voitiin jakaa seuraaviin kuuteen ryhmään: 1) tekniset 2) kaupalliset 3) taloudelliset 4) turvallisuuteen liittyvät 5) viestinnälliset 6) hallinnolliset 7 Hawthorne-efekti tarkoittaa tilannetta, jossa tutkimuskoehenkilöihin kiinnitetty huomio ja heistä huolehtiminen osaltaan auttavat nostamaan työtulosta. 8 Kontingenssiteoriassa tarkasteluun tulevat ne ehdot, joiden vallitessa organisaatio voi menestyä ympäristössään. 9 Burnsin ja Stalkerin (1961) mukaan hitaasti muuttuvissa ympäristöissä työskentelevillä menestyvillä organisaatioilla oli orgaaninen rakenne. 10 Lawrencen ja Lorschin (1969) mukaan dynaamisessa ympäristössä organisaatioiden tulisi kyetä olemaan samanaikaisesti sekä erilaistuneita että integroituneita. 11 Henry Mintzbergin mukaan mekaaniselle byrokratialle tyypillisiä ominaisuuksia ovat kaikki seuraavat: sääntöjen runsaus, toimintojen korkea ennustettavuus, korkea standardoinnin aste, pitkälle ositettu työnjako, hierarkkinen rakenne ja muodollinen kommunikaatio 12 Tulosyksikköorganisaatio on yhtenäinen organisaatio.

2 13 Adhocratiassa johtaminen perustuu valvontaan ja käskytykseen. 14 Kulttuurin synty liittyy Scheinin mukaan mm. seuraavanlaisiin oletuksiin: 1. on olemassa tietty määrä ongelmia, joihin jokaisen yhteisön on löydettävä ratkaisu 2. kaikki vaihtoehdot ovat avoinna jokaiselle yhteisölle, mutta eri aikoina eri yhteisöt ovat painottaneet ratkaisuja eri tavoin 3. jokaisella yhteisöllä on tietty vaihtoehtojen preferenssijärjestys 15 Kerin (1996) jakaa markkinointitieteen kehityssuunnat kuuteen aikakauteen, jotka ovat aikajärjestyksessä seuraavat: 1. markkinointi soveltavana kansantaloustieteenä 2. markkinointi kvantitatiivisena tieteenä 3. markkinointi johtamistoimintona 4. markkinointi käyttäytymistieteenä 5. markkinointi päätöksenteon osana 6. markkinointi integroivana tieteenä 16 Vargon ja Luschin (2004) mukaan markkinointi on muuttunut tuotevaltaisesta elämyskeskeiseksi. 17 Skaala- ja mittakaavaedulla tarkoitetaan sitä, että kun yritys kasvattaa tuotantoaan ja lisää volyymia, tuotannon keskimääräiset kustannukset tiettyyn rajaan saakka laskevat. 18 PESTE-nimitys tulee sanoista political, economic, social, technological ja environmental 19 Demografisilla tekijöillä viitataan tyypillisesti yksilön tai ryhmään kuuluvien ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan, koulutustasoon tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen. 20 Toimiala-analyysi, jota kutsutaan myös neljän kilpailuvoiman geneeriseksi malliksi, on jo vakiintuneeseen asemaan kohonnut Michael J. Porterin esittämä analyysitapa tarkastella yrityksen toimintaympäristöä. 21 Porterin viiden kilpailuvoiman mallissa osat ovat uusien tulokkaiden uhka, tavarantoimittajien neuvotteluvoima, asiakkaiden neuvotteluvoima ja markkinointiviestintä. 22 Markkinoiden saturaatio merkitsee tilannetta, jossa kysyntä alkaa laskea asiakkaiden ja uusien tulokkaiden neuvotteluvoiman yhä kasvaessa. 23 SWOT-analyysi kehitettiin ennen kaikkea tuloslaskennan työkaluksi. 24 Markkinatutkimusprosessi voidaan nähdä olevan neljä vaihetta: ongelman määrittely, tutkimussuunnitelman teko, aineiston keruu ja analysointi sekä raportin laadinta ja esitys. 25 Jos ilmiö ei ole ennestään tuttu, käytetään yleensä kvantitatiivista tutkimusotetta. 26 Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto koostuu laajasta numeerisesta datasta, joka voidaan luokitella ulkoiseen ja sisäiseen informaatioon sen mukaan, mistä lähteistä aineisto on saatavissa. 27 Segmentoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinat ensin jaetaan toisistaan selvästi

3 erottuviin asiakasryhmiin, joista yritys sitten valitsee itselleen sopivimmat kohderyhmät, joille se lopulta suuntaa markkinointitoimenpiteitään. 28 Massamarkkinointia pidetään tehokkaampana kuin segmentointia. 29 Niche-segmentti ei tarjoa menestymismahdollisuuksia pienille yrityksille. 30 Differointi ei vaikuta tuotteen asemointiin. 31 Nuorisotutkimuksessa 2012 raha, varallisuus ja itsensä hemmottelu sijoittuivat kaikkien mitattujen arvojen listalla keskivaiheille. 32 Strategisesta johtamisesta käytettiin 1950-luvulla ja sitä ennen termiä investointisuunnittelu. 33 Pierre DuPont loi perustan yksikköjen ja pääkonttorin yhtenäisille toiminnoille. 34 Erityisesti Andrewsin ja Ansoffin ajatukset vaikuttivat 1960-luvulla strategisen johtamisen alueella luvulla kehitetyt strategisen johtamisen menetelmät olivat toimialakohtaisia. 36 Andrewsin SWOT-analyysi loi ajattelukehikon, jonka avulla mikä tahansa yritys voi pyrkiä löytämään itselleen tasapainon ympäristön olosuhteiden ja yrityksen sisäisen tilan välille. 37 Bostonin matriisi on portfoliotekniikka. 38 Petersin ja Watermanin seitsemän S:n malli koostuu strategiasta, rakenteesta, järjestelmistä, johtamistavasta, tavoitteista, vuorovaikutuksesta ja henkilöstöstä. 39 Jockeying for position -kokonaisuuteen voi kuulua hintakilpailua, markkinointitaistelua, uusien tuotteiden markkinoille ja uudenlaisia asiakaspalvelun muotoja. 40 Henry Mintzbergin mukaan strategia on emergentti. 41 Osaamisen ekonomiassa yritykset, jotka kykenevät luomaan muita paremman osaamisportfolion ja suhdeportfolion, menestyvät. 42 Ydinosaamisen tuottamaa lisäarvoa voidaan lisätä mm. oppimisen ja kumppanuussuhteiden avulla lukua voidaan pitää puhtaasti resurssistrategian aikana. 44 Tuloskorttiajattelussa organisaation taloudelliset tavoitteet asetetaan tarkastelun keskipisteeseen. 45 Juudin ja Luoman mukaan strategiatyön koulukunnat voidaan ryhmitellä seuraavasti: inkrementalismi, suunnitelmalähtöisyys, erinomaisuus, kilpailuasemointi, osaamispainotteisuus, hyperkilpailu ja konstruktivismi 46 Strategisen johtamisen erinomaisuuskoulukunnan taustalla on ajatus universaalisesti, aina ja kaikissa organisaatioissa samanlaisina toteutuvista menestykseen johtavista toimenpiteistä.

4 47 Kilpailuasemointikoulukunta painottaa tapauskohtaisia strategiavaihtoehtoja. 48 Porterin geneeriset strategiavaihtoehdot ovat erilaistuminen, kustannusjohtajuus ja erikoistuminen. 49 Kvantitatiivisten elementtien merkityksen tunnistaminen strategisen kyvykkyyden ja kilpailuedun lähteenä on perusteltua siksi, että kilpailuetu säilyy vain kunnes kilpailijat kykenevät kopioimaan edun tuottaman asian. 50 Yrityksen strategian ydinkysymyksiä on ylläpitää kilpailukykyä ja estää sen eroosiota. 51 Syrjäahon (2008) mukaan yrityksen resurssit perustuvat hyvin monimutkaisiin sosiaalisiin ilmiöihin joita yritys voi hallita niitä systemaattisen johtamisen avulla. 52 Strategian toimeenpano, omaksuminen ja toteutuminen ovat jääneet taustarooliin verrattuna sen kirjallisuuden ja tutkimuksen määrään, jossa käsitellään strategian suunnittelun osa-alueita. 53 Kazmin (2008) mukaan strategian toimeenpanon tarkasteluun liittyvän kirjallisuuden ja tutkimuksen vähyyden syynä voidaan pitää ainakin toteutusprosessin haasteellisuutta. 54 Collins ja Ruksand (2008) toteavat, että harvoin johto onnistuu muotoilemaan strategian riittävän yksinkertaisesti ja siten että kaikki organisaation jäsenet pystyvät sen sisäistämään. 55 Juudin (2007) mukaan postmodernin ajan strategia niin kuin koko organisaation toimintakin keskittyy rationaalisiin odotuksiin organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä. 56 T-ryhmä (Training group) on yksi laboratoriokoulutuksen menetelmä. 57 Organisaation muutoksen (organization transformation) koulukunnassa korostettiin kulttuurin erilaisten kerrostumien olemassaoloa ja vaiheesta toiseen tapahtuvaa hyppäyksellistä siirtymistä. 58 Kurt Lewin otti 1940-luvulla käyttöön toimintatutkimuksen käsitteen. 59 Suunnitellun muutoksen näkökulman syntyyn vaikutti keskeisesti Culture Excellence -koulukunta. 60 Kari Neilimon mukaan strategia on tilannesidonnainen ja yrityskohtainen. 61 Perinteisiä markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote, hinta, jakelu ja prosessi. 62 Palvelujen merkityksen korostuessa perinteinen P-malli laajentui seitsemän P:n malliksi: tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä, ihmiset, prosessi ja palvelu. 63 Tuote koostuu kolmesta elementistä: ydintuote, lisäedut ja mielikuvatuote. 64 Tuotteen mielikuvaelementeihin voidaan lukea kaikki seuraavat: henkilökohtainen käytön opastus, huoltopalvelu, kotiinkuljetus, ylimääräinen takuu ja edullinen rahoitus. 65 Lanseerausvaiheessa yrityksen tulee panostaa voimakkaasti bränditietoisuuden kasvattamiseen ja

5 brändiuskollisuuden kehittämiseen. 66 Elinkaaren taantumavaiheessa yrityksellä on valittavanaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaikkia seuraavia voidaan pitää yleisesti arvioituna tällaisina: markkinointipanostusten lisääminen, pyrkimys saada kaikki mahdollinen voitto pienin panostuksin, niche-strategin käyttöönotto, tuotteen myyminen pois yritysportfoliosta. 67 Monopolimarkkinoillakin tuotteen hinta on suhteutettava kilpaileviin tuotteisiin. 68 Ceteris paribus -olettama tarkoittaa sitä, että vähintään kaksi tekijää mallissa muuttuu samanaikaisesti. 69 Penetraatiohinnoittelua voidaan käyttää, kun markkinoilla ei ole kilpailevia tuotteita. 70 Kermankuorintahinnoittelulla voidaan sada katetuksi tuotekehityskustannuksia. 71 Kermankuorintahinnoittelulla tuote voidaan saada asemoiduksi vähemmän hintaherkille asiakassegmenteille. 72 Hintadifferointi viittaa siihen, että yritys voi myydä tuotteita eri hinnoilla eri asiakkaille. 73 Franchisingissa yritys vuokraa tuote- ja palvelukonseptin. 74 Franchisingin etuja ovat mm. idean ja liiketoiminnan nopea leviäminen kohtuullisin kustannuksin. 75 Markkinointiviestintä sisältää kirjan määritelmän mukaisesti seuraavat kolme elementtiä: mainonta, suhde- ja tiedotustoiminta sekä menekinedistäminen. 76 Peitto-käsitteellä viitataan mm. siihen, miten suuren ihmismäärän tietty mainonta voi tavoittaa. 77 OTS-luku ilmaisee, kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa henkilöä mainos tavoittaa. 78 Investoinnin absoluuttista tehokkuutta voidaan jälkikäteen arvioida ROE-luvulla. 79 4C-mallin C:t ovat customer value, cost to customer, convenience ja communication. 80 Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan virtuaalimarkkinointia. 81 Tarjooman käsite ei sisällä tuotteen ja palvelun yhdistelmää. 82 Palvelut ovat prosessimaisia, aineettomia ja vuorovaikutuksellisia. 83 Palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat eriaikaisesti. 84 Tuotteisiin pätee kaikki seuraavat ominaisuudet: konkreettinen, standardoitu, omistajuus vaihtuu, ydinarvo luodaan valmistusvaiheessa. 85 Grönroosin palvelukolmiossa palvelulupauksen mahdollistaminen on kiinni erityisesti ulkoisesta

6 markkinoinnista ja lupauksen lunastaminen sisäisestä markkinoinnista. 86 Panasuraman, Zeithhaml ja Berry kehittivät laatukuilumallin, jonka avulla voidaan paikantaa niitä kohtia, joissa odotusten hallinnassa ja laadun tuottamisessa saattaa syntyä ongelmia. 87 Ydinpalvelu edustaa sitä ydinarvoa tai hyötyä, jota asiakkaalle palvelussa tarjotaan. 88 Palvelujen suunnittelussa on otettava huomioon eri kerrosten lisäksi koko prosessin sujuvuus. 89 Grönroosin mukaan yrityksen on kiinnitettävä huomiota erityisesti saatavuuteen, vuorovaikutukseen ja asiakastyytyväisyyteen. 90 James Heskett tutkijakollegoineen loi mallin palvelujen kannattavuusketjusta. Sen mukaan kaikki lähtee liikkeelle ulkoisen palvelun laadusta. 91 Palvelujen kannattavuusketju mallissa johdon on ensin mahdollistettava palvelulupauksen antaminen vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. 92 Asiakaskäyttäytymisessä ei ole tarpeen tehdä eroa kuluttajakäyttäytymisen ja organisaatioiden välinen B2B- asiakaskäyttäytymisen välillä, koska molemmissa tapauksissa ostopäätöksen tekee ihminen. 93 Tuotteen sitoman pääoman ja ostotiheyden lisäksi ostopäätösprosessiin vaikuttavat kulutusympäristöön liittyvät tekijät. Näitä ympäristötekijöitä ovat mm. sosiokulttuuriset tekijät, ekonomiset tekijät ja lainsäädännölliset tekijät. 94 Ihmisen asenteet jaetaan perinteisesti kognitiivisiin ja affektiivisiin. 95 Käyttäytymiseen ja päätöksentekoon vaikuttaa myös sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. 96 Geert Hofsteden viisi kulttuuridimensiota ovat 1) hierarkkisuus, 2) individualismi vs kollektivismi, 3) epävarmuuden välttäminen, 4) pitkän vs lyhyen aikavälin suuntautuminen sekä 5) maskuliinisuus vs feminiinisyys. 97 4P-näkökulmasta tarkasteltuna yritysmarkkinoiden ja kuluttajamarkkinoiden välillä on eroja niin tuotteissa, viestinnässä, hinnoittelussa ja saatavuudessa. 98 Tuotanto-, yritys- ja tuotelähtöisessä ajattelusta on yhä enemmän siirrytty kohti asiakkaiden tarpeita paremmin huomioivaa suhdeajattelua. 99 Möllerin, Rajalan ja Svahnin mukaan verkosto eroaa verkosta siinä, että se on tietyn yritysjoukon muodostama, sillä on yhteinen päämäärä, sitä kehitetään tietoisesti ja tavoitteiden mukaisesta ja sen jäsenillä on sovitetut roolit. 100 Porrasmallissa on kahdeksan erilaista asiakasta, joista kuusi on asetettavissa järjestykseen alimmasta ylimpään tai merkittävimpään asiakkaaseen seuraavasti: prospekti, asiakas, suspekti, kanta-asiakas, avainasiakas, suosittelija. 101 Prospekteiksi kutsutaan kaikkia potentiaalisia asiakkaita, joita markkinoilla on.

7 102 Suspekteiksi kutsutaan potentiaalisia asiakkaita, mutta he ovat osoittaneet jollakin tavalla kiinnostustaan yrityksen tarjoomaa kohtaan tai yrityksellä voi muuten olla heidän yhteystietonsa. 103 Uskollisten asiakkaiden hintaherkkyys on suurempi kuin muiden asiakkaiden. 104 Storbackan, Strandvikin ja Grönroosin mukaan asiakassuhteen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kaikki seuraavat tekijät: palvelun laatu, koettu uhraus, asiakkaan sitoutuminen, havaitut vaihtoehdot, asiakasosuus, suhteen tuotto, havaitut vaihtoehdot, kriittiset tapahtumat, tapahtumien luonne, suhteen kustannukset ja sidokset. 105 Jarmo Lehtisen mukaan asiakkuuden arvon arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon asiakkuuden faktuaalinen, devaluatiivinen ja potentiaalinen arvo. 106 Hatchin mukaan laatujohtaminen on luonteva seuraus ja välttämätön vastavoima toimintojen monimutkaistumiselle ja differoitumiselle. 107 Prosessijohtamisessa asiakkaalla tarkoitetaan nimenomaan loppuasiakasta. 108 Porterin arvoketjumalli käsitteistöineen on ollut olennainen lähtökohta tavoitejohtamisessa. 109 Prosessikaavio poikkeaa työnkulkukaaviosta. 110 Porterin arvoketjussa tukitoimintoja ovat seuraavat kolme: yrityksen infrastruktuuri, inhimillisten voimavarojen hallinta sekä tekniikan kehittäminen. 111 Albert ja Whetten määritelmä organisaation identiteetistä sisältää kaikki seuraavat kategoriat: Mikä organisaatiossa on keskeistä sen jäsenten mielestä? Mikä erottaa tietyn organisaation muista organisaatioista? Mikä tai mitkä piirteet organisaatiossa sen jäsenet käsittävät pysyviksi, jatkuviksi tai kestäviksi, kun tarkasteluun kytketään organisaation menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus? 112 Satu Tuomisen mukaan kaikki seuraavat määritelmät voidaan liittää imagon käsitteeseen: kokonaisarvio, hitaammin, viestintä, muuttuva, ulkoiset, kognitiivinen ja emotionaalinen sekä suorituskyky. 113 Teollistumisen alkuaikoina vakiintui yritysten tapa merkitä tuotteisiinsa logonsa. 114 Kevin Lane Kellerin mukaan brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyvät ydintehtävät voidaan jakaa kymmeneen osa-alueeseen: 1 brändin pitää onnistua tuottamaan ne hyödyt joita sen asiakkaat todella haluavat 2 brändin tulee säilyä merkityksellisenä ajasta riippumatta 3 hinnoittelustrategian pitää perustua asiakkaiden kokemaan arvoon 4 brändi tulee asemoida oikein 5 brändin tulee olla johdonmukainen 6 brändiportfolio ja brändihierarkia tulee rakentaa järkevästi 7 brändin markkinoinnissa tulee käyttää useita erilaisia markkinointitoimenpiteitä 8 yrityksen tulee ymmärtää mitä sen brändi merkitsee asiakkaille

8 9 brändille tulee antaa riittävä ja pitkäkestoinen tuki 10 yrityksen täytyy systemaattisesti seurata brändipääoman kehittymistä 115 Customer-based Brand Equity eli asiakaslähtöinen brändipääoma on Jennifer Aakerin esittelemä käsite. 116 Heding, Knudtzen ja Bjerre tunnistavat viisi näkökulmaa brändikirjallisuudesta. Ne ovat seuraavat: 1 kuluttajalähtöinen näkökulma 2 persoonallisuusnäkökulma 3 affektiivinen näkökulma 4 yhteiskuntanäkökulma 5 kulttuurinäkökulma 117 Suhdenäkökulmassa tarkastellaan triadia brändi-kuluttaja-kuluttaja. 118 Brändiyhteisö on ei anna yritykselle relevanttia lisätietoa tuotteista tai markkinoista. 119 Kulttuurinäkökulma tarkastelee brändejä mikrokontekstissa. 120 Patriarkaalisuus synnytti sosiaalitoimintaa, joka alkoi muuntua henkilöstöhallinnoksi ulkomaisen henkilöstökirjallisuuden antaman esimerkin mukaisesti ja 1960-lukujen taitteessa. 121 Harvardin mallissa pyrittiin yhdistämään organisaatiokäyttäytymiseen ja työmarkkinasuhteisiin liittyvä tutkimus henkilöstöjohtamisen tutkimuksen kanssa. 122 Guessin mallissa pyrkimyksenä oli parantaa henkilöstötoimintojen erikoistumista ja erillisyyttä. 123 Guessin mallin mukaisella toimenpiteiden yhteensopivuuden kehittämisellä tavoiteltiin korkeatasoista sitoutumista, toiminnan laatua ja joustavuutta. 124 Ulrichin henkilöstöjohtamisen mallissa pyrittiin yhdistämään pitkän aikavälin strategiset tavoitteet päivittäiseen operatiiviseen toimintaan. 125 Choongin mukaan aineeton pääoma on tietoa, joka on mahdollista muuttaa arvoksi. 126 Weickin mukaan esimerkiksi kokemus ja taitotieto voidaan määritellä yhteisöllisiksi kyvykkyyksiksi. 127 Rakennepääomalla viitataan sellaisiin rakenteisiin ja ympäristöihin, joiden avulla yksilöihin ja järjestelmiin varastoitunutta tietoa ja osaamista saadaan organisaation yhteiseen käyttöön. 128 Aineellisen pääoman johtamisessa keskeisiä johtamisen teemoja ovat työhyvinvointi, työmotivaatio, hyvä työyhteisö ja ilmapiirin kehittäminen. 129 Edvinsonin ja Sullivanin mukaan aineellisen pääoman johtamisen tärkeimpiä tehtäviä on pyrkimys muuttaa henkilöstöön sitoutuneet voimavarat organisaation aineettomiksi voimavaroiksi.

9 130 Osaamisen ja innovaatioiden yhteiskunnassa tärkein organisaatioiden voimavara on ihmisissä. Siksi johtamisen tulisi keskittyä ihmisten johtamiseen asioiden johtamisen sijaan. 131 Ihmisten johtamisesta käytetään englanniksi käsitettä management. 132 Ihmisten johtaminen erottuu Bennisin ja Nasun mukaan asioiden johtamisesta. 133 Ihmisten johtaminen toteutuu Bennisin ja Nanusin mukaan seuraavien taitojen kautta: 1 fyysiset erityispiirteet 2 kommunikointitaito 3 taito rakentaa luottamus 4 taito kehittyä myönteisen minäkuvan kehittämiseen 134 Depowerment on myös voimaannuttamista luvulla yleistynyt postmoderni organisaatioteoria haastaa yksioikoisen tulkinnan, jossa kontrollin uskotaan olevan länsimaisen taloudellisen liiketoiminnan ylivoimaisen tehokkuuden lähde. 136 Korkeasti koulutetut työntekijät sitoutuvat voimakkaasti organisaatioonsa. 137 Sveiby pitää asiantuntijoiden osaamista merkittävimpänä kaikista organisaation näkymättömistä resursseista. 138 Druckerin tietoperustaista organisaatiota luonnehtii kaksi erityispiirrettä: kaizen sekä tiedon ja osaamisen tehokas hyödyntäminen. 139 Taljan mukaan suunnittelukoulukunnan strategiaprosessit vastaavat sitä, minkä työntekijät organisaatioissa kokevat. 140 Sensemaking tarkoittaa sitä, että organisaatioissa on jatkuvasti käynnissä erilaisia dialogeja sekä merkityksen ja mielekkyyden hakemisen prosesseja. 141 Asiantuntijoille palkka on ensisijainen motivaation ja sitoutumisen lähde. 142 Länsimainen ihmiskuva oli pitkälle 1900-luvun puolelle hyvin dualistinen ja vasta 1930-luvulla alettiin korostaa, että ihminen on sosiaalinen, kokonaisvaltainen toimija, joka yhtäältä on kulttuurinsa tuote ja toisaalta kulttuurinsa tuottaja. 143 Käytännön työelämässä oman työn johtamisvastuu siirtyy yhä enemmän lähiesimiehille ja johtajien työ keskittyy asiantuntijuuden ja kokonaisuuksien johtamiseen. 144 Anneli Hujalan mukaan vuorovaikutuksen ja puhunnan asettaminen johtamisen lähtökohdaksi johdattaa meidät huomioimaan kaikkien osapuolten roolia yhteisen todellisuuden rakentamisessa. 145 Työolobarometrien mukaan työn mielekkyys on ollut jo pitkään hitaassa nousussa. 146 Organin mukaan seuraavat kuusi elementtiä luonnehtivat organisaatiokansalaisuus-ilmiöä: 1 halu auttaa

10 2 huomaavaisuus ja hyvät tavat 3 reiluus ja rehtiys 4 ahkeruus 5 kansalaishyveellisyys 6 viestintä 147 Grönroosin ja Strandvikin mukaan henkilöstö on pääasiallinen arvon luoja. 148 Kun julkisen sektorin uudistuksia kuvataan ja lähdetään toteuttamaan pitkälti yksityisen sektorin opein, voidaan puhua jälkiweberiläisyydestä. 149 Laulaisen mielestä työhön kohdistuva retoriikka ilmentää yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta managerialistiseen suuntaan. 150 Himasen mukaan aiemmin vallalla ollut jopa kärsimystä painottanut työkulttuuri on nykyaikana jopa haitallinen, koska se ei sisällä tarpeellista uudistumiskykyisyyttä.

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Työpaikkakoulutus koulutuspalveluna

Työpaikkakoulutus koulutuspalveluna Työpaikkakoulutus koulutuspalveluna Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry kevätseminaari Jyväskylässä 30.3.2017 Annukka Norontaus, FT, Jyväskylän Oppisopimuskeskus Taustaa Esitys perustuu 4.5.2016

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi

Kurssin suorittaminen. Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin suorittaminen Merkkituotteet strategisessa markkinoinnissa KTT Eiren Tuusjärvi Kurssin tavoitteena: Kehittää syvällinen ymmärrys ja analyyttisiä kehikkoja brändien strategisesta roolista liiketoiminnassa

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle?

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Susann Rännäri, puutarhatuotannon kehittämispäällikkö ProAgria SLF Puh: 0438248705, S-posti: susann.rannari@slf.fi Viime

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjan lukijalle Kaisa Toroskainen & Kristine Matilainen 2015 Saana Sampio ja Joose Sauli ovat tehneet vähäisiä muokkauksia 2016 Ennen kuin aloitat... ii

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017

Eveliina Salonen. INTUITIO Ja TUNTEET. johtamisen ytimessä. Alma Talent Helsinki 2017 Eveliina Salonen INTUITIO Ja TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa INTUITIO JA TUNTEET johtamisen ytimessä Alma Talent Shopista: https://shop.almatalent.fi Copyright 2017 Talentum

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot