HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON"

Transkriptio

1 Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta Hartikainen Virpi Hotti Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja talouden laitos, Shiftec tutkimusyksikkö Antero Lehmuskoski Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIStutkimusyksikkö Esa Paakkanen Juha Mykkänen

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KANSALLINEN SÄHKÖINEN POTILASASIAKIRJOJEN ARKISTOINTIPALVELU (KANTA) Kansallisen terveydenhuollon arkistojärjestelmän arkkitehtuuri KANTA järjestelmän tietojärjestelmäpalvelut Sidosryhmät Tiedon tuottajat ja huoltajat Tiedon käyttäjät Ulkoiset liittymät KANTAan liitettäville järjestelmille asetettavat toiminnalliset vaatimukset HL7 VERSIO 3 STANDARDIT HL7 V3 RIM HL7 V3 tietotyypit HL7 V3 sanomanvälitys CDA R Ohjeita CDA R2 kuvauksien tulkintaan CDA header CDA body HL7 V3 JA CDA R2 STANDARDIEN SOVELTAMINEN SUOMEN TERVEYDENHUOLLOSSA Terveydenhuollon CDA R2 dokumentit Terveydenhuollon CDA R2 kuvailutiedot ja Suomen paikalliset laajennukset HL7 V3 viestien ja CDA dokumenttien tiedonsiirto Suomessa SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOJÄRJESTELMIEN STANDARDOINTITARPEET Sosiaalihuollon asiakirjat Asiakirjojen ydintiedot Metatiedot Sanastot, luokitukset ja koodistot Tietojärjestelmien välinen tiedonsiirto POHDINTA HL7 versioon 3 liittyviä huomioita CDA R2 standardiin liittyviä huomioita CDA R2 standardin vahvimmat kilpailijat asiakirjastandardiksi Open Document Format Office Open XML PDF/A Asiakirjojen standardointi Arvio HL7 standardien hyödyntämisestä ja soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEISTÄ LÄHTEET

3 LIITTEET LIITE 1: OID (1 sivu) LIITE 2: HL7 tietotyypit ja nolla arvot (3 sivua) LIITE 3: JHS 143:n ja CDA R2 metatietojen vertailu ja soveltuvuus sosiaalihuollon asiakirjoihin (20 sivua) LIITE 4: Kertomuksen rakenteen rakennekoodistot (1 sivu) LIITE 5: Esimerkki päivähoitohakemuksen metatiedoista ja tietosisällöstä (4 sivua) LIITE 6: Potentiaaliset koodistot (7 sivua) LIITE 7: RIM mallin luokan Observation ja CDA R2 elementin observation suomennokset (11 sivua) 3

4 1 JOHDANTO Selvitys HL7 standardien soveltuvuudesta sosiaalihuoltoon on Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen osaprojekti. Lähtökohtana tälle selvitykselle on Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen esitys, että terveydenhuollon HL7 CDA R2 asiakirjastandardia hyödynnettäisiin myös sosiaalihuollossa. Kyseistä standardia soveltaen voitaisiin jatkossa helpommin kehittää sosiaali ja terveydenhuollon asiakirjahallintoa ja tietojärjestelmien välistä tiedonsiirtoa ja tietojen yhteistä käyttöä. Laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki, ( /159)) tuli voimaan Lain mukaan terveydenhuollon potilasasiakirjojen säilytyksessä siirrytään neljän vuoden kuluessa kansallisen sähköisen arkistointipalvelun (KANTA) käyttöön. Valtioneuvoston linjauksen mukaan myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjat tallennetaan tulevaisuudessa KANTAan. Arkistointipalvelun linjaukset osaltaan vaikuttivat siihen, että selvityksen keskeisimmäksi standardiksi valittiin CDA R2 standardi. Samaan tapaan arkistointipalvelun viestinvälityksen vaatimusmäärittelyn nojalla valittiin tarkasteltavaksi HL7 V3 sanomanvälitys. Osaltaan päätökseen vaikutti myös HL7 V3 sanomanvälityksen hyödyntäminen terveydenhuollon tietojärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa. Tässä selvityksessä tarkastellaan, pystytäänkö sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja esittämään ja tallentamaan valituilla HL7 standardien mukaisilla määrityksillä, täyttävätkö standardit sosiaalihuollon asiakasasiakirjoille asetetut muodolliset ja sisällölliset vaatimukset sekä millaisia toimenpiteitä standardien käyttöönotto sosiaalihuoltoon vaatisi. Arviointityön tavoitteet HL7 standardien soveltuvuudesta sosiaalihuollon käyttöön ovat seuraavat: 1. standardoinnin edellytysten ja tavoitteiden täsmentäminen 2. selvittää HL7 standardien (erityisesti HL7 CDA R2, muut olennaiset HL7 V3 standardit) soveltuvuus sosiaalihuollon sähköisen arkistoinnin toteuttamiseen 3. selvittää HL7 standardien soveltuvuus sosiaalihuollon tietojen ja tietokokonaisuuksien esittämiseen 4. selvittää HL7 standardien soveltuvuus tarvittavien tietorakenteiden, tunnisteiden ja metatietojen esittämiseen ja käsittelyyn 4

5 5. tuottaa arvio tarvittavista toimenpiteistä standardien hyödyntämiseksi kansallisesti Arviointityön keskeisimmät toimenpiteet ovat seuraavat: 1. täsmennetään Tikesos hankkeen työryhmien välistä työskentelyä ja niiden tuotoksia 2. täsmennetään sosiaalihuollon kansallisen kehittämisen tavoitteet standardoinnin ja standardien hyödyntämisen kannalta yhteistyössä hankkeen projektihenkilöstön kanssa 3. täsmennetään sosiaalihuollon luokitusten ja termistöjen riittävyys ja soveltuvuus sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardoimiseksi 4. tuotetaan kuvaus keskeisistä tarkasteltavista HL7 standardeista ja niiden keskeisistä käsitteistä 5. tuotetaan ehdotus siitä, mitä asioita on ratkaistava kansallisella ja paikallisella tasolla, jotta asiakirjojen standardointi voidaan toteuttaa, esimerkiksi standardien soveltamisoppaat, koodistot ja luokitukset, eri asiakirjojen sisältö ja rakennemäärittelyt 6. kootaan tietoa HL7 standardien käytöstä sähköisessä arkistoinnissa, dokumenttien säilytyksessä ja viestinvälityksessä 7. tuotetaan malleja sosiaalihuollon ydintietojen palvelukohtaisten tietojen HL7 ja CDA tietotyyppien ja rakenteiden määrittelyistä 8. arvioidaan kuvattujen keskeisimpien HL7 standardien soveltuvuutta sosiaalihuollon käyttöön 9. arvioidaan tärkeimpien sähköisen potilaskertomuksen kehittämistyön yhteydessä tehtyjen HL7 CDA R2 määritysten soveltuvuus sosiaalihuoltoon, esimerkiksi metatiedot ja tiedonsiirto 10. arvioidaan millaisia kustannuksia HL7 standardien hyödyntämisestä ja soveltamisesta aiheutuu 5

6 Asiakastietojärjestelmien kehittämistyö on sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) organisoitu kolmeen päähankkeeseen: asiakastietojärjestelmät, dokumentaatio ja asiakirjahallinto. Tämän selvityksen tuottanut standardiryhmä toimii yhtenä sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmät hankkeen työryhmänä. Luvussa 2 tarkastellaan kansallisen sähköisen potilasasiakirjojen arkistointijärjestelmän arkkitehtuuria, palveluita, tiedon tuottajia, käyttäjiä sekä ulkoisia liittymiä. Luvussa 3 kuvataan yleisellä tasolla selvitystyön kohteiksi valitut HL7 V3 standardit, jotka ovat RIM, tietotyypit, sanomanvälitys ja CDA R2. Luvussa 4 kuvataan HL7 V3 standardien soveltamista Suomen terveydenhuollossa. Luku 5 käsittelee sosiaalihuollon standardointitarpeita sosiaalihuollon asiakirjojen ja tiedonsiirron kannalta sekä sosiaalihuollon luokitusten ja termistöjen riittävyyttä ja soveltuvuutta sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardoimiseksi. Luku 6 sisältää pohdintaa kuvattujen HL7 standardien soveltuvuudesta sosiaalihuollon käyttöön. Luvussa tuodaan esiin asioita, jotka on ratkaistava asiakirjojen standardisoimiseksi. Lisäksi annetaan esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen CDA määrittelyistä. Lopuksi arvioidaan kustannuksia, jotka aiheutuvat HL7 standardien hyödyntämisestä ja soveltamisesta. Luvussa 7 esitetään työryhmän näkemys tarvittavista jatkoselvityksistä asiakirjastandardeja koskevaan päätökseen liittyen. 6

7 2 KANSALLINEN SÄHKÖINEN POTILASASIAKIRJO JEN ARKISTOINTIPALVELU (KANTA) Sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietolain yleisperusteluissa valtioneuvosto asettaa tavoitteeksi valtakunnallisen sähköisen arkistointipalvelun rakentamisen potilasasiakirjoille ja myöhemmässä vaiheessa myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjoille. Hallituksen esityksessä todetaan, että on syytä arvioida sitä, voidaanko "sosiaalihuollon rekisterinpitäjät liittää joko kokonaan tai osittain terveydenhuollon kanssa samaan valtakunnalliseen arkistointi ja hakemistojärjestelmään". Pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetaan valtakunnallisesti yhtenäisten sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen rakentaminen. Koska terveydenhuollon tarjoamat tiedot tallennetaan KANTAjärjestelmään CDA R2 muodossa ja pitkällä aikavälillä myös sosiaalihuollossa syntyviä asiakirjoja voidaan tallentaa valtakunnalliseen arkistointi ja hakemistojärjestelmään, tässä luvussa selvitetään hiukan kansallisen sähköisen potilasasiakirjojen arkistointipalvelun periaatteita. (HE 253/2006 vp.) Sosiaali ja terveysministeriön (STM) käynnistämässä hankkeessa kehitetty KANTA toimii valmistuttuaan potilasasiakirjojen arkistona ja niiden luovutuskanavana eri terveydenhuollon palvelunantajien välillä. Arkistointipalvelun järjestää laissa sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) kansalliseksi toimijaksi määrätty Kela. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Valmista arkistointipalvelua käyttävät yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollon toimijat. Arkiston toimintoihin kuuluu alkuperäisten sähköisten asiakirjojen vastaanottaminen, säilyttäminen, luovuttaminen ja hävittäminen. Tulevaisuudessa KANTAan talletettuja asiakirjoja voivat hakea ja käyttää terveydenhuollon palvelujen antajat ja sellaiset toimijat, joilla on siihen lainsäädäntöön perustuva oikeus. Arkistoinnin kansallinen arkkitehtuuri toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa arkistopalvelu tarjoaa asiakirjojen pitkäaikaisarkistoinnin ja välityksen terveydenhuollon palvelujen antajien välillä sekä kansalaisen katseluyhteyden. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Luvussa 2.1 esitellään KANTA järjestelmän arkkitehtuuri ja luvussa 2.2 järjestelmän tietojärjestelmäpalvelut. Luvussa 2.3 tarkastellaan KANTA järjestelmän tietoa tuottavia 7

8 ja huoltavia tahoja sekä tiedon käyttäjiä. Luvussa 2.4 käsitellään KANTAan liitettäville järjestelmille asetettavia toiminnallisia vaatimuksia. Kokonaisuudessaan luvussa 2 kootaan tietoa HL7 standardien käytöstä sähköisessä arkistoinnissa, dokumenttien säilytyksessä ja viestinvälityksessä (toimenpide 6), rajautuen ainoastaan KANTA järjestelmän tarkasteluun. 2.1 Kansallisen terveydenhuollon arkistojärjestelmän arkkitehtuuri KANTA arkistojärjestelmä on laaja kokonaisuus. Se sisältää terveydenhuollon palvelujen tuottajien varsinaiseen toimintaan liittyviä uusia tietojärjestelmäpalveluja ja asiakirjojen pitkäaikaisessa arkistoinnissa tarvittavia toimintoja. Kuva 1 esittää arkistojärjestelmän yleiskuvan. Tiedon tuottajat ja käyttäjät Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon ammattihenkilöt / potilastietojärjestelmät Kansalaiset, viranomaiset, apteekit Tiedon tuottaminen Tiedon käyttäminen Tietoturvallinen tiedonvälitys Asiakirjojen arkistopalvelut rekisteröinti ja haku arkistointi suostumushallinta luovutukset katseluyhteys arkistonhallinta Muut kansalliset palvelut varmenteet (TEO) koodistot lokitiedostot ja valvonta eresepti tilastotiedon keruu Kuva 1. Kansallisen potilastietojen kokonaisjärjestelmän yleiskuva (mukailtu Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kansalliseen arkistoon tallennettava tieto syntyy terveydenhuollon palvelujen antajien potilastietojärjestelmissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Potilastiedot toimitetaan arkistoon ja luovutetaan sieltä tietoturvallisesti asiakirjamuodossa. Terveydenhuollon ammattihenkilöt käyttävät potilastietojärjestelmää, joka tarvittaessa noutaa tietoja arkistosta suostumussäädökset huomioiden. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kuvassa 2 esitetään kokonaisnäkemys kansallisesta terveydenhuollon arkistopalvelusta (KANTA) ja siihen liittyvistä ulkoisista tietojärjestelmistä. Kuvassa kansallisen tervey 8

9 denhuollon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri jaotellaan toiminnallisiksi osapalveluiksi ja esitellään osien välisiä suhteita. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kuva 2. KANTA osana terveydenhuollon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kokonaisarkkitehtuurissa on osia, joita vasta suunnitellaan, ja osia, joiden merkitys pienenee sähköisen keskitetyn arkistopalvelun käytön lisääntyessä. Kokonaiskuva on laadittu palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service Oriented Architecture, SOA) suunnittelumallia käyttäen. Palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa on olennaista, että toimiva kokonaisuus koostuu tietojärjestelmäpalveluista. Niitä tuottavat ja julkaisevat käytettäviksi ohjelmistokomponentit, jotka liittyvät löyhästi toisiinsa. Kokonaiskuvan mukaan arkkitehtuuri muodostuu palveluista, joita potilastietojärjestelmät kutsuvat palvelurajapintojen kautta. Palvelukutsut välitetään KANTA järjestelmän sisällä edelleen eri osapalveluille suoritettaviksi. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Ulkoisia järjestelmiä, joilla on liittymä KANTA järjestelmään, on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella (TEO), Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksella (Stakes), Väestörekisterikeskuksella (VRK) ja Arkistolaitoksella. Näistä järjestelmistä kerrotaan lisää luvussa Ulkoiset liittymät. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 9

10 2.2 KANTA järjestelmän tietojärjestelmäpalvelut KANTA järjestelmän arkistokomponentin julkistetut tietojärjestelmäpalvelut ovat asiakirjan arkistointi ja rekisteröinti, asiakirjan haku sekä asiakirjan käyttö ja luovutus. Julkistetut palvelut ovat tietojärjestelmäpalveluja, joita ulkoiset järjestelmät voivat käyttää arkiston viestinvälityspalvelun kautta. Jotta ulkoiset järjestelmät pystyisivät käyttämään julkistettuja palveluja, niiden on liityttävä KANTA järjestelmän käyttäjiksi. Muun muassa eri potilaskertomusjärjestelmät ja kansalaisten käytettäviksi tehdyt katseluyhteysjärjestelmät voivat hyödyntää KANTA järjestelmän tietojärjestelmäpalveluja. (Sosiaalija terveysministeriö 2007a) Sisäiset palvelut ovat tietojärjestelmäpalveluja, joiden avulla KANTA järjestelmä tuottaa ulkoiset tietojärjestelmäpalvelut. Ulkoiset järjestelmät eivät siis voi kutsua sisäisiä palveluja suoraan. Lisäksi KANTA palvelu antaa arkistonhoitajille työvälineitä arkistonhallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Arkistopalvelu KANTAn arkistopalvelu toimii asiakirjojen arkistointipaikkana ja jakelijana. Potilastietoja säilytetään arkistossa kunkin arkistonmuodostajan sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eams) mukaisesti. Tietojen yhteismitallisuus varmistetaan sillä, että jokainen eams noudattaa KANTAn yhteistä eams ydintä. Palvelu liittää säilytettäviin tietoihin AMS:ssa määriteltyjä metatietoja, joiden avulla arkistoidun aineiston elinkaarta hallitaan. Laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) ei muuta rekisterinpitäjyyttä. Siksi kansalliseen arkistoon muodostuu useita satoja loogisesti erillisiä arkistoja, joita rekisterinpitäjien arkistonhoitajat hallinnoivat. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a; 2007g) Suostumustenhallinta ohjaa asiakirjojen luovuttamista arkistosta. Vain valmiit allekirjoitetut asiakirjat arkistoidaan. Alkuvaiheessa arkisto tukee vain CDA R2 ja DICOMmuotoisia asiakirjoja. Päätökset muiden tiedostotyyppien tukemisesta tehdään myöhemmin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Hakemisto ja rekisteröintipalvelu Hakemisto ja rekisteröintipalvelu hallitsee kansalliseen arkistoon tallennetun aineiston hakutietoja. Potilastietojärjestelmän arkistoon lähettämän valmiin asiakirjan hakutiedot 10

11 rekisteröidään hakemistoon. Kun KANTAan liitetyn järjestelmän kautta etsitään tietoa potilaasta, käytetään hakemisto ja rekisteröintipalvelua, joka on läheisessä yhteydessä arkistopalveluun. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Laki määrittelee hakutiedot, joiden perusteella asiakirjoja haetaan rekisteristä. Suostumustenhallinta rajaa haun tulosten muodostumista. Laki ei rajoita hakutuloksia silloin, kun asiakirjoja haetaan rekisterinpitäjän omasta rekisteristä siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on kerätty ja tallennettu. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Potilastietojärjestelmissä henkilöiden yksilöimiseen käytetään henkilötunnusta, joten henkilötunnus on tärkeä hakuperuste myös kansallisessa arkistossa. Pääsääntöisesti henkilötunnus on pakollinen tieto. Jos potilaan henkilötunnus ei ole tiedossa tai sitä ei ole, noudatetaan laissa sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä erikseen annettua ohjeistusta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Viestinvälitys Viestinvälityspalvelu huolehtii palvelupyyntöjen ja vastaussanomien välittämisestä KANTAn ja siihen liittyvien järjestelmien välillä. Lisäksi se on osaltaan vastuussa välitettävien sanomien kiistämättömyyden säilyttämisestä, muuttumattomuudesta, oikeamuotoisuudesta ja käytettävyydestä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTA järjestelmän viestinvälitys pohjautuu palveluväylän palvelurajapintoihin, prosessihallintaan ja yleiseen viestinvälityspalveluun. Jatkossa yleisen viestinvälityspalvelun on mahdollista tarjota tiedonsiirtoa palveluna laajemminkin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Tunnistus, varmennus ja sähköinen allekirjoitus KANTA palveluun liitetään vain auditoidut ja sertifioidut luotettavat osapuolet. Käytännössä potilastietojärjestelmät tunnistavat käyttäjänsä ja estävät oikeudettoman KAN TA palvelun käytön. Kansallinen arkisto tarkistaa, että saapuva sanoma on luotettavan osapuolen lähettämä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Sähköinen allekirjoitus varmistaa tiedon muuttumattomuuden. Terveydenhuollon ammattihenkilö allekirjoittaa valmiin potilasasiakirjan. Myös lähettävä järjestelmä voi allekirjoittaa lähetettävän potilasasiakirjasanoman. TEO vastaa ammattivarmennepalvelusta ja palvelinvarmenteiden hallinnoinnista. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 11

12 Koodistopalvelu Kansallinen koodistopalvelu sisältää yhteiset koodistot ja luokitukset, joita hyödynnetään esimerkiksi terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa. Se toimii koodistojen keskitettynä ylläpito ja jakelupaikkana. Yhtenäisistä koodistoista on hyötyä asiakirjojen tietosisältöjen yhdenmukaisuuden varmistamisessa ja kansallisen yhtenäisen arkiston muodostamisessa. Stakes huolehtii koodistopalvelun sisällöstä. Kela puolestaan vastaa palvelun teknisestä toteutuksesta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Koodistot muuttuvat ja kehittyvät koodien lisäämisen ja ylläpidon seurauksena. Koodistoja hyödyntävä tieto voi menettää oikeellisuutensa ja luettavuutensa, mikäli tiedon esittämisessä käytettyyn koodistoon on tehty muutoksia. Siksi koodistopalvelun on huolehdittava koodistojen ja koodien versionhallinnasta. Koodistopalvelua käytetään KANTAjärjestelmän viestinvälityksen kautta kuten muitakin KANTA palveluja. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Suostumustenhallinta Suostumustenhallinnalla varmistetaan, että arkistoituja asiakirjoja luovutetaan vain potilaan sallimiin käyttötarkoituksiin. Joissakin potilaslaissa määritellyissä erityistapauksissa haettuja potilastietoja voi kuitenkin luovuttaa, vaikka potilas olisi sen kieltänyt. Suostumus annetaan suullisesti tai kirjallisesti ja siitä luodaan aina suostumusasiakirja. Suostumus voi koskea palvelukokonaisuudessa tai tapahtumassa syntyvien tai yksittäisen asiakirjan sisältämien tietojen luovutusta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Nykyiset potilastietojärjestelmät eivät täytä lain suostumuksenhallinnalle asettamia vaatimuksia. Siksi suostumustenhallintapalvelussa on palvelurajapinta, jota potilastietojärjestelmät voivat käyttää. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Loki ja valvontapalvelu Lain mukaan kansalaiselle on pyydettäessä selvitettävä, mitä tietoja hänestä säilytetään, kenelle niitä on luovutettu ja ketkä tietoja ovat käyttäneet. Terveydenhuollon ammattilaisen oikeusturvan varmistamiseksi pitää tallentaa tietoja siitä, minkä tietojen pohjalta hän on arvioinut potilaan hoitotarvetta ja päättänyt tämän hoidosta. Lisäksi rekisterinpitäjän ja arkistopalvelun järjestäjän on aktiivisesti valvottava, muun muassa etteivät sivulliset pääse katsomaan potilastietoja ja ettei tietosuoja tai turva vaarannu. Tämän 12

13 vuoksi kansallisen arkistopalvelun on tallennettava lokitietoja. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007c) Lokitietoja tallennetaan useissa järjestelmissä ja eri tasoilla. KANTA palvelu kerää valvontaa varten tietoja luovutus, arkiston käyttö ja tekniseen tapahtumalokiin. Luovutuslokiin tallennetaan tiedot asiakirjojen luovutuksista. Arkiston käyttölokissa säilytetään tietoja palvelunantajan omien asiakirjojen arkistokäytöstä. Arkiston tekniseen tapahtumalokiin merkitään muun muassa arkiston ylläpitotapahtumat. KANTAan on mahdollista arkistoida myös potilastietojärjestelmien omia käyttölokeja. Potilastietojärjestelmän käyttölokiin kirjataan terveydenhuollon ammattihenkilön oman toimintayksikkönsä potilastietojärjestelmän sisältämien asiakirjojen (myös KANTA palveluista luovutettujen) käyttö. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007c) Kela voi antaa terveydenhuollon toimintayksiköille mahdollisuuden tallentaa potilastietojärjestelmiensä tuottamat käyttölokit KANTA palveluiden käyttölokivarastoon. Käyttölokivarasto ei ole arkiston osa, joten käyttölokeja ei arkistoida eikä rekisteröidä. Palvelunantajien käyttölokiasiakirjat säilytetään erillään. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007c) 13

14 2.3 Sidosryhmät Kuva 3 havainnollistaa KANTA järjestelmän keskeisiä sidosryhmiä. Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Terveyskeskus TEO Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Työterveysasema Kela Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Erikoissairaanhoito KANTA Stakes Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Yksityinen lääkäriasema Arkistonhoitaja/ rekisterinpitäjä Kansalaiset Kuva 3. KANTA järjestelmän sidosryhmäkaavio (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kela on nimetty kansalliseksi toimijaksi eli se toimii KANTA palvelun toteuttajana. Seuraavissa luvuissa valotetaan eri sidosryhmien rooleja Tiedon tuottajat ja huoltajat Potilastietojärjestelmät Terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä muodostuu sähköisessä arkistossa säilytettävää tietoa. Kansallisessa arkistossa säilytettävää tietoa myös käytetään potilastietojärjestelmien kautta. KANTA järjestelmässä on palvelurajapinnat potilastietojärjestelmien käytettäviksi. KANTA palvelujen käyttö edellyttää potilastietojärjestelmältä seuraavia ominaisuuksia (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a): Potilastietojärjestelmän on tunnistettava käyttäjä ja käyttöoikeudet riittävällä tietoturvallisuustasolla (ammattihenkilöstön tunnistamisessa pitää käyttää TEO:n ammattivarmennetta) 14

15 Potilastietojärjestelmän ja arkistopalvelun välisen tietoliikenneyhteyden täytyy olla riittävän suojattu (arkiston ja potilastietojärjestelmän välinen luottosuhde) Potilastietojärjestelmän on tuotettava ja käsiteltävä tietoa arkiston edellyttämiä asiakirjastandardeja, kuten CDA R2, käyttäen Potilastietojärjestelmän on viestinvälityksessä käytettävä arkistopalvelun vaatimia sanomastandardeja Palveluun liittyvänä potilastietojärjestelmänä voi toimia mikä tahansa asetetut vaatimukset täyttävä järjestelmä. Myös alueelliset tietojärjestelmät voivat käyttää KANTApalveluja. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTAan ei tallenneta keskeneräisiä asiakirjoja. Valmiit asiakirjat rekisteröidään, jolloin ne ovat hakemistopalvelun ja suostumustenhallinnan kautta muiden rekisterinpitäjien käytettävissä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Arkistonhoitaja Arkistolaki (831/1994) vaatii, että jokaisella arkistonmuodostajalla on nimetty viranhaltija tai työntekijä, joka vastaa arkistotoimesta. Tämä rekisterinpitäjän vastuu säilyy, vaikka tieto siirretään kansalliseen sähköiseen arkistoon. Siksi arkistonhoitajat ovat rekisterinpitäjäkohtaisia KANTA ympäristössäkin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007d) Arkistonhoitaja on arkiston hallinnollinen ylläpitäjä laaditun arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. Arkistonhoitajan tehtävinä ovat muun muassa metatietojen ylläpito ja asiakirjojen hävittäminen säädösten mukaan. KANTAn käyttöönoton ansiosta arkistonhoitajat saavat uusia työvälineitä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007d) Viitetietokannat ja muut alueelliset ratkaisut Viitetietokantoja ja muita ratkaisuja potilastietojen alueellisen yhteiskäytön tukemiseksi on yleensä toteutettu sairaanhoitopiirikohtaisesti. Alueellisilla viitetietokannoilla ja KANTAn hakemisto ja rekisteröintipalvelulla on sama toiminta ajatus. Näin ollen alueellisten tietojärjestelmien rooli voi muuttua KANTAn käytön lisääntyessä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 15

16 KANTA järjestelmän kannalta nykyiset aluetietojärjestelmät ovat paikallisia potilastietojärjestelmiä. Alueelliset tietojärjestelmät voivat käyttää KANTA palveluja samoin kuin paikalliset toimintayksikkökohtaiset tietojärjestelmät. Alueellisten tietojärjestelmien on myös täytettävä samat vaatimukset kuin potilastietojärjestelmien. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Tietyn alueen potilastietojärjestelmien liittymät KANTAan voi toteuttaa myös alueellisen tietojärjestelmän kautta. Tällöin vaaditaan, että aluetietojärjestelmä toimii KAN TAan päin potilastietojärjestelmän kaltaisesti. Lisäksi alueellisen tietojärjestelmän on välitettävä palvelut paikallisiin järjestelmiin samalla tavalla kuin KANTA. Sairaanhoitopiirit ja muut alueelliset organisaatiot voivat siis käyttää alueellisia tietojärjestelmiä KANTA palveluiden ja paikallisten tietojärjestelmien välissä, jos kokevat sen tarpeelliseksi. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Tiedon käyttäjät KANTAan arkistoituja tietoja käyttävät aluksi terveydenhuollon ammattilaiset ja muu hoitoon osallistuva henkilöstö paikallisten potilas tai alueellisten tietojärjestelmien kautta. Lisäksi kansalaisille on toteutettava lain vaatima katseluyhteys. Näitä kahta käyttötapaa ja käyttäjäryhmää tuetaan KANTA palvelun ensivaiheessa. KANTAn määrittelyissä on varauduttu siihen, että myös muiden järjestelmien on voitava liittyä keskitettyyn arkistoon. Tällaisia muita järjestelmiä ovat apteekkijärjestelmät, sähköinen lääkemääräys, vakuutusjärjestelmät ja kansalaisportaali. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Lain sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) mukaan täysi ikäisen potilaan on sähköisen katseluyhteyden avulla voitava katsoa kyseisen lain 19 :ssä luetellut tietonsa, jotka on tallennettu valtakunnalliseen arkistointipalveluun. KANTAn pitää antaa myös potilastietojen luovutukseen liittyvät tiedot potilaalle. Katseluyhteys toteutetaan KANTAn palvelurajapintojen sisältämien tietojen ja toiminnallisuuden avulla. (Laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159), Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 16

17 2.3.3 Ulkoiset liittymät Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. TEO TEO myöntää terveydenhuollon ammattilaisen varmenteen ja hallinnoi palvelinten varmenteita. TEO rakentaa varmennepalvelua, jota potilastietojärjestelmät käyttävät. KANTA käyttää TEO:n myöntämiä varmenteita potilastietojärjestelmien kautta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus, Stakes Koodistopalvelun koodistojen sisällön ylläpito on Stakesin vastuulla. Stakes osallistuu myös lakisääteisten henkilörekisterien tilastoinnin kehittämishankkeeseen, jossa lähtötiedot kerätään KANTA viestienvälityspalvelua käyttäen. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Väestörekisterikeskus, VRK Suomen kansalaisten ja Suomessa vakinaisesti asuvien ulkomaalaisten perustiedot voi tarvittaessa tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmä (VTJ) palvelusta. VRK:lla on myös varmennepalvelu kansalaisen vahvaan tunnistamiseen sähköisellä henkilökortilla (HST kortti). Kyseistä palvelua voi hyödyntää esimerkiksi potilaan sähköisen allekirjoituksen ja kansalaisen katseluyhteyden toteuttamisessa. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Arkistolaitos Arkistolaitos päättää arkistolain (831/1994) mukaan pysyvästi säilytettävistä asiakirjallisista tiedoista ja niiden lopullisesta säilytysmuodosta. Se antaa määräyksiä muun muassa asiankäsittelyjärjestelmissä yksinomaan sähköisessä muodossa säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttämiselle asetettavista vaatimuksista ja ominaisuuksista. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 17

18 2.4 KANTAan liitettäville järjestelmille asetettavat toiminnalliset vaatimukset Jotta potilastietojärjestelmät voisivat käyttää KANTA palvelua, liitettävien järjestelmien on täytettävä tietyt vaatimukset (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a). Tässä esitellään yleisellä tasolla joitakin KANTAn määrittelyssä esiin nousseita vaatimuksia. KANTAn kokonaisarkkitehtuurin vaatimusmäärittelydokumentissa esitellään potilastietojärjestelmille asetettavia vaatimuksia. Vaatimukset ovat kuitenkin yleistettävissä ja koskevat siten myös muita järjestelmiä, jotka käyttävät KANTAa. Siksi jatkossa käytetään yleisempää termiä tietojärjestelmä vaatimusmäärittelyssä käytetyn potilastietojärjestelmä termin sijaan. Tietosisällön yhdenmukaisuus Tietojärjestelmien sisältämät tiedot on tietyin osin tehtävä yhteensopiviksi. KANTAan tallennettaviin asiakirjoihin liitetään muun muassa haku ja kuvailutietoja. Metatietojen tietomuotojen ja merkitysten pitää olla riittävän yhdenmukaisia. Terveydenhuollossa tietosisältöjen yhtenäistämisen pohjana voi käyttää esimerkiksi potilaskertomuksen rakenteista ydintietomäärittelyä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a.) Sosiaalihuollossa Tikesos hankkeessa määriteltäviä ydintietoja, kuten asiakkaan ja palvelunantajan perustietoja ja asiakirjojen yhtenäisiä metatietoja, voi mahdollisesti käyttää tietosisältöjä yhtenäistettäessä. Kansallisen koodistopalvelun sisältämien koodistojen käyttäminen yhdenmukaistaa osaltaan tietosisältöjä. Yhtenäisten koodistojen käytön ansiosta eri järjestelmien tuottamia asiakirjoja voidaan helpommin käyttää ristiin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Käyttäjän tunnistus, käyttöoikeuksien hallinta ja varmenteet KANTA järjestelmässä ei ole keskitettyä käyttöoikeuksien hallintaa. Tämän vuoksi KANTAan liitettävien järjestelmien pitää huolehtia käyttäjien tunnistamisesta ja käyttöoikeuksien tarkastamisesta. KANTAan kytkettävien terveydenhuollon järjestelmien on käytettävä TEO:n varmennepalvelua. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a.) Jos sosiaalihuollon asiakirjoja aiotaan tallettaa KANTAan, on mietittävä, mikä taho sosiaalialan varmennepalvelun tarjoaa. 18

19 KANTAa käyttävien tietojärjestelmien on tunnistettava käyttäjät ja tarkastettava heidän käyttöoikeutensa. Koska tietojärjestelmän vastuulla on estää KANTA järjestelmän käyttö sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole siihen oikeutta, palvelun ja siihen liitettävän tietojärjestelmän välille tarvitaan todennettu luottosuhde. Tietojärjestelmä tunnistaa käyttäjänsä ja rajoittaa kansallisen arkistopalvelun käyttöä käyttäjälle myönnettyjen oikeuksien mukaan. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) CDA R2 ja DICOM muotoisten asiakirjojen luonti ja käsittely KANTA järjestelmässä käsiteltävät asiakirjat ovat CDA R2 ja DICOM muotoisia (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a). KANTA ei sinällään pakota CDA R2 asiakirjojen ja DICOM kuvien käyttöön, vaikka alkuvaiheessa tukeekin vain niitä (Jalonen 2007b). "Muiden tiedostomuotojen tukemisesta päätetään myöhemmin erikseen" (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a). KANTA järjestelmään onkin jo mietitty tukea PDF/Astandardille. Todennäköisesti KANTA ottaa jossain vaiheessa vastaan myös PDF/Amuotoisia asiakirjoja. (Jalonen 2007a) Asiakirjojen yksilöinti OID tunnisteilla Asiakirja on yksilöitävä ISO OID (Object Identifier) tunnisteella silloin, kun se luodaan. KANTAan liitettävän tietojärjestelmän on pystyttävä käyttämään OID tunnisteita. OID tunnisteesta on kerrottu lisää liitteessä 1. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Palvelutapahtumien ja palvelukokonaisuuksien käsittely Tietojärjestelmien on pystyttävä muodostamaan ja käsittelemään palvelutapahtumia ja palvelukokonaisuuksia, jotka yksilöidään OID tunnisteilla. Asiakirjat liitetään palvelutapahtumiin. Palvelukokonaisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas saa palveluja useammalta palvelun tuottajalta. Palvelutapahtumat ja kokonaisuudet ovat suostumustenhallinnan kannalta tärkeitä, koska suostumukset voivat koskea niitä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Asiakirjojen tallennus, haku, nouto ja käyttö Tietojärjestelmät käyttävät KANTAa viestinvälityksen rajapinnan kautta. Rajapintaa käytetään asiakirjojen arkistointiin, hakuun ja noutoon (käyttö ja luovutuspyynnöt) sekä edellä mainituissa tehtävissä mahdollisesti ilmenevien virhetilanteiden käsittelyyn. Tämä edellyttää sitä, että KANTAan liitettävään tietojärjestelmään täytyy rakentaa toi 19

20 minnallisuus, joka osaa käyttää KANTA viestinvälityksen rajapintaa. Tietojärjestelmän on luonnollisesti osattava näyttää KANTAsta noutamiensa asiakirjojen sisältämät tiedot käyttäjälle. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Asiakirjojen sähköinen allekirjoitus Terveydenhuollossa potilastietojärjestelmän on allekirjoitettava asiakirja sähköisesti TEOn ohjeistusta noudattaen. Allekirjoitus voi olla ohjelmallinen tai perustua terveydenhuollon ammattihenkilön toimikorttiin. Potilaan sähköistä allekirjoitusta ei ensivaiheessa tarvitse tukea. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a.) Jos sosiaalihuollossa syntyviä asiakirjoja arkistoidaan KANTAan, on pohdittava, miten sähköinen allekirjoitus toteutetaan sosiaalihuollossa. Arkistohakujen kirjaaminen käyttölokiin Tietojärjestelmän täytyy kirjata käyttölokiinsa kaikki KANTAan kohdistuneet arkistohaut. Käyttölokien perusteella on voitava selvittää potilasta (tai asiakasta) koskevien tietojen käyttö. Käyttölokit on myös säilytettävä säädösten mukaisesti. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTA määrittelyn sisältämien standardien tuki KANTA edellyttää, että sitä käyttävät tietojärjestelmät tukevat sekä teknisiä ja tiettyjä muita standardeja. Tuettavia standardeja ovat muun muassa SOAP, HL7 V3, CDA R2 ja DICOM. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Muuta huomioitavaa Potilastietojärjestelmiä ja KANTA järjestelmää kehitetään rinnakkain ja vaiheittain. Asiakirjojen tallentaminen KANTAan suositellaan aloitettavaksi käyttöönottohetken tilanteesta. Tämä johtuu siitä, että historiatietojen vienti KANTA palveluun samanaikaisesti käyttöönoton kanssa on työlästä ja haasteellista. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTAan arkistoitavien asiakirjojen pitää sisältää KANTA järjestelmän AMS:ssa määritellyt metatiedot. Arkistoitavan asiakirjan pitää siis sisältää kaikki KANTAjärjestelmän vaatimat metatiedot ja arkistojärjestelmän on pystyttävä lisäämään ja muokkaamaan kyseisiä metatietoja. KANTA järjestelmään tallennettavien asiakirjojen 20

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon Terveydenhuollon ATK-päiv ivät Turku, 29.5.2007 Esa Paakkanen ATK-suunnittelija HIS-tutkimusyksikk tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Sisält ltö Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri VAATIMUSMÄÄRITTELY

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti VAATIMUSMÄÄRITTELY --- Versio.0 --- Laatijat: STM ja konsultit Tarkistaja: Hyväksyjät: Kokonaisarkkitehtuuri VAATIMUSMÄÄRITTELY

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri ARKKKITEHTUURIMÄÄRITTELY

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri ARKKKITEHTUURIMÄÄRITTELY Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti ARKKKITEHTUURIMÄÄRITTELY 28.2.2006 --- Versio 1.0 --- Laatija: STM ja konsultit Tarkistaja: Hyväksyjät: ARKKITEHTUURIMÄÄRITTELY

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Kanta-viestinvälitys

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Kanta-viestinvälitys Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Kanta-viestinvälitys 1(6) VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Yksilöintitunnisteet sosiaalihuollossa

Yksilöintitunnisteet sosiaalihuollossa Yksilöintitunnisteet sosiaalihuollossa Selvitys SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Arkistopalvelu VAATIMUSMÄÄRITTELY

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Arkistopalvelu VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti VAATIMUSMÄÄRITTELY --- Versio 1.0 --- Laatija: STM ja konsultit Tarkistaja: Hyväksyjät: VAATIMUSMÄÄRITTELY DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö

Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö Teemupekka Virtanen Erityisasiantuntija teemupekka.virtanen@stm.fi A1 05/2005/tao/paht Keskitetty arkisto Keskitetty sähköinen arkisto Potilastietojen

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari

Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari Asianhallinnan kehittäminen Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2006 vp. Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2006 vp. Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2006 vp Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sosiaali-

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle 1(5) Pvm Muutos Tekijä/hyväksyntä 25.3.2013 Tarkennus: lähete ja hoitopalaute ovat erillisiä asiakirjoja toistaiseksi, Anna Kärkkäinen/THL, käsitelty THL- Kela työpajassa 8.3.2013 versioida niitä samalle

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTElainsäädännössä Kuntamarkkinat Helsinki 13.9.2017 Maritta Korhonen, STM 1 14.9.2017 Etunimi Sukunimi Valinnanvapauden jatkovalmistelu (VN tiedote 331/2017) 2 14.9.2017

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29-30.5.2006 Matti Puhakka 1 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot