Komission kevään talousennusteet vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Komission kevään talousennusteet vuosille 2003 2004"

Transkriptio

1 IP/03/507 Bryssel 8. huhtikuuta 2003 Komission kevään talousennusteet vuosille Loppuvuonna 2002 euroen ja EU:n talousnäkymät heikkenivät maailmanlaajuisen epävarmuuden ja jatkuvien rakenteellisten jäykkyyksien vuoksi, joka vähentää EU:n talouden kykyä reagoida häiriöihin. Suuntauksen odotetaan jatkuvan tämän vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Jos geopoliittiset jännitteet laantuvat ennen kesää, kuluttajien luottamuksen palautuminen ja öljynhinnan lasku käynnistävät todennäköisesti vuoden jälkipuoliskolla vaatimattoman elpymisen. On epätodennäköistä, että elpyminen olisi vahvaa, sillä työttömyyden kasvu rasittaa kulutusta, pitkittynyt pörssikurssien lasku vaikuttaa yritysten taseisiin ja öljyn hinnan kehitys aiheuttaa paineita inflaatiovauhtiin. Näin ollen talouden kasvuvauhti aiheuttaa todennäköisesti pettymyksen jo kolmantena peräkkäisenä vuonna. Keskimääräisen kasvuvauhdin ennustetaan olevan euroella niukat 1 prosenttia vuonna 2003 (1,3 % koko EU:ssa). Vahvempaan 2,3 2,4 prosentin keskimääräiseen kasvuun odotetaan päästävän ensi vuonna, kun työpaikkojen luominen elpyy, investointitoiminta lisääntyy ja kansainvälinen ympäristö antaa enemmän tukea kasvulle. Koska epävarmuustekijöitä on paljon, talouden kasvuvauhdin paranemiseen voi kuitenkin tulla vielä lisää viivettä. 1. Geopoliittiset jännitteet, öljynhinnan heilahtelut ja pitkittynyt pörssikurssien lasku varjostavat lyhyen näkymiä Nykyisessä talouden tilanteessa on poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä ja jatkonäkymät riippuvat aikaisempaa enemmän ulkoisten tekijöiden vaikutuksista. Komission ennusteiden lähtökohtana on, että Irakin sotaan liittyvät geopoliittiset jännitteet purkautuvat vuoden puoliväliin mennessä. Tällöin luottamus talouteen vahvistuu ja kansainväliset suhteet palautuvat ennalleen. Raakaöljyn hinnan ennustetaan laskevan vähitellen 31 Yhdysvaltain dollarista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25,5 dollariin barrelilta viimeisellä neljänneksellä. Öljyn keskihinnaksi vuonna 2003 muodostuisi siis 27,5 dollaria. Ensi vuonna hinnan odotetaan laskevan edelleen 23,5 dollariin. Pörssikurssit ovat laskeneet noin 60 prosenttia kevään 2000 huipputasosta, joten arvopaperimarkkinoiden korjausliike vastaa nopeudeltaan ja laajuudeltaan vuoden 1929 romahdusta. Kotitalouksien varallisuuden supistuminen sekä rahoituslaitosten ja yritysten taseisiin kohdistuvat paineet rajoittavat talouden kasvua, joten perusskenaarion mukaan kasvun ennustetaan pysyvän alhaisena.

2 2. Maailmantalouden elpyminen vaatimatonta ja epätasaista Maailmankaupan kasvu oli heikkoa jo toisena peräkkäisenä vuotena kansainvälisten jännitteiden vaikutuksesta. Vuonna 2001 kasvu supistui 0,5 prosenttia ja vuonna 2002 se oli 2,6 prosenttia. Viimeksi samanlaisessa tilanteessa oltiin vuosina Vaikka ulkomaankaupan kasvu kiihtyi 5,4 prosenttiin, se tuskin toimii maailmantalouden elpymisen veturina tänä vuonna. Maailmantalouden kasvuennustetta on tarkistettu alaspäin 3,2 prosenttiin vuonna 2003 eli kasvu ei juuri nopeudu viime vuodesta. Vuonna 2004 kasvun odotetaan kuitenkin olevan vakaammat 3,7 prosenttia. Elpyminen ei ole tasapainoista ja se heijastuu vaihtotaseen ja julkisen talouden alijäämän kasvuna. Yhdysvalloissa raha- ja finanssipoliittinen elvytys ja vakaa tuottavuuden kasvu auttavat taloutta ja maltillisen elpymisen odotetaan jatkuvan noin 2,5 prosentin kasvuvauhtia vuosina 2003 ja Kokonaistuotannon kasvu pysyy potentiaalin alapuolella, koska elpymisvauhtia hillitsevät kotitalouksien taseiden sopeuttaminen, kapasiteetin jatkuva vajaakäyttöisyys ja ulkoinen epätasapaino. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 4,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2003 ja vaihtotaseen alijäämä 6,1 prosenttiin vuonna Japanin talouden kasvunäkymät pysyvät synkkinä ja julkisen talouden alijäämä saattaa kasvaa 7 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Muualla Aasiassa kasvu jatkuu voimakkaana huolimatta heikoista vientimarkkinoista en ulkopuolelle. Vuoden 2002 pysähtyneen kasvun jälkeen Latinalaisen Amerikan talouden odotetaan elpyvän hieman valuutan arvon alenemisen, maailmantalouden kasvun elpymisen ja monia en maita vaivanneiden rahoituskriisien asteittaisen ratkeamisen myötä. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana Kanadassa ja Australiassa. Myös 1. toukokuuta 2004 alkavaa EU-jäsenyyttä valmistelevissa ehdokasmaissa talouskasvun ennustetaan jatkuvan vahvana. Kasvua tukevat kotimainen kysyntä ja rakennemuutos eikä EU:n heikon kasvun odoteta vaikuttavan siihen. 3. Euroen ja EU:n elpymisvauhti hidastui vuoden 2002 jälkipuoliskolla Euroen talous kasvoi vain 0,9 prosenttia vuonna 2002 (1,1 % koko EU:ssa) ja kasvu hidastui vuoden jälkipuoliskolla. Euroen kokonaistuotanto kasvoi 0,2 prosenttia vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä, kun kasvu oli 0,4 prosenttia edellisellä neljänneksellä. Vaikka vaikutti lupaavasti siltä, että elpyminen perustui yhä enemmän kotimaiseen kysyntään, yksityinen kulutus ei kuitenkaan vahvistunut vuonna 2002 ja jäi 0,7 prosenttiin euroella (1,4 % koko EU:ssa). Ennustettua nopeampi inflaatio heikensi ostovoimaa, vähäinen työpaikkojen syntyminen vaimensi käytettävissä olevien reaalitulojen kasvua ja pörssikurssien jatkunut lasku vähensi kotitalouksien varallisuutta. Nämä tekijät eivät kuitenkaan vielä selitä kulutusmenojen laimeaa kasvua. Merkittävä tekijä oli epävarmuus, joka vähensi luottamusta ja lisäsi säästämistä. Tilanteeseen vaikuttivat myös Irakiin liittyvät geopoliittiset jännitteet ja tulevia palkka- ja eläketuloja koskevat epävarmuustekijät. Erityisesti palkka- ja eläketulot ovat viime aikoina aiheuttaneet huolta, koska eläkerahastojen sijoitusten arvo on supistunut ja julkisen talouden tila on heikentynyt eräissä jäsenvaltioissa. Investointitoiminta vakaantui yli puolitoista vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen. Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä investoinnit saavuttivat vakaan tason, joka johtui osaksi yksikkötyökustannusten paremmasta hallinnasta. Vuositasolla investoinnit supistuivat 2,3 prosenttia euroella (-2,4 % koko EU:ssa). 2

3 4. Kasvunäkymät jatkuvat vaatimattomina erittäin lyhyellä aikavälillä, mutta taantuma voidaan todennäköisesti välttää Kuluttajien luottamuksen heikentyminen jatkui alkuvuonna ja on nyt pudonnut samalle tasolle kuin syyskuussa 1992 EU:n ajautuessa taantumaan. Kuluttajat voivat kuitenkin reagoida tarpeettoman voimakkaasti Lähi-idän sotilaalliseen konfliktiin. Yritysten luottamus on edelleen taantumaa positiivisemmalla tasolla, sillä vaikka teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan kasvu oli heikkoa, se elpyi kuitenkin jonkin verran viime vuoden lopun rajusta laskusta. Kun näitä indikaattoreita tarkastellaan kokonaisuutena, vuoden alkupuoliskon kasvun ennustetaan pysyvän hitaana, mutta EU:n laajuista taantumaa voidaan pitää epätodennäköisenä. Vain Saksassa kokonaistuotannon ennustetaan supistuvan toisella neljänneksellä. Geopoliittisten jännitteiden odotetaan lieventyvän tämän vuoden jälkipuoliskolla ja mahdollistavan talouden toimeliaisuuden vahvistumisen. Euroen keskimääräinen kasvu pysyy kuitenkin 1 prosentissa vuonna 2003 ja 2,3 prosentissa vuonna 2004 (koko EU:ssa 1,3 % vuonna 2003 ja 2,4 % vuonna 2004). Viime vuoden hidastumisen jälkeen investointitoiminnan ennustetaan kasvavan vain 0,3 prosenttia vuonna 2003 euroella, sillä kysyntänäkymät pysyvät heikkoina ja tasehuolet jatkuvat yrityssektorilla. Toisaalta tuotantokapasiteettia on myös korvattava poistojen vuoksi. Lisäksi rahoitustilanne on parantunut (pankkilainojen korot ovat laskeneet ja yrityslainojen korkoerot supistuneet) ja kannattavuus kohentunut, mutta tämä perustuu osittain tehostettuihin työmarkkinoiden sopeutustoimiin. Kulutusmenojen odotetaan kasvavan keskimäärin 1,2 prosenttia euroella tänä vuonna, koska markkinoilla voi olla monen vaimean kysynnän vuosineljänneksen jälkeen patoutunutta kysyntää, joka saattaa vapautua luottamuksen palatessa. Toisaalta työttömyyden kasvun odotetaan hillitsevän kotitalouksien kulutusta. Maailmankaupan odotetaan elpyvän, mutta euroen vientiyritykset menettävät todennäköisesti jonkin verran markkinaosuutta euron vahvistumisen vuoksi. Euron vahvistuminen vähentää kuitenkin inflaatiota euroella ja kasvattaa näin käytettävissä olevia reaalituloja. 5. Työmarkkinoiden sopeuttamistoimet alkavat vaikuttaa Hitaan kasvun jakson alussa työllisyys pysyi melko vakaana ja työttömyysasteen kasvu oli rajattua. Tämä perustui siihen, että suuri osa työpaikoista oli vakaammalla palvelusektorilla, joustavampien työsopimusten vuoksi työaikaa pystyttiin vähentämään työntekijöiden sijaan ja että työntekijöitä myös palkattiin, sillä laskusuhdanteen odotettiin olevan lievä. Työmarkkinoiden kestävyys näyttää nyt kuitenkin heikkenevän. Vuonna 2003 euroella ennustetaan menetettävän noin työpaikkaa (nettomääräisesti) ensi kertaa vuoden 1994 jälkeen. Työttömyysasteen odotetaan nousevan 8,8 prosenttiin (8 % koko EU:ssa). Elpymisen hitauden vuoksi ensi vuonna ei todennäköisesti synny paljon uusia työpaikkoja. Työvoiman lisääntyminen on työpaikkojen syntymistä nopeampaa, joten työttömyyden kasvu jatkuu. Työttömien määrän odotetaan lisääntyvän euroella 1,4 miljoonalla henkilöllä vuosina

4 6. Sitkeä kuluttajahintainflaatio Talouskasvun hidastumisesta huolimatta inflaatiovauhti on laskenut hitaasti vuonna 2003 ja sen odotetaan pysyvän keskimäärin 2,1 prosentissa euroella. Viime vuonna inflaatio oli 2,2 prosenttia ja vasta ensi vuonna sen ennustetaan hidastuvan alle 2 prosenttiin. Öljyn korkea hinta ja välillisten verojen nousu ovat ehkäisseet inflaation nopeampaa hidastumista. Vahvistuneen euron ja yksikkötyökustannusten myönteisen kehityksen hintoja laskeva vaikutus vie aikansa. Eräissä maissa inflaatio pysyy edelleen erittäin alhaisena talouskasvun jyrkän hidastumisen vuoksi. Inflaatiokehityksessä onkin huomattavia eroja euroen eri maissa. 7. Julkisen talouden alijäämä kasvaa edelleen, mutta tilanne vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioittain Julkisen talouden alijäämä euroen tasolla kasvoi tuntuvasti ja oli 2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2002 (1,9 % koko EU:ssa). Komission syksyn talousennusteeseen verrattuna Ranskan alijäämää on tarkistettu ylöspäin 3,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Portugalin alijäämää on puolestaan tarkistettu alaspäin alle 3 prosentin rajan. Saksan alijäämää tarkistettiin alaspäin 3,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Odotettua parempiin tuloksiin päästiin Irlannissa (jossa julkinen talous on tasapainossa), Itävallassa (pienempi alijäämä) ja Suomessa (suurempi ylijäämä). Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden tulokset olivat ennakoitua heikommat. Euroella julkisen talouden rahoitusaseman alijäämä pysyy vuonna 2003 edelleen 2,5 prosentissa suhteessa BKT:hen (2,3 % koko EU:ssa) huolimatta talouden heikkoudesta, koska jotkin maat aikovat rajoittaa automaattisten vakauttajien vaikutusta toteutuneeseen alijäämään. Näin aikovat toimia Saksa, Irlanti ja Alankomaat. Kaikki kolme supistavat suhdannekorjattua alijäämäänsä vähintään 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Italiassa vaikutus on vähäisempi. Saksan alijäämä pysyy kuitenkin liian suurena. Vastoin odotuksia, Yhdistyneen kuningaskunnan suhdannekorjattu alijäämä siirtyy selvästi kauemmas tasapainosta. Ranskassa ja Portugalissa suhdannekorjatut alijäämät pysyvät suurina ja toteutuneet alijäämät ylittävät 3 prosentin ylärajan. Portugalin viranomaiset harkitsevat kuitenkin toimenpiteitä tällaisen lopputuloksen välttämiseksi. Myös Kreikan suhdannekorjattu alijäämä on suuri. Julkisen talouden ennusteet vuodelle 2004 tehdään yleisen käytännön mukaan eli politiikan oletetaan jatkuvan muuttumattomana. Tällöin kolmen maan (Ranska, Italia, Portugali) alijäämä olisi yli 3 prosenttia ja kolme muuta maata (Saksa, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta) lähenevät tätä rajaa. 8. Heikompikin kehitys on mahdollista Komission ennusteisiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Heikompaa kehitystä ei voida sulkea pois, sillä Irakin sota saattaa kestää pidempään kuin aikaisemmin odotettiin. Sekä maailmantalous että EU:n talous ovat nyt alttiita vaikutuksille ja reagoivat herkemmin häiriöihin. Etenkin seuraavia epävarmuustekijöitä on seurattava: (i) vähäinen luottamus talouteen; (ii) julkisen talouden ja vaihtotaseen kasvava epätasapaino ja (iii) pitkittynyt pörssikurssien lasku vaikuttavat kielteisesti kotitalouksien ja yritysten taseisiin. 4

5 Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa sotilaallinen konflikti pitkittyy, öljynhinnat pysyvät korkeina, ulkomaanmatkailu vähenee, ulkomaiset suorat sijoitukset ja maailmankauppa supistuvat ja luottamus heikkenee vaikuttaen kulutukseen ja investointeihin. Jos tähän tilanteeseen päädytään, euroen ja EU:n talouskasvu saattaa pysähtyä tänä vuonna ja kasvun elpymisen voidaan odottaa viivästyvän vuoden 2004 puolelle. Lisää tietoa ennusteista on saatavilla European Economy -julkaisusta Internetosoitteessa: 5

6 KEVÄÄN 2003 ENNUSTEET TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT, (a) BKT kiintein hinnoin (vuosimuutos, %) BE 3,4 1,6 2,7 2,0 3,2 3,7 0,8 0,7 1,2 2,3 BE DK 2,7 2,0 2,7 2,5 2,6 2,8 1,4 1,6 1,5 2,2 DK DE 3,1 2,0 1,8 2,0 2,0 2,9 0,6 0,2 0,4 2,0 DE EL 4,5 1,2 3,4 3,4 3,6 4,2 4,1 4,0 3,6 3,8 EL ES 4,6 1,5 3,8 4,3 4,2 4,2 2,7 2,0 2,0 3,0 ES FR 3,8 1,1 2,7 3,4 3,2 3,8 1,8 1,2 1,1 2,3 FR IE 4,2 4,7 9,8 8,8 11,1 10,0 5,7 6,0 3,3 4,5 IE IT 3,9 1,3 1,9 1,8 1,7 3,1 1,8 0,4 1,0 2,1 IT LU 3,7 3,9 6,8 7,5 6,0 8,9 1,0 0,4 1,1 2,7 LU NL 3,4 2,1 3,7 4,3 4,0 3,3 1,3 0,3 0,5 1,7 NL AT 3,6 2,0 2,8 3,9 2,7 3,5 0,7 1,0 1,2 2,0 AT PT 4,8 1,7 3,9 4,6 3,8 3,7 1,6 0,5 0,5 2,0 PT FI 3,8-0,6 4,8 4,9 3,4 5,5 0,6 1,6 2,2 2,9 FI SE 2,9 1,3 3,3 3,6 4,6 4,4 1,1 1,9 1,4 2,7 SE UK 2,5 1,8 2,9 2,9 2,4 3,1 2,1 1,8 2,2 2,6 UK EU-15 3,4 1,5 2,6 2,9 2,8 3,5 1,6 1,1 1,3 2,4 EU-15 Euro- 3,6 1,5 2,6 2,9 2,8 3,5 1,5 0,9 1,0 2,3 Euro US 3,5 2,4 4,1 4,3 4,1 3,8 0,3 2,4 2,4 2,5 US JP 6,2 1,5 1,4-1,1 0,1 2,8 0,4 0,3 1,5 1,3 JP (b) Kiinteän pääoman bruttomuodostus, koneet ja laitteet (vuosimuutos, %) BE ,5-0,7 2,8 BE DK 2,9 1,4 8,6 13,8 5,5 12,1 4,4 6,3 2,4 3,8 DK DE 2,7-2,4 6,2 9,2 7,2 9,5-5,8-9,4 2,2 5,8 DE EL 3,5 4,6 12,9 16,5 3,5 17,6 3,7 3,4 6,7 6,0 EL ES 4,3-2,5 9,1 14,5 7,6 4,7-1,2-4,1 0,7 5,8 ES FR 5,3-0,1 8,1 12,5 11,9 11,5 3,6-1,4-0,5 4,7 FR IE 4,5 1,8 15,9 24,9 17,3 9,6-7,4-3,5 1,5 4,5 IE IT 3,9-0,1 6,6 7,2 7,1 8,7 2,3 0,2 1,6 4,4 IT LU 4,2 2,1 6,9 6,1 25,4-19,6 7,0-1,8-1,3 3,6 LU NL 2,6 1,3 7,0 2,3 10,1 4,1-4,4-5,7-5,4 3,0 NL AT 3,5 0,3 6,2 4,5 4,7 11,5-4,1-9,2 2,7 5,7 AT PT - 0,0 11,2 18,5 9,2 4,9-4,0-6,8-3,6 3,8 PT FI 3,4-9,0 4,4 6,0-3,3-1,0 13,8 0,7-2,2 2,7 FI SE 4,7-0,7 8,3 10,2 11,8 6,8-1,1-4,0-1,0 4,6 SE UK 2,9 1,1 9,3 17,2 7,9 1,8 0,3-8,8 0,7 4,7 UK EU-15 3,8-0,4 7,7 11,0 8,3 7,9-0,5-4,8 0,7 4,8 EU-15 Euro- 3,9-0,9 7,3 9,7 8,3 9,1-0,9-4,3 0,7 4,9 Euro US 5,3 7,7 11,7 14,5 11,6 8,1-5,4-1,0 4,8 6,5 US JP 6,1-0,7 4,4-6,2 0,1 9, JP Huom : - 15 EU-maan ja euroen lukuihin sisältyy yhdistynyt Saksa vuodesta 1991 tai 1992 alkaen tarkasteltavasta indikaattorista riippuen. - Ennusteet on yleensä laadittu olettaen, että politiikkaa ei muuteta. Se tarkoittaa, että julkistamattomia ja erityisesti budjettia koskevia politiikan muutoksia ei ole otettu huomioon. Tästä seuraa, että vuoden 2004 ennusteet on pääasiassa johdettu vallitsevan kehityksen pohjalta. - Euro: 12 EU-maata (EU ilman Tanskaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa). 6

7 KEVÄÄN 2003 ENNUSTEET TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT, (c) Työllisyys yhteensä (vuosimuutos, %) BE 0,3-0,2 1,1 1,2 1,4 1,6 1,2-0,1-0,1 0,7 BE DK 0,6 0,0 1,2 1,6 1,2 0,9-0,3-0,7-0,3 0,4 DK DE 0,3-0,1 0,7 1,1 1,2 1,8 0,4-0,6-0,8 0,2 DE EL 0,3 0,6 0,6 4,1 0,0-0,2-0,3-0,1 0,3 0,4 EL ES 0,3-0,4 3,1 4,1 3,6 3,4 2,4 1,3 1,0 1,7 ES FR 0,4-0,6 1,0 1,2 1,7 2,2 2,0 0,6 0,1 0,5 FR IE 0,2 1,9 5,7 8,6 6,0 4,7 3,0 1,4 0,4 1,4 IE IT 0,4-0,8 0,8 1,0 0,6 1,7 1,7 1,1 0,4 1,0 IT LU 1,2 2,6 4,2 4,5 5,0 5,6 5,6 2,8 1,1 1,2 LU NL 0,7 0,8 2,6 2,9 2,3 1,9 1,8-0,8-0,4 0,0 NL AT 0,1 0,0 0,8 1,5 1,3 0,9 0,5-0,4 0,0 0,4 AT PT 0,1-0,6 1,9 2,7 2,2 1,7 1,4 0,2-0,2 0,3 PT FI 0,4-3,6 2,3 1,9 2,5 2,3 1,2 0,3-0,2 0,3 FI SE 0,7-2,1 0,8 1,5 2,1 2,4 1,9 0,1-0,3 0,2 SE UK 0,4-1,0 1,4 1,5 1,2 1,1 0,6 0,7 0,5 0,5 UK EU-15 0,4-0,4 1,4 1,8 1,7 1,9 1,2 0,4 0,0 0,6 EU-15 Euro- 0,4-0,2 1,4 1,8 1,8 2,1 1,4 0,3-0,1 0,6 Euro US 2,0 1,1 2,0 2,2 1,9 1,9-0,3-0,6 0,4 0,5 US JP 1,0 0,8 0,0-0,7-0,8-0,1-0,5-1,2-0,5-0,2 JP (d) Työttömien määrä (%: a työvoimasta) BE 5,7 8,3 8,7 9,3 8,6 6,9 6,7 7,3 7,8 7,8 BE DK 4,1 8,1 5,1 4,9 4,8 4,4 4,3 4,5 5,0 4,8 DK DE 3,2 6,5 8,7 9,1 8,4 7,8 7,7 8,2 8,9 8,9 DE EL 4,5 8,3 10,6 10,9 11,8 11,0 10,4 9,9 9,5 9,2 EL ES 6,8 17,0 14,9 15,2 12,8 11,3 10,6 11,4 11,6 11,4 ES FR 5,4 10,7 11,0 11,4 10,7 9,3 8,5 8,7 9,2 9,1 FR IE 9,7 14,5 7,8 7,5 5,6 4,3 3,9 4,4 5,6 5,6 IE IT 6,7 10,0 11,3 11,7 11,3 10,4 9,4 9,0 9,1 8,8 IT LU 1,1 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3 2,0 2,4 3,3 3,7 LU NL 4,9 6,1 4,1 3,8 3,2 2,8 2,4 2,7 4,2 5,1 NL AT 2,1 3,7 4,2 4,5 3,9 3,7 3,6 4,3 4,5 4,4 AT PT 5,2 5,7 5,6 5,1 4,5 4,1 4,1 5,1 6,5 7,3 PT FI 3,9 13,3 11,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,4 9,3 FI SE 2,2 7,2 8,0 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,3 5,3 SE UK 5,4 9,3 6,5 6,2 5,9 5,4 5,0 5,1 5,1 5,1 UK EU-15 5,1 9,3 9,2 9,4 8,7 7,8 7,3 7,6 8,0 8,0 EU-15 Euro- 5,1 9,4 9,9 10,2 9,4 8,5 8,0 8,3 8,8 8,8 Euro US 6,1 6,5 4,6 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 6,2 US JP 1,9 2,6 4,1 4,1 4,7 4,7 5,0 5,2 5,4 5,4 JP Huom : - 15 EU-maan ja euroen lukuihin sisältyy yhdistynyt Saksa vuodesta 1991 tai 1992 alkaen tarkasteltavasta indikaattorista riippuen. - Ennusteet on yleensä laadittu olettaen, että politiikkaa ei muuteta. Se tarkoittaa, että julkistamattomia ja erityisesti budjettia koskevia politiikan muutoksia ei ole otettu huomioon. Tästä seuraa, että vuoden 2004 ennusteet on pääasiassa johdettu vallitsevan kehityksen pohjalta. - Euro: 12 EU-maata (EU ilman Tanskaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa). 7

8 KEVÄÄN 2003 ENNUSTEET TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT, (e) Inflaatio (1) (vuosimuutos, %) BE 4,8 2,2 1,7 1,0 1,1 2,7 2,4 1,6 1,4 1,3 BE DK 7,4 2,3 2,3 1,3 2,1 2,7 2,3 2,4 2,4 1,9 DK DE 3,4 3,3 1,3 1,1 0,6 1,5 2,1 1,3 1,3 1,2 DE EL 11,5 13,8 4,7 4,5 2,1 2,9 3,7 3,9 3,8 3,5 EL ES 10,0 5,6 2,8 2,2 2,2 3,5 2,8 3,6 3,2 2,7 ES FR 6,7 2,5 1,2 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,5 FR IE 8,7 2,7 3,2 3,8 2,5 5,3 4,0 4,7 4,2 3,2 IE IT 9,4 5,8 2,8 2,1 1,7 2,6 2,3 2,6 2,4 1,9 IT LU 4,6 3,3 1,7 1,2 1,0 3,8 2,4 2,1 2,1 1,6 LU NL 4,8 2,6 2,2 1,7 2,0 2,3 5,1 3,9 2,7 1,5 NL AT 4,4 3,1 1,3 0,5 0,5 2,0 2,3 1,7 1,8 1,8 AT PT 12,2 7,5 2,9 2,8 2,2 2,8 4,4 3,7 3,2 2,3 PT FI 7,4 3,0 2,1 1,9 1,3 3,0 2,7 2,0 1,7 1,5 FI SE 7,2 4,8 1,3 0,8 0,6 1,3 2,7 2,0 2,5 1,8 SE UK 7,7 4,1 2,1 2,7 1,3 0,8 1,2 1,3 1,9 1,8 UK EU-15 6,7 4,0 1,9 1,7 1,2 1,9 2,3 2,1 2,1 1,7 EU-15 Euro- 6,4 4,0 1,9 1,5 1,1 2,1 2,4 2,2 2,1 1,7 Euro US 4,6 2,7 1,9 1,1 1,6 2,5 2,0 1,4 1,9 1,5 US JP 5,5 1,1-0,2-0,1-0,7-1,3-1,5-1,4-1,0-1,1 JP (1) EU:n osalta yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi vuodesta 1996 alkaen, muualla yksityisen kulutuksen deflaattori. (f) Vaihtotase BE 0,4 4,1 5,1 5,3 5,3 4,4 4,5 5,9 6,2 6,9 BE DK -2,6 1,6 0,8-0,9 1,8 1,4 3,0 2,9 3,1 3,1 DK DE 1,3-0,9-0,5-0,3-0,8-1,0 0,2 2,4 2,5 2,4 DE EL -0,9-0,5-3,1-3,5-3,3-4,0-4,4-4,7-3,9-3,2 EL ES -1,1-2,0-1,2-0,9-2,1-3,3-3,0-2,7-2,6-2,7 ES FR -0,7-0,1 1,9 2,4 2,6 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 FR IE -4,4 1,9 1,6 0,9 0,4 0,1-0,3-0,3-0,1 0,3 IE IT 0,2-0,1 1,7 1,9 1,0-0,2 0,3-0,3-0,6-0,5 IT LU ,7-3,8-3,7 LU NL 1,5 4,3 4,8 3,0 4,0 5,3 3,3 2,8 3,8 4,3 NL AT -0,5-1,1-2,6-2,3-3,0-2,6-2,2-0,1-0,3-0,6 AT PT -2,5-2,6-7,2-7,1-8,7-10,4-9,7-7,9-6,6-5,9 PT FI -2,0-1,3 5,7 5,7 6,2 7,2 6,8 7,1 6,7 7,1 FI SE -0,4-0,1 4,0 3,9 4,2 4,0 4,2 4,2 4,4 4,9 SE UK -0,3-1,6-1,2-0,6-2,2-2,0-1,3-0,8-1,5-1,4 UK EU-15 0,0-0,3 0,7 0,8 0,4-0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 EU-15 Euro- 0,1-0,2 0,8 1,0 0,6-0,1 0,3 0,9 1,0 1,0 Euro US -0,3-0,9-2,5-2,3-3,0-4,1-3,8-4,7-5,6-6,1 US JP 1,0 2,5 2,3 3,0 2,6 2,5 2,1 2,8 3,1 3,4 JP Huom : - 15 EU-maan ja euroen lukuihin sisältyy yhdistynyt Saksa vuodesta 1991 tai 1992 alkaen tarkasteltavasta indikaattorista riippuen. - Ennusteet on yleensä laadittu olettaen, että politiikkaa ei muuteta. Se tarkoittaa, että julkistamattomia ja erityisesti budjettia koskevia politiikan muutoksia ei ole otettu huomioon. Tästä seuraa, että vuoden 2004 ennusteet on pääasiassa johdettu vallitsevan kehityksen pohjalta. - Euro: 12 EU-maata (EU ilman Tanskaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa). 8

9 KEVÄÄN 2003 ENNUSTEET TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT, (g) Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) tai nettoluotonotto (-) (% BKT:sta) (1) BE -6,8-5,9-1,4-0,7-0,5 0,1 0,4 0,1-0,2-0,1 BE DK (2) -0,5-2,4 1,3 1,1 3,3 2,6 3,1 2,0 1,8 2,1 DK DE -1,9-3,1-1,7-2,2-1,5 1,1-2,8-3,6-3,4-2,9 DE EL -5,7-11,5-3,5-2,5-1,8-1,9-1,4-1,2-1,1-1,0 EL ES -2,4-5,6-2,6-3,0-1,2-0,8-0,1-0,1-0,4-0,1 ES FR -1,2-4,5-2,6-2,7-1,8-1,4-1,5-3,1-3,7-3,5 FR IE -7,7-2,1 2,0 2,3 2,3 4,3 1,1-0,1-0,6-0,9 IE IT -9,1-9,1-3,1-3,1-1,7-0,6-2,6-2,3-2,3-3,1 IT LU - 1,8 3,6 3,0 3,5 6,1 6,4 2,6-0,2-1,2 LU NL -3,2-3,5-0,2-0,8 0,7 2,2 0,1-1,1-1,6-2,4 NL AT -1,8-3,8-2,4-2,5-2,3-1,5 0,3-0,6-1,1-0,4 AT PT -4,6-5,2-3,4-3,2-2,8-2,8-4,2-2,7-3,5-3,2 PT FI 3,9-5,0 1,2 1,5 2,0 6,9 5,1 4,7 3,3 3,0 FI SE 0,6-7,4 0,5 2,3 1,5 3,4 4,5 1,3 0,8 1,2 SE UK -2,2-5,7-0,3 0,2 1,1 3,9 0,8-1,3-2,5-2,5 UK EU-15-2,9-5,1-1,6-1,7-0,7 0,9-0,9-1,9-2,3-2,2 EU-15 Euro- -3,4-5,0-2,1-2,3-1,3 0,1-1,6-2,2-2,5-2,4 Euro US -3,2-4,5-0,1 0,3 0,7 1,5-0,5-3,3-4,8-4,6 US JP -1,4-0,9-6,8-10,7-7,2-7,4-6,1-6,7-7,0-7,0 JP (1) Nettoluotonanto (-otto) sisältää v kertaluonteisia tuloja, jotka liittyvät UMTS-toimilupien myyntiin. UMTS-lupien myyntitulot ovat, % BKT:sta, vuonna 2000 : DE : 2.5, ES : 0.1, IT : 1.2, NL : 0.7, AT : 0.4, PT : 0.3, UK : 2.4, EU-15 : 1.2 ja euro : 1.1. Vuonna 2001 : BE : 0.2, DK : 0.2, EL : 0.5, FR : 0.1, EU-15 : 0 ja euro : 0. Vuonna 2002 : FR : 0, IE : 0.2, EU-15 : 0 ja euro : 0. (2) Vuosi 2001 ei sisällä takautuvaa "erityistä eläkemaksua". (h) Julkisyhteisöjen bruttovelka (% BKT:sta) BE 78,6 122,3 129,2 119,6 114,9 109,6 108,5 105,3 102,7 98,9 BE DK (1) 36,5 70,0 57,8 56,2 53,0 47,4 45,4 45,2 42,7 39,9 DK DE 31,7 41,7 43,5 60,9 61,2 60,2 59,5 60,8 62,7 63,0 DE EL 25,0 53,6 79,6 105,8 105,1 106,2 107,0 104,9 101,0 97,0 EL ES 16,8 42,3 43,6 64,6 63,1 60,5 56,9 54,0 52,5 50,5 ES FR 19,8 30,8 35,1 59,5 58,5 57,2 56,8 59,1 61,8 63,1 FR IE 75,2 109,6 101,5 54,9 49,3 39,3 36,8 33,3 33,3 33,3 IE IT 58,2 81,9 97,2 116,3 114,9 110,6 109,5 106,7 106,0 104,7 IT LU 9,3 9,7 4,4 6,3 6,0 5,6 5,6 5,3 4,1 3,4 LU NL 46,0 70,1 77,0 66,8 63,1 55,8 52,8 52,6 52,4 52,8 NL AT 36,2 49,2 57,2 63,7 67,5 66,8 67,3 68,7 68,5 66,8 AT PT 32,3 61,5 58,3 55,0 54,3 53,3 55,6 58,1 59,4 60,2 PT FI 11,5 16,2 14,3 48,6 47,0 44,5 43,8 42,7 42,3 41,4 FI SE 40,3 62,4 42,3 68,0 62,7 52,8 54,4 52,6 50,9 49,5 SE UK 53,2 52,7 34,0 47,7 45,1 42,1 38,9 38,4 39,0 39,8 UK EU-15 38,0 53,2 54,4 68,8 67,3 64,1 62,9 62,7 63,5 63,2 EU-15 Euro- 34,9 52,4 58,6 73,7 72,7 70,2 69,2 69,2 69,9 69,6 Euro (1) Valtion talletukset keskuspankissa, valtion hallussa olevat muut kuin valtion joukkovelkakirjat ja valtion yrityksiin liittyvä velka olivat yhteensä noin 9.1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna Huom : - 15 EU-maan ja euroen lukuihin sisältyy yhdistynyt Saksa vuodesta 1991 tai 1992 alkaen tarkasteltavasta indikaattorista riippuen. - Ennusteet on yleensä laadittu olettaen, että politiikkaa ei muuteta. Se tarkoittaa, että julkistamattomia ja erityisesti budjettia koskevia politiikan muutoksia ei ole otettu huomioon. Tästä seuraa, että vuoden 2004 ennusteet on pääasiassa johdettu vallitsevan kehityksen pohjalta. - Euro: 12 EU-maata (EU ilman Tanskaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa). 9

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänä vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen

Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen Suomen Pankki Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen Talousneuvosto 1 Kansainvälisen talouden viimeaikainen kehitys 2 Kasvun nopeutumisesta merkkejä Maailmantalouden kasvu kiihtynyt Euroalueen talouskasvu

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2014 2016

BOFIT Venäjä-ennuste 2014 2016 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2014 2016 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2010 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2010: Vahva tilausvirta ja ennätyksellinen liikevoitto Q4/2010 Q4/2009 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen

Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen Suomen Pankki Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen Eduskunnan talousvaliokunta 1 Kansainvälisen talouden viimeaikainen kehitys 2 Kasvun nopeutumisesta merkkejä Maailmantalouden kasvu kiihtynyt

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste

BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ennuste Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki Puh: 010 831 2268 Fax: 010 831 2294 bofit@bof.fi Tietojen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 24. huhtikuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2012: Vahva alku vuodelle Q1/2012 Q1/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin. 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin. 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Jatkuvalla uusiutumisella eteenpäin 28.02.2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Taloudellinen kehitys 2010 Markkinoiden kehitys Kilpailukyvyn kehittäminen Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

Talouden näkymät Toukokuu 2014 Ekonomistit 13.5.2014

Talouden näkymät Toukokuu 2014 Ekonomistit 13.5.2014 Talouden näkymät Toukokuu 2014 Ekonomistit 13.5.2014 Twitter: @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymät - yhteenveto Maailmankauppa ja teollisuustuotanto olivat 3 %:n kasvussa kuluvan vuoden alussa. Suhdannekyselyt

Lisätiedot

Rahoitustukiohjelmat ja Suomen vastuut

Rahoitustukiohjelmat ja Suomen vastuut Rahoitustukiohjelmat ja Suomen vastuut -tilannekatsaus 19.9.2017 Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö Euroalueen talous- ja rahoitusvakaus EU- ja euromaiden vakauskysymykset Talouskasvu (globaali ja EU)

Lisätiedot

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT 2017 2.5.2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Julkistus keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: BKT:n kasvu Työllisyyden kehitys (palkansaajat, yrittäjät) Palkkasumma,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 11.10.2016 Matti Viren Turun yliopisto Perusongelma ja yhteenveto Suomen taloudella menee huonosti:

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kesä 2017 Tiedotustilaisuus 21.6.2017 Talousnäkymät Video: Valtiovarainministeriö ennustaa riippumattomasti ja harhattomasti 2 Reaalitalouden ennuste 21.6.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuonna 2015

Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuonna 2015 Katsaus kansainvälisiin öljymarkkinoihin vuonna 2015 Keskeisiä tekijöitä öljymarkkinoilla Globaalista lamasta aiheutui noin 2,5 miljoonan barrelin ylituotanto. Raakaöljyn hinta oli alhaalla. Opecin päätös

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot