JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus"

Transkriptio

1 JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto Soveltamisala Termit ja määritelmät ICT-palvelun laadunvarmistus Suositukset Määritä laadunvarmistuspisteet Määrittele laadunvarmistuksen tehtävät, roolit ja vastuut Laadi laadunvarmistussuunnitelma sekä kehitys- että tuotantovaiheisiin Suunnittele katselmoinnit ennakkoon Tee kattava testaussuunnitelma ja laadi testitapaukset Auditoi ICT-palvelu säännöllisesti Laadi mittarit ja tee seurantasuunnitelma Tunnista laadunvarmistukseen liittyvät kumppanit ja sidosryhmät Huolehdi muutosten hallinnasta Hallitse riskit Opastavat tiedot Liitteet Johdanto Tämä suositus opastaa organisaatioita ICT-palvelujen laadunvarmistukseen niiden koko elinkaaren ajan. Suositus perustuu julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojen hyviin käytäntöihin, joita on kerätty suosituksen laadinnan yhteydessä. Lähdemateriaalina on käytetty mm. ITIL-mallia, Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI:n ohjeita, Verohallinnon, Maanmittauslaitoksen, MMMTiken ja Valtiokonttorin ohjeistoja sekä yksityisen sektorin yleisesti käyttämiä ohjeita ja menetelmiä. Suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjaa. Suositus keskittyy ICT-palvelujen (ohjelmisto ja sen avulla tuotettu palvelu) laatuun suosittelemalla mitä laadun varmistamiseksi tulisi tehdä. Suosituksessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti laadunvarmistusmenetelmiä eikä suositus käsittele hankinta-, tuotekehitys-, palvelu-, ylläpito- tai muunkaan prosessin laatua ja prosessin laadun varmistamista, vaikkakin näillä on selkeä vaikutus ICT-palvelujen laatuun. 1/11

2 2 Soveltamisala Suosituksen kohderyhmään kuuluvat julkisen hallinnon toiminnan ja prosessien kehittäjät, organisaation kokonaisarkkitehtuurista vastaavat tahot ja sen kehittäjät, julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittäjät, järjestelmäkehitysprojektien vetäjät ja asiantuntijat, laadunvarmistuksen asiantuntijat (esim. testaus- ja auditointipalveluita tarjoavat julkiset ja yksityiset organisaatiot) sekä järjestelmien testaajat. Kuva 1 esittää yleisellä tasolla julkishallinnon ICT-palvelujen laadunhallintaan osallistuvat toimijat. Tietohallintolaki edellyttää julkisen hallinnon viranomaisten käyttävän yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä palveluita sekä järjestelmien olevan yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten mukaisia. Keskeisessä roolissa on valtiovarainministeriö, joka ohjaa ICT-palvelujen tuottamista konsernitasolla mm. julkishallinnon KA-linjauksilla ja JHS-suosituksilla. VM:n arviointitoiminto arvioi valtionhallinnon ICTprojektien edellytyksiä ennen niiden käynnistämistä. Julkishallinnon yksikön sisäinen tarkastus huolehtii, että ICT-projektien laadunvarmistus toteutetaan ennalta määritellyissä laadunvarmistuksen tarkastuspisteissä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Valtiotalouden tarkastusvirasto toimii ulkoisena tarkastusviranomaisena ja arvioi projektien tarkoituksenmukaisuutta ja onnistumista omien prosessiensa mukaisesti. Kuva 1: Laadunhallinnan keskeiset toimijat Suositus soveltuu kaikenlaisille ICT-palveluille niiden käyttötavoista ja -tarkoituksista riippumatta: niin työasemiin asennettavin erikoisohjelmistoihin kuin kansalaisille tarjottaviin palveluihin. Suositus esittelee hyväksi havaittuja toimintatapoja. Suositus ei käsittele yksittäisiä laadunvarmistuksen menetelmiä tai teknisiä työkaluja, kuten esim. testausmenetelmiä tai testauksen hallinnan välineitä. ICT-palvelujen laadunvarmistukseen liittyviä muita suosituksia ovat mm. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA:n julkaisemat muut JHS-suositukset, etenkin JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys, JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely, JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus sekä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen. Muita 2/11

3 hyödyllisiä suosituksia ovat Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI:n ohjeet sekä VM:n julkaisema Verkkopalvelujen laatukriteeristö. 3 Termit ja määritelmät auditointi Järjestelmällinen ja riippumaton toiminta, jossa hankitaan objektiivista tietoa tarkasteltavasta kohteesta sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut kriteerit on täytetty. elinkaari Järjestelmän olemassaolon kestoaika: ajanjakso järjestelmän ensimmäisen vaatimuksen määrittelystä järjestelmän käytöstä poistoon. hyväksymistestaus Hyväksymistestauksessa todennetaan, että järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset ja toimii tuotannonomaisessa ympäristössä. Hyväksymistestauksen tarkoituksena on myös varmistaa, että järjestelmän toimitus voidaan hyväksyä. integrointitestaus Järjestelmän komponenttien yhteentoimivuuden todentaminen. Painopiste on komponenttien välisten rajapintojen toimivuuden varmistamisessa. ITIL IT Infrastructure Library, kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL on OGC:n (The Office of Government Commerce) rekisteröimä tavaramerkki. JHS Julkisen hallinnon suositus. JulkICT Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen (ICT) toiminto. järjestelmätestaus Koko järjestelmän toiminnan vertaaminen määrittelyvaiheessa syntyneeseen dokumentaatioon. Järjestelmätestauksessa testataan myös järjestelmän ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten suorituskyky, luotettavuus, käytettävyys jne. KA Katso: Kokonaisarkkitehtuuri. katselmointi Katselmointi on [kirjallisen] tuotoksen laadun varmistamista lukemalla, analysoimalla, puutteita tunnistamalla sekä keskustelemalla siitä ja sopimalla toimenpiteistä tunnistettujen puutteiden poistamiseksi. kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. laadunhallinta Yleisen johtamistoimen osa-alue, joka määrittää laatupolitiikan ja -tavoitteet sekä laatuun liittyvät vastuut ja toteuttaa ne laadunsuunnittelun, laadunohjauksen, laadunvarmistuksen ja laadunparantamisen avulla. 3/11

4 laadunvarmistus Niiden suunniteltujen ja järjestelmällisten laatujärjestelmän toimintojen joukko, joilla saavutetaan riittävä luottamus siihen, että tarkoite täyttää laatuvaatimukset, ja joiden toimivuus voidaan tarvittaessa osoittaa. laatu Tuotteen tai prosessin [ominaisuuksien ja yhteyksien] ja siihen kohdistuvien [sidosryhmien] vaatimusten suhde. Laatu = vaatimustenmukaisuus. laatukriteeri Laatukriteeri on laadun vertailuperuste. liittymätestaus Toimintojen, osajärjestelmien ja järjestelmien välisten liittymien ja rajapintojen testaaminen. Todennetaan järjestelmän toiminta muiden järjestelmien kanssa. mittari Mittari on mitattavan kohteen ominaisuuden ilmaisin valitulla suureella. palvelu Palvelulla tarkoitetaan toiselle osapuolelle tarjottua toiminnallista tai teknistä palvelua. Palvelu voidaan tarjota joko organisaation sisälle tai sen ulkopuolelle. palvelutaso Mitattu ja raportoitu yhden tai useamman palvelutasotavoitteen saavuttaminen. Termiä käytetään joskus muodollisesti tarkoittamaan palvelutasotavoitetta. testaaminen Testaaminen on prosessi etukäteen määritettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi ja mahdollisten virheiden löytämiseksi. Vaatimukset voivat olla joko käyttäjä- tai järjestelmävaatimuksia. Testaus on yleisnimitys sekä todentamiseen että kelpuutukseen liittyvistä toimenpiteistä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. todentaminen Prosessi, jolla varmistetaan, että järjestelmä tai ratkaisu täyttää järjestelmävaatimukset (verification). TTS Toiminnan ja talouden suunnittelu. yksikkötestaus Erikseen testattavissa olevan yksittäisen komponentin toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden todentaminen. VM Valtiovarainministeriö. VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto. 4 ICT-palvelun laadunvarmistus Laadunvarmistus vastaa siitä, että tuote, palvelu tai prosessi tuottaa ennalta määritellyn tuotoksen sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ilman vaatimuksia ei voi tehdä laadunvarmistusta. 4/11

5 Mitä varhaisemmassa vaiheessa ICT-palvelun elinkaarta laatupoikkeama huomataan ja korjataan, sitä edullisempaa se on 1. Siksi laadunvarmistukseen on panostettava palvelun elinkaaren alusta lähtien. Usein laadusta puhuttaessa keskitytään toimintaprosessin laatuun, koska prosessin tarkoituksena on varmistaa, että oleelliset asiat tulevat huomioitua. ICT-palvelun elinkaareen kuuluu monia prosesseja, joista osa (mm. projektisalkun hallinta, palvelutuotanto) on organisaation ja osa (mm. ohjelmistokehitys) kehitysprojektin vastuulla. Tässä suosituksessa esitellään laadunvarmistuksen käytäntöjä ICT-palvelun koko elinkaaren varrelle. ICT-palvelun elinkaari on aika sen kehittämisen aloittamisesta käytöstä poistoon. Kuva 2 esittää palvelun elinkaaren päävaiheet. Kuvassa ovat myös vaiheisiin liittyvät tärkeimmät prosessit. Kuva 2: Palvelun elinkaari ICT-palvelua tarjoavan järjestelmän elinkaari alkaa, kun strategian mukainen palvelutarve on tunnistettu ja järjestelmän esiselvitys päätetään aloittaa. Kun järjestelmä on määritelty ja tuotekehitysprosessia noudattaen saatu toimintakuntoon, otetaan se käyttöön ja palvelun saatavuudesta huolehditaan palveluprosessin avulla elinkaaren loppuun asti. Laadunvarmistusta tulee tehdä jokaisen kehitysvaiheen tuotoksille, vähintään silloin kun vastuu siirtyy toiselle organisaatiolle. Kuva 2 sisältää useita luontevia laadunvarmistuspisteitä eri kehitysvaiheiden välissä. Palveluille on tyypillistä, että ne kehittyvät jatkuvasti uusien versioiden myötä. Kuva 3 esittää palvelun elinkaaren palvelustrategiakeskeisesti ja jatkuvasti kehittyvänä. 1 Ilkka Haikala ja Jukka Märijärvi: Ohjelmistotuotanto. ISBN Talentum Media Oy, /11

6 Kuva 3: ITILv3-elinkaarimalli ITILv3-elinkaarimalli korostaa palvelun jatkuvaa kehittymistä, parannuksien suunnittelua ja näiden tuomista palvelutuotantoon. Tällöin laadun varmistamisen keskiössä on muutoksenhallinta. ITILv3-elinkaarimallissa luontevat laadunvarmistuspisteet ovat palvelun kehityksen siirtyessä strategisesta aihiosta tai kehitysehdotuksesta palvelusuunnitteluun, palvelun käyttöönottoa aletaan suunnitella, tai palvelu otetaan käyttöön. Ennalta sovittujen ja prosessien mukaisten laadunvarmistuspisteiden lisäksi toimintaa voidaan tarkastaa auditoinneilla ja viranomaistarkastuksilla. 5 Suositukset 5.1 Määritä laadunvarmistuspisteet Laadunvarmistuspisteet on sovittava etukäteen. Laadunvarmistuspisteissä todennetaan, onko toimittu tavoitteiden mukaisesti ja reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin. Laadunvarmistuksen tulos ja poikkeamien korjaamiseksi sovitut toimenpiteet kirjataan ja tallennetaan seurantaa varten. Suunniteltujen, ennalta sovittujen laadunvarmistuspisteiden lisäksi projektitoimintaa, lopputuotosta ja palvelua voidaan tarkastaa auditoinneilla ja viranomaistarkastuksilla. Luontevia paikkoja laadunvarmistuspisteille ovat käytössä olevien prosessien ja niiden vaiheiden päätepisteet. Tällöin tarkistetaan, että kaikki prosessissa/vaiheessa tehtäviksi tarkoitetut asiat on tehty sovitulla tavalla. Suurissa projekteissa on huolehdittava, ettei laadunvarmistuspisteiden välille jää liian pitkää aikaa ja kehitystyön jatkuminen vaatimusten mukaisena voidaan varmistaa. Laadunvarmistuspisteissä todetut ja hyväksytyt vaatimuksien muutokset on huomioitava tuotoksien seuraavissa versioissa. Laadunvarmistuspisteissä voidaan myös kerätä parannus- ja kehitysideoita. Laadunvarmistuspisteet on otettava huomioon tilaajan ja toimittajan välisissä sopimuksissa. Sopimuksissa on kuvattava menettelytavat, joiden perusteella laadunvarmistuksessa havaitut poikkeamat korjataan. Vaatimuksista poikkeavien toiminnallisuuksien korjaaminen kuuluu ensisijaisesti toimittajan vastuulle ja toimittajan lukuun tehtäväksi. Laadunvarmistuksen johdosta tehdyt muutokset tulee dokumentoida muutoksenhallintaan sekä päivittää tarvittaessa muuta ICT-palvelua koskevaa dokumentaatiota. 6/11

7 Palveluja kehitettäessä käyttöönottoa edeltää viimeinen kehittämisen laadunvarmistuspiste. Tällöin tuotos siirtyy kehitysprojektin vastuulta linjaorganisaatiolle, mahdollisesti myös toimittajan vastuulta tilaajalle. Toimenpiteet tässä laadunvarmistuspisteessä on suunniteltava huolellisesti. Tuotannossa olevan palvelun laatua on seurattava suunnitelmallisesti. Poikkeamaraportit ja käyttäjäpalaute on käsiteltävä säännöllisesti ja käyttäjien tyytyväisyyttä on selvitettävä käyttäjäkyselyin. ICT-palvelujen kehittämistä ja palvelun tarjontaa kilpailutettaessa on muistettava tarjouspyyntöjen laadunvarmistus. Liite 6 listaa kappaleessa 3 katselmointi- eli laadunvarmistuspisteitä. Tietohallintolaki (634/2011), 4.4 määrää: Ennen kuin julkisen hallinnon viranomainen päättää tietohallintoa koskevasta omasta hankinnastaan taikka muusta sellaisesta sen ratkaistavissa olevasta valtion talousarviosta rahoitetusta tietohallintoa koskevasta hankinnasta, jolla on laajaa toiminnallista merkitystä tai joka on taloudelliselta arvoltaan merkittävä, sen on pyydettävä asiasta valtiovarainministeriön lausunto. Jos edellä tarkoitettu viranomainen haluaa poiketa valtiovarainministeriön lausunnosta, sen on saatettava asia hallinnonalansa ministeriön päätettäväksi. 5.2 Määrittele laadunvarmistuksen tehtävät, roolit ja vastuut Laadunvarmistuksen näkökulmasta on tehtävät, roolit ja niistä vastuulliset henkilöt määriteltävä selkeästi. Yksi henkilö voi olla useammassa roolissa. Liite 1 Laadunvarmistuksen tehtäviä sisältää kuvauksia oleellisista tehtävistä. Laadunvarmistuksen tärkeimmät roolit ovat määrittelijä, katselmoija, testaaja, laadunvarmistusvastaava ja auditoija: Määrittelijä vastaa siitä, että järjestelmän toiminnalliset ja ei-toiminnalliset ominaisuudet on selkeästi kuvattu ja että niiden perusteella ICT-palvelu voidaan toteuttaa ja testata sen vaatimustenmukaisuus ja toimivuus. Katselmoijan tehtävänä on tarkastaa tuotos omasta näkökulmastaan ja tuoda esille havaitsemansa poikkeamat. Testaaja huolehtii siitä, että lopputuotteen poikkeamat määrittelyistä (niin toiminnallisilta kuin eitoiminnallisiltakin ominaisuuksiltaan) on löydetty ja raportoitu. Laadunvarmistusvastaavan tehtävänä on huolehtia, että laadunvarmistus toteutetaan ennalta määritellyissä laadunvarmistuksen tarkastuspisteissä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Auditoija tarkistaa missä määrin auditoinnin kohde täyttää sovitut kriteerit. 5.3 Laadi laadunvarmistussuunnitelma sekä kehitys- että tuotantovaiheisiin ICT-palvelun laadunvarmistus on tehtävä suunnitelmallistesti kehitys- ja tuotantovaiheessa. Laadunvarmistuksessa käytettävät menetelmät valitaan, niiden käyttö aikataulutetaan, sekä tarvittavien resurssien käytettävyys varmistetaan. Nämä asiat kirjataan laadunvarmistussuunnitelmaan, joka voi olla osa projektisuunnitelmaa. Laadunvarmistussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava mahdollisten ulkoisten auditointien ja tarkastusten aikataulutus. 7/11

8 Kehitysvaiheen laadunvarmistussuunnitelma sisältää suunnitelman toimenpiteistä, joilla varmistetaan kehitystyön tuotoksen laadukkuus. Ennakoivan laadunvarmistuksen mukaisesti on varmistettava kehittäjien perehtyneisyys kokonaisarkkitehtuurin linjauksiin ja periaatteisiin riittävällä tasolla. Vaikkakin kehitysvaiheessa laadunvarmistuksen toimenpiteet painottuvat toiminnallisuuden laadun varmistamiseen, on myös ei-toiminnallisien vaatimuksien toteutumista varmistettava koko ajan. Tuotantovaiheen laadunvarmistussuunnitelma sisältää suunnitelman toimenpiteistä, joilla varmistetaan palvelun laatu. Palvelutuotanto perustuu sopimuksiin, joiden noudattaminen selvitetään parhaiten toiminnan auditoinnilla. Auditoinnin lisäksi palvelutuotannon selviytyminen poikkeustilanteista on testattava ja selvitettävä, onko toipumiseen kuluva aika vaatimusten mukainen. Oikean palvelutason määrittämiseksi on hyvä tutustua esim. ITIL-ohjeistukseen sekä suositukseen JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus. 5.4 Suunnittele katselmoinnit ennakkoon Katselmoinnit on suunniteltava ennakkoon. On syytä määrätä, mitkä vaihetuotteet tulee katselmoida ja määriteltävä, mitkä näkökulmat katselmoinneissa on oltava edustettuina. Laadi kaikkia katselmointeja varten katselmoinnin tarkistuslistat organisaation teknisten, toiminnallisten ja menetelmäohjeiden pohjalta. Katselmoitava vaihetuotteina voi olla esim. suunnitelma, dokumentti, raportti tai ohjelmakoodi. Katselmoinnissa on noudatettava jatkuvan katselmoinnin periaatetta, jonka mukaan kaikkien vaiheiden tulosten laatu varmistetaan katselmoimalla ennen kuin tulosta käytetään jatkotyön pohjana. Katselmoinnissa on pyrittävä huomioimaan riippumattomuuden periaate, jonka mukaan katselmoinnissa tulee aina osallistua muitakin kuin tuotoksen tekijöitä. Onnistunut katselmointi edellyttää, että katselmoijilla on riittävästi aikaa tutustua katselmoinnin kohteeseen. Käytettävä prosessi usein määrittää muistilistan kulloinkin katselmoitavista asioista. Tämän lisäksi katselmoijien tulee kokemuksiensa ja kompetenssiensa myötä olla kyvykkäitä kohteen monipuoliseen tarkasteluun. Kukin katselmoija tarkastelee tuotosta omasta näkökulmastaan ja vastaa osaltaan, että katselmoinnin kohteen mahdolliset puutteet on huomattu. Katselmoinnista on tuotettava muistio, johon merkitään katselmoinnissa havaitut puutteet sekä mahdollisesti sovittu korjausmenettely. Katselmoinneissa on lisäksi otettava kantaa siihen, hyväksytäänkö tuotos sellaisenaan, korjauksin vai vaaditaanko uusi katselmointi. Muistioon on kirjattava selkeästi päätös ja mahdollisten korjausten aikataulu ja tarkistamistapa sekä vastuut korjauksista. Katselmoinnissa tulee erottaa virheet ja kehitystä edellyttävät poikkeamat toisistaan, koska niillä on vaikutuksensa tilaajan ja toimittajan välisiin vastuisiin. Katselmointiin osallistuvien henkilöiden määrä kannattaa pitää riittävän pienenä, jotta katselmoinnin tehokkuus ei kärsi. Katselmoinnissa tarvittavat näkökulmat riippuvat katselmoinnin kohteesta. Loppukäyttäjiä on syytä pitää mukana katselmoinneissa, samoin kokonaisarkkitehtuurin näkökulmia (toiminta-arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri). Testaajia on hyvä pitää mukana etenkin vaatimuksia ja määrityksiä katselmoitaessa. Liite 4 sisältää katselmointimuistion mallipohjan. Liite 5 sisältää dokumenttipohjan muistion liitteeksi sopivan havaintoluettelon, johon katselmointikokouksessa kirjataan poikkeamat sekä niille sovitut jatkotoimenpiteet. Liite 6 kuvaa katselmointiprosessin. 8/11

9 5.5 Tee kattava testaussuunnitelma ja laadi testitapaukset Testauksen suunnittelu lähtee liikkeelle palvelulle tehdyistä määrittelyistä. Testitapaukset tulee johtaa määrittelydokumentaation käyttötapauksista, jotta niiden kattavuus voidaan todentaa. Testaussuunnitelmia on päivitettävä kehitysaikana syntyvien muutoksien mukaisesti. Tietoturvatestaus on suunniteltava joko omana kokonaisuutenaan tai siten, että muissa testaussuunnitelmissa on aina mukana osio tietoturvallisuuden testauksesta. Kuva 4: Testaus Ennen testien suorittamista katselmoidaan testaussuunnitelmat, jotta niiden kattavuus tulee varmistettua. Loppukäyttäjiä on hyvä pitää mukana testauksen suunnittelussa mahdollisimman varhaisesta vaiheesta asti. Mahdollisten muutosten vaikutukset vaatimuksiin ja suunnitelmiin on huomioitava testitapauksissa. Testien on katettava toiminnallisuuden lisäksi ei-toiminnalliset asiat, kuten käytettävyys, tietoturva ja suorituskyky. Testeissä on todettava mahdollisista laitevioista toipumiseen menevä aika ja verrata sitä vaatimuksiin. Testiraporttien perusteella arvioidaan mahdollisten poikkeamien hyväksyttävyys. Tärkein palvelun testaus on hyväksymistestaus. Hyväksymistestauksen tulee olla ICT-palvelun tilaajan vastuulla, jotta tilaaja voi todentaa ICT-palvelun vaatimustenmukaisuuden, jonka jälkeen tilaus voidaan hyväksyä. Hyväksymistestaus on pakollinen, koska sillä hyväksytään tilauksen mukainen tuotos. JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely sisältää muistilistoja ei-toiminnallisista ja tietoturvavaatimuksista. 5.6 Auditoi ICT-palvelu säännöllisesti Palvelutuotanto suositellaan auditoitavaksi säännöllisesti. Auditoinnit on syytä tehdä eri näkökulmista, kuten vikasietoisuus, palvelukatkot, tietoturvatasot, jotka helposti muuttuvat palvelutuotannon teknologioiden kehittyessä ja uusien palveluntarjonnan komponenttien käyttöönoton yhteydessä. Etenkin suositellaan ulkoistetun palveluntuotannon auditointia, koska palvelutuotannon järjestäminen on palveluntarjoajan vastuulla. 9/11

10 Auditointiraportit suositellaan katselmoitaviksi siten, että auditoinnin kohteen edustaja on mukana varmistamassa osaltaan raportin paikkansapitävyys. Mahdolliset näkemyserot, korjaavat toimenpiteet ja seurantamenettelyt kirjataan raporttiin. Auditoinnit on kirjattava toimitus- ja palvelusopimuksiin. Sopimuksissa on myös määriteltävä vastuut auditointitulosten käsittelystä. Auditointi voi paljastaa muutostarpeita palvelun lisäksi myös palvelutasosopimukseen. Oikean palvelutason määrittämiseksi on hyvä tutustua esim. ITIL-ohjeistukseen sekä suositukseen JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus. 5.7 Laadi mittarit ja tee seurantasuunnitelma Mittaaminen ja seuranta on tehtävä suunnitelmallisesti. Mitattavat asiat on määriteltävä yksiselitteisesti. Mittaaminen ja seuranta kannattaa kohdistaa ominaisuuksiin, jotka ovat palvelulle oleellisia. Seuranta on suunniteltava huolellisesti, ja seurantamenettelyt on määriteltävä selkeästi ja yhdenmukaisella tavalla. Palvelulle ja sen kehittämiselle on hyvä määrittää erityisiä seurantapisteitä, joissa palvelua ja kehitystyön tuloksia arvioidaan. Loppukäyttäjien tyytyväisyyttä on syytä seurata sitä tarkemmin mitä laajempi palvelun käyttäjäkunta on. Liite 3 sisältää esimerkkejä mittareista ja taulukko 1 järjestelmän ominaisuuksia vastaavia mittaristoja. Järjestelmän liitetty ominaisuus Mitattava asia Prosessin tehostaminen Tehtävän suoritusaika Tuotoksilla suuri taloudellinen vaikutus Luotettavuus Helppokäyttöisyys, hyödyllisyys Käyttäjätyytyväisyys Pitkä elinkaari Ylläpidettävyys Muutosherkkyys Ylläpidettävyys Teknologian kypsymättömyys Siirrettävyys, jatkuvuus Odotettavissa monia muutoksia elinkaaren aikana Ylläpidettävyys Käsittelyn reaaliaikaisuus Tehokkuus, luotettavuus Tietojen luottamuksellisuus Toiminnallisuus, turvallisuus Tarve liittää toisiin järjestelmiin Toiminnallisuus, yhteentoimivuus Taulukko 1: Järjestelmän ominaisuuksia vastaavat mittaristot 5.8 Tunnista laadunvarmistukseen liittyvät kumppanit ja sidosryhmät ICT-palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa käytetään alihankkijoita mitä moninaisimmissa rooleissa. Myös liittymät julkishallinnon järjestelmistä lisääntyvät ja palvelujen versiovaihdoksissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat integraatiorajapintojen muuttumisia. Ennen teknisten ratkaisujen määrittelyn aloittamista on huolehdittava, että sidosryhmät ovat tietoisia kokonaisarkkitehtuurin mukaisista periaatteista ja linjauksista. Kaikissa rajapinnoissa, teknisissä ja toiminnallisissa, on vastuut ja velvollisuudet kirjattava selkeästi. Etenkin järjestelmien integroinneissa ja rajapintojen integrointitestauksissa on oltava selkeät vastuut siitä, kenen vastuulla on mahdollisten virheellisyyksien selvittäminen ja korjaaminen. Alihankkijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa on tehtävä selkeät rajaukset tehtäville, niihin kuuluville rooleille ja vastuille. Vaihetuotteiden hyväksymisellä tulee olla selkeät kriteerit. Sopimuksiin on kirjattava alihankkijan vastuu tuotoksen testaamisesta ja mahdollisten jälkeenpäin löytyvien virheiden korjaamisesta. 10/11

11 Julkisen hallinnon organisaatioiden on sovittava varhaisessa vaiheessa testaukseen liittyvät vastuut, aikataulutus ja kustannusten jako. Sopimus on tehtävä kirjallisena. 5.9 Huolehdi muutosten hallinnasta Kaikissa palvelun elinkaaren vaiheissa tulee muutostarpeita. Ne kohdistuvat niin palvelun vaatimuksiin, tekniseen toteutukseen kuin palvelutuotantoonkin. Muutoksien käsittelyssä eri vaiheissa on omat erityispiirteensä, mutta perusasiat ovat samat. Muutoksia on hallittava järjestelmällisesti ja siten, että muutoksiin liittyvät riskit ovat hallinnassa. Ennen muutoksen hyväksymistä sen suorat ja epäsuorat vaikutukset on analysoitava kaikkien siihen liittyvien tuotosten osalta. Muutokset voi hyväksyä vain siihen valtuutettu taho. Muutokset ja niiden perusteet dokumentoidaan ja niiden vaikutuksia seurataan. Tehtyjen muutoksien tulee olla jäljitettävissä. On myös huolehdittava siitä, että sovitut muutokset tulevat dokumentoiduiksi myös jo katselmoituihin vaatimus-, suunnittelu-, testaus- ym. dokumentteihin Hallitse riskit Riskienhallinta on suunniteltava ja riskien seuranta on järjestettävä palvelun elinkaaren ajalle. Hyviä ohjeita ja työkaluja on VAHTI-ohjeistossa, esimerkiksi: Riskien arviointi tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa, VAHTI 7/2003. ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin, VAHTI 2/ Opastavat tiedot Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh , sähköposti: JHS-järjestelmän verkkosivut: 7 Liitteet Liite 1: Laadunvarmistuksen tehtäviä Liite 2: Tarkistuslistoja Liite 3: Mittareita Liite 4: Katselmointimuistio Liite 5: Katselmoinnin havaintoluettelo Liite 6: Katselmointiprosessi 11/11

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla Mikko Kupiainen 7.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Liiketoiminnan kasvaviin vaatimuksiin vastaaminen

Lisätiedot

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Jäälinoja, Sari 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Sari Jäälinoja Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot