Arvonmuodostus innovaatiotoiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvonmuodostus innovaatiotoiminnassa"

Transkriptio

1 PEKKA MALINEN KATARINA BARSK Arvonmuodostus innovaatiotoiminnassa Arvottaminen ja optioajattelu

2 Sisältö ESIPUHE JOHDANTO UUSI LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Uusi johtamisparadigma Muutosvalmius ARVONMUODOSTUS LIIKETOIMINNASSA Arvojohtaminen Arvonmuodostuksen elementit Taloudellinen lisäarvo Verkottuneen liiketoiminnan pääomat Kokonaisarvo ja sen kehittäminen INNOVAATIOT JA INNOVAATIOJOHTAMINEN Strateginen johtaminen Innovaatiojohtaminen Innovaatiotoiminnan arvoketjut Liiketoimintaympäristöt ja horisontit INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kyvykkyyskäsite Innovaatiokyvykkyys Innovaatiotoiminnan kolme dimensiota Ulkoistaminen innovaatiotoiminnassa RISKIEN HALLINTA Innovaatiotoiminnan portfoliot Epävarmuudet ja riskit Riskienhallintamenetelmät OPTIOAJATTELU JA -ANALYYSI INNOVAATIOTOIMINNAN ARVOTTAMISESSA Optioajattelu epävarmuuksien hallinnassa Johdon päätöksenteon joustavuus Yleisiä reaalioptiotyyppejä Reaalioptioihin perustuvan arvottamisen edut ja haitat Reaalioptioiden käyttö T&K-hankkeiden arvoa määritettäessä Ajoitus Riskien hallinta... 83

3 8 CASE: METSO POWDERMET Toimiala-analyysi Innovaatiot Tuoteinnovaatio Liiketoimintaprosessin innovointi Epävarmuustekijät ja riskit Teknologinen epävarmuus Markkinoiden epävarmuus Hankkeen reaalioptiot Oppimis- ja perusinvestoinnit Laajennusoptio Supistusoptio Odotusoptio Hylkäysoptio Reaalioptioiden arvottaminen casessa NPV-analyysi NPV-laskelman analyysi Epävarmuuksien tunnistaminen ja kvantifiointi Volatiliteetin määrittäminen simuloimalla Reaalioptioiden arvojen laskeminen binomipuun avulla Herkkyysanalyysi Päätelmät LÄHDELUETTELO...108

4 Esipuhe Törmäämme kirjallisuudessa ja puheissa usein ilmaisuun lisäarvo, jonkin asian toivotaan tuovan lisäarvoa olemassa olevaan tilanteeseen. Ilmaisussa on kaksi keskeistä komponenttia, arvo ja lisä, jotka tulisi tunnistaa. Ensinnäkin kohteen nykyarvo tulisi ymmärtää ja tämän lisäksi tulisi olla käsitys sille odotettavasta arvonlisästä. Erityisesti innovaatioiden odotetaan implisiittisesti luovan jotain uutta, olisiko se sitten lisäarvoa vai jotain muuta? Arvo ja arvonmuodostus ovat keskeisiä käsitteitä tunnistettaessa hyviä ideoita ja johdettaessa toimintaa niin, että ideoista syntyisi innovaatioita. Arvonmuodostus ja sen komponentit olisi ymmärrettävä niin hyvin, että kehitystoimenpiteitä tehtäessä synnytettäisiin lisäarvoa johonkin arvokomponenttiin ja sitä kautta kokonaisarvoon. Innovaatiojohtamisessa tämä on perusasia, josta ei voi tinkiä. Tämä koskee koko organisaatiota ja liiketoimintaa, koska innovaatiotoiminta ja -johtaminen kattaa kaiken. Seuraava kysymys on arvon määrittäminen sen jälkeen, kun ymmärretään arvon muodostukseen liittyvät tekijät. Tuotteen ja palvelun arvo asiakkaalle voidaan mitata vasta tuotteen ja palvelun ollessa markkinoilla, jolloin nähdään asiakkaiden kysyntä tarjontaan verrattuna. Liiketoiminnan arvosta puhuttaessa törmätäänkin jo selkeästi hankalampaan asiaan, koska tällöin tulisi tietää liiketoimintaympäristön käyttäytyminen myös ajassa eteenpäin. Ennustettavuus tänä päivänä on kuitenkin aiempaa huonompi, koska muutokset liiketoimintaympäristössä ovat lisääntyneet ja jatkossa epävarmuudet tulevat kasvamaan entistä enemmän. Epävarmuus on yhteinen nimittäjä arvonmuodostusta ennustettaessa. Epävarmuus pitää pystyä arvottamaan, jotta voidaan tunnistaa optimaaliset toimintatavat yrityksen innovaatiotoiminnan ohjaamiseksi muuttuvassa maailmassa. Rahoitusmaailmassa optioiden arvottamiseksi käytetyt epävarmuuden hallintamenetelmät yhdistettynä perinteisiin päätöksenteon työkaluihin soveltuvat osaltaan innovaatiotoiminnan arvomääritykseen. Tästä suuntauksesta käytetään nimitystä reaalioptioanalyysi. Teknillisen korkeakoulun TAI Tutkimuslaitoksessa on tutkittu innovaatiotoimintaa ja sen osana arvonmuodostusta useissa projekteissa. Tässä julkaisussa esitettävää materiaalia on työstetty mm. 5

5 seuraavissa projekteissa: EXI (Extended Innovation Prestudy), COINS (Configuration of Industrial Services) sekä OUTI (Outsourcing in Innovation Operations). Kirjan yleisen arvonmuodostusta ja innovaatiotoimintaa koskevan osuuden on kirjoittanut tutkimusjohtaja Pekka Malinen ja reaalioptioanalyysiä koskevan osuuden KTM Katarina Barsk. Haluamme kiittää kaikkia työssä mukana olleita osapuolia ja rahoittajia projektien tarjoamasta mahdollisuudesta julkaisun materiaalin tuottamiseen. Kiitokset Tero Haahtelalle osallistumisesta reaalioptio-osuuden muokkaukseen. Kiitämme myös Teknologiainfo Teknova Oy:tä pitkäjänteisyydestä ja kärsivällisyydestä julkaisun tuottamisessa. Marraskuu 2003 Pekka Malinen ja Katarina Barsk Kirjoittajat Pekka Malinen toimii tutkimusjohtajana TKK TAI Tutkimuslaitoksessa. (TkL) Hänellä on takanaan yli 20 vuoden teollisuuskokemus eri tehtävissä useissa organisaatioissa. Hän on toiminut myös yli kymmenen vuotta teollisuuden ja tutkimuksen rajapinnassa teollisuudessa ja mm. EUREKA projektipäällikkönä sekä ohjelmapäällikkönä Tekesin teknologiaohjelmassa. Hänen nykyisiä tutkimusteemojaan ovat mm. arvonmuodostus ja strateginen johtaminen innovaatiotoiminnassa sekä verkostomaisen innovaatiotoiminnan toimintamallit. Katarina Barsk (KTM) on työskennellyt syksystä 2002 lähtien Sony n Euroopan toiminnoissa. Tällä hetkellä hän toimii liiketoiminta-analyytikkona Lontoossa (Sony UK) ja ennen sitä kontrollerina Italiassa (Sony Italy). Ennen Sonyn palvelukseen menoaan hän oli tutkijana TKK TAI Tutkimuslaitoksessa, jossa hän sovelsi reaalioptioanalyysiä innovaatiotoiminnan arvottamiseen. 6

6 1 Johdanto Tuotekehityksen sijasta tänä päivänä puhutaan mieluummin innovaatiotoiminnasta. Käsite innovaatiotoiminta on noussut kaikkien puheisiin, mutta ymmärretäänkö sen sisältöä ja eroa verrattuna perinteiseen tuotekehitykseen, onkin toinen juttu. Puhuja tarkoittaa lähes poikkeuksetta innovaatiolla jotain uutta, mutta varsin usein törmää siihen, että uusi tässä yhteydessä tarkoittaakin uutta ideaa tai keksintöä. Jos toiminta jää vain idea- tai keksintöasteelle, ts. sitä ei kaupallisteta eikä myöskään tiedetä onnistuisiko mahdollinen kaupallistaminen tai ei, ei voida puhua innovaatiotoiminnasta. On siis syytä hieman pohtia, mitä innovaatiotoiminta oikeastaan on. Ja miten sitä pitäisi johtaa. Jos keksintö tai idea pelkästään ei ole vielä innovaatio, innovaation edellytyksenä on toteuttaa idean tai keksinnön sisältö, esim. uusi tuote- tai palvelukonsepti. Pelkkä toteutus ei kuitenkaan vielä riitä, vaan innovaatiolta edellytetään lisäksi, että toteutus johtaa kaupalliseen onnistumiseen. Tämä on yritysjohdolle kova, mutta varsin tuttu vaatimus. Miten päätöksentekotilanteessa varmistetaan, että ideaa esitettäessä pystyttäisiin analysoimaan edellytykset sille, että idea johtaisi innovaatioon? Hyvä innovaatiojohtaminen edellyttää, että tämä onnistuu. Innovaatiotoiminnassa on keskeistä ymmärtää arvonmuodostus. Mitä lisäarvoa innovaatio tuo verrattuna olemassa oleviin ratkaisuihin? Tuoko se lisäarvoa asiakkaalle, niin että asiakas on valmis ostamaan tuotteen/palvelun? Vai tuoko se lisäarvoa yritykselle paremman kannattavuuden muodossa? Hyvässä tapauksessa molemmille. Arvonmuodostus lähtee liiketoimintaympäristön ymmärtämisestä. On ymmärrettävä, mitkä tekijät vaikuttavat omaan kilpailukykyyn, kilpailijoiden käyttäytymiseen, asiakkaan päätöksentekoon jne. Tekijöitä on hyvin monenlaisia. On yhteiskunnallisia tekijöitä, joihin yritys ei voi juurikaan yksin vaikuttaa, teknologisia tekijöitä, kuten uuden teknologian hyödyntäminen ja markkinatekijöitä, joita monesti nimitetään markkinavoimiksi jne. Oman lisänsä tähän kokonaisuuteen tuovat liiketoimintaympäristön epävarmuudet. Ennen helposti ennustettavat markkinavolyymit ja kilpailijoiden toiminta auttoivat osaltaan luomaan hyvin 7

7 8 paikkansapitäviä budjetteja ja suunnitelmia pitkällä aikajänteellä. Tänä päivänä markkinoiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä on mahdoton ennustaa ja suunnittelun on oltava lyhytjänteisempää ja toteutuksen hyvin nopeaa. Tähän on useita syitä. Kaupankäynnin vapautumisen ja yritystoiminnan globalisoitumisen yhteiskunnallisen ja teknillisen kehityksen myötä kilpailu markkinoista kovenee ja tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja elinkaariajat lyhenevät entisestään. Yritysten on toimittava entistä tehokkaammin ja oltava entistä innovatiivisempia differoituakseen selkeämmin kilpailijoistaan. Suuruuden ekonomia pakottaa yrityksiä yhdistymään ja verkostoitumaan. Epävarmuuksia on pystyttävä jollain tavalla hallitsemaan. Tämä edellyttää epävarmuuden arvottamista. Kun epävarmuudella on arvo, sitä voidaan verrata omaan kantokykyyn. Epävarmuus voi olla myös mahdollisuus, jos se toteutuu positiivisena. Epävarmuuksien hallintaan liittyy myös skenaarioanalyysi. Koska epävarmuuden toteutumista ei voida varmuudella ennustaa, joudutaan mitä jos näin ei tapahdukaan -pohdintoihin. Vaihtoehtoisten skenaarioiden analyysillä ja oman roolin tunnistamisella eri skenaarioissa pahimmat riskit voidaan välttää. Tarvitaan uusia menetelmiä ja työkaluja epävarmuuksien arvottamiseen ja hallintaan. Lupaavalta vaikuttava menetelmä on reaalioptioanalyysi. Menetelmä on työläs, mutta sen hyviä puolia on optioihin perustuva ajattelumalli, johon väistämättä ajaudutaan skenaariotyöskentelyn kautta. Kun eri optiotekijät on tunnistettu, ollaan jo varsin pitkällä epävarmuuksien hallinnassa. Tärkeitä eivät ole optioiden absoluuttisen oikeat arvot vaan niiden suuntaa antava vaikutus. Koska puhutaan epävarmuuksien arvottamisesta, oikeata absoluuttista arvoa ei voida edes vaatia. Luvussa 2 kuvataan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Muutoksille on ominaista niiden mukanaan tuoma epävarmuus, joka on pyrittävä ottamaan hallitusti huomioon päätöksenteossa ja toimenpiteissä. Nopeasta muutosdynamiikasta johtuen myös johtamisparadigmat muuttuvat, eri tekijöitä painotetaan aiemmasta poiketen eri tavalla. Yritysten on ylläpidettävä muutosherkkyyttä ja -valmiutta reagoidakseen riittävän nopeasti liiketoimintaympäristön muutoksiin. Luvussa 3 esitetään arvonmuodostuksen ja arvojohtamisen perusteita sekä pohditaan lyhyesti kokonaisarvo käsitettä ja yrityksen kokonaisarvon kehittämistä. Arvojohtamisen peruslähtökohtana on ymmärtää, miten arvoa synnytetään ja vastaavasti myös, miten sitä voidaan tuhota. Arvoelementit vaikuttavat toisiinsa ja kehityssuunnitelmissa luvattu lisäarvo on pystyttävä myös ottamaan haltuun ja jakamaan asianosaisille.

8 Luvussa 4 paneudutaan innovaatiokäsitteeseen ja innovaatiojohtamiseen. Luvussa esitetään innovaatiotoiminnan keskeiset arvoketjut sekä kuvataan kolme liiketoimintahorisonttia strategisen ajattelun tueksi. Horisontit ovat ympäristöiltään erilaisia ja niitä on resurssoitava ja johdettava eri tavalla. Luvussa 5 keskitytään innovaatiotoiminnan kehittämiseen, jossa innovaatiokyvykkyys-käsite on keskeinen. Osaaminen ei riitä pelkästään innovaatioiden synnyttämiseen, vaan tarvitaan monipuolisia osakyvykkyyksiä uusien ideoiden innovaatioiksi saattamiseksi. Tuotekehitysprosessin sijasta puhutaankin innovaatioprosessista, jonka sisään on rakennettava kyvykkyyksien ylläpito ja kehittäminen. Luvussa 6 esitellään lyhyesti riskien hallintaa yleisesti ja mainitaan siihen liittyviä menetelmiä. Näistä eri menetelmistä paneudutaan tarkemmin optioteoriaan ja -ajatteluun luvussa 7, jossa kuvataan reaalioptioiden ominaisuuksia ja niiden käyttöä epävarmuuksien arvottamisessa. Vaikka optioteoria on hyvin tunnettu rahoituspuolella, sitä on käytetty hyvin vähän innovaatiotoimintaan liittyvien epävarmuuksien arvonmäärityksessä. Yhdistämällä perinteiset päätöksenteon työkalut ja optiomenetelmät saadaan lupaavalta vaikuttava arvonmääritysviitekehys myös innovaatiotoimintaan. Lopuksi luvussa 8 esitetään käytännön esimerkki reaalioptioanalyysin käytöstä mittavan kehityshankkeen arvonmäärityksessä. 9

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot