HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON"

Transkriptio

1 Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta Hartikainen Virpi Hotti Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja talouden laitos, Shiftec tutkimusyksikkö Antero Lehmuskoski Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIStutkimusyksikkö Esa Paakkanen Juha Mykkänen

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KANSALLINEN SÄHKÖINEN POTILASASIAKIRJOJEN ARKISTOINTIPALVELU (KANTA) Kansallisen terveydenhuollon arkistojärjestelmän arkkitehtuuri KANTA järjestelmän tietojärjestelmäpalvelut Sidosryhmät Tiedon tuottajat ja huoltajat Tiedon käyttäjät Ulkoiset liittymät KANTAan liitettäville järjestelmille asetettavat toiminnalliset vaatimukset HL7 VERSIO 3 STANDARDIT HL7 V3 RIM HL7 V3 tietotyypit HL7 V3 sanomanvälitys CDA R Ohjeita CDA R2 kuvauksien tulkintaan CDA header CDA body HL7 V3 JA CDA R2 STANDARDIEN SOVELTAMINEN SUOMEN TERVEYDENHUOLLOSSA Terveydenhuollon CDA R2 dokumentit Terveydenhuollon CDA R2 kuvailutiedot ja Suomen paikalliset laajennukset HL7 V3 viestien ja CDA dokumenttien tiedonsiirto Suomessa SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOJÄRJESTELMIEN STANDARDOINTITARPEET Sosiaalihuollon asiakirjat Asiakirjojen ydintiedot Metatiedot Sanastot, luokitukset ja koodistot Tietojärjestelmien välinen tiedonsiirto POHDINTA HL7 versioon 3 liittyviä huomioita CDA R2 standardiin liittyviä huomioita CDA R2 standardin vahvimmat kilpailijat asiakirjastandardiksi Open Document Format Office Open XML PDF/A Asiakirjojen standardointi Arvio HL7 standardien hyödyntämisestä ja soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEISTÄ LÄHTEET

3 LIITTEET LIITE 1: OID (1 sivu) LIITE 2: HL7 tietotyypit ja nolla arvot (3 sivua) LIITE 3: JHS 143:n ja CDA R2 metatietojen vertailu ja soveltuvuus sosiaalihuollon asiakirjoihin (20 sivua) LIITE 4: Kertomuksen rakenteen rakennekoodistot (1 sivu) LIITE 5: Esimerkki päivähoitohakemuksen metatiedoista ja tietosisällöstä (4 sivua) LIITE 6: Potentiaaliset koodistot (7 sivua) LIITE 7: RIM mallin luokan Observation ja CDA R2 elementin observation suomennokset (11 sivua) 3

4 1 JOHDANTO Selvitys HL7 standardien soveltuvuudesta sosiaalihuoltoon on Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen osaprojekti. Lähtökohtana tälle selvitykselle on Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen esitys, että terveydenhuollon HL7 CDA R2 asiakirjastandardia hyödynnettäisiin myös sosiaalihuollossa. Kyseistä standardia soveltaen voitaisiin jatkossa helpommin kehittää sosiaali ja terveydenhuollon asiakirjahallintoa ja tietojärjestelmien välistä tiedonsiirtoa ja tietojen yhteistä käyttöä. Laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki, ( /159)) tuli voimaan Lain mukaan terveydenhuollon potilasasiakirjojen säilytyksessä siirrytään neljän vuoden kuluessa kansallisen sähköisen arkistointipalvelun (KANTA) käyttöön. Valtioneuvoston linjauksen mukaan myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjat tallennetaan tulevaisuudessa KANTAan. Arkistointipalvelun linjaukset osaltaan vaikuttivat siihen, että selvityksen keskeisimmäksi standardiksi valittiin CDA R2 standardi. Samaan tapaan arkistointipalvelun viestinvälityksen vaatimusmäärittelyn nojalla valittiin tarkasteltavaksi HL7 V3 sanomanvälitys. Osaltaan päätökseen vaikutti myös HL7 V3 sanomanvälityksen hyödyntäminen terveydenhuollon tietojärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa. Tässä selvityksessä tarkastellaan, pystytäänkö sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja esittämään ja tallentamaan valituilla HL7 standardien mukaisilla määrityksillä, täyttävätkö standardit sosiaalihuollon asiakasasiakirjoille asetetut muodolliset ja sisällölliset vaatimukset sekä millaisia toimenpiteitä standardien käyttöönotto sosiaalihuoltoon vaatisi. Arviointityön tavoitteet HL7 standardien soveltuvuudesta sosiaalihuollon käyttöön ovat seuraavat: 1. standardoinnin edellytysten ja tavoitteiden täsmentäminen 2. selvittää HL7 standardien (erityisesti HL7 CDA R2, muut olennaiset HL7 V3 standardit) soveltuvuus sosiaalihuollon sähköisen arkistoinnin toteuttamiseen 3. selvittää HL7 standardien soveltuvuus sosiaalihuollon tietojen ja tietokokonaisuuksien esittämiseen 4. selvittää HL7 standardien soveltuvuus tarvittavien tietorakenteiden, tunnisteiden ja metatietojen esittämiseen ja käsittelyyn 4

5 5. tuottaa arvio tarvittavista toimenpiteistä standardien hyödyntämiseksi kansallisesti Arviointityön keskeisimmät toimenpiteet ovat seuraavat: 1. täsmennetään Tikesos hankkeen työryhmien välistä työskentelyä ja niiden tuotoksia 2. täsmennetään sosiaalihuollon kansallisen kehittämisen tavoitteet standardoinnin ja standardien hyödyntämisen kannalta yhteistyössä hankkeen projektihenkilöstön kanssa 3. täsmennetään sosiaalihuollon luokitusten ja termistöjen riittävyys ja soveltuvuus sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardoimiseksi 4. tuotetaan kuvaus keskeisistä tarkasteltavista HL7 standardeista ja niiden keskeisistä käsitteistä 5. tuotetaan ehdotus siitä, mitä asioita on ratkaistava kansallisella ja paikallisella tasolla, jotta asiakirjojen standardointi voidaan toteuttaa, esimerkiksi standardien soveltamisoppaat, koodistot ja luokitukset, eri asiakirjojen sisältö ja rakennemäärittelyt 6. kootaan tietoa HL7 standardien käytöstä sähköisessä arkistoinnissa, dokumenttien säilytyksessä ja viestinvälityksessä 7. tuotetaan malleja sosiaalihuollon ydintietojen palvelukohtaisten tietojen HL7 ja CDA tietotyyppien ja rakenteiden määrittelyistä 8. arvioidaan kuvattujen keskeisimpien HL7 standardien soveltuvuutta sosiaalihuollon käyttöön 9. arvioidaan tärkeimpien sähköisen potilaskertomuksen kehittämistyön yhteydessä tehtyjen HL7 CDA R2 määritysten soveltuvuus sosiaalihuoltoon, esimerkiksi metatiedot ja tiedonsiirto 10. arvioidaan millaisia kustannuksia HL7 standardien hyödyntämisestä ja soveltamisesta aiheutuu 5

6 Asiakastietojärjestelmien kehittämistyö on sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) organisoitu kolmeen päähankkeeseen: asiakastietojärjestelmät, dokumentaatio ja asiakirjahallinto. Tämän selvityksen tuottanut standardiryhmä toimii yhtenä sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmät hankkeen työryhmänä. Luvussa 2 tarkastellaan kansallisen sähköisen potilasasiakirjojen arkistointijärjestelmän arkkitehtuuria, palveluita, tiedon tuottajia, käyttäjiä sekä ulkoisia liittymiä. Luvussa 3 kuvataan yleisellä tasolla selvitystyön kohteiksi valitut HL7 V3 standardit, jotka ovat RIM, tietotyypit, sanomanvälitys ja CDA R2. Luvussa 4 kuvataan HL7 V3 standardien soveltamista Suomen terveydenhuollossa. Luku 5 käsittelee sosiaalihuollon standardointitarpeita sosiaalihuollon asiakirjojen ja tiedonsiirron kannalta sekä sosiaalihuollon luokitusten ja termistöjen riittävyyttä ja soveltuvuutta sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardoimiseksi. Luku 6 sisältää pohdintaa kuvattujen HL7 standardien soveltuvuudesta sosiaalihuollon käyttöön. Luvussa tuodaan esiin asioita, jotka on ratkaistava asiakirjojen standardisoimiseksi. Lisäksi annetaan esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen CDA määrittelyistä. Lopuksi arvioidaan kustannuksia, jotka aiheutuvat HL7 standardien hyödyntämisestä ja soveltamisesta. Luvussa 7 esitetään työryhmän näkemys tarvittavista jatkoselvityksistä asiakirjastandardeja koskevaan päätökseen liittyen. 6

7 2 KANSALLINEN SÄHKÖINEN POTILASASIAKIRJO JEN ARKISTOINTIPALVELU (KANTA) Sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietolain yleisperusteluissa valtioneuvosto asettaa tavoitteeksi valtakunnallisen sähköisen arkistointipalvelun rakentamisen potilasasiakirjoille ja myöhemmässä vaiheessa myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjoille. Hallituksen esityksessä todetaan, että on syytä arvioida sitä, voidaanko "sosiaalihuollon rekisterinpitäjät liittää joko kokonaan tai osittain terveydenhuollon kanssa samaan valtakunnalliseen arkistointi ja hakemistojärjestelmään". Pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetaan valtakunnallisesti yhtenäisten sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen rakentaminen. Koska terveydenhuollon tarjoamat tiedot tallennetaan KANTAjärjestelmään CDA R2 muodossa ja pitkällä aikavälillä myös sosiaalihuollossa syntyviä asiakirjoja voidaan tallentaa valtakunnalliseen arkistointi ja hakemistojärjestelmään, tässä luvussa selvitetään hiukan kansallisen sähköisen potilasasiakirjojen arkistointipalvelun periaatteita. (HE 253/2006 vp.) Sosiaali ja terveysministeriön (STM) käynnistämässä hankkeessa kehitetty KANTA toimii valmistuttuaan potilasasiakirjojen arkistona ja niiden luovutuskanavana eri terveydenhuollon palvelunantajien välillä. Arkistointipalvelun järjestää laissa sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) kansalliseksi toimijaksi määrätty Kela. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Valmista arkistointipalvelua käyttävät yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollon toimijat. Arkiston toimintoihin kuuluu alkuperäisten sähköisten asiakirjojen vastaanottaminen, säilyttäminen, luovuttaminen ja hävittäminen. Tulevaisuudessa KANTAan talletettuja asiakirjoja voivat hakea ja käyttää terveydenhuollon palvelujen antajat ja sellaiset toimijat, joilla on siihen lainsäädäntöön perustuva oikeus. Arkistoinnin kansallinen arkkitehtuuri toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa arkistopalvelu tarjoaa asiakirjojen pitkäaikaisarkistoinnin ja välityksen terveydenhuollon palvelujen antajien välillä sekä kansalaisen katseluyhteyden. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Luvussa 2.1 esitellään KANTA järjestelmän arkkitehtuuri ja luvussa 2.2 järjestelmän tietojärjestelmäpalvelut. Luvussa 2.3 tarkastellaan KANTA järjestelmän tietoa tuottavia 7

8 ja huoltavia tahoja sekä tiedon käyttäjiä. Luvussa 2.4 käsitellään KANTAan liitettäville järjestelmille asetettavia toiminnallisia vaatimuksia. Kokonaisuudessaan luvussa 2 kootaan tietoa HL7 standardien käytöstä sähköisessä arkistoinnissa, dokumenttien säilytyksessä ja viestinvälityksessä (toimenpide 6), rajautuen ainoastaan KANTA järjestelmän tarkasteluun. 2.1 Kansallisen terveydenhuollon arkistojärjestelmän arkkitehtuuri KANTA arkistojärjestelmä on laaja kokonaisuus. Se sisältää terveydenhuollon palvelujen tuottajien varsinaiseen toimintaan liittyviä uusia tietojärjestelmäpalveluja ja asiakirjojen pitkäaikaisessa arkistoinnissa tarvittavia toimintoja. Kuva 1 esittää arkistojärjestelmän yleiskuvan. Tiedon tuottajat ja käyttäjät Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon ammattihenkilöt / potilastietojärjestelmät Kansalaiset, viranomaiset, apteekit Tiedon tuottaminen Tiedon käyttäminen Tietoturvallinen tiedonvälitys Asiakirjojen arkistopalvelut rekisteröinti ja haku arkistointi suostumushallinta luovutukset katseluyhteys arkistonhallinta Muut kansalliset palvelut varmenteet (TEO) koodistot lokitiedostot ja valvonta eresepti tilastotiedon keruu Kuva 1. Kansallisen potilastietojen kokonaisjärjestelmän yleiskuva (mukailtu Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kansalliseen arkistoon tallennettava tieto syntyy terveydenhuollon palvelujen antajien potilastietojärjestelmissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Potilastiedot toimitetaan arkistoon ja luovutetaan sieltä tietoturvallisesti asiakirjamuodossa. Terveydenhuollon ammattihenkilöt käyttävät potilastietojärjestelmää, joka tarvittaessa noutaa tietoja arkistosta suostumussäädökset huomioiden. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kuvassa 2 esitetään kokonaisnäkemys kansallisesta terveydenhuollon arkistopalvelusta (KANTA) ja siihen liittyvistä ulkoisista tietojärjestelmistä. Kuvassa kansallisen tervey 8

9 denhuollon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri jaotellaan toiminnallisiksi osapalveluiksi ja esitellään osien välisiä suhteita. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kuva 2. KANTA osana terveydenhuollon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kokonaisarkkitehtuurissa on osia, joita vasta suunnitellaan, ja osia, joiden merkitys pienenee sähköisen keskitetyn arkistopalvelun käytön lisääntyessä. Kokonaiskuva on laadittu palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service Oriented Architecture, SOA) suunnittelumallia käyttäen. Palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa on olennaista, että toimiva kokonaisuus koostuu tietojärjestelmäpalveluista. Niitä tuottavat ja julkaisevat käytettäviksi ohjelmistokomponentit, jotka liittyvät löyhästi toisiinsa. Kokonaiskuvan mukaan arkkitehtuuri muodostuu palveluista, joita potilastietojärjestelmät kutsuvat palvelurajapintojen kautta. Palvelukutsut välitetään KANTA järjestelmän sisällä edelleen eri osapalveluille suoritettaviksi. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Ulkoisia järjestelmiä, joilla on liittymä KANTA järjestelmään, on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella (TEO), Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksella (Stakes), Väestörekisterikeskuksella (VRK) ja Arkistolaitoksella. Näistä järjestelmistä kerrotaan lisää luvussa Ulkoiset liittymät. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 9

10 2.2 KANTA järjestelmän tietojärjestelmäpalvelut KANTA järjestelmän arkistokomponentin julkistetut tietojärjestelmäpalvelut ovat asiakirjan arkistointi ja rekisteröinti, asiakirjan haku sekä asiakirjan käyttö ja luovutus. Julkistetut palvelut ovat tietojärjestelmäpalveluja, joita ulkoiset järjestelmät voivat käyttää arkiston viestinvälityspalvelun kautta. Jotta ulkoiset järjestelmät pystyisivät käyttämään julkistettuja palveluja, niiden on liityttävä KANTA järjestelmän käyttäjiksi. Muun muassa eri potilaskertomusjärjestelmät ja kansalaisten käytettäviksi tehdyt katseluyhteysjärjestelmät voivat hyödyntää KANTA järjestelmän tietojärjestelmäpalveluja. (Sosiaalija terveysministeriö 2007a) Sisäiset palvelut ovat tietojärjestelmäpalveluja, joiden avulla KANTA järjestelmä tuottaa ulkoiset tietojärjestelmäpalvelut. Ulkoiset järjestelmät eivät siis voi kutsua sisäisiä palveluja suoraan. Lisäksi KANTA palvelu antaa arkistonhoitajille työvälineitä arkistonhallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Arkistopalvelu KANTAn arkistopalvelu toimii asiakirjojen arkistointipaikkana ja jakelijana. Potilastietoja säilytetään arkistossa kunkin arkistonmuodostajan sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eams) mukaisesti. Tietojen yhteismitallisuus varmistetaan sillä, että jokainen eams noudattaa KANTAn yhteistä eams ydintä. Palvelu liittää säilytettäviin tietoihin AMS:ssa määriteltyjä metatietoja, joiden avulla arkistoidun aineiston elinkaarta hallitaan. Laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) ei muuta rekisterinpitäjyyttä. Siksi kansalliseen arkistoon muodostuu useita satoja loogisesti erillisiä arkistoja, joita rekisterinpitäjien arkistonhoitajat hallinnoivat. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a; 2007g) Suostumustenhallinta ohjaa asiakirjojen luovuttamista arkistosta. Vain valmiit allekirjoitetut asiakirjat arkistoidaan. Alkuvaiheessa arkisto tukee vain CDA R2 ja DICOMmuotoisia asiakirjoja. Päätökset muiden tiedostotyyppien tukemisesta tehdään myöhemmin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Hakemisto ja rekisteröintipalvelu Hakemisto ja rekisteröintipalvelu hallitsee kansalliseen arkistoon tallennetun aineiston hakutietoja. Potilastietojärjestelmän arkistoon lähettämän valmiin asiakirjan hakutiedot 10

11 rekisteröidään hakemistoon. Kun KANTAan liitetyn järjestelmän kautta etsitään tietoa potilaasta, käytetään hakemisto ja rekisteröintipalvelua, joka on läheisessä yhteydessä arkistopalveluun. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Laki määrittelee hakutiedot, joiden perusteella asiakirjoja haetaan rekisteristä. Suostumustenhallinta rajaa haun tulosten muodostumista. Laki ei rajoita hakutuloksia silloin, kun asiakirjoja haetaan rekisterinpitäjän omasta rekisteristä siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on kerätty ja tallennettu. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Potilastietojärjestelmissä henkilöiden yksilöimiseen käytetään henkilötunnusta, joten henkilötunnus on tärkeä hakuperuste myös kansallisessa arkistossa. Pääsääntöisesti henkilötunnus on pakollinen tieto. Jos potilaan henkilötunnus ei ole tiedossa tai sitä ei ole, noudatetaan laissa sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä erikseen annettua ohjeistusta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Viestinvälitys Viestinvälityspalvelu huolehtii palvelupyyntöjen ja vastaussanomien välittämisestä KANTAn ja siihen liittyvien järjestelmien välillä. Lisäksi se on osaltaan vastuussa välitettävien sanomien kiistämättömyyden säilyttämisestä, muuttumattomuudesta, oikeamuotoisuudesta ja käytettävyydestä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTA järjestelmän viestinvälitys pohjautuu palveluväylän palvelurajapintoihin, prosessihallintaan ja yleiseen viestinvälityspalveluun. Jatkossa yleisen viestinvälityspalvelun on mahdollista tarjota tiedonsiirtoa palveluna laajemminkin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Tunnistus, varmennus ja sähköinen allekirjoitus KANTA palveluun liitetään vain auditoidut ja sertifioidut luotettavat osapuolet. Käytännössä potilastietojärjestelmät tunnistavat käyttäjänsä ja estävät oikeudettoman KAN TA palvelun käytön. Kansallinen arkisto tarkistaa, että saapuva sanoma on luotettavan osapuolen lähettämä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Sähköinen allekirjoitus varmistaa tiedon muuttumattomuuden. Terveydenhuollon ammattihenkilö allekirjoittaa valmiin potilasasiakirjan. Myös lähettävä järjestelmä voi allekirjoittaa lähetettävän potilasasiakirjasanoman. TEO vastaa ammattivarmennepalvelusta ja palvelinvarmenteiden hallinnoinnista. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 11

12 Koodistopalvelu Kansallinen koodistopalvelu sisältää yhteiset koodistot ja luokitukset, joita hyödynnetään esimerkiksi terveydenhuollon rakenteisessa potilaskertomuksessa. Se toimii koodistojen keskitettynä ylläpito ja jakelupaikkana. Yhtenäisistä koodistoista on hyötyä asiakirjojen tietosisältöjen yhdenmukaisuuden varmistamisessa ja kansallisen yhtenäisen arkiston muodostamisessa. Stakes huolehtii koodistopalvelun sisällöstä. Kela puolestaan vastaa palvelun teknisestä toteutuksesta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Koodistot muuttuvat ja kehittyvät koodien lisäämisen ja ylläpidon seurauksena. Koodistoja hyödyntävä tieto voi menettää oikeellisuutensa ja luettavuutensa, mikäli tiedon esittämisessä käytettyyn koodistoon on tehty muutoksia. Siksi koodistopalvelun on huolehdittava koodistojen ja koodien versionhallinnasta. Koodistopalvelua käytetään KANTAjärjestelmän viestinvälityksen kautta kuten muitakin KANTA palveluja. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Suostumustenhallinta Suostumustenhallinnalla varmistetaan, että arkistoituja asiakirjoja luovutetaan vain potilaan sallimiin käyttötarkoituksiin. Joissakin potilaslaissa määritellyissä erityistapauksissa haettuja potilastietoja voi kuitenkin luovuttaa, vaikka potilas olisi sen kieltänyt. Suostumus annetaan suullisesti tai kirjallisesti ja siitä luodaan aina suostumusasiakirja. Suostumus voi koskea palvelukokonaisuudessa tai tapahtumassa syntyvien tai yksittäisen asiakirjan sisältämien tietojen luovutusta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Nykyiset potilastietojärjestelmät eivät täytä lain suostumuksenhallinnalle asettamia vaatimuksia. Siksi suostumustenhallintapalvelussa on palvelurajapinta, jota potilastietojärjestelmät voivat käyttää. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Loki ja valvontapalvelu Lain mukaan kansalaiselle on pyydettäessä selvitettävä, mitä tietoja hänestä säilytetään, kenelle niitä on luovutettu ja ketkä tietoja ovat käyttäneet. Terveydenhuollon ammattilaisen oikeusturvan varmistamiseksi pitää tallentaa tietoja siitä, minkä tietojen pohjalta hän on arvioinut potilaan hoitotarvetta ja päättänyt tämän hoidosta. Lisäksi rekisterinpitäjän ja arkistopalvelun järjestäjän on aktiivisesti valvottava, muun muassa etteivät sivulliset pääse katsomaan potilastietoja ja ettei tietosuoja tai turva vaarannu. Tämän 12

13 vuoksi kansallisen arkistopalvelun on tallennettava lokitietoja. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007c) Lokitietoja tallennetaan useissa järjestelmissä ja eri tasoilla. KANTA palvelu kerää valvontaa varten tietoja luovutus, arkiston käyttö ja tekniseen tapahtumalokiin. Luovutuslokiin tallennetaan tiedot asiakirjojen luovutuksista. Arkiston käyttölokissa säilytetään tietoja palvelunantajan omien asiakirjojen arkistokäytöstä. Arkiston tekniseen tapahtumalokiin merkitään muun muassa arkiston ylläpitotapahtumat. KANTAan on mahdollista arkistoida myös potilastietojärjestelmien omia käyttölokeja. Potilastietojärjestelmän käyttölokiin kirjataan terveydenhuollon ammattihenkilön oman toimintayksikkönsä potilastietojärjestelmän sisältämien asiakirjojen (myös KANTA palveluista luovutettujen) käyttö. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007c) Kela voi antaa terveydenhuollon toimintayksiköille mahdollisuuden tallentaa potilastietojärjestelmiensä tuottamat käyttölokit KANTA palveluiden käyttölokivarastoon. Käyttölokivarasto ei ole arkiston osa, joten käyttölokeja ei arkistoida eikä rekisteröidä. Palvelunantajien käyttölokiasiakirjat säilytetään erillään. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007c) 13

14 2.3 Sidosryhmät Kuva 3 havainnollistaa KANTA järjestelmän keskeisiä sidosryhmiä. Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Terveyskeskus TEO Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Työterveysasema Kela Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Erikoissairaanhoito KANTA Stakes Lääkärit, hoito ja muu henkilökunta Yksityinen lääkäriasema Arkistonhoitaja/ rekisterinpitäjä Kansalaiset Kuva 3. KANTA järjestelmän sidosryhmäkaavio (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Kela on nimetty kansalliseksi toimijaksi eli se toimii KANTA palvelun toteuttajana. Seuraavissa luvuissa valotetaan eri sidosryhmien rooleja Tiedon tuottajat ja huoltajat Potilastietojärjestelmät Terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä muodostuu sähköisessä arkistossa säilytettävää tietoa. Kansallisessa arkistossa säilytettävää tietoa myös käytetään potilastietojärjestelmien kautta. KANTA järjestelmässä on palvelurajapinnat potilastietojärjestelmien käytettäviksi. KANTA palvelujen käyttö edellyttää potilastietojärjestelmältä seuraavia ominaisuuksia (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a): Potilastietojärjestelmän on tunnistettava käyttäjä ja käyttöoikeudet riittävällä tietoturvallisuustasolla (ammattihenkilöstön tunnistamisessa pitää käyttää TEO:n ammattivarmennetta) 14

15 Potilastietojärjestelmän ja arkistopalvelun välisen tietoliikenneyhteyden täytyy olla riittävän suojattu (arkiston ja potilastietojärjestelmän välinen luottosuhde) Potilastietojärjestelmän on tuotettava ja käsiteltävä tietoa arkiston edellyttämiä asiakirjastandardeja, kuten CDA R2, käyttäen Potilastietojärjestelmän on viestinvälityksessä käytettävä arkistopalvelun vaatimia sanomastandardeja Palveluun liittyvänä potilastietojärjestelmänä voi toimia mikä tahansa asetetut vaatimukset täyttävä järjestelmä. Myös alueelliset tietojärjestelmät voivat käyttää KANTApalveluja. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTAan ei tallenneta keskeneräisiä asiakirjoja. Valmiit asiakirjat rekisteröidään, jolloin ne ovat hakemistopalvelun ja suostumustenhallinnan kautta muiden rekisterinpitäjien käytettävissä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Arkistonhoitaja Arkistolaki (831/1994) vaatii, että jokaisella arkistonmuodostajalla on nimetty viranhaltija tai työntekijä, joka vastaa arkistotoimesta. Tämä rekisterinpitäjän vastuu säilyy, vaikka tieto siirretään kansalliseen sähköiseen arkistoon. Siksi arkistonhoitajat ovat rekisterinpitäjäkohtaisia KANTA ympäristössäkin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007d) Arkistonhoitaja on arkiston hallinnollinen ylläpitäjä laaditun arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. Arkistonhoitajan tehtävinä ovat muun muassa metatietojen ylläpito ja asiakirjojen hävittäminen säädösten mukaan. KANTAn käyttöönoton ansiosta arkistonhoitajat saavat uusia työvälineitä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a, 2007d) Viitetietokannat ja muut alueelliset ratkaisut Viitetietokantoja ja muita ratkaisuja potilastietojen alueellisen yhteiskäytön tukemiseksi on yleensä toteutettu sairaanhoitopiirikohtaisesti. Alueellisilla viitetietokannoilla ja KANTAn hakemisto ja rekisteröintipalvelulla on sama toiminta ajatus. Näin ollen alueellisten tietojärjestelmien rooli voi muuttua KANTAn käytön lisääntyessä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 15

16 KANTA järjestelmän kannalta nykyiset aluetietojärjestelmät ovat paikallisia potilastietojärjestelmiä. Alueelliset tietojärjestelmät voivat käyttää KANTA palveluja samoin kuin paikalliset toimintayksikkökohtaiset tietojärjestelmät. Alueellisten tietojärjestelmien on myös täytettävä samat vaatimukset kuin potilastietojärjestelmien. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Tietyn alueen potilastietojärjestelmien liittymät KANTAan voi toteuttaa myös alueellisen tietojärjestelmän kautta. Tällöin vaaditaan, että aluetietojärjestelmä toimii KAN TAan päin potilastietojärjestelmän kaltaisesti. Lisäksi alueellisen tietojärjestelmän on välitettävä palvelut paikallisiin järjestelmiin samalla tavalla kuin KANTA. Sairaanhoitopiirit ja muut alueelliset organisaatiot voivat siis käyttää alueellisia tietojärjestelmiä KANTA palveluiden ja paikallisten tietojärjestelmien välissä, jos kokevat sen tarpeelliseksi. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Tiedon käyttäjät KANTAan arkistoituja tietoja käyttävät aluksi terveydenhuollon ammattilaiset ja muu hoitoon osallistuva henkilöstö paikallisten potilas tai alueellisten tietojärjestelmien kautta. Lisäksi kansalaisille on toteutettava lain vaatima katseluyhteys. Näitä kahta käyttötapaa ja käyttäjäryhmää tuetaan KANTA palvelun ensivaiheessa. KANTAn määrittelyissä on varauduttu siihen, että myös muiden järjestelmien on voitava liittyä keskitettyyn arkistoon. Tällaisia muita järjestelmiä ovat apteekkijärjestelmät, sähköinen lääkemääräys, vakuutusjärjestelmät ja kansalaisportaali. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Lain sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159) mukaan täysi ikäisen potilaan on sähköisen katseluyhteyden avulla voitava katsoa kyseisen lain 19 :ssä luetellut tietonsa, jotka on tallennettu valtakunnalliseen arkistointipalveluun. KANTAn pitää antaa myös potilastietojen luovutukseen liittyvät tiedot potilaalle. Katseluyhteys toteutetaan KANTAn palvelurajapintojen sisältämien tietojen ja toiminnallisuuden avulla. (Laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( /159), Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 16

17 2.3.3 Ulkoiset liittymät Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. TEO TEO myöntää terveydenhuollon ammattilaisen varmenteen ja hallinnoi palvelinten varmenteita. TEO rakentaa varmennepalvelua, jota potilastietojärjestelmät käyttävät. KANTA käyttää TEO:n myöntämiä varmenteita potilastietojärjestelmien kautta. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus, Stakes Koodistopalvelun koodistojen sisällön ylläpito on Stakesin vastuulla. Stakes osallistuu myös lakisääteisten henkilörekisterien tilastoinnin kehittämishankkeeseen, jossa lähtötiedot kerätään KANTA viestienvälityspalvelua käyttäen. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Väestörekisterikeskus, VRK Suomen kansalaisten ja Suomessa vakinaisesti asuvien ulkomaalaisten perustiedot voi tarvittaessa tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmä (VTJ) palvelusta. VRK:lla on myös varmennepalvelu kansalaisen vahvaan tunnistamiseen sähköisellä henkilökortilla (HST kortti). Kyseistä palvelua voi hyödyntää esimerkiksi potilaan sähköisen allekirjoituksen ja kansalaisen katseluyhteyden toteuttamisessa. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Arkistolaitos Arkistolaitos päättää arkistolain (831/1994) mukaan pysyvästi säilytettävistä asiakirjallisista tiedoista ja niiden lopullisesta säilytysmuodosta. Se antaa määräyksiä muun muassa asiankäsittelyjärjestelmissä yksinomaan sähköisessä muodossa säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttämiselle asetettavista vaatimuksista ja ominaisuuksista. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) 17

18 2.4 KANTAan liitettäville järjestelmille asetettavat toiminnalliset vaatimukset Jotta potilastietojärjestelmät voisivat käyttää KANTA palvelua, liitettävien järjestelmien on täytettävä tietyt vaatimukset (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a). Tässä esitellään yleisellä tasolla joitakin KANTAn määrittelyssä esiin nousseita vaatimuksia. KANTAn kokonaisarkkitehtuurin vaatimusmäärittelydokumentissa esitellään potilastietojärjestelmille asetettavia vaatimuksia. Vaatimukset ovat kuitenkin yleistettävissä ja koskevat siten myös muita järjestelmiä, jotka käyttävät KANTAa. Siksi jatkossa käytetään yleisempää termiä tietojärjestelmä vaatimusmäärittelyssä käytetyn potilastietojärjestelmä termin sijaan. Tietosisällön yhdenmukaisuus Tietojärjestelmien sisältämät tiedot on tietyin osin tehtävä yhteensopiviksi. KANTAan tallennettaviin asiakirjoihin liitetään muun muassa haku ja kuvailutietoja. Metatietojen tietomuotojen ja merkitysten pitää olla riittävän yhdenmukaisia. Terveydenhuollossa tietosisältöjen yhtenäistämisen pohjana voi käyttää esimerkiksi potilaskertomuksen rakenteista ydintietomäärittelyä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a.) Sosiaalihuollossa Tikesos hankkeessa määriteltäviä ydintietoja, kuten asiakkaan ja palvelunantajan perustietoja ja asiakirjojen yhtenäisiä metatietoja, voi mahdollisesti käyttää tietosisältöjä yhtenäistettäessä. Kansallisen koodistopalvelun sisältämien koodistojen käyttäminen yhdenmukaistaa osaltaan tietosisältöjä. Yhtenäisten koodistojen käytön ansiosta eri järjestelmien tuottamia asiakirjoja voidaan helpommin käyttää ristiin. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Käyttäjän tunnistus, käyttöoikeuksien hallinta ja varmenteet KANTA järjestelmässä ei ole keskitettyä käyttöoikeuksien hallintaa. Tämän vuoksi KANTAan liitettävien järjestelmien pitää huolehtia käyttäjien tunnistamisesta ja käyttöoikeuksien tarkastamisesta. KANTAan kytkettävien terveydenhuollon järjestelmien on käytettävä TEO:n varmennepalvelua. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a.) Jos sosiaalihuollon asiakirjoja aiotaan tallettaa KANTAan, on mietittävä, mikä taho sosiaalialan varmennepalvelun tarjoaa. 18

19 KANTAa käyttävien tietojärjestelmien on tunnistettava käyttäjät ja tarkastettava heidän käyttöoikeutensa. Koska tietojärjestelmän vastuulla on estää KANTA järjestelmän käyttö sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole siihen oikeutta, palvelun ja siihen liitettävän tietojärjestelmän välille tarvitaan todennettu luottosuhde. Tietojärjestelmä tunnistaa käyttäjänsä ja rajoittaa kansallisen arkistopalvelun käyttöä käyttäjälle myönnettyjen oikeuksien mukaan. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) CDA R2 ja DICOM muotoisten asiakirjojen luonti ja käsittely KANTA järjestelmässä käsiteltävät asiakirjat ovat CDA R2 ja DICOM muotoisia (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a). KANTA ei sinällään pakota CDA R2 asiakirjojen ja DICOM kuvien käyttöön, vaikka alkuvaiheessa tukeekin vain niitä (Jalonen 2007b). "Muiden tiedostomuotojen tukemisesta päätetään myöhemmin erikseen" (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a). KANTA järjestelmään onkin jo mietitty tukea PDF/Astandardille. Todennäköisesti KANTA ottaa jossain vaiheessa vastaan myös PDF/Amuotoisia asiakirjoja. (Jalonen 2007a) Asiakirjojen yksilöinti OID tunnisteilla Asiakirja on yksilöitävä ISO OID (Object Identifier) tunnisteella silloin, kun se luodaan. KANTAan liitettävän tietojärjestelmän on pystyttävä käyttämään OID tunnisteita. OID tunnisteesta on kerrottu lisää liitteessä 1. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Palvelutapahtumien ja palvelukokonaisuuksien käsittely Tietojärjestelmien on pystyttävä muodostamaan ja käsittelemään palvelutapahtumia ja palvelukokonaisuuksia, jotka yksilöidään OID tunnisteilla. Asiakirjat liitetään palvelutapahtumiin. Palvelukokonaisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas saa palveluja useammalta palvelun tuottajalta. Palvelutapahtumat ja kokonaisuudet ovat suostumustenhallinnan kannalta tärkeitä, koska suostumukset voivat koskea niitä. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Asiakirjojen tallennus, haku, nouto ja käyttö Tietojärjestelmät käyttävät KANTAa viestinvälityksen rajapinnan kautta. Rajapintaa käytetään asiakirjojen arkistointiin, hakuun ja noutoon (käyttö ja luovutuspyynnöt) sekä edellä mainituissa tehtävissä mahdollisesti ilmenevien virhetilanteiden käsittelyyn. Tämä edellyttää sitä, että KANTAan liitettävään tietojärjestelmään täytyy rakentaa toi 19

20 minnallisuus, joka osaa käyttää KANTA viestinvälityksen rajapintaa. Tietojärjestelmän on luonnollisesti osattava näyttää KANTAsta noutamiensa asiakirjojen sisältämät tiedot käyttäjälle. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Asiakirjojen sähköinen allekirjoitus Terveydenhuollossa potilastietojärjestelmän on allekirjoitettava asiakirja sähköisesti TEOn ohjeistusta noudattaen. Allekirjoitus voi olla ohjelmallinen tai perustua terveydenhuollon ammattihenkilön toimikorttiin. Potilaan sähköistä allekirjoitusta ei ensivaiheessa tarvitse tukea. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a.) Jos sosiaalihuollossa syntyviä asiakirjoja arkistoidaan KANTAan, on pohdittava, miten sähköinen allekirjoitus toteutetaan sosiaalihuollossa. Arkistohakujen kirjaaminen käyttölokiin Tietojärjestelmän täytyy kirjata käyttölokiinsa kaikki KANTAan kohdistuneet arkistohaut. Käyttölokien perusteella on voitava selvittää potilasta (tai asiakasta) koskevien tietojen käyttö. Käyttölokit on myös säilytettävä säädösten mukaisesti. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTA määrittelyn sisältämien standardien tuki KANTA edellyttää, että sitä käyttävät tietojärjestelmät tukevat sekä teknisiä ja tiettyjä muita standardeja. Tuettavia standardeja ovat muun muassa SOAP, HL7 V3, CDA R2 ja DICOM. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) Muuta huomioitavaa Potilastietojärjestelmiä ja KANTA järjestelmää kehitetään rinnakkain ja vaiheittain. Asiakirjojen tallentaminen KANTAan suositellaan aloitettavaksi käyttöönottohetken tilanteesta. Tämä johtuu siitä, että historiatietojen vienti KANTA palveluun samanaikaisesti käyttöönoton kanssa on työlästä ja haasteellista. (Sosiaali ja terveysministeriö 2007a) KANTAan arkistoitavien asiakirjojen pitää sisältää KANTA järjestelmän AMS:ssa määritellyt metatiedot. Arkistoitavan asiakirjan pitää siis sisältää kaikki KANTAjärjestelmän vaatimat metatiedot ja arkistojärjestelmän on pystyttävä lisäämään ja muokkaamaan kyseisiä metatietoja. KANTA järjestelmään tallennettavien asiakirjojen 20

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri VAATIMUSMÄÄRITTELY

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti VAATIMUSMÄÄRITTELY --- Versio.0 --- Laatijat: STM ja konsultit Tarkistaja: Hyväksyjät: Kokonaisarkkitehtuuri VAATIMUSMÄÄRITTELY

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri ARKKKITEHTUURIMÄÄRITTELY

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Kokonaisarkkitehtuuri ARKKKITEHTUURIMÄÄRITTELY Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti ARKKKITEHTUURIMÄÄRITTELY 28.2.2006 --- Versio 1.0 --- Laatija: STM ja konsultit Tarkistaja: Hyväksyjät: ARKKITEHTUURIMÄÄRITTELY

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10: Tietosuoja SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10 Tietosuoja 1 (14) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Lopullisen

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29-30.5.2006 Matti Puhakka 1 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Arkistopalvelu VAATIMUSMÄÄRITTELY

Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti KANTA - Arkistopalvelu VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyprojekti VAATIMUSMÄÄRITTELY --- Versio 1.0 --- Laatija: STM ja konsultit Tarkistaja: Hyväksyjät: VAATIMUSMÄÄRITTELY DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Timo Itälä TKK IIR 22.4.2009 Agenda SOA ja MDM? Toimintaprosessit ja niiden tietomallit Masterdata Palveluarkkitehtuuri ja masterdata

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana (KanTo) Erkki Aaltonen

Kela kansallisena toimijana (KanTo) Erkki Aaltonen Kela kansallisena toimijana (KanTo) 14.11.2006 Erkki Aaltonen 1 Missä ollaan nyt? Lait voimaan mahdollisimman pian ( 1.3.2007) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä asioinnista (HE 253/2006) Laki

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset

Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Sähköisen suostumuksen kansalliset suositukset Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuire Mikola Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004 Esityksen sisältö Tavoitteet ja rajaus Suostumus ja luovutusten

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen Potilastiedon migraatio Pekka Kuosmanen 25.5.2010 Tilanne tänään JHS 176 Tavoitetila JHS 176 Migraatiot arkiston kautta Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto moderniin rakenteiseen muotoon XML ja

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot