1 Klassisen koulukunnan organisaatioteoreetikoiksi voidaan lukea mm. Max Weber ja Peter Drucker.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Klassisen koulukunnan organisaatioteoreetikoiksi voidaan lukea mm. Max Weber ja Peter Drucker."

Transkriptio

1 2014 AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina Väittämät 1 Klassisen koulukunnan organisaatioteoreetikoiksi voidaan lukea mm. Max Weber ja Peter Drucker. 2 Klassisen organisaatioteorian mukainen kapea valvontajänne ilmenee organisaatiossa pieninä valtaetäisyyksinä. 3 Weberin määrittelemää byrokratiaa voidaan verrata biologiseen organismiin. 4 Kaikki seuraavat voidaan lukea byrokratian haitoiksi: byrokratia ei mahdollista henkilöstön kehittymistä byrokratian hierarkkinen rakenne vääristää viestintää organisaatiossa byrokratia muovaa henkilöstöstä mm. tasapäistä organisaatiolle uskollista joukkoa 5 Frederick Taylorin (1915) mukaan tieteellisen analyysin perusteella työskentelyä voitiin tehostaa ja kehittää paras tapa tehdä kyseistä työtä. 6 Henry Fayolin mukaan organisaation toiminnot voitiin jakaa seuraaviin kuuteen ryhmään: 1) tekniset 2) kaupalliset 3) taloudelliset 4) turvallisuuteen liittyvät 5) viestinnälliset 6) hallinnolliset 7 Hawthorne-efekti tarkoittaa tilannetta, jossa tutkimuskoehenkilöihin kiinnitetty huomio ja heistä huolehtiminen osaltaan auttavat nostamaan työtulosta. 8 Kontingenssiteoriassa tarkasteluun tulevat ne ehdot, joiden vallitessa organisaatio voi menestyä ympäristössään. 9 Burnsin ja Stalkerin (1961) mukaan hitaasti muuttuvissa ympäristöissä työskentelevillä menestyvillä organisaatioilla oli orgaaninen rakenne. 10 Lawrencen ja Lorschin (1969) mukaan dynaamisessa ympäristössä organisaatioiden tulisi kyetä olemaan samanaikaisesti sekä erilaistuneita että integroituneita. 11 Henry Mintzbergin mukaan mekaaniselle byrokratialle tyypillisiä ominaisuuksia ovat kaikki seuraavat: sääntöjen runsaus, toimintojen korkea ennustettavuus, korkea standardoinnin aste, pitkälle ositettu työnjako, hierarkkinen rakenne ja muodollinen kommunikaatio 12 Tulosyksikköorganisaatio on yhtenäinen organisaatio.

2 13 Adhocratiassa johtaminen perustuu valvontaan ja käskytykseen. 14 Kulttuurin synty liittyy Scheinin mukaan mm. seuraavanlaisiin oletuksiin: 1. on olemassa tietty määrä ongelmia, joihin jokaisen yhteisön on löydettävä ratkaisu 2. kaikki vaihtoehdot ovat avoinna jokaiselle yhteisölle, mutta eri aikoina eri yhteisöt ovat painottaneet ratkaisuja eri tavoin 3. jokaisella yhteisöllä on tietty vaihtoehtojen preferenssijärjestys 15 Kerin (1996) jakaa markkinointitieteen kehityssuunnat kuuteen aikakauteen, jotka ovat aikajärjestyksessä seuraavat: 1. markkinointi soveltavana kansantaloustieteenä 2. markkinointi kvantitatiivisena tieteenä 3. markkinointi johtamistoimintona 4. markkinointi käyttäytymistieteenä 5. markkinointi päätöksenteon osana 6. markkinointi integroivana tieteenä 16 Vargon ja Luschin (2004) mukaan markkinointi on muuttunut tuotevaltaisesta elämyskeskeiseksi. 17 Skaala- ja mittakaavaedulla tarkoitetaan sitä, että kun yritys kasvattaa tuotantoaan ja lisää volyymia, tuotannon keskimääräiset kustannukset tiettyyn rajaan saakka laskevat. 18 PESTE-nimitys tulee sanoista political, economic, social, technological ja environmental 19 Demografisilla tekijöillä viitataan tyypillisesti yksilön tai ryhmään kuuluvien ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan, koulutustasoon tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen. 20 Toimiala-analyysi, jota kutsutaan myös neljän kilpailuvoiman geneeriseksi malliksi, on jo vakiintuneeseen asemaan kohonnut Michael J. Porterin esittämä analyysitapa tarkastella yrityksen toimintaympäristöä. 21 Porterin viiden kilpailuvoiman mallissa osat ovat uusien tulokkaiden uhka, tavarantoimittajien neuvotteluvoima, asiakkaiden neuvotteluvoima ja markkinointiviestintä. 22 Markkinoiden saturaatio merkitsee tilannetta, jossa kysyntä alkaa laskea asiakkaiden ja uusien tulokkaiden neuvotteluvoiman yhä kasvaessa. 23 SWOT-analyysi kehitettiin ennen kaikkea tuloslaskennan työkaluksi. 24 Markkinatutkimusprosessi voidaan nähdä olevan neljä vaihetta: ongelman määrittely, tutkimussuunnitelman teko, aineiston keruu ja analysointi sekä raportin laadinta ja esitys. 25 Jos ilmiö ei ole ennestään tuttu, käytetään yleensä kvantitatiivista tutkimusotetta. 26 Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto koostuu laajasta numeerisesta datasta, joka voidaan luokitella ulkoiseen ja sisäiseen informaatioon sen mukaan, mistä lähteistä aineisto on saatavissa. 27 Segmentoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinat ensin jaetaan toisistaan selvästi

3 erottuviin asiakasryhmiin, joista yritys sitten valitsee itselleen sopivimmat kohderyhmät, joille se lopulta suuntaa markkinointitoimenpiteitään. 28 Massamarkkinointia pidetään tehokkaampana kuin segmentointia. 29 Niche-segmentti ei tarjoa menestymismahdollisuuksia pienille yrityksille. 30 Differointi ei vaikuta tuotteen asemointiin. 31 Nuorisotutkimuksessa 2012 raha, varallisuus ja itsensä hemmottelu sijoittuivat kaikkien mitattujen arvojen listalla keskivaiheille. 32 Strategisesta johtamisesta käytettiin 1950-luvulla ja sitä ennen termiä investointisuunnittelu. 33 Pierre DuPont loi perustan yksikköjen ja pääkonttorin yhtenäisille toiminnoille. 34 Erityisesti Andrewsin ja Ansoffin ajatukset vaikuttivat 1960-luvulla strategisen johtamisen alueella luvulla kehitetyt strategisen johtamisen menetelmät olivat toimialakohtaisia. 36 Andrewsin SWOT-analyysi loi ajattelukehikon, jonka avulla mikä tahansa yritys voi pyrkiä löytämään itselleen tasapainon ympäristön olosuhteiden ja yrityksen sisäisen tilan välille. 37 Bostonin matriisi on portfoliotekniikka. 38 Petersin ja Watermanin seitsemän S:n malli koostuu strategiasta, rakenteesta, järjestelmistä, johtamistavasta, tavoitteista, vuorovaikutuksesta ja henkilöstöstä. 39 Jockeying for position -kokonaisuuteen voi kuulua hintakilpailua, markkinointitaistelua, uusien tuotteiden markkinoille ja uudenlaisia asiakaspalvelun muotoja. 40 Henry Mintzbergin mukaan strategia on emergentti. 41 Osaamisen ekonomiassa yritykset, jotka kykenevät luomaan muita paremman osaamisportfolion ja suhdeportfolion, menestyvät. 42 Ydinosaamisen tuottamaa lisäarvoa voidaan lisätä mm. oppimisen ja kumppanuussuhteiden avulla lukua voidaan pitää puhtaasti resurssistrategian aikana. 44 Tuloskorttiajattelussa organisaation taloudelliset tavoitteet asetetaan tarkastelun keskipisteeseen. 45 Juudin ja Luoman mukaan strategiatyön koulukunnat voidaan ryhmitellä seuraavasti: inkrementalismi, suunnitelmalähtöisyys, erinomaisuus, kilpailuasemointi, osaamispainotteisuus, hyperkilpailu ja konstruktivismi 46 Strategisen johtamisen erinomaisuuskoulukunnan taustalla on ajatus universaalisesti, aina ja kaikissa organisaatioissa samanlaisina toteutuvista menestykseen johtavista toimenpiteistä.

4 47 Kilpailuasemointikoulukunta painottaa tapauskohtaisia strategiavaihtoehtoja. 48 Porterin geneeriset strategiavaihtoehdot ovat erilaistuminen, kustannusjohtajuus ja erikoistuminen. 49 Kvantitatiivisten elementtien merkityksen tunnistaminen strategisen kyvykkyyden ja kilpailuedun lähteenä on perusteltua siksi, että kilpailuetu säilyy vain kunnes kilpailijat kykenevät kopioimaan edun tuottaman asian. 50 Yrityksen strategian ydinkysymyksiä on ylläpitää kilpailukykyä ja estää sen eroosiota. 51 Syrjäahon (2008) mukaan yrityksen resurssit perustuvat hyvin monimutkaisiin sosiaalisiin ilmiöihin joita yritys voi hallita niitä systemaattisen johtamisen avulla. 52 Strategian toimeenpano, omaksuminen ja toteutuminen ovat jääneet taustarooliin verrattuna sen kirjallisuuden ja tutkimuksen määrään, jossa käsitellään strategian suunnittelun osa-alueita. 53 Kazmin (2008) mukaan strategian toimeenpanon tarkasteluun liittyvän kirjallisuuden ja tutkimuksen vähyyden syynä voidaan pitää ainakin toteutusprosessin haasteellisuutta. 54 Collins ja Ruksand (2008) toteavat, että harvoin johto onnistuu muotoilemaan strategian riittävän yksinkertaisesti ja siten että kaikki organisaation jäsenet pystyvät sen sisäistämään. 55 Juudin (2007) mukaan postmodernin ajan strategia niin kuin koko organisaation toimintakin keskittyy rationaalisiin odotuksiin organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä. 56 T-ryhmä (Training group) on yksi laboratoriokoulutuksen menetelmä. 57 Organisaation muutoksen (organization transformation) koulukunnassa korostettiin kulttuurin erilaisten kerrostumien olemassaoloa ja vaiheesta toiseen tapahtuvaa hyppäyksellistä siirtymistä. 58 Kurt Lewin otti 1940-luvulla käyttöön toimintatutkimuksen käsitteen. 59 Suunnitellun muutoksen näkökulman syntyyn vaikutti keskeisesti Culture Excellence -koulukunta. 60 Kari Neilimon mukaan strategia on tilannesidonnainen ja yrityskohtainen. 61 Perinteisiä markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote, hinta, jakelu ja prosessi. 62 Palvelujen merkityksen korostuessa perinteinen P-malli laajentui seitsemän P:n malliksi: tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä, ihmiset, prosessi ja palvelu. 63 Tuote koostuu kolmesta elementistä: ydintuote, lisäedut ja mielikuvatuote. 64 Tuotteen mielikuvaelementeihin voidaan lukea kaikki seuraavat: henkilökohtainen käytön opastus, huoltopalvelu, kotiinkuljetus, ylimääräinen takuu ja edullinen rahoitus. 65 Lanseerausvaiheessa yrityksen tulee panostaa voimakkaasti bränditietoisuuden kasvattamiseen ja

5 brändiuskollisuuden kehittämiseen. 66 Elinkaaren taantumavaiheessa yrityksellä on valittavanaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaikkia seuraavia voidaan pitää yleisesti arvioituna tällaisina: markkinointipanostusten lisääminen, pyrkimys saada kaikki mahdollinen voitto pienin panostuksin, niche-strategin käyttöönotto, tuotteen myyminen pois yritysportfoliosta. 67 Monopolimarkkinoillakin tuotteen hinta on suhteutettava kilpaileviin tuotteisiin. 68 Ceteris paribus -olettama tarkoittaa sitä, että vähintään kaksi tekijää mallissa muuttuu samanaikaisesti. 69 Penetraatiohinnoittelua voidaan käyttää, kun markkinoilla ei ole kilpailevia tuotteita. 70 Kermankuorintahinnoittelulla voidaan sada katetuksi tuotekehityskustannuksia. 71 Kermankuorintahinnoittelulla tuote voidaan saada asemoiduksi vähemmän hintaherkille asiakassegmenteille. 72 Hintadifferointi viittaa siihen, että yritys voi myydä tuotteita eri hinnoilla eri asiakkaille. 73 Franchisingissa yritys vuokraa tuote- ja palvelukonseptin. 74 Franchisingin etuja ovat mm. idean ja liiketoiminnan nopea leviäminen kohtuullisin kustannuksin. 75 Markkinointiviestintä sisältää kirjan määritelmän mukaisesti seuraavat kolme elementtiä: mainonta, suhde- ja tiedotustoiminta sekä menekinedistäminen. 76 Peitto-käsitteellä viitataan mm. siihen, miten suuren ihmismäärän tietty mainonta voi tavoittaa. 77 OTS-luku ilmaisee, kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa henkilöä mainos tavoittaa. 78 Investoinnin absoluuttista tehokkuutta voidaan jälkikäteen arvioida ROE-luvulla. 79 4C-mallin C:t ovat customer value, cost to customer, convenience ja communication. 80 Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan virtuaalimarkkinointia. 81 Tarjooman käsite ei sisällä tuotteen ja palvelun yhdistelmää. 82 Palvelut ovat prosessimaisia, aineettomia ja vuorovaikutuksellisia. 83 Palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat eriaikaisesti. 84 Tuotteisiin pätee kaikki seuraavat ominaisuudet: konkreettinen, standardoitu, omistajuus vaihtuu, ydinarvo luodaan valmistusvaiheessa. 85 Grönroosin palvelukolmiossa palvelulupauksen mahdollistaminen on kiinni erityisesti ulkoisesta

6 markkinoinnista ja lupauksen lunastaminen sisäisestä markkinoinnista. 86 Panasuraman, Zeithhaml ja Berry kehittivät laatukuilumallin, jonka avulla voidaan paikantaa niitä kohtia, joissa odotusten hallinnassa ja laadun tuottamisessa saattaa syntyä ongelmia. 87 Ydinpalvelu edustaa sitä ydinarvoa tai hyötyä, jota asiakkaalle palvelussa tarjotaan. 88 Palvelujen suunnittelussa on otettava huomioon eri kerrosten lisäksi koko prosessin sujuvuus. 89 Grönroosin mukaan yrityksen on kiinnitettävä huomiota erityisesti saatavuuteen, vuorovaikutukseen ja asiakastyytyväisyyteen. 90 James Heskett tutkijakollegoineen loi mallin palvelujen kannattavuusketjusta. Sen mukaan kaikki lähtee liikkeelle ulkoisen palvelun laadusta. 91 Palvelujen kannattavuusketju mallissa johdon on ensin mahdollistettava palvelulupauksen antaminen vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. 92 Asiakaskäyttäytymisessä ei ole tarpeen tehdä eroa kuluttajakäyttäytymisen ja organisaatioiden välinen B2B- asiakaskäyttäytymisen välillä, koska molemmissa tapauksissa ostopäätöksen tekee ihminen. 93 Tuotteen sitoman pääoman ja ostotiheyden lisäksi ostopäätösprosessiin vaikuttavat kulutusympäristöön liittyvät tekijät. Näitä ympäristötekijöitä ovat mm. sosiokulttuuriset tekijät, ekonomiset tekijät ja lainsäädännölliset tekijät. 94 Ihmisen asenteet jaetaan perinteisesti kognitiivisiin ja affektiivisiin. 95 Käyttäytymiseen ja päätöksentekoon vaikuttaa myös sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. 96 Geert Hofsteden viisi kulttuuridimensiota ovat 1) hierarkkisuus, 2) individualismi vs kollektivismi, 3) epävarmuuden välttäminen, 4) pitkän vs lyhyen aikavälin suuntautuminen sekä 5) maskuliinisuus vs feminiinisyys. 97 4P-näkökulmasta tarkasteltuna yritysmarkkinoiden ja kuluttajamarkkinoiden välillä on eroja niin tuotteissa, viestinnässä, hinnoittelussa ja saatavuudessa. 98 Tuotanto-, yritys- ja tuotelähtöisessä ajattelusta on yhä enemmän siirrytty kohti asiakkaiden tarpeita paremmin huomioivaa suhdeajattelua. 99 Möllerin, Rajalan ja Svahnin mukaan verkosto eroaa verkosta siinä, että se on tietyn yritysjoukon muodostama, sillä on yhteinen päämäärä, sitä kehitetään tietoisesti ja tavoitteiden mukaisesta ja sen jäsenillä on sovitetut roolit. 100 Porrasmallissa on kahdeksan erilaista asiakasta, joista kuusi on asetettavissa järjestykseen alimmasta ylimpään tai merkittävimpään asiakkaaseen seuraavasti: prospekti, asiakas, suspekti, kanta-asiakas, avainasiakas, suosittelija. 101 Prospekteiksi kutsutaan kaikkia potentiaalisia asiakkaita, joita markkinoilla on.

7 102 Suspekteiksi kutsutaan potentiaalisia asiakkaita, mutta he ovat osoittaneet jollakin tavalla kiinnostustaan yrityksen tarjoomaa kohtaan tai yrityksellä voi muuten olla heidän yhteystietonsa. 103 Uskollisten asiakkaiden hintaherkkyys on suurempi kuin muiden asiakkaiden. 104 Storbackan, Strandvikin ja Grönroosin mukaan asiakassuhteen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kaikki seuraavat tekijät: palvelun laatu, koettu uhraus, asiakkaan sitoutuminen, havaitut vaihtoehdot, asiakasosuus, suhteen tuotto, havaitut vaihtoehdot, kriittiset tapahtumat, tapahtumien luonne, suhteen kustannukset ja sidokset. 105 Jarmo Lehtisen mukaan asiakkuuden arvon arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon asiakkuuden faktuaalinen, devaluatiivinen ja potentiaalinen arvo. 106 Hatchin mukaan laatujohtaminen on luonteva seuraus ja välttämätön vastavoima toimintojen monimutkaistumiselle ja differoitumiselle. 107 Prosessijohtamisessa asiakkaalla tarkoitetaan nimenomaan loppuasiakasta. 108 Porterin arvoketjumalli käsitteistöineen on ollut olennainen lähtökohta tavoitejohtamisessa. 109 Prosessikaavio poikkeaa työnkulkukaaviosta. 110 Porterin arvoketjussa tukitoimintoja ovat seuraavat kolme: yrityksen infrastruktuuri, inhimillisten voimavarojen hallinta sekä tekniikan kehittäminen. 111 Albert ja Whetten määritelmä organisaation identiteetistä sisältää kaikki seuraavat kategoriat: Mikä organisaatiossa on keskeistä sen jäsenten mielestä? Mikä erottaa tietyn organisaation muista organisaatioista? Mikä tai mitkä piirteet organisaatiossa sen jäsenet käsittävät pysyviksi, jatkuviksi tai kestäviksi, kun tarkasteluun kytketään organisaation menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus? 112 Satu Tuomisen mukaan kaikki seuraavat määritelmät voidaan liittää imagon käsitteeseen: kokonaisarvio, hitaammin, viestintä, muuttuva, ulkoiset, kognitiivinen ja emotionaalinen sekä suorituskyky. 113 Teollistumisen alkuaikoina vakiintui yritysten tapa merkitä tuotteisiinsa logonsa. 114 Kevin Lane Kellerin mukaan brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyvät ydintehtävät voidaan jakaa kymmeneen osa-alueeseen: 1 brändin pitää onnistua tuottamaan ne hyödyt joita sen asiakkaat todella haluavat 2 brändin tulee säilyä merkityksellisenä ajasta riippumatta 3 hinnoittelustrategian pitää perustua asiakkaiden kokemaan arvoon 4 brändi tulee asemoida oikein 5 brändin tulee olla johdonmukainen 6 brändiportfolio ja brändihierarkia tulee rakentaa järkevästi 7 brändin markkinoinnissa tulee käyttää useita erilaisia markkinointitoimenpiteitä 8 yrityksen tulee ymmärtää mitä sen brändi merkitsee asiakkaille

8 9 brändille tulee antaa riittävä ja pitkäkestoinen tuki 10 yrityksen täytyy systemaattisesti seurata brändipääoman kehittymistä 115 Customer-based Brand Equity eli asiakaslähtöinen brändipääoma on Jennifer Aakerin esittelemä käsite. 116 Heding, Knudtzen ja Bjerre tunnistavat viisi näkökulmaa brändikirjallisuudesta. Ne ovat seuraavat: 1 kuluttajalähtöinen näkökulma 2 persoonallisuusnäkökulma 3 affektiivinen näkökulma 4 yhteiskuntanäkökulma 5 kulttuurinäkökulma 117 Suhdenäkökulmassa tarkastellaan triadia brändi-kuluttaja-kuluttaja. 118 Brändiyhteisö on ei anna yritykselle relevanttia lisätietoa tuotteista tai markkinoista. 119 Kulttuurinäkökulma tarkastelee brändejä mikrokontekstissa. 120 Patriarkaalisuus synnytti sosiaalitoimintaa, joka alkoi muuntua henkilöstöhallinnoksi ulkomaisen henkilöstökirjallisuuden antaman esimerkin mukaisesti ja 1960-lukujen taitteessa. 121 Harvardin mallissa pyrittiin yhdistämään organisaatiokäyttäytymiseen ja työmarkkinasuhteisiin liittyvä tutkimus henkilöstöjohtamisen tutkimuksen kanssa. 122 Guessin mallissa pyrkimyksenä oli parantaa henkilöstötoimintojen erikoistumista ja erillisyyttä. 123 Guessin mallin mukaisella toimenpiteiden yhteensopivuuden kehittämisellä tavoiteltiin korkeatasoista sitoutumista, toiminnan laatua ja joustavuutta. 124 Ulrichin henkilöstöjohtamisen mallissa pyrittiin yhdistämään pitkän aikavälin strategiset tavoitteet päivittäiseen operatiiviseen toimintaan. 125 Choongin mukaan aineeton pääoma on tietoa, joka on mahdollista muuttaa arvoksi. 126 Weickin mukaan esimerkiksi kokemus ja taitotieto voidaan määritellä yhteisöllisiksi kyvykkyyksiksi. 127 Rakennepääomalla viitataan sellaisiin rakenteisiin ja ympäristöihin, joiden avulla yksilöihin ja järjestelmiin varastoitunutta tietoa ja osaamista saadaan organisaation yhteiseen käyttöön. 128 Aineellisen pääoman johtamisessa keskeisiä johtamisen teemoja ovat työhyvinvointi, työmotivaatio, hyvä työyhteisö ja ilmapiirin kehittäminen. 129 Edvinsonin ja Sullivanin mukaan aineellisen pääoman johtamisen tärkeimpiä tehtäviä on pyrkimys muuttaa henkilöstöön sitoutuneet voimavarat organisaation aineettomiksi voimavaroiksi.

9 130 Osaamisen ja innovaatioiden yhteiskunnassa tärkein organisaatioiden voimavara on ihmisissä. Siksi johtamisen tulisi keskittyä ihmisten johtamiseen asioiden johtamisen sijaan. 131 Ihmisten johtamisesta käytetään englanniksi käsitettä management. 132 Ihmisten johtaminen erottuu Bennisin ja Nasun mukaan asioiden johtamisesta. 133 Ihmisten johtaminen toteutuu Bennisin ja Nanusin mukaan seuraavien taitojen kautta: 1 fyysiset erityispiirteet 2 kommunikointitaito 3 taito rakentaa luottamus 4 taito kehittyä myönteisen minäkuvan kehittämiseen 134 Depowerment on myös voimaannuttamista luvulla yleistynyt postmoderni organisaatioteoria haastaa yksioikoisen tulkinnan, jossa kontrollin uskotaan olevan länsimaisen taloudellisen liiketoiminnan ylivoimaisen tehokkuuden lähde. 136 Korkeasti koulutetut työntekijät sitoutuvat voimakkaasti organisaatioonsa. 137 Sveiby pitää asiantuntijoiden osaamista merkittävimpänä kaikista organisaation näkymättömistä resursseista. 138 Druckerin tietoperustaista organisaatiota luonnehtii kaksi erityispiirrettä: kaizen sekä tiedon ja osaamisen tehokas hyödyntäminen. 139 Taljan mukaan suunnittelukoulukunnan strategiaprosessit vastaavat sitä, minkä työntekijät organisaatioissa kokevat. 140 Sensemaking tarkoittaa sitä, että organisaatioissa on jatkuvasti käynnissä erilaisia dialogeja sekä merkityksen ja mielekkyyden hakemisen prosesseja. 141 Asiantuntijoille palkka on ensisijainen motivaation ja sitoutumisen lähde. 142 Länsimainen ihmiskuva oli pitkälle 1900-luvun puolelle hyvin dualistinen ja vasta 1930-luvulla alettiin korostaa, että ihminen on sosiaalinen, kokonaisvaltainen toimija, joka yhtäältä on kulttuurinsa tuote ja toisaalta kulttuurinsa tuottaja. 143 Käytännön työelämässä oman työn johtamisvastuu siirtyy yhä enemmän lähiesimiehille ja johtajien työ keskittyy asiantuntijuuden ja kokonaisuuksien johtamiseen. 144 Anneli Hujalan mukaan vuorovaikutuksen ja puhunnan asettaminen johtamisen lähtökohdaksi johdattaa meidät huomioimaan kaikkien osapuolten roolia yhteisen todellisuuden rakentamisessa. 145 Työolobarometrien mukaan työn mielekkyys on ollut jo pitkään hitaassa nousussa. 146 Organin mukaan seuraavat kuusi elementtiä luonnehtivat organisaatiokansalaisuus-ilmiöä: 1 halu auttaa

10 2 huomaavaisuus ja hyvät tavat 3 reiluus ja rehtiys 4 ahkeruus 5 kansalaishyveellisyys 6 viestintä 147 Grönroosin ja Strandvikin mukaan henkilöstö on pääasiallinen arvon luoja. 148 Kun julkisen sektorin uudistuksia kuvataan ja lähdetään toteuttamaan pitkälti yksityisen sektorin opein, voidaan puhua jälkiweberiläisyydestä. 149 Laulaisen mielestä työhön kohdistuva retoriikka ilmentää yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta managerialistiseen suuntaan. 150 Himasen mukaan aiemmin vallalla ollut jopa kärsimystä painottanut työkulttuuri on nykyaikana jopa haitallinen, koska se ei sisällä tarpeellista uudistumiskykyisyyttä.

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Luento 9, , Verkostot ja yhteistyö Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 9, , Verkostot ja yhteistyö Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 9, 18.11.2016, Verkostot ja yhteistyö Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon verkostoviestinnän

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Akatemiasta markkinapaikalle -kirjan lukijalle Kaisa Toroskainen & Kristine Matilainen 2015 Saana Sampio ja Joose Sauli ovat tehneet vähäisiä muokkauksia 2016 Ennen kuin aloitat... ii

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Työntekijäidentiteetti joustavassa kansainvälisessä organisaatiossa. KTT Jaana T. Kuusipalo

Työntekijäidentiteetti joustavassa kansainvälisessä organisaatiossa. KTT Jaana T. Kuusipalo Työntekijäidentiteetti joustavassa kansainvälisessä organisaatiossa KTT Jaana T. Kuusipalo Työelämän muutos: Joustava organisaatio Joustava (postbyrokraattinen) organisaatio esitetään usein byrokratian

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot