Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät"

Transkriptio

1 Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät HUOM. Vakiotekstiehdotuksissa olevan XXX:n paikalle sijoitetaan kyseisen hallintajärjestelmästandardin mukainen määrite (esim. energia, liikenneturvallisuus, tietoturvallisuus, elintarviketurvallisuus, yhteiskunnan turvallisuus, ympäristö, laatu). Siniset kursivoidut tekstit on tarkoitettu ohjeiksi standardien laatijoille. Johdanto LAATIMISOHJE Hallintajärjestelmästandardikohtainen. 1 Soveltamisala LAATIMISOHJE Hallintajärjestelmästandardikohtainen. 2 Velvoittavat viittaukset LAATIMISOHJE Kohdan otsikkoa on käytettävä. Hallintajärjestelmästandardikohtainen. 3 Termit ja määritelmät LAATIMISOHJE Kohdan otsikkoa on käytettävä. Termit ja määritelmät voidaan esittää joko itse standardissa tai erillisessä asiakirjassa. Kummassakin tapauksessa on esitettävä sekä hallintajärjestelmästandardien yhteiset termit ja keskeiset määritelmät että mahdolliset standardikohtaiset termit ja määritelmät. Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä. LAATIMISOHJE 1 Seuraavat termit ja määritelmät ovat olennainen osa hallintajärjestelmästandardien "vakiotekstejä". Muita termejä ja määritelmiä voidaan lisätä tarpeen mukaan. Huomautuksia (Huom.) voidaan lisätä tai muokata kunkin standardin tarkoituksen mukaisesti. LAATIMISOHJE 2 Määritelmissä käytetyt lihavoidut sanat viittaavat toisiin tässä kohdassa määriteltyihin termeihin. Termin numero on esitetty sulkeissa. LAATIMISOHJE 3 Kaikkialla tekstissä olisi kirjainten XXX tilalle sijoitettava asiayhteyden mukainen sopiva termin osa. Esimerkiksi termi "XXXtavoite" voidaan korvata termillä "tietoturvatavoite" organisaatio henkilö tai henkilöryhmä, jolla on omia toimintoja, joihin liittyy vastuita, valtuuksia ja vuorovaikutussuhteita ja joilla se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa (3.08) Huom. 1 Käsite organisaatio kattaa esimerkiksi yksityisyrittäjät, julkiset ja yksityiset yhtiöt, yhtymät, toiminimet, yritykset, viranomaiset, avoimet yhtiöt, hyväntekeväisyysjärjestöt ja laitokset sekä edellä mainittujen osat tai yhdistelmät sidosryhmä henkilö tai organisaatio (3.01), joka voi vaikuttaa johonkin päätökseen tai toimintaan tai joka voi olla tai kokea olevansa päätöksen tai toiminnan vaikutuksen kohteena 3.03 vaatimus tarve tai odotus, joka on ilmaistu, yleisesti tiedossa oleva tai pakollinen 1

2 Huom. 1 "Yleisesti tiedossa oleva" tarkoittaa, että se on organisaation ja sidosryhmien tapa tai yleinen käytäntö. Huom. 2 Tarve tai odotus voidaan ilmaista yksilöitynä vaatimuksena esimerkiksi dokumentoidussa tiedossa hallintajärjestelmä 1 joukko toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia organisaation (3.01) osatekijöitä, joilla määritellään politiikat (3.07) ja tavoitteet (3.08) sekä prosessit (3.12), joilla nämä tavoitteet saavutetaan Huom. 1 Hallintajärjestelmä voi käsitellä yhtä tai useampaa johtamisen osa-aluetta. Huom. 2 Hallintajärjestelmään sisältyvät organisaation rakenne, roolit ja vastuut, suunnittelu, toiminta jne. Huom. 3 Hallintajärjestelmän soveltamisala voi kattaa koko organisaation, sen määrätyt toiminnot tai osiot tai yhden tai useampia eri organisaatioiden yhteisiä toimintoja ylin johto henkilö tai ryhmä, joka suuntaa ja ohjaa organisaatiota (3.01) sen ylimmällä tasolla Huom. 1 Ylimmällä johdolla on valta antaa valtuudet sekä päättää organisaation resurssien käytöstä. Huom. 2 Jos hallintajärjestelmän (3.04) soveltamisala kattaa vain osan organisaatiosta, ylimmällä johdolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka suuntaavat ja ohjaavat kyseistä organisaation osaa vaikuttavuus se, missä määrin suunnitellut toimenpiteet toteutetaan ja suunnitellut tulokset saavutetaan 3.07 politiikka toimintaperiaatteet 2 organisaation ylimmän johdon (3.05) esittämä organisaation (3.01) tarkoitus ja suunta 3.08 tavoite tulos, joka on tarkoitus saavuttaa Huom. 1 Tavoitteet voivat olla strategisia, taktisia tai operatiivisia. Huom. 2 Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, ja ne voivat olla esimerkiksi strategian määrittelyä, projektia, tuotetta, prosessia (3.12) tai koko organisaatiota koskevia. Huom. 3 Tavoite voidaan ilmaista myös muilla tavoin, kuten haluttuna tuloksena, tarkoituksena, toimintakriteerinä, kuten XXXtavoitteena, tai jollain muulla vastaavalla ilmauksella (esim. päämääränä). Huom. 4 XXXhallintajärjestelmien yhteydessä XXXtavoitteet määritellään organisaation itselleen asettamiksi XXXpolitiikan mukaisiksi tavoitteiksi, jotka liittyvät tiettyjen tulosten saavuttamiseen riski epävarmuuden vaikutus Huom. 1 Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä. Huom. 2 Epävarmuus on tila, johon liittyy osittainen tai täydellinen tapahtumaa, sen seurauksia tai todennäköisyyttä koskevan käsityksen tai tiedon puute. 1 Kansallinen alahuomautus: Organisaation johtamisjärjestelmä voi sisältää erilaisia hallintajärjestelmiä, kuten laadunhallintajärjestelmä, taloushallintojärjestelmä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 2 Kansallinen alahuomautus: Termiä toimintaperiaatteet ei käytetä yhdyssanan perusosana. 2

3 Huom. 3 Riskiä kuvataan usein viittaamalla mahdollisiin tapahtumiin (ISO Guide 73, ) ja seurauksiin (ISO Guide 73, ) tai niiden yhdistelmään. Huom. 4 Riski ilmaistaan usein tapahtuman seurausten (myös olosuhteiden muutosten) ja toteutumisen todennäköisyyden (ISO Guide 73, ) yhdistelmänä pätevyys kyky soveltaa tietoja ja taitoja halutun tuloksen saavuttamiseksi 3.11 dokumentoitu tieto tieto, jota organisaatiolla (3.01) on tarve hallita ja ylläpitää, sekä tietoväline, joka tiedon sisältää Huom. 1 peräisin. Dokumentoitu tieto voi olla missä tahansa tallennusmuodossa ja millä tahansa tietovälineellä ja mistä tahansa lähteestä Huom. 2 Dokumentoitu tieto voi käsitellä hallintajärjestelmää (3.04) ja siihen liittyviä prosesseja (3.12) olla organisaation toiminnassa tarvittavia dokumentteja olla näyttöä saavutetuista tuloksista (tallenteita) prosessi toisiinsa liittyvät tai vaikuttavat toiminnot, jotka muuttavat panokset tuotoksiksi 3.13 suorituskyky 3 mitattavissa oleva tulos Huom. 1 Suorituskyky voi liittyä joko määrällisiin tai laadullisiin havaintoihin. Huom. 2 Suorituskyky voi liittyä toimintojen, prosessien (3.12), tuotteiden (joihin sisältyvät myös palvelut), järjestelmien tai organisaatioiden (3.01) hallintaan ulkoistaa tehdä järjestely, jossa toinen organisaatio (3.01) suorittaa osan organisaation toiminnoista tai prosesseista (3.12) Huom. 1 kuuluukin. Toinen organisaatio ei kuulu hallintajärjestelmän (3.04) soveltamisalaan, vaikka sille ulkoistettu toiminto tai prosessi 3.15 seuranta järjestelmän, prosessin (3.12) tai toiminnon tilan selvittäminen Huom. 1 Tilan selvittäminen voi vaatia tarkistuksia, valvontaa tai kriittistä havainnointia mittaus prosessi (3.12), jolla määritetään jonkin arvo 3.17 auditointi järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi (3.12), jolla hankitaan auditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää, missä määrin sovitut auditointikriteerit täyttyvät Huom. 1 Auditointi voi olla sisäinen auditointi (ensimmäisen osapuolen suorittama) tai ulkoinen auditointi (toisen tai kolmannen osapuolen suorittama). Se voi olla myös yhdistetty auditointi (jossa auditoidaan samanaikaisesti useampi johtamisen osa-alue). 3 Kansallinen alahuomautus: sanaliiton osana voidaan käyttää joissain tapauksissa myös sanaa taso, esim. ympäristönsuojelun taso. 3

4 Huom. 2 Käsitteet auditointinäyttö ja auditointikriteerit on määritelty standardissa ISO vaatimustenmukaisuus vaatimuksen (3.03) täyttyminen 3.19 poikkeama vaatimuksen (3.03) täyttymättä jääminen 3.20 korjaus toimenpide, jolla poistetaan havaittu poikkeama (3.19) 3.21 korjaava toimenpide toimenpide, jolla poistetaan poikkeaman (3.19) syy ja estetään poikkeaman toistuminen 3.22 jatkuva parantaminen toistuva toiminta, jolla suorituskykyä (3.13) parannetaan 4 Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen Organisaation on määritettävä ulkoiset ja sisäiset asiat, jotka ovat olennaisia organisaation tarkoituksen kannalta ja jotka vaikuttavat sen kykyyn saavuttaa XXXhallintajärjestelmältä halutut tulokset. 4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation on määritettävä XXXhallintajärjestelmän kannalta olennaiset sidosryhmät näiden sidosryhmien vaatimukset. 4.3 XXXhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittäminen Organisaation on päätettävä XXXhallintajärjestelmän rajauksista ja soveltamisesta, jotta järjestelmän soveltamisalan voi määritellä. Kun organisaatio päättää XXXhallintajärjestelmänsä soveltamisalasta, sen on otettava huomioon kohdassa 4.1 mainitut ulkoiset ja sisäiset asiat kohdassa 4.2 mainitut vaatimukset. Soveltamisalan on oltava saatavilla dokumentoituna tietona. 4.4 XXXhallintajärjestelmä Organisaation on luotava ja otettava käyttöön XXXhallintajärjestelmä, johon sisältyvät tarvittavat prosessit ja niiden keskinäiset vaikutukset, sekä ylläpidettävä ja parannettava sitä jatkuvasti tämän kansainvälisen standardin vaatimusten mukaisesti. 4

5 5 Johtajuus 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen Ylimmän johdon on osoitettava johtajuutta ja sitoutumista XXXhallintajärjestelmän suhteen varmistamalla, että XXXpolitiikka laaditaan ja XXXtavoitteet asetetaan ja että ne ovat yhdenmukaisia organisaation strategian kanssa varmistamalla, että XXXhallintajärjestelmän vaatimukset yhdistetään organisaation liiketoimintaprosesseihin varmistamalla, että XXXhallintajärjestelmää varten tarvittavat resurssit ovat saatavilla viestimällä siitä, miten tärkeää on, että XXXhallinta on vaikuttavaa ja että XXXhallintajärjestelmää koskevia vaatimuksia noudatetaan varmistamalla, että XXXhallintajärjestelmä saavuttaa halutut tulokset ohjaamalla ihmisiä lisäämään XXXhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tukemalla heitä siinä edistämällä jatkuvaa parantamista tukemalla muiden johtoon kuuluvien johtajuutta heidän vastuualueillaan. Huom. Tässä kansainvälisessä standardissa "liiketoiminnalla" tarkoitetaan yleisesti niitä toimintoja, jotka ovat organisaation olemassaolon tarkoituksen kannalta keskeisiä. 5.2 XXXpolitiikka Ylimmän johdon on laadittava XXXpolitiikka, joka sopii organisaation tarkoitukseen muodostaa perustan XXXtavoitteiden asettamiselle sisältää sitoutumisen vaatimusten täyttämiseen sisältää sitoutumisen XXXhallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. XXXpolitiikan on oltava saatavilla dokumentoituna tietona on oltava koko organisaation tiedossa on oltava tarvittaessa sidosryhmien saatavilla. 5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet Ylimmän johdon on varmistettava, että olennaisiin rooleihin liittyvät vastuut ja valtuudet määritellään ja viestitään organisaatiossa. Ylimmän johdon on määriteltävä, kenellä tai keillä on vastuu ja valtuudet a) varmistaa, että XXXhallintajärjestelmä on tämän kansainvälisen standardin vaatimusten mukainen b) raportoida ylimmälle johdolle XXXhallintajärjestelmän suorituskyvystä. 5

6 6 Suunnittelu 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely XXXhallintajärjestelmää suunnitellessaan organisaation on otettava huomioon kohdassa 4.1 mainitut asiat ja kohdan 4.2 vaatimukset sekä määritettävä riskit ja mahdollisuudet, joita on käsiteltävä, jotta voidaan taata, että XXXhallintajärjestelmä voi saavuttaa halutut tulokset estää tai vähentää ei-toivottuja vaikutuksia saada aikaan jatkuvaa parantamista. Organisaation on suunniteltava a) näihin riskeihin ja mahdollisuuksiin kohdistuvat toimenpiteet b) kuinka nämä toimenpiteet yhdistetään sen XXXhallintajärjestelmän prosesseihin ja toteutetaan näiden toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan. 6.2 XXXtavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu Organisaation on asetettava XXXtavoitteet asiaankuuluville toiminnoille ja tasoille. XXXtavoitteiden on täytettävä seuraavat ehdot: Niiden on oltava yhdenmukaisia XXXpolitiikan kanssa. Niiden on oltava mitattavissa (jos mahdollista). Niissä on otettava huomioon asiaankuuluvat vaatimukset. Niitä on seurattava. Niistä on viestittävä. Niitä on päivitettävä, kun se on tarkoituksenmukaista. Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa XXXtavoitteista. Kun organisaatio suunnittelee, kuinka se voi saavuttaa XXXtavoitteensa, sen on määritettävä mitä tehdään mitä resursseja tarvitaan kuka tai ketkä ovat vastuussa milloin tarvittavat toimet saadaan valmiiksi kuinka tuloksia arvioidaan. 7 Tukitoiminnot 7.1 Resurssit Organisaation on määritettävä ja varattava XXXhallintajärjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen tarvittavat resurssit. 6

7 7.2 Pätevyys Organisaation on määritettävä, millainen pätevyys niillä sen ohjauksessa työskentelevillä henkilöillä täytyy olla, joiden työ vaikuttaa XXX:n tasoon varmistettava, että nämä henkilöt ovat päteviä soveltuvan koulutuksen, harjoittelun tai kokemuksen perusteella hankittava tarvittaessa vaadittava pätevyys eri toimenpitein sekä arvioitava tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta säilytettävä asianmukaista dokumentoitua tietoa näyttönä pätevyydestä. Huom. Eri toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nykyisten työntekijöiden kouluttaminen, mentorointi tai siirtäminen toisiin tehtäviin tai pätevien henkilöiden palkkaaminen tai vuokraaminen. 7.3 Tietoisuus Organisaation ohjauksessa työskentelevien henkilöiden on oltava tietoisia XXXpolitiikasta siitä, miten he voivat osaltaan lisätä XXXhallintajärjestelmän vaikuttavuutta ja millaista hyötyä XXX:n tason parantamisesta on seurauksista, joita XXXhallintajärjestelmän vaatimusten noudattamatta jättämisellä voi olla. 7.4 Viestintä Organisaation on määritettävä, millaista XXXhallintajärjestelmän kannalta olennaista sisäistä ja ulkoista viestintää tarvitaan, mihin sisältyy se mistä viestitään milloin viestitään keiden kanssa viestitään. 7.5 Dokumentoitu tieto Yleistä Organisaation XXXhallintajärjestelmän on sisällettävä tässä kansainvälisessä standardissa edellytetty dokumentoitu tieto dokumentoitu tieto, jonka organisaatio on määrittänyt XXXhallintajärjestelmän vaikuttavuuden kannalta välttämättömäksi. Huom. XXXhallintajärjestelmän dokumentoidun tiedon laajuus voi olla erilainen eri organisaatioissa, koska siihen vaikuttavat organisaation koko sekä sen toimintojen, prosessien, tuotteiden ja palveluiden tyyppi prosessien monimutkaisuus ja niiden välinen vuorovaikutus henkilöiden pätevyys. 7

8 7.5.2 Dokumentoidun tiedon luominen ja päivittäminen Organisaation on dokumentoitua tietoa luodessaan ja päivittäessään varmistettava sen asianmukainen yksilöinti ja tunnistus (esim. otsikko, päiväys, laatija, viitenumero) tallennusmuoto (esim. kieli, ohjelmistoversio, kuvat) ja tallennusväline (esim. paperi, sähköinen) soveltuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkistaminen ja hyväksyminen Dokumentoidun tiedon hallinta XXXhallintajärjestelmän ja tämän kansainvälisen standardin edellyttämää dokumentoitua tietoa on hallittava, jotta voidaan varmistaa, että se on aina tarvittaessa saatavilla käyttötarkoitukseen sopivassa muodossa se on suojattu asianmukaisesti (esimerkiksi luottamuksellisia tietoja ei luovuteta luvatta, tietojen asiaton käyttö on estetty ja tiedot pysyvät muuttumattomana kokonaisuutena). Organisaation dokumentoidun tiedon hallinnan on aina tarvittaessa katettava seuraavat kohdat: jakelu, pääsy tietoihin, esillesaanti ja käyttö varastointi ja säilytys, johon kuuluu myös luettavuuden säilyttäminen muutostenhallinta (esim. versionhallinta) säilytysaika ja hävittäminen. Ulkopuolista alkuperää oleva dokumentoitu tieto, jonka organisaatio on määrittänyt tarpeellisiksi XXXhallintajärjestelmän suunnittelun ja toiminnan kannalta, on yksilöitävä tarvittavalla tavalla, ja sitä on hallittava. Huom. Pääsyllä tietoihin tarkoitetaan päätöstä siitä, kenellä on lupa tarkastella dokumentoitua tietoa tai lupa ja valtuudet tarkastella ja muuttaa sitä. 8 Toiminta 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Organisaation on suunniteltava ja toteutettava prosessit, joita tarvitaan vaatimusten täyttämiseen ja kohdassa 6.1 määritettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen, sekä ohjattava niitä. Tätä varten sen on määriteltävä kriteerit näille prosesseille toteutettava prosessien ohjaus kriteerien mukaisesti säilytettävä dokumentoitua tietoa tarvittavassa laajuudessa voidakseen luottaa siihen, että prosessit on toteutettu suunnitellusti. Organisaation on hallittava suunniteltuja muutoksia ja arvioitava tahattomien muutosten seurauksia sekä pyrittävä lieventämään mahdollisia haittavaikutuksia tarpeen mukaan. Organisaation on varmistettava, että ulkoistettuja prosesseja valvotaan. 9 Suorituskyvyn arviointi 9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Organisaation on määritettävä mitä täytyy seurata ja mitata 8

9 millä seuranta-, mittaus-, analysointi- tai arviointimenetelmillä varmistetaan kelvolliset tulokset tarvittaessa milloin seuranta ja mittaus on toteutettava milloin seurannan ja mittauksen tuloksia on analysoitava ja arvioitava. Organisaation on säilytettävä asianmukaista dokumentoitua tietoa näyttönä tuloksista. Organisaation on arvioitava XXX:n taso ja XXXhallintajärjestelmän vaikuttavuus. 9.2 Sisäinen auditointi Organisaation on tehtävä suunnitelluin aikavälein sisäisiä auditointeja, jotta niistä saatujen tietojen perusteella voidaan määrittää a) onko XXXhallintajärjestelmä organisaation omien XXXhallintajärjestelmää koskevien vaatimusten mukainen tämän kansainvälisen standardin vaatimusten mukainen b) onko XXXhallintajärjestelmä otettu käyttöön ja ylläpidetty vaikuttavasti. Organisaation on a) suunniteltava, laadittava, toteutettava ja ylläpidettävä auditointiohjelmia, joissa määritellään muun muassa auditointien taajuus, menetelmät, vastuut, suunnitteluvaatimukset ja raportointi ja joissa otetaan huomioon kyseisten prosessien tärkeys sekä edellisten auditointien tulokset b) määriteltävä kussakin auditoinnissa käytettävät auditointikriteerit ja soveltamisala c) valittava auditoijat ja suoritettava auditoinnit siten, että auditointiprosessin objektiivisuus ja puolueettomuus voidaan varmistaa d) varmistettava, että auditointien tuloksista raportoidaan asiaankuuluville johtoon kuuluville henkilöille e) säilytettävä dokumentoitua tietoa näyttönä auditointiohjelman toteuttamisesta ja auditointien tuloksista. 9.3 Johdon katselmus Ylimmän johdon on katselmoitava organisaation XXXhallintajärjestelmä suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava. Johdon katselmuksessa on otettava huomioon a) aiempien johdon katselmusten vuoksi käynnistettyjen toimenpiteiden tilanne b) XXXhallintajärjestelmän kannalta olennaisten ulkoisten ja sisäisten asioiden muutokset c) tiedot XXX:n tasosta, mukaan lukien seuraavista kehityssuunnista: poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet seurannan ja mittauksen tulokset auditointien tulokset d) jatkuvan parantamisen mahdollisuudet. Johdon katselmuksen tuloksiin on sisällyttävä päätökset jatkuvan parantamisen mahdollisuuksista sekä XXXhallintajärjestelmän mahdollisista muutostarpeista. Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa näyttönä johdon katselmusten tuloksista. 9

10 10 Parantaminen 10.1 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet Kun havaitaan poikkeama, organisaation on a) reagoitava poikkeamaan ja tilanteesta riippuen ryhdyttävä toimiin sen hallitsemiseksi ja korjaamiseksi käsiteltävä sen seurauksia b) arvioitava, tarvitaanko toimenpiteitä, joilla poistetaan poikkeaman syyt, jotta poikkeama ei toistu tai esiinny muualla, katselmoimalla poikkeama selvittämällä poikkeaman syyt etsimällä vastaavia poikkeamia tai niiden mahdollisuuksia c) toteutettava tarvittavat toimenpiteet d) arvioitava suoritettujen korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus e) tehtävä muutoksia XXXhallintajärjestelmään, jos se on tarpeellista. Korjaavien toimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia poikkeamien aiheuttamiin vaikutuksiin nähden. Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa näyttönä poikkeamien luonteesta sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä tehtyjen korjaavien toimenpiteiden tuloksista Jatkuva parantaminen Organisaation on parannettava jatkuvasti XXXhallintajärjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 10

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D047857/02 Liitteet.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D047857/02 Liitteet. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ADD 1 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Komission

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Uusien ISO 9001 ja ISO vaikutukset konepajoille

Uusien ISO 9001 ja ISO vaikutukset konepajoille Indewe Group Uusien ISO 9001 ja ISO 14001 vaikutukset konepajoille Huomioitavat aikataulut ja tärkeimmät muutokset pääarvioija Miia Kettunen, Indewe QC Oy Minä olen.. MIIA KETTUNEN Pääauditoija, toimitusvalvontapäällikkö

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Yleistä ISO 45001 standardista Yhteneväisyydet ja erot muihin ISO johtamisjärjestelmästandardeihin

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + )

Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + ) Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + ) Päivitetty 24.3.2015 Energiatehokkuusjärjestelmä:2014 (ETJ + ) Energy Efficiency System:2014 (EES + ) Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Miten innovointia tehdään Euroopassa

Miten innovointia tehdään Euroopassa klo 15.45-16.15 Miten innovointia tehdään Euroopassa - olisiko standardin EN16555 soveltamisesta hyötyä Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Euroopan innovaatio keskittymät 3 Eurooopan ICT keskittymät

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmä:

Laadunhallintajärjestelmä: Laadunhallintajärjestelmä: ISO 9001:2008 vs 2015 Kirsi Andersson, TTY Mitä eroa on ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015? Johtajuus korostuu Johtajuus saa uudessa standardissa enemmän painoarvoa. 2008 standardi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center ISO/FDIS 9001 ja 14001 Henry Stolt Bureau Veritas Lead Auditor ISO International Organization for Standardization ISO organisaatio

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Sisältö: 1. Lakeaharjun esittely 3 2. Soveltamisala ja ympäristöjärjestelmän rakenne 4 3. Yleiset vaatimukset 5 4. Ympäristöpolitiikka 5 5. Suunnittelu

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Miika Soini YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE ISO 14001:2015 -STANDARDIN MUKAISESTI

Miika Soini YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE ISO 14001:2015 -STANDARDIN MUKAISESTI Miika Soini YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE ISO 14001:2015 -STANDARDIN MUKAISESTI Tekniikka 2017 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologia TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa 1.12.2015 Puolustusvoimien logistiikkalaitos SFS TK105 Puolustusvoimien logistiikkalaitos Vastaa Puolustusvoimien materiaalihallinnosta,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä

EnergiaTehokkuusJärjestelmän. sisältö ja käyttöönotto yrityksissä EnergiaTehokkuusJärjestelmän sisältö ja käyttöönotto yrityksissä JaPa2 työryhmä EVT energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Page 1 Esityksen sisältö Toimeksianto ja tausta EnergiaTehokkuusJärjestelmän

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 5.0 21.4.2017 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos tarkoittaa

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SAMKin laadunkehittämistyö

SAMKin laadunkehittämistyö SAMKin laadunkehittämistyö Suunnittelija Erja Kuurila, SAMK Kohti nykyistä laadunhallintajärjestelmää Väliaikaiselle amkille luotiin yhteistä laatujärjestelmää Vuonna 1995 haettiin toimilupaa vakinaiselle

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Riskienhallinta Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Mihin riskienhallintaa tarvitaan? Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on eläkkeensaajien

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnin kehitys EU-lainsäädännössä Tarkastaja Antti Kesälahti 24.1.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen kulku 1. Sääntelykehys 2. Hakemuksen arviointiprosessi

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen vaiheet

TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen vaiheet TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen vaiheet 12/2016 J Moisio, 1. Johto on määritellyt liiketoiminnalliset perustelut sille, miksi TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmää lähdetään ylipäätään rakentamaan?

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

KRS Auto Centerin käsikirja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015:n laatimiseen

KRS Auto Centerin käsikirja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015:n laatimiseen Mathias Rosenback KRS Auto Centerin käsikirja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015:n laatimiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 8.5.2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIINISET AUDITOINNIT JA AKKREDITOINTITOIMINTA Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu KLIININEN AUDITOINTI Kliininen auditointi on säteilyn lääketieteellisen käytön Suunnitelmallista arviointia, jossa

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu Sisäinen ja ulkoinen laadunohjaus, akkreditointistandardi SFS-EN ISO 15189 patologian laboratoriossa Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Standardi SFS-EN ISO 15189 Laboratorion hyvä laatu perustuu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

Akkreditointi menestyksen takeena

Akkreditointi menestyksen takeena Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere

Lisätiedot