ELÄMÄN ONNENLEHDET? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojektista Ranuan ammattistarttiluokalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄN ONNENLEHDET? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojektista Ranuan ammattistarttiluokalla"

Transkriptio

1 ELÄMÄN ONNENLEHDET? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojektista Ranuan ammattistarttiluokalla Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus Pro gradu - tutkielma Kevät 2010 Ulpu Riikonen Viena Rissanen

2 Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta ELÄMÄN ONNENLEHDET? Toimintatutkimus yhteisöllisestä metalliveistoprojektista Ranuan ammattistarttiluokalla Ulpu Riikonen Viena Rissanen Kuvataidekasvatus Pro gradu -tutkielma Sivumäärä 119, liitteitä 6 Kevät 2010 Tutkimuksessamme selvitetään yhteisöllisen taidekasvatuksen mahdollisuuksia tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Tutkimuksemme liittyy Pohjois-Suomessa toteutettuun Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on koulutuksen siirtymävaiheessa olevien nuorten hyvinvointiin liittyvien tekijöiden kartoittaminen, sekä hyvinvointia tukevien taide- ja mediapainotteisten taidetoimintamallien kehittäminen. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen- ja sosiaalityön laitokset sekä neljä Lapin läänin kuntaa. Tarkastelemme toimintatutkimuksessamme Ranuan ammattistarttiluokalla marraskuussa 2008 alkanutta ja toukokuussa 2009 päättynyttä yhteisöllistä kuvanveistoprojektia. Projektiin osallistui kaksitoista iältään vuotiasta nuorta, joiden kiinnostuksen kohteet vaikuttivat toiminnan sisällön ja toteutustapojen muotoutumiseen. Projektista saatujen kokemusten, yhteisölliseen taidetoimintaan liittyvän taustateorian ja osallistujilta kerätyn aineiston analyysin perusteella olemme kehittäneet tutkimustehtävänämme nuorten hyvinvointia tukevan taidetoimintamallin. Malli koostuu kolmesta yhteisöllisen taidetoiminnan osa-alueesta: yhdessä työskentelystä, osallistumisesta ja käsillä tekemisestä, jotka ovat tutkimuksemme perusteella yhteisöllisen taidetoiminnan nuorten hyvinvointia edistävät elementit. Tutkimuksemme perusteella yhdessä tekeminen lisää osallistujien välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Sosiaaliset taidot ja ryhmään kuulumisen tunne ovat tärkeitä nuoruuteen kuuluvassa itsenäistymisvaiheessa ja onnistuneiden ihmissuhteiden luomisessa. Osallistuminen työskentelyyn liittyvään päätöksentekoon ja ympäröivään kulttuuriin julkisen teoksen kautta vahvistaa nuorten äänen kuuluville saamista. Omien mielipiteiden ilmaisun ja vastuunkannon harjoittelu auttaa nuorta omaan elämään liittyvissä valintatilanteissa. Käsillä tekemisen kautta saavutettava onnistumisen ja oppimisen ilo vaikuttavat myönteisesti nuorten itsetunnon kohoamiseen ja koulun mielekkääksi kokemiseen. Kehittämäämme taidetoimintamallia voidaan soveltaa monipuolisesti erilaisessa taidetoiminnassa ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Yhteisöllinen taidetoiminta on käyttökelpoinen menetelmä tukea nuorten hyvinvointia. Myönteiset vaikutukset edellyttävät taidetoiminnan liittymistä osallistujien arkielämään. Tutkimuksemme osoittaa myös, että yhteisöllinen taidetoiminta soveltuu toimivaksi työskentelytavaksi kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön väliseen yhteistyöhön, koska siinä nuoret ja aikuiset työskentelevät toistensa kanssa tasavertaisesti. Tämä synnyttää luontevaa kohtaamista ja keskustelua, mikä lisää yhteisöön välittämisen kulttuuria. Avainsanat: yhteisöllinen taidekasvatus, yhteisöllinen taidetoiminta, nuorten hyvinvointi, vuorovaikutus, toimintatutkimus, kuvanveistoprojekti Suostun tutkielmani luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi x

3 University of Lapland, Faculty of Art and Desing ELÄMÄN ONNENLEHDET? Action Research of Community-based Metal Sculpture Project in Ranua Ulpu Riikonen Viena Rissanen Art Education Pro gradu -research Pages, 119, attachments, 6 Spring 2010 Our research was to seek possibilities for community-based art education and applicable strategies to support youth welfare and to decrease alienation. Our research is related to the The Ankers of Youth Welfare in Lapland program which was accomplished in the area of Northern Finland. The aim of the program is to map the subjects associated to welfare in those youngsters lives who are facing the transitional phase in their schooling and also to improve the art and media-based patterns of art to support the welfare. North Finland social services, the Art Education and the Social Work departments of Lapland University and four other communities in the county of Lapland worked as a co-operating direction in the project. In our action research we observe a project that was kept for a start class for trade school in Ranua starting in November 2008 and ending in May Altogether twelve students, from age 15 to 19 participated whose objects of interest affected how the content of action and the course of action formed during the project. Based on the experiences we got from the project, the background theory of community-based art education and the analysis made from the feedback given by the participants we have developed the youth welfare supporting pattern of art. Patterns consist from three sectors of communal art action : working together, participating and doing by hand which all are key elements in communal art action to support the youth welfare according to our research. Based on our studies doing things together increases the interaction between participants and amplifies the sense of community. Social skills and the feeling of belonging in a group are important in the phase of becoming independent and when creating successful relationships in the youth. Participating in dthe decision making and surrounding culture through a public creation will bolster the democratic powers. It also practises uttering a point of view and responsibility that will help youngsters with making the further decisions in their own lives. Doing something by hand gains success and the joy of learning that effects optimistically into the raising self esteem and to the meaningful of schooling. The pattern of art education can be adjusted in multiply ways in differed forms of art procedure and while working with youngsters. Community-based art procedure is a usable method to support youth welfare. But to achieve positive results the participant must be involved with art in their everyday life. Our studies also prove that community-based art procedure applicable to be used as a functional method of working between art education and social work. The method gives youngsters and adults a change to work with each other in an equivalent relation. It creates a natural meeting and conversation that adds the carrying culture into the society. Keywords: community-based art education, community art, interaction, action research, youth welfare, sculpture project

4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 I. JUURET KASVUN TEOREETTINEN MAAPERÄ 2. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hanke Ranua toimintapaikkana Ammattistarttiluokka osallistuvana yhteisönä YHTEISÖLLINEN TAIDEKASVATUS Yhteisötaide kasvatuksen taideteoreettisena lähtökohtana Yhteistoiminnallinen oppiminen taidetyöskentelyn didaktisena työkaluna NUORTEN HYVINVOINTI Siirtymävaiheen merkitys nuorten hyvinvoinnille Sosiaaliset suhteet nuoren kasvun tukena Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen Syrjäytyminen sosiaalisen selviytymisen uhkana TAIDE JA HYVINVOINTI Taiteen ja sosiaalityön välinen yhteistyö Taiteen hyvinvointia edistävät vaikutukset Taide ihmisten kohtaamispaikkana Taiteen kautta kuulluksi tuleminen Tekemisen synnyttämät taidekokemukset TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Projektilähtöinen toimintatutkimus Tutkimuksen vaiheet Tutkimusaineisto Aineiston analyysi Tutkimuksen raportointi... 57

5 II. VARSI TOIMINTA KASVUN PAIKKANA 7. TOIMINTAKERTOMUS Yhteistyön virittäminen ja nuorten innostaminen Ranualla Veistoksen ideointi Veistoksen suunnittelu Veistoksen tekeminen Teoksen pystytys ja avajaiset III. LEHDET TAIDETOIMINNAN HYVINVOINTIA TUKEVAT VAIKUTUKSET 8. TUTKIMUSTULOKSET Yhdessä työskentely Osallistuminen Käsillä tekeminen Yhteisöllinen taidetoimintamalli POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1, Ankkurit -hankkeen aloituskysely Liite 2, Avoimen teemahaastattelun tukikysymysrunko Liite 3, Avoimen ryhmähaastattelun tukikysymysrunko Liite 4, Taide- ja kulttuuri kurssin loppukysely Liite 5, Lehtiartikkeli kuvanveistoprojektista Liite 6, Kuvaluettelo

6 1. JOHDANTO Olemme lainanneet tutkimuksemme nimen Elämän Onnenlehdet nuorten toteuttamalta aikuistumista käsittelevältä metalliveistokselta. Veistos kuvaa neliapilaa, joka on tiputtanut yhden lehdistään. Pudonnut lehti edustaa menneisyyttä ja elämään liittyviä vastoinkäymisiä. Sen tilalle on puhkeamassa kuitenkin uusi lehti, joka symbolisoi tulevaisuutta monine mahdollisuuksineen. Toimintatutkimuksessamme analysoimme keväällä 2009 Ranualla toteutettua yhteisöllistä kuvanveistoprojektia, joka liittyy Pohjois-Suomessa vuosina toteutettuun Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeeseen. Olemme asettaneet nimen kysymysmuotoon, sillä tutkimuksessamme pohdimme mistä elämän onni tai, kuten Ankkurit -hankkeessa asia ilmaistaan, mistä nuorten hyvinvointi koostuu ja kuinka sitä voidaan taiteen keinoin edistää. Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeen yleistavoitteena on kartoittaa lappilaisten nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja kehittää nuorisotyön, sosiaalityön ja kuvataidekasvatuksen välisenä yhteistyönä taide- ja medialähtöisiä toimintamalleja, joiden avulla voidaan lisätä nuorten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toiminnassa keskitytään erityisesti opintojen siirtymävaiheessa olevien nuorten tukemiseen, sillä koulutus nähdään merkittävänä tekijänä elämässä pärjäämisen kannalta. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin yliopiston sosiaalityön laitos ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma sekä Ranuan, Kolarin, Kemijärven ja Inarin kunnat. Hankekunnissa pyritään kehittämään taidetoimintamalleja, jotka auttavat nuorta kiinnittymään kotiseudulleen ja avartavat näkemään kotiseutunsa voimavaroja, sekä rohkaistaan kokeilemaan siipiään ja hakeutumaan toisen asteen opintoihin ja edelleen työelämään. Lappilaisten nuorten hyvinvointia lisäämällä pyritään edelleen parantamaan pohjoisten kuntien tulevaisuudennäkymiä. Tutkimuksemme sijoittuu Ranualle, jossa järjestimme syksyn 2008 ja kevään 2009 välisenä aikana erilaisia taidetyöpajoja yhdessä kuvataidekasvatuksen yhteisöprojektiopintoja suorittavan Mari Korsulaisen kanssa. Keskitymme tutkimuksessamme tarkastelemaan Lapin ammattiopiston Ranuan ammattistarttiluokalla toteutettua yhteisöllistä kuvanveistoprojektia, joka oli vetämistämme työpajoista pitkäkestoisin. Tutkimuksemme on projektilähtöinen toimintatutkimus, jonka toimintaosuus ammattistarttiluokalla alkoi tammikuussa 2009 jatkuen intensiivisenä työskentelyjaksona maalis-huhtikuun ajan ja päättyi toukokuussa veistoksen 1

7 julkistamistilaisuuteen. Vetämämme taidetoiminta perustui osallistujien omiin lähtökohtiin. Nuoret saivat itse määritellä itselleen ajankohtaiset ja merkitykselliset aiheet ja vaikuttaa tekniikan valintaan. Työskentely tapahtui pääosin ammattistarttiluokan opintoihin kuuluvan Taide- ja kulttuuri kurssin puitteissa ja siihen osallistui kaksitoista nuorta. Tutkimustehtävänämme on kehittää projektista saatujen kokemusten, aiheeseen liittyvän teorian ja aineiston analyysin pohjalta yhteisöllinen taidetoimintamalli ja vastata siihen, kuinka yhteisöllisen taidekasvatuksen avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja tukea nuorten hyvinvointia. Kuvataiteen käyttäminen nuorisotyössä hyvinvoinnin tukena on ajankohtaista, sillä ympäri maata on parhaillaan menossa useita erilaisia taidelähtöisiä hankkeita, jotka pyrkivät lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kehittämään monialaista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi yhteisölliseen taidekasvatukseen kiinteästi liittyvää yhteisöllisyyttä on perään kuulutettu viime vuosien aikana, erityisesti nuorten pahoinvoinnista kertovien ikävien tapahtumien jälkeen. Kiinnostukseemme tutkimuksen aihetta kohtaan vaikutti sen ajankohtaisuuden lisäksi kuvataiteilijataustamme. Koimme, että meillä on oman taiteellisen työskentelymme vuoksi annettavaa taiteen tekemiseen liittyvissä teknisissä ja sisällöllisissä asioissa. Samalla olemme voineet kehittää omaa opettajuuttamme yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta vaativan taidetoiminnan kautta. Yhteisöllinen taidekasvatus osallistuu yhteisöllisyyden vahvistamiseen tuomalla ihmisiä yhteen taidekokemusten ja elämysten ääreen. Luomalla eri ihmisryhmille paikkoja itseilmaisuun yhteisöllisen taidekasvatuksen avulla voidaan lisätä moniäänisyyttä ja edesauttaa hyvinvointipolitiikkaan kiinteästi kuuluvan kulttuurisen demokratian toteutumista. Yhteisöllinen taidekasvatus tarjoaa yksilöille ja yhteisöille tilaisuuksia käsitellä ja sopeutua yhteiskunnan murroskausiin, mutta myös mahdollisuuden saada ääntään kuuluville ja vaikuttaa itse aktiivisesti muutoksiin. Taidetoiminnan kautta nuoret voivat vahvistaa sosiaalisia suhteita, saada elämäänsä uutta elämänhallintaan liittyvää sisältöä sekä kokea onnistumisen iloa. Lähdemme tutkimuksessamme liikkeelle olettamuksesta, jonka mukaan taidetoiminnalla on mahdollista aikaan saada hyvinvointia edistävää sosiaalista muutosta. 2

8 I. JUURET KASVUN TEOREETTINEN MAAPERÄ 2. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI Kuvio 1. Tutkimuksemme taustalla olevat yhteistyötahot ja taidetoiminnan sisältö 3

9 Tutkimuksemme liittyy Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeeseen, jonka yleistavoitteena on nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti koulutuksen nivelvaiheessa olevat nuoret, joiden hyvinvointia kartoitetaan kyselyjen ja haastattelujen avulla ja joita pyritään tukemaan taide- ja mediapainotteisen toiminnan avulla. Hanke rakentuu sosiaalityön ja kuvataidekasvatuksen yhteistyön varaan. Sitä ovat toteuttamassa Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ja sosiaalityön laitoksen opiskelijat, tutkijat ja opetushenkilökunta yhdessä hankkeen hallinnoijana toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja neljän Pohjois-Suomen kunnan, Ranuan, Inarin, Kolarin ja Kemijärven, kanssa. (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kotisivut ) Hankkeeseen sisältyvä taidetoiminnan suunnittelu käynnistettiin Ranualla vuoden 2008 loppupuolella ja toteutus tapahtui kevään 2009 aikana. Tutkimuksemme taiteellinen toiminta toteutettiin paikallisella ammattistarttiluokalla Taide- ja kulttuuri kurssin puitteissa. Toiminta perustui yhteisölliseen taidekasvatukseen, jossa käytettiin kuvanveistoa taiteen tekemisen menetelmänä. Tutkimuksemme pääkäsitteenä oleva yhteisöllisen taidekasvatuksen teoria ohjasi toimintaamme. Pyrimme edistämään nuorten hyvinvointia heidän itsensä valitsemaa ajankohtaista aikuistumisteemaa käsittelemällä ja yhdessä työskentelemällä yhteisöllisen taidetoiminnan menetelmillä. Teorian ja toiminnasta kerätyn osallistujien kokemuksiin perustuvan aineiston pohjalta kehitämme tutkimuksessamme nuorten hyvinvointia tukevan taidetoimintamallin. 4

10 2.1 Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hanke Pohjois-Suomessa syksyllä 2008 käynnistynyt Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja se jatkuu vuodelle 2010 saakka. Hanke toteutetaan neljässä Lapin läänin kunnassa ja se suuntautuu vuotiaille nuorille. Hankekunnille yhteistä on syrjäinen sijainti sekä nuorten vapaa-ajan toimintojen ja jatkokoulutuksen vähäisyys. Hankkeessa pyrkimyksenä on kuvataidekasvatuksen sekä sosiaali- ja nuorisotyön välisen yhteistyön kehittäminen sekä nuorten kanssa työskentelevien perehdyttäminen erilaisiin taidetekniikoihin. Tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia, kuvataidetta ja erilaisia mediaympäristöjä hyödyntäviä toimintamalleja, joiden avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa nuorten kiinnittymistä kotiseudulleen, opintoihin ja työmarkkinoille sekä parantaa pohjoisten kuntien tulevaisuudennäkymiä. Hankkeen tavoitteena olevia taidetoimintamalleja kehitetään kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden suunnittelemien ohjaamien ja arvioimien projektien pohjalta. Taidetoiminta suuntautui vapaa-ajan ja koulun puitteissa tapahtuvaan nuorisotyöhön, ja siinä pyrittiin hyödyntämään kunnissa jo olemassa olevaa tietoa ja osaamista. Kunnissa toteutettujen taidetyöpajojen jälkeen kunnan työntekijöille järjestettiin syksyllä 2009 hankkeen kehittämisseminaari sekä kaksi taidetoimintamallikoulutusta, joissa nuorisotyöntekijät kouluttautuivat taidetoimintoihin ja kehittivät niitä kunnan toimintaympäristöihin soveltuviksi toiminnoiksi. Mallien testaamisen ja paikallisten toimijoiden sitouttamisen ja taidetoimintaan perehdyttämisen kautta pyritään luomaan perusteet pitkäkestoiselle ja jatkuvalle toiminnalle. (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kotisivut ) Sosiaalityön laitokselta projektissa työskentelee tutkija Riikka Sutinen sekä sosiaalityön opiskelijoita, joista Ranualla toimivat Suvi Seikkula ja erikoistumisopintojaan suorittava opiskelija Teija Pohjolainen. Sosiaalityön laitos vastaa hankkeessa toteutettavan laajan nuorten hyvinvointiselvityksen tuottamisesta. Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksesta projektikoordinaattorina aloitti Heli Villanen ja hänen jälkeensä mukaan tuli Katri Kuusela. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman henkilökunnasta hankkeessa toimivat lehtorit Mirja Hiltunen ja Maria Huhmarniemi sekä professori Timo Jokela. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijat ovat vastanneet taidetoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja työpajojen ohjaamisesta. 5

11 Ranualla syksyllä 2008 ja keväällä 2009 järjestetyssä taidetoiminnassa yhteyshenkilöinä toimivat kunnan vapaa-aikatoimen johtaja Anitta Jaakola ja nuoriso-ohjaaja Hanne Leppiaho, ammattistarttiluokan opettaja Eija Lohi sekä Ranuan peruskoulun henkilökunta. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta Ranuan toiminnassa olivat mukana kuvataidekasvatuksen yhteisöprojektiopintoja suorittava perusopiskelija Mari Korsulainen sekä projektiopintojaan ja pro gradu -tutkimusta tekevät maisteriohjelmassa opintojaan suorittavat kuvataiteilijat Viena Rissanen ja Ulpu Riikonen. Mari Korsulainen ja Viena Rissanen tekivät hankkeen puitteissa myös opintoihin kuuluvan kenttäharjoittelunsa. Kolarissa ja Inarissa järjestetystä taidetoiminnasta on myös valmistumassa kuvataidekasvatuksen laitoksen opiskelijoiden pro gradu -tutkielmia. Kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön laitoksen tutkimusten pohjalta julkaistaan lisäksi nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettu taidetoimintaopas. Ranualla toimintaa järjestettiin peruskoulussa, nuorisotalo Monkkarilla ja Lapin ammattiopiston ammattistarttiluokalla. Kaikissa taidetyöpajoissa keskityttiin käsittelemään aikuistumista ja kasvua, joka perustui starttiluokkalaisten ideoimaan itselleen ajankohtaiseen teemaan. Maaliskuussa 2009 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille järjestettiin yhden oppitunnin mittainen Toiveiden puu -kierrätystaidetyöpaja, jonka aikana nuorilla oli mahdollisuus toteuttaa oma toiveensa ja ripustaa ne yhdessä kasattuun puuhun. Nuorisotila Monkkarilla järjestettiin syksyn 2008 aikana tulitaidetyöpaja, jossa nuoret rakensivat omia onnenmerkkejään. Kevään 2009 aikana ohjattiin Kasvu -kierrätystaidetyöpaja, jossa omaa kasvua käsiteltiin taiteen keinoin yhdistämällä kierrätysmateriaaleja ja huovutuksen menetelmää. Kaikki teokset olivat esillä keväällä nuorisotila Monkkarilla. Tutkimuksemme keskittyy tarkastelemaan Ranuan ammattistarttiluokalla järjestettyä yhteisöllistä kuvanveistotyöskentelyä, jossa nuorten kanssa toteutettiin Elämän onnenlehdet - metalliveistos. Inarissa taidetoimintaa järjestettiin keväällä 2009 Ivalon nuorisotila Stönöllä. Ensimmäisen nuorille suunnatun valokuvaustyöpajan teemana oli Tässä ja tulevaisuudessa, jossa tutustuttiin valokuvauksen teoriaan ja digitaalitekniikkaan. Non-stop -tyyppisen seinäteostyöpajan tavoitteena oli lisätä nuorisotilan viihtyisyyttä hyödyntämällä taiteen tekemiseen käytettäviä kierrätysmateriaaleja. Teos paljastettiin Stönön 25-vuotissyntymäpäivillä. Nuorisotoimen lisäksi yhteistyötahoina toiminnassa oli Ivalon mediapaja. Toiminnan suunnittelusta ja ohjauksesta vastasivat kuvataidekasvatuksen opiskelijat Sanna Ahola ja Elina Koivula. 6

12 Kemijärvellä taidetoiminta tapahtui keväällä 2009 paikkakunnalla sijaitsevassa ammattikoulun asuntolassa, jossa vedettiin Kerhotila kuntoon -kurssi. Nuoret suunnittelivat kerhotilalle uuden värimaailman ja toteuttivat yhteisen mosaiikkiteoksen kerhotilan seinälle. Työpajan tarkoituksena oli lisätä asuntolan viihtyisyyttä ja käytännöllisyyttä sekä asuntolayhteisön yhteishenkeä. Työskentely huipentui näyttelyn avajaisiin. Taidetoiminnan ohjaajina toimivat Niklas Pajusalo, Maija Rasmus, Mirva Valkama ja Mirjami Tuomikoski. Taidetoimintaa järjestettiin myös peruskoulussa toteutetun yhteisöllisen mosaiikkityön sekä Kemijärven nuorisotila Kämpässä vedetyn polttopiirtotyöpajan muodossa. Kolarissa työpajatoiminta kohdistui yläkoululle ja nuorisotila Laguunille keväällä Työpajojen ohjauksesta vastasivat Lotta Linnamaa, Henriikka Kolari ja Siiri Räisänen. Yläkoulun toiminta kohdistui kuvataiteen valinnaisryhmälle, jossa oppilaat syventyivät valokuvauksen tekniikoihin ja mahdollisuuksiin käsittelemällä omia lempipaikkojaan. Lisäksi heille ohjattiin serigrafia eli kankaanpainanta työpaja, jonka tavoitteena oli lisätä oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Laguunissa nuoret tekivät rintamerkkejä, yhteisöllistä maalausta ja solarigrafiaa neulanreikäkameraperiaatteella. Teokset olivat esillä Kolarin kunnantalolla. Hankkeen käynnistyminen Ankkurit -hankkeen tapaamiset käynnistyivät Lapin yliopistolla syyskuussa Tapaamisissa keskusteltiin hankkeen tavoitteista ja siihen osallistuvien kuntien erityispiirteistä ja toimintamahdollisuuksista, sosiaalityön ja kuvataidekasvatuksen yhteistyömuodoista sekä tulevan taidetoiminnan käynnistämisestä. Lisäksi sovittiin kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön opiskelijoiden jakautumisesta eri kuntiin. Valitsimme neljästä hankekunnasta Ranuan, sillä siellä järjestettävää toimintaa oli kaavailtu muita hankekuntia kuvataidepainotteisemmaksi. Perinteisessä taidetyöskentelyssä pystyimme kuvataiteilijoina tuomaan mediaperusteista taidetoimintaa paremmin esille olemassa olevia taitojamme. Projekti käynnistettiin aloitusseminaarilla, joka pidettiin Sinetässä sijaitsevalla Pohtimolammen hotellilla lokakuussa Hankkeen puolesta tapaamiseen osallistui henkilökuntaa ja opiskelijoita Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselta ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta sekä projektikoordinaattori Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Kunnista osallistui nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia sekä vapaa-ajantoimen johtajia Inarista, Kolarista, Kemijärveltä ja Ranualta. Lisäksi jokaisesta 7

13 kunnasta oli tapaamisessa mukana muutamia nuoria. Ohjelmaan kuului projektista tiedottamista, keskinäistä tutustumista, yhteisö- ja ympäristötaidetoimintaa sekä kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden kartoittamista tulevan projektitoiminnan osalta. Jakaannuimme kuntakohtaisiin työryhmiin, jossa tapasimme ranualaisia nuoria sekä vapaaajan ohjaaja Hanne Leppiahon ja vapaa-aikatoimen johtaja Anitta Jaakolan. Keskustelimme heidän kanssaan Ranuan kunnassa sekä hyvin toimivista että kehitystä vaativista asioista. Ranuan vapaa-aikatoimen johtajan puheista jäi sellainen kuva, että nuorten koulunkäynti ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet oli järjestetty paikkakunnalla hyvin, eivätkä ongelmat ja kehitystä vaativat asiat tuntuneet myöskään kovin suurilta muihin hankekuntiin verrattuina. Keskustelujen pohjalta syntyi joitakin parannusehdotuksia, kuten nuorten näkökulmien avartaminen, itsetunnon vahvistaminen, eri tahojen yhdessä toimiminen, yhteisöllisyyden rakentaminen, koulujen viihtyvyyden parantaminen sekä nuorten sosiaalisen ja psyykkisen itsenäistymisen tukeminen taiteen keinoin. Osa nuorisotyöntekijöistä suhtautui tulevaan projektiin epäilevästi. Aikaisemmin toteutettujen projektien toiminta ei ollut tuottanut jatkuvaa ja pysyvää hyötyä paikkakunnalle tai projektiin osallistuneille, mikä heikensi odotuksia tulevan projektin osalta. Lisäksi he olisivat toivoneet enemmän konkreettisia esimerkkejä tulevan taidetoiminnan mahdollisuuksista. Päivän päätteeksi kuntakohtaisissa työryhmissä sovittiin projektin jatkumisesta ja ensimmäisestä kuntavierailusta. Ranuan kunnan työntekijät suhtautuivat myönteisesti tulevaan projektiin ja saimme vapaat kädet suunnitella marraskuulle sovitun kuntavierailun taidetoimintaa. Ankkurit -hankkeen sijoittuminen muihin taidelähtöisiin hankkeisiin Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeessa taidetoiminta järjestettiin yhteistyössä sosiaalityön kanssa, minkä vuoksi sille oli asetettu hyvinvointia edistäviä tavoitteita. Tutkimuksemme tavoitteena oli toimia kuitenkin osallistujien lähtökohdista käsin pyrkien painottamaan heidän olemassa olevia vahvuuksiaan ja voimavarojaan syrjäytymisen korostamisen sijaan. Hanke liittyi viimeaikaiseen suuntaukseen, jossa taide ja kolmas sektori toimivat yhdessä pyrkiessään edistämään hyvinvointia. Taidelähtöisiä hankkeita on toteutettu paljon ja tälläkin hetkellä niitä on viriämässä koko ajan lisää. Taidelähtöisiä toimintamalleja on tutkittu viime vuosina runsaasti ja niiden toimivuudesta on saatu myönteisiä kokemuksia lasten ja nuorten kasvatuksessa, opetuksessa ja vapaa-ajan harrastuksissa (Hyyppä & Liikanen 8

14 2005, 131). Taideteollisen korkeakoulun kuvataidekasvatuksen osasto on osallistunut vuosina SYREENI- hankkeeseen Taimi -projektilla, jossa taiteen avulla tuettiin syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria (Bardy 2002). Stakesin hallinnoiman Elämäkertaketju ilmaisutaidot syrjäytymisen ehkäisyssä -tutkimus- ja kehittämishankkeessa pyrittiin lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia taiteellisen itseilmaisun kautta (Bardy & Känkänen 2005). Lapin yliopisto on osallistunut 2000-luvulla hyvinvointiin liittyviin hankkeisiin muun muassa vuosina järjestetyssä Tunturin taidepajassa, jonka puitteissa 15 vuotta täyttäneet ja alueen työttömät nuoret osallistuivat taidetyöpajoihin ja järjestivät monitaiteellisia esityksiä Pyhätunturin Noitagurussa. Kaikenikäisille suunnattu Utsjoen Tulikettu -projekti toimi vuosina yhdistäen taiteita ja tieteitä monialaisesti. Vuosina sekä Lapin yliopiston hallinnoi Barentsin alueella (Pohjois-Ruotsi, -Norja, -Venäjä ja -Suomi) toiminutta ArctiChildren -hanketta, jossa keskityttiin lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen koulukontekstissa. (Sohlman 2008, 7.) Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeella on paljon yhteneviä piirteitä parhaillaan käynnissä olevan Suomen kulttuurirahaston tukeman valtakunnallisen Myrsky - nuorisohankkeen kanssa. Hanke ajoittuu vuosille ja sen puitteissa on järjestetty eri puolilla Suomea monenlaista yhteisöllistä taidetoimintaa, jota pyritään juurruttamaan pitkäjänteiseksi ja paikalliseksi toiminnaksi. Hankkeen yleistavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yksilön sosiaalista ja henkistä kehitystä tukemalla. Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa tarjoamalla nuorille taidetoiminnasta saatavia onnistumisen elämyksiä. (Myrsky -hankkeen kotisivut ) 9

15 2.2 Ranua toimintapaikkana Neljästä hankkeeseen osallistuvasta Pohjois-Suomen kunnasta toimintamme ja tutkimuksemme sijoittui Ranualle, joka on 4428 asukkaan kunta aivan Lapin läänin eteläosassa. Ranuan rajanaapureita ovat Posio, Simo, Tervola, Pudasjärvi, Oulu ja Rovaniemi, johon on matkaa 82 kilometriä. Rovaniemellä sijaitsevat muun muassa lähimmät kunnalliset sairaalapalvelut ja nuorten kannalta oleelliset toisen asteen ammattikoulutuspaikat. Pääelinkeinoina kunnan kotisivuilla mainitaan maa- ja metsätalous, kaivostoiminta, elintarviketeollisuus ja informaatioteknologia sekä matkailu. Ranuan eläinpuisto houkuttelee lapsiperheitä vierailulle kuntaan ja tarjoaa kesätyöpaikkoja nuorille. Kunnan työttömyysaste on muun maan keskiarvoa korkeampi. (Ranuan kunnan kotisivut ja ) Syyskuussa 2009 Rovaniemellä pidetyssä Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa - seminaarissa kunnan vapaa-ajantoimenjohtaja toi esille asukasluvun pienenemisen ja erityisesti nuorten ja työssäkäyvien poismuuttamisen, jotka ovat kunnalle taloudellisia haasteita asettavia ilmiöitä. Ranualla on kuusi peruskoulua, jotka sijaitsevat eri puolilla kuntaa. Yläluokkien opetus tapahtuu kuntakeskuksessa kirkonkylän koulussa, jossa on perusluokkien lisäksi joustavaa perusopetusta antava, opetusministeriön erityisavustusta saava JOPO -luokka. Kirkonkylällä sijaitsee myös kunnan ainoa lukio. Sivukylien nuorilla koulumatkaa voi kertyä päivittäin useita kymmeniä kilometrejä. Ranualla ei järjestetä ammatillista toisen asteen koulutusta, joten ammattiopintoihin haluavan on muutettava vieraalle paikkakunnalle opiskelemaan. Toiselle paikkakunnalle muutto voi muodostua peruskoulun päättäneelle nuorelle kynnykseksi ja johtaa koulutuspolun katkeamiseen tai lukio-opintoihin hakeutumiseen ja myöhemmin niiden keskeyttämiseen. Peruskouluissa toimii kouluterveydenhoitajia ja oppilashuoltoryhmiä, jotka tukevat nuoria ja puuttuvat havaittuihin ongelmiin. Tämän lisäksi Ranualla toimii SILTA -työryhmä, jonka tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Työryhmässä on mukana eri alojen ammattilaisia, kuten seurakunnan työntekijöitä, poliiseja ja nuorisotyöntekijöitä, ja se kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia aiheita. (Ranuan kunnan kotisivut ) Opiskelupaikkakunnalle kiinnittymiseen liittyvien vaikeuksien ja opiskelujen keskeytymisen lisäksi kunnan vapaa-aikatoimenjohtaja Anitta Jaakola ja vapaa-aikatoimenohjaaja Hanne Leppiaho määrittelivät nuoria koskeviksi haasteiksi syrjäkylien nuorten mukaan saamisen 10

16 vapaa-ajan toimintaan. He pitivät myös tärkeänä keskinäisten ennakkoluulojen hälventämistä kunnan lestadiolaisten ja muiden nuorten välillä. Kaiken kaikkiaan he pitivät nuorten asemaa kunnassa kuitenkin hyvänä. Muiden hankekuntien tapaan Ranuan edustajat nimesivät paikkakuntansa positiivisiksi puoliksi ympäröivän luonnon sekä hyvät urheilu- ja harrastusmahdollisuudet. Eri puolella kuntaa sijaitsee useita liikunta- ja ulkoilupaikkoja, kuten luistelukenttiä, moottorikelkkareittejä, luontopolkuja ja laavuja, joissa urheiluseurat järjestävät nuorille erilaista harrastustoimintaa. Vapaa-ajantoimen alainen nuorisotoimi ylläpitää nuorisotalo Monkkaria, joka toimii kohtaamispaikkana eri-ikäisille nuorille arkipäivisin ja lauantaisin. Syrjäkylien nuoria varten nuorisoiltoja pidetään myös kyläkouluilla. Tämän lisäksi vapaaaikatoimi järjestää nuorille erilaisia tapahtumia ja retkiä, kuten yösählytapahtumia sekä laskettelu- ja uimahalliretkiä muun muassa lomien aikana. Ranuan 4H-yhdistyksen toiminta sisältää kouluilla pidettäviä liikuntakerhoja, sivukylillä pidettäviä Taitavat kädet - kerhotoimintaa sekä työpalvelutoimintaa yli 15-vuotiaille nuorille. Kansalaisopisto tarjoaa paljon nuorille suunnattua toimintaa, jonka kautta on mahdollista suorittaa erilaisia taito- ja taideaineita, muun muassa taiteen perusopintoja. Lisäksi Ranualla toimii Kristillinen kansanopisto, jossa voi opiskella erilaajuisia opintokokonaisuuksia esimerkiksi kansainvälisyyden ja kädentaitojen linjalla. (Ranuan kunnan kotisivut ; Lapin nuorten tieto ja neuvontapalvelun kotisivut ) Nuorten mielipiteitä huomioidaan kunnassa nuorisovaltuuston kautta, jossa nuoret voivat vaikuttaa muun muassa omiin osallistumis- ja toimintamahdollisuuksiin ja saada tilaisuuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Nuoret voivat tuoda ideoitaan esille myös internetin aloitesivuston välityksellä. Nuorten hyvinvointiin tähtääviä hankkeita kunnassa on ollut esimerkiksi Ketun kulma -projekti vuosina , jonka tavoitteena oli ranualaisten kouluttautumattomien ja työttömien nuorten elämänhallintataitojen parantaminen ja sosiaalinen vahvistaminen sekä ammattikoulutukseen hakeutumisen edistäminen. Ankkurit -hankkeen käynnistymisen aikana kunnassa oli meneillään useita samansuuntaisia projekteja. Me too -hanke on opetusministeriön rahoittama vuosina toimiva syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävä hanke, joka pyrkii tukemaan nuoria opiskelu- ja työelämään liittyvissä valinnoissa. Taikalamppu -hanke ajoittuu vuosille ja se toimii Ranualla yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa tavoitteenaan kulttuuriharrastusten saaminen myös 11

17 syrjäkylien nuorten ulottuville. Samaa verta on Ranuan vapaa-aikatoimen järjestämä vertaisneuvojakoulutushanke, johon sisältyy kulttuurivaihtoa. Erityisesti nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä hankkeita Ranualla on käynnissä kaksi. Time Out! Aikalisä! on valtakunnallinen hanke, jossa 11 kuntaa toimii yhteistyössä puolustusvoimien ja siviilipalvelukeskuksen kanssa. Se on suunnattu erityisesti sotilas- tai siviilipalveluksen keskeyttäneille nuorille. Pohjoisen Pojat -hanke kiinnittää huomiota haja-asutusalueiden poikien koulunkäyntiin pyrkien tunnistamaan poikien opiskeluun liittyviä ongelmakohtia ja parantamaan heidän pärjäämistä ja viihtymistä koulussa. Hankkeessa on mukana yksi koulu Ranualta. (Ranuan kunnan kotisivut ; Lapin nuorten tieto ja neuvontapalvelun kotisivut ) 2.3 Ammattistarttiluokka osallistuvana yhteisönä Tutkimuksemme toimintaosuus tapahtui Lapin ammattiopiston Ranuan ammattistarttiluokalla, joka on vuoden kestävä linja peruskoulun päättäneille nuorille ja valmentaa nimensä mukaisesti nuoria ammattiopintoihin ja työelämään. Ammattistarttiluokkakokeilut käynnistettiin valtakunnallisesti vuonna 2006 ja vuoteen 2008 mennessä koulutukseen oli osallistunut noin tuhat nuorta. Ammattistarttiluokista saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä, sillä suurin osa nuorista on siirtynyt starttiluokan jälkeen ammatillisiin opintoihin. Koulutusmuoto vakiinnutetaan vuoden 2010 aikana osaksi ammatillista peruskoulutusta tukemaan nuoria tärkeässä koulutuksen nivelvaiheessa. (Opetushallituksen kotisivut ; Rutonen 2009.) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen kuuluu joustavuus ja siinä huomioidaan koulutuksentarjoajien paikalliset lähtökohdat. Koulutus on mahdollista aloittaa kesken lukuvuoden, joten sen laajuus vaihtelee opintoviikon välillä. (Rutonen, 2009.) Ammattistarttiluokat on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille tarjoamaan tukea oman alan valintaan ja elämänhallintaan liittyviin taitoihin. Koulutuksessa tarjotaan tukea mahdollisiin oppimisvaikeuksiin ja kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden erilaisiin oppimistapoihin. Opintoihin sisältyy opiskelutaitoja ja itsetuntemusta vahvistavia opintoja sekä tutustumista eri koulutusaloihin ja työpaikkoihin. Lisäksi ammattistarttiluokan aikana on mahdollista suorittaa ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvia yleisiä opintoja sekä täydentää peruskoulun tietoja. (Opetushallituksen kotisivut ; Lapin ammattiopiston 12

18 kotisivut ) Lapin ammattiopisto järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta Ranualla ja Rovaniemellä (Lapin ammattiopiston kotisivut ). Ammattistarttiluokkia perustetaan perinteisten peruskoulun kymppiluokkien tapaan tarpeen mukaan. Ne ovat kuitenkin sisällöltään työelämälähtöisempiä ja sopivat erityisesti käytännön tekemiseen suuntautuneille nuorille. (Rutonen 2009.) Vetämämme taideprojektin jälkeisenä syksynä ammattistarttiluokalle tulijoita ei Ranualla ollut tarpeeksi luokan perustamista varten. Toteutimme Elämän onnenlehdet -metalliveistoksen ammattistarttiluokan opintoihin kuuluvan Taide- ja kulttuuri kurssin (1 ov) puitteissa. Ylimeneviä tunteja teoksen toteutukseen lainattiin Löytöretki itseen- ja Minä ja muut -opintokokonaisuuksista ja liikunnanopetuksesta. Projektin alkaessa marraskuussa starttiluokalla opiskeli kolmetoista iältään vuotiasta nuorta, joista osalla oli takanaan keskeytyneet ammattiopinnot ja osa oli tullut ammattistartille suoraan peruskoulusta. Toukokuulle 2009 jatkuvan projektin aikana muutama nuori siirtyi työelämään tai keskeytti opinnot muista syistä kesken lukukauden. Vuoden kestävän koulutuksen aikana nuoret pohtivat omia vahvuuksiaan ja kokeilivat erilaisia aloja. Projektin alkamisen aikoihin nuoret olivat hakeneet toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kevään yhteishaussa ja jännittivät opiskelupaikan saamista. Muina itselleen ajankohtaisina asioina nuoret nostivat projektissa esille työn, ammatin, seurustelun ja vapaa-ajan. 13

19 3. YHTEISÖLLINEN TAIDEKASVATUS Yhteisöllinen taidekasvatus rakentuu yhteisötaiteen ja yhteisöllisen oppimisen perinteelle (Hiltunen & Jokela 2001, 9 10). Hiltusen (2009, 45, 61) mukaan yhteisöllisessä taidekasvatuksessa yhdistyy taiteellinen, kasvatuksellinen ja yhteisöllinen ulottuvuus. Erona yhteisötaiteeseen on kuitenkin se, että yhteisöllinen taidekasvatus kytkeytyy usein kouluun ja opetussuunnitelmiin. Toiminta voi tapahtua koulun oppituntien sisällä tai se voi olla projektimuotoista kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa. (Hiltunen 2009, 53, 60.) Yhteisöllisen taidekasvatuksen taidenäkemys mukailee pragmaattisen estetiikan ajatusta taiteen ja muun elämän yhteen kietoutumisesta. Arkielämän tietoutta pyritään soveltamaan taidetoimintaan ja päinvastoin. (Hiltunen 2009, 253.) Yhteisöllisen taidekasvatuksen käytännöt rakentuvat tukemaan yhteisöllisyyttä ja siten myös toimintatavat ovat yleensä yhteistoiminnallisia ja muovautuvat pitkälti yhteisön päämääristä käsin. (Hiltunen 2009, 45 46; Hiltunen & Jokela 2001, 9 10.) Tutkimuksessamme nimitämme yhteisöllisen taidekasvatuksen kontekstissa tapahtuvaa toimintaa yhteisölliseksi taidetoiminnaksi. Yhteisöllisen taidekasvatuksen määritelmämme perustuu pääosin Hiltusen keväällä 2009 julkaistuun tutkimukseen Yhteisöllinen taidekasvatus: Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä. Tutkimuksessa on kehitetty yhteisöllisen taidekasvatuksen teoriaa ja käytäntöä. Siinä tarkastellaan yhteisöllisyyden rakentumista ja taidekasvatuksen käytäntöjen kehittymistä Suomen Lapissa toteutettujen taidekasvatushankkeiden kautta ja se on tähän asti ensimmäinen yhteisöllistä taidekasvatusta käsittelevä väitöskirjatutkimus. Aiheen ajankohtaisuus näkyy vahvasti Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen laitoksella vuosittain aiheesta valmistuvien pro gradu -tasoisten tutkimusten ja erilaisten projektien myötä. Yhteisötaide on ollut osaltaan tuomassa taidekasvatuksen alueelle uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, kuten projektimuotoisen opetuksen. Uudistusten taustalla on paitsi muutokset taiteessa myös opettajan työnkuvan laajentuminen ja oppimiskäsitysten uudelleen hahmottuminen. (Hiltunen 2007, ; Jokela 2006, ) Opettamista ei pidetä enää tiedon siirtämisenä oppilaille, vaan tiedon nähdään rakentuvan subjektiivisten kokemusten pohjalle (Hiltunen 2007, ; Jokela 2006, 72 74). Yksilöllisen tiedonrakennuksen lisäksi oppimiseen vaikuttaa aina sosiaalinen yhteisö ja kulttuurinen konteksti (Hiltunen 2009, 66 67). Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa oppiminen nähdäänkin sosiokulttuurisena 14

20 prosessina, jossa yksilö voi sosiaalisen ja yksilöllisen tiedon yhdistyessä muodostaa tietoa kulttuurista johtamalla ja luoda omiin elämyksiin perustuvia henkilökohtaisia merkityksiä (vrt. Räsänen 1993, ). Hiltusen (2009, 67 68) mukaan perustaidekasvatuksessa korostuu enemmän yksilön sisäiset merkityksenantoprosessit, kun taas yhteisöllisen taidekasvatuksen taidetiedossa korostuu yhteisötaiteelle ominaiset vuorovaikutusprosessit. Yhteisöllinen taidekasvatus on jatkuvasti rakentuva prosessi, johon Hiltusen (2009, 72) mukaan kuuluu ihmisten välinen kohtaaminen, yhteisöllisyys ja dialogi, joita nykytaide ja sosiokonstruktivistiset oppimiskäsitykset korostavat. Hiltunen (2009, 66 67) painottaa, että tietäminen ja oppiminen liittyvät yhteisöllisessä taidekasvatuksessa taiteeseen ja tapahtuvat taiteen keinoin. Taideoppimiseen kuuluu kokemuksellisuus, refleksiivisyys, transformatiivisuus eli muodon jatkuva muuttuminen ja sosiokonstruktiivisuus. Yhteisölliseen taidetoimintaan liittyy aistillisuus, materiaalisuus ja taitojen kehittyminen (Hiltunen 2009, ). Räsäsen (1993, ) mukaan taiteellisessa oppimisessa yhdistyy aistitieto, toimintatieto ja käsitetieto. Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa yhteisö on toiminnan keskiössä ja toiminta rakentuu paikallisesti yhteisöstä käsin. Taidetoiminnan ohjaaja toimii osana yhteisöä, jolloin taiteilijan ja kasvattajan roolit voivat yhdistyä. Ohjaajan vastuulla on toiminnan alulle laittaminen ja kokonaisuudesta huolehtiminen, visuaalinen asiantuntijuus, välittäjän roolissa toimiminen sekä toiminnan arviointi. (Hiltunen 2009, ) Yhteisölliselle taidekasvatukselle voidaan asettaa myös sosiaalipoliittisia tavoitteita, mutta silloin taidekasvattajan on muistettava oma paikkansa kulttuurityön ammattilaisena (Hiltunen & Jokela 2001, 39; Hiltunen 2007, ). Pitkään jatkuneen yksilökeskeisen kauden jälkeen yhteiskunnassa on alettu kiinnittämään taas huomiota yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen (Hautamäki 2005, 7, 13). Yhteisöllisyys rakentuu taidetoiminnassa tekemisen ja aiheen käsittelyn kautta. Sosiaalisen vuorovaikutuksen pohjalta voidaan rakentaa sekä paikallista että symbolista yhteisten kiinnostuksenkohteiden varaan rakentuvaa yhteisöllisyyttä (Hiltunen 2009, 255). Lisäksi tekemisen kautta voidaan nostaa esille yhteisöjen ongelmia sekä myös vaikuttaa niihin myönteisesti (Hiltunen & Jokela 2001, 39). Yhteisöllinen taidekasvatus ei sitoudu ylläpitämään tai toistamaan yhteisöllisyyttä sinällään ja vahvistamaan yhteisöllisyyteen liittyviä negatiivisia puolia, kuten sulkeutuneisuutta, vaan pyrkii uudistamaan ja laajentamaan 15

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Tarja Pääjoki, JY Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Taikalampun strategia, laadittu 2009 10 Kuva Lastenkulttuurikeskus Lastu Lapsen taiteellinen toimijuus Lapsi näkee kaiken uutena; hän

Lisätiedot

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE?

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? Katariina Soanjärvi Johtaja, nuorisotyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Verkostoammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Hyvinvointi. Terveys = henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tasapaino suhteessa hänen oman elämänsä päämääriin. LKT, dosentti Markku T.

Hyvinvointi. Terveys = henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tasapaino suhteessa hänen oman elämänsä päämääriin. LKT, dosentti Markku T. Hyvinvointi Terveys = henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tasapaino suhteessa hänen oman elämänsä päämääriin LKT, dosentti Markku T. Hyyppä Hyvinvointi Kulttuuritoiminnalla ja taiteella on vaikutuksia

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2010

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 3/2010 Lapin toimintayksikkö 29.9.2010 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi

KUVATAIDE. Anne Ervast Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi KUVATAIDE Lapin yliopiston harjoittelukoulu anne.ervast@ulapland.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilasta tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteetin

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2010

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2010 Lapin toimintayksikkö 3.6.2010 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA SOSIOKULTTUURISEN INNOSTAMISEN MAHDOLLISUUDET GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA Nuorten Palvelu ry:n 40-vuotisjuhlaseminaari 7.11.2009 Kuopiossa Elina Nivala, YTT UTOPIA

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta avasi kehittämisseminaarin ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta avasi kehittämisseminaarin ja toivotti kaikki tervetulleiksi. NUORTEN HYVINVOI NNIN ANKKURI T LAPISSA MUISTIO 9.10.09 AIKA: 6-7.10.2009 PAIKKA: AIHE: ROVANIEMI, CLARION HOTEL SANTA CLAUS, KOKOUSTILAT KORKALONKATU 29 KEHITTÄMISSEMINAARI, ANKKURIT NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Rälläkkä ja. sivellin. Taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi

Rälläkkä ja. sivellin. Taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi Rälläkkä ja Taide- ja kulttuuritoiminnot voivat ehkäistä nuorten syrjäytymistä, vahvistaa elämänhallintaa ja saada aikaan sosiaalisia muutoksia. Tässä käsikirjoituksessa kuvataan, millaista nuorten hyvinvointia

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot