ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari Finavia Oyj PL Vantaa

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 4 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 4 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 5 Toimintaa koskevat luvat... 5 Sopimukset... 5 Kaavoitustilanne... 5 TOIMINTA... 6 Yleiskuvaus toiminnasta... 6 Historia ja nykyinen toiminta... 6 Lentoaseman kehittyminen... 6 Lentoasemalla toimivat tahot... 7 Maanomistus... 7 Lentoasema-alue... 7 Lentoliikenne... 8 Liikennemäärät ja lentokalusto... 8 Nykytilanne... 8 Liikenteen kehittyminen... 8 Lentoaseman tekniset tiedot... 9 Kenttäalue... 9 Ilmatila ja lentoreitit... 9 Lentoaseman kunnossapito Lentokoneiden jäänesto ja -poisto Kemikaalit Polttoaineet Energian käyttö Vedenhankinta ja viemäröinti Maaliikenne ja järjestelyt Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Ympäristöjohtamisjärjestelmä YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt pintavesiin, maaperään ja pohjaveteen Päästöt ilmaan Melu Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön maankäyttö Ympäristön laatu Maaperä Pohjavesi Pintavesi Luonnonolosuhteet Ilmanlaatu TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin Vaikutus maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus Melun vaikutus Vaikutus terveyteen PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVAT TOIMET Liukkaudentorjunta Jäänesto ja -poisto Ilmapäästöjen hallinta Melun hallinta... 26

3 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Ympäristötarkkailuohjelma Pintavesitarkkailu Jätteet Päästöt ilmaan Melu Raportointi POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Riskinarviointi LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksista tiedottaminen Lausunnot Hakijan kuuleminen ja vastineet Merkinnät A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U LUPAMÄÄRÄYKSET Päästöt vesiin ja maaperään Melu Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Polttoaineet, kemikaalit ja varastointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Tarkkailu ja raportointi Käyttö- ja päästötarkkailu Ympäristövaikutusten tarkkailu Mittausten laadunvarmennus Kirjanpito ja raportointi Toiminnan lopettaminen Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU

4 4 HAKEMUS Ilmailulaitos Finavia ( alkaen Finavia Oyj) on Pohjois- Suomen ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa hakenut toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Ivalon lentoaseman nykyiselle ja ennustetun kehityksen mukaiselle toiminnalle. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupahakemus koskee Ivalon lentoaseman toimintaa. Lupaa haetaan nykyiselle ja vuoteen 2025 saakka ennustettavissa olevalle tulevaisuuden toiminnalle. Ympäristölupahakemukseen kuuluu Finavian Oyj:n toiminta lentoasemalla. Hakemukseen kuuluvat lentoaseman seuraavat toiminnot: lentoaseman kenttäalueen liikenne (ilma-alukset ja maaliikenne) ja niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset lentoaseman välittömässä läheisyydessä asematasojen, rullausteiden ja kiitoteiden kunnossapito kunnossapitokaluston käyttö- ja huoltotoiminta ilma-alusten jäänesto- ja jäänpoistokäsittely kenttäalueiden palo- ja pelastuspalvelut sekä paloharjoitusalue ja sen käyttäminen Finavia Oyj:n käyttämien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi ja käyttö Finavia Oyj:n tilojen energiankulutus ja vedenhankinta toiminnassa syntyvät jätteet. Ivalon lentoasema sijaitsee Inarin kunnassa noin 6 kilometriä Ivalon keskustan lounaispuolella. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 12 b) mukaan lentopaikalla on oltava ympäristölupa. Lapin ympäristökeskus on päivätyssä kirjeessään edellyttänyt Ilmailulaitos Finaviaa hakemaan ympäristölupaa Kittilän lentoaseman toiminnalle. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen lentoasemaa koskevissa ympäristölupa-asioissa ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 12 b) kohdan nojalla.

5 TOIMINTAA KOSKEV AT L UV AT, SOPIMUKSET J A ALUEEN KAAVOITUSTI- LANNE 5 Toimintaa koskevat luvat Sopimukset Ivalon lentoasemalla ei ole aikaisempia ympäristönsuojeluun tai sijoituspaikkaan liittyviä lupia. Toimintaan liittyvät aiemmat päätökset ja sopimukset ovat seuraavat: Viemäröinti Ivalon lentoaseman jätevedenpuhdistamolla on vesihallituksen antama päätös. Lintujen torjuntalupa Lapin ympäristökeskus on vuonna 2006 myöntänyt lentoasemalle luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupa on voimassa vuoden 2010 loppuun. Maa- ja metsätalousministeriö on vuonna 2005 myöntänyt Ilmailulaitos Finavialle luvan tappaa lentoasemilla lentoliikennettä vaarantavat rauhoitetut ja rauhoittamattomat eläimet. Lupa on voimassa vuoden 2010 loppuun. Lentoaseman maa-alueet omistaa Suomen valtio ja niitä hallitsee Finavia Oyj. Lentoaseman alueella on seuraavilla yrityksillä maanvuokrasopimukset: Yritys Oy Shell Ab Test World Oy Vapo Oy Alueen käyttötarkoitus Ilmailuhuoltoasema Ajoneuvojen huoltorakennuksen sijoituspaikka Lämpökeskuksen sijoituspaikka Kaavoitustilanne Lapin liiton Lapin seutukaavassa vuodelta 2002 Ivalon lentoasema ja sitä ympäröivä alue on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL). Ivalon lentoasema sijoittuu voimassa olevan Pohjois-Lapin maakuntakaavan alueelle, jonka valtioneuvosto on vahvistanut Maakuntakaavassa Ivalon lentoasema on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL). Kaavan selostusosassa todetaan, että aluevarausperusteena on ollut kansainvälinen lentoasema ja rajanylityspaikka lentoliikenteessä. Lentoasemaa ja sen ympäristöä kehitetään kasvavan ja kansainvälistyvän liikenteen tarpeita vastaavasti. Ympäristön maankäytössä otetaan huomioon kasvavan liikenteen aiheuttamat rajoitukset. Lentoaseman alue sijoittuu Ivalon alueen yleiskaava-alueelle (entinen Ivalon paliskunnan yleiskaava), jonka laatiminen on vireillä. Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Uusi kaavaehdotus on tulossa näh-

6 täville mahdollisesti vuoden 2009 aikana. Viimeisimmässä kaavaluonnoksessa lentoaseman alueen kaavamerkintä on LL-e, lentoliikenteen alue. Ivalon lentoaseman alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähin asemakaava-alue on Puhakanmutka, joka kuuluu Ivalon asemakaavaan. Alue sijaitsee noin 3,5 km:n etäisyydellä kiitotien 04/22 itäpuolella. Ivalon keskustan asemakaavoitettu alue sijoittuu noin 6 km:n etäisyydelle kiitotien 04/22 koillispuolelle. Ivalon asemakaavan muutos- ja laajennushanke on kuulutettu TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Historia ja nykyinen toiminta Vuonna 1943 Lapissa toimivat Saksan sotavoimat aloittivat kentän rakennustyöt ja lentokenttä valmistui nykyiselle paikalleen kesällä 1944, mutta vetäytyessään saksalaiset tuhosivat ja miinoittivat kentän perusteellisesti. Kullankaivajille huoltolentoja lentänyt Jukka Lindström kunnosti Ivalon kentän tukikohdakseen vuonna Vuonna 1952 hän aloitti taksilentoliikenteen Ivalon ja Rovaniemen välillä. Kesällä 1955 Aero Oy avasi säännöllisen reittiliikenteen Rovaniemen ja Ivalon välillä. Samana vuonna valmistui ensimmäinen asemarakennus. Uusi metrin pituinen sivukiitotie RWY08/26 rakennettiin 1960-luvun alkupuolella risteäväksi RWY03/21 kanssa. Kiitotie oli kestopäällystetty ja varustettu mittarilähestymisjärjestelmällä. Seuraava vaihe oli sorapintaisen kiitotien 03/21 perusparantaminen. Vuonna 1973 valmistui metrin pituinen pääkiitotie (RWY04/22), jonka suunta hieman muuttui. Samalla otettiin käyttöön ILS-mittarilaskeutumisjärjestelmä, suurtehoiset kiitotie- ja lähestymisvalot sekä liukukulmavalot. Uusi terminaali otettiin käyttöön vuonna Pääkiitotie jatkettiin luvun vaihteessa metrin pituiseksi. Samalla rakennettiin Ilmavoimille (Lapin lennosto) tarpeita vastaavat tukeutumisjärjestelmät päivystyspaikkoineen ja tankkausjärjestelmineen, mikä mahdollisti ympärivuotisen tukikohtatoiminnan. Matkustajaterminaalin ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön vuonna 1987 ja toinen laajennus vuonna Matkustajaterminaalin kolmas laajennus valmistui vuonna Samalla rakennettiin uusi korkeampi lennonjohtotorni ja saneerattiin vanha lennonvarmennusrakennus. Nykyisin Ivalon lentoaseman vuotuinen matkustajamäärä on noin ja liikenneilmailun operaatiomäärä noin (vuonna 2008). Ivalon lentoasemalla ollut Ilmavoimien tukikohta on lopetettu, joten sotilasilmailu on nykyisin vähäistä. Sivukiitotie (08/26) on poistettu lentotoimintakäytöstä vuonna Nykyisin se on rengas- ja autotestaajien käytössä. Lentoaseman kehittyminen Uuden merkittävästi laajemman matkustajaterminaalin hankesuunnitelma on valmistunut vuonna Uusi terminaali on mitoitettu noin

7 vuotuisen matkustajamäärän mukaan. Hankkeen käynnistyminen on riippuvainen Pohjois- ja Itä-Lapin matkailun kehittymisestä sekä kysynnän kasvusta. Toinen merkittävä tekijä Ivalon lentoasemalle on Pohjoinen Jäämeri, sen matkailullinen vetovoima ja erityisesti Barentsin alueen talouskehitys. Barentsinmeren öljy- ja kaasuhankkeet sekä Kuolan kaivoshankkeet tuovat matkustaja- ja rahtiliikennettä Ivalon lentoasemalle. Nämä vaikuttavat näkyvimmin vuoden 2015 jälkeen. 7 Lentoasemalla toimivat tahot Ivalon lentoasemalla toimii Finavia Oyj:n lisäksi seuraavat toiminnanharjoittajat joko Finavia Oyj:n tiloissa tai erillisissä tiloissa Finavia Oyj:ltä vuokratulla alueella: Toiminta Taho Sotilasilmailu Lapin Lennosto, satunnaista toimintaa, ei pysyvää tukikohtatoimintaa Lentoyhtiöt Finnair Oyj Blue1 Ulkomaiset lentoyhtiöt Ansiolentotoiminta Firstinvest Oy (Karelia copters) Lentokoulutustoiminta Tunturi-Ilmailijat ry Yleisilmailu Tunturi-Ilmailijat ry satunnaisia vierailijoita Harrastelentotoiminta Tunturi-Ilmailijat ry Maapalvelut lentoyhtiöille Ready To Go (RTG) Oy Airpro Oy Polttoaineiden jakelu Oy Shell Ab Ilmailu Muut yritykset/tahot Ravintola Ilmasilta Matkamuistomyymälä Autovuokraamoja 4 kpl A-katsastus Oy Ramirent Oy Woikoski Oy Lainapeite Oy Maanomistus Lentoaseman maa-alueet omistaa Suomen valtio ja niitä hallitsee Ilmailulaitos Finavia Oyj. Lentoasema-alue Lentoasema-alue koostuu maaliikenne- ja kenttäalueesta. Lentoaseman maaliikennealue käsittää maaliikenneyhteydet ja pysäköintialueet. Lentoasemien tieyhteyksistä päätieverkkoon ja lentoasemaalueiden sisäisistä katuyhteyksistä vastaa Finavia Oyj. Finavia Oyj vastaa

8 lentoasemien pysäköintipalveluista ja luo edellytykset taksi-, joukkoliikenne- ja autonvuokrauspalveluille. Lentoaseman kenttäalue muodostuu asematasosta ja liikennealueesta. Finavia Oyj hoitaa asematasolla maaliikenteen ohjausta ja opastaa asematasolla liikkuvia ja pysäköiviä lentokoneita. Kiito- ja rullaustiet muodostavat lentoaseman liikennealueen, jonka turvallisuudesta ja liukkaudentorjunnasta Finavia Oyj vastaa. Finavia Oyj huolehtii myös kenttäalueen palo- ja pelastuspalveluista. 8 Lentoliikenne Säännöllistä reittiliikennettä Helsingistä Ivalon lentoasemalle lentää tällä hetkellä Finnair Oyj päivittäin. Kansainvälisiä Charter-lentoja on lennetty Pariisista, Euroopan hubeista, Itävallasta, Espanjasta, Brittein saarilta ja Venäjältä. Charter-lentojen määrä on noin vuodessa. Sotilasilmailu Ivalon lentoasemalla on nykyisin vähäistä. Lentoasemalla olleen Ilmavoimien tukikohdan toiminta on lopetettu, joten lentoasemalla ei enää järjestetä lentotoimintaharjoituksia. Torjuntahävittäjät (Hornet) ja suihkuharjoitushävittäjät (Hawk) operoivat kentällä satunnaisesti käyttäen sitä lähinnä varakenttänä tai lähestymisharjoitteluun. Ilmavoimien kuljetusja yhteyskonekalusto käyttää lentoasemaa vuosittain vähäisiä määriä. Liikennemäärät ja lentokalusto Nykytilanne Ivalon lentoasema on matkustajamäärältään Suomen yhdeksänneksi vilkkain lentoasema (noin matkustajaa vuonna 2008). Liikenneilmailun operaatiomäärät Ivalossa ovat pienet (1 500 operaatiota vuonna 2008). Vuosikeskiarvona päivässä on 3 4 edestakaista aikataulun mukaista vuoroa. Matkailun kausivaihteluista johtuen vilkkaimmat ajankohdat ajoittuvat talvikaudelle joulu huhtikuulle ja hiljaisimmat kuukaudet alkukesään ja loppusyksyyn. Vuonna 2008 yleisin ilma-alustyyppi kotimaan matkustajaliikenteessä oli Airbus A320 -sarjan koneet, joilla tehtiin keskimäärin 3,5 operaatiota (lähes 90 % liikenneilmailun operaatiomääristä) vuorokaudessa. Kaupallisia lentoja lennetään pääsääntöisesti klo 07 ja 23 välisenä aikana, joista suurin osa klo Yleisilmailua lennetään yksimoottorisilla mäntämoottorikoneilla Ivalossa melko tasaisesti muutoin paitsi talvella. Vuonna 2008 yleisilmailun operaatioita oli Ivalossa 200 eli alle 15 % kaikista operaatioista. Sotilasliikenteen operaatioita oli vuonna 2008 noin 70, joista Hornetilla lennettyjä hävittäjäoperaatioita oli 18. Muut operaatiot olivat lähinnä puolustusvoimien yhteys- ja kuljetuskoneoperaatioita. Liikenteen kehittyminen Lähitulevaisuudessa seuraavan viiden vuoden aikana arvioidaan matkustajamäärän kasvavan keskimäärin kolme prosenttia vuodessa ja sen jäl-

9 keen keskimäärin 5 prosenttia. Kokonaismatkustajamäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan noin matkustajaan vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Kaupallisen liikenteen operaatiot raskaalla kalustolla nousevat nykyisestä noin operaatioon. Lennot ajoittuvat pääsääntöisesti keskipäivälle ja alkuiltaan. Yleisilmailun laskeutumismäärän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuoteen 2025 saakka. Sotilaslentojen määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan torjuntahävittäjien (Hornet) operaatiomäärien kasvavan noin 40 vuosittaiseen operaatioon. Muun sotilasliikenteen arvioivan kasvavan noin 5 %. 9 Lentoaseman tekniset tiedot Kenttäalue Ivalon lentoaseman kiitotien pituus on metriä ja leveys 45 metriä. Kiitotien kokonaispinta-ala on noin 16 hehtaaria. Koko asfaltoidun kenttäalueen (kiitotie, rullaustiet, asematasot) pinta-ala on noin 21 hehtaaria. Ilmatila ja lentoreitit Ilmatila on jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritetty ilmatila, jossa annetaan eriasteista lennonjohtopalvelua ja jossa lentämiseen vaaditaan lennonjohtoselvitys. Lennonjohto vastaa porrastamisesta eli ilma-alusten välisen turvallisen etäisyyden säilymisestä valvotussa ilmatilassa. Valvotun ilmatilan rajat määritellään yleensä kaupallisen lentoliikenteen tarpeiden pohjalta. Tämä liikenne käyttää mittarilentosääntöjä (IFR) eli navigointi tapahtuu mittarinäyttämien perusteella. Lisäksi on olemassa AFIS-lentopaikkoja (Aerodrome Flight Information Service). AFIS-palvelu on järjestetty IFR-lentoliikenteen turvaamiseksi lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun antamista, vähäisestä samanaikaisesta liikenteestä johtuen, ei ole katsottu tarpeelliseksi. Palvelun antamisesta vastaa tehtävään koulutettu lennontiedottaja. AFIS-lentoasemilla ja sitä ympäröivässä ilmatilassa ilma-aluksille annetaan liikennetiedotuksia. Liikennetiedotusten tarkoitus on aikaansaada sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Ivalossa annetaan lennonjohtopalvelua yhdistetystä TWR/APPtyöpisteestä. Valvomattomassa ilmatilassa saa vastaavasti lentää ilman lennonjohtoselvitystä lentosääntöjä noudattaen. Siellä lentävät pääasiassa yleisilmailijat, jotka itse vastaavat ilma-alusten välisen turvaetäisyyden säilymisestä. Tämä liikenne käyttää pääasiassa näkölentosääntöjä eli navigointi tapahtuu karttojen ja näköhavaintojen avulla. Ivalon ilmatila on jaettu kahteen osaan. Lähialue ulottuu maasta jalkaan, lähestymisalue on tämän päällä ulottuen jalasta lentopinnalle 95 (9 500 jalkaa). Lähi- ja lähestymisalueet ovat maantieteellisesti samanlaiset ollen keskimäärin 40 km leveitä ja 80 km pitkiä, keskipisteenä lentoasema. Korkeudet on määritelty QNH:lla (korkeustaso merenpinnasta).

10 10 Lennonjohto Ennen jokaisen johdetun lennon aloittamista ilma-aluksen tulee pyytää lennonjohdolta selvitys eli lupa lentää paikasta A paikkaan B. Lähilennonjohto tai AFIS-elin saa Tampereen aluelennonjohdolta (ACC) reittiselvityksen, jonka se välittää ilma-alukselle. Selvitykseen sisältyy matkalentoreitti määränpäähän ja lupa nousta tietylle korkeudelle. Ilmaaluksen jättäessä Ivalon ilmatilan lennonjohto luovuttaa ilma-aluksen aluelennonjohdolle. Lennonjohto vastaanottaa luovutettavan ilma-aluksen suoraan aluelennonjohdolta. Liittymäpintana lähilennonjohdolta aluelennonjohdolle on lentopinta 100 ( jalkaa) tai lähestymisalueen raja. Päinvastoin toimivat tuloportit. Tuloporteilta on määritetty alkulähestymisreitit, jotka johtavat loppulähestymisen alkuun noin 20 km:n etäisyydelle kiitotien päästä. Loppulähestymisen ennen kiitotielle laskeutumista ilma-alus suorittaa joko mittarilähestymismenetelmän (RNAV, NDB) mukaisesti tai hyvällä säällä näköyhteydessä kiitotiehen (näkölähestyminen), mikäli saa siihen selvityksen lennonjohdosta. Näkölähestymisessä finaali eli kiitotien suuntaisesti lennetty lähestymisen vaihe on yleensä lyhyempi kuin mittarilähestymisessä, lyhimmillään muutamia kilometrejä. Aluelennonjohdon ilmatila koostuu lentoväylistä ja RNAV-määritellyistä lentoreiteistä. Ilma-alukset lentävät näitä reittejä pitkin määrätyllä korkeus-, sivuttais- tai pitkittäiserolla toisiinsa. Navigointiteknologia Ilma-aluksen suunnistus on mittarilentosääntöjen mukaan lennettäessä perustunut maassa olevien laitteiden ohjaamon näyttölaitteisiin antamien signaalien mukaan toimimiseen. Tärkein tällainen navigaatiolaite on monisuuntamajakka (VOR), johon liittyy myös etäisyyden mittauslaite (DME). Ilma-alusten navigointi perustuu enenevässä määrin satelliittipaikannuksen hyödyntämiseen eli RNAV-tekniikkaan (Area Navigation). Lentokoneen suunnistuslaitteet keräävät tietoa erinäisistä tietolähteistä, jotka voivat sijaita maanpinnalla (VOR, DME), avaruudessa (GPS-, GLONASS-satelliitit) tai lentokoneessa itsessään (INS eli inertia). Näistä tietolähteistä tai niiden yhdistelmistä saatujen tietojen perusteella lentokoneen suunnistustietokone suorittaa lentokoneen paikan määrityksen ja avustaa navigoinnissa ennalta määrättyjen reittiohjeiden mukaisesti. Kun RNAV-laitteisto on kytketty lentokoneen lennonhallintajärjestelmään eli FMS:ään (Flight Management System), pystytään lentokoneen suoritusarvoja hyödyntämään optimaalisesti eri lennon vaiheissa ja saavuttamaan merkittäviä polttoainesäästöjä ja vähentämään päästöjä. Lentoreitit lentoasemien lähialueen ulkopuolella on määritetty RNAV-pohjaisesti. Lentoreitit Ilmatilan rakennetta ja lentoreittejä koskevat tiedot laaditaan ja julkaistaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn määrittelemien menettelyiden mukaisesti käyttäen sen standardoimaa esittämistapaa.

11 11 Lentoaseman kunnossapito Finavia Oyj:n kunnossapitoyksikkö vastaa lentoasema-alueen, rakennusten ja maakaluston kunnossapidosta sekä palo- ja pelastustoiminnasta, matkustajien- ja matkatavaran turvatarkastuksista sekä alihankkijana muille yrityksille lentopolttonesteiden laadunseurannasta ja tankkauksista, lentokoneiden jäänesto ja -poistotehtävistä ja matkustajien matkatavaran käsittelystä. Lentoaseman kunnossapitoon kuuluu muun muassa kiitoteiden liukkaudentorjunta ja muu talvikunnossapito. Kunnossapitoyksikkö sijaitsee lentoaseman teknisellä alueella. Kunnossapitoyksikkö sijaitsee lentoaseman teknisellä alueella. Alueen rakennuksissa ovat kaluston huolto- ja varastointitilat. Huoltotilojen jätevedet johdetaan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Kunnossapitoyksiköllä on lentoaseman kunnossapitoa varten 3 pakettiautoa, 6 kuorma-autoa, 3 pyöräkuormaajaa, 2 lumilinkoa, 4 harjapuhallinta, 3 pelastusajoneuvoa, 2 linja-autoa, 2 moottorikelkkaa ja 1 traktori. Talvikunnossapito Kiitotien liukkaudentorjunta on välttämätöntä talviaikana. Laskeutuva kone koskettaa kiitotietä km:n tuntinopeudella, ja koneen on pystyttävä pysähtymään turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Jokainen lentoonlähtö ja laskeutuminen tarkastetaan ja arvioidaan erikseen. Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Harjaus aloitetaan kiitotien keskeltä ja lunta poistetaan reunoille päin. Näin lumi saadaan jakautumaan tasaisesti kiitotien molemmille puolille, mikä hidastaa korkeiden lumivallien syntymistä reuna-alueille. Kiitotien reunaan siirretty lumi kootaan kiitotien reunavalorivin sisäpuolelle valliksi, joka heitetään suurteholumilingolla pois kiitotieltä. Kiitotien ulkopuolella on määritelty lumiprofiilit, joita korkeampia lumivalleja ei sallita. Heti kiitotievalojen ulkopuolella lumikerroksen paksuus ei saa olla yli 30 senttimetriä. Lunta saa 15 metrin etäisyydellä olla enintään 1 metri, 20 metrin etäisyydellä 1,5 metriä ja 25 metrin etäisyydellä 3 metriä. Kiitotieltä talven aikana lingottu lumi on noin metriä leveänä mattona kiitotien molemmin puolin. Jos talven lumensyvyys on 80 cm, on reunaalueilla lunta keskimäärin noin 1,2 metriä. Asematasoalueella reunavallille ei ole korkeusrajoituksia. Kiitotieltä ja asematasolta kertyneitä lumia ei kuljeteta eikä varastoida muualle. Kemiallisia sulatusaineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistoon sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. Sääolosuhteiden mukaan kiitotielle levitetään tarvittaessa kemikaaleja g/m 2 eli yhdellä levityskerralla 1 4 tonnia. Kemikaalit levitetään kiitotien metrin levyiselle keskikaistalle. Lentoasemien talvikunnossapitoa Suomessa koskee ilmailumääräys AGA M3-10 "Lumenpoisto ja liukkaudentorjunta", joka perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen (Annex 14) normeihin ja suosituksiin sekä kansainvälisen ilmailujärjestön ICAOn julkaisuihin Airport Services Manual ja Air Navigation Plan European Region. Talvikunnossapitoon liittyviä määräyksiä on myös yleisissä määräyksissä lentoaseman ylläpidosta (AGA M3-3) sekä määräyksissä AGA M3-8 "Kenttäalueen liikenteen ohjaus ja valvonta".

12 12 Lentokoneiden jäänesto ja -poisto Suomen talven olosuhteissa lentokoneen pintaan kerrostuu usein lunta ja jäätä. Lumi ja jää on poistettava koneen pinnasta turvallisuussyistä. Jäänestokäsittelyllä estetään lumen kiinnittyminen ja jääkerroksen muodostuminen koneen pintaan lähtökiihdytyksen ja nousun aikana. Koneen lentäessä matkakorkeudella ilmankosteus ja ilmanpaine ovat alhaisia, eikä jäätä yleensä muodostu. Tätä varten ovat lentokoneen omat sähköiset tai mekaaniset jäänpoistolaitteet. Jäänestossa käytettävän glykoliliuoksen määrä kasvaa lentoliikenteen lisääntymisen myötä. Käyttömääriin vaikuttavat merkittävästi myös talven sääolosuhteet, erityisesti sadanta. Kun lämpötila on alle -10 ºC ja ilmankosteus on alhainen, ei koneen pintaan pääse muodostumaan jäätä, eikä jäänesto- tai jäänpoistokäsittelyjä tarvita. Sen sijaan konetyypeissä, joissa polttoainesäiliöt on sijoitettu siipiin, voi kylmenneen siiven pintaan muodostua ohut jääkerros, vaikka lämpöasteita olisi useita. Kemikaalit Lentoasemalla käytetään liukkaudentorjunnassa pääasiassa nestemäistä kaliumasetaattia (CH 3 COOK) sekä rakeista natriumasetaattia (CH 3 COONa). Urean käyttöä on pyritty minimoimaan ja sitä ei ole käytetty kauden jälkeen. Liukkaudentorjunta-aineet varastoidaan ulkokatoksessa. Nestemäinen asetaatti varastoidaan kahdessa lasikuitusäiliössä (20 m 3 ) ja ulkona säiliöperävaunussa (10 m m 3 ). Rakeinen asetaatti varastoidaan suursäkeissä (500 kg) katoksessa. Lentoasemalla tehdään kunnossapitokaluston ja muiden laitteistojen huolto- ja korjaustöitä, joissa käytetään liuotinpohjaisia pesuaineita ja muita puhdistusnesteitä. Lisäksi lentoasemalla varastoidaan ajoneuvo- ja työkonekaluston huolloissa tarvittavia aineita ja toiminnassa syntyviä ongelmajätteitä. Kemikaalit ja ongelmajätteet säilytetään kunnossapitohallissa ja varastohuoneessa tynnyreissä ja kanistereissa. Jäteöljyt varastoidaan kunnossapidon huoltohallissa olevissa säiliöissä (1 m m 3 ). Sisätiloista jäteöljyt pumpataan ulkona oleviin säiliöihin, joista tyhjennys tapahtuu. Lentokoneiden deicing-käsittelyjä (jäänpoisto ja jäätymisen esto) lentoasemalla tekee RTG Oy. Käsittelyihin käytetään propyleeniglykolipohjaisia (C 3 H 6 (OH) 2 ) nesteitä. Propyleeniglykolia varastoidaan 4,3 m 3 :n terässäiliössä ja nestekonteissa (à 1 m 3 ) sisätiloissa. Osa nestekonteista varastoidaan ulkona. Glykolikäsittelyjä tehdään asematason kahdella seisontapaikalla (1 ja 2) ja ruuhka-aikoina myös muilla seisontapaikoilla.

13 Seuraavassa taulukossa on esitetty lupahakemukseen kuuluvat keskeiset lentoasemalla käytettävät kemikaalit. 13 Kemikaali tai valmiste Kaliumasetataattiliuos (Safegrip Plus, Safeway KA) Natriumasetaattirae (Clearway 6S) Safewing MP I Safewing MP IV Kevyt polttoöljy Koostumus Osuus (%) CAS-nro Luokitus ja lausekkeet Enimmäismäärä prosessissa ja varastossa (t, l) Keskimääräinen käyttö (t/a, l/a) Käyttötarkoitus ja -kohde kaliumasetaatti n Ei luok. vaarallis. 40 t 100 t liukkauden lisäaineet 1-2 torjunta vesi n. 50 natriumasetaatti n. 100 Ei luok. vaarallis. 20 t 20 t liukkauden torjunta lisäaineet 1-2 vesi n. 20 propyleeniglykoli n Ei luok. vaarallis l l lentokoneiden jäänesto/- poisto Kevyt polttoöljy > Xn, N, carc. cat 3; R40, R65, R66, R51/53 Diesel diesel > Xn, N, carc. cat 3; R /53 propyleeniglykoli n Ei luok. vaarallis l l lento- lisäaineet 1-2 vesi n. 40 koneiden jäänesto/- poisto l l KT: 27, polttoaineet l l KT: 27, polttoaineet Bensiini l l KT: 27, polttoaineet Polttoaineet Kunnossapitoyksikkö käyttää kaluston polttoaineena kevyttä polttoöljyä ja dieseliä. Polttoöljyn kulutus vuonna 2008 oli 74 m 3, dieselin kulutus 26 m 3 ja bensiinin kulutus 13 m 3. Maakaluston polttonesteen tankkauspaikka on kunnostettu KTM:n jakeluasemapäätöksen mukaiseksi vuosina Jakelualueen vedet johdetaan hälyttimellä varustetun öljynerottimen kautta. Lentoaseman polttonestesäiliöiden tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa. Kohde Polttoaineen laatu Säiliön tilavuus (m 3 ) Sijainti Valumaallas Materiaali Valm. vuosi tankkauspaikka kevyt polttoöljy 16 maanpäällinen on teräs 1) 2001 tankkauspaikka diesel 10 maanpäällinen on teräs 1) 2001 tankkauspaikka bensiini 5 maanalainen on teräs 1) 2001 varavoima, lämpökeskus kevyt polttoöljy 207 maanpäällinen on teräs 1975 päiväsäiliö, kattilahuone kevyt polttoöljy 1 sisätiloissa ei teräs 1975 varavoima, KP-rakennus kevyt polttoöljy 1 sisätiloissa ei teräs 1976 KP-huoltotila jäteöljy 1 sisätiloissa ei teräs - KP-huoltotila jäteöljy 1 ulkona ei lasikuitu/teräs - Kalustohalli jäteöljy 1 sisätiloissa ei teräs - Kalustohalli jäteöljy 1 ulkona ei lasikuitu/teräs - 1) 2-vaippainen

14 Lisäksi Oy Shell Ab Ilmailulla on polttoaineen varastoalue ja jakelupiste lentoasemalla, mutta ne eivät kuulu lentopaikan ympäristöluvan piiriin. Niissä varastoidaan sekä kerosiinia että lentobensiiniä. 14 Energian käyttö Ivalon lentoasemalla tuotettiin lämpö aikaisemmin oma kevyellä polttoöljyllä toimivalla kattilalaitoksella. Nykyisin laitos toimii Vapo Oy:n varalämpölaitoksena. Vuoden 2007 aikana öljykattilalaitos poistettiin käytöstä ja lentoasema siirtyi käyttämään lämmityksessä puupellettiä. Lämpölaitos on Vapo Oy:n ylläpitämä. Laitoksen lämpökattilan teho on 700 kw ja kahden pellettisäiliön koko yhteensä 44 tonnia. Lämpöenergian kulutus on ollut vuosina keskimäärin noin MWh ja sähkön kulutus noin MWh. Vedenhankinta ja viemäröinti Lentoasema saa käyttövetensä Inarin Lapin Veden vesilaitokselta. Lentoasemalla on myös oma pumppaamo, josta otetaan testiratojen jäädytykseen ja paloharjoituksiin käytettävä sammutusvesi. Lentoasemalla on vuonna 1974 rakennettu jätevedenpuhdistamo. Jätevesien puhdistusmenetelmänä on kemiallinen allaspuhdistus. Puhdistamo on Upo Oy:n Metoxy-24-tyyppinen aktiivilietelaitos, jonka mitoitusvesimäärä on 31 m 3 /vrk. Laitteisto koostuu ilmastusaltaasta (tilavuus 24 m 3 ), selkeytysaltaasta ja kloorauskaivosta. Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Aktiivilietelaitoksesta vesi johdetaan lammikkoon, josta se haihtuu tai imeytyy maaperään. Suoraan vesistöön ei jätevettä johdeta. Jätevedenpuhdistamon ylijäämäliete käsitellään lentoasema-alueella Lapin ympäristökeskuksen hyväksymässä paikassa. Vaaran rinteeseen kaivettu lietteen käsittelyallas on maapohjainen. Sen pituus on noin 30 m, leveys noin 10 m ja syvyys noin 2 m. Ylijäämäliete imeytetään jyrsinturpeeseen ja kalkitaan. Käsitellyn lietteen määrä vuonna 2008 oli 129 m 3. Inarin kunnan kanssa on neuvoteltu lentoaseman jätevesien liittämisestä kunnan viemärivesiverkostoon, josta jätevedet kulkeutuvat Ivalon jätevedenpuhdistamolle. Finavia Oyj on esittänyt, että Ivalon lentoasema liitettäisiin kunnan viemäriverkkoon matkustajaterminaalien laajennuksen käyttöönoton yhteydessä vuonna Jätevedenpuhdistamo toimii siihen asti vanhan luvan puitteissa. Maaliikenne ja järjestelyt Lentoasema sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä valtatie 4:n läheisyydessä. Kentälle suuntautuva liikenne on matkustaja- ja työmatkaliikennettä. Raskas liikenne on lähinnä polttonesteiden kuljetukseen liittyvää liikennettä. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Lentoaseman alueella mahdollisesti pilaantuneeksi alueeksi epäillään lentoaseman käytössä olevaa paloharjoitusaluetta. Alueella tapahtuu kaikki lentoaseman sammutusharjoittelu. Paloharjoitusalue on ollut käytössä 1970-luvulta lähtien. Paloharjoitusalue sijaitsee Finavian Oyj:n alueella ja

15 Finavia Oyj vastaa sen ylläpidosta. Alueella on betoniset altaat polttonestepalon sammutusharjoittelua varten, lentokoneen runkoa simuloiva teräsputki ja savusukelluskontti. Harjoitusalue on saneerattu vuonna Alueelle on asennettu eristykseksi HDPE -muovikalvo (paksuus 1 mm). Paloharjoittelussa syntyvät sammutusvedet suotautuvat paloallasalueella maahan ja ohjautuvat suojamuovin päältä kokoojakaivoon ja edelleen öljynerottimeen. Öljynerotuskaivon jälkeen valumavedet imeytetään maastoon. Paloharjoitusalueen maaperää ei ole tutkittu. Lentoasemalla sivukiitotien eteläpuolella sijaitsee vanha, vuonna 1966 muodostunut kaatopaikka, joka on poistettu käytöstä ja maisemoitu vuonna Alue toimii nykyisin varastoalueena. Kaatopaikka-alueen maaperää ei ole tutkittu. Lapin lennostolla on ollut lentoasema-alueella useita käytöstä poistettuja ja tyhjennettyjä polttonestesäiliöitä ja polttoaineen jakelupisteitä. Alueet on tutkittu säiliöiden poiston yhteydessä. Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt säiliöiden poiston loppuraportin. 15 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Lentoaseman teknisille toimintaratkaisuille ei ole laadittu parhaan käytettävissä olevaan tekniikan arvioimiseen sovellettavaa BAT-vertailuasiakirjaa (BREF). Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Näiden lisäksi mekaaniseksi keinoksi lasketaan hiekoittaminen. Tutkimusten mukaan hiekoittaminen lisää kitkaa vain kertaluonteisesti ja silloinkin hyvin marginaalisesti. Lisäksi osa lentokalustosta (esimerkiksi suihkumoottorit ja potkurit) ovat hyvin vaurioherkkiä. Hiekoittaminen on poikkeuksellinen erikoistoimenpide. Kemiallisia sulatusaineita tarvitaan määrätyissä sääolosuhteissa kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistoon tai ennakoivaan liukkaudentorjuntaan estämään kosteuden jäätymistä. Tekninen urea on ollut aikaisemmin perinteinen ja ainoa lentoasemille soveltuva sulatusaine. Se ei aiheuta metallien korroosiota kuten esimerkiksi tiesuolat. Asetaateilla on eräissä tilanteissa paremmat ominaisuudet kuin urealla luvun jälkipuolelta asetaattien käyttö on lisääntynyt. Suorien ympäristövaikutusten kannalta parhaita markkinoilla olevia tuotteita ovat asetaatit ja formiaatit. Formiaatteja pidetään ympäristölle vähemmän haitallisena kuin ureaa ja asetaatteja. Euroopan lentoasemilla käytetään yleisimmin asetaatteja, formiaatteja sekä ureaa. Useat lentoasemat käyttävät muun muassa glykoli- ja alkoholipohjaisia tuotteita. Suorien ympäristövaikutusten lisäksi käytettäviä aineita valittaessa otetaan huomioon aineiden vaikutukset lentokoneiden eri materiaaleihin ja päällysteisiin, joilla on merkitystä lentoturvallisuuden kannalta. Ennakoiva liukkaudentorjunta vähentää kemikaalien käyttömääriä. Kiitotien sulana pitämiseen tarvitaan vain puolet siitä kemikaalimäärästä, joka tarvitaan saman jäätyneen vesimäärän sulattamiseen. Liukkausvaroitusjärjestelmien avulla pystytään tekemään keliä koskevia ennusteita ja soveltamaan ennakoivaa liukkaudentorjuntaa. Talvikunnossapidon menetelmiä tutkitaan ja kehitetään aktiivisesti. Menetelmien yhtenä oleellisena valintakriteerinä ovat niiden aiheuttamat ympä-

16 ristövaikutukset. Muita menetelmiä ovat muun muassa kiitotien sulattaminen lämmityslaitteistolla, kiitotien pinnan kuivaaminen imurilla ja asfalttipäällysteiden kuumentamiseen käytettävät laitteet. Lisäksi on testattu uusia liukkaudentorjunta-aineita kuten betaiinia lentokoneiden korroosiovaikutusten vähentämiseksi. 16 Ympäristöjohtamisjärjestelmä Finavia Oyj:n ympäristötyötä koordinoi ympäristöjohtoryhmä. Finavia Oyj hyödyntää toiminnassaan ISO standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää. Lentoaseman päällikkö vastaa lentoaseman toiminnasta ja on vastuussa asetettujen ympäristötavoitteiden toteuttamisesta sekä ympäristöasioiden hoidosta lentoasemalla. Lentoaseman päällikön määräämä ympäristövastaava ylläpitää ympäristöjärjestelmän dokumentaatiota lentoasemalla ja vastaa ympäristötietojen toimittamisesta raportointia varten. Lentoaseman muun henkilöstön tehtävänä on ilmoittaa toimintatapoja tai järjestelmää koskevista puutteista ja syntyvistä kehittämisideoista sekä toimia annetun ohjeistuksen mukaisesti. Finavia Oyj:n ympäristöpolitiikassa on määritelty toiminta ilmailun ja yhteiskunnan parhaaksi, osaaminen ja vastuuntunto, ympäristön kuormittumisen ehkäiseminen, ympäristöasioiden hallinta ja kansainvälinen yhteistyö. YMPÄRISTÖKUORMITUS Ivalon lentoaseman toiminnassa merkittäviä päästöjä ja ympäristövaikutuksia aiheutuu lentoaseman kenttä-alueen kunnossapidosta, kunnossapitokaluston käytöstä ja huollosta, lentokoneiden jäänpoisto- ja jäänestokäsittelyistä, lentokoneiden liikkumisesta ja lentoaseman rakennusten ylläpidosta. Kiitoteiden talvikunnossapidossa käytetään liukkaudentorjunta-aineita, jotka valumavesien kautta aiheuttavat vesistökuormitusta. Kunnossapitokaluston käyttö, huolto ja korjaus ovat verrattavissa raskaiden ajoneuvojen käyttöön ja ylläpitoon, jossa käsitellään polttoaineita ja syntyy jätteitä. Lentokoneiden käyttöhuollossa merkittävin toiminto on lentokoneiden pintojen jäänesto ja -poisto talviaikana. Toiminnassa käytetty propyleeniglykoli voi valumien kautta aiheuttaa vesistökuormitusta. Lentotoiminnasta aiheutuu melua ja pakokaasupäästöjä. Lentoasema-alueen rakennusten ylläpidosta aiheutuu ympäristövaikutuksia energian käytöstä ja jätteistä. Lentokoneiden tankkaustoiminta edellyttää polttonesteiden varastointia ja käsittelyä, mihin sisältyy vahinkoriski. Lentopolttonestehuollosta vastaa öljy-yhtiö, mutta Finavia Oyj:n pelastuspalvelu hälytetään paikalle mahdollisen vahingon sattuessa.

17 17 Päästöt pintavesiin, maaperään ja pohjaveteen Talvikunnossapito Ivalon lentoasemalla urean käyttö liukkaudentorjuntaan lopetettiin vuonna 2005 ja asetaattia on käytetty vuodesta 2001 lähtien. Formiaattia liukkaudentorjuntaan on kokeiltu kaudella Asetaattia (100 %) käytettiin liukkaudentorjuntaan 79 tonnia talvikaudella ja 87 tonnia talvikaudella hehtaarin kokoisella lentoliikennealueella. Liukkaudentorjunta-aineiden käyttö on kasvanut liikennemäärän kasvaessa. Myös talven sääolot vaikuttavat käyttömääriin ja säiden lauhtuminen on kasvattanut kemiallisen liukkaudentorjunnan tarvetta. Liukkaudentorjuntakemikaalien aiheuttama biologinen hapenkulutus on kaudella ollut noin 50 t/v ja kaudella noin 57 t/v. Vuonna 2025 liukkaudentorjuntakemikaalien käyttömäärän on arvioitu olevan noin 150 t/v ja biologisen hapenkulutuksen noin 60 t/v. Sekä jäänpoistoon (deicing) että jäänestoon (anti-icing) käytetään propyleeniglykolia. Ivalon lentoasemalla käytettiin talvikautena glykolia 43 m 3. Jäänpoistoon käytetään kuumaa vettä ja tyypin I glykolinestettä. Jäänestoon käytetään puolestaan tyypin I tai paksunnettua tyypin IV glykolinestettä. Tyypin I nesteen kulutus oli 31,9 m 3 ja tyypin IV 11,2 m 3. Glykolinesteiden aiheuttama biologinen hapenkulutus on kaudella ollut noin 33 t/v, kaudella noin 43 t/v ja kaudella noin 30 t/v. Vuonna 2025 hapenkulutuksen on arvioitu olevan noin 55 t/v. Polttonesteet Lentokoneiden tankkaustoiminta edellyttää polttonesteiden varastointia ja käsittelyä, mihin sisältyy vahinkoriski. Lentopolttonestehuollosta vastaa öljy-yhtiö. Polttoaineena käytetään suihku- ja potkuriturbiinikoneissa lentopetrolia eli kerosiinia ja mäntämoottorisissa pienkoneissa lentobensiiniä. Lentopetrolia ja -bensiiniä varastoidaan säiliöissä Finavia Oyj:ltä vuokratuilla varastoalueilla. Isot lentokoneet tankataan (lentopetroli) asematasolla autosta käsin ja pienkoneet (lentobensiini) itsepalveluasemalla. Kunnossapitokaluston polttoaineena käytetään pääasiassa kevyttä polttoöljyä ja jonkin verran dieseliä. Bensiiniä myydään autovuokraajille ja rengastestaajille. Öljysäiliöiden vuodon tai täytön yhteydessä voi öljyä päästä maaperään, mutta vuodon todennäköisyys on pieni. Vuotojen varalta Oy Shell Ab:llä ja lentoasemalla on öljyvahingon toimenpideohjeet, joiden avulla öljyn kulkeutuminen maaperään ja pintavesiin voidaan ehkäistä. Päästöt ilmaan Lentoasema-alueella ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat kenttäalueella operoivat lentokoneet ja maakalusto, maaliikennealueen autoliikenne sekä rakennusten lämmitys. Suihku- ja potkuriturbiinimoottoreiden pakokaasut sisältävät typen oksideja (NO X ), palamattomia hiilivetyjä (HC), hiilimonoksidia eli häkää (CO), hiilidioksidia (CO 2 ), vesihöyryä (H 2 O) ja rikin oksideja (SO X ) sekä hiukkasia. Typen oksidien, palamattomien hiilivetyjen ja hiilimonoksidin määrä vaihtelee lennon eri vaiheissa lentomenetelmästä ja moottoritehosta riippuen. Rullausten aikana palamistehokkuus on pienin ja suhteellinen hiilivetypäästö suurimmillaan.

18 Ivalon lentoaseman lentoliikenteen ja maakaluston päästöt vuonna 2008 ja ennustetilanteessa vuonna 2025 on esitetty seuraavassa taulukossa. 18 LTOsyklimäärä CO [t/a] HC [t/a] NO x [t/a] Hiukkaset [t/a] SO 2 [t/a] CO 2 [t/a] Polttoaine [t/a] Lentoliikenne v ) ,0 5,5-0, Lentoliikenne ennustetilanteessa 2) ,8 8,2-0, Maakalusto v ) - 2,3 0,6 2,5 0,13 0, Maakalusto ennustetilanteessa 3) - 3,5 0,9 3,7 0,19 0, ) Finavia, ympäristökatsaus ) Ennustetilanne on laskettu siten, että liikenneilmailun arvioidaan 1,8-kertaistuvan ja muun ilmailun pysyvän samana kuin vuonna ) Ennustetilanteen päästöt on laskettu siten, että polttoöljyn kulutus arvioidaan olevan 50 % suurempi kuin vuonna Melu Lentokoneiden melu Ivalon lentoliikenteen meluselvitys on laadittu vuonna Selvitys kattaa melualueet vuoden 2008 liikenteellä sekä ennustetilanteen melualueet vuodelle Meluselvityksessä on huomioitu Ivalon lentoaseman siviilija sotilasliikenne. Ivalon lentoaseman operaatiomäärät ovat olleet vuosina 2000, 2003 ja 2008 sekä ennustetilanteessa seuraavat: Vuosi 2000 Vuosi 2003 Vuosi 2008 Vuosi 2025 ennuste Liikenneilmailu Yleisilmailu Sotilasilmailu Yhteensä Ivalon lentoaseman liikenteen operaatiot keskimäärin vuorokaudessa ovat olleet vuonna 2008 seuraavat: v A320-sarjan suihkumatkustajakoneet 3, moottoriset potkurikoneet 0,8 Helikopterit 0,0 Muut suihkumatkustajakoneet 0,3 B757-suihkumatkustajakoneet 0,0 B737-suihkumatkustajakoneet 0,1 Muut ilmavoimien koneet 0,1 MD80 -suihkumatkustajakone 0,1 Ilmavoimien Hornet -koneet 0,1 Yhteensä 5,02

19 19 Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Finavian Oyj:n jätehuoltoon tukeutuvat kaikki lentoasemalla toimivat tahot. Ne toimittavat jätteensä jäteastioihin, joiden tyhjentämisestä Finavia Oyj on tehnyt sopimukset jätehuoltoyritysten kanssa. Jätemäärät vuodelta 2008 ovat seuraavat: Jätelaji Määrä Yksikkö Sekajäte m 3 Erilliskerätty pienmetalli t ja metalliromu Kaivojen tyhjennysjäte - l Voiteluöljyjäte t Öljynerottimen jäte - l liuotinjäte - kg Kiinteä ongelmajäte 203 kg Loisteputket ja -lamput 100 kpl Ajoneuvojen renkaat kg Ajoneuvojen akut t Jätelajien lajittelu ja keräyspisteet ovat seuraavat: Jätelaji Lajittelu Keräyspiste Sekajäte lajittelematon kaatopaikkajäte Terminaali, kunnossapito Tstopaperi ei erilliskeräilyä Sanomalehdet ei erilliskeräilyä Pahvi ei erilliskeräilyä Biojäte ei erilliskeräilyä Lasi ei erilliskeräilyä Metalliromu oma keräyspiste Kunnossapito Jäteöljy jäteöljysäiliöt Kunnossapito Kiinteä öljyinen erilliset astiat Kunnossapito jäte Maalit purkin yms. Pohjat Kunnossapito Liuottimet erilliset astiat Kunnossapito Akut/paristot erilliset astiat Kunnossapito Loisteputket erillinen astia Kunnossapito Elektroniikkaromu erillinen astia/lava Kunnossapito TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön maankäyttö Ivalon lentoasema sijaitsee Ivalojoen varrella. Toiselta puolelta kiitotietä 04/22 reunustavat Syväkuopanvaara ja Korkiavaara. Itä-länsisuuntainen sivukiitotie on poistettu käytöstä. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä kiitotien 04/22 itäpuolella. Lähin taajamaluonteinen asutus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä lentoasemasta itään. Ivalon keskustaajama sijaitsee noin 6 kilometrin etäisyydellä kiitotiestä lentoaseman koillispuolella.

20 20 Ympäristön laatu Maaperä Lentoaseman alueen maaperä on pääosin moreenivaltaista. Lentoaseman itäosassa, käytöstä poistetun kiitotien itäpäädyssä, on laajempi hiekka- ja soravaltainen alue. Kiitotien 04/22 eteläpäädyssä maanpinta on likimain tasolla +146 m ja pohjoispäädyssä suunnilleen tasolla +141 m. Käytöstä poistetun kiitotien itäpäädyssä maanpinta on suunnilleen tasolla +143 m. Kiitotien 04/22 ympäristössä maanpinta viettää pääosin luoteeseen kohti Ivalojokea. Korkiavaaran ja Syväkuopanvaaran huiput kohoavat tasolle yli +185 m. Lentoasema sijoittuu Pohjois-Lapin granuliittivyöhykkeelle. Pohjavesi Lentoaseman käytöstä poistetun kiitotien itäosassa sijaitsee I-luokan pohjavesialue, Törmänen ( ). Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 3,12 km 2, josta muodostumisalueen pinta-ala on noin 1,57 km 2. Pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu noin 800 m 3 /vrk. Alue muodostuu laajasta deltamaisesta hiekka- ja sorakerrostumasta, jonka paksuus on 6 11 metriä. Kerrostumaa on muotoillut ja kasannut Ivalojoki. Alueen pohjavesi muodostuu pääasiassa muodostumisalueella ja läntisen vaara-alueen rinteille kerrostuneella hiekka-alueella. Pohjavesialueen vedenottamo on noin 1 km:n etäisyydellä lentoaseman itäpuolella. Kiitotien 04/22 ympäristössä pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen. Pohjavesi purkautuu suurimmaksi osaksi Ivalojoen itärannalla osittain soistuneille alueille. Pintavesi Lentoasema sijaitsee Ivalon alueen valuma-alueella Alueen pintavedet kulkeutuvat Ivalojokeen. Lähimmät vesistöt ovat Ivalojoki, Alajärvi ja Pasasjärvi. Ivalojoki sijaitsee lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä lentoaseman länsipuolella, Alajärvi noin 0,5 km:n etäisyydellä lentoaseman kaakkoispuolella ja Pasasjärvi noin 2,5 km:n etäisyydellä lentoaseman länsipuolella. Lentoaseman läheisyydessä on muutamia pieniä lampia ja järviä, joista lähin sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä kiitotien 04/22 länsipuolella (Moikanvuopaja). Lentoaseman hulevedet ohjataan ympäristöön neljästä pisteestä, jotka sijaitsevat kiitotien 04/22 länsipuolella ja koillispäässä. Purkupisteistä hulevedet ohjautuvat kohti Ivalojokea, jonne purkureittien pituudet ovat metriä. Käytännössä vedet imeytyvät maaperään eikä suoria päästöjä Ivalojokeen synny. Asematason ja kiitotien pohjoisosan hulevedet purkautuvat kiitotien koillispäässä. Muilta osin kiitotietä hulevedet purkautuvat kolmesta pisteestä kiitotien länsipuolelle. Luonnonolosuhteet Lentoasema sijaitsee Pohjois-Lapin tunturiseudulla Ivalojoen laaksossa. Kasvimaantieteellisesti alue kuuluu pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen, jonka kasvillisuus on tyypillisesti karua ja metsät ovat pääosin männiköitä. Lentoasema on poronhoitoalueella. Lentoaseman ympäristöä leimaa Ivalojoki, joka on lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä lentoasemasta. Li-

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/11/1 Dnro PSAVI/17/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 29/11/1 Dnro PSAVI/17/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 29/11/1 Dnro PSAVI/17/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kemi-Tornion lentoaseman ympäristölupa, Kemi ja Keminmaa Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 131/11/1 Dnro PSAVI/104/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Rovaniemen lentoaseman ympäristölupa, Rovaniemi Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa Ilmavoimien esikunta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus

Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus 2002 Ilmailulaitoksen ympäristökatsaus 9 I L M A I L U L A I T O K S E N Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2 0 0 2 ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖRAPORTTI VALMISTUI Vuoden 2002 syyskuussa valmistui Ilmailulaitos-konsernin

Lisätiedot

Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, Kruunupyy

Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, Kruunupyy L IITE A 50 1(7) LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Ympäristöluvat PL 200 65101 VAASA Asia Lausunto ympäristölupahakemuksesta: Finavia Oyj, Kokkola- Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Sivu 1 / 1 4450/11.01.00/2011 88 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvasta tehtyjä valituksia Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia ja Lentotekniikkalaitos Ilmavoimien Koelentokeskus PL 50 PL 5 01531 VANTAA 35601 HALLI

Ilmailulaitos Finavia ja Lentotekniikkalaitos Ilmavoimien Koelentokeskus PL 50 PL 5 01531 VANTAA 35601 HALLI PÄÄTÖS Nro 112/09/1 Dnro ISY-2007-Y-164 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2009 ASIA Hallin lentoaseman ympäristölupa, Jämsä. HAKIJAT Ilmailulaitos Finavia ja Lentotekniikkalaitos Ilmavoimien Koelentokeskus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 122/10/1 Dnro PSAVI/86/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Kittilän lentoaseman ympäristölupa, Kittilä

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 122/10/1 Dnro PSAVI/86/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Kittilän lentoaseman ympäristölupa, Kittilä 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 122/10/1 Dnro PSAVI/86/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kittilän lentoaseman ympäristölupa, Kittilä Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 58/08/1 Dnro ISY-2007-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2008 ASIA. Joensuun lentoaseman ympäristölupa. HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 58/08/1 Dnro ISY-2007-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2008 ASIA. Joensuun lentoaseman ympäristölupa. HAKIJA PÄÄTÖS Nro 58/08/1 Dnro ISY-2007-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2008 ASIA Joensuun lentoaseman ympäristölupa. HAKIJA Ilmailulaitos Finavia PL 50 01531 VANTAA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Joensuun lentoasema

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 36/2007/2 Dnro LSY 2001 Y 301 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2007 ASIA Ilmailulaitos Finavian ja Satakunnan Lennoston ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin Laserkeilausaineiston hyödynt dyntäminen Finavian tarpeisiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausseminaari 10.10.2008 Finavia / Jussi Kivelä ICAO:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen Siviili-ilmailujärjestö

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni

YMPÄRISTÖTIEDOT 2002. www.finnair.fi/konserni YMPÄRISTÖTIEDOT 2002 www.finnair.fi/konserni SOPEUTUSTOIMILLA SUOTUISA YMPÄRISTÖVAIKUTUS Suuret muutokset kysynnässä ja tarjonnassa näkyivät vahvas ti Finnairin toiminnassa vuonna 2002. Kysynnän muutoksesta

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 17.8.2010

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Järkevää joukkoliikennettä

Järkevää joukkoliikennettä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I Järkevää joukkoliikennettä Lentämistä pidetään energiatehottomana liikennemuotona. Sitä se onkin pahimmassa tapauksessa lennettäessä tyhjillä suihkukoneilla lyhyitä matkoja.

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 202 09.04.2002 2 Ymp 12095-2001 (233) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Y M PÄ R I S T Ö T I E D O T 2 0 01

Y M PÄ R I S T Ö T I E D O T 2 0 01 YMPÄRISTÖTIEDOT 2001 TAVOITTEENA EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Finnair on Euroopan johtavia lentoyhtiöitä ympäristöasioissa. Vastuuntuntoinen ja avoin ympäristöasioiden hoitaminen on kiinteä osa konsernin

Lisätiedot

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025

Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 Kuopion lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2008 ja ennuste 2025 A 1/2010 30.04.2010 ennakkokopio Kansilehden kuvat: ja Ilmavoimat Kuopion lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2008 ja ennuste

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008

ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ. Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 ILMI SUOMEN ILMALIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Siviililentoliikenteen energiankulutus ja päästöt Suomen lentotiedotusalueella 2008 Muistio, v. 1.0 19.10.2009 Konsernihallinto, Ympäristö Siviililentoliikenteen

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/2007/2, 3.9.2007 edellytetty hulevesiä koskeva selvitys, Pirkkala

Päätös. Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/2007/2, 3.9.2007 edellytetty hulevesiä koskeva selvitys, Pirkkala Päätös Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 19/21/1 Dnro LSSAVI/258/4.8/21 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.21 ASIA Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa koskevassa ympäristöluvassa nro 36/27/2, 3.9.27 edellytetty

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot