Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala"

Transkriptio

1 1 (5) Perusturvalautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 2 Perusturvalautakunnan kokoonpano ja toimikausi 3 Perusturvalautakunnan tehtävät Perusturvalautakunnan toiminta-ajatuksena on kehittää kaupungin sosiaalisia ja terveydellisiä olosuhteita ja edistää asukkaiden sosiaalista, henkistä ja aineellista perusturvallisuutta sekä ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja vähentää niiden haittavaikutuksia. Perusturvalautakunnan ja sen jaoston sekä niiden alaisen perusturvaviraston tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut kaupungissa. Toiminnasta annetaan lakien ja asetusten sekä tämän säännön lisäksi määräyksiä hallintosäännössä. Tätä sääntöä sovelletaan kuitenkin ensisijaisena muihin kaupunginvaltuuston hyväksymiin sääntöihin nähden. Perusturvalautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet valtuuston toimikaudeksi. Valtuusto valitsee perusturvalautakunnan jäsenten keskuudesta perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan yksilöhuoltojaoston, jossa on kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Perusturvalautakunta valitsee jaoston jäsenten keskuudesta jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perusturvajohtaja esittelee asiat lautakunnan kokouksessa. Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin tehtäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä lasten päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta sekä huolehtia kaupungin asuntotoimesta. Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvat myös maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan tehtävät sekä muut sen toimialaan liittyvät sille määrätyt tehtävät. Perusturvalautakunnan tehtävänä on muualla määrätyn lisäksi 1. päättää asioista, jotka ovat tarpeen toimialan toiminnan turvaamiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi, 2. johtaa, kehittää ja valvoa toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota kaupunginvaltuuston hyväksymien taloudellisten ja muiden tavoitteiden puitteissa,

2 2 (5) 4 Yksilöhuoltojaoston tehtävät 5 Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta 3. toimia terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolainsäädännön mukaisena lautakuntana, 4. huolehtia kaupungin omien palvelujen, kuntayhtymien sekä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta, 5. huolehtia muista toimialaansa kuuluvista tehtävistä. Perusturvalautakunnan alaisten osastojen ja viranhaltijoiden tehtävistä määrätään erillisessä perusturvalautakunnan hyväksymässä perusturvaviraston toimintasäännössä. Yksilöhuoltojaoston tehtävänä on lautakunnan puolesta tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset. Niiden asioiden lisäksi, joiden ratkaiseminen voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaan kuuluu perusturvalautakunnalle, ratkaisevat perusturvalautakunta asiat, jotka koskevat 1. perusturvaviraston toimintasuunnitelmaa sekä tulosalueiden ja yksiköiden suunnitelmien hyväksymistä, 2. toimialaansa koskevien sopimusten ja sitoumusten hyväksymistä, 3. viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus ei ylitä valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, 4. viraston hallinnassa olevien huonetilojen sekä näihin kuuluvien laitteiden enintään viiden vuoden ajaksi vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamista, 5. toimialaansa koskevien maksujen ja taksojen vahvistamista kaupunginvaltuuston talousarviossa ja muuten asettamien perusteiden mukaisesti, 6. tekee hankinta- ja muut sopimukset ja päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, luovuttamisesta, vaihtamisesta, poistamisesta ja hävittämisestä kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti, 7. yleisten ohjeiden antamista tarvittaessa palvelujen antamisesta, järjestämisestä ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä, 8. asian kuulumista perusturvalautakunnan tai yksilöhuoltojaoston toimivaltaan, mikäli tästä syntyy epäselvyyttä, 9. avustusten myöntämistä, 10. aravavuokratalojen ja kaupungin omistamien ja hallitsemien vuokraasuntojen asukasvalintaperiaatteista päättämistä, 11. toimivaltansa siirtoa edelleen yksilöhuoltojaostolle ja alaisilleen viranhaltijoille, joista päätöksistä tulee pitää nähtävänä ajantasainen luettelo perusturvavirastossa, 12. ylläpitää rekisteriä yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoista, 13. muita lainsäädännössä tai kaupunginhallituksen toimesta määrättyjä perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvia asioita.

3 3 (5) 6 Yksilöhuoltojaoston ratkaisuvalta Yksilöhuoltojaoston tehtävänä on 1. tehdä sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset, jollei tehtävää ole annettu viranhaltijalle, 2. tehdä päätökset asiassa, joissa sosiaalihuollon asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan päätöksen lautakunnan ratkaistavaksi, 3. käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tehdyt oikaisuvaatimukset, 4. tehdä tarpeellisiksi katsomissaan asioissa esityksiä ja aloitteita perusturvalautakunnalle. 7 Perusturvajohtajan kelpoisuusehdot ja muut määräykset 8 Perusturvajohtajan tehtävät, toimivalta ja ratkaisuvalta Perusturvavirastoa johtaa perusturvalautakunnan alaisena perusturvajohtaja. Perusturvajohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Perusturvajohtajaksi valittavalta vaaditaan lisäksi molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kaupunginvaltuusto valitsee perusturvajohtajan. Perusturvajohtajan estyneenä ollessa tehtävää hoitaa terveyskeskuksen johtava lääkäri. Perusturvajohtajan tehtäviin kuuluu muussa säännössä määrätyn lisäksi: 1. johtaa perusturvalautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelua, ja toimia perusturvaviraston johtoryhmän puheenjohtajana, 2. vastata perusturvalautakunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä niiden saattamisesta tarvittaessa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, 3. johtaa, valvoo ja kehittää perusturvavirastoa ja tekee perusturvalautakunnalle tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä, 4. seurata perusturvaviraston ja sen osastojen, osastopäälliköiden ja muiden viran- ja toimenhaltijoiden toimintaa ja ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi, 5. toimia perusturvaviraston osastopäälliköiden sekä perusturvalautakunnan alaisten työntekijöiden esimiehenä ja perusturvaviraston päällikkönä, 6. vastata ulkoisesta tiedottamisesta perusturvalautakunnan toimialalla, 7. vastata yhteistoiminnasta ja seudullisesta yhteistyöstä perusturvalautakunnan toimialalla, 8. suorittaa muut perusturvalautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan hänelle antamat tehtävät. Perusturvajohtajan ratkaisuvallasta määrätään perusturvaviraston toimintasäännön lisäksi hallintosäännössä.

4 4 (5) 9 Perusturvalautakunnan alaisten palvelukeskusten tehtävät Perusturvalautakunnan alaiseen perusturvavirastoon kuuluvat terveyspalveluista vastaava terveyskeskus sekä iäkkäiden palveluista ja sosiaalipalveluista vastaavat palvelukeskukset. Tämän lisäksi perusturvavirastoon kuuluu hallinto- ja tukipalvelut sekä asuntotoimi. Terveyskeskus vastaa: 1. terveyden edistämisestä sisältäen äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon sekä lasten- ja nuorten vastaanottotoiminnan, 2. terveys- ja sairaanhoidosta sisältäen poliklinikka- ja vastaanottotoiminnan, vuodeosastotoiminnan, kuntoutusyksikön ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä ostopalveluna erikoissairaanhoidosta, 3. työterveyshuollosta, 4. päihde- ja mielenterveyspalveluista, 5. suun terveydenhuollosta, 6. toimintaa varten tarpeellisista tukipalveluista, 7. kaupungin terveydenhuollon toimintayksikköjä koskevasta potilasasiamiestoiminnasta Iäkkäiden palvelukeskus vastaa: 1. kotihoidosta sisältäen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun, 2. päiväkeskustoiminnasta sisältäen päivätoiminnan, seniorineuvolan sekä muistihoitajan vastaanoton, 3. neuvontapalveluista sisältäen tukipalvelut, omaishoidon, ikääntyneiden sosiaalipalvelut, fysioterapiapalvelut sisältäen liikuntaneuvonnan sekä veteraanipalvelut, 4. palveluasumisesta sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluna Sosiaalipalvelukeskus vastaa: 10 Perusturvalautakunnan alainen henkilökunta 1. lasten- ja perheiden palveluista sisältäen lastensuojelun ja ehkäisevän perhetyön johon kuuluu perhekeskustoiminnan ja lastenvalvojan tehtävät, 2. aikuispalveluista sisältäen aikuissosiaalityön, toimeentulotuen myöntämisen, kuntouttavan työtoiminnan ja maahanmuuttotyön, 3. vammaisten palveluista sisältäen kehitysvammaisten ja vammaisten laitosja tukipalvelut Perusturvalautakunnalla on oikeus perusturvaviraston toimintasäännössä määrätä palvelukeskukselle myös muita tehtäviä. Perusturvavirastoa johtaa perusturvajohtaja. Terveyskeskuksen palvelupäällikkönä toimii johtava lääkäri, iäkkäiden palvelukeskuksen johtajana toimii iäkkäiden palvelupäällikkö, sosiaalipalvelukeskuksen johtajana toimii sosiaalipalvelupäällikkö. Pal-

5 5 (5) velukeskuksilla on lisäksi muuta henkilökuntaa. Kaupunginvaltuusto valitsee perusturvajohtajan ja palvelupäälliköt. Perusturvalautakunta valitsee eri toimipisteiden esimiehet. Perusturvalautakunta valitsee muun henkilökunnan. Palvelupäälliköiden ja esimiesten tehtävistä määrätään perusturvalautakunnan hyväksymässä perusturvaviraston toimintasäännössä. Muun henkilökunnan tehtävät määrätään palvelupäälliköiden hyväksymissä tehtävänkuvauksissa. Palvelupäälliköt vastaavat yksilöhuoltojaostossa käsiteltävien asioiden esittelystä ja täytäntöönpanosta. Palvelupäällikön estyneenä tai tilapäisesti poissa ollessa hoitaa hänen tehtäviään perusturvajohtajan määräämä muu viranhaltija. Perusturvaviraston muun viranhaltijan tai työntekijän estyneenä tai poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa palvelupäällikön määräämä perusturvaviraston viranhaltija tai työntekijä ellei toisin ole määrätty tai päätetty. Kelpoisuusvaatimukset muihin virkoihin kuin perusturvajohtajan virkaan ovat seuraavat: 1. Johtavan lääkärin virkaan valittavalta vaaditaan laillistetun lääkärin pätevyys ja yleislääketieteen tai muun soveltuvan erikoislääkärin tutkinto (Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 559/94, 564/94) ja riittävä johtamistaito. Lisäksi vaaditaan molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 2. Iäkkäiden palvelupäällikön virkaan valittavalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Lisäksi vaaditaan molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 3. Sosiaalipalvelupäällikön virkaan valittavalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 272/2005) tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Lisäksi vaaditaan molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 4. Muulta henkilökunnalta vaaditaan perusturvalautakunnan vahvistama kelpoisuus, mikäli toisin ei ole säädetty.