Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt dno 1/ Kaupunginhallituksen toimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala"

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt dno 1/ Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten sekä tämän säännön lisäksi määräyksiä hallintosäännössä ja tarpeen mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymissä muissa säännöissä. Tätä sääntöä sovelletaan kuitenkin ensisijaisena muihin kaupunginvaltuuston hyväksymiin sääntöihin nähden. 2 Kaupunginhallituksen kokoonpano ja toimikausi 3 Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta näiden toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus valitsee kaupunginhallituksen jäsenten ja kaupunginvaltuuston puhemiehistön keskuudesta henkilöstöjaoston, jossa on viisi jäsentä sekä näistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston puhemiehistöstä valitut jaoston jäsenet eivät voi olla jaoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kaupunginhallitus valitsee jaoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginhallituksen varajäsenten ja kaupunginvaltuuston puhemiehistön keskuudesta. Henkilöstöjaoston kokouksiin voidaan kutsua kuultaviksi viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen jäseniä. Kaupunginhallituksen ja jaoston kokoonpanossa tulee ottaa huomioon, mitä miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on säädetty. Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston kokousmenettelystä määrätään hallintosäännössä. Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kaupungin toimintoja, huolehtii kaupungin talouden ja organisaation kehittämisestä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja valvoo kaupungin yleistä etua.

2 4 Henkilöstöjaoston tehtävät Sen lisäksi kaupunginhallituksen erityisenä tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan, ohjata kaupungin maapolitiikkaa ja kaavoitusta, asuntopolitiikkaa, henkilöstöpolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, konsernitoimintaa, kaupungin taloudenhoitoa sekä seurata projektien toteutumista. Kaupunginhallituksen tehtävänä tämän ja hallintosäännössä ja muissa säännöissä määrätyn lisäksi on 1. tehdä tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä ja aloitteita kaupungin toimialaan kuuluvissa asioissa, 2. valvoa, että kaupungin toimielimet ja viranhaltijat suorittavat tehtävänsä säännösten, määräysten ja kaupungin edun mukaisesti, 3. hoitaa kaupungin omaisuutta niiltä osin, kuin omaisuuden hoitoa ei ole annettu muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi sekä antaa ohjeita kaupungin omaisuuden hoidosta, 4. huolehtia kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hallinnosta, jollei varojen luovuttaja ole toisin määrännyt tai valtuusto muuta päättänyt, 5. huolehtia henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja siihen liittyvien päätösten toteuttamisesta, 6. edistää ja koordinoida kaupungin henkilöstösuunnittelua ja avustaa kaupungin muita viranomaisia niiden omassa henkilöstösuunnittelussa. Kaupunginhallituksen alaisten osastojen ja viranhaltijoiden tehtävistä määrätään erillisessä kaupunginhallituksen hyväksymässä keskushallinnon toimintasäännössä. Henkilöstöjaoston erityisenä tehtävänä on toteuttaa ja valvoa kaupunginhallituksen linjaamaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa, ohjata ja valvoa työsuojelua sekä edistää yhteistoimintaa. Henkilöstöjaoston tehtävänä tämän ja hallintosäännössä ja muissa säännöissä määrätyn lisäksi on 1. antaa lausuntoja asioissa, jotka koskevat henkilöstön määrää, kelpoisuusehtoja tai palkkausta sekä tehdä henkilöstöä koskevia esityksiä, 2. koordinoida ja avustaa kaupungin osastoja henkilöstöhankinnassa ja sen kehittämisessä sekä uudelleensijoituksissa, 3. huolehtia yhteydenpidosta työvoimaviranomaisiin, 4. hoitaa kunnallisen pääsopimuksen ja yhteistoimintamenettelystä tehdyn yleissopimuksen tarkoittamat paikalliset neuvottelut, 5. huolehtia kunnallisen virka- ja työsopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta, 6. huolehtia palkkausjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä 7. edistää yhteistoimintalain mukaista yhteistoimintaa sekä valvoa yhteistoimintaa koskevien säädösten ja sopimusten noudattamista, 8. edistää henkilöstöohjauksen ja valvonnan menetelmiä sekä seurata säädösten, määräysten, sääntöjen, ohjeiden ja sopimusten soveltamista ja tulkintaa sekä antaa kaupungin viranomaisille niitä koskevia ohjeita, 2

3 5 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta 9. edistää ja valvoa henkilöstön ja luottamushenkilöiden kehittämis- ja koulutustoimintaa sekä huolehtia perehdyttämistoiminnan järjestämisestä, 10. huolehtia kaupungin työsuojelutoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tasa-arvokysymyksistä yhteistyössä kaupungin työsuojeluelinten, henkilöstön edustajien sekä työsuojeluviranomaisten kanssa, 11. kehittää, ohjata ja valvoa kaupungin henkilöstöpalveluja, huolehtia muista henkilöstöhallintoa koskevista kaupunginhallituksen antamista tehtävistä Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaan kuuluu kaupunginhallitukselle, ratkaisee kaupunginhallitus asiat, jotka koskevat 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä muiden kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta ja edellyttäen, että asemakaava-ehdotuksesta tai asemakaavan muutosehdotuksesta ei ole jätetty muistutusta, 2. asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista taikka muutoin kaupungin toimintaa varten tarvittavien maa- ja vesialueiden, yhteisosuuksien, rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, 3. irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, 4. kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden, tonttien, rakennusten, rakennelmien ja huonetilojen sekä näihin kuuluvien laitteiden enintään viiden vuoden ajaksi vuokralle luovuttamista, muutoin käytettäväksi luovuttamista taikka vuokra-ajan pidentämistä ja myös viittä vuotta pidemmäksi ajaksi, milloin valtuusto on vahvistanut vuokrauksessa noudatettavat perusteet, 5. kaupungin rakennusten luonnospiirustusten ja hankesuunnitelmien hyväksymistä, mikäli kustannusarvio ei ylitä valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, 6. omaisuuden vakuuttamisperusteita sekä kaupungin käyttämän vakuutusyhtiön valintaa, 7. vuokrasopimuksessa määrätyn vuokra-ajan pidentämistä, jos alue edelleen annetaan vuokralle ja vuokrasuhteen jatkumisaika ja muut jatkamisen ehdot on vuokrasopimuksessa määrätty, 8. lykkäyksen myöntämistä enintään viiden vuoden ajaksi tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä, 9. henkilöstön lomautuksen yleisiä periaatteita, 10. viranhaltijan pidättämisestä virantoimituksesta, 11. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä kaupungin palveluksessa olevan muun kuin tilivelvollisen viranhaltijan tai työntekijän velvollisuu- 3

4 desta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot milloin vahinko ei ole aiheutunut tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, 12. talousarviolainojen ottamista vahvistetun talousarvion mukaisesti ja tilapäislainojen ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa, lainojen takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista, 13. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua eikä tehtävää ole määrätty muulle viranomaiselle, 14. yritystukien myöntämistä kaupunginvaltuuston määräämien rajojen mukaisesti, 15. vakuuden antamisesta kaupungin ottamalle lainalle sekä viranhaltijan oikeudesta päättää siitä, 16. vahingonkorvauksen myöntämistä kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa, 17. virkojen lakkauttamisia, milloin viran lakkauttamisen tarkoituksena on muuttaa virkasuhde työsopimussuhteeksi, 18. avustusten jakamista, 19. konsernihallintoa, 20. kaupungin omien ja yhteistyöprojektien hallintoa, 21. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun rakennuskiellon määräämistä alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, 22. asemakaavan ajanmukaisuuden arvioimista, 23. valittamista kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä, 24. valittamista alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä, 25. asiakirjoista perittävien maksujen ja muiden yleishallintoon kuuluvien maksujen määräämistä, jos valtuusto on vahvistanut maksujen yleiset perusteet, 26. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä, 27. selityksen antamista valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen, 28. ehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimuksen mukaan on siihen oikeus, 29. toimivaltansa siirtoa edelleen viranhaltijoille, joista päätöksistä tulee pitää nähtävänä ajantasainen luettelo kaupunginkansliassa. 6 Henkilöstöjaoston ratkaisuvalta Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaan kuuluu henkilöstöjaostolle, ratkaisee henkilöstöjaosto asiat, jotka koskevat 1. harkinnanvaraisten määräaikais-, pätevyys- ja vastaavien lisien myöntämistä, jollei tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle, 2. viranhaltijalle tai työntekijälle ammattiin tai tutkintoon johtavan taikka muun pitkäaikaisen koulutuksen vuoksi myönnetyn virkavapauden tai 4

5 työloman ajalta suoritettavaa palkkaa koskevat asiat sekä asiat, jotka koskevat työnantajan osallistumista mainittujen koulutusten kustannuksiin, jollei virka- tai työehtosopimuksesta muuta johdu, 3. virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista, kun soveltaminen määrätyissä rajoissa on jätetty kaupungin harkintaan, ellei tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle, 4. henkilöstön palkkausten yleisperusteita voimassa olevien työehtosopimusten mukaan, 5. luontaisetujen myöntämistä, ellei tehtävää ole siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi, 6. toimivaltansa siirtoa edelleen viranhaltijoille, joista päätöksistä tulee pitää nähtävänä ajantasainen luettelo kaupunginkansliassa. Kohdissa 1 ja 2 mainitut asiat henkilöstöjaosto ratkaisee kuitenkin vasta pyydettyään sen viranomaisen lausunnon, jonka alainen viranhaltija tai työntekijä on. Henkilöstöjaosto ratkaisee lisäksi muutkin kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen antamat jaoston toimialaan kuuluvat tai siihen läheisesti liittyvät tehtävät. 7 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävistä säädetään kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä ja muissa säännöissä. Puheenjohtajan tehtävänä on tämän lisäksi 1. määrätä missä järjestyksessä kokousasiat kaupunginhallituksen kokouksissa käsitellään sekä määrätä kokouksissa kuultaviksi kutsuttavista henkilöistä, 2. seurata kaupungin toimielinten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja tarvittaessa päätettävä asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 3. seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä 4. edistää kaupungin sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa Puheenjohtajalle kuuluvasta ratkaisuvallasta määrätään keskushallinnon toimintasäännössä. Kaupunginhallituksen jäsenen erityisinä tehtävinä on 1. seurata sen toimielimen toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen ja kiinnittää kaupunginhallituksen huomiota lautakunnan käsiteltävinä oleviin kaupungin hallinnon kannalta merkittävistä asioista sekä pyydettäessä antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja toimielimen toimialaan kuuluvista asioista 2. tuoda toimielimen tietoon kaupunginhallituksen näkemys kaupungin hallinnon keskeisistä tavoitteista sekä 5

6 3. tehdä tarvittaessa esitys lautakunnan ratkaiseman asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuntalain tarkoittamalla tavalla. 8 Kaupunginjohtajan kelpoisuusehdot ja muut määräykset Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon. Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan lisäksi molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan toistaiseksi. Kaupunginjohtajan vaalin toimittamisesta säädetään kuntalaissa. Kaupunginjohtajaksi voidaan kuitenkin valita paitsi virkaa hakenut myös siihen suostumuksensa antanut henkilö. Kaupunginjohtajaan sovelletaan kaupungin viranhaltijoita koskevia sääntöjä ja sopimuksia, mikäli laista tai tästä johtosäännöstä ei muuta johdu. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää virkavapautta kaupunginjohtajalle enintään kolmeksi kuukaudeksi. Tätä pidemmästä virkavapaudesta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoinna on kaupunginhallituksella oikeus määrätä virkaan kuuluvien tehtävien hoidosta keskushallinnon toimintasäännössä. Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. 9 Kaupunginjohtajan tehtävät, toimivalta ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtajan tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tämän ja muussa säännössä määrätyn lisäksi kaupunginjohtaja: 1. esittelee kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston kokouksissa käsiteltävät asiat ja johtaa kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua, 2. vastaa kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston päätösten täytäntöönpanosta, 3. johtaa, valvoo ja kehittää kaupungin hallintoa ja tekee kaupunginhallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä, 4. seurata lautakuntien, muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa kuten myös toimintaa niissä kuntayhtymissä joissa kaupunki on jäsenenä ja ryhtyy toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi, 5. huolehtii tarvittaessa muun toimielimen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuntalain tarkoittamalla tavalla 6. toimii kaupungin virasto- ja osastopäälliköiden sekä kaupunginhallituksen alaisten työntekijöiden esimiehenä ja keskushallinnon päällikkönä, 7. ottaa vastaan kaupungille osoitetut tiedoksiannot ja haasteet, 6

7 10 Kaupunginhallituksen alaiset osastot 8. vastaa kaupungin ulkoisten suhteiden hoidosta sekä kaupungin ja kaupunginhallituksen edustamisesta sekä 9. suorittaa muut kaupunginhallituksen hänelle antamat tehtävät. Kaupunginjohtajan ratkaisuvallasta määrätään keskushallinnon toimintasäännön lisäksi hallintosäännössä ja muissa säännöissä. Kaupunginjohtajan oikeudesta käyttää kaupunginhallituksen puhevaltaa sekä tiedonsaantioikeudesta suhteessa kaupungin viranomaisiin säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallituksen alaiseen kaupungin keskushallintoon kuuluvat osastot ovat rahatoimisto ja kaupunginkanslia. Rahatoimiston tehtävinä on 1. huolehtia kaupungin maksuliikkeen hoidosta, 2. huolehtia kaupungin keskuskirjanpidosta, 3. huolehtia kaupungin talousarvioehdotuksen valmistelusta, 4. huolehtia kaupungin koko hallintoa palvelevan atk-toiminnan kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointitehtävistä, 5. toimia kaupungin keskushallinnon ja muiden erikseen määrättyjen yksiköiden kassa- ja tilitoimistona, 6. seurata yleistä taloudellista kehitystä sekä edistää ja valvoa taloudellisten tekijöiden huomioon ottamista kaupungin toiminnassa, 7. huolehtia taloushallinnon laskentapalvelutehtävistä sekä avustaa muita virastoja ja laitoksia näissä tehtävissä, 8. huolehtia toimialaansa liittyvistä suunnittelu-, tutkimus- ja seurantatehtävistä, 9. valvoa kaupungin hankintojen taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, sekä 10. huolehtia kaupungin keskitetystä palkanlaskentatehtävistä Kaupunginkanslian tehtävänä on 1. huolehtia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä, 2. huolehtia kaupunginkanslialle määrätyistä muiden toimielinten sihteerin tehtävistä, 3. huolehtia kaupunginkanslian kirjaamis-, tekstinkäsittely-, monistus- ja muista toimistopalvelutehtävistä, 4. huolehtia kaupungin keskusarkiston ja kaupunginkanslian käsiarkiston hoidosta niin kuin siitä on erikseen määrätty, 5. huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan järjestämien tilaisuuksien järjestelytehtävistä, 6. avustaa kaupunginjohtajaa lauta- ja johtokuntien sekä kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien päätösten lain- ja tarkoituksenmukaisuuden seuraamisessa sekä ilmoittaa hänelle havaitsemistaan virheellisyyksistä, 7. huolehtia kaupunginkanslialle määrätyistä lainopillisista tehtävistä, 7

8 11 Kaupunginhallituksen alainen henkilökunta 8. huolehtia henkilöstöhallinnosta, 9. huolehtia kaupungin yleisistä puhelunvälityspalveluista, 10. huolehtia siitä, että kaupunginhallitukselle kuuluvat yleisiä vaaleja koskevat tehtävät tulevat asianmukaisesti suoritetuiksi sekä 11. huolehtia kaupungin yleisistä tiedotustehtävistä. Kaupunginhallituksella on oikeus keskushallinnon toimintasäännössä määrätä osastoille myös muita tehtäviä. Rahatoimiston päällikkönä toimii kaupunginkamreeri ja kaupunginkanslian päällikkönä kansliapäällikkö. Kansliapäällikön alaisuudessa toimii henkilöstöpäällikkö. Osastoilla on lisäksi muuta henkilökuntaa. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginkamreerin, kansliapäällikön. Henkilöstöpäällikön valitsee kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksella on oikeus valita virkoihin väliaikainen hoitaja enintään yhdeksi vuodeksi. Kaupunginhallitus valitsee muun henkilökunnan. Osastopäällikköjen tehtävistä määrätään kaupunginhallituksen hyväksymässä keskushallinnon toimintasäännössä. Muun henkilökunnan tehtävät määrätään osastopäällikköjen hyväksymissä tehtävänkuvauksissa. Kaupunginkamreerin, kansliapäällikön tai henkilöstöpäällikön estyneenä tai tilapäisesti poissa ollessa hoitaa hänen tehtäviään kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan määräämä muu viranhaltija. Keskushallinnon muun viranhaltijan tai työntekijän estyneenä tai poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa osastopäällikön määräämä keskushallinnon viranhaltija tai työntekijä ellei toisin ole määrätty tai päätetty. Kelpoisuusvaatimukset virkoihin ovat seuraavat: 1. kaupunginkamreerin virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnalliseen taloushallintoon, 2. kansliapäällikön virkaan valittavalta vaaditaan tuomarinvirkaa varten vaadittava tutkinto, 3. henkilöstöpäällikön virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys henkilöstöhallinnon tehtäviin ja 4. muulta henkilökunnalta vaaditaan kaupunginhallituksen vahvistama kelpoisuus. Kaupunginkamreerin, kansliapäällikön ja henkilöstöpäällikön virkoihin valittavalta vaaditaan lisäksi molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 8

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot