ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010. Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 123/10/1 Dnro PSAVI/33/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Ivalon lentoaseman ympäristölupa, Inari Finavia Oyj PL Vantaa

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 4 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 4 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 5 Toimintaa koskevat luvat... 5 Sopimukset... 5 Kaavoitustilanne... 5 TOIMINTA... 6 Yleiskuvaus toiminnasta... 6 Historia ja nykyinen toiminta... 6 Lentoaseman kehittyminen... 6 Lentoasemalla toimivat tahot... 7 Maanomistus... 7 Lentoasema-alue... 7 Lentoliikenne... 8 Liikennemäärät ja lentokalusto... 8 Nykytilanne... 8 Liikenteen kehittyminen... 8 Lentoaseman tekniset tiedot... 9 Kenttäalue... 9 Ilmatila ja lentoreitit... 9 Lentoaseman kunnossapito Lentokoneiden jäänesto ja -poisto Kemikaalit Polttoaineet Energian käyttö Vedenhankinta ja viemäröinti Maaliikenne ja järjestelyt Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Ympäristöjohtamisjärjestelmä YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt pintavesiin, maaperään ja pohjaveteen Päästöt ilmaan Melu Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön maankäyttö Ympäristön laatu Maaperä Pohjavesi Pintavesi Luonnonolosuhteet Ilmanlaatu TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin Vaikutus maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus Melun vaikutus Vaikutus terveyteen PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVAT TOIMET Liukkaudentorjunta Jäänesto ja -poisto Ilmapäästöjen hallinta Melun hallinta... 26

3 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Ympäristötarkkailuohjelma Pintavesitarkkailu Jätteet Päästöt ilmaan Melu Raportointi POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Riskinarviointi LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksista tiedottaminen Lausunnot Hakijan kuuleminen ja vastineet Merkinnät A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U LUPAMÄÄRÄYKSET Päästöt vesiin ja maaperään Melu Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Polttoaineet, kemikaalit ja varastointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Tarkkailu ja raportointi Käyttö- ja päästötarkkailu Ympäristövaikutusten tarkkailu Mittausten laadunvarmennus Kirjanpito ja raportointi Toiminnan lopettaminen Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU

4 4 HAKEMUS Ilmailulaitos Finavia ( alkaen Finavia Oyj) on Pohjois- Suomen ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa hakenut toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Ivalon lentoaseman nykyiselle ja ennustetun kehityksen mukaiselle toiminnalle. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupahakemus koskee Ivalon lentoaseman toimintaa. Lupaa haetaan nykyiselle ja vuoteen 2025 saakka ennustettavissa olevalle tulevaisuuden toiminnalle. Ympäristölupahakemukseen kuuluu Finavian Oyj:n toiminta lentoasemalla. Hakemukseen kuuluvat lentoaseman seuraavat toiminnot: lentoaseman kenttäalueen liikenne (ilma-alukset ja maaliikenne) ja niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset lentoaseman välittömässä läheisyydessä asematasojen, rullausteiden ja kiitoteiden kunnossapito kunnossapitokaluston käyttö- ja huoltotoiminta ilma-alusten jäänesto- ja jäänpoistokäsittely kenttäalueiden palo- ja pelastuspalvelut sekä paloharjoitusalue ja sen käyttäminen Finavia Oyj:n käyttämien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi ja käyttö Finavia Oyj:n tilojen energiankulutus ja vedenhankinta toiminnassa syntyvät jätteet. Ivalon lentoasema sijaitsee Inarin kunnassa noin 6 kilometriä Ivalon keskustan lounaispuolella. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 12 b) mukaan lentopaikalla on oltava ympäristölupa. Lapin ympäristökeskus on päivätyssä kirjeessään edellyttänyt Ilmailulaitos Finaviaa hakemaan ympäristölupaa Kittilän lentoaseman toiminnalle. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen lentoasemaa koskevissa ympäristölupa-asioissa ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 12 b) kohdan nojalla.

5 TOIMINTAA KOSKEV AT L UV AT, SOPIMUKSET J A ALUEEN KAAVOITUSTI- LANNE 5 Toimintaa koskevat luvat Sopimukset Ivalon lentoasemalla ei ole aikaisempia ympäristönsuojeluun tai sijoituspaikkaan liittyviä lupia. Toimintaan liittyvät aiemmat päätökset ja sopimukset ovat seuraavat: Viemäröinti Ivalon lentoaseman jätevedenpuhdistamolla on vesihallituksen antama päätös. Lintujen torjuntalupa Lapin ympäristökeskus on vuonna 2006 myöntänyt lentoasemalle luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupa on voimassa vuoden 2010 loppuun. Maa- ja metsätalousministeriö on vuonna 2005 myöntänyt Ilmailulaitos Finavialle luvan tappaa lentoasemilla lentoliikennettä vaarantavat rauhoitetut ja rauhoittamattomat eläimet. Lupa on voimassa vuoden 2010 loppuun. Lentoaseman maa-alueet omistaa Suomen valtio ja niitä hallitsee Finavia Oyj. Lentoaseman alueella on seuraavilla yrityksillä maanvuokrasopimukset: Yritys Oy Shell Ab Test World Oy Vapo Oy Alueen käyttötarkoitus Ilmailuhuoltoasema Ajoneuvojen huoltorakennuksen sijoituspaikka Lämpökeskuksen sijoituspaikka Kaavoitustilanne Lapin liiton Lapin seutukaavassa vuodelta 2002 Ivalon lentoasema ja sitä ympäröivä alue on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL). Ivalon lentoasema sijoittuu voimassa olevan Pohjois-Lapin maakuntakaavan alueelle, jonka valtioneuvosto on vahvistanut Maakuntakaavassa Ivalon lentoasema on merkitty lentoliikenteen alueeksi (LL). Kaavan selostusosassa todetaan, että aluevarausperusteena on ollut kansainvälinen lentoasema ja rajanylityspaikka lentoliikenteessä. Lentoasemaa ja sen ympäristöä kehitetään kasvavan ja kansainvälistyvän liikenteen tarpeita vastaavasti. Ympäristön maankäytössä otetaan huomioon kasvavan liikenteen aiheuttamat rajoitukset. Lentoaseman alue sijoittuu Ivalon alueen yleiskaava-alueelle (entinen Ivalon paliskunnan yleiskaava), jonka laatiminen on vireillä. Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä Uusi kaavaehdotus on tulossa näh-

6 täville mahdollisesti vuoden 2009 aikana. Viimeisimmässä kaavaluonnoksessa lentoaseman alueen kaavamerkintä on LL-e, lentoliikenteen alue. Ivalon lentoaseman alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähin asemakaava-alue on Puhakanmutka, joka kuuluu Ivalon asemakaavaan. Alue sijaitsee noin 3,5 km:n etäisyydellä kiitotien 04/22 itäpuolella. Ivalon keskustan asemakaavoitettu alue sijoittuu noin 6 km:n etäisyydelle kiitotien 04/22 koillispuolelle. Ivalon asemakaavan muutos- ja laajennushanke on kuulutettu TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Historia ja nykyinen toiminta Vuonna 1943 Lapissa toimivat Saksan sotavoimat aloittivat kentän rakennustyöt ja lentokenttä valmistui nykyiselle paikalleen kesällä 1944, mutta vetäytyessään saksalaiset tuhosivat ja miinoittivat kentän perusteellisesti. Kullankaivajille huoltolentoja lentänyt Jukka Lindström kunnosti Ivalon kentän tukikohdakseen vuonna Vuonna 1952 hän aloitti taksilentoliikenteen Ivalon ja Rovaniemen välillä. Kesällä 1955 Aero Oy avasi säännöllisen reittiliikenteen Rovaniemen ja Ivalon välillä. Samana vuonna valmistui ensimmäinen asemarakennus. Uusi metrin pituinen sivukiitotie RWY08/26 rakennettiin 1960-luvun alkupuolella risteäväksi RWY03/21 kanssa. Kiitotie oli kestopäällystetty ja varustettu mittarilähestymisjärjestelmällä. Seuraava vaihe oli sorapintaisen kiitotien 03/21 perusparantaminen. Vuonna 1973 valmistui metrin pituinen pääkiitotie (RWY04/22), jonka suunta hieman muuttui. Samalla otettiin käyttöön ILS-mittarilaskeutumisjärjestelmä, suurtehoiset kiitotie- ja lähestymisvalot sekä liukukulmavalot. Uusi terminaali otettiin käyttöön vuonna Pääkiitotie jatkettiin luvun vaihteessa metrin pituiseksi. Samalla rakennettiin Ilmavoimille (Lapin lennosto) tarpeita vastaavat tukeutumisjärjestelmät päivystyspaikkoineen ja tankkausjärjestelmineen, mikä mahdollisti ympärivuotisen tukikohtatoiminnan. Matkustajaterminaalin ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön vuonna 1987 ja toinen laajennus vuonna Matkustajaterminaalin kolmas laajennus valmistui vuonna Samalla rakennettiin uusi korkeampi lennonjohtotorni ja saneerattiin vanha lennonvarmennusrakennus. Nykyisin Ivalon lentoaseman vuotuinen matkustajamäärä on noin ja liikenneilmailun operaatiomäärä noin (vuonna 2008). Ivalon lentoasemalla ollut Ilmavoimien tukikohta on lopetettu, joten sotilasilmailu on nykyisin vähäistä. Sivukiitotie (08/26) on poistettu lentotoimintakäytöstä vuonna Nykyisin se on rengas- ja autotestaajien käytössä. Lentoaseman kehittyminen Uuden merkittävästi laajemman matkustajaterminaalin hankesuunnitelma on valmistunut vuonna Uusi terminaali on mitoitettu noin

7 vuotuisen matkustajamäärän mukaan. Hankkeen käynnistyminen on riippuvainen Pohjois- ja Itä-Lapin matkailun kehittymisestä sekä kysynnän kasvusta. Toinen merkittävä tekijä Ivalon lentoasemalle on Pohjoinen Jäämeri, sen matkailullinen vetovoima ja erityisesti Barentsin alueen talouskehitys. Barentsinmeren öljy- ja kaasuhankkeet sekä Kuolan kaivoshankkeet tuovat matkustaja- ja rahtiliikennettä Ivalon lentoasemalle. Nämä vaikuttavat näkyvimmin vuoden 2015 jälkeen. 7 Lentoasemalla toimivat tahot Ivalon lentoasemalla toimii Finavia Oyj:n lisäksi seuraavat toiminnanharjoittajat joko Finavia Oyj:n tiloissa tai erillisissä tiloissa Finavia Oyj:ltä vuokratulla alueella: Toiminta Taho Sotilasilmailu Lapin Lennosto, satunnaista toimintaa, ei pysyvää tukikohtatoimintaa Lentoyhtiöt Finnair Oyj Blue1 Ulkomaiset lentoyhtiöt Ansiolentotoiminta Firstinvest Oy (Karelia copters) Lentokoulutustoiminta Tunturi-Ilmailijat ry Yleisilmailu Tunturi-Ilmailijat ry satunnaisia vierailijoita Harrastelentotoiminta Tunturi-Ilmailijat ry Maapalvelut lentoyhtiöille Ready To Go (RTG) Oy Airpro Oy Polttoaineiden jakelu Oy Shell Ab Ilmailu Muut yritykset/tahot Ravintola Ilmasilta Matkamuistomyymälä Autovuokraamoja 4 kpl A-katsastus Oy Ramirent Oy Woikoski Oy Lainapeite Oy Maanomistus Lentoaseman maa-alueet omistaa Suomen valtio ja niitä hallitsee Ilmailulaitos Finavia Oyj. Lentoasema-alue Lentoasema-alue koostuu maaliikenne- ja kenttäalueesta. Lentoaseman maaliikennealue käsittää maaliikenneyhteydet ja pysäköintialueet. Lentoasemien tieyhteyksistä päätieverkkoon ja lentoasemaalueiden sisäisistä katuyhteyksistä vastaa Finavia Oyj. Finavia Oyj vastaa

8 lentoasemien pysäköintipalveluista ja luo edellytykset taksi-, joukkoliikenne- ja autonvuokrauspalveluille. Lentoaseman kenttäalue muodostuu asematasosta ja liikennealueesta. Finavia Oyj hoitaa asematasolla maaliikenteen ohjausta ja opastaa asematasolla liikkuvia ja pysäköiviä lentokoneita. Kiito- ja rullaustiet muodostavat lentoaseman liikennealueen, jonka turvallisuudesta ja liukkaudentorjunnasta Finavia Oyj vastaa. Finavia Oyj huolehtii myös kenttäalueen palo- ja pelastuspalveluista. 8 Lentoliikenne Säännöllistä reittiliikennettä Helsingistä Ivalon lentoasemalle lentää tällä hetkellä Finnair Oyj päivittäin. Kansainvälisiä Charter-lentoja on lennetty Pariisista, Euroopan hubeista, Itävallasta, Espanjasta, Brittein saarilta ja Venäjältä. Charter-lentojen määrä on noin vuodessa. Sotilasilmailu Ivalon lentoasemalla on nykyisin vähäistä. Lentoasemalla olleen Ilmavoimien tukikohdan toiminta on lopetettu, joten lentoasemalla ei enää järjestetä lentotoimintaharjoituksia. Torjuntahävittäjät (Hornet) ja suihkuharjoitushävittäjät (Hawk) operoivat kentällä satunnaisesti käyttäen sitä lähinnä varakenttänä tai lähestymisharjoitteluun. Ilmavoimien kuljetusja yhteyskonekalusto käyttää lentoasemaa vuosittain vähäisiä määriä. Liikennemäärät ja lentokalusto Nykytilanne Ivalon lentoasema on matkustajamäärältään Suomen yhdeksänneksi vilkkain lentoasema (noin matkustajaa vuonna 2008). Liikenneilmailun operaatiomäärät Ivalossa ovat pienet (1 500 operaatiota vuonna 2008). Vuosikeskiarvona päivässä on 3 4 edestakaista aikataulun mukaista vuoroa. Matkailun kausivaihteluista johtuen vilkkaimmat ajankohdat ajoittuvat talvikaudelle joulu huhtikuulle ja hiljaisimmat kuukaudet alkukesään ja loppusyksyyn. Vuonna 2008 yleisin ilma-alustyyppi kotimaan matkustajaliikenteessä oli Airbus A320 -sarjan koneet, joilla tehtiin keskimäärin 3,5 operaatiota (lähes 90 % liikenneilmailun operaatiomääristä) vuorokaudessa. Kaupallisia lentoja lennetään pääsääntöisesti klo 07 ja 23 välisenä aikana, joista suurin osa klo Yleisilmailua lennetään yksimoottorisilla mäntämoottorikoneilla Ivalossa melko tasaisesti muutoin paitsi talvella. Vuonna 2008 yleisilmailun operaatioita oli Ivalossa 200 eli alle 15 % kaikista operaatioista. Sotilasliikenteen operaatioita oli vuonna 2008 noin 70, joista Hornetilla lennettyjä hävittäjäoperaatioita oli 18. Muut operaatiot olivat lähinnä puolustusvoimien yhteys- ja kuljetuskoneoperaatioita. Liikenteen kehittyminen Lähitulevaisuudessa seuraavan viiden vuoden aikana arvioidaan matkustajamäärän kasvavan keskimäärin kolme prosenttia vuodessa ja sen jäl-

9 keen keskimäärin 5 prosenttia. Kokonaismatkustajamäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan noin matkustajaan vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Kaupallisen liikenteen operaatiot raskaalla kalustolla nousevat nykyisestä noin operaatioon. Lennot ajoittuvat pääsääntöisesti keskipäivälle ja alkuiltaan. Yleisilmailun laskeutumismäärän oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuoteen 2025 saakka. Sotilaslentojen määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti lähitulevaisuudessa. Vuoteen 2025 mennessä arvioidaan torjuntahävittäjien (Hornet) operaatiomäärien kasvavan noin 40 vuosittaiseen operaatioon. Muun sotilasliikenteen arvioivan kasvavan noin 5 %. 9 Lentoaseman tekniset tiedot Kenttäalue Ivalon lentoaseman kiitotien pituus on metriä ja leveys 45 metriä. Kiitotien kokonaispinta-ala on noin 16 hehtaaria. Koko asfaltoidun kenttäalueen (kiitotie, rullaustiet, asematasot) pinta-ala on noin 21 hehtaaria. Ilmatila ja lentoreitit Ilmatila on jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritetty ilmatila, jossa annetaan eriasteista lennonjohtopalvelua ja jossa lentämiseen vaaditaan lennonjohtoselvitys. Lennonjohto vastaa porrastamisesta eli ilma-alusten välisen turvallisen etäisyyden säilymisestä valvotussa ilmatilassa. Valvotun ilmatilan rajat määritellään yleensä kaupallisen lentoliikenteen tarpeiden pohjalta. Tämä liikenne käyttää mittarilentosääntöjä (IFR) eli navigointi tapahtuu mittarinäyttämien perusteella. Lisäksi on olemassa AFIS-lentopaikkoja (Aerodrome Flight Information Service). AFIS-palvelu on järjestetty IFR-lentoliikenteen turvaamiseksi lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun antamista, vähäisestä samanaikaisesta liikenteestä johtuen, ei ole katsottu tarpeelliseksi. Palvelun antamisesta vastaa tehtävään koulutettu lennontiedottaja. AFIS-lentoasemilla ja sitä ympäröivässä ilmatilassa ilma-aluksille annetaan liikennetiedotuksia. Liikennetiedotusten tarkoitus on aikaansaada sujuva ja turvallinen lentoliikenne. Ivalossa annetaan lennonjohtopalvelua yhdistetystä TWR/APPtyöpisteestä. Valvomattomassa ilmatilassa saa vastaavasti lentää ilman lennonjohtoselvitystä lentosääntöjä noudattaen. Siellä lentävät pääasiassa yleisilmailijat, jotka itse vastaavat ilma-alusten välisen turvaetäisyyden säilymisestä. Tämä liikenne käyttää pääasiassa näkölentosääntöjä eli navigointi tapahtuu karttojen ja näköhavaintojen avulla. Ivalon ilmatila on jaettu kahteen osaan. Lähialue ulottuu maasta jalkaan, lähestymisalue on tämän päällä ulottuen jalasta lentopinnalle 95 (9 500 jalkaa). Lähi- ja lähestymisalueet ovat maantieteellisesti samanlaiset ollen keskimäärin 40 km leveitä ja 80 km pitkiä, keskipisteenä lentoasema. Korkeudet on määritelty QNH:lla (korkeustaso merenpinnasta).

10 10 Lennonjohto Ennen jokaisen johdetun lennon aloittamista ilma-aluksen tulee pyytää lennonjohdolta selvitys eli lupa lentää paikasta A paikkaan B. Lähilennonjohto tai AFIS-elin saa Tampereen aluelennonjohdolta (ACC) reittiselvityksen, jonka se välittää ilma-alukselle. Selvitykseen sisältyy matkalentoreitti määränpäähän ja lupa nousta tietylle korkeudelle. Ilmaaluksen jättäessä Ivalon ilmatilan lennonjohto luovuttaa ilma-aluksen aluelennonjohdolle. Lennonjohto vastaanottaa luovutettavan ilma-aluksen suoraan aluelennonjohdolta. Liittymäpintana lähilennonjohdolta aluelennonjohdolle on lentopinta 100 ( jalkaa) tai lähestymisalueen raja. Päinvastoin toimivat tuloportit. Tuloporteilta on määritetty alkulähestymisreitit, jotka johtavat loppulähestymisen alkuun noin 20 km:n etäisyydelle kiitotien päästä. Loppulähestymisen ennen kiitotielle laskeutumista ilma-alus suorittaa joko mittarilähestymismenetelmän (RNAV, NDB) mukaisesti tai hyvällä säällä näköyhteydessä kiitotiehen (näkölähestyminen), mikäli saa siihen selvityksen lennonjohdosta. Näkölähestymisessä finaali eli kiitotien suuntaisesti lennetty lähestymisen vaihe on yleensä lyhyempi kuin mittarilähestymisessä, lyhimmillään muutamia kilometrejä. Aluelennonjohdon ilmatila koostuu lentoväylistä ja RNAV-määritellyistä lentoreiteistä. Ilma-alukset lentävät näitä reittejä pitkin määrätyllä korkeus-, sivuttais- tai pitkittäiserolla toisiinsa. Navigointiteknologia Ilma-aluksen suunnistus on mittarilentosääntöjen mukaan lennettäessä perustunut maassa olevien laitteiden ohjaamon näyttölaitteisiin antamien signaalien mukaan toimimiseen. Tärkein tällainen navigaatiolaite on monisuuntamajakka (VOR), johon liittyy myös etäisyyden mittauslaite (DME). Ilma-alusten navigointi perustuu enenevässä määrin satelliittipaikannuksen hyödyntämiseen eli RNAV-tekniikkaan (Area Navigation). Lentokoneen suunnistuslaitteet keräävät tietoa erinäisistä tietolähteistä, jotka voivat sijaita maanpinnalla (VOR, DME), avaruudessa (GPS-, GLONASS-satelliitit) tai lentokoneessa itsessään (INS eli inertia). Näistä tietolähteistä tai niiden yhdistelmistä saatujen tietojen perusteella lentokoneen suunnistustietokone suorittaa lentokoneen paikan määrityksen ja avustaa navigoinnissa ennalta määrättyjen reittiohjeiden mukaisesti. Kun RNAV-laitteisto on kytketty lentokoneen lennonhallintajärjestelmään eli FMS:ään (Flight Management System), pystytään lentokoneen suoritusarvoja hyödyntämään optimaalisesti eri lennon vaiheissa ja saavuttamaan merkittäviä polttoainesäästöjä ja vähentämään päästöjä. Lentoreitit lentoasemien lähialueen ulkopuolella on määritetty RNAV-pohjaisesti. Lentoreitit Ilmatilan rakennetta ja lentoreittejä koskevat tiedot laaditaan ja julkaistaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn määrittelemien menettelyiden mukaisesti käyttäen sen standardoimaa esittämistapaa.

11 11 Lentoaseman kunnossapito Finavia Oyj:n kunnossapitoyksikkö vastaa lentoasema-alueen, rakennusten ja maakaluston kunnossapidosta sekä palo- ja pelastustoiminnasta, matkustajien- ja matkatavaran turvatarkastuksista sekä alihankkijana muille yrityksille lentopolttonesteiden laadunseurannasta ja tankkauksista, lentokoneiden jäänesto ja -poistotehtävistä ja matkustajien matkatavaran käsittelystä. Lentoaseman kunnossapitoon kuuluu muun muassa kiitoteiden liukkaudentorjunta ja muu talvikunnossapito. Kunnossapitoyksikkö sijaitsee lentoaseman teknisellä alueella. Kunnossapitoyksikkö sijaitsee lentoaseman teknisellä alueella. Alueen rakennuksissa ovat kaluston huolto- ja varastointitilat. Huoltotilojen jätevedet johdetaan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Kunnossapitoyksiköllä on lentoaseman kunnossapitoa varten 3 pakettiautoa, 6 kuorma-autoa, 3 pyöräkuormaajaa, 2 lumilinkoa, 4 harjapuhallinta, 3 pelastusajoneuvoa, 2 linja-autoa, 2 moottorikelkkaa ja 1 traktori. Talvikunnossapito Kiitotien liukkaudentorjunta on välttämätöntä talviaikana. Laskeutuva kone koskettaa kiitotietä km:n tuntinopeudella, ja koneen on pystyttävä pysähtymään turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Jokainen lentoonlähtö ja laskeutuminen tarkastetaan ja arvioidaan erikseen. Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä, harjausta ja aurausta. Harjaus aloitetaan kiitotien keskeltä ja lunta poistetaan reunoille päin. Näin lumi saadaan jakautumaan tasaisesti kiitotien molemmille puolille, mikä hidastaa korkeiden lumivallien syntymistä reuna-alueille. Kiitotien reunaan siirretty lumi kootaan kiitotien reunavalorivin sisäpuolelle valliksi, joka heitetään suurteholumilingolla pois kiitotieltä. Kiitotien ulkopuolella on määritelty lumiprofiilit, joita korkeampia lumivalleja ei sallita. Heti kiitotievalojen ulkopuolella lumikerroksen paksuus ei saa olla yli 30 senttimetriä. Lunta saa 15 metrin etäisyydellä olla enintään 1 metri, 20 metrin etäisyydellä 1,5 metriä ja 25 metrin etäisyydellä 3 metriä. Kiitotieltä talven aikana lingottu lumi on noin metriä leveänä mattona kiitotien molemmin puolin. Jos talven lumensyvyys on 80 cm, on reunaalueilla lunta keskimäärin noin 1,2 metriä. Asematasoalueella reunavallille ei ole korkeusrajoituksia. Kiitotieltä ja asematasolta kertyneitä lumia ei kuljeteta eikä varastoida muualle. Kemiallisia sulatusaineita tarvitaan kiitotien pintaan muodostuneen kuuran ja jään poistoon sekä ennakoivaan liukkaudentorjuntaan. Sääolosuhteiden mukaan kiitotielle levitetään tarvittaessa kemikaaleja g/m 2 eli yhdellä levityskerralla 1 4 tonnia. Kemikaalit levitetään kiitotien metrin levyiselle keskikaistalle. Lentoasemien talvikunnossapitoa Suomessa koskee ilmailumääräys AGA M3-10 "Lumenpoisto ja liukkaudentorjunta", joka perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen (Annex 14) normeihin ja suosituksiin sekä kansainvälisen ilmailujärjestön ICAOn julkaisuihin Airport Services Manual ja Air Navigation Plan European Region. Talvikunnossapitoon liittyviä määräyksiä on myös yleisissä määräyksissä lentoaseman ylläpidosta (AGA M3-3) sekä määräyksissä AGA M3-8 "Kenttäalueen liikenteen ohjaus ja valvonta".

12 12 Lentokoneiden jäänesto ja -poisto Suomen talven olosuhteissa lentokoneen pintaan kerrostuu usein lunta ja jäätä. Lumi ja jää on poistettava koneen pinnasta turvallisuussyistä. Jäänestokäsittelyllä estetään lumen kiinnittyminen ja jääkerroksen muodostuminen koneen pintaan lähtökiihdytyksen ja nousun aikana. Koneen lentäessä matkakorkeudella ilmankosteus ja ilmanpaine ovat alhaisia, eikä jäätä yleensä muodostu. Tätä varten ovat lentokoneen omat sähköiset tai mekaaniset jäänpoistolaitteet. Jäänestossa käytettävän glykoliliuoksen määrä kasvaa lentoliikenteen lisääntymisen myötä. Käyttömääriin vaikuttavat merkittävästi myös talven sääolosuhteet, erityisesti sadanta. Kun lämpötila on alle -10 ºC ja ilmankosteus on alhainen, ei koneen pintaan pääse muodostumaan jäätä, eikä jäänesto- tai jäänpoistokäsittelyjä tarvita. Sen sijaan konetyypeissä, joissa polttoainesäiliöt on sijoitettu siipiin, voi kylmenneen siiven pintaan muodostua ohut jääkerros, vaikka lämpöasteita olisi useita. Kemikaalit Lentoasemalla käytetään liukkaudentorjunnassa pääasiassa nestemäistä kaliumasetaattia (CH 3 COOK) sekä rakeista natriumasetaattia (CH 3 COONa). Urean käyttöä on pyritty minimoimaan ja sitä ei ole käytetty kauden jälkeen. Liukkaudentorjunta-aineet varastoidaan ulkokatoksessa. Nestemäinen asetaatti varastoidaan kahdessa lasikuitusäiliössä (20 m 3 ) ja ulkona säiliöperävaunussa (10 m m 3 ). Rakeinen asetaatti varastoidaan suursäkeissä (500 kg) katoksessa. Lentoasemalla tehdään kunnossapitokaluston ja muiden laitteistojen huolto- ja korjaustöitä, joissa käytetään liuotinpohjaisia pesuaineita ja muita puhdistusnesteitä. Lisäksi lentoasemalla varastoidaan ajoneuvo- ja työkonekaluston huolloissa tarvittavia aineita ja toiminnassa syntyviä ongelmajätteitä. Kemikaalit ja ongelmajätteet säilytetään kunnossapitohallissa ja varastohuoneessa tynnyreissä ja kanistereissa. Jäteöljyt varastoidaan kunnossapidon huoltohallissa olevissa säiliöissä (1 m m 3 ). Sisätiloista jäteöljyt pumpataan ulkona oleviin säiliöihin, joista tyhjennys tapahtuu. Lentokoneiden deicing-käsittelyjä (jäänpoisto ja jäätymisen esto) lentoasemalla tekee RTG Oy. Käsittelyihin käytetään propyleeniglykolipohjaisia (C 3 H 6 (OH) 2 ) nesteitä. Propyleeniglykolia varastoidaan 4,3 m 3 :n terässäiliössä ja nestekonteissa (à 1 m 3 ) sisätiloissa. Osa nestekonteista varastoidaan ulkona. Glykolikäsittelyjä tehdään asematason kahdella seisontapaikalla (1 ja 2) ja ruuhka-aikoina myös muilla seisontapaikoilla.

13 Seuraavassa taulukossa on esitetty lupahakemukseen kuuluvat keskeiset lentoasemalla käytettävät kemikaalit. 13 Kemikaali tai valmiste Kaliumasetataattiliuos (Safegrip Plus, Safeway KA) Natriumasetaattirae (Clearway 6S) Safewing MP I Safewing MP IV Kevyt polttoöljy Koostumus Osuus (%) CAS-nro Luokitus ja lausekkeet Enimmäismäärä prosessissa ja varastossa (t, l) Keskimääräinen käyttö (t/a, l/a) Käyttötarkoitus ja -kohde kaliumasetaatti n Ei luok. vaarallis. 40 t 100 t liukkauden lisäaineet 1-2 torjunta vesi n. 50 natriumasetaatti n. 100 Ei luok. vaarallis. 20 t 20 t liukkauden torjunta lisäaineet 1-2 vesi n. 20 propyleeniglykoli n Ei luok. vaarallis l l lentokoneiden jäänesto/- poisto Kevyt polttoöljy > Xn, N, carc. cat 3; R40, R65, R66, R51/53 Diesel diesel > Xn, N, carc. cat 3; R /53 propyleeniglykoli n Ei luok. vaarallis l l lento- lisäaineet 1-2 vesi n. 40 koneiden jäänesto/- poisto l l KT: 27, polttoaineet l l KT: 27, polttoaineet Bensiini l l KT: 27, polttoaineet Polttoaineet Kunnossapitoyksikkö käyttää kaluston polttoaineena kevyttä polttoöljyä ja dieseliä. Polttoöljyn kulutus vuonna 2008 oli 74 m 3, dieselin kulutus 26 m 3 ja bensiinin kulutus 13 m 3. Maakaluston polttonesteen tankkauspaikka on kunnostettu KTM:n jakeluasemapäätöksen mukaiseksi vuosina Jakelualueen vedet johdetaan hälyttimellä varustetun öljynerottimen kautta. Lentoaseman polttonestesäiliöiden tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa. Kohde Polttoaineen laatu Säiliön tilavuus (m 3 ) Sijainti Valumaallas Materiaali Valm. vuosi tankkauspaikka kevyt polttoöljy 16 maanpäällinen on teräs 1) 2001 tankkauspaikka diesel 10 maanpäällinen on teräs 1) 2001 tankkauspaikka bensiini 5 maanalainen on teräs 1) 2001 varavoima, lämpökeskus kevyt polttoöljy 207 maanpäällinen on teräs 1975 päiväsäiliö, kattilahuone kevyt polttoöljy 1 sisätiloissa ei teräs 1975 varavoima, KP-rakennus kevyt polttoöljy 1 sisätiloissa ei teräs 1976 KP-huoltotila jäteöljy 1 sisätiloissa ei teräs - KP-huoltotila jäteöljy 1 ulkona ei lasikuitu/teräs - Kalustohalli jäteöljy 1 sisätiloissa ei teräs - Kalustohalli jäteöljy 1 ulkona ei lasikuitu/teräs - 1) 2-vaippainen

14 Lisäksi Oy Shell Ab Ilmailulla on polttoaineen varastoalue ja jakelupiste lentoasemalla, mutta ne eivät kuulu lentopaikan ympäristöluvan piiriin. Niissä varastoidaan sekä kerosiinia että lentobensiiniä. 14 Energian käyttö Ivalon lentoasemalla tuotettiin lämpö aikaisemmin oma kevyellä polttoöljyllä toimivalla kattilalaitoksella. Nykyisin laitos toimii Vapo Oy:n varalämpölaitoksena. Vuoden 2007 aikana öljykattilalaitos poistettiin käytöstä ja lentoasema siirtyi käyttämään lämmityksessä puupellettiä. Lämpölaitos on Vapo Oy:n ylläpitämä. Laitoksen lämpökattilan teho on 700 kw ja kahden pellettisäiliön koko yhteensä 44 tonnia. Lämpöenergian kulutus on ollut vuosina keskimäärin noin MWh ja sähkön kulutus noin MWh. Vedenhankinta ja viemäröinti Lentoasema saa käyttövetensä Inarin Lapin Veden vesilaitokselta. Lentoasemalla on myös oma pumppaamo, josta otetaan testiratojen jäädytykseen ja paloharjoituksiin käytettävä sammutusvesi. Lentoasemalla on vuonna 1974 rakennettu jätevedenpuhdistamo. Jätevesien puhdistusmenetelmänä on kemiallinen allaspuhdistus. Puhdistamo on Upo Oy:n Metoxy-24-tyyppinen aktiivilietelaitos, jonka mitoitusvesimäärä on 31 m 3 /vrk. Laitteisto koostuu ilmastusaltaasta (tilavuus 24 m 3 ), selkeytysaltaasta ja kloorauskaivosta. Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Aktiivilietelaitoksesta vesi johdetaan lammikkoon, josta se haihtuu tai imeytyy maaperään. Suoraan vesistöön ei jätevettä johdeta. Jätevedenpuhdistamon ylijäämäliete käsitellään lentoasema-alueella Lapin ympäristökeskuksen hyväksymässä paikassa. Vaaran rinteeseen kaivettu lietteen käsittelyallas on maapohjainen. Sen pituus on noin 30 m, leveys noin 10 m ja syvyys noin 2 m. Ylijäämäliete imeytetään jyrsinturpeeseen ja kalkitaan. Käsitellyn lietteen määrä vuonna 2008 oli 129 m 3. Inarin kunnan kanssa on neuvoteltu lentoaseman jätevesien liittämisestä kunnan viemärivesiverkostoon, josta jätevedet kulkeutuvat Ivalon jätevedenpuhdistamolle. Finavia Oyj on esittänyt, että Ivalon lentoasema liitettäisiin kunnan viemäriverkkoon matkustajaterminaalien laajennuksen käyttöönoton yhteydessä vuonna Jätevedenpuhdistamo toimii siihen asti vanhan luvan puitteissa. Maaliikenne ja järjestelyt Lentoasema sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä valtatie 4:n läheisyydessä. Kentälle suuntautuva liikenne on matkustaja- ja työmatkaliikennettä. Raskas liikenne on lähinnä polttonesteiden kuljetukseen liittyvää liikennettä. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Lentoaseman alueella mahdollisesti pilaantuneeksi alueeksi epäillään lentoaseman käytössä olevaa paloharjoitusaluetta. Alueella tapahtuu kaikki lentoaseman sammutusharjoittelu. Paloharjoitusalue on ollut käytössä 1970-luvulta lähtien. Paloharjoitusalue sijaitsee Finavian Oyj:n alueella ja

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/1 Dnro PSAVI/217/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Enontekiön lentoaseman ympäristölupa, Enontekiö Finavia Oyj PL 50 01531 Vantaa SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS

LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS LOGISTIIKKAKESKUSTEN NYKYTILAN KARTOITUS Yritysten parhaat käytännöt Case: Finavia Oyj:n Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasema ELLO Etelä-Suomen logistiikka WP4: EcoHub konseptin kehittäminen Forssa, 17.8.2010

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Räyskälä-Säätiö, Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ

Räyskälä-Säätiö, Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro YSO/133/2007 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Räyskälä - Säätiön ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot